Instrukcja obsługi
8411.801/6--PL
BOAX-B
1.
Deklaracja zgodności
2
2.
Deklaracja montażu maszyny nieukończonej
3.
Informacje ogólne
4
4.
Bezpieczeństwo
4
5.
Transport i składowanie
5
6.
Opis armatury
5
7.
Montaż
6
8.
Uruchamianie i wyłączanie z ruchu
7
9.
Konserwacja / Naprawy
8
10. BOAX-B Mat P
11. Nieprawidłowe funkcjonowanie
9
1
1
Deklaracja zgodności
Niniejszym, działając jako firma,
KSB S.A.S.
Zone industrielle Gagnaire Fonsèche
24490 LA ROCHE CHALAIS
z siedzibą pod adresem: 92635 - Gennevilliers
Francja
oświadczamy, że wymienione poniżej zawory są zgodne:

z wymogami Dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE.
Zawory motylkowe
Opis rodzajów armatury:
BOAX - B
PS 10/16 bar
DN 40-1000
Zgodnie z ujednoliconymi normami europejskimi:
EN 12516-2:2004; EN 12516-4:2008
oraz innymi normami / dyrektywami:
EN 1563; ASME B16.42; EN 593; EN 10213-4
Urządzenia są przeznaczone do stosowania z:
Cieczami grupy 1 (z prostką kołnierza K) i cieczami grupy 2
(z prostką kołnierza XC)
Procedura oceny zgodności:
Moduł H
Zakład produkcyjny:
LA ROCHE CHALAIS
Nazwa i adres jednostki notyfikowanej w odniesieniu
do zamówień realizowanych do dnia 30/09/11
Lloyd’s Register Verification Limited
71 Fenchurch Street,
Londyn
EC3M 4BS
Anglia
Numer identyfikacyjny:
0038
Numer certyfikatu:
RPS 0160325/01
Nazwa i adres jednostki notyfikowanej w odniesieniu
do zamówień realizowanych począwszy od dnia
01/10/11:
Bureau Veritas
67/71 boulevard du Château
92200 Neuilly-sur-Seine
Francja
Numer identyfikacyjny:
0062
Numer certyfikatu:
CE-PED-H-KSB 001-11-FRA
2
Zakład produkcyjny:
DALIAN
Nazwa i adres jednostki notyfikowanej
Lloyd’s Register Verification Limited
71 Fenchurch Street,
Londyn
EC3M 4BS
Anglia
Numer identyfikacyjny:
0038
Numer certyfikatu:
RPS 0160325/01
Armatura o średnicy DN ≤ 50 zgodna jest z wymogami Dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE Art. 3 §3.
Nie musi być znakowana symbolem CE ani numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej.

wymagania przepisów rozporządzenia REACH WE 1907/2006.
Rozporządzenie WE 1907/2006 Parlamentu europejskiego dotyczące rejestracji, oceny i autoryzacji substancji
chemicznych oraz ograniczeń obowiązujących w odniesieniu do tych substancji (REACH)
Opis rodzajów armatury
Artykuł 33/REACH
Michel Delobel
Zawory motylkowe
BOAX - B
PS 10/16 bar
DN 40-1000
Żadna z substancji na liście dopuszczalnych oraz w załączniku XIV
rozporządzenia nie jest obecna w stężeniu przekraczającym 0,1%
(w ujęciu masa/masa)
wer. 4 - 07/11
Dział zapewnienia jakości
Niniejszy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej, w związku z powyższym złożenie podpisu nie jest wymagane. Jego udostępnienie publiczne
oznacza zatwierdzenie.
3
2
Deklaracja montażu maszyny nieukończonej
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Niniejszym, działając jako firma,
KSB S.A.S.
Zone industrielle Gagnaire Fonsèche
24490 LA ROCHE CHALAIS
z siedzibą pod adresem: 92635 - Gennevilliers
Francja
będąca producentem maszyn nieukończonych przeznaczonych do następujących zespołów roboczych:
armatura + automatyczny układ napędowy + układ sygnalizacji lub ustawnik pozycyjny
Zawory motylkowe typu: ‐ BOAX‐B, BOAX‐N, BOAX‐S, BOAX‐SF
‐ BOAXMAT‐N, BOAXMAT‐S, BOAXMAT‐SF, BOAX‐B Mat P, BOAX‐B Mat E ‐ ISORIA 10, ISORIA 16, ISORIA 20, ISORIA 25 ‐ KE ‐ MAMMOUTH 6, 10, 16, 20, 25 ‐ DANAÏS 150, DANAIS MTII, DANAIS TBT z układami napędowymi typu:
‐ Elektryczne: ACTELEC
‐ Pneumatyczne: ACTAIR i DYNACTAIR ‐ Hydrauliczne: ACTO, DYNACTO, ENNACTO ‐ Silnikowe: serii R380 i R480 oraz opcjonalnie wyposażonymi w skrzynki
‐ AMTROBOX ‐‐ Wszystkie rodzaje ‐‐ ‐ AMTROBOX R ‐‐ Wszystkie rodzaje ‐‐ sygnalizacyjne lub ustawniki pozycyjne typu:
‐ AMTROBOX C R1290 ‐ AMTROBOX S R1195 ‐ R1077 / R1078 / R1079 / R1158 ‐ AMTRONIC / SMARTRONIC ‐‐ Wszystkie rodzaje ‐ R1011 / R886 / R1007 / R834 oświadczamy, że istotne wymogi określone poniżej w punktach:
1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.8.1, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.7, 1.5.8, 1.6.1,
1.7.2, 2.1.1 a, b, e
oraz w załączniku I Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE zostały uwzględnione i są przestrzegane.
Dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z postanowieniami Załącznika VII, część B.
Na każde życzenie uprawnionych władz nasza firma może przesłać im odpowiednią szczegółową dokumentację techniczną
drogą pocztową lub elektroniczną. Dokumentacja może zostać zamówiona pod adresem:
Nicolas Lefrancq - KSB
Parc d’activité Rémora
33170 Gradignan, Francja
Inne wykorzystywane Dyrektywy:
Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE
Dyrektywa ATEX 94/9/WE
Maszyna nieukończona, której dotyczy niniejsza deklaracja montażu nie może zostać oddana do eksploatacji, zanim
maszyna, w której jest ona instalowana nie zostanie uznana za zgodną z postanowieniami Dyrektywy 2006/42/WE.
Michel Delobel
Dział zapewnienia jakości
wer. 4 - 07/11
Niniejszy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej, w związku z powyższym złożenie podpisu nie jest wymagane. Jego udostępnienie publiczne
oznacza zatwierdzenie.
4
3.
Informacje ogólne
Niniejsze instrukcje obsługi dotyczą miękko uszczelnianych zaworów
motylkowych firmy KSB (patrz paragraf 5).
Prace dotyczące projektowania i wytwarzania oraz czynności kontrolne
dotyczące zaworów KSB są objęte Systemem Zapewnienia Jakości
zgodnie z postanowieniami normy EN ISO 9001 oraz Dyrektywy
dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE (DESP).
W konfiguracji zaworu z układem napędowym innym, niż ręczny,
utworzony w ten sposób podzespół może spełniać wymogi dyrektywy
maszynowej 2006/42/WE jako maszyna nieukończona w rozumieniu
przedmiotowej dyrektywy.
Prawidłowy montaż zapewnia bezawaryjną pracę armatury.
Producent
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
nieprawidłowe
funkcjonowanie zaworów w razie nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
UWAGA
Stosowanie zaworów poza dozwolonym zakresem
parametrów użytkowych jest niedozwolone. Warunki graniczne zakresu
funkcjonowania zostały określone na tabliczce znamionowej lub
obowiązującej karcie katalogowej. Wartości określone w tabelach
parametrów ciśnienia i temperatury nie mogą być przekraczane.
Użytkowanie poza zakresem wartości granicznych może spowodować
nadmierne przeciążenie zaworów.
Karty katalogowe są dostępne w internetowym katalogu produktów naszej
firmy pod adresem www.ksb.com.
Brak przestrzegania tego zalecenia może być przyczyną obrażeń
cielesnych personelu lub szkód dotyczących instalacji:
- Obrażenia spowodowane wyciekiem cieczy (zimnych/gorących,
łatwopalnych, korozyjnych lub pod ciśnieniem)
- Nieprawidłowe funkcjonowanie lub zniszczenie zaworu.
Zamieszczone w niniejszej instrukcji opisy i zalecenia dotyczą wersji
standardowych, ale również wymienionych w nich wersji specjalnych.
W niniejszej instrukcji obsługi nie uwzględniono:
- wypadków, jakie mogą mieć miejsce podczas montażu, obsługi oraz
konserwacji.
- miejscowych przepisów bezpieczeństwa. Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania tych przepisów przez
wszystkich swoich pracowników, również członków zespołów
montażowych.
W przypadku zaworów napędzanych silnikiem, należy ściśle przestrzegać
zalecanych parametrów podłączeń, instrukcji montażu oraz obsługi.
UWAGA Zawory mogą być obsługiwane jedynie przez pracowników
wykwalifikowanych i przeszkolonych.
Pracownicy odpowiedzialni za obsługę, montaż i konserwację zaworów
muszą znać zasady działania zaworu w odniesieniu do instalacji, w której
jest wykorzystywany.
Popełnienie błędów podczas obsługi zaworu może mieć poważne
konsekwencje dla działalności zakładu produkcyjnego, takie jak:
- wyciek medium
- przestój instalacji/urządzenia
- efekty negatywne, zmniejszenie lub zwiększenie wydajności
instalacji/urządzenia
W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań lub w razie uszkodzenia
zaworu należy skontaktować się z najbliżej położoną placówką handlową
firmy KSB.
Dane techniczne (parametry robocze) dotyczące armatury znajdują się w
dokumentacji technicznej (karta katalogowa, instrukcja obsługi) każdego
typoszeregu (patrz: paragraf 5).
W przypadku odsyłania zaworu do producenta, należy zapoznać się
z informacjami zamieszczonymi w paragrafie 4.
4.
Bezpieczeństwo
W niniejszej instrukcji zamieszczone zostały zalecenia podstawowe, które
muszą być przestrzegane podczas obsługi urządzenia. W związku
z powyższym, monter i operator muszą zapoznać się z niniejszą
instrukcją przed rozpoczęciem prac dotyczących montażu i uruchamiania
zaworu. Ponadto, niniejsza instrukcja powinna zawsze być dostępna
w miejscu zamontowaniai zaworu.
Przestrzeganie
wyłącznie
zaleceń
ogólnych
zamieszczonych
w paragrafie „bezpieczeństwo” nie jest wystarczające, należy również
przestrzegać wskazówek zamieszczonych we wszystkich pozostałych
paragrafach.
4.1.
Symbole bezpieczeństwa wykorzystywane
w instrukcjach obsługi
Zamieszczone w niniejszej instrukcji wskazówki bezpieczeństwa, których
nieprzestrzeganie może być przyczyną obrażeń ciała są oznaczone
następującym symbolem zagrożenia:
zgodnie z normą ISO 3864--B.3.1.
lub symbolem dotyczącym napięcia elektrycznego:
zgodnie z normą ISO 3864--B.3.6.
Wskazówki, których nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie
dla zaworu i spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie są
oznaczone słowem
UWAGA
Wskazówki ostrzegawcze umieszczone bezpośrednio na zaworze
(na przykład dotyczące ciśnienia znamionowego) muszą być
przestrzegane i utrzymywane w taki sposób, aby były czytelne.
4.2.
Kwalifikacje i szkolenie pracowników
Pracownicy odpowiedzialni za obsługę, konserwację, kontrolę i instalację
produktów muszą posiadać kwalifikacje odpowiadające rodzajowi
wykonywanych prac. Zasady dotyczące zakresu odpowiedzialności
i kompetencji oraz nadzoru w odniesieniu do pracowników muszą być
jasno określone przez użytkownika. Jeżeli pracownicy nie dysponują
wymaganymi kwalifikacjami, należy zaproponować im odpowiednie
przeszkolenie. W razie konieczności, producent/dostawca zapewni tego
rodzaju szkolenie na życzenie użytkownika. Ponadto użytkownik musi
upewnić się, że wszystkie obowiązujące wskazówki zostały prawidłowo
zrozumiane przez pracowników.
4.3.
Zagrożenia w razie nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może być przyczyną obrażeń
cielesnych personelu oraz zagrożeń dla środowiska lub uszkodzenia
urządzenia. Brak przestrzegania wskazówek może również spowodować
natychmiastowe anulowanie gwarancji.
Konsekwencje mogą również być następujące:
- brak prawidłowego funkcjonowania zaworu/instalacji
- brak możliwości uzyskania prawidłowych rezultatów w ramach
przeprowadzanych zalecanych prac konserwacyjnych i naprawczych
- zagrożenia dla środowiska, spowodowane wyciekiem materiałów
niebezpiecznych.
4.4.
Rozpowszechnianie informacji dotyczących
bezpieczeństwa
Wymagane
jest
przestrzeganie
wskazówek
bezpieczeństwa
zamieszczonych w niniejszej instrukcji, krajowych przepisów
obowiązujących w zakresie zapobiegania wypadkom oraz zaleceń
określonych przez użytkownika.
4.5.
Wskazówki bezpieczeństwa
użytkownika/operatora
Wszystkie gorące lub zimne elementy zaworu (korpus, dźwignia ręczna
lub napędy), które mogą stanowić zagrożenie, powinny być
zabezpieczone przez użytkownika przed możliwością dotknięcia.
Wszystkie
wycieki
materiałów
niebezpiecznych
(łatwopalnych,
korozyjnych, toksycznych lub gorących) muszą być usuwane, ponieważ
mogą stanowić zagrożenie dla pracowników oraz środowiska. Należy
ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów.
Należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed
porażeniem prądem elektrycznym. (Zalecenia szczegółowe są określone
w normie IEC 364 lub równoważnych normach krajowych i/lub
miejscowych przepisach dotyczących zasilania elektrycznego).
5
4.6.
4.6.1.
Wskazówki bezpieczeństwa
kontrolnych i montażowych
Informacje ogólne
dotyczące
prac
W przypadku zaworów oddanych do eksploatacji, wszystkie zalecenia
niniejszej instrukcji, a także instrukcji układu napędowego, ustawnika
pozycyjnego i/lub urządzenia regulacyjnego muszą być ściśle
przestrzegane.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie prace
konserwacyjne, kontrolne i montażowe są wykonywane wyłącznie przez
uprawnionych pracowników, dysponujących wymaganymi kwalifikacjami
oraz którzy zapoznali się z niniejszą instrukcją.
Wszystkie prace dotyczące zaworów mogą być wykonywane jedynie po
opróżnieniu ich z ciśnienia i schłodzeniu do temperatury 60°C.
Wszystkie prace dotyczące zaworów napędzanych mogą być
wykonywane jedynie po odłączeniu źródła energii. Należy przestrzegać
określonej w instrukcji procedury wyłączania układu.
Zawory używane do mediów niebezpiecznych muszą zostać
wyczyszczone. Natychmiast po zakończeniu prac, wszystkie elementy
zabezpieczające muszą zostać założone i/lub uruchomione ponownie.
Przed ponownym rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze
wskazówkami zamieszczonymi w poszczególnych punktach paragrafu
dotyczącego rozruchu.
4.6.2.
Instalacja na końcu rurociągu
Zawory BOAX®-B typów 2, 4 i 5 są montowane pomiędzy kołnierzami, za
pomocą ściągów, bez uszczelek kołnierza.
Zasady obowiązujące w odniesieniu do montażu zaworów
standardowych na końcu rurociągu i
demontażu z rurociągu
pozbawionego ciśnienia w temperaturze.:
Gazy lub
ciecze*
Niebezpieczne**
Wszystkie DN: niedozwolone
Nie niebezpieczne**
DN  200: PS = maks. 10 bar
DN 250 do 500: PS = 7 bar max.
Niebezpieczne**
DN  200: PS = maks. 10 bar
DN > 200: PS = 7 bar max.
Nie niebezpieczne**
DN  200: PS = maks. 10 bar
DN > 200: PS = maks. 7 bar
Ciecze*
5.
5.1.
Transport i magazynowanie
Transport
Zawory są dostarczane w stanie gotowym do użycia.
UWAGA Podczas transportu i przechowywania, zawory powinny
znajdować się w pozycji pół-zamkniętej i zostać zapakowane w skrzynie
drewniane.
UWAGA Dla uniknięcia możliwości uszkodzenia, zawór nie może być
podnoszony za gardziel, pokrętło lub układ napędowy.
Po odebraniu dostawy lub przed rozpoczęciem montażu, zawór musi
zostać sprawdzony pod kątem ewentualnych uszkodzeń, jakie mogły
powstać podczas transportu.
5.2.
Magazynowanie
Zawory powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach, aby
zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie nawet po dłuższym okresie
magazynowania. Warunki te obejmują:
- Przechowywanie w pozycji 5° od pozycji zamkniętej
- Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem, mrozem i korozją.
6.
Opis armatury
Rysunki oraz dalsze informacje nt. typoszeregu znajdą Państwo w
odpowiedniej karcie katalogowej:
6.1.
Oznakowanie
Zawory są oznakowane zgodnie z przepisami wytycznych dla urządzeń
ciśnieniowych 97/23/WE.
PS: Ciśnienie różnicowe
* Za ciecze uważane są wszystkie płyny, których ciśnienie oparów
w maksymalnej dozwolonej temperaturze nie przekracza 0,5 bar
powyżej zwykłego ciśnienia atmosferycznego (1013 mbar).
** Ciecze uważane za niebezpieczne lub nie wg klasyfikacji dyrektywy
dotyczącej urządzeń ciśnieniowych (DESP).
UWAGA: zawór zamontowany na końcu rurociągu ze ślepym przeciwkołnierzem nie jest uważany za montowany na końcu rurociągu.
4.7.
Niedozwolone modyfikacje
Urządzenia nie mogą być w żaden sposób przerabiane lub modyfikowane
bez wcześniejszego uzgodnienia z producentem. Producent nie ponosi
żadnej
odpowiedzialności
za
uszkodzenia
spowodowane
wykorzystywaniem nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów.
4.8.
Niedozwolone sposoby użytkowania
Bezpieczeństwo funkcjonowania oraz niezawodność zaworu są
gwarantowane jedynie pod warunkiem przestrzegania warunków
roboczych określonych w punkcie 2 ”Informacje ogólne” instrukcji
serwisowej.
Określone w instrukcji technicznej wartości graniczne zakresu
użytkowania nie powinny być w żaden sposób przekraczane.
6
Tabliczka znamionowa
Przykład
1 - Typ zaworu
2 - Kodyfikacja wewnętrzna materiału
3 - Nazwa zaworu PN / Klasa ciśnienia
4 - Dozwolone ciśnienie maksymalne
5 - Dozwolone ciśnienie maksymalne w przypadku montażu na
końcu rurociągu lub jednostronnego demontażu
6 - Owiercenie kołnierzy (jeżeli jest znane)
7 - Miesiąc i rok produkcji
8 - Numer fabryczny
9 - Oznakowanie CE z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej
6.2
Rysunki i dokumentacja
DN 40 do 200
DN 250 do 600
DN 650 do 1000
6.3
Lista elementów Oznakow.
100
176
210
213
310.1
310.2
310.3
310.4
412
412.1
412.2
412.3
413
486
540
550
561
900.1
900.2
904
916
920
932
932.1
932.2
940
970.1
Nazwa
Korpus
Dno
Wałek
Wał manewrowy
Łożysko ślizgowe
Łożysko ślizgowe
Łożysko ślizgowe
Łożysko ślizgowe
Pierścień uszczelniający O-ring
Pierścień uszczelniający O-ring
Pierścień uszczelniający O-ring
Pierścień uszczelniający O-ring
Wykładzina
Kulka
Tuleja
Tarcza
Nitokołek
Śruba zabezp. przed
wyrzucaniem wałka
Śruba zabezp. przed
wyrzucaniem wałka
Śruba regulacyjna
Zatyczka
Nakrętka
Pierścień samoblokujący
Pierścień sprężynujący zabezp.
Pierścień sprężynujący zabezp.
Wpust
Tabliczka znamionowa
DN
40 do 1000
650 do 1000
40 do1000
40 do 1000
40 do 1000
40 do 1000
40 do 1000
350 do 600
40 do 600
650 do 1000
650 do 1000
650 do 1000
40 do 1000
650 do 1000
650 do 1000
40 do 1000
650 do 1000
40 do 600
250 do 600
650 do 1000
40 do 1000
650 do 1000
40 do 200
650 do 1000
650 do 1000
650 do 1000
40 do 1000
7
6.4.
Zasada funkcjonowania
Opis
Podstawowe elementy zaworu to korpus (100), wał manewrowy (213),
wałek (210), tarcza (550) oraz elastomerowa wykładzina (413).
Sposób zaprojektowania i wykonania wykładziny zapewnia doskonałą
szczelność w miejscach przeprowadzenia wałka, przy kołnierzach oraz
przed i za tarczą.
Połączenie wał/tarcza: tarcza (550) jest połączona z wałem
manewrowym za pośrednictwem wpustu(ów) lub zębatką..
DN ≤ 200: połączenie nie może zostać zdemontowane.
Zabezpieczenie przed wypchnięciem wałka:
- DN ≤ 200: zapewnione przez pasowane połączenie wału napędowego
z tarczą oraz wałka z korpusem.
- DN > 200: zapewnione poprzez układ zapobiegający wypychaniu, który
uniemożliwia wyrzucenie wału z korpusu w razie złamania wału.
Funkcja jest zapewniona dzięki użyciu dodatkowych elementów.
Zawory DN ≤ 600 mogą być montowane w dowolnej pozycji.
Zawory DN > 600 posiadają preferowaną pozycję montażu wału
w położeniu poziomym, pokazaną na poniższym rysunku. Pozycja ta jest
korzystniejsza z następujących względów:
- ciężar tarczy i wałka przenoszony jest przez oba łożyska,
- element oporowy w obudowie jest odciążony,
- zapewnia to większą trwałość zaworu, w szczególności w razie
obecności w medium cząstek stałych, które mogą odkładać się dnie
rurociągu (podczas zamykania, zmniejszenie przekroju powoduje
miejscowy wzrost prędkości, a co za tym idzie – przepłukanie lub
wyczyszczenie wykładziny).
Niemniej jednak, zamontowanie wału w pozycji pionowej z układem
napędowym skierowanym do góry jest również możliwe.
Manewrowanie: zawory są sterowane za pomocą dźwigni ręcznej,
przekładni ręcznej lub układów napędowych: elektrycznych,
pneumatycznych lub hydraulicznych, mocowanych do kołnierza
przyłączeniowego armatury, wykonywanego wg ISO 5211.
7.
7.1.
Montaż
Informacje ogólne
UWAGA W celu uniknięcia możliwości wycieku, odkształcenia lub
uszkodzenia korpusu rurociąg powinien być tak ustawiony, aby żadne siły
nacisku lub gięcia nie działały na korpus zaworu ani po jego
zamontowaniu, ani w trakcie pracy.
UWAGA
Przylgi kołnierzy muszą być czyste i nie mogą być
uszkodzone (Ra ≤ 25 μm).
7.2.
7.2.1.
Warunki montażu
Zalecane odległości minimalne pomiędzy
zabudowaniem zaworu a trójnikiem lub kolanem
Zabronione jest zakładanie dodatkowej uszczelki (za wyjątkiem
izolacji elektrycznej – w takim przypadku należy skonsultować to z naszą
firmą) pomiędzy korpusem a kołnierzami rurociągów. Odsunąć dwa
kołnierze rurociągu w taki sposób, aby nie uszkodzić prostki kołnierza
podczas wkładania zaworu. Wszystkie otwory kołnierzy muszą zostać
wykorzystane podczas wykonywania połączenia.
Podczas montażu na budowie, niezainstalowane zawory
powinny być zabezpieczone przed kurzem, piaskiem, materiałami
budowlanymi itd. (należy osłonić je w odpowiedni sposób). Nie wolno
wchodzić na dźwignie ręczne i koła układów napędowych!
Zawory oraz rurociągi wykorzystywane w warunkach wysokiej
(>60° C) lub niskiej (< 0° C) temperatury powinny być wyposażone w
izolację zabezpieczającą lub opatrzone symbolami wskazującymi, że ich
dotknięcie jest niebezpieczne.
Jeżeli zawór jest wykorzystywany na końcu rurociągu, musi
zostać zabezpieczony przed niezamierzonym otwarciem niezamierzonym
lub przez osoby nieuprawnione, co może być przyczyną obrażeń
pracowników lub uszkodzenia instalacji.
8
Obowiązuje również w przypadku zaworów montowanych po stronie
tłocznej pompy.
W przypadku odległości mniejszych, niż określone na schematach 1, 2, 3
i 4, tarcza powinna zostać nastawiona w pozycji otwartej 70°.
7.2.2.
7.3
Wymiary kołnierzy
Transport wewnętrzny
Odpowiednie środki transportu wewnętrznego mogą być konieczne
w celu przeprowadzenia montażu zaworów o dużej średnicy.
Powinny one być wykorzystywane w sposób pokazany poniżej.
Przyłączenie do rurociągu.
Kołnierze rurociągów powinny mieć następujące rozmiary:
ZAWÓR Z UKŁADEM NAPĘDOWYM
PRAWIDŁOWO
Ø2a:
Ø2b:
Ø3:
Ø4:
Ø5:
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
650
700
750
800
900
1000
NIEPRAWIDŁOWO
Maks. dozwolona średnica wewnętrzna kołnierza
Średnica zewnętrzna
Min. dozwolona wewnętrzna
Średnica min. w odl. 10mm od przylgi
Średnica min. w odl. 20mm od przylgi
NPS
ø2a
ø2b
ø3
1½
2
2½
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
26
28
30
32
36
40
54
63
80
93
116
141,5
170,5*
222*
276,5*
327,5*
361
412
463
515
617
668
718
770
820
924
1027
49
61
77
89
115
140
169
220
273
324
356
407
457
508
610
32
33
55
71
90
119
144
196
249
297
326
370
422
470
566
620
671
717
769
869
970
ø4
13
50
74
107
134
189
243
291
321
366
416
464
560
614
666
711
764
864
965
ø5
ø6
40
87
120
178
234
283
314
358
409
457
554
608
660
705
758
859
960
77
86
107
121
141
171
196
250
306
358
399
452
505
558
664
723
773
830
880
987
1094
PRAWIDŁOWO
NIEPRAWIDŁOWO
ZAWÓR POZIOMY
* Należy upewnić się, że korpus jest prawidłowo wyśrodkowany pomiędzy ściągami
7.2.3
Połączenie zaworu z kołnierzami przewodów
Montaż prawidłowy
Założenie
pośredniego kołnierza
metalowego
PRAWIDŁOWO
NIEPRAWIDŁOWO
Nie stosować
kołnierzy
powlekanych
tworzywem do
połączeń dla
korpusu T5
W przypadku przewodów z powłoką (na przykład z twardej gumy, betonu
lub PTFE), dokładne wymiary uwzględniające twardość powłoki oraz
montaż kołnierzy powinny zostać przekazane firmie KSB do akceptacji.
nie stosować
uszczelek
dodatkowych
nie montować
bezpośrednio do
kompensatora
W razie montażu pomiędzy kołnierzami polietylenowymi:
- Montaż dozwolony pomiędzy kołnierzami z przylgami płaskimi
- Montaż niedozwolony pomiędzy kołnierzami z przylgami żłobkowanymi.
Elementy przedłużające i wspornikowe są dostarczane osobno.
Powinny one zostać zamontowane na zaworze przed montażem na
przewodach rurowych.
9
7.4.
Wskazówki dotyczące montażu
Przed rozpoczęciem montażu
- Sprawdzić brak sopli będących pozostałością spawania oraz
metalowych wiórów na powierzchniach uszczelniających.
- Sprawdzić prawidłowe ustawienie rurociągów i ustawienie równoległe
kołnierzy.
- Upewnić się, że średnica wewnętrzna kołnierza odpowiada
minimalnym i maksymalnym średnicom określonym w tabeli w punkcie
6.2.2.
- Upewnić się, że otwieranie i zamykanie zawieradła nie jest w żaden
sposób zakłócone, w szczególności w odniesieniu do spawów
wewnętrznych lub zakończeń przewodów.
- Rozstawić dwa kołnierze rurociągu w taki sposób, aby podczas
wkładania zaworu nie mogła zostać uszkodzona wykładzina.
Podczas montażu
- Otworzyć zawór, ustawiając tarczę w pozycji otwartej w taki sposób
aby nie wystawała poza korpus.
- Rozstawić dwa kołnierze rurociągu w taki sposób, aby podczas
wkładania zaworu nie została uszkodzona wykładzina.
8.
Uruchamianie i wyłączanie z ruchu
8.1.
8.1.1.
Uruchamianie
Informacje ogólne
Przed oddaniem do eksploatacji armatury należy porównać parametry
robocze panujące w rurociągu z danymi dotyczącymi zaworu: ciśnienie,
temperatura i materiały z jakich jest wykonany zawór czy są
odpowiednie do warunków pracy i posiadają właściwą wytrzymałość i
odporność.
Nagły wzrost ciśnienia (uderzenie hydrauliczne) nie może
w żadnym wypadku spowodować przekroczenia dozwolonej wartości
ciśnienia w zaworze. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.
W przypadku nowej instalacji i zwłaszcza po wykonaniu napraw
serwisowych należy koniecznie przepłukać cały układ przy całkowicie
otwartej armaturze, aby usunąć pozostałości w postaci ciał stałych po
procesie spawania, i które mogłyby uszkodzić powierzchnie
uszczelniające.
8.1.2.
Funkcjonowanie
Pozycja otwarcia tarczy zaworu jest odwzorowana przez wskaźnik
położenia na napędzie lub przez wskaźnik na dźwigni ręcznej. Zawór
zamyka się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i otwiera w
kierunku przeciwnym.
8.1.3.
min. E + 40
Luz minimalny: E + 40mm
E: długość zabudowy armatury (patrz: karta
katalogowa typoszeregu)
(patrz dokumentacja techniczna)
- Włożyć zawór pomiędzy dwa kołnierze i wyśrodkować je za pomocą
ściągów.
- Stopniowo dokręcać śruby na krzyż aż do kontaktu powierzchni metalmetal pomiędzy korpusem zaworu a kołnierzami przewodów,
pamiętając o zapewnieniu prawidłowego wycentrowania korpusu
w stosunku do kołnierza.
- Kilkakrotnie otworzyć i zamknąć zawór, aby sprawdzić prawidłowe
obroty tarczy zaworu.
7.5.
Zawory z napędem
Przewody elektryczne mogą być podłączane wyłącznie przez
pracowników wykwalifikowanych.
Należy zapewnić przestrzeganie wszystkich przepisów
obowiązujących w odniesieniu do instalacji elektrycznych (na przykład IEC
oraz norm krajowych), także dotyczących urządzeń montowanych
w obszarach zagrożonych. Wszystkie urządzenia elektryczne, takie jak
układy napędowe, listwy zaciskowe, elementy magnetyczne, wyłączniki
krańcowe itp. mogą być instalowane jedynie w miejscach niezagrożonych
powodzią. Parametry napięcia i częstotliwości muszą odpowiadać danym
zamieszczonym na tabliczce danych znamionowych.
10
Weryfikacja funkcjonowania
Należy sprawdzić następujące funkcje:
Po oddaniu do eksploatacji należy sprawdzić działanie funkcji zamykania,
kilkakrotnie zamykając i otwierając zawór.
8.1.4.
Zawory z napędami
Ograniczniki regulowane i wyłączniki
napędowych zostały ustawione fabrycznie.
8.2.
przeciążeniowe
układów
Wyłączanie z ruchu
Podczas przestojów produkcyjnych, stan fizyczny cieczy może się
zmienić ze względu na zjawiska polimeryzacji, krystalizacji, zastygania
itp. – w takim przypadku pozostałości muszą zostać usunięte z instalacji.
W razie potrzeby należy wyczyścić całość instalacji przy całkowicie
otwartych zaworach.
9.
9.1.
Konserwacja/Naprawy
Wskazówki bezpieczeństwa
DN ≤ 200: nie wymaga żadnej konserwacji.
Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane
jedynie
przez
pracowników
odpowiednio
doświadczonych
i wykwalifikowanych.
Podczas prac konserwacyjnych i naprawczych należy zapewnić
przestrzeganie wszystkich obowiązujących wskazówek bezpieczeństwa
oraz zaleceń ogólnych zamieszczonych w paragrafie 2. Nawet w nagłych
wypadkach należy używać jedynie oryginalnych części zamiennych
i zalecanych narzędzi - w przeciwnym wypadku prawidłowe
funkcjonowanie zaworu nie może zostać zapewnione.
9.2.
Demontaż zaworu z instalacji i rozsprzęglanie
napędu
Należy upewnić się, zgodnie z opisem tabliczki znamionowej, o jaki
typ armatury chodzi.
Upewnić się, że użytkownik dysponuje odpowiednim zestawem
naprawczym. Ustawić tarczę zaworu w pozycji otwartej o 10°.
Zawór zwrotny musi zostać opróżniony z ciśnienia i dla
uniknięcia oparzeń schłodzony w taki sposób, aby jego temperatura nie
przekraczała 60°C.
Otwarcie zaworu znajdującego się pod ciśnieniem może grozić
śmiercią. Jeżeli w instalacji wykorzystywane były substancje toksyczne
lub bardzo łatwopalne, bądź też ciecze mogące posiadać działanie
korozyjne w kontakcie z wilgocią znajdującą się w powietrzu, zawór musi
zostać dokładnie przepłukany. W razie konieczności należy nosić
odpowiednią odzież ochronną i maskę zabezpieczającą. W zależności od
pozycji montażowej, ciecz znajdująca się wewnątrz zaworu musi zostać
usunięta w odpowiedni sposób. Przed przystąpieniem do transportu,
zawory muszą zostać dokładnie przepłukane i opróżnione. W razie
jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Działem Handlowym firmy
KSB.
Jeżeli muszą zostać zdjęte lub zdemontowane układy zasilane
energią (elektryczną, pneumatyczną lub hydrauliczną), przed
rozpoczęciem operacji należy odłączyć je od źródła energii.
Demontaż zaworu z instalacji z układem napędowym
Podczas demontażu zaworu z instalacji należy uważać, aby nie
uszkodzić wykładziny. Rozsunąć kołnierze na rurociągu w taki sposób,
aby możliwe było łatwe wyjęcie zaworu.
Określić pozycję zamontowanego napędu na armaturze.
Rozłączyć układ napędowy. Należy uważać na śruby łączące.
9.3.
9.3.1.
Zestawy części zamiennych, listy narzędzi,
materiały eksploatacyjne
Zestawy części zamiennych
DN ≤ 200: nie ma zestawu.
Należy używać jedynie części zamiennych należących do zestawów
wykładziny, tarczy lub wałka.
Patrz instrukcje techniczne.
Wszystkie części wchodzące w skład zestawu muszą zostać
wymienione.
W celu uniknięcia obrażeń cielesnych lub uszkodzenia
urządzeń, podczas prac dotyczących montażu i demontażu należy
przestrzegać zalecanej kolejności wykonywania poszczególnych
czynności.
Podczas przeprowadzania prób dotyczących otwierania i zamykania
zaworów operator musi uważać, aby nie znajdować się na trajektorii
ruchu zawieradła.
9.3.2.
Lista narzędzi używanych podczas demontażu i
montażu
Wkrętak pneumatyczny, zestaw kluczy płaskich, klucze sześciokątne,
klucze nasadowe fajkowe, śrubokręt, perlik, polerka pneumatyczna, kliny,
łom oraz smar silikonowy, jeżeli jest to dozwolone.
9.3.3.
Materiały eksploatacyjne
9.4.
Demontaż i ponowny montaż zaworu
9.4.1.
Demontaż zaworu
Zdjąć zatyczkę (916) lub dno (176), bądź też pierścień samoblokujący,
jeżeli jest założony (932).
Zdjąć śrubę zabezpieczającą przed wypchnięciem wałka (900.*), bądź
też zabezpieczenie uszczelnienia, jeżeli jest założony (559).
Wyjąć wał manewrowy (213) i dolną część wałka (210). Wyjąć tarczę
zaworu (550), a następnie wykładzinę zaworu (413).
Uważać, aby w żaden sposób nie uszkodzić krawędzi tarczy,
wykładziny zaworu i powłoki lakierniczej.
Wymienić O-ringi 412.* i nasmarować smarem silikonowym. Należy
również nasmarować miejsca przejścia wałka przez wykładzinę.
9.4.2.
Ponowny montaż zaworu
Założyć wykładzinę (413) w korpusie (100), prawidłowo wyrównując
otwory przeprowadzenia wałka w stosunku do otworów toczonych w
korpusie.
Ustawić tarczę (550) w pozycji otwartej, sprawdzając prawidłowe
ustawienia otworów przejścia wałka.
DN 250 od 600:
Sprawdzić, czy wyżłobienia wałka i wału napędowego znajdują się
dokładnie naprzeciwko śrub zabezpieczających przed wyrzucaniem
(901.1) i (901.2) w sposób pokazany poniżej:
PRAWIDŁOWO
NIEPRAWIDŁOWO
Zamontować wałek (210) z kulą (486)/klinami (940.*) lub też pierścieniem
zabezpieczającym (932), podkładką (554) i śrubą (901.*).
Założyć wał manewrowy (213) z klinami (940.*), jeżeli są montowane.
Sprawdzić prawidłowe ustawienie wału napędowego z oznaczeniem na
krawędzi tarczy (550). Wyregulować śruby zabezpieczające przed
wyrzucaniem (900.*).
Założyć zatyczkę (916) lub dno (176) i zabezpieczenie uszczelnienia
(559), jeżeli jest montowany.
Zawory z dnem (176) powinny być zamontowane tak, aby wał znajdował
się w pozycji poziomej, w celu prawidłowego ustawienia śruby
regulacyjnej (904), która następnie jest zabezpieczona nakrętką (920).
9.5.
Testy i ponowny montaż
Założyć ponownie układ napędowy (sprawdzić pozycję N lub M).
Otworzyć zawór o 10°.
Rozstawić dwa kołnierze rurociągu w taki sposób, aby nie spowodować
uszkodzenia wykładziny podczas wkładania zaworu.
W razie konieczności podłączyć do sieci. Upewnić się, że zawór może
działać swobodnie.
Zamontować zawór na przewodzie rurowym, przestrzegając zaleceń
dotyczących instalacji.
Należy używać jedynie smaru dostarczanego w zestawie (amlub).
Wykorzystywanie smaru maszynowego jest absolutnie zabronione.
11
10.
BOAX-B Mat P
BOAX - B Mat P - da: zawór z napędem pneumatycznym
podwójnego działania ACTAIR - B
BOAX - B Mat P - sa: zawór z napędem pneumatycznym
pojedynczego działania DYNACTAIR - B
Wskazówki bezpieczeństwa
- Układ sterowania powinien być wykorzystywany jedynie w zalecanych
przedziałach ciśnienia. Wykorzystywanie układu poza dozwolonymi
wartościami granicznymi ciśnienia może spowodować uszkodzenie
części wewnętrznych.
- Wykorzystywanie układu sterowania poza zalecanymi wartościami
granicznymi
temperatury
może
spowodować
uszkodzenie
wewnętrznych i zewnętrznych części układu.
- Wykorzystywanie układu w atmosferze korozyjnej bez wymaganego
zabezpieczenia zewnętrznego może spowodować jego uszkodzenie.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac montażowych, obsługi lub
konserwacji należy upewnić się, że układ nie znajduje się pod
ciśnieniem, odłączyć doprowadzenie powietrza sterującego i zamknąć
otwory doprowadzające.
- Nie należy demontować pokrywy napędu czy to pojedynczego, czy
podwójnego działania, podczas gdy jest on podłączony lub znajduje się
pod ciśnieniem. Operacja ta może być wykonywana jedynie przez
pracowników odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych,
ponieważ stanowi ona zagrożenie obrażeniami ciała.
- Przed rozpoczęciem montażu układu napędowego do zaworu, należy
upewnić się, że znajdują się one w tej samej pozycji: układ otwarty /
zawór otwarty lub układ zamknięty / zawór zamknięty.
- Przed rozpoczęciem instalacji należy przetestować zespół zawór
+ układ, aby upewnić się, że ich montaż mechaniczny jest prawidłowy,
a całość zespołu działa właściwie.
- Instalacja układu napędowego musi zostać przeprowadzona zgodnie
z obowiązującymi
przepisami
miejscowymi
i
krajowymi.
Firma KSB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek
obrażenia cielesne odniesione przez osoby lub zwierzęta, jak również
ewentualne szkody majątkowe, w razie braku przestrzegania zaleceń
lub nieprawidłowej obsługi urządzenia.
Energia napędowa
- Sprężone powietrze lub gazy obojętne muszą być odpowiednie dla
części wewnętrznych układu napędowego i stosowanych smarów.
- Filtrowanie może wynosić maksymalnie 30µm.
- Używane z powietrzem lub gazem środki smarowe muszą być zgodne
ze stosowanymi częściami wewnętrznymi.
- Temperatura rosy sprężonego powietrza musi być niższa o co najmniej
10° C (18° F) od minimalnej temperatury użytkowania. Temperatura
rosy nie może być niższa od -30° C (-22° F).
Demontaż pneumatycznego układu napędowego
- Zamknąć lub otworzyć zawór za pomocą układu napędowego.
- Odłączyć doprowadzenie powietrza.
- W razie potrzeby zdjąć sygnalizację elektryczną.
- Odkręcić 4 nakrętki znajdujące się pod podstawą zaworu.
- Zdjąć układ napędowy.
- Oznakować (zaznaczyć) położenie końcówki wału przepustnicy, która
pokazuje położenie tarczy (czy zamknięta czy otwarta)
12
Montaż napędu pneumatycznego na armaturze
Napędy ACTAIR--B są przeznaczone do zamykania zaworów w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, z regulowanym ogranicznikiem.
Muszą one być montowane w pozycji N: układ napędowy powinien
znajdować się prostopadle do rurociągu.
- Ustawić układ napędowy w takiej samej pozycji (otwartej lub
zamkniętej), co zawór: pozycja końcówki wału zaworu określa
położenie tarczy.
- Dokręcić kołki i śruby mocujące kołnierz przyłączeniowy z napędem lub
elementem przejściowym do zabudowy napędu. Zalecane jest
przyklejenie ich przy użyciu kleju loctite 222 oraz pasty uszczelniającej
typu Loxeal 58--31 lub produktów równoważnych.
- Zamontować kołnierz przejściowy i napęd na zaworze.
- Dokręcić 4 nakrętki kołków z następującym momentem dokręcania
(patrz w poniższej tabeli):
Średnica
Mom. dokr. Nm
Średnica
M5
5--6
M12
Mom. dokr. Nm
80--85
M6
10--11
M14
125--135
M8
20--23
M16
190--200
M10
45--50
M20
370--390
- Ponownie podłączyć doprowadzenie powietrza sterującego.
- W razie potrzeby ponownie założyć sygnalizację elektryczną
i wyregulować ją zgodnie z zaleceniami dokumentacji. Optyczny
wskaźnik położenia napędu może pozostać na obudowie napędu
(Dynactair-B 25 i mniejsze) lub można go zdjąć.
- Sprawdzić prawidłowe działanie zespołu i w razie potrzeby
wyregulować ograniczniki zamykania.
ACTAIR -B: Regulacja zamykania
Napędy pneumatyczne o podwójnym działaniu posiadają drogę
zamykania w zakresie od 0° do 10°.
Nastawa drogi zamykania zamontowanego na zaworze napędu
powinna przebiegać tylko wtedy, gdy armatura jest pozbawiona
ciśnienia i można nią swobodnie manewrować.
Regulacji nastawy można dokonać w miejscu zamontowania układu:
zawór + napęd na rurociągu lub na stanowisku testowym (serwisowym).
- Podłączyć doprowadzenie powietrza do otworu 2, aby otworzyć zawór
i poruszyć tłoki wewnątrz układu napędowego.
- Zdjąć nakrętki (18) i ich uszczelki (24).
- Dokręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
ogranicznik regulacyjny (28) z jednej strony układu napędowego.
- Doprowadzić ciśnienie powietrza do otworu 4, a następnie:
- Zamknąć zawór i przesunąć tłoki układu napędowego aż do
momentu kiedy dotkną ogranicznik ruchu (28). Odkręcić śrubę
regulacyjną (28) aż do uzyskania pożądanej pozycji (patrz w
poniższej tabeli).
W tabeli określone zostały średnie obroty α wału układu
napędowego dla pełnego obrotu śruby regulacyjnej (28).
Typ napędu
ACTAIR-B2
Kąt zmiany „α” do synchronizacji
wału
2° 54’
ACTAIR-B5
2° 18’
ACTAIR-B10
1° 55’
ACTAIR-B20
2°
ACTAIR-B30
1° 45’
ACTAIR-B40
1° 49’
ACTAIR-B150
2° 14’
Zawór zamknięty zbyt mocno może nie otwierać się zupełnie lub
będzie otwierany bardzo nagle, jeżeli ciśnienie powietrza jest
niskie.
- Kiedy zawór znajduje się w prawidłowej pozycji, należy dokręcić
drugi ogranicznik regulacyjny aż do dotknięcia tłoka. Tylko wtedy
oba ograniczniki są tak ustawione, że tłoki zatrzymają się
równocześnie
- Odkręcić obie nakrętki (18) z pierścieniami uszczelniającymi (24).
Równocześnie do napędu musi być podane powietrze sterujące za
pośrednictwem otworu (4).
- Układ napędowy jest teraz gotowy do prawidłowej pracy.
DYNACTAIR -B: Nastawa (regulacja) drogi zamykania
W przypadku napędów pneumatycznych pojedynczego działania,
przebieg może być regulowany w zakresie 10°, od 0° do 10°.
Regulacja przebiegu dla napędu zabudowanego na zaworze może mieć
miejsce tylko wtedy gdy armatura jest pozbawiona ciśnienia i tarcza
zaworu może poruszać się swobodnie.
Regulacji nastawy można dokonać w miejscu zamontowania układów
zawór + napęd na rurociągu lub na stanowisku testowym (serwisowym).
- Doprowadzić ciśnienie powietrza sterującego do otworu 4, aby
otworzyć zawór i poruszyć tłoki wewnątrz układu napędowego.
- Zdjąć nakrętki (18) i ich uszczelki (24).
- Jeżeli zawór nie zamyka się, dokręcić w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara śrubę regulacyjną 28 (patrz w poniższej tabeli).
Tabela określa wartość średnich obrotów α wału układu napędowego
dla wykonania pełnego obrotu śrub regulacyjnych (28).
Typ układu napędowego
Kąt α zmiany po regulacji wału
DYNACTAIR-B2
2° 26’
DYNACTAIR-B4
2°
DYNACTAIR-B6
2° 14’
DYNACTAIR-B8
1° 54’
DYNACTAIR-B12
1° 40’
DYNACTAIR-B16
1° 54’
- Jeżeli zawór jest zamknięty zbyt mocno, odkręcić w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 2 śruby regulacyjne (28).
Zawór zamknięty zbyt mocno nie będzie otwierać się przy niskim
ciśnieniu powietrza.
- Odciąć doprowadzenie sprężonego powietrza: sprężyny przesuwają
tłoki do wnętrza i zamykają zawór.
Uwaga: ogranicznik zamykający nie stanowi ograniczenia
mechanicznego w stosunku do tłoków i osi, ale zatrzymuje przesuw
sprężyn, które nie dociskają wówczas tłoków.
Kiedy tarcza zaworu znajduje się w wykładzinie, tarcie uniemożliwia jej
ruch.
W tej pozycji, oś może kręcić się mocniej na zamknięciu, gdy powietrze
sterujące doprowadzane jest do otworu „2”.
- Układ napędowy jest teraz gotowy do prawidłowej pracy.
DYNACTAIR – B
ACTAIR -B / DYNACTAIR – B
Zamknięty
Otwarty
13
11.
Nieprawidłowe funkcjonowanie
11.1.
Informacje ogólne
Wszelkie prace naprawcze / konserwacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, przy użyciu
odpowiednich narzędzi oraz oryginalnych części zamiennych.
Należy przestrzegać wszystkich zamieszczonych powyżej wskazówek bezpieczeństwa.
11.2.
Rozwiązywanie problemów
Wyciek przed / za armaturą Wyciek na wale Wyciek na połączeniach kołnierzowych
Nadmierny moment obr.
Brak otwierania Brak zamykania Zacięcie Wibracja / Oscylacja Obecność ciał obcych Napęd w pozycji bezpiecznej
- Otworzyć armaturę bez medium/odłączyć kabel zasilający; usunąć
ciała obce
- Sprawdzić wykładzinę/tarczę
- Wymienić wykładzinę/tarczę
Uszkodzenie spowodowane uderzeniem hydraulicznym
Znaleźć przyczyny
Wymienić / naprawić zawór
Pęknięcie korpusu Pęknięcie lub wygięcie tarczy Uszkodzenie spowodowane uderzeniem hydraulicznym
Znaleźć przyczyny
Wymienić / naprawić zawór
Tarcza: sprawdzić wymiary kołnierzy i wymienić tarczę (przy użyciu
zestawu naprawczego tarczy)
Uszkodzenie lub skorodowanie tarczy
Nieprawidłowe ustawienie śrub dolnej
części korpusu.
Złamanie lub wygięcie wału
Zużycie wykładziny
Obluzowana lub uszkodzona
wykładzina
Wyregulować śruby.
Przeanalizować awarię / Znaleźć przyczyny / Wymienić wał
Wymienić wykładzinę (używając zestawu naprawczego wykładziny)
Gdy wykładzina nie jest uszkodzona: rozsunąć kołnierze, wyjąć zawór,
ponownie umieścić zawór między kołnierzami rurociągu. Sprawdzić
działanie zaworu.
Sprawdzić rodzaj zamocowania i moment dokręcania śrub
Nieprawidłowe zamocowanie
14
Nieprawidłowa średnica kołnierza
Nieprawidłowa długość zabudowy
kołnierze nie są równoległe
Warunki przepływu
Nieprawidłowe warunki pracy
Uszkodzenie napędu
Przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji
Zabudowa między kołnierzami musi zostać zmieniona zgodnie z
postanowieniami niniejszej instrukcji
BOAX-B Mat P
napęd pneumatyczny
Sprawdzić ciśnienie powietrza sterującego
BOAX-B Mat P
napęd pneumatyczny
Ograniczniki zamykania są wyregulowane nieprawidłowo
Wyregulować zgodnie z niniejszą instrukcją
BOAX-B Mat P
napęd pneumatyczny
Sprawdzić zgodność danych zamówieniowych
Sprawdzić czy nastawy odpowiadają warunkom pracy (patrz: zalecenie
KSB)
Uszkodzenie napędu: wymienić napęd
Notatki
15
KSB Pompy i Armatura Sp. z o. o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1D
05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel.: (0 22) 516 93 44
Fax: (0 22) 673 08 95
http://www.ksb.pl
e-mail: [email protected]
19.09.11
Informacje prawne/Copyright -- Oryginalna instrukcja serwisowa – Wszystkie prawa zastrzeżone
Treść niniejszej instrukcji nie może być wykorzystywana bez zgody KSB.
Dokument może zostać zmodyfikowany przez naszą firmę bez uprzedzenia.
8411.801/6--PL
BOAX-B
Download

BOAX-B 1. Deklaracja zgodności 2 2. Deklaracja montażu