Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń
Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego
Gdańsk-Północ w Gdańsku, Vllł Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego NIP 585-000-16-90. Wysokość kap,talu
zakładowego, który zostal opłacony w całości: 185.980.900 zl.
ERGO
HESTIA
Numer Polisy
111111111111111111
Połisa nr 430000463782
430000463782
Segment (A), Underwriter (00148), Oferta nr UG/AJWR50/01 02/14fTrans.eu
Przedmiot
Ubezpieczenia
OCPD Ruch krajowy, OCPD Ruch międzynarodowy
Ubezpieczyciel
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
ul. Hestii 1,81-731 Sopot
Ubezpieczający
PST Polantrans Sp. z 0.0. NIP: PL8862066805 REGON: 890568352
PI. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych
Ubezpieczony
PST Polantrans Sp. z 0.0. NIP: PL8862066805 REGON: 890568352
PI. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych
Okres ubezpieczenia
od 12-06-2014 do 11-06-2015
Suma ubezpieczenia
+ OCPD Ruch krajowy 300000 EUR (na każde zdarzenie)
+ OCPD Ruch międzynarodowy 300000 EUR (na każde zdarzenie)
Franszyza
+ OCPD Ruch krajowy 200 EUR na każda szkodę
+ OCPD Ruch międzynarodowy 400 EUR na każda szkodę
redukcyjna
+ OCPD Ruch krajowy [ Rzeczpospolita Polska l
+ OCPD Ruch międzynarodowy [ Europa z włączeniem państw podwyższonego ryzyka
Zakres terytorialny
Rodzaj przewożonych
Podstawa zawarcia
ładunków
ubezpieczenia
l
Rodzaj przewożonych ładunków
Mienie rodzajowo różne z wyłączeniem: żywych zwierząt, mienia uszkodzonego, wartości pieniężnych,
towarów wartościowych, odpadów, przesyłek kurierskich, opon i części samochodowych, samochodów
nowych i używanych, towarów I oraz VII klasy ADR, zwłok, szczątków ludzkich i zwierzęcych,
dokumentów i korespondencji pisemnej, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych,
używanych maszyn.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
OCPD w ruchu krajowym TM/OW025/1210 z dnia 01.10.2012 (symbol J01-02)
OCPD w ruchu międzynarodowym TM/OW026/121 O z dnia 01.10.2012 (symbol J02-02)
OCS TM/OW023/0708 z dnia 10.08.2007 (symbol J03-02)
Oświadczenie Ubezpieczającego
Ubezpieczony oświadcza, że zostało mu okazane i zapoznał się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia
umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego TowarzystwaUbezpieczeń Ergo Hestia SA oraz potwierdza,
że przed zawarciem umowy otrzymał tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z klauzulami
dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznał się z nimi i zaakceptował ich treść.
WROCŁAW, 02-06-2014
....H~.~.0:~~!/~e.!:t!!.h!
.
Podpis i pieczęć Ubezpieczającego
Transbrokers,eu
Sp,
Z 0,0,
ul Kielbaśnicza 28, 50-109 Wrocław
N/P 8971791505
REGON 022202650
r,np:r:,f
NFnr4S
Sp. z o. o.
~7413 58, REGON:020742915
ut. ~iełi:t3śn;C7.a 28, sa-l09 Wrocław
Tel (.~ 71)341 a7 57 Fax.(+4S 71) 341 91 3S
InfaUnia 801107107',
58 555 5 555
·oplata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergaheslia.pl
Download

Ubezpieczenie