product catalog
katalóg výrobkov
MKW quality – that’s 40 years of tradition and
experience in the manufacture of toilet seats. We offer 16 basic
models in different designs. These products are marked with high
quality, utility features and long lifespan. Duroplast toilet seats
have a high resistance to mechanical damage, natural shine and
colour stability.
MKW kvalita – to je 40 rokov tradície a skúseností vo
výrobe WC sedadiel. V našej ponuke nájdete 16 základných
modelov v rôznych prevedeniach. Tieto produkty sa vyznačujú
vysokou kvalitou, úžitkovými vlastnosťami a dlhou životnosťou.
Duroplastové WC sedadlá majú vysokú odolnosť voči
mechanickému poškodeniu, prirodzený lesk a farebnú stálosť.
2
content obsah
wc seats / wc sedadlá
antibacterial / antibakteriál, quality kontrol / kontrola kvality
overview / prehľad
galant
dario
prima
rapido sc / rapido
universal plus / universal
venus / mars
monarch
orion
uniset, uniset plus, wega
pluto, hit, kadett
gama, praktik
4
6
8
10
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
diva accessories / diva doplnky
24
valetta accessories / valetta doplnky
30
3
Our toilet seats and their advantages. You use your toilet
repeatedly every day. Therefore, the common products such as
toilet seats should meet your individual style and provide you with
utility features according to your wishes and needs. From this
perspective, your choice of the MKW product is the right decision.
ANTIBACTERIAL | All MKW toilet seats have antibacterial
and antifungal effect, as confirmed by tests and studies at
the University of Milan. This feature is very important
because of direct contact with human skin. It increases
hygiene and your protection against the adverse effects of
bacteria. Antibacterial toilet seats are ideal for their use in
public buildings, hospitals and there, where a higher level
of hygiene is required.
QUICK FAST FIXING | You will appreciate fast fixing of
toilet seat to the ceramics using a patented system
especially in hardly accessible spaces.
ADJUSTABLE HINGES | Thus marked toilet seats have a
high ability to adapt to the size of toilet bowl in the hinge.
REMOVABLE | Considering the cleaning of the toilet seat
and toilet bowl, simple and quick removability is a very
important feature. With its help, you can perfectly clean
even the most inaccessible places.
SLOW CLOSE | Automatic slow close of the toilet seat
increases comfort of its use protects the hands of your
children against injury and ceramics against damage.
4
wc seats wc sedadlá
Naše WC sedadlá a ich výhody. Svoju toaletu používate
opakovane každý deň. Preto i tak bežný produkt, akým je WC
sedadlo, by mal zodpovedať vášmu individuálnemu štýlu a
poskytovať vám úžitkové vlastnosti podľa vašich predstáv a
potrieb. Z tohto pohľadu je Vaša voľba pre produkt MKW tým
správnym rozhodnutím.
ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA | Všetky
WC sedadlá
MKW majú antibakteriálny a protiplesňový účinok, čo
potvrdzujú i štúdie a testy z milánskej univerzity. Táto
vlastnosť je veľmi dôležitá z dôvodu priameho kontaktu s
ľudskou pokožkou. Zvyšuje hygienu a vašu ochranu pred
nepriaznivým účinkom baktérií. Antibakteriálne WC
sedadlá sú ideálne pre ich využitie vo verejných
budovách, nemocniciach a všade tam, kde je vyžadovaný
vyšší stupeň hygieny.
RÝCHLE UPÍNANIE | Rýchle upínanie WC sedadla ku
keramike pomocou patentovaného systému QUICK
oceníte najmä v ťažko dostupných priestoroch.
NASTAVITEĽNÉ ÚCHYTY | Takto označené WC sedadlá
majú vysokú schopnosť prispôsobenia sa v úchyte
rozmerom WC misy.
ODNÍMATEĽNOSŤ | Z hľadiska čistenia WC sedadla a
WC misy je jednoduchá a rýchla odnímateľnosť veľmi
dôležitou vlastnosťou. Pomocou nej dokonale vyčistíte aj
tie najnedostupnejšie miesta.
POMALÉ SKLÁPANIE | Automatické pomalé zatváranie
WC sedadla zvyšuje komfort používania, chráni ruky
vašich detí pred úrazom a keramiku pred poškodením.
5
antibacterial
Antibacterial duroplast
Antibakteriálny duroplast
A toilet seat comes in contact with the skin and it is therefore highly desirable for the seat to provide a reliable antibacterial and antimould
protection. And this is exactly what our Antibacterial range of seats offers. The material used for these seats contains silver additives throughout
the seat profile, providing thus a long-term barrier to bacterial growth.
quality control
The high strength and resistance of the smooth surface against any mechanical damage is a guarantee of longevity, hygiene and easy
cleaning. The color stability and natural shine complement the look of vitreous china, improving the look of the set.The MKW duroplast seats are
very strong and resistant. We regularly subject them to tests of up to 300kg.
6
Standard duroplast
Štandardný duroplast
Kladieme dôraz na hygienickú ochranu pri používaní WC sedadla, ktoré prichádza do kontaktu priamo s pokožkou. Dôkazom toho je, že všetky
duroplastové sedadlá MKW majú antibakteriálny a protiplesňový účinok. Zabezpečujú ho častice striebra, nachádzajúce sa v celom priereze
materiálu. Tie permanentne zabraňujú množeniu baktérií. Materiál je zdravotne a ekologicky nezávadný.
200
kg
300
kg
Jemný povrch WC sedadiel MKW je pevný a odolný voči mechanickému poškodeniu. Tieto vlastnosti zabezpečujú našim produktom dlhú
životnosť, hygienu a jednoduchú údržbu. Farebná stálosť a prirodzený lesk dodávajú sedadlu výzor keramiky. Zárukou vysokej pevnosti a
odolnosti našich WC sedadiel je ich pravidelné testovanie v procese výroby prostredníctvom tlakových skúšok na vybranej vzorke. Hodnota
maximálnej záťaže predstavuje až 300 kg.
7
1
2
overview prehlad
3
In the search of a dimensionally correct model of toilet seat for your toilet bowl, there are three the most essential basic
dimensions:
1 – hole margin in their axis
2 – length of the toilet bowl from the centre of holes to its end
3 – width of toilet bowl
Pri hľadaní rozmerovo správneho modelu WC sedadla pre vašu WC misu sú najpodstatnejšie tri jej základné rozmery:
1 – rozpätie otvorov v ich osi
2 – dĺžka WC misy od stredu otvorov po jej koniec
3 – šírka WC misy
galant
139 - 171
dariosc / dario
429 - 445
399 - 463
120 - 248
372
362,4
prima
rapidosc / rapido
153 - 159
410 - 465
415 - 445
153 - 159
370
371
universalplus / universal
venus / mars
140 - 160
371
8
420 - 440
415 - 445
30 - 40
153 - 159
364
monarch
wega
400
435 - 443
152
max 380
370
360
uniset
370
435 - 443
152
435 - 443
152
uniset plus
370
orion
pluto
415 - 445
390 - 436
152 - 158
140 - 170
370
364
hit
425 - 435
160
430 - 440
150
kadett
380
380
gama
160
praktik
429 - 445
420 - 445
140 - 160
372
370
9
design and function
in perfection
dokonalý dizajn
a funkcia
10
antibacterial
removable
slowclose
galant
S692T010
GALANT toilet seat is the top product in our offer, which combines an excellent
antibacterial material, simplicity in removability and maintenance and slow
close. Perfect anatomical shape will evoke in you an exceptional feeling of
comfort.
WC sedadlo GALANT je Top produkt v našej ponuke, ktorý spája vynikajúci
antibakteriálny materiál, jednoduchosť v odnímaní a údržbe a pomalé
sklápanie. Dokonalý anatomický tvar vyvolá vo vás výnimočný pocit komfortu.
11
pure,
distinctive splendour
cisté,
charakteristicky lesklé
12
darioSC
antibacterial
removable
slowclose
dario
antibacterial
removable
darioSC / dario
S795T010 / S793T010
DARIO is another product of a high quality products line to satisfy even the most demanding customers. Simple
removability by using the "Easy Off" system, smooth antibacterial material and "Slowclose" system will definitely
meet your requirements for a modern product.
DARIO je ďalším z rady produktov vysokej kvality, ktorý uspokojí aj najnáročnejších zákazníkov. Jednoduchá
odnímateľnosť pomocou systému „Easy Off“, hladký antibakteriálny materiál a „Slowclose“ systém zaručene
uspokoja vaše požiadavky na moderný produkt.
13
fantastically
handy
fantasticky
praktické
14
antibacterial
quick fixing
adjustable
hinges
slowclose
prima
S940V010
PRIMA is a toilet seat having a simple elegance, "Slowclose" function and a high capability to adapt to the size of
toilet bowl in the hinge by using the "Prima system" hinge.
PRIMA je WC sedadlo vyznačujúce sa jednoduchou eleganciou, „Slowclose“ funkciou a vysokou schopnosťou
prispôsobenia sa v úchyte rozmerom WC misy pomocou uchytenia „Prima system“.
15
rapidoSC
antibacterial
quick fixing
adjustable
hinges
quick fixing
adjustable
hinges
slowclose
rapido
antibacterial
rapidoSC / rapido
S905V010 / S903V010
S902V010
RAPIDO – next toilet seat from our family with "Slowclose" function and at same time with a good price.
RAPIDO - ďalší z rodiny WC sedadiel s funkciou „Slowclose“ a zároveň i zaujímavou cenou.
16
universalplus
antibacterial
adjustable
hinges
slowclose
universal
antibacterial
adjustable
hinges
universalplus / universal
S470T020 / S470T010
Antibacterial concept, high adaptability to the size of toilet bowl in the hinge and "Slowclose" in UNIVERSAL PLUS offer
you the perfect quality and price ratio.
Antibakteriálna úprava, vysoká schopnosť prispôsobenia sa v úchyte rozmerom WC misy a u UNIVERSAL PLUS
„Slowclose“ vám ponúkajú dokonalý pomer kvality a ceny.
17
venus
antibacterial
quick fixing
removable
quick fixing
removable
slowclose
mars
antibacterial
venus / mars
S232T010 / S222T010
VENUS and MARS are timeless toilet seats with fast removability by using the "Easy Lock" system. Venus toilet seat has
an extra function "Slowclose".
VENUS a MARS sú nadčasové WC sedadlá s rýchlou odnímateľnosťou pomocou systému „Easy Lock“. WC sedadlo
Venus má naviac funkciu „Slowclose“.
18
removable
medical line
100mm
monarch
S890T010
MONARCH is a perfect product for people with physical disability for achieving a higher level of seating comfort.
MONARCH je pre ľudí s fyzickou indispozíciou dokonalým produktom pre dosiahnutie vyššej úrovne komfortu sedenia.
19
clear form
with style
cistá forma
so štýlom
orion
antibacterial
removable
S713T010
S712T010
20
uniset
antibacterial
quick fixing
S013V010
S012V010
unisetplus
antibacterial
quick fixing
S593V010 S593V040 S593V480 S593V160
S592V010
wega
antibacterial
quick fixing
S083V010
S082V010
21
pluto
antibacterial
quick fixing
adjustable
hinges
S782V010
hit
antibacterial
kadett
quick fixing
S033V010
S032V010
22
antibacterial
quick fixing
S022V010
gama
antibacterial
quick fixing
S403V010
S402V010
praktik
antibacterial
adjustable
hinges
S610V013
23
24
divaaccessories
divadoplnky
Bathroom accessories DIVA are made of noble metals based on alloys of copper and zinc. We
provide 10 years guarantee for the chrome finish of a high quality. Mutual combination and a
simple removability from the wall allow the "Click system".
Kúpeľňové doplnky DIVA sú vyrobené z ušľachtilých kovov na báze zliatin medi a zinku.
Na chrómovú povrchovú úpravu vysokej kvality poskytujeme záruku 10 rokov. Vzájomnú
kombináciu a jednoduchú odnímateľnosť od steny umožňuje „Click system“.
TWIN
25
divaaccessories
divadoplnky
every basket a success
každý košík je úspech
F400
F401
F410
Soap basket
Košíček na mydlo
F400V001
Corner soap basket
Košíček na mydlo rohový
F401V001
Corner sponge basket
Košíček na špongiu
F410V001
146 mm, 108 mm, 50 mm
134 mm, 146 mm, 50 mm
TWIN
216 mm, 136 mm, 50 mm
F411
F420
F421
Corner sponge basket
Košíček na špongiu rohový
F411V001
Soap and shampoo basket
Košíček na šampón a mydlo
F420V001
Corner soap and shampoo basket
Košíček na šampón a mydlo rohový
F421V001
164 mm, 176 mm, 50 mm
TWIN
216 mm, 136 mm, 85 mm
TWIN
164 mm, 176 mm, 85 mm
F450
F451
F468
Shampoo basket
Košíček na šampóny
F450V001
Corner shampoo basket
Košíček na šampóny rohový
F451V001
Slide TWIN Mobil
216 mm, 136 mm, 85 mm
26
TWIN
TWIN
164 mm, 176 mm, 85 mm
TWIN
TWIN
TWIN Mobil
F468V001
TWIN
822 mm
TWIN
F601, 602
F611, 612
F641, 642
Tumbler holder - plastic/glass
Držiak s pohárom jednoduchý - plast/sklo
F601V001, F602V001
Double tumblers holder - plastic/glass
Dvojitý držiak s pohármi - plast/sklo
F611V001, F612V001
Base with tumbler - plastic/glass
Podstavec s pohárom - plast/sklo
F641V001, F642V001
74 mm, 102 mm, 104 mm
157 mm, 97 mm, 104 mm
TWIN
TWIN
77 mm, 104 mm
F622
F652
F212
Soap holder
Držiak s mydelničkou
F622V001
Base with soap
Podstavec s mydelničkou
F652V001
Glass shelf
Sklenená polička
F212V001
145 mm, 110 mm, 64 mm
600 mm, 140 mm, 46 mm
F623
F653
F320
Holder with soap dispenser
Držiak s dávkovačom mydla
F623V001
Base with soap dispenser
Podstavec s dávkovačom mydla
F653V001
Towel ring
Kruhový držiak na uterák
F320V001
77 mm, 170 mm
240 mm, 74 mm, 195 mm
145 mm, 136 mm, 44 mm
76 mm, 106 mm, 156 mm
TWIN
TWIN
TWIN
TWIN
27
divaaccessories
divadoplnky
every basket a success
každý košík je úspech
F010
F020
F311, 312
Covered toilet roll holder
Držiak WC na papier
F010V001
Reserve toilet roll holder
Držiak náhradného WC papiera
F020V001
Double hook
Vešiak na uteráky dvojitý
F311V001, F312V001
129 mm, 140 mm, 114 mm
63 mm, 74 mm, 127 mm
20 mm, 38 mm,
F230
F120
Holder with reserve toilet roll
Držiak náhradného WC papiera
F021V001
Holder with magazines
Držiak na časopisy
F230V001
Toilet brush holder
Držiak s WC kefou
F120V001
146 mm, 132 mm, 349 mm
158 mm, 72 mm, 259 mm
120 mm, 152 mm, 382 mm
F302
F501, 513, 514
F438, 448
Double towel rail
Držiak na uteráky dvojitý
F302V001
Towel rail 332, 632, 832
Závesná tyč 332, 632, 832
F501V001, F513V001, F514V001
Slide Twin 500, 600
Twin 500, 650
F438V001, F448V001
63 mm, 424 mm, 56 mm
332, 632, 832 mm, 74 mm, 63 mm
500 mm,
78 mm, 47 mm, 40 mm
F021
28
650 mm
TWIN
TWIN
F224
F921
F923
Holder with oval glass shelf
Držiak s oválnou sklenenou poličkou
F224V001
Decorative cover with Twin, golden - 2 pcs
Ozdobný kryt na TWIN, zlato - 2 ks
F921V001
Decorative pad - golden
Ozdobná podložka - zlato
F900T001
250 mm, 162 mm, 56 mm
29
valetta accessories
valetta doplnky
Bathroom accessories of this collection are made on the base of
alloys of copper and zinc. We provide 10 years guarantee for the
chrome finish of a high quality. All baskets are removable from the
wall by pushing the "Click system" fuse.
Kúpeľňové doplnky tejto kolekcie sú vyrobené na báze zliatin
medi a zinku. Na chrómovú povrchovú úpravu vysokej kvality
poskytujeme záruku 10 rokov. Všetky košíky sú odnímateľné od
steny zatlačením na poistku „Click system“.
30
E400
E401
E410
Soap basket
Košíček na mydlo
E400V001
Corner soap basket
Košíček na mydlo rohový
E401V001
Sponge basket
Košíček na špongiu
E410V001
127 mm, 102 mm, 44 mm
134 mm, 145 mm, 44 mm
198 mm, 116 mm, 44 mm
31
valetta accessories
valetta doplnky
commitment to bathroom
zviazané s kúpeľňou
32
E411
E420
E421
Corner sponge basket
Košíček na špongiu rohový
E411V001
Soap and shampoo basket
Košíček na mydlo a šampón
E420V001
Soap and shampoo basket
Košíček na mydlo a šampón rohový
E421V001
164 mm, 176 mm, 44 mm
213 mm, 116 mm, 80 mm
164 mm, 176 mm, 80 mm
E601, 602
E611, 612
E641, 642
Tumbler holder
Držiak s pohárom jednoduchý
E601V001, E602V001
Double tumblers holder
Dvojitý držiak s pohármi
E611V001, E612V001
Base with tumbler
Podstavec s pohárom
E641V001, E642V001
80 mm, 98 mm, 94 mm
159 mm, 94 mm, 94 mm
80 mm, 109 mm
E621, 622
E651, 652
E212
Soap holder - plastic/glass
Držiak s mydelničkou - plast/sklo
E621V001, E622V001
Base with soap - plastic/glass
Podstavec s mydelničkou - plast/sklo
E651V001, E652V001
Glass shelf
Sklenená polička
E212V001
148 mm, 127 mm, 42 mm
148 mm, 106 mm, 49 mm
600 mm, 130 mm, 46 mm
E500, 502, 513, 514
E302
E320
Towel rail 280/430/630/830
Závesná tyč 280/430/630/830
E500V001,E502V001,E513V001,E514V001
Double towel rail
Držiak na uteráky dvojitý
E302V001
Towel ring
Držiak na uteráky kruhový
E320V001
280/460/660/860 mm, 75 mm, 50 mm
59 mm, 419 mm, 45 mm
254 mm, 38 mm, 182 mm
E312
E010
E020
Double hook
Vešiak dvojitý
E312V001
Covered toilet roll holder
Držiak na WC papier
E010V001
Reserve toilet roll holder
Držiak náhradného WC papiera
E020V001
80 mm, 40 mm, 25 mm
132 mm, 125 mm, 125 mm
56 mm, 76 mm, 130 mm
E120
E110
E632
Toilet brush holder
Držiak s WC kefou bez poklopu
E120V001
Covered toilet brush holder
Držiak s WC kefou a poklopom
E110V001
Ashtray holder
Držiak s popolníkom
E632V001
125 mm, 157 mm, 382 mm
125 mm, 157 mm, 382 mm
125 mm, 100 mm, 40 mm
33
34
35
Download

Katalóg WC sedadiel