Wrocław, dnia 24 listopada 2014 r.
PROKURATURA OKRĘGOWA
WE WROCŁAWIU
Wydział VII
Budżetowo-Administracyjny
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
tel. centr. 71/371 81 14 - 18,
fax :71/371 81 52
VII.2710/62/14
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
VII.2710/62/14
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie
usług
porządkowych w
budynku
Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód przy ul. Powstańców Śląskich
161 w okresie 1.01.2015– 31.01.2016
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U.2013.907 j.t. ze zmianami) informuję o wyniku postępowania.
1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 Wykonawcy
EKOTRADE Sp. z o.o., 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4, Przedstawicielstwo we
Wrocławiu, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, który zaoferował cenę brutto
jednomiesięcznej usługi 2 338,26 zł. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi brutto
30 397,38 zł.
Jednocześnie przedstawiam streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert:
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
liczba punktów
w kryterium
CENA 100%
1.
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo
Usługowe Sp. z o.o.
ul. Boczna 2
50-502 Wrocław
64,44
2.
USM Wrocław Sp. z o.o.
50-502 Wrocław
ul. Boczna 4
56,24
3.
Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec
ul. Jabłoniowa 5a
84,49
4.
5.
6.
7.
CLAR SYSTEM S.A.
60-542 Poznań
ul. Janickiego 20B
MADEKO Firma
Produkcyjno - Handlowo-Usługowa
Madera Iwona
ul. Poprzeczna 9
Gajków
55-002 Kamieniec Wrocławsko
ABC – Service Sp. j.
R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk
ul. Bolesławiecka 15
53-614 Wrocław
EKOTRADE Sp. z o.o.
00-712 Warszawa
ul. Melomanów 4
Przedstawicielstwo we Wrocławiu
ul. Racławicka 2-4
53-146 Wrocław
79,21
98,24
63,58
100,00
UZASADNIENIE
Wykonawca
EKOTRADE Sp. z o.o., 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4,
Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław spełnia warunki
udziału w postępowaniu, a treść złożonej oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta złożona
przez Wykonawcę uzyskała najwyższą ocenę punktową.
2
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 3 grudnia 2014 r. godz. 14:30,
pok. nr 19 w siedzibie Zamawiającego.
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych
postępowaniach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu.
Prokurator Okręgowy
Katarzyna Boć-Orzechowska
3
Download

PROSPEKT INFORMACYJNY