spravodaj Obecného úradu v Smrečanoch
3/2014
Vážení spoluobčania.
Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril na záver volebného obdobia.
Pred Vianocami sa Vám prihovorí už
novozvolený starosta alebo poslanec
a je určite dobré, že ich voľba je len
a len vo vašich rukách.
V prvom rade ďakujem za doterajšiu spoluprácu a porozumenie
všetkým občanom našej obce. Vždy
nás budú limitovať vonkajšie podmienky, ktoré sa z našej pozície dajú
ovplyvniť len v obmedzenej miere.
S mnohými negatívnymi vecami, ako
je napr. nárast byrokracie a podobne nesúhlasíme, nie je však priestor
venovať sa tomu na tomto mieste.
Sú však veci, ktoré máme v rukách
len my, konkrétni obyvatelia obce,
v ktorej žijeme. Môžem povedať,
že v porovnaní so súčasným trendom nárastu všeobecného nezáujmu
o veci verejné sa v našej obci dobre
spolupracovalo s občanmi, spolkami
a
organizáciami,
čo je kľúčové z hľadiska toho, aby sa
ľuďom v obci dobre žilo. Aby som to
zjednodušil alebo,
ak odpustíte trochu pritiahol za
vlasy, sú na úrovni
obce v podstate len
tri spôsoby ako si
zlepšiť život. 1. Žiadať a čakať, že nám
október 2014
niekto niečo dá. 2. Zvýšiť miestne
dane a objednať si potrebnú prácu
u firiem. 3. Urobiť si to svojpomocne ako dobrovoľníci. Prvý spôsob
vyzerá lákavo, ale väčšinou podpora kopíruje zámery darcu a záujmy
sprostredkovateľských skupín, čo nie
vždy vyrieši priority obce a v horšom
prípade spôsobuje i zadlženosť obcí.
Napriek tomu, že sme robili rozvojové projekty ako je príprava pozemkov a inžinierskych sietí pre výstavbu
rodinných domov a protipovodňové
opatrenia, ktorých efekt sa prejaví
najmä v nasledujúcich rokoch, obec
v súčasnosti nemá žiadne dlhy voči
bankám, ani dodávateľom. Samozrejme, že v živote nič nie je čiernobiele
a funguje to kombináciou viacerých
rôznych faktorov. V pozitívnom slova zmysle je to ústretovosť, obetavosť
a schopnosť trochu zľaviť z vlastných
predstáv v prospech nejakej spoločnej veci. V negatívnom slova zmysle
Foto: -mm-
3/2014
Smrečanoviny
je to egoizmus, neochota spolupracovať na spoločnej veci pokiaľ z toho
nemám osobný prospech. Tieto faktory ovplyvnili i to, čo sa nám v obci za
posledné roky, vďaka Bohu podarilo
alebo žiaľ aj nepodarilo urobiť. Nechcem hodnotiť, či toho bolo dosť
alebo málo, ani podrobne vymenúvať
jednotlivé projekty alebo podujatia.
Nakoniec o všetkom sme sa zmienili
v týchto novinách, na webe, či sociálnych sieťach. Ale budem i trochu konkrétny. Pokiaľ by medzi nami neboli
schopní a ochotní organizátori, ťažko
by tu fungoval asi tucet spolkov a s nimi spojené desiatky vydarených kultúrnych, športových a spoločenských
podujatí. Ak by nespolupracovali majitelia pozemkov, nedalo by sa urobiť
scelenie úzkych pozemkov na stavebné alebo ak by si potomkovia bývalých
gazdov držali svoje pozemky a nepredali ich obci, nemohol by sa stavať protipovodňový kanál. Ak by ľudia petíciami protestovali proti každej aktivite,
napr. zapáchajúcemu bahnu a muselo
by sa to voziť niekde ďaleko, určite by
sa nevyvážali nánosy z hrádze alebo by
sa toho vyviezlo podstatne menej. Ak
úspešne využívame svoje hrdo nazývané demokratické práva a voči všetkému sa z princípu odvolávame alebo i
súdime, trvá čo i len začatie, ale hlavne
ukončenie nejakej akcie celé roky. Určite sa dalo urobiť i viac a nenaplnili
sme očakávania všetkých občanov. Veríme, že s vašou pomocou a porozumením sa bude i v budúcnosti v našej
obci ľuďom dobre a príjemne žiť, napriek tomu, že sa okolitý svet uberá nie
vždy tou ideálnou cestou.
Peknú jeseň a zvyšok roka Vám
želá
Ing. Vlado Šiarnik, starosta obce
2
Z
OBECNÉHO ÚRADU
Zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Smrečanoch
na svojom zasadnutí 12. augusta
2014
- schválilo zmluvu o združení finančných prostriedkov na úhradu vodovodných a kanalizačných prípojok
- schválilo komisiu na vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže na predaj
obecných pozemkov
- schválilo podmienky OVS na predaj
11 obecných pozemkov
- odporučilo starostovi vyhlásiť súťaž
na realizáciu chodníka pre peších
v obci Smrečany
- určilo počet poslancov v obci Smrečany na ďalšie volebné obdobie 20142018 v počte 7 poslancov
- určilo pre obec Smrečany 1 volebný
obvod pre volebné obdobie 20142018
- schválilo rozsah výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2014-2018
na celý (plný) úväzok
Odmeny za vysvedčenie
Uverejňujeme zoznam odmenených
žiakov za vysvedčenie, ďakujeme nášmu sponzorovi, ktorý opätovne podporil nadané a šikovné deti.
Michal Adamík
Miriam Adamíková
Adrián Adamík
9. ročník
2. ročník
1. ročník
Smrečanoviny
Matúš Suský
Tomáš Suský
Martina Kučerová
Veronika Dzurošková
Martin Dzuroška
Daniel Trizna
Lukáš Hlavna
Tereza Vozárová
Lenka Malá
Lujza Širicová
3/2014
6. ročník
1. ročník
5. ročník
5. ročník
7. ročník
9. ročník
4. ročník
prima
9. ročník
3. ročník
Opýtali sme sa starostu
Kedy bude dokončená stavba
uprostred obce (medzi škôlkou a
Smrečiankou), aké úsilie vyvíja obecné zastupiteľstvo, aby bola stavba hotová?
Vzhľadom na to, že ide o súkromnú investíciu, na ktorej nemá obec
majetkovú účasť, nemá ani možnosť
ovplyvňovať termíny ukončenia stavby. Robí tak len nepriamo formou diferencovania daňových sadzieb dane
z nehnuteľností podľa druhu nehnuteľností. Do kolaudácie stavby je daň
za stavebný pozemok vyššia, čo môže
stavebníka motivovať k čo najskoršiemu ukončeniu stavby. Pokiaľ však
má stavebník nedostatok finančných
prostriedkov, môže mať príliš vysoká
sadzba dane skôr opačný účinok.
Zo strany obce sme dorubili p. Berešovi daň z nehnuteľností za 5 rokov
dozadu, takže je ako stavebný pozemok zdanená celá výmera 1642 m2
pozemku, na ktorom je rozostavaná
stavba a nielen skutočne zastavaná plocha. Rozdiel uhrádza p. Bereš
v splátkach.
Podľa posledného vyjadrenia investora p. Jána Bereša v prípade získania finančných zdrojov plánuje sprevádzkovať časť prevádzky reštaurácie
s ubytovaním v budúcom roku 2015.
Podľa jeho vyjadrenia predlžovanie
lehoty ukončenia výstavby spôsobila
druhotná platobná neschopnosť a pokles počtu návštevníkov zo zahraničia
(najmä PR, ČR) vplyvom zavedenia
eura.
Opýtali sme sa starostu
a poslancov
Opäť sa končí štvorročné komunálne volebné obdobie. Do obecného zastupiteľstva sme si volili siedmich zástupcov, mnohí z nás nevedia, v akých
komisiách poslanci pôsobili a čomu sa
venovali. Ponúkame prehľad komisií
pri OZ v Smrečanoch:
- návrhová a finančná: Ing. Ján Janíček, Peter Halaj, Ing. Miroslav Pavlenka, Ing. Pavel Šiarnik, Martin
Šimún
- stavebná: Ján Frniak, Pavel Halaj,
Vladimír Hološ - predseda, Ing.
Dušan Trizna, Milan Žemba
- pre kultúru a šport: Peter Halaj,
Daša Labašková, Darina Kořínková, Vlastimila Mašurová, Bc. Miroslava Mlynarčíková, Ľubica Rybárska, Martin Šimún - predseda, Ing.
Dušan Trizna, Desana Čajková
- pre verejný poriadok a životné
prostredie: Pavel Antoška, Peter
Halaj, Ján Surma, Ľubomír Žemba
- predseda
Odchádzajúcim poslancom i starostovi sme položili niekoľko otázok.
3
3/2014
Zo siedmich našich zástupcov v OZ
nám na ne odpovedali piati. Tu sú
otázky i odpovede.
1. Ako hodnotíte svoju činnosť
v obecnom zastupiteľstve, v akej
komisii ste pôsobili?
2. Je niečo, čo ste ako poslanec nestihli
urobiť v tomto volebnom období?
3. Budete kandidovať v nadchádzajúcich voľbách?
Odpovedá starosta obce Ing. Vladimír
Šiarnik
1. Vďaka konštruktívnej atmosfére
v zastupiteľstve a spolupráce poslancov a občanov sa podarilo vybudovať chodníky ku kultúrnemu domu
a na cintoríne, sedimentačnú nádrž na
Zahráči, vyčistiť hrádzu na Smrečianke, 300 m protipovodňový kanál Pod
Hôrkami, vodovod a kanalizáciu s prípojkami pre 60 stavebných pozemkov
v dĺžke cca 1 km, autobusovú zastávku
pri bytovkách, prispeli sme TJ na výstavbu futbal. ihriska. Obci pribudlo
do majetku 11 stavebných pozemkov o
výmere 7195 m2 a tiež 6422 m2 pozemkov pod nové inžinierske siete.
2. Nebola nám schválená žiadosť na
eurofondy na opravu cesty od družstva
po poštu. Nepodarilo sa zrealizovať
inžinierske siete pre stavebný obvod
v pôvodnom rozsahu aj poza kostol
k ulici poza Čupkovcov pre nesúhlas
vlastníkov pozemkov. Pre nesúhlas
Správy ciest sa nepodarilo spomaliť
premávku pri vstupe do obce od LM.
Teraz v jeseni ešte máme vysúťažených
dodávateľov spevnenia dna jarku Zahráč a I. etapy chodníka od p. Petra
Širicu po COOP Jednota.
4
Smrečanoviny
3. Áno. V prípade, že dostanem Vašu
dôveru, pokúsim sa úspešne dokončiť
projekty, ktoré sa doteraz nepodarilo
zrealizovať.
Odpovedá poslanec Ing. Pavol Šiarnik
1. Činnosť poslanca najobjektívnejšie
vyhodnotia občania v nasledujúcich
voľbách; my, poslanci, môžeme skôr
hovoriť o pocitoch z našej poslaneckej
činnosti. Ja som pracoval v tomto volebnom období v návrhovej a finančnej komisii OZ, ktorá pripravuje pre
rokovania Obecného zastupiteľstva
návrh uznesení a rozpočtov jednotlivých akcií. Končiace sa volebné obdobie sa vyznačovalo skôr strategickými
investíciami, ktorých dosah prekračuje
niekoľko desaťročí, napr. príprava inžinierskych sietí stavebného obvodu
Pod Hôrkami, výstavba odvodného
kanála prívalových vôd v strede obce,
či autobusová zastávka na nižnom
konci. Mám dobrý pocit z toho, že
napriek finančnej náročnosti týchto
akcií zanechávame novej obecnej reprezentácii samosprávu absolútne bez
dlhov a v dobrej finančnej kondícii.
2. Vždy sa dá urobiť viac. Najviac človeka mrzí, keď veci brzdia skutočnosti,
ktoré môže ťažko ovplyvniť - zdĺhavé
stanoviská zúčastnených strán, veľmi
dlhé lehoty na kompetentných inštitúciách, nekompletné materiály ku konaniam často neúmerne predlžujú ukončenie diela. Tu často môže pomôcť tlak
verejnosti a občianska aktivita. Do volieb ostáva ešte niekoľko týždňov, verím,
Smrečanoviny
že rozpracované akcie sa nám podarí
dokončiť alebo posunúť dopredu (odovzdanie autobusovej zastávky, predaj
obecných pozemkov Pod Hôrkami, I.
etapa výstavby chodníka pozdĺž obce).
3. Áno, budem sa uchádzať o dôveru
občanov v týchto komunálnych voľbách. Prosím hlavne mladších obyvateľov našej obce, aby našli u seba chuť
venovať časť svojho voľného času verejnej službe a pomohli pretvárať našu
obec na miesto, kde sa oplatí žiť.
Odpovedá poslanec Ing. Miroslav
Pavlenka
1. Áno, som spokojný s činnosťou, ktorú som počas môjho pôsobenia v OZ
vykonal. Som maximalista, vždy sa
snažím robiť svoju prácu čo najlepšie,
s dôrazom na výsledok. V tomto prípade k maximálnej spokojnosti spoluobčanov. Počas volebného obdobia
som pôsobil v návrhovej a finančnej
komisii pri OZ.
2. Myslím si, že sa mi nepodarilo u občanov Smrečian vzbudiť väčší záujem
o veci verejné. Problematika rozvoja
obce, skvalitnenie života v Smrečanoch
si určite zaslúžia väčšiu pozornosť zo
strany zainteresovaných, v tomto prípade obyvateľov Smrečian.
3. Zvážim a rozhodnem sa.
Odpovedá poslanec Vladimír Hološ
1. Pracovalo sa mi dobre. Počas celej doby som sa nestretol s intrigami
a straníckymi obštrukciami známymi
z veľkej politiky. Komunálna politika je
3/2014
v prvom rade o ľuďoch a nie o straníckych tričkách. Uznesenia prijímané na
zastupiteľstvách zohľadňovali potrebu
väčšiny ľudí a nie záujmy len nejakej
úzkej skupiny. Pôsobil som v stavebnej
komisii. Snažil som sa svojimi odbornými vedomosťami a radami pomôcť
pri príprave a realizácii investičných
akcií v obci. Som spokojný so smerovaním a plánmi rozvoja obce. Mrzí ma,
že sa do obce nepodarilo na pripravené
akcie zaistiť žiadne peniaze z eurofondov. To považujem ako mínus tohto
volebného obdobia. Na druhej strane
považujem za veľké plus prípravu IBV
pod Hôrkami, čo ocenia až budúce generácie.
2. Poslanec sa riadi plánom práce počas volebného obdobia odsúhlaseného zastupiteľstvom. Nie je výkonným
pracovníkom. Mňa ako poslanca mrzí,
že sme v presadzovaní niektorých vecí
neboli dostatočne pružní a dôrazní zo
strany vedenia obce.
3. V nasledujúcich voľbách nebudem
kandidovať za poslanca OZ. Pokúsim sa o kandidatúru na starostu ako
nezávislý kandidát. Chcem ponúknuť
svoje odborné vedomosti a skúsenosti a pokúsiť sa o rýchlejší rozvoj našej
krásnej obce.
Odpovedá poslanec Peter Halaj
1. Pri vstupe do komunálnej politiky
som mal určité predstavy, čo chcem za
toto volebné obdobie zlepšiť, urobiť,
skvalitniť. Žiaľ nie všetko, čo sme chceli spraviť, sa splnilo. Je pravda, že by
5
3/2014
sa dalo urobiť viac, ale rôzne prekážky
zo strany viacerých inštitúcií nás v dosiahnutí cieľa spomalili. Pôsobil som
v komisii pre kultúru a šport. Komisia
sa pravidelne počas štyroch rokov stretávala a pripravovala športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Myslím si,
že pracovala dobre, hoci možno sme
mohli urobiť v tejto oblasti viac, ale
často nás odrádzal nezáujem občanov
o naše aktivity.
2. Ako som už spomenul, veľa vecí sme
urobili, avšak jedna vec sa nepodarila.
Je to oprava povrchu ciest na našich
uliciach. Hlavne cesta od križovatky
pri moste od Halajovcov až po most
pri Janovčíkovcoch. Je to najhorší úsek
obecných ciest. Dúfam, že nasledujúce
obdobie sa to podarí.
3. V čase, keď píšem tieto odpovede,
nie som ešte celkom rozhodnutý.
Odpovedá poslanec Ľubomír Žemba
1. Pôsobil som v komisii pre verejný
poriadok a životné prostredie. Svoju
prácu v tomto volebnom období hodnotím pozitívne. Pokúsili sme sa vyriešiť niekoľko sťažností zo strany obyvateľov.
2. Sú veci, ktoré sa nezvládli dotiahnuť do úspešného konca. Dúfam, že
sa v nasledujúcom volebnom období
podaria dokončiť (chodník, IBV Pod
Hôrkami, oprava ciest).
3. Nie.
6
Smrečanoviny
SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
Nech vám stále slnko svieti
v oknách vášho domova,
aj keď mráčik zastrie ho,
zažiari vám odznova.
Všetko dobré k vášmu sviatku,
prijmite naše želanie,
nech vám šťastie, zdravie, láska
nablízku vždy zostane!
Naši júloví jubilanti
Ján Jančo 78 rokov
Oľga Perončíková 70 rokov
Božena Triznová 79 rokov
Yvona Triznová 72 rokov
Naši augustoví jubilanti
Eva Hološová 81 rokov
Jozef Križian 82 rokov
Ivan Mudroň 70 rokov
Mária Mudrončeková 79 rokov
Naši septembroví jubilanti
Františka Antošková 83 rokov
Ľuboslav Stromko 72 rokov
Ľudmila Suská 80 rokov
Opustili nás:
Kto obrátil nás teda tak, že sme, čokoľvek konáme, vždy v postoji toho, kto
odchádza?
Tak ako on obzrie sa na poslednom
vŕšku, čo mu ukáže rodnú stráň a
postojí tam tak žijeme a stále lúčime sa.
Rudolf Baláž (DSS) – nedožitých 68
rokov
Miroslav Janovčík – vo veku 84 rokov
Smrečanoviny
3/2014
Manželstvo uzavreli:
Matej Križian a Miroslava Maninová
Monika Jurečková a Mgr. Pavol Košta
Ing. Jana Raková a Ing. Juraj Sochor
Vladimír Širica a Danka Hadzimová
VAŠE
Prečo?
Na jednu otázku veľa odpovedí. Pri
svätom obrázku kľačíš na spovedi a
trápi ťa niečo – prečo? Prečo? Prečo?
Vážení spoluobčania, na úvod môjho článku som si dovolil použiť krátky
verš z novej knihy básní Jána Frniaka.
Keby niekto urobil prieskum, ktoré
slová v živote používame najčastejšie,
určite by sa do popredia dostalo slovo
alebo otázka PREČO? Už od útleho
detstva spoznávame život a pýtame sa
rodičov PREČO je to tak a toto inak?
Pokračuje to aj v dospelosti. Keď si už
myslíme, že sme múdri a všetko vieme,
stále však nevieme odpovedať na veľa
otázok. Aj v tomto roku sme sa pýtali
PREČO aj z našej obce odišli do večnosti mladí ľudia, ktorí ešte tak chceli
žiť. Niektorí ľudia, ktorí sú zdraví, si
zase nevážia život a hádžu sa pod vlak!
Prečo je to tak? Pýtame sa PREČO
pred sto rokmi vypukla svetová vojna,
v ktorej zahynuli milióny ľudí, medzi
nimi aj 29 Smrečancov. Prečo pred
sedemdesiatimi rokmi nezodpovedný
,,hrdina – partizán“ zastrelil nemeckého dôstojníka. Asi veľmi obanoval svoj
,,hrdinský čin“, keď sa dozvedel, že dedina bola vypálená, mnoho ľudí zmr-
Ako ty jemu, tak on tebe,
verní buďte v každej dobe,
jeden druhého si vážte,
stále s láskou žiť sa snažte.
Láska najväčší je dar,
buďte navždy šťastný pár!
NÁZORY
začených a štyria ľudia mŕtvi. PREČO
každý večer musíme vidieť správy plné
vojnových konfliktov, katastrof, havárií? Mnohí sa pýtajú PREČO práve
ja som nezamestnaný? PREČO je zlé
počasie? PREČO je na svete toľko chudobných? PREČO? PREČO? PREČO?
Na otázku chudoby a hladu pekne
odpovedala Matka Tereza: ,,Hlad na
svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, hlad na svete je preto,
že nedokážeme nasýtiť bohatých!“ Za
mnoho zlého si môžeme sami. Nivočíme zem, ktorá nám to potom vracia
v podobe katastrof, chorôb ...
Oproti našim otázkam sa nás nechápavo pýta Písmo sväté v 2. žalme:
,,Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti?“ Je možno aj dobre,
že na niektoré otázky ,,medzi nebom
a zemou“ nevieme odpovedať. Aspoň
občas si my, ,,veľkí ľudia“ uvedomujeme našu malosť. Veriaci si povzdychnú:
,,Je to vôľa Božia.“ a neveriaci ,,osud to
tak chcel“. Niektoré veci nechápali ľudia pred stáročiami a tie isté veci nebudú chápať ani naši potomkovia. No ale
dosť bolo otázok.
Vážení spoluobčania, keďže sa nám
pomaly končí volebné poslanecké ob7
3/2014
Smrečanoviny
dobie, chcel by som vám všetkým poďakovať za spoluprácu. Hlavne obetavým ľuďom v našich spolkoch, vďaka
ktorým je naša obec v oblasti kultúry
veľmi aktívna. Poprajme si navzájom,
aby už nikdy naši spoluobčania nemuseli ísť do vojny, zomierať ako pred
100 rokmi. Poprajme si, aby nás už
nikdy nepostihla taká skaza ako pred
70 rokmi pri vypálení našej obce. Aby
už nikdy nemuseli rodičia pochovávať
svoje mŕtve postrieľané deti. Poprajme
si, aby do našej obce prichádzali takí
ľudia, ako pred 140 rokmi pán farár
Čobrda, ktorý pozdvihol našu obec.
Poprajme si, aby sme aj v dnešnej ,,ťažkej dobe“ mali v obci takých obetavých
ľudí ako pred 80 rokmi, keď si sami
postavili novú školu a nový kultúrny
dom. Aby dobrovoľná práca pre obec
nebola pre naše deti neznámy pojem.
Na záver chcem popriať našej mládeži veľa úspechov v novom školskom
roku a v týchto jesenných mesiacoch
chcem pozdraviť, uctiť si a popriať veľa
zdravia hlavne našim seniorom.
Ako som začal tento článok, dovolím si ho aj ukončiť veršami Jána Frniaka s názvom Staroba.
Duša stále lieta ako vtáča ranné.
A leto? Ku zemi vekom prikované.
Blíži sa potichu a hľadá bledú tvár.
Počkaj ešte chvíľu - venuj mi sekúnd
pár.
Maroš Šimún
8
Ján Frniak
Chcem Veriť
Chcem veriť, že niekto slané slzy utrie
a povie neplač, bude dobre zas.
V ten moment líce,
čo je práve smutné,
naladí sviežej veselosti jas.
Zaženie vietor mraky olovené,
farebná dúha žitiu iskru dodá,
vrátia sa chvíle veľkej lásky chcené
a dávny priateľ opäť ruku podá.
Takto to stále na tom svete chodí
veď on a ona patria dovedna,
aj chladnú zimu teplé leto vodí
a nádej, tá vždy zomrie posledná.
Jánovi Frniakovi vyšla počas leta nová
zbierka básní Len tak mimochodom,
zakúpiť si ju môžete osobne u neho
doma alebo na Žiarskej chate. Vtipné,
menej vtipné aj vážne básne zo života aj o živote sú vhodné na skrátenie
dlhých jesenných večerov alebo ako
vianočný podarúnok.
Smrečanoviny
3/2014
ČRIEPKY Z HISTÓRIE
SMREČIAN
100 rokov od svetovej
vojny v Smrečanoch
V kronike obce sa uvádza, že z našej obce sa zúčastnilo vojny 60 mužov,
z nich 29 padlo. Medzi nimi bol aj Matej Jančo ,,Morhista“.
Ako všade, aj u nás pomery za svetovej vojny boli veľmi nepriaznivé,
nakoľko bol všeobecný nedostatok potravín a pracovných síl. Štát rekviroval
obilie, zemiaky, dobytok a iné potraviny. Všetko potrebné pre domácnosť
si museli obyvatelia kupovať na lístky.
Zlé časy boli i pre fajčiarov, štát prideľoval málo tabaku, takže mnohí fajčiari
boli nútení fajčiť i nevhodné náhrady
(sušené podbeľové listy).
Niektorí naši muži sa vybrali ku pánovi županovi s prosbou, že chcú ísť
dobrovoľne brániť našu vlasť. Pán župan
ich žiadosť s radosťou vyplnil. Popoludní, práve vo svätodušný pondelok, vyzval richtár všetkých zbrane schopných,
aby sa hlásili dobrovoľne a išli brániť
svoju ťažko vybojovanú slobodu. V prvom rade sa hlásil sám richtár a s ním
32 dobrovoľníkov. 10. júna 1919 ráno
o štvrtej narukovali naši dobrovoľníci,
vyprevádzaní dievčatami. Boli poslaní
do Olomouca, kde vtedy bol náhradný
prápor 67. pešieho pluku.
Pri evanjelickom kostole je pomník
padlých vo svetovej vojne. Pomník dala
postaviť obec v roku 1928. Na pomníku
sú mená padlých smrečianskych občanov (viď foto).
-mm-
Foto: archív obce
Počas Slovenského
národného povstania
Deň 29. august 1944 je v kronike
obce označený ako vrcholný zážitok
z augustových ,,horúcich dní“, pretože
sa ozval slobodný vysielač z Banskej
Bystrice.
Občania sa zišli, aby založili revolučný národný výbor, kde sa rokovalo
o tom, či majú narukovať všetci záložníci a či sa má brať ohľad na vek
a rodinu mužov. Ťažko bolo určiť kto
je viac alebo menej potrebný doma.
Po viacerých návrhoch sa ozval hlas:
,,Alebo všetci, alebo nik!“ Tak bolo! Išli
všetci bez rozdielu. Revolučný národný výbor bol v Smrečanoch založený
na verejnej schôdzi 29. augusta1944
9
3/2014
Smrečanoviny
za prítomnosti hostí Milana Pišúta a
Petra Ondrejčeka. Na nej sa uznieslo,
že do SNP sa majú zapojiť všetci so
zbraňou v ruke. Prihlásení vstupovali dobrovoľne podľa svojho vlastného
presvedčenia. Za predsedu výboru bol
jednohlasne zvolený Ján Mudroň.
Ihneď ako prišla spáva z Liptovského Mikuláša, že vďaka partizánom
a protifašisticky zmýšľajúcim vojakom
a občanom bolo mesto oslobodené od
nemeckých vojakov, bola na Potravinovom družstve vyvesená československá zástava. V dedine nastal čulý
ruch plný napätia, lebo ovzdušie už zaváňalo pušným prachom dlho pripravovaného povstania. Behom hodiny
po príchode vojenského nákladného
auta do Smrečian bolo možné zorganizovať prvých sedemnásť dobrovoľníkov - partizánov, ktorých auto zaviezlo
do vojenských kasární v Ružomberku,
kde prenocovali. Na druhý deň ráno
s prvým autom odišla jedna časť partizánov k Banskej Bystrici a druhá časť
na Prašivú. Po páde Banskej Bystrice sa
postupne vracali domov do Smrečian
až do konca roku 1944. O rodnej dedine nemali správy od 29. augusta, kedy
odišli do povstania.
Historický kalendár
Pred 140 rokmi V roku 1874 prichádza do ECAV zboru
v Smrečanoch farár
Pavol Rodoľub Čobrda, ktorý v cirkevnom zbore pôsobil
34 rokov. V tom istom roku nastúpil do školy učiteľ Emil
Koritšánsky, ktorý vyučoval 33 rokov.
Pred 80 rokmi - 1. septembra 1934
bola otvorená a posvätená nová škola.
O mesiac a pol neskôr bolo započaté
kopanie základov kultúrneho domu
v Smrečanoch.
Pred 20 rokmi - Profesor Jozef Novák, vychádzajúc z historickej predlohy, navrhol za erb Smrečian zelený štít,
na ktorom je zobrazený čierny zúfalý
vlk chytený do zlatej siete.
Spomienková slávnosť
30. augusta sme si aj my pripomenuli 70. výročie SNP. Spomienka začala pietnym aktom kladenia vencov pri
Podľa zápisov z obecnej kroniky
spracovala -mm- pamätníku obetiam 2. svetovej vojny,
pokračovala
kultúrnym
programom folklórnej skuFoto: archív obce
piny a príhovorom pána starostu obce. Docent Oldřich
Vaněk prítomným priblížil prípravy, priebeh SNP a
udalosti roka 1944. Vo vestibule kultúrneho domu si
občania mohli pozrieť výstavku o SNP na Liptove a
v Smrečanoch.
-mm-
10
Smrečanoviny
Z
3/2014
CIRKEVNÝCH ZBOROV
Skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom medzi stromami záhrady. 1M
3,8
A nieto tvora skrytého pred Ním,
všetko je obnažené a odkryté očiam
Toho, ktorému sa budeme zodpovedať.
Žd 4,13
Ľudské ukrývanie sa pred Bohom
je akýmsi pokusom utiecť Hospodinovi a zbaviť sa viny zatvorením očí pred
ňou. Tento pštrosí manéver so snahou
nevidieť, aby sme neboli videní, je odkrytý ako márna a naivná snaha. Skryť
sa pred Bohom znamená snahu uniknúť Jeho zraku, ignorovať Jeho pohľad.
To sa deje ignorovaním Boha samého.
Boh nevidí tam, kde niet Boha. Tam je
všetko dovolené, všetko možné, všetko
tolerované. Tam sa dá žiť po svojom
a podľa vlastných predstáv. Úkryt je
miestom bezpečia, miestom bez strachu. Miesto bez Boha, kde sme ukrytí
Jeho dohľadu. Je rajom, ktorý zodpovedá ľudským predstavám a prianiam.
Hebrejské sloveso chaba – skryť sa,
však u Jóba vyjadruje zmenu, premenu
či maskovanie. Podobne ako sa voda
premení na ľad (Job 38,30), tak i človek
ukrývajúci sa pred Bohom mení svoju
tvár, nasadzuje masku. A to je zmena
márna. Nemení sa totiž podstata človeka, len sa vymení maska. To je pravým prejavom pokrytectva. Skutočnou
zmenou je však zmena srdca – pokánie.
Preto nie je to človek, ktorý je schopný
zmeniť sa, zamaskovať a ukryť. Je to
Boh, ktorý prikrýva. Adama prikrýva
Pozvánka
Dovoľujeme si Vás pozvať na
inštaláciu zborového farára Jána
Šípku CZ ECAV na Slovensku
Smrečany, spojenú so slávnostným odhalením sôch Pavla Rodoľuba Čobrdu a Dr. Vladimíra
Pavla Čobrdu, konanú dňa 4. októbra 2014 o 10. 00 hod. v Chráme
Božom v Smrečanoch.
koženou sukňou a každého kajúceho
človeka obeťou svojho Syna. Tam, kde
žijeme neukrytí pred Božím zrakom vo
svojej nahote, tam je priestor k tomu,
aby sme mohli byť oblečení v Krista.
On prikryl svojou obeťou náš hriech.
Tak On a nie stromy a krovie je naším
úkrytom.
Ján Šípka
ZO
SPOLKOVEJ ČINNOSTI
Folklórne všeličo
FSk Smrečany za humnami
Rekordný počet účastníkov sa tento rok vydal v slávnostnom sprievode
kroměřížskymi ulicami pri príležitosti
Dožiniek Zlínskeho kraja. V krojoch
svojho rodného regiónu sem v sobotu
23. augusta prišlo takmer deväť stoviek ľudí z Hané, Valašska, Slovácka
aj Slovenska, aby spoločne s niekoľko
tisíckami návštevníkov v Kroměříži
oslávili úspešný koniec žatvy. A podľa
tunajších poľnohospodárov tohoročná
úroda dopadla veľmi dobre. Pôvodný
význam dožiniek už dnes ľudia vní11
3/2014
majú len ojedinele a dožinky v obnovenej podobe sú predovšetkým veľkým
folklórnym sviatkom. A práve folklórnym zoskupeniam celé slávnosti patrili. Začiatok bol v piatok podvečer
a pokračovalo to v sobotu dopoludnia slávnostným sprievodom mestom,
v čele ktorého šli krojovaní jazdci na
koňoch za nimi kočiarové záprahy
a asi 900 v krojoch svojho regiónu
poobliekaných účinkujúcich. Domáci
odovzdaním venca hospodárovi (hajtmanovi - županovi Zlínskeho kraja)
prešli k vyhodnoteniu ankety Regionálna potravina. Potom už nasledovali vystúpenia speváckych, tanečných
a hudobných súborov, ktoré sa vystriedali na Veľkom námestí i na vedľajších
scénach na nádvorí Arcibiskupského
zámku a aj na dvore Starého pivovaru.
A ako sa tam zasiala naša folklórna
skupina? Nuž, požiadali nás z mesta
Ružomberok. A čo má Ružomberok
s mestom Kroměříž? Majú jednu vec
spoločnú – UNESCO. Ružomberok má
Vlkolínec, zapísaný do zoznamu sveto-
12
Smrečanoviny
vých kultúrnych pamiatok a Kroměříž
Arcibiskupský zámok a priľahlé zámocké záhrady. Mesto Ružomberok cez
fond regionálneho rozvoja urobilo projekt o spolupráci, ktorého súčasťou boli
aj dožinkové slávnosti, kde sa zúčastnili
aj remeselníci z Ružomberka a my.
Prezreli sme si obrovské arcibiskupské vínne pivnice s najväčším 20
tisíclitrovým súdkom, koštovali sme
omšové a archívne vína. Srdečne nás
privítali na radnici, na námestí sme
spoločne so speváckym súborom Moravan trojhlasne zaspievali moravskú
pieseň Krásná, krásná... a našu slovenskú Široký jarček... Po krátkej noci
v penzióne na námestí sme na druhý
deň absolvovali krojovaný sprievod
ulicami mesta, vystúpenie na nádvorí
zámku a kosenie zámockých záhrad,
znovu spoločné piesne s Moravanom,
prehliadku zámku a poobede hajde domov na Liptov, aby sme hneď na druhý deň vystúpili na X. celoliptovských
Dňoch matky v Liptovských Sliačoch.
-dt-
Smrečanoviny
3/2014
Čo ste hasiči,
čo ste robili...
Ani sme sa nenazdali a za chvíľu
už máme po lete. Síce tohto leta bolo
viac dažďa ako slnka a my sme sa tešili,
že sa v našom a susedných chotároch
nevyskytli požiare. No začiatok septembra nás z našej spokojnosti vyrušil
– naostro sme si naše znalosti preverili na miestnom Poľnohospodárskom
družstve, kde sme pomáhali pri hasení
senníka.
V lete sme nazaháľali a usilovali sme
sa vylepšiť našu požiarnu zbrojnicu. Za
pomoci obce, ktorá nám zafinancovala materiál, sme vlastným pričinením
prekryli severnú časť vchodu požiarnej
zbrojnice prístreškom. Po dlhých rokoch sme sa rozhodli, že by to nebol
zlý nápad viac ochrániť garážové dvere
pred nepriazňou počasia.
Dňa 26. júla 2014 sme uskutočnili
brigádu a vyčistili koryto potoka vedľa
obecného úradu. Keďže rok 2014 bol
rokom nadmerných zrážok, po dohode so zástupcami obecného úradu sme
odstránili hlavne nánosy pod mostom, ktoré by v prípade ďalších dažďov
mohli spôsobiť vyliatie vody z koryta.
Popritom sme vyčistili aj celé koryto
od štrku, blata a plášťov rastlín, ktoré
prerastali po jeho dne.
2. augusta 2014 sme sa zúčastnili
pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti Memoriálu Vladimíra Kováča.
Po položení venca pokračovala hasičská
súťaž s priamym saním vody zo Smrečianky. Memoriál Vladimíra Kováča
sa uskutočnil tento rok už po tretíkrát,
pravidelne sa ho v Žiari zúčastňujeme.
• Pri čistení potoka
Po súťaži nám organizátori pripravili
guláš a posedenie pri hudbe.
V sobotu 23. augusta 2014 bol vyhlásený cvičný poplach, ktorého cieľom
bol zásah na chate Opalisko v Závažnej
Porube. Okrem nášho okrsku sa ho zúčastnila aj posádka z Okresného HZZ
s vysokozdvižnou plošinou. Tu sme
tiež dokázali, že v prípade požiaru sme
pripravení dané situácie zvládať. Vedenie chaty nám poskytlo chutný guláš,
pri ktorom sme si vypočuli hodnotenie
cvičného poplachu. Okresní inštruktori a veliteľ zásahu ho aj pri malých nedostatkoch a pripomienkach hodnotili
ako veľmi dobrý.
Aj po tejto zatiaľ tohtoročnej činnosti môžeme konštatovať, že naša
práca má správny smer a vieme pomôcť aj obci, keď nás požiada o pomoc. Chcem poďakovať všetkým, ktorí
sa na tejto činnosti podieľali a popriať
im, aby im ten elán a zdravie čím najdlhšie vydržali.
predseda DHZ
13
3/2014
Smrečanoviny
Hasičská sezóna 2014 pre ženské hasičské družstvo je na konci. Vždy v takýto čas je potrebné sa obrátiť späť a
zhodnotiť našu tohtoročnú činnosť.
Oproti minulým rokom sme v nej trochu poľavili. Avšak aj napriek všetkým
prekážkam, ako napríklad problémy
s odvozom na súťaže, technikou, či
nedostatkom času z našej strany, sme
dokončili našu okresnú hasičskú ligu
- OHL. Tú sme ukončili na peknom
druhom mieste a prvenstvo prenechali
iným. Kalendár OHL mal spolu sedem
súťaží po celom okrese, ako napríklad
Važec, Krmeš - Vlachy, Ploštín či Liptovský Ondrej. V priebehu celej sezóny, ako to už väčšinou býva, sa nám
niekedy darilo viac, inokedy menej.
Určite sme sa každá opäť niečo nové
naučili, nabrali sme ďalšie skúsenosti
a zažili množstvo zážitkov. Toto všetko
nás posúva vpred a dúfame, že budúca
sezóna bude o to úspešnejšia a kvalitnejšia.
-hasičky-
• Ženské hasičské družstvo
14
Záhradkárska
päťdesiatka
Záhradkárska minulosť
Päťdesiatročné jubileum záhradkárskej činnosti si 12. júla 2014 pripomenuli smrečianski záhradkári.
Prítomnosť záhradkárskej činnosti
je aktuálna, ale čo jej predchádzalo, je
potrebné priblížiť. Vychádza z osobných spomienok. Do knihy zápisníc
spomienky Pavla Šunu na prvý ovocinársky spolok spracoval a zapísal pán
učiteľ Vladimír Devečka.
Po prvej svetovej vojne, po roku
1919 bol schválený aj so stanovami
spolok Zora. Kultúrny spoločenský
spolok pre prácu výchovnú a ideovú,
ktorý veľmi úspešne pracoval v našej
obci a vychovával mládež v povedomí
národne slovenskom. Vďaka vedúcim
a zakladateľom tohto spolku a veľkej
ochote miestnej mládeže spolok bol na
vysokej úrovni. To sa prejavovalo tým,
že menovaný spolok založil krúžok
divadelný, spevácky a recitátorský. Nakoľko naša obec bola v 98% poľnohospodárska a naše záhrady a priestory
okolo domov boli holé alebo zarastené
neužitočnými stromami a krami, ktoré
dávali úžitok, len keď sa vyrúbali, bol
založený ovocinársky krúžok v roku
1928, k 10. výročiu ČSR. Predsedom
spolku Zora a týchto krúžkov bol náš
občan, už zosnulý Ján Mudroň, veľmi aktívny pracovník. Zapisovateľom
spolku bol Peter Lazišťan, bývalý smrečiansky obyvateľ, ktorý bol veľmi nadaný v písaní kupletov. Na žiadosť spolku
dal národný výbor do užívania urbársky pozemok volaný Sádok, na nižnom
Smrečanoviny
konci dediny. Tento pozemok mládež
vyklčovala, prekopala a členovia, ktorí
mali konský záprah, doviezli z urbára
drevo na stĺpy a oplotenie. Zo Semenárskeho závodu z Liptovského Hrádku sa zakúpili plánky na vyradenie
plochy pripravenej na škôlku v počte
asi 1000 kusov. Oplotenej plochy bolo
1400 m2 , z toho asi 500 m2 zamokrenej pôdy, kde sa ovocné stromky sadiť
nedali a preto výbor a záujemcovia,
ktorí mali košikárske kurzy, navrhli
na túto plochu vysadiť ušľachtilé prúty
na pletenie košov. Tak roku 1929 bolo
o jeden krúžok viacej, boli to však tí
istí členovia, ktorých bolo asi 85. Nakoľko pôda v škôlke bola štrkovitá,
priepustná, pri veľkých suchách v lete museli členovia sadenice polievať.
K tomu sa použila hasičská ručná
striekačka a stromky sa polievali z potoka Smrečianka. Táto práca sa robila
v nedeľu ráno, čím sa odbavilo aj hasičské cvičenie. Rast sadeníc bol slabý,
pôda chudobná, hnojenie skoro žiadne
a preto štepenie a očkovanie išlo pomaly. Tiež neodbornosť členov v štepení a ošetrovaní stromkov bola veľká. Najväčší záujem a ochotu mali títo
členovia: Peter Húska, Pavel Šuna, Jozef Surma, Michal Kacera, Ján Trizna.
V roku 1931 stromky napadli hraboše,
obžrali korene až do dreva a vyničili
veľkú časť už zaštepených stromkov.
Výbor a členstvo chceli mať zo škôlky
finančný efekt, preto sa rozhodli dať
škôlku do opatrovania trom členom
a to Petrovi Húskovi, Paľovi Šunovi a
Jozefovi Surmovi. Títo mali dopestovať
stromky súce na odpredaj, ako odmenu dostali každý štvrtý stromok. Vrúby
rezali u tých občanov, ktorí mali trochu dobré ovocie. Stromky v škôlke už
nedosádzali a tak v roku 1936 zostalo
3/2014
ich už len pár. Aj lipka, zasadená v roku 1928 na 10. výročie ČSR, bola zničená. Spod jej pňa bola vykopaná fľaša,
v ktorej boli uložené doklady o práci
a o národných a hospodárskych pohyboch a o zmenách v našej obci. Nie
je známe, kde sa potom stratila, ani či
by sa dokument v nej uložený dal po
rokoch prečítať. Ale spomienky vtedajšieho tajomníka spolku Petra Lazišťana sa zhodujú so spomienkami Pavla
Šunu. Na text listiny uloženej do fľaše
si Peter Lazišťan nepamätal, len vedel,
že sú na nej podpísaní skoro všetci členovia vtedajšieho spolku Zora. Pamätal
sa aj na názvy košikárskej vŕby, ktorá
bola v štepnici pestovaná. Podľa jeho
udania, keď v marci 1974 prišiel osobne do Smrečian to boli: alix alba, salix
purpurca, salix amignalina. Rokom
1936 spomienky Pavla Šunu na škôlku,
nazvanú ,,štepnicou“, končia. Škôlka
zanikla, oplotenie zvetralo, stromky
občania povyberali. Pohľad do minulosti presviedča, že už vtedy bol u nás
zmysel a porozumenie pre skrášlenie
obce a rozkvet ovocinárstva.
Podľa knihy zápisníc SOZZ z 1.
marca 1974 zapísala Oľga Moravčíková
Oslávili jubileum
Polstoročie záhradkárskej činnosti
si v sobotu 12. júla 2014 pripomenuli
v Základnej organizácii Slovenského
zväzu záhradkárov v Smrečanoch.
Na slávnosť jubilea prijali pozvanie
zástupcovia OV SZZ pán Ing. Dušan
Jankovič a pani Emília Chrapčiaková,
ako aj miestni pozvaní hostia: zástupca
starostu OÚ v Smrečanoch pán Martin
Šimún ml., predseda PD Smrečany pán
15
3/2014
Smrečanoviny
Ing. Ján Janíček, predseda ZO DHZ pán
Vladimír Šuna a starostka OÚ Veterná
Poruba pani PhDr. Desana Stromková.
Predseda ZO SZZ v Smrečanoch pán
Miroslav Moravčík zhodnotil 50 rokov
činnosti organizácie, až do dnešných
dní.
ZO SZZ udelila diplomy s poďakovaním za dlhoročnú aktívnu prácu a za
šírenie poznatkov na úseku pestovanie
ovocia, zeleniny a priateľských vzťahov
členom a funkcionárom súčasným, bývalým a in memoriam.
Program osláv pokračoval zábavou
v prírode. Vystúpili tiež členovia miestnej folklórnej skupiny a malí folkloristi.
Pozvánka
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Smrečanoch oznamuje svojim členom,
priaznivcom a sympatizantom, že
v októbri (predpokladaný termín
18. a 19. októbra 2014) uskutoční
výstavu ovocia, zeleniny, ručných
prác. Aj keď nám tento rok so svojím počasím nepriniesol úrodu,
ako sme predpokladali a očakávali,
chceme zachovať dlhoročnú tradíciu našich výstav. Z týchto dôvodov sa obraciame s prosbou o spoluprácu na každého jedného člena,
ale aj na ostatných občanov, aby si
na výstavu pripravili aspoň jeden
exponát svojich výpestkov. Zber
ovocia, zeleniny a ručných prác
bude zabezpečený v piatok pred
výstavou, podrobnosti (a prípadnú
zmenu termínov) vám oznámime
prostredníctvom obecného rozhlasu.
16
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Smrečanoch oznamuje všetkým záujemcom o lisovanie jabĺk, že túto
službu (po osobnom dohovore)
vám zabezpečí
p. Anton Stankoviansky,
Smrečany č. 174, tel.: 551 47 16,
0902/176 806.
Ceny za lisovanie zostávajú
nezmenené:
člen ZO SZZ - 0,10 € za 1 kg,
nečlen – 0,15 € za 1kg umytých
jabĺk.
Drvenie jabĺk:
člen 0,05 €/kg, nečlen 0,07 €/kg.
Odpad si hneď po lisovaní odváža zákazník.
Divadelníci
Prišla jeseň a s ňou aj obdobie nacvičovania. Ako prví sa začali stretávať deti
a mládež, pod vedením Mirky Mlynarčíkovej nacvičujú moderné spracovanie Snehulienky od Ľubomíra Feldeka.
Odohrajú ho pre seniorov 19. októbra.
Pri príležitosti spomienkovej slávnosti vypálenia obce vystúpia ochotníci
- malí i veľkí so scénickým predstavením, ktoré pripravuje Martin Šimún.
A samozrejme nacvičuje sa aj veľké
divadlo na Vianoce. Aktívna mládež
siahla po klasike, ktorú upravili poslucháči VŠMU. Oprášila sa herecká zostava zo Svadobného závoja, pribudli
chlapci, ktorí hrávali divadlo ešte ako
deti a elán mladých hercov je nezastaviteľný.
-mm-
Smrečanoviny
3/2014
Zo života
klientov DSS
Napriek
nepriaznivému letnému počasiu
klienti nášho domova sociálnych služieb strávili
nezabudnuteľné chvíle naplnené zážitkami, novými
poznatkami a skúsenosťami. Počas letných mesiacov striedavo stúpali do
výšok našich veľhôr, kde si
obzreli Štrbské Pleso a vystúpili na Popradské Pleso a následne
o pár týždňov zostúpili do krásy hlbín
Demänovskej jaskyne Slobody.
Júl sa niesol v znamení narodeninových oslávencov - jubilantov, kedy
krásnych 75 rokov oslávil Pavol Martinčák a do klubu šesťdesiatnikov pribudli Daniel Kutrľa a Emil Hromada.
Posledné letné dni sme využili na návštevu ZOO v Spišskej Novej Vsi, kde
nás najviac zaujali stále hladné opice.
A aby naše aktivity a život v domove
neboli len o pozeraní, ale aj o poznávaní a získavaní nových vedomostí
a zručností, usporiadali sme si vedomostný kvíz o krásach našej peknej
krajiny. Ostali sme veľmi milo prekvapení, ako veľa sa naši chlapci naučili
a zapamätali si z potuliek po blízkom
či vzdialenejšom okolí. V najbližších
dňoch sa v našom domove uskutoční
každoročné športové zápolenie, kde sa
proti sebe postaví a zároveň si zmeria
sily družstvo klientov proti družstvu
zamestnancov. Prajeme našim chlapcom hodne zdaru, sily a zdravého
športového nadšenia.
-ar-
Medzi škôlkarmi
Slávnostný začiatok školského
roka v Materskej škole Smrečany bol
v druhý septembrový deň. Do školy
nastúpilo 25 detí, niektoré novoprijaté
detičky zvládli odlúčenie s malou slzičkou, iné s úsmevom.
Počas prvej polovice školského roka
máme naplánované akcie v spolupráci
s rôznymi organizáciami v našej obci
aj mimo nej. V septembri si spoločne
detičky spravili tablo triedy a nabrúsili svoje jazýčky. Čakajú nás exkurzie
v Galérii P. M. Bohúňa, v Slovenskom
múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, ale aj na Poľnohospodárskom
družstve v Smrečanoch. Budeme sa
učiť o cestnej premávke, šikovnými
ručičkami vytvoríme ozdoby, na vianočnú besiedku nacvičíme program
pre Mikuláša. Okrem toho sa budeme
prechádzať po dedine a štebotať na
školskom dvore.
-vk-
17
3/2014
Smrečanoviny
V skratke
- Od konca júna LVS, a.s. buduje
vodovodné a kanalizačné prípojky
v časti Pod Hôrkami.
- V sobotu na Anny hasiči v rámci
protipovodňových opatrení za pomoci techniky z PD vyčistili nánosy v koryte potoka Zahráč.
- Na konci júla bola na priestranstve
pred evanjelickým kostolom nainštalovaná aktualizovaná informačná tabuľa obce Smrečany.
- V júli hasiči vybudovali prístrešok
ponad garážové dvere hasičskej
zbrojnice.
- 26. 7. sa uskutočnil na ihrisku v Žiari Futbalový turnaj žiakov o pohár
Dušana Galisa a 1. ročník Memoriálu Petra Kováča, ktorý usporiadala
TJ Družba Smrečany-Žiar.
- Počas leta pribudli na chodníkoch
popri Smrečianke smetné koše na
psie exkrementy. Prosíme o dodržiavanie čistoty a poriadku!
- V budove bývalého Obecného úradu (v exklubovni mládeže) si budujú svoje sídlo poľovníci z PZ Baníkov.
- Ďakujeme všetkým, ktorí sa vo svojom voľnom čase starajú o to, aby
dedina bola krajšia! Medzi takých
patrí Laco Hollý, ktorý vysadil kvety na priestranstve pred kostolom,
pred pamätníkom obetiam 2. svetovej vojny a cele leto sa o ne stará.
Tiež pani Vlasta Mašurová, ktorá sa
stará o pamätník pri skale a o nástenky v kultúrnom dome. Súčasne
ďakujeme aj ďalším nemenovaným
občanom, ktorí nie sú ľahostajní
18
-
-
-
-
k svojmu, i keď obecnému okoliu
a pravidelne upravujú priestranstvá
pri autobusových zastávkach, našom obchode, na cintoríne.
Pravidelní čitatelia v našej obecnej
knižnici by sa dali zrátať na dvoch
rukách. Obecná knižnica sídli v bývalom obecnom úrade a je otvorená
každú sobotu od 16.00-18.00 hod.
V novom školskom roku nastúpilo
do prvého ročníka ZŠ na Podbrezinách až 12 detí z našej obce.
Výstava k 80. výročiu otvorenia
murovanej školskej budovy sa nachádza vo vestibule kultúrneho
domu.
Prvý septembrový štvrtok horel
v areáli družstva senník. Zasahovali hasiči z Liptovského Mikuláša,
Liptovského Hrádku a domáci dobrovoľní hasiči.
Nová zastávka na dolnom konci je
už skolaudovaná a od 22. septembra daná do užívania cestujúcej verejnosti.
-mm-
Smrečanoviny
3/2014
Poznačte si do
kalendára
Pozvánka
- Komisia pre kultúru a šport pri
OZ v Smrečanoch spolu s mládežou a deťmi pripraví posedenie pre
seniorov nad 70 rokov 19. októbra
v sále kultúrneho domu.
- Komunálne voľby sa uskutočnia 15. 11. 2014 v čase od 7.00 do
20.00 hod.
- Mikuláš s čertom a anjelom prídu do Smrečian 7. decembra!
-mm-
Obec Smrečany vás pozýva na
pietnu spomienku vypálenia
obce, ktorá sa bude konať v nedeľu 26. októbra 2014 o 16.30
hod. na priestranstve pri skale
pred Ondrejčekov. Pokloníme sa
aj obetiam 1. svetovej vojny pri
pamätníku pred evanjelickým
kostolom.
V kultúrnom dome si pozrieme slávnostný program k 70. výročiu tragických udalostí októbra 1944.
ŠPORT
Naši športovci
Smrečanci žijú športom! Dôkazom
toho je nielen každovečerné zaplnené
umelé ihrisko, na ktorom hrá mládež
volejbal, v piatok večer starší mládenci
futbal, ale aj mnoho aktívnych bicyklistov, bežcov, ktorí svoj voľný čas venujú takýmto aktivitám. Medzi nich
patrí Jakub Šiarnik, ktorý na konci
júna vyhral beh do vrchu Jasná - Chopok, o mesiac na to skončil na 5. mieste na pretekoch Beh na Slavkovský štít.
Cyklistike sa venujú Martin Užík a Ján
Janíček, ktorí sa zúčastňujú pretekov
Slovak XCM Tour, v celkovom poradí
je Ján Janíček medzi mužmi priebežne
na 9. mieste. Na cyklistických pretekoch v susednej doline mala naša obec
bohaté zastúpenie až osem pretekárov
• Víťazi v kategórii domáce družstvá
Foto: -ľu19
3/2014
Smrečanoviny
(z toho jedna žena), v kategórii extrém
na 29 km obsadili 2. miesto Martin
Užík, 3. miesto Ján Janíček.
Najväčšie zastúpenie pretekárov
z našej obce bolo na Vysokohorskom
duatlone o cenu Žiarskej chaty, kde
pretekalo až 14 našincov (z toho jedna
žena). Vo skvelej forme sa v kategórii jednotlivcov predstavil Ján Janíček
a medzi juniormi Matej Šiarnik. V nabitej konkurencii medzi dvojicami ob-
sadil Jakub Šiarnik (beh) s Michalom
Honkom (bicykel) výborné 3. miesto.
Behajú aj najmenší, Jurko Mlynarčík
(6 r.) na pretekoch Podtatranská 15 vo
Východnej obsadil v behu na 300 metrov 3. miesto.
V obci máme aj takých, ktorých
vášňou sa stal hokej. V Amatérskych
majstrovstvách Liptova sa tím Barance, v ktorom hrali bratranci Válekovci,
Erik Moravčík umiestnil na 5. mieste.
O lyžiaroch
V auguste zorganizoval náš klub po prvýkrát sústredenie na vodných lyžiach
v Piešťanoch, ktorého sa zúčastnilo 16
detí a mládeže. Okrem ranných dvojhodinových tréningov na vodných
lyžiach najazdili niektorí viac ako 80
km na kolieskových korčuliach, okrem
toho absolvovali frekvenčné cvičenia a
rovnovážne cvičenia. Sústredenie malo
veľký úspech a už teraz sa tešíme na to
budúcoročné! V jesennej časti tréningovej prípravy máme v pláne absolvovať dva výjazdy na rakúsky ľadovec
a potom nás čaká zima.
Deti z lyžiarskeho klubu majú za sebou nabitú letnú tréningovú prípravu.
Počas prázdnin trénovali všetky vekové kategórie spoločne. Absolvovali
silovú prípravu na ihrisku v Smrečanoch, kondíciu naberali na bicykloch.
Do letnej prípravy zaviedol tréner
Poddaný tréningy na kolieskových
korčuliach pomedzi kĺbové brány,
kde sa deti zdokonaľovali v technike.
O tréningovú činnosť bol veľký záujem.
V polovici júla absolvovalo osem menších detí sústredenie v Zuberci, kde
najazdili viac ako 100 km na bicykloch.
20
-mm-
-mm-
• Zo sústredenia v Piešťanoch Foto: -mm-
Smrečanoviny
3/2014
Vysokohorský duatlon o cenu Žiarskej chaty
mo v obci Žiar a nie pred začiatkom
Osemnásty ročník duatlonu doliny, ako tomu bývalo doposiaľ. Porcia asfaltových kilometrov podrástla
zmenil trať
Osemnásty ročník Vysokohorského
duatlonu o cenu Žiarskej chaty sa zmenil. Pamätám si, ako sme sa boli pozrieť na nultom. Koľko bolo pretekárov
si nepamätám, viem len, že všetci boli
ocenení, čo sa nám ohromne rátalo
a na ďalší ročník sme sa prihlásili viac-menej aj preto, aby sme cenu dostali
aj my. Myslím, že sme vtedy boli najmladší účastníci, lenže na našu veľkú
smolu dostali ceny len tí najlepší :). No
poviem pravdu, trošku sme boli sklamaní, ale dodnes si pamätám, že práve
v to leto sme začali viac dbať o svoje
zdravie. Po večeroch sme nosili mikiny,
pili kopu vody aj čajov, behali a bicyklovali okruhy zo Smrečian cez Veternú
Porubu a Žiar, vlastne prvýkrát sme sa
v rámci možností ozaj pripravovali.
Poďme však späť k uplynulému
ročníku. Trať sa výrazne predĺžila.
Cyklistický úsek mal svoj štart pria-
o tri a vedno s tými predošlými tvorila
niečo cez osem kilometrov. Nedávna
veterná kalamita a jej následné spracovanie, ktoré stále prebieha, nepomáhajú k lepšej kvalite asfaltky v doline.
Na viacerých úsekoch ju za asfaltku
môžeme považovať už len pri lepšej
predstavivosti. Úzke a hladké plášte
na niektorých strojoch pretekárom
určite pomohli v úvode trasy zo Žiaru
pod dolinu, ďalej sú ich výhody naozaj
otázne. V súvislosti so zmenou trate
po prvýkrát súvisí aj nevyhlásenie odmeny za prekonanie rekordu. Na starej
vzdialenosti ostal jeho držiteľom český
pretekár J. Nazarej z Author ČR, ktorý v roku 1996 zdolal cestu na Žiarsku
chatu za 16 minút a 26 sekúnd. Medzi
jednotlivcami ostáva rekordmanom M.
Bajčičák z ŠKP Štrbské Pleso s časom
40:32 (16:56 bicykel, 23:36 beh) a do
tretice najkratší čas na vybehnutie od
chaty do Žiarskeho sedla potreboval
• Foto: -mi21
3/2014
Smrečanoviny
v roku 1999 Ivan Bátory z ŠKP Štrbské
Pleso, ktorému to trvalo 23 minút a 24
sekúnd. Z cyklistickej časti asi najťažšie miesto je stúpanie pred štvrtým kilometrom s názvom „esíčko“. Cesta sa
od koryta Smrečianky vzdiali na pravú
stranu a výrazne stúpne nad jej hladinu. Starší si možno budete pamätať
- na konci tohto „útrapného“ miesta
bol kedysi smrekovcový les. Dnes už
po ňom niet ani stopy a mám pocit, že
s ním odišla aj ohľaduplnosť. Síce sa tu
nikdy nezoradili tisícky skandujúcich
návštevníkov, ale aspoň sa ľudia ohľaduplne uhli pretekárom. Teraz je to už
iné, každý si ide svoje...
Poďme však k podstate. Pretek je
to stále krásny v nádhernom prostredí Západných Tatier. Počasie síce neprialo fotografom, ale pre pretekárov
bolo tento rok priam ideálne. Žiadna
horúčava ani prudké dažde. No a výsledky, fotky a video si môžete pozrieť
na www.duatlon.skialpfest.sk.
O zdolávaní
1600-kilometrová cesta naspäť ubehla veľmi rýchlo, lebo sme si v hlavách
stále prehrávali všetky čarovné chvíle
uplynulých dní. Či už to boli magické západy slnka, ktoré sme pozorovali z horských chát alebo adrenalínové
prechody po hrebeni alebo po ľadovci.
A síce sme už teraz doma, chytení v rutine každodenných povinností, no ešte
stále žijeme z tých nezabudnuteľných
pocitov, ktoré sme mali, keď sme stáli
na vrchole. Lebo v tej chvíli sme nezdolali iba tú horu, ale trochu aj samého seba.
-at-
Posledný augustový týždeň sme
sa vybrali do Álp. Išli sme v zostave
Adam, Samo, Dušan a Vlado Triznovci.
Najprv sme sa rozhodli vyjsť na Grossglockner – najvyšší vrch Rakúska, ktorý sme úspešne zdolali. Potom sme
chceli skúsiť šťastie aj vo Francúzsku.
Tam sme plánovali výstup na Mont
Blanc, najvyšší vrchol celých Álp, na
ktorý sme, aj keď nie za príliš priaznivých poveternostných podmienok vyšli. Medzi oboma výstupmi sme mali
iba jeden deň, ktorý
sme samozrejme venovali ceste, takže
niet sa čomu čudovať, že sme po zdolaní Mont Blancu túžili
trochu po oddychu a
tak sme strávili jeden
deň v Chamonix, kde
sme si vychutnávali nádhernú horskú
scenériu, konečne aj
zdola.
22
Majo Illeš
• Na Mont Blancu Foto: -dt-
Smrečanoviny
3/2014
Na záver
,,Och, jesenš sychravá, zimy kamarátka,
kedy pootvoríš zas do leta vrátka?“
My poznáme, v čom to väzí
až o rok, až o rok šumia staré brezy.
Ján Frniak
23
3/2014
Smrečanoviny
SSMREČANOVINY – spravodaj Obecného úradu v Smrečanoch.
Povolené OÚ Liptovský Mikuláš, registrované pod číslom 03/2001.
Redakčná rada: Martin Šimún, Mgr. Darina Kořínková, Bc. Miroslava
Mlynarčíková. Vytlačil: PRINT MASTER Liptovský Mikuláš.
Rukopisy príspevkov zasielajte na Obecný úrad v Smrečanoch
([email protected]) prípadne odovzdajte členom redakčnej rady,
alebo na [email protected] Smrečanoviny nájdete i na www.
smrecany.sk. Nasledujúce číslo vyjde v decembri 2014.
24
Download

spravodaj Obecného úradu v Smrečanoch