DHL MIDDLEEAST
KRÁTKE PREPRAVNÉ CˇASY
A ROZSIAHLA CESTNÁ SIETˇ
SPRÁVNA VOL´BA PRE VAŠE ZÁSIELKY
NA STREDNÝ VÝCHOD
Siet´ DHL MIDDLEEAST
DHL Freight
DHL Express (Slovakia), spol. s r.o.
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
Slovakia
www.dhl.sk
Objednávky a informácie o službách:
Bratislava: (02) 17 111
Zvolen: (045) 17 111
Košice: (055) 17 111
[email protected]
Issue: 10/2008 - DF 005 ENG
DHL Freight prepája Európu a Stredný východ
silnou cestnou sietou.
Terminál
Distribucˇný terminál
Hlavná zberná linka
Prípojová linka
ALTERNATÍVA K LETECKEJ
A NÁMORNEJ PREPRAVE
Stredný východ je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich regiónov sveta.
Krajiny GCC (Gulf Cooperation Council: Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábia, Spojené Arabské
Emiráty) majú v súcˇasnosti najvyššie kapitalizované príjmy na svete. Vzrastajúci dopyt po všetkých
druhoch tovaru a materiálu prispeli spolu s geografickou polohou k rapídnemu nárastu prepravných
objemov a zmenám v prepravných tokoch našich klientov. To boli dostatocˇné dôvody na vytvorenie prvej
cestnej prepravnej siete s pravidelným spojením medzi Európou a Stredným východom.
DHL Freight tak klientom ponúka atraktívnu alternatívu k leteckej a námornej preprave.
Hlavnými prekladiskami a kompetenčnými
centrami na Strednom východu sú Ammán a Dubaj,
ďalšími terminálmi sú Bahrain a Abu Dhabi.
Z nich sú zásielky distribuované na lokálne terminály
a odtiaľ až ku konečnému príjemcovi. Všetky doplnkové
služby, ako napríklad colno-deklaračné služby, riadenie
prepravy a sledovanie zásielok je zabezpečované
expertmi DHL Freight.
Krátke tranzitné časy a vysoká spoľahlivosť
Ako ušetriť čas a peniaze
Cestná sieť DHL MIDDLEEAST predstavuje pre
všetkých, ktorí obchodujú s krajinami Stredného
východu, novú možnosť voľby: vzhľadom na vaše
individuálne požiadavky si teraz môžete vybrať ten
skutočne najvýhodnejší spôsob prepravy vašich
kusových a paletizovaných zásielok. Cestná preprava
sieťou DHL znamená v porovnaní s leteckou prepravou
finančnú a v porovnaní s námornou prepravou časovú
úsporu. Aj administratíva a procedúry spojené
s cestnou prepravou sú menej komplikované ako
pri leteckej preprave.
Využívanie cestného servisu DHL MIDDLEEAST
umožňuje optimalizáciu dodávateľského reťazca a teda
aj ďalšie významné zníženie finančných nákladov.
A nielen to – vysoko výkonná a kvalitná cestná sieť
prináša aj ďalšie výhody.
Dve siete, jedno prepojenie
Zrejme viac ako ktorýkoľvek iný poskytovateľ
prepravných služieb, spĺňa DHL predpoklady na
vytvorenie vysoko výkonného cestného prepojenia
medzi Európou a Stredným východom.
V Európe riadi DHL Freight úzko poprepájanú sieť
viac ako 160 terminálov. Na Strednom východe
sa o rýchlu a flexibilnú distribúciu zásielok stará
16 hlavných distribučných centier a množstvo
lokálnych terminálov.
Vďaka jedinečnej infraštruktúre je DHL v tomto
rýchlo sa rozvíjajúcom regióne už dnes preferovaným
poskytovateľom prepravných služieb.
Na vytvorenie novej cestnej siete bolo teda
potrebné spraviť len jeden jednoduchý krok,
a to navzájom prepojiť dve ucelené prepravné siete.
Všetky európske zberné zásielky, smerujúce na Stredný
východ, sa konsolidujú v 13 hlavných prekladiskách,
odkiaľ podľa stanoveného harmonogramu putujú do
tranzitného centra v Istanbule. Tam náklad preberie
sieť DHL na Strednom východe.
Výkonnosť cestnej siete DHL MIDDLEEAST je
daná najmä krátkymi tranzitnými časmi, vysokou
spoľahlivosťou a nepretržitým tokom informácií vo
všetkých fázach prepravy.
Štruktúra siete a umiestnenie prekladísk umožňuje
dosiahnuť vysoko konkurenčné prepravné časy,
a to pri zbernej službe (LTL), dokládkach (PTL)
i celovozovej preprave (FTL).
DHL MIDDLEEAST ponúka servis v rovnakej kvalite
bez ohľadu na destináciu a vďaka vysokej technologickej
úrovni siete je dobrou voľbou aj pre hodnotné, vysoko
rizikové a na teplotu citlivé tovary (FTL), ako aj pre
limitované množstvá nebezpečného tovaru.
Výhody prepravnej siete DHL MIDDLEEAST
• Nová možnosť prepravy menej časovo
náročných zásielok
• Nižšie náklady a menej komplikované procesy
ako pri leteckej preprave
• Skrátenie prepravných časov v porovnaní
s námornou prepravou
• Spoľahlivá zberná služba, dokládková
i celovozová preprava
• Preprava kusových a paletizovaných zásielok
bez nutnosti objednania kapacity celého vozidla
• Vybavenie tranzitných dokumentov, akreditívov,
colnej deklarácie a pripoistenia zásielky
• Sledovanie zásielok online
• Proaktívne informovanie o stave zásielky
• Rýchla a jednoduchá identifikácia zásielky
pomocou unikátneho kódu
• Možnosť využitia kuriérskych služieb,
skladovania tovaru, ako aj leteckej a námornej
prepravy v danom regióne
Viac než len preprava
Schopnosti DHL Freight nekončia pri kvalitnom
a spoľahlivom cestnom servise. Vďaka inovatívnym
IT systémom ponúkame aj množstvo doplnkových
informačných služieb, ako napríklad možnosť
online sledovania každej zásielky v našej prepravnej
sieti alebo zasielanie informačných mailov
o stave zásielky.
Naši experti sú pripravení postarať sa aj o súvisiacu
agendu, vybavenie akreditívu či colnú deklaráciu.
Vďaka detailnej znalosti pravidiel a nariadení
jednotlivých krajín GCC a Stredného východu
sme schopní poskytnúť vám komplexné informácie
a kvalifikované poradenstvo.
Samozrejmosťou je možnosť zabezpečenia výhodného
poistenia tovaru proti možným rizikám.
Záväzky a stratégia
DHL MIDDLEEAST je prvou cestnou prepravnou sieťou
svojho druhu, ponúkajúcou okrem dokládkových a celovozových prepráv aj pravidelné zberné linky do všetkých
častí regiónu. S hustou prepravnou sieťou v Európe, silným
zastúpením na Strednom východe, dobrým operatívnym
nastavením a množstvom doplnkových služieb má DHL
MIDDLEEAST všetky predpoklady stať sa atraktívnou
a profitabilnou súčasťou nášho portfólia, ako aj výhodnou
alternatívou k ostatným spôsobom prepravy.
DHL je vďaka neustálym investíciám do infraštruktúry,
ľudských zdrojov a technologického vybavenia lídrom na
trhu a vyhľadávaným poskytovateľom logistických služieb.
Našou stratégiou je ponúkať klientom čo najkomplexnejšie
portfólio služieb. Vďaka tomu môžete v regióne Stredného
východu okrem cestnej prepravy využívať aj všetky
ostatné služby štandardne poskytované DHL - expresné
doručovanie, skladovanie, leteckú a námornú prepravu.
Cestná siet´ DHL MIDDLEEAST
• Riadime 16 distribučných centier v regióne
Stredného východu
• Moderná flotila viac než 300 vozidiel
• Vozidlá so zvýšeným odpružením kolies pre
lepšiu ochranu zásielok
• Skriňové návesy, plachtové návesy, ťahače,
vozidlá s kontrolovanou teplotou
• Možnosť zabezpečiť dvoch vodičov
• Nepretržité telefonické spojenie s vodičom
• GPS sledovanie vozidiel
Download

Stiahnuť brožúrku DHL Middle East