Urbárska a Jakubisková spoločnosť Pozemkové spoločenstvo Kojšov
Zápisnica
z Valného zhromaždenia UJS PS Kojšov dňa 17. 3. 2012
Program: 1. Otvorenie
2. Voľba – mandátovej komisie
- návrhovej komisie
- overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Predstavenstva a hospodárení UJS PS Kojšov za
rok 2011 a plán hospodárenia na rok 2012.
4. Správa dozornej rady
5. Správa o inventarizácii majetku UJS PS Kojšov k 31.12.2011
6. Doplnenie Stanov UJS PS Kojšov
7. Diskúsia
8. Správa mandátovej komisie
9. Návrh na uznesenie.
10.Ukončenie a občerstvenie
Valné zhromaždenie otvoril a viedol člen predstavenstva UJS PS Kojšov Dr. Michal Zákutný,
ktorý privítal prítomných podielnikov .
K bodu 2. VZ pokračovalo voľbami komisii, do ktorých boli navrhnutí a schválení títo
členovia:
do mandátovej komisie : 1. Ing. Ján Vozár
2. Ing. Vasil Leško
3. MVDr. Tatiana Andrašková
4. Michal Verba
5. Terézia Fabišíková
do návrhovej komisie:
1. Ján Mackovjak
2. Michal Janov
3. Ján Onderčo
do overovateľov zápisnice: 1. Anna Zákutná
2. František Mackovjak
K bodu 3: Predseda UJS PS Kojšov Ing. Jaroslav Ščurko predložil správu o činnosti
Predstavenstva o hospodárení UJS PS Kojšov, kde zhodnotil hospodárske
výsledky za uplynulý rok 2011 a taktiež bol prednesený plán hospodárenia
na rok 2012 v technických jednotkách a v úplných vlastných nákladoch.
Správa je prílohou tejto zápisnice.
K bodu 4: Správu dozornej rady predložila predsedkyňa DR Ing. Dana Fabišiková,
v ktorej zhodnotila činnosť DR a kontrolnú činnosť UJS PS Kojšov
za rok 2011. Správa je prílohou tejto zápisnice.
K bodu 5: Správu o inventarizácii majetku UJS PS Kojšov ku dňu 31.12.2011
predniesol Ján Kiovský.
K bodu 6: Doplnenie Stanov UJS a PS Kojšov predniesol – Ing. Jaroslav Ščurko, predseda
UJS PS Kojšov, kde vysvetlil , v čom bolo doplnenie – zmenenie , bývala
poz.kniž. vložka 252 – je list vl. 33 a poz.kniž.vl. 251 čo malo Agrodružstvo –
teraz je list vl. 1056.
K bodu 7: Diskúsia: Vystúpil – Ondrej Leško (Ľaškovjanky), pýtal sa o vložke Jedlinka
ako sú zapísaní neznámi vlastníci v listoch vlastníctva.
Predseda UJS odpovedal, že keď je známy vlastník je zapísaný, ale keď nemá dáta
alebo bydlisko je neznámy. Predseda vyzýval podielníkov , aby si vysporiadali
listy vlast., pretože ešte niektoré figurujú na mrtvych, maloletých, alebo na rodné
mená, kde je podielník už starý alebo vydatá. Každý by si mal vo vlastnom
záujme vysporiadať majetkové vzťahy . Ďalej predseda UJS vyzýval podielnikov,
aby si sami nechodili vyrubovať, keď aj sú podielníkmi a aby nevypaľovali trávu,
ani lesné porasty, aby si to chránili, lebo môže dôjsť k nevyčisleným škodám.
K bodu 8: Predseda mandátovej komisie Ing.Vasil Leško konštatoval prítomnosť
podielnikov zo 429 členov , sa zúčastnilo 235 podielnikov –54,78%
Podľa veľkosti podielov prítomných 296,92 zaregistrovaných 440,56 tj.
67,40%
Na základe výsledkov sa zúčastnila nadpolovičná väčšina podielníkov
a vyhlasuje VZ za uznášania schopné.
K bodu 9: Predseda návrhovej komisie Ján Mackovjak , prečítal návrh uznesenia, ktorý
bol následne schválený Valným zhromaždením.
Prijaté uznesenie je v prílohe tejto zápisnice.
Ing. Vasil Leško – doplnil, aby tí živnostníci čo poskytujú služby či sú,platcami
DPH, aby sa DPH ponížilo. Predseda UJS odpovedal, že pán Mitrík si v októbri
2011 vybavil DPH – teraz je platcom DPH.
Ďalej Ing. Vasil Leško spomenul ochranné pomôcky, že ročná čiastka je vysoká,
či sa neposkytujú živnostníkom.
Predseda UJS odpovedal, že berú sa zamestnanci aj na dohodu a oni dvaja stáli
zamestnanci pre nich sa poskytujú ale nie pre živnostníkov. Môžu sa do budúcna
prehodnotiť, keď sa podielníkom vidí veľká čiastka za rok.
K bodu 10: Predsedajúci Dr. Michal Zákutný ukončil VZ, pretože program bol vyčerpaný,
poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na malé občerstvenie.
Zapísala: Terézia Fabišíková
tajomníčka
Kojšov 19.3.2012
Ing. Jaroslav Ščurko
predseda UJS PS Kojšov
Overovatelia zápisnice:
Anna Zákutná ……………………………
František Mackovjak .................................……
Download

Zápisnica z VZ 2011 - Urbárska a Jakubisková spoločnosť