ŠTATÚT A ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL SÚŤAŽE
Súťaž „o hodnotné ceny Vileda“ 101 Drogerie
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže o hodnotné ceny Vileda 101 Drogerie (ďalej len
„súťaž“), tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo
vzťahu k súťažiacim. Výňatky z tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na
reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívnu povahu a nie sú právne
záväznými pravidlami tejto súťaže.
Tento štatút môže byť kedykoľvek pozmenený výlučne formou písomných dodatkov odsúhlasených
usporiadateľom súťaže.
1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
1.1. Usporiadateľom súťaže je Freudenberg PPD.k.s. (ďalej len „usporiadateľ“).
2. DOBA TRVANIA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE
2.1. Súťaž bude prebiehať v predajniach 101 Drogerie v rámci SR, a to v dobe od 28.1.2015 do
31.3.2015 (ďalej tiež ako „doba trvania súťaže“).
2.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže kedykoľvek aj bez udania dôvodov
predĺžiť či skrátiť, pravidlá súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť bez akejkoľvek náhrady.
3. VÝHRY V SÚŤAŽI, SÚŤAŽNÉ VÝROBKY
3.1. Výhry v súťaži vyhrávajú tí súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito
pravidlami súťaže pre získanie stanovenej výhry.
3.2. Hlavnou výhrou v súťaži je poukážka na zájazd do Hotel Chopok, Demänovská Dolina 20, 031 01
Liptovský Mikuláš, Slovenská republika (maximálna hodnota 10.000,- CZK). Celkový počet hlavných
výhier: 3 ks. Ďalšími výhrami v súťaži sú kuchynské utierky Veltie Pure White, priamo na predajne.
4. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
4.1. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov (tiež ako
„súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorý súčasne splní nasledujúce podmienky:
V dobe trvania súťaže nakúpi minimálne dva kusy výrobku KLEENEX® Balsam Box (80) F1 , úplne a
pravdivo vyplní pokladníčný blok a vhodí ho v predajni 101 Drogerie do príslušnej urny. Do súťaže
môžu byť zaradené len úplne vyplnené pokladničné bloky.
4.2. Počet zhora popísaných súťažných vstupov nie je na osobu obmedzený, každý súťažiaci sa
môže zapojiť do súťaže opakovane.
4.3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci 101 Drogerie a ich rodinní príslušníci, ako aj
osoby v pracovnom či obdobnom pomere k iným spolupracujúcim osobám povereným zaistením tejto
súťaže. Zo súťaže sú rovnako vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky
uvedené v tomto štatúte alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené porušia. Na osoby zo súťaže
vylúčené sa hľadí, ako by sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou
platnosťou usporiadateľ súťaže.
4.4. Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu usporiadateľ zasielal
informácie týkajúce sa súťaže na emailovú adresu, ktorá bola uvedená na pokladničnom bloku.
5. ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI
5.1 Do žrebovania o výhru budú zaradené platné pokladničné bloky doručené prostredníctvom
predajní 101 Drogerie na centrálu 101 Drogerie do 5.4.2015. Predajne 101 Drogerie odošlú
pokladničné bloky v bezpečnom obale a doporučene pre prípadné reklamácie u prepravnej spoločnosti.
5.2. Do 31.4.2014 budú zo všetkých odovzdaných a doručených pokladničných blokov
vyžrebovaní výhercovia hlavných výhier. Zoznam výhercov bude uverejnený na www.101Drogerie.sk.
Každý výherca môže získať jednu hlavnú výhru.
5.3. O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený emailom alebo telefonicky na emailovú adresu
alebo telefónne číslo uvedené na pokladničnom bloku.
5.4. Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže, menovite potom podmienky podľa
bodu 5.3., je takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadne
usporiadateľovi.
6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
6.1 Žiadny z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného
plnenia.
6.2 Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž
zmeniť či zrušiť bez udania dôvodov. Zmena súťažných pravidiel a tohto štatútu je možná len
spôsobom uvedeným v tomto štatúte.
6.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky predávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú
poskytnuté ich dodávateľom tak, aby mohli byť súťažiacim výhercom vydané v súlade s týmito
pravidlami.
6.4 Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, stratu príp. za omeškanie či doručenie výhier či
hracích kariet prostredníctvom predajní 101 Drogerie. Usporiadateľ ďalej nezodpovedá za stratu,
poškodenie, zničenie, nedoručenie, neskoré doručenie alebo zneužitie hracích kariet z dôvodov
spočívajúcich na strane subjektu, prostredníctvom ktorého budú pokladničné bloky doručované
usporiadateľovi.
6.5 Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny
nárok vymáhateľný súdnou cestou. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a
záväzky súvisiace s výhrou.
6.6. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň
súťažiaci odovzdaním pokladničného bloku vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z., o
ochrane osobných údajov, so spracovaním osobných údajov ním uvedených za účelom ponúkania
obchodu a služieb a prieskumu trhu, a to na dobu neurčitú (t.j. do odvolania), poprípade až do
prípadného odvolania svojho súhlasu, a súhlasí so zverejnením svojho mena, priezviska, podobizne,
obrazového či zvukového záznamu v oznamovacích prostriedkoch, na propagačných materiáloch
usporiadateľa a na internetových stránkach. Súťažiaci rovnako udeľuje súhlas k e-mailovému a
telefonickému kontaktovaniu a zasielaniu obchodných oznamov správcu prostredníctvom SMS správ, emailov, ako i ďalších elektronických prostriedkov, a to prevádzkovateľom alebo ním určeným
sprostredkovateľom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je Freudenberg
PPD k.s.
Udelenie vyššie uvedeného súhlasu súťažiaceho je dobrovoľné a na spracovanie jeho osobných
údajov sú založené podstatné princípy súťaže. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje v rozsahu
zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov. Subjekt údajov má právo prístupu k svojim
osobným údajom a ďalšie práva podľa §§ 10 a 20 uvedeného zákona, je oprávnený písomne požiadať o
poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, a to raz za kalendárny rok
bezplatne, inak za primeranú úhradu, a v prípade porušenia svojich práv má právo obrátiť sa na Úrad
pre ochranu osobných údajov.
6.7. Výhra s hodnotou väčšou ako 350 eur podlieha dani z príjmu v zmysle ustanovenia § 8 ods.
1 písm. i) a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení, a výherca
je povinný ju uhradiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
6.8 Úplné znenie podmienok súťaže je na každej predajni 101 Drogerie.
Download

k stiahnutiu v PDF