ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy:
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
nr
UKS1691/DO/2411/2/13/3/999 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
laptopów na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu – część 1”.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp – Urząd
Kontroli Skarbowej w Opolu zawiadamia, iŜ w przedmiotowym postępowaniu za
najkorzystniejszą
z uwagi na przyjęte kryterium oceny ofert, tj.: najniŜsza cena – wybrana została oferta nr 2,
złoŜona przez: firmę MX Wrocław Sp. z o.o. Al. Poprzeczna 82, 51-167 Wrocław.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca, niewykluczony z postępowania złoŜył ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
ZłoŜona oferta jest najkorzystniejszą w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ, tj.
najniŜsza cena. Oferta uzyskała 100 pkt.
I W postępowaniu złoŜone zostały następujące oferty:
Lp.
1
2
Nazwa (firmy)
Siedziba Wykonawcy
Paweł Rabiej
ER Solutions
MX Wrocław
Sp. z o.o.
32-005 Niepołomice
ul. Wł. Sikorskiego 3
51-167 Wrocław
ul. Poprzeczna 82
30-072 Kraków
ul. Budryka 4
80-180 Gdańsk
ul. Porębskiego 28/17
58-500 Jelenia Góra
ul. Powstańców Wlk. 20
45-310 Opole
ul. Ozimska 182
3
CRANN Sp. z o.o.
4
„SYRIANA” Joanna Fischer
CPU ZETO
Sp. z o.o.
„BlueSoft”s.j.
6
J. Spólnicki G.Rutkowski
Ł. Matura
II. Z niniejszego postępowania nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy.
III. W niniejszym postępowaniu odrzucono dwie oferty.
5
Łączna
punktacja
74,47
100
Oferta
odrzucona
Oferta
odrzucona
95,66
69,88
1. CRANN Sp. z o.o.
Zaoferowany sprzęt przez ww. firmę posiada pamięć masową niewłaściwego
typu(wymagana SSD jest HDD). Tym samym oferta potraktowana została jako nie
odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucona przez Zamawiającego
2. „SYRIANA” Joanna Fischer
Zaoferowany sprzęt przez ww. firmę posiada zbyt małą ilość pamięci RAM.
Tym samym oferta potraktowana została jako nie odpowiadająca treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oferta ta
została odrzucona przez Zamawiającego
IV. Termin zawarcia umowy:
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawrze umowę w sprawie
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
dotyczy:
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
nr
UKS1691/DO/2411/2/13/3/999 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
laptopów na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu – część 2”.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp – Urząd
Kontroli Skarbowej w Opolu zawiadamia, iŜ w przedmiotowym postępowaniu za
najkorzystniejszą
z uwagi na przyjęte kryterium oceny ofert, tj.: najniŜsza cena – wybrana została oferta nr 2,
złoŜona przez: firmę MX Wrocław Sp. z o.o. Al. Poprzeczna 82, 51-167 Wrocław.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca, niewykluczony z postępowania złoŜył ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
ZłoŜona oferta jest najkorzystniejszą w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ, tj.
najniŜsza cena. Oferta uzyskała 100 pkt.
I W postępowaniu złoŜone zostały następujące oferty:
Lp
1
2
Nazwa (firmy)
Siedziba Wykonawcy
Paweł Rabiej
ER Solutions
MX Wrocław
Sp. z o.o.
32-005 Niepołomice
ul. Wł. Sikorskiego 3
51-167 Wrocław
ul. Poprzeczna 82
30-072 Kraków
ul. Budryka 4
80-180 Gdańsk
ul. Porębskiego 28/17
58-500 Jelenia Góra
ul. Powstańców Wlk. 20
3
CRANN Sp. z o.o.
4
„SYRIANA” Joanna Fischer
5
CPU ZETO
Sp. z o.o.
„BlueSoft”s.j.
45-310 Opole
J. Spólnicki G.Rutkowski
ul. Ozimska 182
Ł. Matura
II. Z niniejszego postępowania nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy.
6
Łączna
punktacja
92,30
100
90
86,97
96,63
57,01
III. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono Ŝadnych ofert.
IV. Termin zawarcia umowy:
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawrze umowę w sprawie
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Download

zawiadomienie - Urząd Gminy Opatowiec