spravodaj Obecného úradu v Smrečanoch
2/2014
Milé Smrečianky,
mílí Smrečanci.
Už dlhšie obdobie registrujem
v bližšie nedefinovaných kruhoch
našej spoločnosti akúsi stratu zmyslu
o niečo sa snažiť. Najlepšie sa na to
hodí jednoduché vyjadrenie: neoplatí sa.
Nedávno som počul zaujímavú
vetu nejakého múdreho človeka: že
ak si myslíš alebo hovoríš, že sa ti
niečo podarí, máš pravdu a naopak
- ak si myslíš, že sa ti to nepodarí,
tiež máš pravdu. A tak je jednoduchšie „logicky“ si zdôvodniť, ako sa to
nemôže podariť alebo oplatiť a tak
sa budem pokúšať len o veci, ktoré
sú „ tutovky“ a určite sa oplatia. No
vzápätí zistím, že
tých je príliš málo
a tak pre istotu
nebudem robiť
nič. Veď
štát,
obec,
sociálna
poisťovňa, prípadne niekto iný
sa o mňa postará,
veď je to predsa
niečia povinnosť.
Skutočným problémom sa to stane, ak takto bude
uvažovať čoraz Foto: -mm-
júl 2014
viac ľudí, nedajbože väčšina. Myslíte
si, že je to príliš katastrofický scenár?
Vôbec si nemyslím, že je to nejaký
špeciálny problém v našej obci, alebo problém nastupujúcej generácie,
alebo nejakej skupiny ľudí. Možno sa
máme príliš dobre a zatiaľ to všade
naokolo akosi stále ako-tak funguje.
Čo na tom, že aj na dlh. Zadlžené sú
celé štáty, mestá, obce, podniky, rodiny, občania... Teoreticky by to mal
byť vrchol šťastia mať zabezpečené
takéto super istoty. V každom prípade je o nás na sto percent postarané, nemôže sa nám nič stať, všetko je
poistené, pri najhoršom sociálna sieť
to istí. Paradoxne však pozorujem a
predstavte si , že štatistici to aj merajú nejakým indexom, že sme napriek
tomu čoraz
menej šťastní.
Najmä v našej
časti zemegule, kde je najväčšie HDP
na dušu. A čo
tak náhodou
pomôcť niekomu cudziemu?
Ešteže
čo, poskytnúť
azyl nejakým
utečencom?!
Kde je naša
2/2014
Smrečanoviny
pohostinnosť? Zo stodvadsaťsedem
žiadostí náš štát vyhovel len dvom.
Pritom utečencov a ľudí v núdzi sú
žiaľ milióny. Ak budeme myslieť len
na seba, určite nebudeme šťastní.
Chceme mať všetko len pre seba a
hneď, ako je tomu naokolo a ak tomu
tak nie je, tak sme z toho nešťastní. Samozrejme nie sme naivní, že napríklad
bezdomovcovi dáme peniaze, ale radšej niečo pod zub, ak je hladný. Jasné,
že na kriminálnikov musí byť prísny
meter, ale nie každý je v zlom položení
vlastnou vinou.
Vôbec sa necítim na to, že by som
mal nejaký recept na problémy tohto
sveta. Takže asi nie je všetko o blahobyte a uspokojovaní častokrát reklamami vyvolaných „potrieb“ za každú
cenu. Čo tak zostať trochu pri zemi?
Je pred nami leto, deti majú prázdniny,
sú pred nami dovolenky, ukážme, že
sme ešte nezabudli žiť a pracovať nielen pre seba, pomôžme si navzájom,
keď treba, nečakajme, že všetko za nás
niekto urobí.
Ďakujem všetkým, ktorí sa nezištne starajú o naše verejné priestranstvá
a berú si to prirodzene za svoje. Príkladom nám môže byť aj nový pán farár Šípka, ktorý osobne pokosil trávu
na obecnom priestranstve pred farou.
Svet sa nekrúti len okolo nás, aby boli
naplnené naše potreby a práva.
Verím, že tak spoločne prežijeme
krásne leto.
Vlado Šiarnik
2
Z
OBECNÉHO ÚRADU
Zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Smrečanoch
na svojom zasadnutí 28. mája 2014
- súhlasilo s príspevkom obce Smrečany občanom na vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle darovacích
zmlúv s majiteľmi pozemkov vo výške rozpočtu LVS, a. s.
- súhlasilo s vybudovaním prípojok
na obecných pozemkoch bez šácht
- odporučilo starostovi jednať s LVS,
a. s. o možnostiach úhrady prípojok zo strany občanov v splátkach,
o možnostiach dodania prípojok na
etapy
- uložilo stavebnej komisii posúdiť a
odsúhlasiť umiestnenie prípojok na
obecných pozemkoch
- uložilo návrhovej a finančnej komisii
a stavebnej komisii pripraviť návrh
spôsobu predaja obecných pozemkov IBV Pod Hôrkami
- uložilo stavebnej komisii určiť priority a harmonogram protipovodňových opatrení
- schválilo príspevok 5 000,- € ZPO
Žiarska dolina na zatrávnenie budovaného futbalového ihriska
- schválilo príspevok 100,- € na podporu literárnej tvorby p. Jána Frniaka
- uložilo stavebnej komisii posúdiť
žiadosť p. Ľuboša Klongu o odkúpenie časti parcely KN-C č. 1228/56
- schválilo príspevok 1 000,- € CZ
ECAV Smrečany na opravu bitia vežových hodín
Smrečanoviny
- schvaľuje príspevok 500,- € CZ
ECAV Smrečany na drevené sochy
Čobrdovcov
- súhlasí s uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve na predaj parcely KN-C
č. 1027/5, výmera 69 m2 vo vlastníctve obce Smrečany Ing. Radoslavovi Špankovi za priemernú cenu
z obchodnej verejnej súťaže IBV Pod
Hôrkami
- určilo mesačný plat starostu podľa
§ 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
Obecné zastupiteľstvo v Smrečanoch
na svojom zasadnutí 26. júna 2014
- odporučilo starostovi urobiť výberové konanie na zabezpečenie protipovodňových opatrení v obci
- odporučilo starostovi v termíne do
31. 7. 2014 zabezpečiť vyčistenie potoka Zahráč
- neschválilo predaj obecného pozemku p. Ľubošovi Klongovi
- odporučilo starostovi v termíne do
3. 7. 2014 vypracovať dodatky k darovacím zmluvám s darcami pozemkov Pod Hôrkami
- odporučilo starostovi v termíne do
30. 7. 2014 predložiť podmienky
obchodnej verejnej súťaže na predaj
obecných pozemkov pod Hôrkami
- vzalo na vedomie stanovisko HK
k záverečnému účtu obce Smrečany
za rok 2013
- schválilo záverečný účet obce Smrečany za rok 2013 bez pripomienok
- schválilo RO č. 1/2014
- odporučilo starostovi v termíne do
30. 7. 2014 žiadať cenové ponuky na
zhotovenie verejného osvetlenia pri
obecnom úrade a chodníka
2/2014
Odmena
za dobré vysvedčenie
Milí žiaci, študenti prajeme vám
pekné prázdniny. Každý deň naplňte svoje predstavy o oddychu, voľne,
nezabudnite však pomôcť doma, prípadne ľuďom vo vašom okolí. Vaše
aktivity cez prázdniny vám zostanú
ako pekná spomienka na radostné,
bezstarostné roky detstva a mladosti.
Prázdniny sú aj časom, kedy si budete môcť vyzdvihnúť odmenu za svoje
dobré študijné výsledky v uplynulom
školskom roku. Náš sponzor pre vás
zabezpečil finančnú odmenu, túto dostanete podľa známych kritérií:
l. stupeň (1. – 4. ročník)
3,- € dostane žiak, ktorý bude mať na
koncoročnom vysvedčení samé jednotky,
2. stupeň (5. – 9. ročník)
a/ 3,- € dostane žiak, ktorý bude na
konci tohto školského roka vyznamenaný,
b/ 4,- € dostane žiak, ktorý bude mať
na koncoročnom vysvedčení samé
jednotky.
Peniaze si môže prísť zobrať
(s dobrým vysvedčením) na obecný
úrad každý žiak osobne v úradných
dňoch (pondelok, streda, piatok) do
konca letných prázdnin.
3
2/2014
SPOLOČENSKÁ
Smrečanoviny
RUBRIKA
Žiť šťastne, to znamená nestrácať
humor, robiť každodenné maličkosti
s láskou, tešiť sa i z malých náhodných
radostí a úspechov.
Milí oslávenci, prajeme vám ešte
mnoho šťastných dní.
Naši apríloví jubilanti:
Stanislav Hrnčiar
Zuzana Iľanovská
Anna Kráľová (119)
Naši májoví jubilanti:
Eva Čupková
Ján Hrnčiar
Jarmila Jančová
Miroslav Janovčík
Mária (Marta) Mudroňová
Ľudovít Rak
Ema Žembová
Naši júnoví jubilanti:
Ján Frniak
Pavel Halaj
Pavel Jančo
Vilma Širicová
Ing. Jozef Trizna
Narodili sa:
Ako ťa privítať, človiečik? Tak, ako vítame lásku...S otvoreným náručím, plní
očakávania, s prianím zdravia, teplej
náruče v rodine.
Lukáš Vongrej
Mária Anna Janíčeková
Nech ti vtáčky švitoria,
keď sa očká otvoria.
Nech ti slnko zláti deň
a odháňa smútok, tieň.
Nech ti vánok šelestí o radosti, o šťastí.
Opustili nás:
Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku
hviezdam. Pozdravy na stuhách, vyklonené sviece a zopár veršov na rozlúčku.
Taký je akord odchodu, keď slzy vyplavili klasobranie dní, keď slovo ešte naposledy zaznelo...zbohom...
Zuzana Moravčíková
Želmíra Jančová
Zdenko Moravčík
Odchádzam za svetlom,
kdesi v diaľke splyniem s ním.
Tým, ktorých milujem,
na cestu posvietim.
Spomíname si:
Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil, ten nezomrel.
Tento rok uplynie 120 rokov od narodenia Evy Čerstvíkovej (1894) a 40
rokov od úmrtia jej manžela Jozefa
(1974).
Spomienku venujeme doktorke Darine
Švagrovskej, rodenej Pastrnákovej.
4
Smrečanoviny
VAŠE
2/2014
NÁZORY
SPOMIENKA
na Jána Čerstvíka
a nielen na neho
7. mája 2014 sme si pripomenuli
smutné výročie. Je to už rok, čo nás
opustil náš otec, starý otec a hlavne obetavý a vzácny človek, obyvateľ
Smrečian, dlhoročný pisateľ kroniky
obce - pán Ján Čerstvík.
Samozrejme v takej chvíli sa človek
nevyhne spomienkam na krásne chvíle
prežité s ním, so starou mamou, ako aj
prastarými rodičmi. Smrečany navždy
v mojom srdci zanechali hlboké stopy.
Som vnuk pána Čerstvíka a dovoľte mi
trošku si zaspomínať na staré dobré
časy.
Do Smrečian som chodil od malička. Na prázdniny, na návštevy k starým
rodičom a každý rok pribúdali v mojej
pamäti krásne zážitky. Nikdy nezabudnem na prastarého otca Jozefa, na jeho
spomienky z vojny a večerné rozprávania príbehov. Na prastarú mamu Evu,
pri ktorej som prežil rok čo rok krásne
chvíle aj po úmrtí jej manžela Jozefa
v r. 1974. Spolu sme, ako sa povie, gazdovali a bolo nám dobre. Starý otec
Ján so starou mamou Oľgou ešte vtedy
bývali vo Zvolene. Až na dôchodku sa
presťahovali do Smrečian.
Ráno som chodil do obchodu po
mlieko, vtedy ešte s konvičkou, pretože
mlieko sa vozilo do obchodu v konvách.
Naša ulica bola vydláždená len kameňom a cesta do konzumu viedla cez
dvor pamätnej izby Fraňa Kráľa. V tých
časoch každé ráno chodil pastier kráv a
zháňal kravy na pašu z každého dvora,
kde kravu mali a poobede sa hlasným
zvonením na zvoncoch vracali domov.
Nikdy som ako mestský chlapec nechápal, ako každá krava vie, kde je doma.
V Smrečanoch som si našiel aj kamarátov, s ktorými sme sa chodili kúpavať na Smrečianku, chodili sme spolu
do kina, na huby, na jahody (vtedy ešte
do Vrbín, kde nestáli domy) a užívali
si prázdniny. Ak ich môžem spomenúť: Jaro Šimún, jeho sestra Soňa, Paľo
Trizna a jeho sestra Zuzka. Aj u týchto dvoch rodín, u Triznovcov a Šimúnovcov, som bol ako doma. Keď starý
pán ujček Šimún zapriahol kone, išlo
sa na drevo a dal mi poháňať, nebolo
pre mňa väčšej radosti. Chcem krátko
spomenúť na chvíle strávené u Janovčíkov, u Rakov a Janíčekov. Na perfektný
tvarohový koláč tety Božky Rakovej,
na to ako ma teta Marta Janovčíková
brávala na JRD dojiť a ja som nadobudol pekný vzťah k zvieratám. Na skvelé
gulášpartie v Žiarskej doline.
Smrečany boli aj tichým svedkom
môjho krstu v evanjelickom kostole,
hoci až v siedmich rokoch života, keď
sa narodila moja mladšia sestra. Vtedy
sa také niečo veľmi potieralo, lebo komunistický režim bol neúprosný. Ale
jeden večer nás oboch zobrali prastarí
rodičia Jozef Čerstvík a Eva Čerstvíková do kostola a spolu s ujom Ľudovítom Rakom a tetou Boženou Rakovou,
ktorí sa stali našimi krstnými rodičmi,
nás pokrstil vtedajší evanjelický farár
Miloš Kollár. Dodnes opatrujem Svedectvo o krste a som naň hrdý. Pre
niekoho možno bežná udalosť, no pre
mňa veľký deň.
5
2/2014
Smrečanoviny
Sem a tam
po hornom Liptove
• Z rodinného archívu. S ujom pod slnkom.
Bohužiaľ nedá sa tu opísať všetko,
čo sa v dnešné dni premieta mojou
hlavou, nedá sa spomenúť všetkých
ľudí. Ale bolo by to na celovečerný
film. Smútkom mi stisne srdce, keď
prídem na,, našu ulicu“, pred dom č.
139 a brána do tohto môjho kráľovstva je pre mňa už navždy zatvorená.
Keď prejdem dedinou, už neodbočím
vpravo k domu, kde som tak rád chodil. Patrí sa mi v tejto spomienke poďakovať všetkým. Živým, aj tým, ktorí
nás navždy opustili.Za láskavosť, za
starostlivosť, za to, že sa Smrečany stali
mojím druhým domovom. Budem sa
do Smrečian samozrejme rád vracať.
Ku hrobu tých, na ktorých sa nedá
zabudnúť: prastarkých Jozefa a Evu
Čerstvíkových a starých rodičov Oľgu
a Jána Čerstvíkových. Nech im dá Pán
večné odpočinutie a pokoj.
vnuk Peter Krausz – Valča,
okr. Martin
6
Kancelária MAS Horný Liptov pripravila na leto aktivitu nazvanú SEM A
TAM PO HORNOM LIPTOVE, ktorej
cieľom je spoznávanie obcí horného
Liptova a ich zaujímavostí. Do spoznávania regiónu sa môžu zapojiť deti,
študenti, rodiny s deťmi, domáci aj návštevníci. Peši, autom alebo na bicykli.
Podstatou putovania SEM A TAM
PO HORNOM LIPTOVE je navštíviť
obce horného Liptova a nájsť odpovede na otázky, ktoré sú zapísané v cestovateľskom pase. Pre každú obec sme
v spolupráci s jej vedením vybrali jednu zaujímavosť, ktorú môžu cestovatelia spoznať, len ak obec navštívia.
Ako dôkaz návštevy obce získajú
cestovatelia do cestovateľského pasu
pečiatku s obrázkom svišťa, ktorý je
maskotom SEM A TAM PO HORNOM LIPTOVE. Zoznam miest, kde
sú pečiatky umiestnené, je v cestovateľskom pase a na www.hornyliptov.sk.
Putovať a objavovať nepoznané
krásy a zaujímavosti nášho regiónu
môžete od júna do septembra 2014.
Úspešní cestovatelia získajú certifikát
a tí, ktorí navštívia všetkých 25 obcí a
získajú všetky pečiatky, budú zaradení
do žrebovania o zaujímavé vecné ceny.
Cestovateľské pasy si môžete vyzdvihnúť v Kancelárii MAS Horný Liptov
(Hviezdoslavova ulica č. 170, Liptovský Hrádok). Priebežné informácie
o putovaní SEM A TAM PO HORNOM LIPTOVE nájdete na www.hornyliptov.sk. Putovať po hornom Liptove a zbierať pečiatky môžete už od 15.
júna 2014.
Ingrid Pavlíková, MAS Horný Liptov
Smrečanoviny
Veterná smršť
v Žiarskej doline
Zo štrnásteho na pätnásteho mája
sa Žiarskou dolinou prehnala veterná
smršť, ktorá zapríčinila kalamitný stav
v oblasti vodného toku rieky Smrečianky. Zneprístupnila tak cestu na Žiarsku
chatu, kde ostal uväznený chatár a dve
zamestnankyne. Po ,,storočnej lavíne“
spred piatich rokov bola opäť naša dolina ťažko skúšaná. Relatívnym šťastím
bolo, že v horských oblastiach napadol
sneh, ktorý ako špongia do seba vpíjal padajúce zrážky. Kalamitné drevo
po lavíne vytvorilo štopeľ pri treťom
moste, Smrečianka sa vyliala z koryta a zmietla cestu. Telovýchovná jednota usporiadala niekoľko brigád na
vyčistenie doliny. Podarilo sa vyčistiť
upchaný most, opätovne vykopať kanál pod Šarafiovým vodopádom, vyčistiť chodník po starej ceste od chatiek
nadol, pretože najbližšie mesiace bude
prebiehať ťažba dreva.
Žiarska chata je otvorená, turisti
môžu využívať starú cestu alebo chodníky cez okolité kopce. Ďakujeme tým,
ktorí sa zúčastnili brigád. Je poľutovaniahodné, že ľahostajných a len prizerajúcich sa ostalo viac...
-mm-
• Pred tretím mostom. Foto: -mm-
2/2014
ČRIEPKY
Z HISTÓRIE
Škola by mala 70 rokov
Podľa kronikára pána Čerstvíka mali Smrečania v minulosti veľké
šťastie, že si získali na tú dobu schopných, rozumných a obetavých učiteľov
a farárov.
Zmienka o zriadení školy je z roku
1789, kedy vzniká v obci prvá škola.
Bola to škola drevená, prvým učiteľom
bol Ján Trnovský (krajčír), ktorý vyučoval v Smrečanoch 30 rokov. V roku
1829 bola za pôsobenia učiteľa Jána
Gregorecza postavená murovaná škola a viedol ju učiteľ Michal Nitranský
(pôvodom z Trnovca) až do r. 1868.
Ten súčasne zastupoval aj pozíciu notára a farára. Krajšiu starú školu (teraz
Dom Fraňa Kráľa), z tehál z Moravy,
postavili v r. 1893; v nej vyučovali Pavel R. Čobrda a Emanuel Koritšánsky a
iní. Murovanú dvojtriednu školskú budovu otvorili v roku 1934. Jej výstavbu
organizovali farár Juraj Kušnír, učitelia
Mikuláš Macko a Vladimír Devečka,
starosta obce Miloš Juráš. Za ich pôsobenia bola svojpomocne postavená
nielen škola, ale aj kultúrny dom. Stavby sa dokončili tesne pred vypuknutím
2. svetovej vojny. V tých časoch to bola
nemerateľná obeta, pretože ľudia boli
schopní opustiť aj prácu na poli a robili
jeden deň na škole alebo na kultúrnom
dome. Uvedomme si, že za pomerne
krátky čas sa vystavala dvojtriedna
škola s bytmi pre dvoch učiteľov, čo
nebolo vtedy maličkosťou.
7
2/2014
V tomto článku sú použité informácie
z pamätí Jána Čerstvíka, informácie
z článku Smrečany - dedina bez krčmy
(Slovák, 1944).
-mmOpýtali sme sa našich spoluobčanov
na ich spomienku na základnú školu
v Smrečanoch. Zaspomínajte si spolu
s nimi.
Dušan Mlynarčík (r. n. 1932): Do
prvého ročníka nás nastúpilo dvanásť
chlapcov a štyri dievčatá, boli sme veľký ročník. Učil nás pán učiteľ Macko
z Východnej, používal fyzické tresty.
Keď niekto nemal úlohu alebo vyrušoval, šibnul mu trstenicou na dlaň, väčší
dostali po zadku. A to sa hovorilo, že
nebol prísny. Prísnejší bol pán učiteľ
Devečka, ten nás učil dva roky. Tiež
používal trstenicu, ale bol poriadok!
Škola bola len doobeda a štvrtok býval
Smrečanoviny
voľný. Medzi hodinami sme mali päťminútové prestávky, cez veľkú prestávku sme chodili na dvor, aby sme nezaspali. Učili sme sa čítať šlabikár, písať a
rátať, knižky sme mali všetci. Poobede
býval telocvik, telocvičňa nebola, to
sme bývali von pred školou. Raz do
týždňa sme mávali náboženstvo, ktoré nás učil pán farár Kušnír. Všetky
tri ročníky sme sa učili naraz, keď sa
učiteľ venoval jednému, ostatným dal
úlohu a naopak.
Anna Mlynarčíková (r. n. 1962):
V kúte triedy bola pec na pevné palivo, na nej veľký hrniec, kde pán učiteľ
Devečka preváral mlieko na mliečnu
desiatu. Všetci sme museli povinne piť
teplé mlieko v hrnčeku s kožkou, no
,,fuj“! Každý rok bolo povinné fotenie
pred školou, vyniesli sme lavičky, pousádzali nás - malí vpredu, veľkí vzadu.
• Nájdite sa. S pani učiteľkou Labaškovou. Foto: archív mm
8
Smrečanoviny
2/2014
• Školský rok 1971-1972, 1. - 4. ročník. Pán učiteľ Devečka. Foto: archív am
Keď sme mali poobedné vyučovanie,
pustili nás na dvor, kde sme vykrikovali a budili deti zo škôlky, pani učiteľky
sa vždy hnevali. Keď sa posadili stromčeky okolo pamätníka, vyfasovali sme
farebné kýbliky a chodili sme ich polievať. Všetko sa to potom vyrúbalo.
Obrázky, ktoré sme stále obzerali na
stenách, ešte stále tam visia. Boli sme
štyri ročníky v jednej triede, aspoň sme
sa poznali. Mali sme linajkovanú tabuľu a museli sme na ňu písať, učili sme
sa kreslenie, hudobnú, počty (žiadna
matematika) a vlastivedu, všetko nás
to učil pán učiteľ Devečka. Písali sme
pierkami a atramentom, ten bol povylievaný po lavici a domov sme chodili
od neho celý špinaví.
Paľo Hrnčiar (r. n. 1966): Boli sme
posledný ročník, ktorý učil pán učiteľ
Devečka. Škola bola poobede, čo bolo
super, lebo doobeda sme sa mohli vyšalieť. Vonku vedľa školy boli drevené
latríny a pretekali sme sa s chlapcami,
kto ďalej doští.
Danka Slezáková (r. n. 1969): Na
prvú triedu mám krásnu spomienku.
Učila nás pani učiteľka Moravčíková,
to bola najlepšia pani učiteľka na svete.
Hovorila mi ,,poď, ty moje kuriatko“
alebo ,,atramentová princezná“, pretože som bola najmenšia a stále špinavá
od atramentu. Vtedy bol pán učiteľ Devečka riaditeľom, nás už neučil. Pani
učiteľka nás nikdy nebila. Ale v druhom ročníku som chodila poza školu
a dostala som od druhej pani učiteľky
facku. Sedávala som v lavici pri okne.
Ako prvá z dievčat som stála v rade na
očkovanie, jediná som sa nebála. Mali
sme drevené latríny a chlapci nás vždy
špehovali, ja som sa vedela vyšplhať po
dreve a tiež som ich špehovala. Kúrilo sa pecou a učili sme sa spolu prvý a
tretí ročník a druhý a štvrtý ročník.
9
2/2014
Z
Smrečanoviny
CIRKEVNÝCH ZBOROV
Konfirmácia
Aj tohto roku sme v Evanjelickom
chráme Božom v Smrečanoch boli
svedkami toho, ako v prvú nedeľu
po Svätej Trojici desiati chlapci potvrdili svoju krstnú zmluvu a osobne
slávnostne a verejne vyznali pred svetom svoju vieru. Možno to bola pre
niektorých ich prvá verejná skúška.
Ale svoju vieru v tejto skúške statočne
osvedčili a stali sa dospelými členmi
nášho zboru. Chlapci na pamiatku
tejto udalosti vlastnoručne zasadili
vo farskej záhrade červený javor. Tak,
ako sa popasovali pri kopaní jamy
s koreňmi a kameňmi, nech zdolávajú
i vo svojich životoch všetky prekážky
a nástrahy viery.
Aj touto formou chcem poďakovať
presbyterom a spevokolu za slávnostný priebeh celého obradu, i rodičom
za všetku podporu a krásnu výzdobu
kostola. A chcem poďakovať aj chlapcom za plodnú spoluprácu i výbornú
atmosféru pri konfirmačných cvičeniach. Pri tejto príležitosti uverejňujem aj skrátenú konfirmačnú kázeň:
Ako nám Jeho božská moc v známosti
toho, ktorý nás povolal svojou slávou a
cnosťou, darovala všetko potrebné pre
život a zbožnosť, obdarujúc nás veľkými a slávnymi zasľúbeniami, aby sme
mali účasť na božskej prirodzenosti a
ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť; tak aj vy podobne vynaložte
všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť,
k cnosti známosť, známosti zdržan10
livosť, k zdržanlivosti trpezlivosť,
k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva, a k milovaniu
bratstva lásku. Lebo ak sú pri vás
všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa,
nebudete nečinní a neplodní, ani v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. 2 Pt
1,3-8
Ak sa zamyslíte nad svojím životom, tak si s vďačnosťou uvedomíme,
že nám Pán Boh dal život, viedol nás
vo viere, skrze rodičov, krstných a starých rodičov nám umožnil vstúpiť do
krstu a uzavrel s nami svoju zmluvu,
dal nám počuť evanjelium a povolal
nás svojím slovom, v ktorom sme poznali Jeho lásku a mnoho z toho, čo
pre nás a pre našu spásu urobil. Dal
nám známosť svojho diela a tým nám
odkryl aj našu minulosť. A to všetko
je dôvodom k nesmiernej vďačnosti. Ale milostivý Pán Boh nám skrze
Pána Ježiša Krista umožňuje aj osobne sa k Nemu priznať a potvrdiť túto
krstnú zmluvu. Dáva nám možnosť
vstúpiť aj do veľkých zasľúbení o spáse, večnom živote a záchrane hriešneho človeka, ktorými nás obdaroval.
Tak nám dáva a daruje aj nádej budúcnosti. A tento pohľad do minulosti i výhľad budúcnosti nám poskytuje
výbavu, s ktorou osvedčujeme svoju
vieru pred ľuďmi i medzi ľuďmi tu
v prítomnosti, vo svojej práci i povinnostiach. V konfirmácii máte zúročiť všetko, čo ste sa naučili, aby ste
vynaložili všetko úsilie k budovaniu
vlastností, ku ktorým nás Pán Ježiš
Kristus skrze apoštola Petra vyzýva.
Tak pridávajte k viere cnosť, k cnos-
Smrečanoviny
ti známosť, k známosti zdržanlivosť,
k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku. Takto nás apoštol vyzýva
k tomu, aby sme usilovali o dobro
vo svete. Lenže onen svet môže veľmi sklamať aj vaše očakávania. Dnes
chcete verejne vyznať svoju vieru.
A to sa od vás prirodzene očakáva.
Lenže v živote nastanú mnohé situácie, keď to vyznanie bude veľmi ťažké.
Aj vy sa dostanete do obdobia, keď
vami budú lomcovať osobné krízy
viery a pochybnosti. A to je prirodzený vývoj, ktorý možno očakávať a
sami si ním musíte prejsť a vynaložiť
úsilie, aby ste ho prekonali. Zažijete
možno časy, keď vyznávať svoju vieru
bude ťažké pre nepochopenie a nesúhlas okolia. A to sú zas skúšky viery,
do ktorých sme niekedy Pánom Bohom položení. Spomeniete si na Abraháma, ktorého skúšal Boh, na biblického Jozefa a Jóba, ktorých vernosť
Hospodinovi bola tvrdo skúšaná či na
samotného Ježiša Krista, ktorý zvíťazil nad pokušením diabla. A apoštol
Peter i vám dáva radu, ako tieto krízy
viery, ktoré i vy vo svojich životoch
môžete očakávať, prekonať:
Tak aj vy podobne vynaložte všetko
úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti známosť, k známosti zdržanlivosť, k
zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie
bratstva, a k milovaniu bratstva lásku.
Apoštol nám ukazuje sedem vlastností, o ktoré sa máme usilovať. To
sú vlastnosti, ktoré obohacujú život. Peter nám sľubuje, že ak sú tieto
2/2014
vlastnosti pri nás, nebudeme nečinní
a neplodní v poznávaní Pána Ježiša
Krista. A o toto poznanie nám ide.
I vašou skúsenosťou bude, že k tomuto poznaniu nepostačí to, čo sme sa
pri konfirmačných cvičeniach naučili.
(Aj keď vás musím pochváliť, že ste sa
naučili dobre a urobili ste mi radosť.)
Ale úsilie o oných sedem vlastností
buduje i vašu vieru a pomáha vám
prekonať jej krízy. Veď ony ukazujú
na ten pravý život, ktorým sám Boh
žil tu medzi nami v Ježišovi Kristovi.
A poznávať tento život je i cieľom a
zmyslom kresťanovho života. Boh sa
k nám v Ježišovi Kristovi sklonil a žil
medzi nami životom sebaobetovania
za druhých. I vy dnes chcete z tejto
obeti ochutnať a žiť tak život, ktorý by
nebol prázdny. Veď nie je tragédiou
prejsť pochybnosťami alebo zažiť krízu viery. Tragický je však život prázdny a bez zmyslu. Taký je život žitý
sebe a vlastnému pohodliu. V úsilí o
tieto apoštolom spomínané vlastnosti
však vstupujete do poznania, že život
má aj napriek krízam svoju hodnotu
a svoj zmysel, že prináša svoje plody
v poznaní Toho, ktorý žil medzi nami
pravým životom. Okúste preto kúsok
z toho života aj v tom tele, ktoré sa za
vás vydalo a v krvi za vás vyliatej, aby
ste v tejto obeti poznali jeho hĺbku.
V tele a krvi Kristovej sa vám otvára
život, ktorý tu žil aj pre vás, ktorý sa
vám daroval a ktorý sa ponúka byť
vaším životom. Veď i vy ste povolaní žiť pre to, aby na svete bolo lepšie.
Amen.
Ján Šípka, evanjelický farár
v Smrečanoch
11
2/2014
ZO
Smrečanoviny
SPOLKOVEJ ČINNOSTI
Okienko
MS Červeného kríža
Mnohé domácnosti, aj tá naša,
bola pred tohtoročnými veľkonočnými sviatkami skrášlená
novými doplnkami s veľkonočnou tematikou. Naučili
sme sa ich robiť na kreatívnom kurze,
ktorý zorganizovali členky výboru MS
SČK. S chuťou do tvorivej práce sa zišli
11. apríla v zasadačke nášho kultúrneho domu smrečianske ženy aj dievčatá.
So sebou si priniesli nielen potrebný
materiál, ale aj veselú predveľkonočnú
náladu. Skúsená lektorka Lucka Šimúnová nám trpezlivo ukazovala rôzne
techniky tvorenia a my sme sa snažili,
ako sa len dalo. Výsledkom boli ovečky
z odličovacích tampónov, ktoré vyzerali ako živé, košíky na vajíčka a veľkonočné venčeky upletené z papierových
paličiek. Kúpačov určite potešilo krásne, servítkovou technikou ozdobené
polystyrénové vajíčko.
-ik-
• Veľkonočné tvorenie
Foto: -ik-
12
MS SČK informuje
Vážení darcovia krvi, po darovaní
krvi si nezabudnite prísť po príspevok
vo výške 6,64 €, ktorý OÚ poskytuje
za každý odber. Stačí so sebou priniesť
preukaz darcu. Väčšina darcov si túto
odmenu nepríde prevziať, pretože ju
chce venovať MS na jeho aktivity.
V prípade, že chcete svoju finančnú
odmenu venovať MS, je potrebné prísť
na OÚ zaevidovať odber krvi, prevziať
svoj príspevok darcov a potom ho venovať v prospech spolku (odovzdať
pokladníčke MS SČK). Vopred vám
ďakujeme, želáme dobré zdravie a pohodu v rodinách.
-ik-
Folklórne všeličo
Zdenkovi
P.S:
Pod horou
ovos drobný,
kosí ho šuhaj hodný...
Touto piesňou si nás
vyprevádzal
na javisko,
• Zbohom ostávajte
spevom,
a riaďte sa po poriadku!
v rukách
kosy. Neúprosný osud: Zradná kosa!
Máš len trávu kosiť!
Hlávka Ťa už pobolieva, vinšuješ nám šťastie, zdravie. ...Kruté slová
v piesňach, zvykoch - veď sa zvykne
vravieť - na posledný fašiang. Splnila sa
hrozba slov. Lanský bol Tvoj posledný.
Smrečanoviny
2/2014
Keby som bol vtáčkom, letel by som za
les... Splnil sa Ti sen. Len nik nechcel,
že už dnes!
je strata vzácneho času... Za Tvoj humor, nadhľad, začínanie piesní, ... za
stretnutia s Tebou, dobré slovo, ...
Odišiel si, vzácny človek, odišiel si
preč... Teč, vodička, potichučky, teč, vodička, teč....
Milan Rúfus, keď sa lúčil s jedným
zo svojich priateľov, napísal báseň, ktorej obsah sa nám hodí na záver týchto
riadkov. Tak si tam hore vypočuj slová, ktoré si v duchu hovoríme každý
zvlášť:
Odchádzaš, priateľ môj.
A čo odíde s tebou,
už viac sa nevráti
pod zádumčivé Tatry.
Idú máje, odkazujem, nevládzem za
Vami, postavte si sami. Na vrch stužku z úcty všetkej! Jednu mne. Aj pani
učiteľke!
Hora, hora, vysoká si..., vždy som Ťa
mal rád, prišiel Tvoj čas, hora, teraz mi
to vráť!
Chceli by sme spomínať, chceli by
sme plakať, aj trochu úsmevu by sa našlo pri obzretí ... My starší však už nepotrebujeme búrlivo prejavovať svoje
city a pocity, tak Ti, milý Zdenko, už
„len“ ďakujeme.
Za Tvoju ochotu šíriť náš smrecký
folklór, za Tvoju ochotu pomôcť – komukoľvek, kedykoľvek. Za to, ako si
nám ukazoval, že riešiť malichernosti
Poďakujeme ti
za sýtosť tvojich chlebov.
A Bohu vrátime,
čo už len Jemu patrí.
A zaskočená ruka priateľa
máva ti, máva.
Dobrú púť!
Daroval si nám priveľa.
Nemožno mi ťa zabudnúť.
Tvoji folkloristi
Z júnových aktivít
Na ,,Ducha“ sme (staršia aj mladšia časť folklórnej
skupiny) v spolupráci s nadšencami z nižného konca a
za pomoci hasičov v Smrečanoch zasadili mája najprv
na nižnom konci a potom na námestí pred kostolom.
Čo viac písať, pozrite si radšej fotky v prílohe.
A potom sme 14. júna išli do Závažnej Poruby ukázať práce a zábavky pri senách na Deň folklóru pod Poludnicou. Tam opäť oživili činnosť folklórnej skupiny a
nadšenie a elán boli tou hybnou pákou, ktorá naštartovala toto ich veľké kultúrne podujatie. Nech sa im darí!
Deti cvičia programy a pripravujú sa na vystúpenie
záhradkárom v Smrečanoch začiatkom júla. Tiež aj
„starí“ folkloristi – aby boli pripravení vystúpiť a potešiť, ak niekto prejaví záujem...
• Sadíme my máje...
13
2/2014
Čo ste hasiči,
čo ste robili...
Po výročnej schôdzi sme rovno skočili do nového výcvikového roku. 28.
februára 2014 sme dostali pozvanie na
okresnú schôdzu dobrovoľných hasičských zborov, kde sa prejednávali nové
zmeny organizovaných dobrovoľných
hasičských zborov. V apríli sme odzimovali techniku a Aviu sme pripravili
na STK. V nedeľu 13. apríla 2014 sme
sa zúčastnili sadenia stromčekov pre
tunajšie urbárske spoločenstvo, čím
sme tiež prispeli k obnove a zachovaniu našich lesov do budúcnosti.
7. mája 2014 zasadal výbor a následne sa u nás konala okrsková schôdza,
kde sa schválil termín previerky pripravenosti pre náš okrsok. Potom sa 25.
mája 2014 v Žiari konalo okrskové kolo
pripravenosti hasičských družstiev.
Z nášho hasičského spolku sa súťaže
zúčastnilo jedno družstvo žien a mužov.
Muži skončili na druhom mieste a ženy
svoju kategóriu vyhrali. V súťažnej atmosfére sa za stabilného počasia posedelo pri dobrom guláši, kde sa zhodnotil priebeh súťaže, s ktorým boli všetci
• Postaviť máj môžu poriadni chlapi.
14
Smrečanoviny
spokojní. Ženské družstvo pokračuje
naďalej v nácvikoch na súťaže okresnej
hasičskej ligy, kde sa prvé kolo uskutoční v Palúdzke 30. júna 2014.
Nezaháľali sme ani v kultúrnej činnosti. Pre naše deti sme pri príležitosti
MDD pripravili súťaž a na záver dňa
sme predviedli požiarny útok. Na požiadanie komisie pre kultúru a šport
pri OZ sme, tak ako vlani aj tento rok,
zabezpečili žrde na postavenie májov
v obci. Tie sme v sobotu 7. júna, za prítomnosti malých i veľkých folkloristov
a našich občanov, postavili pred evanjelickým kostolom pre všetky dievky
v Smrečanoch.
Pri týchto aktivitách nás zastihla
smutná správa, že nás navždy opustil
dlhoročný člen Zdenko Moravčík. Za
všetkých dobrovoľných hasičov sme sa
zúčastnili poslednej rozlúčky. Zdenko,
v mene všetkých hasičov Ti ďakujeme
za prácu, ktorú si vykonal pre náš spolok a zvlášť ďakujeme za Tvoju ochotu.
Nezabudneme. Česť tvojej pamiatke!
Pevne verím, že ďalšie akcie, ktoré
nás čakajú, zvládneme bez problémov,
šťastie bude stáť pri nás a starosti a
smútok nás budú obchádzať.
predseda DHZ
Smrečanoviny
2/2014
O hasičkách
Oddýchnuté a plné sily sme po
zimnom období začali v máji jarnú
prípravu na letnú sezónu 2014. Nebolo
to síce ľahké opäť nabehnúť na tréningový systém, avšak s chuťou sme sa do
toho pustili. Náš tím sme aj čiastočne
trochu omladili, čomu sa veľmi tešíme.
Dňa 25. mája sme sa zúčastnili okrskovej súťaže v Žiari ako jediné ženské
družstvo v rámci nášho okrsku. Našou
ambíciou na túto sezónu je úspešne
odbehnúť okresné kolo a najmä Liptovskomikulášsku okresnú hasičskú
ligu, ktorá s väčšími či menšími prestávkami potrvá až do septembra. Dúfame, že sa nám podarí dostať sa aj na
súťaže mimo náš okres, kde je neporovnateľne iná úroveň a tak sa zlepšo-
Čo nového u dôchodcov?
Posedenie seniorov
Že vraj vitamínov straty
nahradia chutné šaláty,
rôzne, od výmyslu sveta.
Povedala jedna teta
v dôchodcovskom klube milo
a už sa aj súťažilo.
Okamžite každá chcela
recept až z interhotela.
Rýchlo spľasol nápad slastný
– to musí byť šalát vlastný!
Dvanásť druhov, každý iný!
(Celkom vážne a bez psiny!)
Jeden lepší ako druhý!
Tri ceny sa rozdelili.
• Ženské hasičské družstvo.
vať a naberať nové skúsenosti. Zároveň
tiež dúfame, že táto sezóna bude aspoň
taká úspešná ako minuloročná a nevyskytnú sa žiadne problémy technického alebo iného charakteru.
-lšAké boli odmeny?
Karfiolová torta
Kalerábové mafiny
Rebarborová kytica
A pochvala aj s potleskom.
Divadelný súbor
Rozmajrín
Chlapci! Chcete hrať divadlo?
Náš divadelný súbor Rozmajrín privíta nových členov od
5 do 15 rokov – ak máte chuť,
príďte 19. júla o 17.00 hod. do
obecnej knižnice! Tešíme sa na
vás. Možno aj vy budete „Faraóni“.
15
2/2014
Smrečanoviny
Záhradkárska jar
Počasie je pánom, ktorý režíruje
naše aktivity v záhrade, na poli, v hore.
Aj túto jar sme sa mu podriadili. Teploty naznačovali začiatok leta, tak sme
sa ponáhľali všetko posiať, posadiť,
nech nám rastie.
Popri prácach doma sme stihli aj
výsadbu stromčekov pre náš urbár.
V nedeľu 30. marca sa nás 18 členov
a podporovateľov zúčastnilo brigády,
počas ktorej sme vysadili 1900 obyčajných a červených smrekov. Dobrú
robotu sme zavŕšili ohňom a horou
voňajúcim gulášom. Tento pracovný
deň nás naplnil spokojnosťou, prospel
našej hore i nám.
Jarné teploty a dostatok vlahy
ovplyvnili rast trávy, kosba začala
o vyše mesiaca skôr ako zvyčajne. Záhradkári sa starajú o priestory cintorína, ktoré kosia a vykášajú trávu medzi
hrobmi. Brigádu sme urobili 12. mája,
o týždeň neskôr sme trávu povyhrabávali a poodnášali.
Teraz sa už zameriavame na prípravu záhradkárskej zábavy. Všetkých
vás srdečne pozývame, vítame akúkoľvek pomocnú roku pri príprave nášho
podujatia.
vaši záhradkári
Základná organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov v Smrečanoch
pozýva svojich členov, rodinných príslušníkov, priateľov a priaznivcov
na 17. ročník zábavy v prírode,
spojený s oslavou 50. výročia založenia organizácie záhradkárov v Smrečanoch.
Naše stretnutie sa bude konať
v sobotu 12. júla 2014 v kultúrnom dome a jeho okolí
Program:
15.00 hod. – oficiálne otvorenie osláv 50. výročia založenia ZO
(sála KD Smrečany, vstup voľný, všetci ste vítaní)
16.00 hod. – zábavný program pre deti
(okolie KD)
19.00 hod. – otvorenie večerného programu
(ihrisko pri KD, program pripravili členovia folklórnej skupiny
- otvorenie patrí našim deťom)
Pripravené je pre vás občerstvenie, guláš (od 16.00 hod.), tombola, hudba do
tanca i na počúvanie, o 22.00 hod. rockový pozdrav
smrečianskej skupiny Rock therapy, vatra.
Príďte si zaspomínať na začiatky našej činnosti, posedieť si, porozprávať sa,
tešíme sa na vás!
16
Smrečanoviny
2/2014
Zo života obyvateľov
Domova sociálnych
služieb
Ani jarná únava a premenlivé počasie nezabránilo klientom domova
sociálnych služieb venovať sa svojim
obľúbeným činnostiam a rôznym aktivitám. Tak ako každý rok, aj tento máj
sa v zariadení konala spevácka súťaž
,,Melódie sŕdc“, v ktorej si víťazstvo vyspieval čerstvý päťdesiatnik Pavol Mičenec, ktorému aj touto cestou srdečne
blahoželáme k životnému jubileu.
Športoví nadšenci si prišli na svoje
na športových hrách v rámci zariadenia, kde si víťazstvo v kategórií starších
odniesli Jarko Baránek, Karol Gregor
a Dušan Vyšný, v kategórií mladších
KULTÚRNE
Láska menom mama
Druhá májová nedeľa patrí matkám. Slávnostným programom si ich
uctili deti a mládež zo Smrečian. Vystúpili deti z MŠ pod vedením pani
učiteliek - chlapci s gitarami spievali,
menšie deti tancovali ,,ako pes a mačka“, recitovali, predškoláčky zatancovali dúhový tanec.
• Víťazi súťaže Melódia sŕdc.
uspeli Marcel Gregor, Rudolf Rusnák a
Lacko Bulík. Poslední dvaja menovaní
sa potom v dňoch 21. a 22. mája 2014
zúčastnili na Športových hrách DSS v
Terchovej, odkiaľ si doniesli 2 zlaté a 3
strieborné medaily.
Veľkej obľube sa teší aj posedenie
pri tradičnej liptovskej kuchyni na salaši v Žiari, priamo v horskom prostredí.
Máj ukončili klienti v Žiline zaujímavou akciou „ Parádny deň 6 alebo
šport hýbe svetom...“, kde si stihli nielen zašportovať, ale aj nadviazať nové
priateľstvá.
Pred nami je leto a nám neostáva nič iné, len klientom zapriať pevné
zdravie, chuť a radosť do ďalších dní.
-arPODUJATIA
Obecenstvu sa prihovoril starosta
obce, programom sprevádzala Natália
Kročanová, báseň zarecitovala Katka
Slezáková. Deti z folklórnej skupiny
Smrečany za hudobného sprievodu
Jaroslava Hrnčiara zaspievali piesne a
uspávanky, s ktorými súťažili na regionálnej prehliadke detských folklórnych
súborov.
-mm17
2/2014
Smrečanoviny
Láska menom mama
M-A-M-A
Až sa tráva zazelená,
vlasy dlhé po kolená
ponorím si do nej.
Milujúca Akoby Milovala Aj
svoje vrásky
z mojej lásky
k nej.
Spletie mi ich s trávou vietor,
ktorý dávno všetko vie to vie to,
čomu sa vraví láska.
Láska, ktorá láska,
nežne hľadí
vlasy spleté steblom trávy.
Až sa tráva zazelená,
od vlasov až po kolená
v tebe vidím seba
mama.
Keď sa v tráve zelenej,
splietol s vlasmi vietor,
ktorý všetko dávno vie tovie to,
čomu sa vraví láska.
Láska, ktorá láska,
nežne hľadí
vlasy spleté steblom trávy.
Láska menom mama.
-mm-
Splietol si ma s tebou vietor
splietol - až nás doplietol,
mňa do teba,
teba do mňa,
tak prečo si nepokojná?
Medzinárodný deň detí
Najprv niečo z histórie
Asi málokto vie, že prvý podnet k založeniu dňa, ktorý by oslavoval DETI,
vznikol v Turecku 23. apríla 1920.
V Turecku do dnešného dňa dokonca
oslavujú Deň detí v tomto dátume. Ale
prečo potom slávime deň detí 1. júna?
Podľa doporučení OSN bolo štátom
odporučené sláviť Deň detí 20. novembra, kedy bola prijatá Deklarácia o právach dieťaťa v roku 1954. Možno práve
preto, lebo 1. júna 1925 zasadala svetová konferencia pre blaho detí v Ženeve
18
• Najmenšie deti z MŠ. Foto: -am-
vo Švajčiarsku. Zhodou náhod presne
1.júna 1925 o pár tisíc kilometrov ďalej
sa v San Franciscu konal festival dračích lodí, na ktorom sa zhromaždili
čínske siroty, čínsky generálny konzul
chcel vyburcovať spoločnosť, aby sa začala zaoberať blahom detí. Práve tieto
dve udalosti, ktoré sa konali v ten istý
deň a to nezávisle od seba, určili dátum
tohto významného dňa našich najdôležitejších...
Smrečanoviny
A ako sme Deň detí prežili
my v Smrečanoch?
Myslím, že krásne úsmevy našich
detí stáli za to. Na tohtoročnom ročníku dňa detí sa podieľali viaceré zložky
našej obce. Zúčastnil sa ho červený
kríž, záhradkári, požiarnici, športovci
a folkloristi. Každý si pre deti pripravil
niečo iné, každý mal inú disciplínu.
Nuž ale, poďme pekne po poriadku.
Naše deťúrence sa zišli pri Obecnom
úrade v Smrečanoch, kde bolo otvorenie a privítanie všetkých detí. Pár
slov povedal i náš pán starosta spolu
s pánom farárom, potom nasledovala
registrácia detičiek a behom na jednotlivé stanovištia.
Červený kríž, ktorý dostal krycí
názov „Bol raz jeden život“, si pripravil
pre deti základy prvej pomoci. Museli
vymenovať, čo všetko je v lekárničke,
na čo sa to používa, atď. Samozrejme,
že otázky a disciplíny jednotlivých stanovíšť zohľadňovali vek detí.
• Ochutnávka pri záhradkároch. Foto: -am-
2/2014
Potom deti prešli popri Smrečianke
k ,,Požiarnikovi Samovi“. Cestou mohli
zlaňovať ponad potok pod odborným
dozorom. A potom rýchlo už k spomínaným hasičom. Tam museli skladať
hadice, mohli si prezrieť hasičské autá,
triafali prúdom vody do lopty.
Po týchto mokrých úlohách zakotvili u záhradkárov. Tí im hneď na úvod
zaviazali oči, aby si deti vyskúšali, aký
je život „Krtka záhradníka“. Potom
záhradkári odokryli dobroty na stole
a začala ochutnávka zeleniny naslepo.
Podaktoré deti si vypýtali i duplu. Rodičia zase dostali do rúk kúsok halúzky
a mali hádať, čože to držia za drevinu
v rukách.
No a už behom ideme k športovcom, teda k Lolkovi a Bolkovi, ktorí
vyskúšali detičky v zdatnosti a rýchlosti.
Na kohože sme to zabudli? Na pamätnú izbu, takzvanú „Perníkovú chalúpku“. Tam už čakali ježibaby, ktoré
dobre potrápili detičky s historickými predmetmi našich
starých mám a otcov.
Podaktorí tam boli
po prvýkrát, takže to
bolo pre nich veľmi
náročné. (Preto dajte
na moje rady, milé deti
a i počas roka sa tam
choďte pozrieť s rodičmi a lepšie sa pripravte
na ježibabky.).
Uf, bolo to náročné,
všetko to tými malými
nohami zabsolvovať!
Čo vám poviem?! Ale
konečne sme v cieli, kde čakajú fantastické buchty od pani kuchárok z nášho
19
2/2014
Smrečanoviny
poľnohospodárskeho družstva. Tie
boli veľké, sladké a dobré. Mňam, ešte
teraz sa mi o nich sníva. Ale boli tam
i iné dobroty od maminiek a starých
maminiek.
Detičky na každom stanovišti
nášho Rozprávkova dostali lupienok
v tvare srdiečka za absolvovanie úloh.
Keď získali posledný lupienok, poskladali z toho motto „ Dobro vždy zvíťazí
nad zlom“. Snáď sa budú toho držať po
celý život a budú si vyberať tú čestnú, i
keď niekedy ťažšiu cestu.
Tí, čo ešte neboli unavení, mohli sa
vyšalieť v skákacom hrade, vybehať pri
„kultúre“, strieľať do brány, triafať do
kuželiek, prehnať sa na odrážadlách,
kresliť na asfalt alebo tí starší si mohli
zastrieľať zo vzduchovky.
Slniečko zapadá a je čas zakončiť
tento krásny deň. Nevadí, že sme si
tento rok pripomenuli takto významný
deň už 30. mája. Bol to deň výnimočný, ktorý spojil všetky deti a obyvateľov
našej obce a zhromaždil ich na jedno
miesto a aj tým veľkým umožnil vrátiť
sa do detských čias.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na vytváraní krásneho dňa akýmkoľvek spôsobom. A taktiež ďakujeme
deťom za krásne obrázky, ktoré zanechali ako spomienky na plátne. Ešte
raz ďakujeme.
Váš Kremienok
20
V Mikuláši otvorili
centrum pre celoživotné
vzdelávanie
V Liptovskom Mikuláši začalo pôsobiť Poradenské centrum pre dospelých,
ktoré zriaďuje Národný ústav celoživotného vzdelávania. Štatistiky totiž
ukazujú, že Slováci nie sú dostatočne
pripravení na slovenský a európsky
trh práce. Centrum prostredníctvom
svojho projektu Ďalšie vzdelávanie
a poradenstvo pre dospelých pomáha
pri nadobúdaní aktuálne potrebných
zručností.
Najväčším problémom pri uplatňovaní sa na slovenskom i európskom
trhu práce je vzdelanostná úroveň
a kvalita profesionálneho zamerania
Slovákov. Preto vznikol projekt celoživotného vzdelávania, ktorý pomáha
ľuďom bez kvalifikovaného vzdelania
a špecializácie získať potrebné zručnosti. Na otázky odpovedal tútor Poradenského centra pre dospelých Ladislav Pardel ...
Ako sú na tom Slováci v rámci
uplatňovania sa na trhu práce?
Nepopieram, že na Slovensku rovnako tak ako v okolitých krajinách
existujú profesie, ktoré sú na trhu
práce žiadané viac, profesie o ktoré je
momentálne menší záujem, ale sú aj
profesie, ktoré vytláča moderná doba
a ľudia často končia na úradoch práce.
Analýza štatistík potvrdzuje, že pracujúci občania, ktorí sa celoživotne vzdelávajú, nemajú problém kedykoľvek
sa uplatniť na trhu práce oproti tým
občanom, ktorí sa raz niečomu vyučili
Smrečanoviny
a viac na svojom vzdelanostnom raste
nepracovali.
Slovenská republika, čo sa týka
počtu osôb zúčastňujúcich sa na
programoch vzdelávania, je s 2,8 %
medzi poslednými členskými krajinami Európskej únie a z toho dôvodu je
nevyhnutné uskutočniť reformu ďalšieho vzdelávania a nastaviť tak kvalitný systém poradenstva pre dospelých,
ktorý bude odrazom vzdelanostnej
úrovne celej našej spoločnosti ako
aj lepšej uplatniteľnosti jej občanov na
trhu práce.
Na čo slúži Poradenské centrum
pre dospelých?
Národný ústav celoživotného vzdelávania je inštitúcia poverená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR. V rámci ústavu realizujeme
národný projekt Ďalšie vzdelávanie a
poradenstvo pre dospelých ako nástroj
lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. V
rámci toho bolo vytvorených 25 poradenských centier pre dospelých, kde
záujemcovia získajú potrebné informácie a poradenstvo v oblasti kariérnej
orientácie a celoživotného vzdelávania.
Čo je úlohou Poradenského centra pre dospelých v Liptovskom
Mikuláši?
Kvalifikovaní tútori pomáhajú
klientom zorientovať sa na trhu práce,
poskytujú informačné a poradenské
služby v oblastiach kariérneho rozvoja, rozšírenia, či získania kvalifikácie.
V Poradenskom centre pre dospelých
je možné sa priamo prihlásiť do niektorého z ponúkaných 44 vzdelávacích
2/2014
programov. Všetky kurzy poskytujeme
našim klientom zadarmo.
Pre koho je centrum v Liptovskom Mikuláši určené?
Do kurzov sa môžu prihlásiť dospelí
zamestnaní ľudia, ktorí hľadajú lepšie
uplatnenie sa na trhu práce. Ľuďom,
ktorí majú trvalý pracovný pomer, sú
ZČO, na materskej alebo rodičovskej
dovolenke, prípadne ZŤP a sú zároveň
zamestnaní, radi poskytneme naše
služby.
Do akých kurzov je možné sa
prihlásiť?
Vzdelávacie kurzy poskytujeme
v odboroch, po ktorých je aktuálne na
Slovensku a v Európe najväčší dopyt.
Sú to napríklad remeslá a služby, ťažba
a úprava surovín, hutníctvo, poľnohospodárstvo, drevospracujúci priemysel,
papierenský priemysel, automobilový
priemysel, stavebníctvo, strojárstvo
a elektrotechnika, ale ponúkame vzdelanie aj v manažérskych oblastiach/pozíciách.
Kde vás záujemcovia nájdu?
Sídlime v budove Strednej odbornej
školy stavebnej na ulici Jura Janošku 4
v Liptovskom Mikuláši. Klienti nám
môžu písať aj na e-mailovú stránku
Poradenského centra pre dospelých:
[email protected] na ktorej dostanú
potrebné informácie.
21
2/2014
V skratke
- 4. apríla sa uskutočnil X. ročník
medzinárodného stolnotenisového
turnaja neprofesionálnych hasičov
v KD v Smrečanoch.
- 27. apríla vystúpili žiarski divadelní ochotníci v kultúrnom dome
v Smrečanoch s hrou Kováči od
Miloša Nikoliča v réžii Evy Štofčíkovej.
- Pôd Hôrkami už konečne prebieha
výstavba prvého rodinného domu.
- Rušnú noc zo 14. na 15. mája prežili obyvatelia domov pod hrádzou
i na dolnom konci Smrečian, keď
v obavách sledovali ako stúpa hladina Smrečianky.
- V obci máme štvrtú zastávku, dokonca podľa európskych noriem.
- Rozlúčka s predškolákmi MŠ Smrečany sa konala v utorok 24. júna.
Deti sa vyšantili na nafukovacom
drakovi a hrade, potom spoločne
strávili celú noc v škôlke.
-mm-
Poznačte si do kalendára
- 26. 7. 2014 sa na futbalovom ihrisku v Žiari uskutoční futbalový turnaj žiakov o Galisov pohár. Príďte
povzbudiť mladých futbalistov!
- V piatok 29. augusta si pripomenieme výročie SNP.
- V októbri pripraví Komisia pre kultúru a šport pri OZ v Smrečanoch
posedenie pre našich dôchodcov.
- 28. októbra uplynie 70 rokov od
vypálenia Smrečian fašistickými
vojakmi.
-mm22
Smrečanoviny
ŠPORT
Futbalový klub
Futbalová sezóna 2013-14
sa skončila
FK Družba po skončení sezóny bilancuje. Čo sa týka jednotlivých družstiev, najviac nás potešili naši žiaci,
ktorí ako minulý rok, opäť skončili na
1. mieste v okresnej súťaži v ,,malom
futbale“. Dorastu sa tiež darilo, po
dobrých jarných výkonoch skončil
v strede tabuľky. A-mužstvo dospelých po výbornej jesennej časti, keď
bolo na 2. mieste, sa v jarnej časti aj
v súvislosti s odchodom kľúčového
hráča Mira Blaščíka prepadlo až na 8.
miesto v tabuľke zo 14 družstiev. Už
teraz sa všetci pripravujeme na novú
sezónu, ktorá začne 3. augusta.
V lete nás čaká už 8. ročník turnaja o pohár Dušana Galisa a zároveň
prvý ročník Memoriálu Petra Kováča. Všetkých pozývame 26. 7. 2014
na Sihoť v Žiarskej doline. 2. - 3. 8. sa
zúčastnia ,,starí páni“ turnaja v Bzinciach pod Javorinou. 30. 8. privítame
hráčov old-boys na turnaji starých pánov o pohár predsedu PD Smrečany.
Srdečne vás pozývame. Taktiež sa zúčastnime letných turnajov v Bobrovci,
vo Veternej Porube a v Čechách.
Mimo športovej činnosti nás najviac zaujíma výstavba nášho nové-
Smrečanoviny
ho ,,dedinského štadióna“. V tomto
nie sme o nič horší ako naše hlavné
mesto, ktoré tiež už roky buduje národný štadión! Neviem ako tam, ale
u nás je situácia asi taká, že po ročnej odmlke sa opäť niečo robí alebo
chce robiť. Keďže sme získali určité
peniaze od štátu, podarilo sa nám
položiť elektrický kábel – prípojku ku
ihrisku, ďalej pracujeme na výstavbe
studne, resp. závlahového systému.
Treba navoziť na ihrisko ešte zhruba 10-15 cm zeminy a zasiať trávu.
Ďalej chceme previezť bývalý bufet
Svišť z doliny na nové ihrisko a to by
mala byť zatiaľ prvá budova v areáli.
Samozrejme rozmýšľame nad ďalšími vecami ohľadom priestorov ihriska ako sú oplotenie, vodovod a veľa,
veľa ďalších činností, ktoré bude treba
spraviť. Zatiaľ boli na novom ihrisku
2/2014
len tri väčšie brigády, na ktorých sa
zúčastnilo od 20 -35 ľudí. No väčšie
brigádovanie nás ešte len čaká! Preto chcem aj touto cestou poďakovať
všetkým brigádnikom a samozrejme
vyzvať ešte k väčšej aktivite, aj tých,
ktorí neboli pomôcť, hlavne rodičov
žiakov, ktorí budú na novom ihrisku
hrávať. Keď som spomínal tie brigády, som rád, že v jarných mesiacoch
sa na brigáde v evanjelickej cirkevnej
záhrade zúčastnilo17 mladých futbalistov pri odpratávaní dreva zo spílených stromov. Aj takýmto spôsobom
môžeme poďakovať ECAV v Smrečanoch, že nám dala pozemok na nové
ihrisko, na ktorom sa raz hádam bude
aj hrať...
Brazília – dejisko majstrovstiev
sveta. Pri výstavbe štadiónov tam za-
• Naši mladí futbalisti.
23
2/2014
hynulo veľa chudobných
robotníkov, aj počas šampionátu ľudia štrajkovali,
aby upozornili, v akých
biednych podmienkach
žijú. Aj napriek všetkým
týmto problémom je
futbal v Brazílii ,,náboženstvom“. Ja dúfam, že
pri výstavbe nášho štadióna sa nikomu nič nestane, dúfam, že nebudeme musieť štrajkovať, akí sme biedni
a dúfam, že aj s tým náboženstvom
budeme ,,doma“.
V knihe Smrečany, ktorá vyšla pri
výročí prvej písomnej zmienky o obci, je o futbale jediná veta: ,,Futbalisti
hrajú 3. triedu“. Dúfam, že ak vyjde pri
ďalšom výročí nejaká kniha, už budú
mať o čom písať aj futbalisti a možno
na celú stranu.
Práve tohto roku, 16. júla si pripomenieme 80 rokov od prvého zápasu
zachyteného v kronikách, keď Smrečany hrali 16. júla.1934 v Okoličnom.
Prehrali sme 8:0 a zápasu sa zúčastnilo
500 ľudí. Tohto roku si pripomenieme
aj 10. výročie, keď sa nám so všetkými družstvami - žiakmi, dorastom,
A-čkom - podarilo naraz postúpiť
do najvyššej okresnej súťaže, v ktorej
sme doteraz! Osem rokov robíme turnaj žiakov a hlavne nové ihrisko! Dúfam, že jubilejný 10. ročník turnaja
sa bude hrať na novom ihrisku! Ešte
24
Smrečanoviny
raz vyzývam všetkých
futbalistov, futbalových
priaznivcov a ,,spriaznené duše“ na aktívnu
pomoc pri budovaní
ihriska! Aj náš kultúrny
dom s názvom Náš dom
si postavili občania sami
a tak isto naše ihrisko
nám nik nepostaví, len my sami!
Jubilantovi: Niekedy v ,,slabšej
chvíľke“ nám povie, že sa volá pán
Hrnčiar, ale aj tak ho všetci volajú len
Buro. Náš významný člen FK sa dožil
50-ky. Celý FK Ti, Burko, praje veľa
zdravia, šťastia, aby si sa tešil spolu
s nami z dobrých výkonov našich
hráčov. Aj touto cestou Ti chceme
poďakovať za všetko, čo pre náš
klub robíš a dúfam, že aj ďalej robiť
budeš. A chceme Ti povedať, že máš
nás, kamarátov, na ktorých sa môžeš
kedykoľvek obrátiť.
Na záver článku ako aj tejto futbalovej sezóny ďakujem za spoluprácu
výboru FK, trénerom, hráčom, fanúšikom. Prajem príjemné prežitie leta
pri zábave, športe, oddychu a brigádovaní.
Športu zdar a futbalu zvlášť!
predseda FK –mš-
Smrečanoviny
2/2014
O lyžiaroch
Aj keď uplynulá sezóna bola na
kvantitu pretekov nízka, v Pohári
Liptova (PL) náš klub jasne dominoval, naši pretekári obsadili popredné miesta vo všetkých kategóriách. Potenciál sa ukazuje hlavne
u najmladších. So sezónou sa členovia nášho klubu so svojimi rodinnými príslušníkmi rozlúčili na
spoločnom guláši na Žiarskej chate.
Letná tréningová príprava začala pomerne skoro – v apríli. Tré-
ner pán Poddaný zaviedol tréningy
v telocvični, kde hlavne staršie deti
a mládeže absolvujú gymnastickú
prípravu. Okrem toho sa trénuje
v posilňovni, na korčuliach, bicykloch. Počas letných prázdnin máme
naplánované turistické sústredenie
v Zuberci a sústredenie na vodných
lyžiach v Piešťanoch, o ktoré je zo
strany detí veľký záujem.
-mm-
• Víťazka PL Janka Hološová (prvá zľava). Foto: -mm-
25
2/2014
Turistický klub
Brigáda pri čistení
Žiarskej doliny
Turisti našej telovýchovnej jednoty
sú nadšenci, ktorí svoj voľný čas trávia
aktívnym pohybom a pobytom v prírode. Príroda im nie je ľahostajná, takže okrem turistických výletov sa snažia
prírode aj pomáhať.
Návštevníci Žiarskej doliny zanechávajú cestou na chatu mnoho odpadkov, preto sa naši turisti rozhodli
cestu od odpadkov vyčistiť. V nedeľu
13. apríla sa zišli pri čistení doliny už
po piatykrát. Dvadsaťtri brigádnikov
zbieralo odpadky na parkovisku, okolo
autobusovej zastávky, v okolí asfaltovej
cesty na Žiarsku chatu i na starej ceste.
I keď odpad zbierajú už niekoľko ro-
• Pri zbere. Foto: -ľk-
26
Smrečanoviny
kov, znovu vyzbierali 6 vriec odpadkov
- hlavne papier, plasty, ale aj sklenené
fľaše, ba i fľašu do polovice naplnenú
pravou borovičkou. Po usilovnej
práci všetkým dobre padlo malé občerstvenie na Žiarskej chate.
-vk-
POZVÁNKA
Vysokohorský duatlon
v Žiarskej doline sa uskutoční v sobotu 16. augusta. Bližšie informácie nájdete na
www.duatlon.skialpfest.sk.
Príďte si zasúťažiť alebo
povzbudiť športovcov!
Smrečanoviny
2/2014
Kyslá voda
Nie je tomu tak
dávno, keď bolo úplne
bežné, že domácnosti
v Žiari aj v Smrečanoch používali na
pitie minerálne vody
nachádzajúce sa nad
obcou Žiar pod Tatranskou magistrálou,
či už smradľavú vajcovku alebo sódovku, bežne nazývané
„kyslá voda“. Bola to
dobrá a zdravá voda.
Za pekných nedeľných popoludní sa pri
ich prameni stretávali
celé rodiny. Posadali
na deku, rozbalili napečené koláčiky,
vodu mali v studničke a takto spoločne v družnom rozhovore strávili
pekné popoludnie. Postupne sa však
na túto vodu pozabudlo. Obchodné
reťazce ponúkajú mnoho značiek
rôznych minerálnych vôd, stačí si len
vybrať. Studničky zostali zabudnuté.
Stav prameňov však do značnej miery ovplyvnilo aj odvodňovanie okolitých lúk, ktoré začalo poľnohospodárske družstvo využívať na pasienky.
Okolie minerálok znečisťoval pasúci
sa dobytok, prístrešky chátrali.
Len niekoľko skalných z oboch
obcí chodieva na „kyslú vodu“ ešte
aj dnes. Voda je stále pitná, len prí-
• Nová tvár kyslej vody. Foto: -ľk-
strešky rozpadnuté, okolie neupravené. Zmeniť tento stav sa rozhodli turisti Telovýchovnej jednoty Družba
Smrečany-Žiar. Rozhodli sa prinavrátiť zašlú slávu „kyslej vode – vajcovke“ , ktorá vyviera v lokalite nazývanej Pod závoz. V nedeľu 11. mája
sa zišli, vyčistili okolie prameňa, urobili novú striešku a okolie prameňa
oplotili drevenými palesákmi. Drevo
na opravu poskytol žiarsky urbár.
Kyslá voda je vynovená, treba len
dúfať, že sa prameň opäť naplní dostatočným množstvom zdravej minerálnej vody.
-vk27
2/2014
Smrečanoviny
Foto:-zž-
Červený mak sa roztrúsil po zelených poliach,
kým tie polia slnkom nezozlatnú,
majte i vy letnú náladu.
To Vám praje redakcia Smrečanovín.
SMREČANOVINY – spravodaj Obecného úradu v Smrečanoch. Povolené
OÚ Liptovský Mikuláš, registrované pod číslom 03/2001. Redakčná rada:
Martin Šimún, Mgr. Darina Kořínková, Bc. Miroslava Mlynarčíková.
Vytlačil: PRINT MASTER Liptovský Mikuláš. Rukopisy príspevkov
zasielajte na Obecný úrad v Smrečanoch ([email protected]),
prípadne odovzdajte členom redakčnej rady alebo na smrecanoviny@
gmail.com. Smrečanoviny nájdete i na www.smrecany.sk. Nasledujúce
číslo vyjde v októbri 2014.
28
Download

spravodaj Obecného úradu v Smrečanoch