PROGRAM
ZÁVÄZ8Á PRIHLÁŠKA PRE ÚČAST8ÍKA
STREDA 18. marca 2015
ŠTVRTOK 19. marca 2015
8.00 – 8.45
7.30 – 8.00
8.45 – 9.00
Ing. František KIČEŠ, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie
9.00 – 9.45
Ing. Edmund PATŮČEK, súdny znalec, Brno, ČR
„Inteligentní dům“ – elektromagneticky kompatibilní
řešení instalace
9.45 – 10.00
Prestávka
10.00 – 10.50
Ing. Michal HORŇÁK, árodný inšpektorát práce
Požiadavky na výkon revízneho technika z pohľadu
8árodného inšpektorátu práce
10.50 – 11.10 Prestávka
11.10 – 12.00
Ing. Jiří ODŘÍK, GHV Trading, s.r.o. Brno, ČR
Požadavky na měřicí přístroje pro práci v prostorách bez
nebezpečí výbuchu a s nebezpečím výbuchu
12.00 – 13.00 Prestávka - obed
13.00 – 13.45
Ing. Dušan DOLISKÝ, Technická inšpekcia, a.s. Bratislava
Miroslav HUTYRA, Technická inšpekcia, a.s. Bratislava
Problematika ST8 33 2000-7-710: 2013-08
Elektrické inštalácie nn v zdravotníckych priestoroch
13.45 – 14.00 Prestávka
14.00 – 14.45
Ing. Jozef DAŇO, OBO BETTERMA, s.r.o. Pezinok
8ajbežnejšie chyby pri projektovaní ochrany pred bleskom
podľa nových noriem radu ST8 E8 62305
14.45 – 15.30
Tibor HAKO, Slovenský elektrotechnický zväz - Komora
elektrotechnikov Slovenska
Praktické skúsenosti z aplikácie nových noriem pre
bleskozvody v praxi
Termín a miesto konania:
18. ÷ 19. 3. 2015, Bratislava, Botanická 25,
Prezencia účastníkov
Hotel DRUŽBA – Kongresové a konferenčné priestory
8.00 – 8.50
Ing. Jan EKVAPIL, Schneider Electric Slovakia, s.r.o.
Aplikácia nového súboru noriem radu ST8 E8 61439
pri návrhu a výrobe rozvádzačov vo väzbe na právne
prepisy
8.50 – 9.10
Účastník – meno, priezvisko, titul
Adresa bydliska účastníka
Člen SEZ-KES: Áno – 8ie 1)
Prestávka
Člen SKSI:
9.10 – 9.50
Ing. Miroslav HOLLÝ, ROXTEC CZ, s.r.o., Praha, ČR
Problematika utesňovania káblov – informácia o progresívnej
technológii tesniaceho systému Multidiameter™ (výhody –
rozoberateľnosť, vytvorenie kapacity, kombinovaná ochrana voči
ohňu, vode, UV žiareniu, AT...)
9.50 – 10.10
11.00 – 11.20 Prestávka
11.20 – 11.50
Tibor PELIKÁ, lektor prvej pomoci
Poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Ev. č. člena SKSI:
Názov a adresa firmy – odberateľa (názov, ulica, mesto , PSČ)
DIČ:
IČO:
Prestávka
10.10 – 11.00
Ing. Peter SZATHMÁRY, PhD., Power System
Management, s.r.o., Košice
Výpočet veľkosti skratových prúdov na 88 a V8
napäťovej hladine
Áno – 8ie
Ev. č. člena SEZ-KES:
1)
Žiadame o dôsledné vyplnenie údajov, lebo sú nevyhnutné
na vystavenie potvrdenia o prijatí platby.
IČ DPH:
TU ODS TR I H Ú Ť
Prezencia účastníkov
na 42. konferenciu elektrotechnikov Slovenska
11.50 – 12.50 Prestávka – obed
tel.:
E-mail:
Platba poukázaná z nášho účtu číslo:
Objednávam ubytovanie
1 posteľ. izba – sám na izbe
z 17. na18. 3. 2015:
z 18. na 19. 3. 2015:
1)
2 posteľ. izba – dvaja na izbe
1)
Potvrdzujeme, že sme dodávateľovi uhradili za vyššie uvedeného
účastníka poplatky vo výške:
účastnícky poplatok
,00 €.
poplatok za ubytovanie
,00 €.
Spolu
12.50 – 14.30
Doc. Ing. Ivan BOJA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie
a právnych predpisov
Vplyv dažďa pri posudzovaní vonkajších vplyvov
podľa ST8 33 2000-5-51 a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
1)
Áno – 8ie
1)
Áno – 8ie
,00 €.
Úhrada bola vykonaná (zakrúžkujte spôsob úhrady):
a – prevod. príkazom z účtu č.
dňa
b – pošt. poukážkou typu „U“, pod. č.
dňa
14.30 – 15.00 Ukončenie konferencie
Pri prezencii sa bezpodmienečne preukážte kópiou dokladu
o úhrade účastníckeho poplatku a ubytovania (výpis z účtu)!!!
15.00 – 16.30 Prehliadka prevádzky výroby rozvádzačov
PPA E8ERGO s.r.o. / PPA CO8TROL a.s.
Potvrdenie o prijatí platby dodávateľ zašle odberateľovi poštou
po skončení konferencie.
Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení
každej prednášky
dátum
podpis účastníka
15.30 – 15.40 Ukončenie 1. dňa konferencie
pečiatka a podpis firmy
1) nehodiace sa prečiarknite
DÔLEŽITÉ UPOZOR8E8IE!!!
ORGA8IZAČ8É POKY8Y
Na 42. konferenciu elektrotechnikov Slovenska je možné
prihlásiť sa elektronicky cez „O8LI8E prihlášku“, ktorá
je na adrese http://goo.gl/forms/mEyYFoIQnu
Účastnícky poplatok a prihláška:
Program 42. konferencie je určený pre:
• pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických
zariadení a v energetike
• projektantov a revíznych technikov elektro
• pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
• správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
• učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, ...
•
•
•
Člen SEZ – KES / SKSI (zapl. členské za r. 2015) ...... 34,00 €
Učitelia odborných škôl .................................... 34,00 €
Ostatní účastníci ............................................... 50,00 €
•
•
V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie a zborník prednášok.
Záväznú prihlášku s vyznačenou požiadavkou na ubytovanie a s potvrdením
zaplatenia poplatkov zašlite čím skôr, najneskôr však do 11. 3. 2015 na adresu:
Slovenský elektrotechnický zväz –
Komora elektrotechnikov Slovenska
•
PONUKA SEZ - KES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prístup je k výberu cca 360 elektrotechnických ST8 podľa
zoznamu SEZ-KES (a k ním prislúchajúcim zrušeným STN).
Jeden prístup je možný len na 1 PC a 1 notebooku. Pri prihlásení
sa zaregistruje ich IP adresa a potom nie možné sa z iných počítačov
prihlásiť (zmena je možná iba po oficiálnom nahlásení).
Aktualizácia ST8 je 1-krát v mesiaci najneskôr do 3 dní po
skončení mesiaca.
Za 1 deň je možné stiahnuť najviac 30 noriem. Každú normu
je možné len 2-krát vytlačiť. Možnosť čítania noriem je po
dobu 30 dní bez potreby ONLINE pripojenia PC na internet. Pri
ONLINE pripojení PC na internet táto doba nie je obmedzená
(len v období zaplateného prístupu).
Podmienkou objednania prístupu je byť členom SEZ-KES a mať
zaplatené členské na rok 2015 najneskôr do 15. 2. 2015 vo výške:
– individuálny člen ... 30,00 €,
– spolkový člen..... 100,00 € na 5 prihlásených zamestnancov.
Ak máte záujem (ak ešte nie ste členom SEZ-KES prihláste sa
za individuálneho alebo spolkového člena) pošlite záväznú
objednávku na „Prístup ST8 O8LI8E“.
Formulár pre objednávku, Predbežný zoznam ST8 pre rok 2015
a Prihláška za člena SEZ-KES, je na našej www.sez-kes.sk a
tiež na sekretariáte SEZ-KES v Bratislave, Radlinského 28, tel. /
fax 02 / 55 56 39 38, e-mail: [email protected]
Objednávku služby, prípadne Prihlášku za člena SEZ-KES, je
potrebné zaslať elektronickou formou (e-mailom) resp. poštou čím skôr.
Upozornenie: Záväzná objednávka je podkladom pre
fakturáciu služby STN ONLINE za obdobie od 1. 3. 2015 do
29. 2. 2016, preto prosíme dôsledne vyplňte všetky fakturačné
údaje. Nezabudnite na Vaše kontaktné údaje, e-mailovú
adresu, telefónne číslo.
Rad li n s ké ho 2 8 , 8 1 1 0 7 B r ati s la va
IČO: 30778603, DIČ: 2020809626
SLOVENSKÁ KOMORA
STAVEBNÝCH INŽINIEROV
M ýt na 2 9 , 8 1 1 0 7 B r a ti s la va
IČO: 30779022, DIČ: 2020809692
Radlinského 28, 811 07 BRATISLAVA
•
Prezídium SEZ-KES ponúka svojim platiacim členom možnosť
objednať si službu „Prístup ST8 O8LI8E“ aj v nasledujúcom
období, t.j. od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016:
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA
•
•
Záväzná prihláška je určená pre jedného účastníka. V prípade
väčšieho počtu záujemcov prosíme prihlášku rozmnožiť.
Po zaslaní záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi
dodávateľom – SEZ - KES a odberateľom, ktorý zakladá
povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby.
Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky
poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka.
Dodávateľ – SEZ - KES nie je platcom DPH.
Úhrada účastníckeho poplatku:
•
•
•
Prevodným príkazom na účet vo VÚB, a.s. Bratislava
IBAN: SK4002000000000032839062
v.s.:
032015, k.s.: 308
do správy pre prijímateľa uveďte priezvisko účastníka
Poštovou poukážkou typu „U“ na uvedený účet
•
zúčastnení vystavovatelia
Vás pozývajú na
42. konferenciu
elektrotechnikov Slovenska,
ktorá sa koná
V hotovosti pri prezencii (účast. poplatok bude zvýšený o cca 10 %
(t.j. 37,00 € – člen SEZ-KES/SKSI; 55,00 € – ostatní účastníci).
Ubytovanie:
• Hotel DRUŽBA, Botanická 25, Bratislava
1 posteľová izba ........... ................... 30,00 € / 1 osoba / 1 noc
2 post. izba – dvaja na izbe ............... 26,00 € / 1 osoba / 1 noc
•
a
Požiadavku na zabezpečenie ubytovania vyznačte v prihláške.
Poplatok za ubytovanie uhraďte spolu s účastníckym poplatkom.
Ubytovanie bude záväzne zabezpečené iba v prípade jeho
úhrady do termínu 11. 3. 2015 (platba na účte SEZ-KES).
v
Bratislave
v dňoch 18. ÷ 19. 3. 2015
v Kongresových a konferenčných priestoroch
hotela Družba, Botanická 25
Doprava:
•
•
•
z hlavnej železničnej stanice – autobus č. 32
z ostatných smerov – električky č. 4, 5, 6, 9
v mieste konania konferencie je neplatené parkovisko
GPS súradnice:
848.147477 E17.069213 (parkovisko)
Smer Karlova Ves - Devín
Organizačné informácie:
•
•
sekretariát SEZ – KES .................. tel. / fax 02 / 55 56 39 38,
úradné hodiny: pondelok až piatok: 8.00 ÷ 14.00 hod.
e-mail: [email protected]; www.sez-kes.sk
Odborný garant:
•
•
Ing. František Kinčeš – prezident SEZ - KES
Ing. Ľudovít Harnoš – viceprezident SEZ - KES
Parkovisko
Hotel Družba
Zastávka MHD
Download

Program a prihláška - SEZ-KES