PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton
fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy,
radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie, wyra¿aj¹cy - czêsto skrajnie z³oœliwie osobisty punkt widzenia autora. Charakterystyczne jest czêste i sprawne „przeœlizgiwanie” siê po temacie.
Gatunek ten wprowadzony zosta³ w XIX wieku na ³amach francuskiego „Journal des Débats”. Felieton jest zwykle
umieszczany na sta³ej kolumnie (tzn. stronie gazety lub czasopisma - st¹d po angielsku sta³y felietonista to columnist),
zwanej kolumn¹ felietonow¹. Do felietonów zaliczane s¹ równie¿ sta³e rubryki zawieraj¹ce rysunki satyryczne
(tzw. felietony rysunkowe). Obecne s¹ najczêœciej w polskich tygodnikach, ale równie¿ w dziennikach. (Wikipedia)
CZARNE NA BIA£YM...
SEZON OGÓRKOWY
Siedzê i myœlê o czym tu pisaæ: jeœli nie o wodzie
zalewaj¹cej ulice miasta, o której by³o dwa
tygodnie temu; jeœli nie o burmistrzu, staroœcie,
Kaziu i innych radnych, to kurcze, o czym tu
pisaæ?
No w³aœnie. Sezon ogórkowy. Politycy
na wakacjach, w urzêdzie sielanka wakacyjna.
Burmistrz Wieczór obmyœla strategie wyborcze,
uk³ada listy, zaprasza i wyrzuca z niej.
Zastêpca Dorna rozszerzy³ swe kompetencje
ju¿ na prawie ca³y zakres spraw gminnych.
Po ulewie pierwszej chodzi³ i ogl¹da³ straty.
To by³a „klêska ¿ywio³owa”, jak nas
poinformowano w oficjalnym komunikacie
z urzêdu, w którym to urzêdzie spotkali siê
i radzili „m¹drzejsi” ni¿ reszta miasta.
No i wymyœlili: KLÊSKA.
No ale w takim razie co to by³o 25 lipca?
Moim zdaniem – opady deszczu. Spore.
A zala³o, jak poprzednio. Po tym drugim ataku
¿ywio³u na nas biednych ¿uczków urz¹d rozda³
poszkodowanym worki z piaskiem.
Jak nie przymierzaj¹c, na wa³ach powodziowych
albo barykadach powstañczych jakichœ!
Œwietnie wiêc Marylka, masz ju¿ ponton
w salonie, strój p³etwonurka w piwnicy, a teraz
dosta³aœ worki z piaskiem na bramy i drzwi!
Jeszcze trochê, to Ciê okopi¹ na tej Poznañskiej!
Albo WYKOPI¥. :) Tylko kto powie tej wodzie,
¿eby nie wydostawa³a siê przez pod³ogê i œciany
do pokoju? Proponujê napisaæ komunikat
z urzêdu. Wieczór nie ma czasu, bo wybory
przygotowuje, ale jest Dorna i sekretarz –
poloniœci, coœ wysmycz¹.
Dorna to tak przekonuj¹co pisze, ¿e mnie dziœ
nawet przekona³ prawie, ¿e ja to nie jestem taka
wredna „korwinówka” na jak¹ siê malujê, ¿e mam
przecie¿ serce...No mam. Trochê jeszcze serca
mam. Ale do leniów i nieudaczników mam
stosunek taki jak kiedyœ Kaszyñski, a teraz
Korwin – kto nie pracuje – nie je! Nie dotyczy
starych i chorych. Ale te wszystkie hordy
genetycznie bezrobotnych, którzy jednak
na flaszkê zawsze maj¹ – chocia¿by w Nowej Wsi –
wys³a³abym do obozów pracy!
Im SIÊ ZAWSZE NALE¯Y!
09-10 (187-188) 2014
wroniecki
B A Z A R
A mnie siê nie nale¿y?
Nie. Bo lubiê pracowaæ, a jak nie mam kasy
to nie pijê, albo nie je¿d¿ê.
Nie, bo nie jestem alkoholiczk¹.
Nie, bo nie mam nawet mê¿a alkoholika,
który najlepiej jeszcze, ¿eby mnie i dzieci bi³.
Takie s¹ zasady pomocy spo³ecznej.
I kto je ustala? Kretyni jacyœ chyba?
Nie. POS£OWIE. Ich wybierzemy za rok.
Ja zrobi³abym tak: chcesz zapomogê – proszê
bardzo – wiadro, szczotka, grabie, ³opata, worki
i do roboty. Pozamiataæ chodniki, podlaæ kwiaty
na klombach, obci¹æ co zbêdne, przekopaæ
grz¹dki, pozbieraæ œmieci. Pomóc w szko³ach,
placówkach oœwiatowych, kulturalnych,
na ¿yczenie w zak³adach pracy.
I wtedy dostaniesz chleb i obiad. Nie kasê, któr¹
wydasz na wódê, nie produkty, które opchniesz
pod budk¹ z piwem, tylko TALONIK na obiad
dla rodziny. Miasto i gmina by lœni³y, a i ludzie
z czasem by siê przyzwyczaili, ¿e nie ma coœ za
nic. Kto nie pracuje – NIE JE!
Mogê sobie na takie teksty pozwoliæ, a co!
Nie startujê do wyborów póki co, a jeœli ju¿ to
z Korwinem!
Albo z PiS-em.
Nie, z PiS-em jednak nie. Strasznie bol¹ mnie
kolana, jak klêczê w koœciele, albo nie mogê siê
podnieœæ z kolan! A poza tym ksi¹dz z Borku
mnie nie lubi za to, co napisa³am o ks. Marcinie.
To co siê bêdê napraszaæ. Ostatnio by³am
w koœciele poza Wronkami i ksi¹dz mi nawet
d¿ipa poœwiêci³ (pewnie ¿ebym mandatów nie
p³aci³a!) I szeroko siê do mnie uœmiecha³! Nie zna³
mnie, to pewnie dlatego, albo z Wronek nie by³.
No bo chyba nie za te dwie dychy do koszyczka?
Kurcze, wygl¹da na to, ¿e ja w wakacje
na wypoczynek nie wyjadê. Ju¿ widzê te swoje
wredne teksty, pisane w paŸdzierniku, listopadzie,
bez urlopu, przed wyborami...
¯al mi, ach ¿al, panowie i panie. Bo panie te¿
przeœwietlê.
Wkrótce zaczynam przepytywanie kandydatów
na kandydatów na burmistrza i starostê.
Listê pytañ ju¿ mam, stare ulotki wyborcze te¿.
Potem radni i radne. Oj bêdzie siê dzia³o!
Czego Pañstwu – wed³ug potrzeby – ¿yczê.
Ja lubiê, jak siê coœ dzieje!
Szwarc Gapa
Tel. redakcji 0-501 467 452
3
INFORMACJE - ZAPROSZENIA
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
Niepe³nosprawnych
„Jesteœmy Razem”
zaprasza
na Festyn
Dzieñ Sportu,
który odbêdzie siê
9 sierpnia (tj. sobota)
o godz. 14 w parku w Nowej Wsi.
Impreza jest dotowana przez Gminê
Wronki w ramach projektu wspierania
dzia³añ poprawiaj¹cych warunki integracji
osób niepe³nosprawnych ze œrodowiskiem.
W programie:
- zawody sportowe z nagrodami,
- wystêp lokalnej grupy zumby,
- zje¿d¿alnia,
- pokaz motocykli,
- stoisko Nadleœnictwa Wronki,
- oraz inne niespodzianki.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie
mo¿liwoœæ zmian w programie Festynu.
4
[email protected]
INTEGRACJE 2014
ZNÓW we WRONKACH
Po roku nieobecnoœci do Wronek powróci
Œwiatowy Przegl¹d Folkloru
INTEGRACJE 2014.
Festiwal organizowany jest przez Akademiê
Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
w Poznaniu od 2001 roku, a od 2012 roku
wspó³organizatorem jest Stowarzyszenie
Kulturalno-Sportowe „Integracje”.
Tym, co wyró¿nia przegl¹d na tle innych
imprez folkowych w Polsce, jest przede
wszystkim zasiêg. Zespo³y koncertuj¹ w czasie
tygodniowego pobytu w Polsce w kilku
miastach naszego województwa. Do tej pory
festiwal odwiedzi³ Leszno, W¹growiec, S³upcê,
Grodzisk Wielkopolski, Konin, Wronki
i Poznañ; ugoszczone zosta³y zespo³y z Rosji,
Ukrainy, Czech, S³owacji, Wêgier, Macedonii,
Cypru Tureckiego, Serbii i Czarnogóry,
Estonii, Turcji…. ³¹cznie ponad 300 tancerzy
i muzyków w ka¿dej edycji.
Tegoroczna XIV edycja odbêdzie siê w dniach
11 – 17 sierpnia (we Wronkach - 14 sierpnia).
wroniecki
B A Z A R
09-10 (187-188) 2014
ZAPRASZA
735 lat Wronek
W bie¿¹cym roku nasze miasto obchodzi 735lecie swego istnienia. Dlatego te¿ nasza wakacyjna
oferta poœwiêcona jest w znacznej czêœci pocz¹tkom
Wronek–zapraszamy!
Jak powsta³y Wronki? – czyli opowieœæ o tym jak
powsta³o i wygl¹da³o nasze miasto po³¹czona
ze wspólnym tworzeniem makiety œredniowiecznych Wronek
Historia zaklêta w komiksie - czyli powstanie
Wronek w rysunku
4.08.2014r. (poniedzia³ek) / Uczestnicy proszeni si¹
o przyniesienie kolorowych pisaków) / Muzeum
Ziemi Wronieckiej / godz.11:00 / dzieci od 7 lat/
wstêp bezp³atny
Korzenne historie – czyli budowanie drzewa
genealogicznego (cz.1)
11.08.2014r. (poniedzia³ek) / Uczestnicy proszeni
s¹ o przyniesienie notatników i d³ugopisów/
Muzeum Ziemi Wronieckiej / godz.11:00 / dzieci od
10 lat / wstêp bezp³atny
O p³on¹cych skarbach i diabelskich sztuczkach –
czyli spotkanie z legendami i £ukaszem Bernadym
18.08.2014r. (poniedzia³ek) / Muzeum Ziemi
Wronieckiej / godz.11:00 / b.o. / wstêp bezp³atny /
KONKURS z nagrodami! SprawdŸ na
wokwronki.pl:
zak³adka
MUZEUM
/
AKTUALNOŒCI
Korzenne historie – czyli budowanie drzewa
genealogicznego (cz.2)
25.08.2014r. (poniedzia³ek) / (Uczestnicy proszeni
s¹ o przyniesienie notatników i d³ugopisów) /
Muzeum Ziemi Wronieckiej / godz.11:00 / dzieci
od 10 lat/ wstêp bezp³atny
Czy wiesz,
¿e we Wronkach
¿y³ kiedyœ smok?
¯e w nocy
na drogach zjawia³
siê tajemniczy jeŸdziec,
a koza okazywa³a siê byæ czartem?
Bajka? Raczej podanie lub legenda.
Nasz region bogaty jest w ludowe opowieœci,
które obfituj¹ zarówno w postaci zwyk³ych ludzi jak
i dziwne stworzenia: demony, smoki, czarownice itp.
Dawniej stanowi³y one wa¿ny element ¿ycia, a dziœ
s¹ naszym dziedzictwem – niematerialn¹ spuœcizn¹
po przodkach.
Na stronie wokwronki.pl (zak³adka MUZEUM
/ AKTUALNOŒCI) przedstawiamy teksty legend*.
W ka¿dej z nich wystêpuje jakaœ dziwna postaæ.
Twoim zadaniem jest o¿ywienie tych straszyde³
(w miniaturowej wersji oczywiœcie) w formie rzeŸby,
malunku, rysunku, komiksu lub innej dowolnej
formie plastycznej jaka Ci przyjdzie do g³owy.
Prace nale¿y sk³adaæ w Muzeum
do 12 sierpnia (w³¹cznie), podpisuj¹c j¹ na odwrocie/na dole imieniem, nazwiskiem, podaj¹c wiek,
miejscowoϾ zamieszkania oraz nr telefonu.
Dla autorów najciekawszych prac czekaj¹ atrakcyjne
nagrody.
Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród odbêdzie
siê podczas spotkania z £ukaszem Bernadym
(18 sierpnia o godz.11:00 w Muzeum) - bajarzem,
który wprowadzi nas w œwiat ludowych opowieœci.
*”Królewna na dnie studni. Podania, opowieœci,
baœnie i legendy ludowe powiatu szamotulskiego”,
zebra³ i opracowa³ £ukasz Bernady
Zajêcia trwaj¹ od 1,5 do 2 godzin.
INTEGRACJE 2014
ZNÓW we WRONKACH
WRONKI 14. SIERPNIA (ŒRODA)
09-10 (187-188) 2014
wroniecki
B A Z A R
9 i 10 sierpnia – plener malarski m³odzie¿ 17+
i doroœli (Uczestnicy proszeni s¹ o przyniesienie
w³asnych przyborów).
Tel. redakcji 0-501 467 452
5
WRONCZANIE WPISANI W HISTORIÊ MIASTA
Janusz £opata - £owiñski
(1933-2004)
Urodzi³ siê 9 grudnia 1933 r. we Wronkach z ojca
Feliksa i matki W³adys³awy z Wojciechowskich.
W czasie okupacji hitlerowskiej uczêszcza³ do niemieckiej szko³y
powszechnej dla dzieci polskich. Po wyzwoleniu, w latach
1945-1949, by³ uczniem Szko³y Powszechnej nr 1 we Wronkach. Po jej ukoñczeniu uczêszcza³
do Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Szamotu³ach i po zdaniu matury
w 1953 r. w tym¿e roku zosta³ przyjêty na studia archeologiczne
na Uniwersytecie Poznañskim.
Ukoñczy³ tê uczelniê, uzyskuj¹c
tytu³ magistra historii kultury materialnej (archeologii) w 1958 r.
W czasie studiów na uniwersytecie prowadzi³ aktywn¹
dzia³alnoœæ turystyczno – krajoznawcz¹, bêd¹c organizatorem
i prezesem Ko³a PTTK przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza,
by³ tak¿e przewodnikiem PTTK po Poznaniu i Wielkopolsce. W latach 1956-1957 by³ etatowym pracownikiem Zarz¹du Okrêgu PTTK w Poznaniu na stanowisku starszego instruktora turystyki kwalifikowanej.
1 stycznia 1958 r. obj¹³ stanowisko organizatora i kierownika Muzeum Ziemi Szamotulskiej w Szamotu³ach. Kierownictwo muzeum spoczywa³o w jego rêkach przez 18 lat
(1958-1975). W chwili objêcia przez
J. £opatê muzeum – placówka ta nie
posiada³a prawie ¿adnych zbiorów w³asnych, a tylko nieco depozytów z innych muzeów oraz pozyskanych od
osób prywatnych. Dziêki czêstym penetracjom niemal wszystkich wsi
pow. Szamotulskiego, zw³aszcza
od 1963 r., kiedy rozpoczê³a pracê
w muzeum magister etnologii Jadwiga Tereszkowska – £opatowa, dzia³ etnograficzny powiêkszy³ siê o kilkaset
eksponatów.
Rozrós³ siê te¿ znacznie dzia³ archeologiczny dziêki prowadzonym przez
J. £opatê pracom wykopaliskowym
w Wartos³awiu (1959-1961), Ostrorogu (1961-1963), Wronkach (1962),
Czarnkowie (1964-1965) i w Szamotu³ach (1971).
Owocna by³a dzia³alnoœæ oœwiatowa i popularyzatorska muzeum szamotulskiego. Wyg³oszono prelekcje, eksponowano dziesi¹tki wystaw czasowych o ró¿norodnej tematyce. Efektem tej dzia³alnoœci by³o wyró¿nienie Muzeum Ziemi
Szamotulskiej w ogólnopolskim konkursie: “Muzea – uniwersytetami kultury” i powo³anie J. £opaty do komisji pedagogiki muzealnej przy Zarz¹dzie Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki.
J. £opata ukoñczy³ w 1974 r. dwusemestralne Podyplomowe Studium Muzeologiczne Uniwersytetu Jagielloñ-
6
[email protected]
skiego. Wa¿nym, licz¹cym siê osi¹gniêciem by³y publikacje
naukowe, g³ównie dotycz¹ce prowadzonych z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem badañ archeologicznych.
Zamieszcza³ te¿ w periodykach popularnonaukowych i prasie
poznañskiej artyku³y oraz recenzje zwi¹zane z tematyk¹
ochrony zabytków, uprawia³ publicystykê kulturaln¹. Opracowa³, korzystaj¹c z wszelkich dostêpnych
Ÿróde³ i materia³ów, pradzieje powiatów szamotulskiego i czarnkowskiego oraz pradzieje Wronek.
Dzia³a³ te¿ spo³ecznie: by³ prezesem Zarz¹du Oddzia³u PTTK w Szamotu³ach (1968-1971), sekretarzem
Zarz¹du Towarzystwa Kultury Ziemi
Szamotulskiej (1963-1964) oraz prezesem ( jako porucznik rez.) Klubu
Oficerów Rezerwy przy Prezydium
PRN.
Za pracê zawodow¹ i spo³eczn¹
wyró¿niono go Odznakami Honorowymi: 1000-lecia Pañstwa
Polskiego (1965), “Za Zas³ugi dla Szamotu³” (1966), “Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury” (1966), “Srebrnego Dysku” (1967)
i z³ot¹ “Za Opiekê nad Zabytkami” (1976).
Z dniem 1 stycznia 1976 r. obj¹³
stanowisko dyrektora Muzeum w Elbl¹gu.
W kwietniu 1976 r. zmieni³ nazwisko rodowe na £owiñski. Od stycznia 1978 r.
obj¹³ jako st. kustosz kierownictwo dzia³u
archeologicznego w tym¿e muzeum.
W Elbl¹gu urz¹dza³ wystawy poœwiêcone
pradziejom miasta i Wysoczyzny Elbl¹skiej
oraz wystawy malarstwa. Kierowa³ pracami wykopaliskowymi na terenie woj. warmiñsko – mazurskiego: Rubno (1978),
Pieniê¿no (1982-1983), W³óczyska (1984).
Publikowa³ artyku³y w miejscowej prasie,
a tak¿e w „Roczniku Elbl¹skim”, którego
przez kilka lat by³ wspó³redaktorem.
By³ te¿ wiceprezesem Zarz¹du Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz
cz³onkiem Zarz¹du Elbl¹skiego Towarzystwa Kulturalnego.
W muzeum elbl¹skim pracowa³ do czerwca 1985 r., po czym przeszed³ na rentê
i zamieszka³ na sta³e w swych rodzinnych
Wronkach.
W 1986 r. ponownie zwi¹za³ siê z Muzeum Ziemi Szamotulskiej, obecnie Muzeum – Zamek Górków.
Wspó³pracowa³ z „Gazet¹ Szamotulsk¹” i „Wronieckimi
Sprawami”. By³ autorem ponad 200 artyku³ów.
Zmar³ i pochowany zosta³ na Cmentarzu Parafialnym we Wronkach w 2004 roku.
Ze zbiorów „Wronieckich Spraw”
wroniecki
B A Z A R
09-10 (187-188) 2014
RÓ¯NE
„Cz³owiek jest wielki
nie przez to kim jest,
lecz przez to ,
czym dzieli siê z innymi.”
Jan Pawe³ II
PO¯EGNANIE ZE SZKO£¥
NA LEŒNEJ
Cieszê siê ,¿e dane mi by³o pracowaæ w Zespole Szkó³
nr1 we Wronkach na ul. Leœnej i realizowaæ swoje marzenia
na niwie biologicznej. Tak siê sk³ada, ¿e przez szereg lat biologia cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem ze strony
uczniów, mieliœmy wielu chêtnych do nauki. Byli to uczniowie
bardo zdolni, ³atwo przyswajaj¹cy przekazywan¹ im wiedzê,
ciekawi nowoœci biologicznych, chêtni do podejmowania
ka¿dego nowego wyzwania nie szczêdz¹c swego wolnego czasu.
Wszystko to znajdowa³o odzwierciedlenie w uzyskiwanych wynikach maturalnych z biologii. Przez wiele lat œrednia ocen by³a wy¿sza,
ani¿eli w powiecie, okrêgu, czy województwie; muszê nadmieniæ,
¿e biologiê zdawa³o nawet oko³o 40 osób z danego rocznika, co jak
na nasz¹ szko³ê bardzo du¿o. Braliœmy udzia³ w olimpiadach
i konkursach ekologicznych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, gdzie zdobywaliœmy nagrody rzeczowe i pieniê¿ne, za które
nabywaliœmy pomoce naukowe do pracowni biologicznej. Pracowniê tê tworzyliœmy od podstaw, gdy¿ by³a to szko³a techniczna
nieposiadaj¹ca takowej.
Dziêkujê wspania³ym uczniom za wspó³pracê, aktywn¹ postawê,
wspólne spêdzanie czasu. Dziœ absolwenci s¹ dum¹ naszej szko³y,
s¹ wœród nich lekarze, stomatolodzy, farmaceuci i biologowie
(w tym nauczyciele edukuj¹cy m³odzie¿ naszego miasta), biotechnologowie (niektórzy kontynuuj¹ naukê poza granicami kraju),
pracownicy ochrony œrodowiska pracuj¹cy w Urzêdzie Miejsko –
Gminnym naszego miasta, realizuj¹cy siê w dziedzinie sportowej
(trenerzy m³odych pi³karzy „Akademii Lecha”) oraz wielu innych,
którzy ukoñczyli kierunki przyrodnicze.
Abym mog³a zrealizowaæ wszystkie moje plany i marzenia musia³am
zostaæ zatrudniona w tej szkole, gdy¿ dotychczas pracowa³am
w Szkole Podstawowej nr 1 we Wronkach (gdzie te¿ prowadzi³am
kó³ka: biologiczne, chemiczne, ekologiczne, PCK, LOP i uczestniczy³am z moimi uczniami z sukcesami w licznych konkursach.
Pragnê podziêkowaæ:
Panu Dyrektorowi doktorowi Wojciechowi Wanarskiemu, który
pierwszy podj¹³ trud wywalczenia i utworzenia klas o profilu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w tej szkole, zaufa³ mi i powierzy³ odpowiedzialn¹ pracê nauczyciela biologii, by³o to w roku 1992.
Pani Dyrektor Gra¿ynie Gromadziñskiej - Kopras, która umo¿liwi³a
mi kontynuacjê mojej pracy na wiele lat (do 2013 r.) Praca
ta przebiega³a wówczas w mi³ej i przyjaznej atmosferze pomocy
ze strony dyrektorów oraz grona nauczycielskiego.
Biologia to jedna z nauk bloku przyrodniczego, która
zazêbia siê z chemi¹, fizyk¹, geografi¹, matematyk¹.
Bez wk³adu nauczycieli ucz¹cych tych przedmiotów
nie by³oby tylu sukcesów.
W trakcie mojej pracy ze wzglêdu na du¿y nabór
uczniów przyjêto nastêpnego biologa – pani¹ Alicjê
Ja³ochê, która podjê³a najpierw pracê w naszym gimnazjum, a póŸniej w klasach Liceum i Technikum. Dziêki bardzo dobrej wspó³pracy oraz wysokiemu poziomowi uczniów koñcz¹cych gimnazjum mogliœmy zdobywaæ wiele sukcesów na nastêpnych etapach edukacyjnych.
Myœlê, ¿e sprosta³am oczekiwaniom moich
d³ugoletnich dyrektorów. Stara³am siê sumiennie,
uczciwie wykonywaæ sw¹ umi³owan¹ pracê.
Dziêkujê te¿ Pani Dyrektor Monice Kozber
za roczn¹ wspó³pracê oraz powierzenie mi odpowiedzialnej funkcji wychowawcy klasy maturalnej.
09-10 (187-188) 2014
wroniecki
B A Z A R
Ró¿a Hanysz z jedn¹ ze swoich klas
Dziêkujê wszystkim dzieciom, m³odzie¿y, a obecnie
ju¿ doros³ym ludziom, którzy przewinêli siê w mojej 46-letniej pracy, ¿e mog³am prze¿ywaæ z nimi wspólne radoœci z sukcesów,
pocieszaæ w pora¿kach, pomagaæ rozwi¹zywaæ trudnoœci szkolne
i pozaszkolne. Bez was nie by³oby mnie.
Wasze uœmiechy, wyrazy serdecznoœci, wdziêcznoœci, otwartoœci,
gdy was spotykam po latach to dla mnie ogromne szczêœcie i zadowolenie z dobrze spe³nionej pracy.
Przepraszam, je¿eli kogoœ w trakcie swej pracy urazi³am,
przecie¿ ka¿dy z nas pope³nia b³êdy – nikt nie jest chodz¹cym
idea³em.
„Najpiêkniejszy dar to przebaczenie.”
Pamiêtam o was, dziêkujê!
Ró¿a Hanysz
P.S. Pani Ró¿a tak¿e mnie uczy³a chemii. I proszê mi wierzyæ, ¿e do dziœ
rozwi¹zuj¹c krzy¿ówki nie mam problemów z nazwami pierwiastków
chemicznych, a od pierwszej klasy szko³y œredniej by³am nawet pomocnic¹
chemiczki! Ma³o tego, ja pamiêtam lekcje biologii chemii z podstawówki!
Czarny Kruk
Ostatni wychowankowie Ró¿y Hanysz. Rok 2014
Tel. redakcji 0-501 467 452
7
RÓ¯NE
K£ADKA ROŒNIE
W OCZACH
Fotorelacja JAK POWSTAJE K£ADKA na stronie
www.osiedlezamosc.pl
Wiêcej na temat k³adki w najbli¿szym numerze WB.
NOWE LOKALE SOCJALNE
W GMINIE
Rozpoczê³a siê budowa budynku gminnego
z lokalami socjalnymi w Szklarni.
Prace prowadzi firma Dombud Development z Poznania,
która z³o¿y³a najkorzystniejsz¹ ofertê w gminnym przetargu.
Przedsiêwziêcie bêdzie kosztowaæ 863 tys. z³.
30 procent stanowiæ bêdzie dofinansowanie, które uda³o
siê uzyskaæ z Banku Gospodarstwa Krajowego.
W ramach inwestycji powstanie w tym roku obiekt
z 5 mieszkaniami o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 170,13 m2.
Wykonane te¿ zostan¹ przy³¹cza, oœwietlenie terenu
przyleg³ego, zagospodarowana zostanie dzia³ka, przy której
w przysz³oœci maj¹ powstaæ kolejne budynki.
W sumie w Szklarni powstanie 5 segmentów z 33
mieszkaniami o powierzchni u¿ytkowej 875,19 m 2 .
- Gmina ma obowi¹zek zapewniaæ lokale socjalne. W Szklarni
powstaje obiekt przeznaczony dla osób bezdomnych, eksmitowanych
lub osób ubogich, czêsto niesamodzielnych, nieraz
niepe³nosprawnych. To wyklucza w zasadzie budynek
wielokondygnacyjny – informuje wiceburmistrz Robert
Dorna.
KOMENTARZ CZARNGO KRUKA;
Zastanawia mnie DLACZEGO budujemy we Wronkach
lokale socjalne, które kosztuj¹ gminê wiêcej ni¿
LUKSUSOWE mieszkania w bloku?
Metr kwadratowy budowanego w³aœnie mieszkania
socjalnego kosztowaæ bêdzie gminê 5.076 z³.
JEDEN 35-metrowy lokal , przypominam, SOCJALNY,
kosztowaæ wiêc ma gminê 177.676 z³otych. Za tak¹ cenê
mo¿na dostaæ DWA RAZY WIÊKSZE MIESZKANIE
W BLOKU. I to KOMERCYJNIE! OdpowiedŸ za tydzieñ.
8
[email protected]
STRATEGIA MIASTA
I GMINY WRONKI
W ostatni etap wchodzi opracowywanie „Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014-2020”.
Dotychczasowe konsultacje spo³eczne (prowadzone
zarówno na otwartych spotkaniach, jak i przy pomocy
ankiet) ukszta³towa³y ogólne ramy dokumentu. Dokonano
oceny sytuacji, okreœlono mocne i s³abe strony naszej gminy
oraz wizjê rozwoju na najbli¿sze lata. Dziêki dzia³aniom
mieszkañców, reprezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska,
wyznaczono 4 cele strategiczne, a ka¿demu z nich
przyporz¹dkowano cele operacyjne.
Teraz pozostaje nam wskazanie kierunków dzia³añ,
które pozwol¹ wspomniane cele osi¹gn¹æ. W du¿ej mierze
takie dzia³ania ju¿ okreœlono, ale w kolejnym etapie pracy
nie ujawniamy, co ju¿ zaproponowano. Chcemy daæ jak
najwiêksz¹ swobodê tak¿e tym, którzy jeszcze siê swoimi
pomys³ami nie podzielili.
Zachêcamy mieszkañców do w³¹czenia siê w ten
ostatni etap prac.
W za³¹cznikach na stronie internetowej zamieszczamy
prezentacjê SRMiG Wronki oraz formularz do wype³nienia.
Prosimy o ewentualne uwagi na temat brzmienia celów
strategicznych i operacyjnych, a tak¿e o ewentualne
propozycje nowych celów operacyjnych. Przede wszystkim
liczymy jednak na wskazanie konkretnych kierunków
dzia³añ.
Wype³nione formularze z uwagami i propozycjami mo¿na
sk³adaæ osobiœcie we wronieckim ratuszu,
wys³aæ poczt¹ tradycyjn¹ (ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki),
elektroniczn¹ ([email protected])
lub za pomoc¹ specjalnego formularza.
W razie pojawienia siê uwag, pytañ, w¹tpliwoœci
prosimy o kontakt z Urzêdem Miasta i Gminy
we Wronkach – osobisty, telefoniczny (67 2545 329)
lub e-mailowy ([email protected]).
UMIG
KOMENTARZ CZARNGO KRUKA;
Ja chcê BASEN we Wronkach. Nie chcê jeŸdziæ
do £ê¿eczek, Szamotu³, Poznania, Obornik, Tarnowa
Podg. itd.
Chcê mieæ basen we Wronkach. I ju¿. Zg³oszê i zapiszê to.
Mam nadziejê, ¿e wszyscy wronczanie, z którymi spotykam
siê na wy¿ej wymienionych basenach, podpisz¹ siê równie¿
pod tym pomys³em.
WYRWY W WALE
Kolejny ju¿ raz po du¿ych opadach deszczu
naprawiany jest wa³ od strony Osiedla Zamoœæ
we Wronkach. Powsta³e wyrwy s¹ niebezpieczne
dla pieszych i rowerzystów . Dziêki szybkiej reakcji s³u¿b
Urzêdu Miasta uda³o siê do tej pory unikn¹æ wypadku.
Warto ws³uchaæ siê w postulaty mieszkañców Osiedla
Zamoœæ o wzmocnieniu i utwardzeniu nawierzchni wa³u.
Jak do tej pory nie dosz³o do wypadku. Póki co jak mówi
powiedzenie ,,dmuchajmy na zimne”.
J.K.
.
wroniecki
B A Z A R
09-10 (187-188) 2014
UMiG INFORMUJE
MIKO£AJ KOZA
I JEGO MENTORZY
DOFINANSOWANIE
REMONTU DROGI
PIERWOSZEWO BIEZDROWO
W czasie ostatniej lipcowej sesji Rada Miasta i Gminy
we Wronkach podjê³a uchwa³ê w sprawie udzielenia
390.203 z³ pomocy finansowej powiatowi szamotulskiemu
na modernizacjê drogi z Pierwoszewa do Biezdrowa.
Wspomniany projekt uchwa³y zosta³ wprowadzony
pod obrady rady. Jak wyjaœnia³ burmistrz Miros³aw Wieczór
- projekt by³ wynikiem ostatniego apelu wronieckich radnych
do zarz¹du powiatu oraz poniedzia³kowego pisma burmistrza
do starosty.
W piœmie tym burmistrz wskaza³ na niedawne otwarcie
ofert w powiatowym przetargu na budowê drogi
Pierwoszewo - Biezdrowo oraz zbli¿aj¹c¹ siê sesjê
we Wronkach. Burmistrz prosi³ starostê o piln¹ odpowiedŸ
z uwagi na „mo¿liwoœæ dostosowania œrodków w bud¿ecie
Gminy Wronki na realizacjê ww. inwestycji”.
Radni jednog³oœnie podjêli uchwa³ê w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi szamotulskiemu
na „przebudowê drogi na odcinku Pierwoszewo Biezdrowo, na d³ugoœci ok. 1,7 km w wysokoœci do 30%
wk³adu poniesionego przez powiat”.
- Wiemy, ¿e to nie jedyna droga (powiatowa wymagaj¹ca naprawy).
Kompleksowej modernizacji i poprawy bezpieczeñstwa wymaga
ulica Mickiewicza – stwierdzi³ burmistrz Miros³aw Wieczór.
W dzisiejszym numerze, w prezencie, otrzymali
Pañstwo ode mnie za³¹cznik - nagrodzon¹ pracê
Miko³aja Kozy, o której pisa³am tydzieñ temu.
Postanowi³am zrobiæ ten prezent Miko³ajowi
oraz Jego Mentorom - Pañstwu Bo¿enie
i Klemensowi Stró¿yñskim.
Jak mówi Miko³aj, bez Nich nie da³by rady.
Zdjêcie, które prezentujê powy¿ej jakoœciowo nie jest
zbyt dobre - uprzedzam od razu nerwowe ataki
piêkniejszej po³owy ma³¿eñstwa Strózyñskich.
Takie dosta³am od Miko³aja, któremu zale¿a³o w³aœnie
na tym zdjêciu.
Ale, pani Bo¿eno, ma to te¿ pewne zalety!
Wracaj¹c do Miko³aja - zosta³ w³aœnie najm³odszym
cz³onkiem Towarzystwa Mi³oœników Ziemi
Wronieckiej. Legitymacjê wrêcz¹ Mu we wrzeœniu
na uroczystoœci 40- lecia.
Zaciêcie historyczne Miko³aja to naprawdê dziœ
rzadkoœæ. Ch³opak skoñczy³ w³aœnie SP nr 2 i bêdzie
uczniem Gimnazjum na Polnej.
Mam nadziejê, ¿e Marieta Miko³ajczak zaopiekuje siê
Nim i nie pozwoli zmarnowaæ siê takiemu talentowi
historycznemu. Jest te¿ druga strona medalu: trzeba
uwa¿aæ, ¿eby Mu woda sodowa nie uderzy³a do g³owy
:) Czarny Kruk
A na koniec apel samego Miko³aja:
Prosi³bym o opinie na temat pracy i je¿eli s¹ jakieœ pytania
odnoœnie pracy czy wiêŸniów politycznych Wronek proszê
pisaæ na adres: [email protected]
Miko³aj Koza
09-10 (187-188) 2014
wroniecki
B A Z A R
BEZPIECZNE K¥PIELISKA
W poniedzia³ek (21 lipca) firma Hamilton z Poznania pobra³a z k¹pielisk w Chojnie i Wartos³awiu próbki
wody do badañ. By³y to rutynowe badania, które musz¹
byæ przeprowadzone dwukrotnie podczas sezonu.
Poznaliœmy w³aœnie wyniki badañ. Okaza³y siê one bardzo
dobre. Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szamotu³ach dokona³ kolejnego poboru prób wody
maj¹cych na celu oznaczenie zawartoœci dodatkowych
mikroorganizmów. Ponadto przeprowadzona zosta³a
kontrola sanitarna miejsca wykorzystywanego do k¹pieli
w Chojnie oraz znajduj¹cych siê w jego obrêbie placówek
gastronomicznych. Czynnoœci kontrolne nie wykaza³y
uchybieñ mog¹cych zagra¿aæ zdrowiu ludzi.
Komunikat Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Szamotu³ach z dnia 25 lipca 2014 r. godz.
10.00 w sprawie miejsca wykorzystywanego do k¹pieli
w Chojnie.
PPIS w Szamotu³ach w zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi od spo³eczeñstwa zg³oszeniami dotycz¹cymi nie¿ytów ¿o³¹dkowojelitowych u osób, które w dniach 19-20 lipca 2014 r.
korzysta³y z miejsca wykorzystywanego do k¹pieli w Chojnie
informuje, ¿e podjête zosta³y kroki maj¹ce na celu
wyjaœnienie zaistnia³ej sytuacji. W dniu 21 lipca 2014 r.
administrator w/w miejsca – P K Sp. z o.o. we Wronkach,
dokona³ poboru prób wody. Uzyskano od PK informacjê,
¿e liczba bakterii ka³owych nie przekracza dopuszczalnych
norm okreœlonych w Rozporz¹dzeniu. Kolejne badania 29
lipca potwierdzi³y to. Miejsce wykorzystywane do k¹pieli w
Chojnie jest czynne, gdy¿ nie zosta³o tam na chwilê obecn¹
zidentyfikowane ewentualne ognisko zakaŸne a kontrola
w/w miejsca wykluczy³a wystêpowanie sinic w wodzie.
Tel. redakcji 0-501 467 452
9
WOKÓ£ NAS I DALEJ
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepe³nosrawnych JESTEŒMY RAZEM
Wakacyjny Festyn
Integracyjny
w Nowej Wsi.
19 lipca w parku w Nowej Wsi
odby³ siê coroczny Integracyjny Festyn
Wakacyjny. Mimo upalnej pogody
do nowowiejskiego parku
przyby³o wielu mieszkañców
Nowej Wsi i okolicznych miejscowoœci.
Festyn zorganizowany
zosta³ przez radê so³eck¹ Nowa
Wieœ, miejscowe Ko³o Gospodyñ
Wiejskich oraz Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Niepe³nosprawnych
„Jesteœmy Razem”, które z roku
na rok coraz lepiej radzi sobie
jako wspó³organizator.
Imprezê rozpocz¹³ so³tys
Nowej Wsi Edward Chytry, który
witaj¹c wszystkich zachêca³
do wspólnej zabawy, integracji,
korzystania z przygotowanych
atrakcji oraz do udzia³u
w konkursach.
Dla och³ody przed s³oñcem przygotowane by³y w cieniu
³awki, stoliki oraz parasole.
Spragnieni mogli zakupiæ napoje
oraz piwo. Dla wszystkich, nie tylko tych zg³odnia³ych przygotowano darmowy poczêstunek:
kie³baski, chleb ze smalcem,
ogórki. Dzieci mog³y skorzystaæ
z dmuchanej zje¿d¿alni, kuli
wodnych, oraz posmakowaæ
wyj¹tkowej cukrowej waty.
Szczególnie du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê konkurs
rysunkowy z nagrodami przeprowadzony przez Stowarzyszenie
„Jesteœmy Razem”. W trakcie wykonywania rysunków przez dzieci,
cennych rad i uwag udziela³ im Przemys³aw Fitt, cz³onek stowarzyszenia,
malarz samouk.
Jury mia³o du¿y problem,
by wybraæ te najlepsze prace, bowiem
wszystkie by³y piêkne, a m³odzi artyœci
w³o¿yli w nie du¿o serca. Wyró¿niono
nagrodami szeœæ prac w dwóch kategoriach wiekowych a dla pozosta³ych
uczestników konkursu Rada So³ecka
tak¿e ufundowa³a nagrody pocie-
10
[email protected]
szenia. Nagrody oraz upominki wrêczali
przedstawiciele Stowarzyszenia „Jesteœmy
Razem”- Donata Litkowksa, Irena Galas oraz
Przemys³aw Fitt. Gwoli uzupe³nienia nale¿y
dodaæ, i¿ obrazy pana Przemys³awa przez ca³y
czas pikniku by³y prezentowane przy scenie
i cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.
Piknik integracyjny zakoñczy³ siê
w póŸnych godzinach wieczornych zabaw¹
taneczn¹.
Zarówno so³tys Nowej
Wsi Edward Chytry jak i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób Niepe³nosprawnych
„Jesteœmy Razem” - Marek
Lepszy, rozumiej¹c potrzebê
integracji myœlami wybiegaj¹
ju¿ do kolejnych podobnych
wspólnie organizowanych
imprez.
MARKO
Nastêpna impreza jaka
zagoœci w nowowiejskim
parku to
Festyn Sportowy
„Dzieñ Sportu”
organizowany
przez Stowarzyszenie
„Jesteœmy Razem”
w dniu 9 sierpnia
od godz. 15.oo
Festyn bêdzie wspó³finansowany przez gminê
Wronki.
ZAPRASZAMY
wroniecki
B A Z A R
09-10 (187-188) 2014
WOKÓ£ NAS I DALEJ
PRZEMYS£AW FITT i jego pasja
Cz³onek stowarzyszenia JESTEŒMY RAZEM
Stowarzyszenie „Jesteœmy Razem” stara siê ró¿norako wype³niaæ swoj¹ spo³eczn¹ misjê jaka przypada
organizacjom pozarz¹dowym, choæby poprzez pomoc
w znalezieniu pracy, poprzez integracje œrodowisk, ró¿ne
formy doradztwa czy te¿ doraŸn¹ pomoc osobom w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
Tym razem cz³onkowie „Jesteœmy Razem” uznali,
i¿ najlepszym sposobem pomocy koledze z organizacji –
Przemys³awowi Fitt - bêdzie przekazanie mu zestawów
malarskich, p³ócien, farb, pêdzli itp.
W paŸdzierniku
2006 roku uleg³
on wypadkowi
pracuj¹c w fimie
budowlanej
spad³ z rusztowania, w wyniku
czego dozna³ pêkniêcia krêgos³upa i urazu
rdzenia krêgowego. Od tego
czasu jest sparali¿owany od pasa
w dó³ i porusza
siê na wózku
inwalidzkim.
Nie maj¹c
ci¹g³oœci pracy
w okresie 10 lat
wstecz od momentu wypadku,
nie otrzyma³
renty inwalidzkiej lecz jedynie pierwsz¹ grupê inwalidzk¹ bez ¿adnych
œwiadczeñ finansowych.
Problem braku renty pana Przemka doczeka³ siê w koñcu
przynajmniej czêœciowego rozwi¹zania. Od trzech lat jest
zatrudniony, wykonuj¹c e-pracê aczkolwiek dochody
pañstwa Fitt s¹ nadal ma³e bior¹c pod uwagê potrzeby
piêcioosobowej rodziny.
Pan Przemek jeœli tylko starcza mu si³ w wolnej chwili
maluje, staraj¹c siê rozwijaæ swój talent plastyczny.
W lipcu 2013 i 2014 roku na piknikach integracyjnych
zorganizowanych przez radê so³eck¹ Nowej Wsi przy
wspó³udziale Stowarzyszenia doczeka³ siê nawet ma³ego
pokazu swoich prac.
Pomoc osobom w trudnej sytuacji bywa nieodzowna,
jednak¿e osoby którym los nie szczêdzi³ bolesnych
doœwiadczeñ wiedz¹ i rozumiej¹, i¿ czasem najwa¿niejsza
jest pamiêæ.
Poczucie bycia na marginesie pr¹du ¿ycia mo¿e zniweczyæ
ka¿d¹ pomoc, ka¿de zdawa³oby siê wymierne wsparcie.
- Dziêki zebranym podarunkom nasz artysta bêdzie móg³ rozwijaæ
swoje pasje malarskie, szlifowaæ talent. – mówi przedstawiciel
zarz¹du Stowarzyszenia „Jesteœmy Razem”.
Œwiadomoœæ, ¿e nie jest siê samemu daje si³y w pokonywaniu
nowych przeszkód, których nie brakuje rodzinie pañstwa
Fittów.
09-10 (187-188) 2014
wroniecki
B A Z A R
Wszyscy, którzy mogliby wspomóc w rozwoju talentu
plastycznego pana Przemys³awa proszeni s¹ o kontakt
pod numerem - 698 404 339
lub na adres: [email protected]
lub na: [email protected]
Na Festynie
w Nowej Wsi 2014 r.
Tel. redakcji 0-501 467 452
11
OG£OSZENIE O PRACY
Dynaxo Sp. z o.o. to innowacyjna firma dzia³aj¹ca na rynku od ponad 30 lat. Jako dostawca
kompleksowych rozwi¹zañ dla renomowanych marek, oferujemy naszym partnerom najwy¿sz¹ jakoœæ i
satysfakcjonuj¹c¹ wspó³pracê.
Obszarami dzia³ania firmy s¹: Dynamic Digital Signage (DDS), rynek AGD oraz projektowanie
i produkcja - obróbka plastyczna metali.
W zawi¹zku z prê¿nym rozwojem firmy obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Lider Zmiany
Miejsce pracy: Wronki/Popowo
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna bêdzie za:
* nadzorowanie i koordynowanie prac podleg³ych pracowników (oko³o 30 osób),
* odpowiedzialnoœæ za jakoœæ pracy zespo³u,
* zapewnienie realizacji produkcji zgodnie z iloœciowymi i jakoœciowymi wymaganiami klientów zewnêtrznych i wewnêtrznych,
* nadzór nad terminow¹ realizacj¹ zleceñ produkcyjnych,
* zabezpieczenie materia³ów i narzêdzi do pracy,
* inicjowanie dzia³añ ukierunkowanych na poprawê efektywnoœci i optymalizacjêkosztów procesów produkcyjnych,
* raportowanie wyników za³o¿onych celów oraz rozliczanie czasu pracy,
* nadzór nad przestrzeganiem wewnêtrznych procedur oraz przepisów przeciwpo¿arowych i BHP.
Nasze oczekiwania:
* wykszta³cenie minimum œrednie preferowane techniczne,
* minimumroczne doœwiadczenie w pracy na stanowisku brygadzisty/lidera/koordynatora w firmie produkcyjnej,
* umiejêtnoœæ kierowania ludŸmi, zdolnoœci organizacyjne,
* motywacja do osi¹gania celów i skutecznoœæ w dzia³aniu,
* umiejêtnoœæ komunikacji oraz wspó³pracy z osobami z pozosta³ych dzia³ów,
* znajomoϾ rysunku technicznego,
* dbanie o porz¹dek w miejscu pracy.
Oferujemy:
*
*
*
*
*
uczestnictwo we wspó³tworzeniu sukcesu polskiej innowacyjnej firmy,
ciekaw¹ i samodzieln¹ pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie,
wynagrodzenie adekwatne do umiejêtnoœci i osi¹ganych wyników pracy,
przyjazn¹ atmosferê pracy w m³odym, kreatywnym zespole,
szkolenia i mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego,
* zatrudnienie na umowê o pracê.
Osoby zainteresowane ofert¹ pracy prosimy o przes³anie do 15.08.2014 CV ze zdjêciem
oraz listu motywacyjnego do sekretariatu firmy drog¹ pocztow¹ na adres:
Dynaxo Sp. z o.o.
Popowo 2A, 64-510 Wronki
Lub drog¹ elektroniczn¹ na adres e-mail [email protected] z dopiskiem Lider Zmiany
Prosimy o dopisanie nastêpuj¹cej klauzuli: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ o ochronie
danych osobowych z 29.08.1997r., Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póŸniejszymi zmianami”.
Uprzejmie informujemy, ¿e nades³anych dokumentów nie zwracamy.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e skontaktujemy siê tylko z wybranymi kandydatami.
12
[email protected]
wroniecki
B A Z A R
09-10 (187-188) 2014
TEMAT Z OK£ADKI
NOKAUT W PAKAWIU, CZYLI CYPRINIADA 2014
Od 24 do 27 lipca 2014r. na jeziorze Pakawskim
odby³a siê „Cypriniada 2014” organizowana przez ko³o
„Warta” Wronki po kilku latach przerwy.
Na starcie zameldowa³o siê szeœæ 2-osobowych ekip.
W puli nagród znajdowa³o siê 1300z³ tak wiêc uczestnicy
mieli o co walczyæ.
Pierwsza ryba tych zawodów pad³a niezwykle szybko,
bo ju¿ po godzinie i 40 minutach od rozpoczêcia.
Piêknego amura o wadze 10,840 kg i d³ugoœci 94 cm z³owi³
Zbyszek Grzyl, który startowa³ w parze z Damianem
Walkowiakiem.
Wówczas jednak jeszcze nikt nawet nie przypuszcza³,
¿e to dopiero pocz¹tek show tej dwójki!
Mijaj¹ kolejne godziny, brañ brak. I choæ to dopiero
pocz¹tek 4-dniowych zmagañ wielu twierdzi³o, ¿e mo¿e to
byæ pierwsza i ostatnia ryba tych zawodów.
Okaza³o siê, ¿e nic podobnego!
Prze³om nast¹pi³ o œwicie nastêpnego dnia.
Godzina 5.40. Sêdziowie otrzymuj¹ telefon, ¿e jest holowana
ryba na stanowisku nr 6.
Wyrwani ze snu ruszaj¹ do stanowiska oddalonego o oko³o
kilometr od miejsca zbiórki. W roli g³ównej znów Zbigniew
Grzyl.
Tym razem jego ³upem pad³ kolejny, wa¿¹cy 8,900 kg amur.
Radoœci w oczach Zbyszka i œwiadomoœci, ¿e rywale maj¹
do odrobienia ju¿ 2 ryby nie sz³o ukryæ!
Jednak nie by³ to koniec! I ten poranek na d³ugo
zostanie w pamiêci tej dwójki ale tak¿e niestrudzonych
sêdziów, którzy nie mieli ³atwego ¿ycia tego dnia oraz
pozosta³ych ³owi¹cych, którzy zadawli sobie pytanie, co oni
robi¹ takiego, czego ja nie robiê? Dlaczego to oni ³api¹
wszystkie moje ryby?
Zbigniew Grzyl - GWIAZDA zawodów po zwa¿eniu wypuszcza swoj¹ rybê do wody
Damian Walkowiak z amurem. Z³owi³ trzy
z siedmiu ryb na zawodach, ale jakie trzy!
Kolejne Amury pada³y w godzinach:
8.20 - amur 11.600kg 92cm (Z.Grzyl)
10.10 - amur 13.000kg 97cm (Z.Grzyl)
11.20 - amur 8.400kg 80cm (D.Walkowiak)
13.20 - amur 9.000kg 81cm (Z.Grzyl)
13.30 - amur 8.000kg 78cm (Z.Grzyl)
15.30 - amur 9.100kg 81cm (D.Walkowiak)
21.00 - amur 11.000kg 89cm (D.Walkowiak)
Niesamowity wynik uzyskany w zasadzie w jeden
dzieñ ³owienia przez dwóch ³owi¹cych!
Wszystkie ryby zosta³y tu¿ po zwa¿eniu natychmiast
wypuszczone do wody.
£¹czna waga z³owionych ryb przez zwyciêsk¹ dwójkê
wynios³a 89.840kg.
Jest to zdecydowanie historycznym sukcesem i na
lata zapisze siê na kartach historii ko³a „Warta”.
Pozostali uczestnicy zawodów, mimo holu, ryb nie zdo³ali
wyci¹gn¹æ na brzeg, gdy¿ te okazywa³y siê silniejsze.
Miejmy nadziejê, ¿e tak wspania³a atmosfera i bardzo
profesjonalna organizacja tych zawodów przyczyni¹ siê do
tego, ¿e stan¹ siê one wêdkarskim œwiêtem i co roku bêd¹
obecne w terminarzu ko³a „Warta”.
Zwyciêzcy, oprócz nagrody pieniê¿nej otrzymali
pami¹tkowe puchary oraz dyplomy, a Zbyszek Grzyl
dodatkowo zdoby³ puchar ufundowany przez tygodnik
Czarnego Kruka i „Wroniecki Bazar” za najwiêksz¹ rybê
tych zawodów - amura 13.000kg! GRATULACJE!
RED.
09-10 (187-188) 2014
wroniecki
B A Z A R
Zbigniew Grzyl i Damian Walkowiak odbieraj¹
z r¹k prezesa Jacka Kwieciñskiego puchary
Tel. redakcji 0-501 467 452
13
PO¯EGNANIA
WSPOMNIENIE:
BARBARA PIASEK
ODESZ£A Z NASZEGO GRONA
W dniu 21.07. 2014 roku,
w wieku 87 lat, zmar³a kol.
BARBARA PIASEK - cz³onkini
naszego Towarzystwa.
Pogrzeb odby³ siê w czwartek
24 lipca, na cmentarzu parafialnym
we Wronkach, po mszy ¿a³obnej
odprawionej o godzinie 10.00
w koœciele œw. Urszuli L edóchowskiej na Borku przez ks. kanonika Mariana Binka.
Po¿egnaliœmy patriotkê i regionalistkê, której zawsze towarzyszy³ ¿yciowy optymizm. Pok³onem
Sztandaru oddaliœmy Jej czeœæ.
Barbara Piasek urodzi³a
27.08.1926 roku we Wronkach.
By³a najstarsz¹ córk¹ Marianny
i Alfonsa Piasków. Ojciec bra³ udzia³
w Powstaniu Wielkopolskim, a w wolnej Polsce by³ sekretarzem u sêdziego Tadeusza Dutkiewicza. Pani Marianna
nie pracowa³a zarobkowo, zajmowa³a siê prowadzeniem
domu i wychowywaniem czwórki dzieci – Barbary, Teresy,
Andrzeja i Ma³gorzaty.
Lata dzieciñstwa
Dzieciñstwo, do którego pani Basia czêsto powraca³a
we wspomnieniach, mija³o w klimacie beztroskiej radoœci.
Mieszkali na wronieckim Rynku, o wygl¹dzie innym ni¿
obecnie. Na placu dominowa³y
„kocie ³by”, a dwa razy w tygodniu
atrakcj¹ by³ „targ”.
Uczêszcza³a do 7-klasowej
Publicznej Szko³y Powszechnej
¯eñskiej przy ul. Poznañskiej, której
kierowniczk¹ by³a p. Józefa SolakKar³owska (dzisiaj SP nr 2). W czasie
rozbudowy budynku, w okresie od
lipca 1937 do grudnia 1938 (dobudowano lewe skrzyd³o i II piêtro
szko³y) uczy³a siê w budynku tzw.
szko³y ¿ydowskiej (naro¿nik ul. Ratuszowej i Chrobrego). W roku 1939
ukoñczy³a edukacjê w tej szkole.
Zawsze ciep³o wspomina³a swoich nauczycieli, a wœród nich
p.p. Edmunda Turkiewicza i Alojzego B¹tkiewicza.
Czarna karta
3 grudnia 1939 roku – rozpoczê³a siê dla niej czarna
karta ¿ycia. Rodzinê dotknê³a zemsta Niemców za udzia³
ojca w Powstaniu Wielkopolskim. Zostali wysiedleni.
W ich mieszkaniu zamieszkali Niemcy. W wieku 13 lat
z siostr¹ Teres¹ (lat 11), bratem (7) i pó³roczn¹ siostr¹
Ma³gosi¹ wraz z matk¹ zosta³a wiêŸniem wronieckiej celi.
Ojciec przebywa³ w izolacji od rodziny w innej celi.
Ten sam los dotkn¹³ kierowniczkê jej szko³y Józefê Solak
14
[email protected]
i innych nauczycieli.Kryterium podstawowym, którym
kierowano siê przy wyborze Polaków
wyznaczonych do wysiedlenia do Generalnego Gubernatorstwa, by³a m.in.
ich przesz³oœæ polityczna, zaanga¿owanie
w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ czy posiadany
maj¹tek. Wysiedleni, na mocy zarz¹dzeñ
w³adz niemieckich, mogli zabraæ jedynie
baga¿ podrêczny, którego waga wynosi³a
do 12 kg na osobê doros³¹.
Fragment wspomnieñ
Okres pobytu w Jêdrzejowie powraca³
we wspomnieniach Pani Basia jak
bumerang. By³a nasz¹ „wronieck¹ kart¹
historii”. W rocznice wydarzeñ historycznych spotyka³a siê z m³odzie¿¹ i cz³onkami TMZW. Emocjonalnych opowieœci
s³uchaliœmy bardzo chêtnie. Poni¿ej tylko ma³y
fragment, który uda³o siê wczeœniej spisaæ:
„Cele w wiêzieniu by³y zamykane na klucz.
Rano o godz. 6 -ej by³a pobudka. Na œniadanie
dostawaliœmy czarn¹ kawê i kawa³ek suchego chleba, na obiad
zupê z brukwi albo z koñskiego bobu, na kolacjê ponownie czarn¹
kawê i czarny suchy chleb. Pó³rocznej Ma³gosi Mama dawa³a
wodê z cukrem.
8 grudnia 1939r. przy kilkunastostopniowym mrozie wypêdzono
nas z cel wiêziennych na dziedziniec. St¹d jezdni¹ pêdzeni byliœmy
do dworca, gdzie czeka³ poci¹g z bydlêcymi wagonami. Za³adowali
nas do wagonów - kobiety z dzieæmi, a mê¿czyzn oddzielnie.
Dr Ignacy Zimniak dawa³ dzieciom i starszym ludziom lekarstwa.
Wywalczy³ równie¿, ¿e miejscowi gospodarze mogli przywieŸæ s³omê
i roz³o¿yæ w wagonach na pod³odze;
równie¿ wynegocjowa³, ¿e krewni
i mieszkañcy mogli przynieœæ jedzenie
i coœ ciep³ego do picia. Wieczorem
oko³o 22 –giej wyruszyliœmy
w nieznane. Jechaliœmy w kierunku
Poznania, który minêliœmy oko³o
pó³nocy; nastêpnie by³ postój pod Czêstochow¹ i wtedy ojciec przybieg³ z ciep³¹ wod¹ z parowozu (maszynist¹ by³
Polak). Dalej kr¹¿yliœmy do Radomia,
Kielc z powrotem do Radomia,
aby 10 grudnia, w niedzielê zatrzymaæ
siê w Jêdrzejowie (Generalna Gubernia). Wysadzono nas na dworcu
kolejowym. Komitet wysiedleñczy przydzieli³ nam mieszkanie
dwupokojowe z ubogim wyposa¿eniem (po wysiedlonych ¯ydach),
w którym zamieszka³y 4 rodziny - razem 20 osób w tym 12 dzieci.
Ojciec pracowa³, ale zarobek nie by³ du¿y. Jedzenie dokupowa³o
siê na wolnym rynku, bo na kartki by³o bardzo ma³o. Od 14 roku
¿ycia musia³am podj¹æ pracê. Przydzielono mnie do rodziny
niemieckiej, musia³am nosiæ wêgiel i wodê oraz sprz¹taæ. ¯yliœmy
bardzo skromnie, czêsto g³odni chodziliœmy spaæ a uczucie zimna
towarzyszy³o nam ka¿dej nocy.
Aktywne ¿ycie po wyzwoleniu
Rodzina Pani Basi na wygnaniu by³a 5 lat - od
wroniecki
B A Z A R
09-10 (187-188) 2014
PO¯EGNANIA
grudnia 1939 do kwietnia 1945,
kiedy to uda³o siê powróciæ
do Wronek, ale niestety mieszkania
i ich dobytku ju¿ nie by³o.
Rozpoczêli wszystko od zera.
Przydzielono im mieszkanie przy
Rynku 15 (z kuchni¹ na pierwszym
piêtrze, a pokojami na piêtrze
drugim - obecnie nad wejœciem
do restauracji „Anio³y”).
15 lipca 1945 rozpoczê³a
pracê w Fabryce Wyrobów Blaszanych (dzisiaj Amica), gdzie
pracowa³a do 31 sierpnia 1948
roku. Zosta³a zwolniona z powodu
„przerostu zatrudnienia pracowników umys³owych”.
Rozpoczê³a pracê w Fabryce
Lubañ- Wronki Przemys³u Ziemniaczanego
we Wronkach, najpierw jako ksiêgowa, a od
1950 roku jako kierownik Dzia³u Zbytu.
Pani Barbara Piasek mia³a syna
Marka (1952 – 2012), który wraz z synow¹
Gabriel¹ wychowali czwórkê dzieci:
Karolinê, Paw³a, Adama i Jakuba. Doczeka³a
siê od nich piêcioro prawnuków. S¹ nimi:
Ania, Kacper, Igor, Krzysiu i Majka.
Do ostatnich swoich dni mieszka³a wraz
z siostr¹ Ma³gorzat¹ na os. Borek 5b/5.
W pamiêci Wronczan
Wspó³pracownik, Bogdan Tomczak
ceni³ j¹ za wyj¹tkow¹ sumiennoœæ w pracy
i zaanga¿owanie, czego potwierdzeniem
by³o wyró¿nienie Jej, w 1962 roku, Srebrn¹
Odznak¹ Targów Krajowych. Rok rocznie
prezentowa³a wyroby
ZPZ na tych¿e targach.
Po 37 latach aktywnej
pracy, 1 stycznia 1982
roku, przesz³a na
zas³u¿on¹ emeryturê.
Jako prezes honorowy TMZW, Bogdan Tomczak potwierdza, ¿e niemal¿e od pocz¹tku istnienia Towarzystwa (legitymacja
nr 8) by³a jego aktywnym cz³onkiem.
W pamiêci wronczan zapisa³a siê tak¿e jako aktywna
cz³onkini chóru koœcielnego i ko³a œpiewaczego
im. œw. Cecylii oraz chóru Lutnia, w których œpiewa³a
pod batut¹ pana Cze-s³awa Zofki wraz z siostr¹ Teres¹,
bratem Andrzejem i kuzynem Marianem.
Pe³ni³a w nim fun-kcjê bibliotekarza (od 13.09.1945)
a od 1.02.1949 funkcjê sekretarza.
Upust pasji œpiewania dawa³a tak¿e na wszystkich
spotkaniach Towa-rzystwa Mi³oœników Ziemi Wronieckiej.
Nawet, gdy sprawnoœæ fizyczna nie pozwala³a na ruch,
podrygiwa³a na krzeœle radoœnie œpiewaj¹c.
Helena Rodewald wspomina sympatyczne spotkania
p. Piasek z cioci¹ Helen¹ Adamsk¹. W pamiêci zachowa³a
ich coroczne piesze sobotnie pielgrzymowanie na odpust
do Biezdrowa w po³owie wrzeœnia.
09-10 (187-188) 2014
wroniecki
B A Z A R
Prezes Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopolskiego – Marian Œliwa – wspomina ¿arliwe dyskusje kuzynki
teœcia - Mariana Pias-ka na wszystkich spotkaniach
Ko³a. By³a cz³onkiem Ko³a
od spotkania za³o¿ycielskiego
w styczniu 2002 roku. Zawsze
wnosi³a ciekawe propozycje
do planu rocznego, a spotkania
z m³odzie¿¹ Zespo³u Skó³ nr 1
im. Powstañców Wielkopolskich i programy artystyczne
o pod³o¿u patriotycznym,
uwielbia³a.
Uczestniczy³a wraz z rodzeñstwem w spotkaniach
stowarzyszenia „Dzieci Wronieckich Cel
1939 roku WiêŸniów Politycznych
Hitleryzmu”, powo³anego do ¿ycia w 1998
roku w celu szerzenia w spo³eczeñstwie
prawdy o hitlerowskich obozach zag³ady
i wiêŸniach politycznych. Ich spotkania
pod murami Zak³adu Karnego, a potem
w œwietlicy ZK nie budzi³y entuzjazmu, by³y
raczej lekcj¹ patriotyzmu dla uczestnicz¹cej
w nich m³odzie¿y.
Mnie osobiœcie bêdzie brakowa³o naszych sympatycznych spotkañ imieninowych w Jej domu rodzinnym.
By³y to godziny wype³nione wspomnieniami na temat Wronek, tradycji,
ciekawych ludzi zawsze przy pysznych
ciastkach i kawie.
Z racji mojej aktywnoœci w ZS nr 1
pani Basia prosi³a, aby nie zapominaæ
o dzieciach powstañców wielkopolskich,
aby pielêgnowaæ to, co mia³o swój pocz¹tek w 2002 roku
na Leœnej. Tak niewiele miast mo¿e poszczyciæ siê Ko³em
TPPW. „Ju¿ tak niewielu nas jest – mówi³a z ¿alem - patrzenie
na sztandar, urocz¹, utalentowan¹ m³odzie¿, to czas gromadzenia
mi³ych wspomnieñ na ponure dni w czterech betonowych
œcianach. Nie ¿a³ujcie nam tych chwil.”
Nam – cz³onkom TMZW – jest niezmiernie przykro,
¿e nie dane
Jej by³o doczekaæ imprezy
jubileuszowej
z okazji 40-lecia
TMZW wyznaczonej na dzieñ
27 wrzeœnia
2014 roku.
Na wronieckim cmentarzu wraz z rodzin¹ ¿egna³o
J¹ wielu przyjació³ i znajomych oraz sztandar TMZW
Krystyna
Tomczak
Tel. redakcji 0-501 467 452
15
HISTORIA KOŒCIO£A
Œwiêty Jan
z Dukli
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej og³osi³ rok 2014
Rokiem Œwiêtego Jana z Dukli. St¹d kilka s³ów
o tym, zapomnianym dziœ Œwiêtym.
Pochodzi³ z Dukli, miasteczka po³o¿onego u stóp
Beskidu Niskiego. Niegdyœ by³o to bardzo wa¿ne
miejsce, le¿¹ce na szlaku handlowym prowadz¹cym na Wêgry.
W czasie II wojny
œwiatowej toczy³y siê
tu zaciête i krwawe
walki o strategiczn¹
Prze³êcz Dukielsk¹.
Œwiêty Jan urodzi³ siê w 1414 roku
w Dukli, w rodzinie
mieszczañskiej.
Pocz¹tkow¹ edukacjê
pobiera³ w miejscowej
szkole. Podanie mówi,
¿e œw. Jan od m³odoœci
wiód³ ¿ycie pustelnicze w pobliskich lasach, u stóp góry
zwanej
Cergow¹.
W pobli¿u miasta znajduje siê wzgórze
Zaœpit. Jest tutaj
Ÿród³o, z którego
Œwiêty pi³ wodê oraz
rekonstrukcja
pustelniczej chaty
Jana, a tak¿e koœció³ek
z polichromiami Tadeusza Popiela.
Motywy opuszczenia przez Jana
pustelni nie s¹ znane.
Wst¹pi³ do zakonu
franciszkanów konwentualnych w Kroœnie w latach
1433 – 1440. Po nowicjacie i profesji zakonnej odby³
studia teologiczne i przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie.
Przez szereg lat by³ gwardianem Kroœnie i we Lwowie. Potem powierzono mu urz¹d kustosza okrêgu
lwowskiego.
Pod koniec XV wieku œw. Bernardyn ze Sieny
przeprowadzi³ reformy zakonu franciszkañskiego,
nawi¹zuj¹ce do pierwotnej regu³y œw. Franciszka.
Uczeñ œw. Bernardyna – œw. Jan Kapistran przebywa³ w Polsce na zaproszenie króla Kazimierza Jagielloñczyka. Da³o to okazjê naszemu Œwiêtemu do
za³o¿enia w Krakowie (1453 roku) i w Warszawie
16
[email protected]
(1454 roku) klasztoru obserwantów o obostrzonej
regule. W roku 1461 powsta³ równie¿ konwent
we Lwowie. Obserwantom nadano nazwê bernardynów (od œw. Bernardyna ze Sieny, reformatora
zakonu). W roku 1463 œw. Jan przeszed³ do bernardynów, za pozwoleniem prowincja³a. Prze¿y³
u nich 21 lat, g³ównie we Lwowie, gdzie pe³ni³
funkcjê kaznodziei i spowiednika.
Œw. Jan z Dukli zmar³ w konwencie lwowskim
29 wrzeœnia 1484 roku. W roku 1487 bernardyni
wystarali siê u papie¿a Innocentego VIII o pozwolenie na oddawanie czci publicznej œw. Janowi.
W roku 1740 przeniesiono
marmurowy sarkofag z relikwiami do nowego
koœcio³a.
W roku 1648 w czasie
oblê¿enia Lwowa przez
Bohdana Chmielnickiego,
miasto zosta³o ocalone
przez œw. Jana z Dukli,
do którego siê modlono.
W roku 1733 papie¿
Klemens XII og³osi³ Jana
z Dukli b³ogos³awionym,
a w roku 1997 œw. Jan Pawe³
II kanonizowa³ go w Kroœnie. Œw. Jan z Dukli jest patronem Polski i Litwy, archidiecezji przemyskiej, Lwowa i wszelkich s³u¿b mundurowych.
Sanktuarium œw. Jana
z Dukli stanowi koœció³ bernardynów w Dukli.
Tu przechowywane s¹ relikwie Œwiêtego. Rok 2014 jest
czasem niezwyk³ych ³ask
dla tego sanktuarium,
a mianowicie:
1. 600 lecie urodzin œw. Jana z Dukli,
2. 250 rocznica poœwiêcenia
miejscowego koœcio³a,
3. 40 rocznica sprowadzenia relikwii œw. Jana do Dukli,
4. 30 lecie istnienia przy koœciele parafii.
W ikonografii chrzeœcijañskiej œw. Jan z Dukli przedstawiany jest w habicie zakonnym, niekiedy
jako pustelnik lub niewidomy.
Jego atrybutami s¹: koœció³, lilie, promienie œwiat³a,
wizerunek Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem.
Wspomnienie liturgiczne œw. Jana z Dukli przypada 8 lipca.
Anna Maria Wanarska
wroniecki
B A Z A R
09-10 (187-188) 2014
RÓ¯NE
SPRZEDAM
KONSTRUKCJÊ HALA STALOWA NOWA 2 SZT.
Wymiary : 18m x 54m ka¿da.
Stan konstrukcji -nowa - do monta¿u wraz z
dokumentacj¹ techniczn¹, atestami itp.
Telefony:
604-786-687
601-710-048
SPRZEDAM TEREN AG – WRONKI
Dzia³ka 12. tys m2,
stacja transformatorowa
400 KW nowa
2 hale – konstrukcje stalowe kompletne
nowe.
Wym. 18x 54 m ka¿da
wraz z dokumentacj¹ techniczn¹,
atestami oraz pozwoleniem na budowê.
Telefony:
604-786-687
601-710-048
ZALEWANIE MIASTA
I CO DALEJ?
28 lipca w ratuszu burmistrz Miros³aw Wieczór
ze swym zastêpc¹ Robertem Dorn¹ spotka³ siê
z kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich
Grzegorzem Brêczewskim oraz prezesem Przedsiêbiorstwa Komunalnego we Wronkach Rafa³em
Zimny.
Poruszono m.in. problem zalewania w wyniku
gwa³townych deszczów skrzy¿owania dróg wojewódzkich (ul. Poznañskiej i Chrobrego) ko³o Szko³y
Podstawowej nr 2 we Wronkach. Kierownik Brêczewski
uzna³ koniecznoœæ podjêcia szybkich dzia³añ w celu
sprawniejszego odwadniania wspomnianego rejonu
miasta. Jak uzgodniono podczas spotkania Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
pilnie przygotuje analizê mo¿liwych rozwi¹zañ.
Nastêpnie – po konsultacji z Gmin¹ i PK – nast¹pi
modernizacja skrzy¿owania.
UMiG
KOMENTARZ CZARNEGO KRUKA:
Jestem z tych szczêœliwych, których woda nie zalewa, ale
¿ywo interesujê siê tematem, bo zalewa moj¹ kole¿ankê
Marylê. Zada³am wiele pytañ skierowanych do UMiG
Wronki, Przedsiêbiorstwa Komunalnego, Stra¿y
Miejskiej i Urzêdu Wojewódzkiego. Za tydzieñ
opublikujê odpowiedzi.
09-10 (187-188) 2014
wroniecki
B A Z A R
PRAWNIK RADZI:
Karolina Daniel
Kiedy nastêpuje wymazanie wyroku
z rejestru skazanych?
Wymazanie wyroku z rejestru skazanych,
czyli zatarcie skazania (uznanie wyroku za nieby³y) nastêpuje w ró¿nych okresach od zakoñczenia kary, w zale¿noœci
od rodzaju kary. Wyj¹tkiem jest zatarcie skazania,
nastêpuj¹ce na skutek zmiany ustawy karnej tj. gdy czyn
za który zosta³a wymierzona kara przestaje, na mocy nowych przepisów, byæ czynem zabronionym pod groŸb¹ kary.
Zatarcie skazania kary wymierzonej z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby nastêpuje
po up³ywie 6 miesiêcy od zakoñczenia tego okresu.
Jeœli jednak w wyroku zas¹dzono dodatkowo grzywnê lub
œrodek karny, wówczas zatarcie skazania mo¿e nast¹piæ
dopiero po ich wykonaniu, darowaniu lub przedawnieniu
karalnoœci. Przyk³adowo jeœli skazanemu wymierzono karê
1 roku pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na 4 lata i jednoczeœnie zas¹dzono œrodek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na 5 lat to wówczas zatarcie skazania
mo¿e nast¹piæ po up³ywie 5 lat.
W przypadku orzeczenia kary pozbawienia
wolnoœci zatarcie skazania nastêpuje z mocy prawa
z up³ywem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo
od przedawnienia jej wykonania. Natomiast w przypadku
skazania na grzywnê lub karê ograniczenia wolnoœci
wyrok zostaje uznany za nieby³y po up³ywie 5 lat. Analogicznie do wyroków zas¹dzaj¹cych karê pozbawienia wolnoœci z warunkowym jej zawieszeniem, w przypadku orzeczenia dodatkowo œrodka karnego, zatarcie nie mo¿e
nast¹piæ przed jego wykonaniem, darowaniem
lub przedawnieniem karalnoœci.
Pod pewnymi warunkami mo¿liwe
jest uzyskanie wczeœniejszego zatarcia skazania na wniosek
skazanego.
Masz pytanie?
Zadaj je:
[email protected]
Karolina Daniel
adwokat
KANCELARIA
ADWOKACKA
Wronki, ul. Rynek15
Dy¿ur we wtorki 13.oo-17.oo
tel. 502 562 870
www.kancelaria-daniel.pl
Kancelaria zajmuje siê pomoc¹
prawn¹ w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego,
pracy, handlowego, i spó³dzielczego
(w tym sta³¹ obs³ug¹ prawn¹ firm, redagowaniem pism,
reprezentacj¹ przed s¹dami i innymi organami).
Tel. redakcji 0-501 467 452
17
OG£OSZENIA -
SZCZYPTA HUMORU
NA KONIEC
Ma³y Jaœ pyta mamê:
- Mamo, sk¹d siê wzi¹³em?
- No wiesz... bocian ciê przyniós³!
- Dobrze, rozumiem, bocian jest dystrybutorem,
ale kto jest producentem?
***
W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta
konwersuje z góralem:
- Baco, a co by by³o, gdyby ta lina siê urwa³a?
- A to by by³o.... trzeci roz w tym tygodniu...
***
- Gdzie by³eœ ca³¹ noc? - pyta ¿ona.
- Na rybach.
- Z³apa³eœ coœ?
- Mam nadziejê, ¿e nie - wzdrygn¹³ siê m¹¿.
***
Rozmawiaj¹ dwie przyjació³ki. Jedna mówi:
- Mam wspania³ego mê¿a: nie pije, nie pali,
nie zdradza mnie, nie lubi pi³ki no¿nej,
a nawet mnie nie bije.
Na to druga:
- Dawno go sparali¿owa³o?
***
Pada deszcz, turysta ca³y przemók³, nagle widzi
bacówkê. Puka, otwiera mu baca, zaprasza
do œrodka i tak sobie siedz¹ i rozmawiaj¹.
W pewnym momencie turysta mówi:
- Baco, dach wam przecieka.
- Wim.
- To dlaczego go nie naprawicie?
- Bo deszcz pada - odpowiada spokojnie baca.
- To czemu go nie naprawicie, jak jest s³oñce?
- Bo wtedy nie przecieka.
***
Pacjent w szpitalu zwraca siê do lekarza:
- Panie doktorze, dlaczego lekarstwa muszê
popijaæ tak¹ wstrêtn¹ herbat¹?
- Siostro! Proszê zabraæ kaczkê ze stolika!!!
***
Wieczorem w szpitalnej œwietlicy pielêgniarka
podchodzi do pacjenta, który jako jedyny
nie spa³, tylko ogl¹da³ telewizjê.
- Proszê przestaæ ogl¹daæ telewizjê. Ju¿ pó³noc!
Teraz idziemy do ³ó¿ka.
- A jak nas ktoœ przy³apie?
***
- Baco, a gdyby garnitur kosztowa³ tyle, co flaszka
wódki, to co byœ kupi³ - garnitur czy flaszkê?
- Jasne, ¿e flaskê. Na „corta” mi taki drogi
garnitur?
Og³oszenia drobne:
501 467 452
[email protected]
10,- / 2 modu³y
Hala w Obrzycku
na wynajem
modu³
reklamowy
20,-
tel. 609 330 249
OG£OSZENIA DROBNE (5,- za modu³) PRZYJMUJÊ:
* ELEKTRONICZNIE: [email protected]
* SMS-em: tel. 501 467 452
* OSOBIŒCIE: ul. Poznañska, Rynek (saloniki prasowe)
Og³oszenia drobne:
501 467 452
[email protected]
10,- / du¿y modu³
Sprzedam komplet
podrêczników do III kl.
gimnazjum na Polnej.
501 467 452
Sprzedam dzia³ki
budowlane. Obelzanki.
kontakt: 696 107 299
Sprzedam mieszkanie
3 pokoje z balkonem(67m2)
na osiedlu S³owackiego
oraz gara¿ obok.
Cena do uzgodnienia.
Telefon kontaktowy:
501 467 452
Do wynajêcia
mieszkanie
w Poznaniu (Strzeszyn)
2 pokoje + kuchnia 33m2
+pom. gospodarcze 6m2
umeblowane.
900,-/msc.
Tel. kontaktowy
tel. 512 33 99 66
Sprzedam dzia³ki budowlane w Æmachowie
(do szko³y i do koœcio³a 1.000m)
tel. 695 296 814 i 721 811 345
(4)
*PERVEKT*
MAGIEL PRALNIA WODNA
* PRANIE
* MAGLOWANIE
* WODNE CZYSZCZENIE DYWANÓW
* punkt przyjêæ PRANIA CHEMICZNEGO
Judyta Frank
Wronki, ZamoϾ, Jaworowa 14
tel.: 502 640 105
WYDAWCA: „Czarny Kruk” Nowa Wieœ, ul. Szkolna 4, 64-510 Wronki. Tel.: 501 467 452
REDAKTOR NACZELNA : Gra¿yna KaŸmierczak; tel.: 501 467 452, [email protected]
OG£OSZENIA I REKLAMY: elektronicznie na adres e-mail redakcji, telefonicznie, pisemnie: Nowa Wieœ, ul. Szkolna 4
wroniecki
B A Z A R
tel. 501 467 452
[email protected]
www.czarnykruk.info.pl
18
INFORMACJE
lub osobiœcie - Wronki, ul. Poznañska przy SAM-ie W. Odrobnego. Redakcja zastrzega sobie prawo decydowania o publikowaniu
otrzymanych materia³ów, dokonywania skrótów, zmiany tytu³ów i adiustacji. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada.
Mo¿na zastrzec autorstwo do wiadomoœci redakcji. Anonimów nie drukujemy. Adres korespondencyjny redakcji: jak wydawcy.
[email protected]
wroniecki
B A Z A R
09-10 (187-188) 2014
Download

nr 9-10 - Wroniecki Bazar