KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
Identifikátor produktu
Názov látky
Nikel
Obchodný názov látky
ELECTROLYTIC NICKEL
Identifikačné číslo
028-002-00-7
Registračné číslo
011-2119438727-29-0003
Synonymá
Nickel Squares, SUPERELECTRO TM, Full Plate Cathode, Nickel Crowns, D-Crowns, Micros,
Sundry, Ribs, Starting Sheets.
KBÚ číslo
Ni-rev 0-2010
Dátum prvého vydania
01-apríl-2011
Verzia č.
01
Dátum revízie
-
Dátum zrušenia
-
Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
Výroba a použitie častí a výrobkov. Iné registrované použitia tohto výrobku možno nájsť v oddiel
15 tejto KBÚ.
Nedoporučované použitia
Použitia pracovníkmi v priemyselnom prostredí.
Dizajn a výroba niklu pre materiály alebo výrobky určené na priamy a dlhodobý kontakt s
pokožkou, kde uvoľňovanie niklu prekračuje medznú hodnotu stanovenú v smerniciach 94/27/ES
a 2004/96/ES a nariadení REACH 1907/2006 (príloha XVII).
Výroba materiálov obsahujúcich nikel a prichádzajúcich do kontaktu s potravinami (s výnimkou
NI-Cr pokovovaných materiálov), u ktorých by migrácia do potravín prekročila 0,1 mg/kg Ni (podľa
smerníc Európskej Rady pre kovy a zliatiny používané ako materiály prichádzajúce do kontaktu s
potravinami, 2002).
Výroba nikel obsahujúcej nehrdzavejúcej ocele s VYSOKÝM OBSAHOM SÍRY (AISI stupeň 303
alebo referenčný stupeň N podľa ISO 7153-1) pre chirurgické implantáty.
Výroba poniklovaných alebo chróm-niklovaných vyhrievacích špirál do varných konvíc.
Použitia profesionálnymi pracovníkmi.
Použitie nikel obsahujúcej nehrdzavejúcej ocele s VYSOKÝM OBSAHOM SÍRY (AISI stupeň 303
alebo referenčný stupeň N podľa ISO 7153-1) v chirurgických implantátoch.
Použitie niklu v materiáloch alebo výrobkoch určených na priamy a dlhodobý kontakt s pokožkou,
kde uvoľňovanie niklu prekračuje medznú hodnotu stanovenú v smerniciach 94/27/ES a
2004/96/ES a nariadení REACH 1907/2006 (príloha XVII).
Spotrebiteľom
Použitie niklu v materiáloch alebo výrobkoch určených na priamy a dlhodobý kontakt s pokožkou,
kde uvoľňovanie niklu prekračuje medznú hodnotu stanovenú v smerniciach 94/27/ES a
2004/96/ES a nariadení REACH 1907/2006 (príloha XVII).
Použitie materiálov obsahujúcich nikel a prichádzajúcich do kontaktu s potravinami (s výnimkou
NI-Cr pokovovaných materiálov), u ktorých by migrácia do potravín prekročila 0,1 mg/kg Ni (podľa
smerníc Európskej Rady pre kovy a zliatiny používané ako materiály prichádzajúce do kontaktu s
potravinami, 2002).
Použitie poniklovaných alebo chróm-niklovaných vyhrievacích špirál vo varných konviciach.
Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Dodávateľ
Názov spoločnosti
Xstrata Nikkelverk AS
Adress
Vesterveien 31,
Telefónne číslo:
N-4606 Kristiansand
Nórsko
+47 38 10 10
Kontaktná osoba
Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS
Núdzové telefónne číslo
+47 38 10 10 (during office hours 09:00 - 17:30 CET)
e-mail
[email protected]
Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa smernice 67/548/EHS alebo 1999/45/ES v znení zmien a doplnení
ELECTROLYTIC NICKEL
902639 Verzia #: 01 Dátum revízie: 01-apríl-2011
SDS SLOVAKIA
Dátum vytlačenia: 13-apríl-2011
1/9
Klasifikácia
Carc. Cat. 3;R40, T;R48/23, R43
Úplné znenie všetkých R-viet je uvedené v oddiele 16.
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 v znení zmien a doplnení
Zdravotné nebezpečenstvá
Senzibilizácia kože
Kategória 1
Môže vyvolať alergickú kožnú
reakciu.
Karcinogenita
Kategória 2
Podozrenie, že spôsobuje
rakovinu.
Špecifická cieľová orgánová toxicita opakované vystavenie
Kategória 1 (Pľúca, Dýchacia sústava)
Dlhodobou alebo opakovanou
expozíciou spôsobuje poškodenie
orgánov (Pľúca, Dýchacia
sústava).
Súhrnné informácie o nebezpečnosti
Fyzické nebezpečenstvá
Nie je klasifikovaná z hľadiska fyzikálnej nebezpečnosti.
Zdravotné nebezpečenstvá
Možnosť karcinogénneho účinku. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Jedovatý,
nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím. Expozícia látke
alebo zmesi na pracovisku môže spôsobiť nežiaduce účinky na zdravie.
Nebezpečnosť pre životné
prostredie
Nie je klasifikovaná z hľadiska nebezpečnosti pre životné prostredie.
Zvláštne nebezpečenstvá
Pri zvýšených teplotách alebo mechanickom opracovaní samôže vytvárať prach a výpary, ktoré
môžu mať dráždivé účinky na oči, sliznice a dýchacie cesty. Pri zahrievaní nad teplotu topenia sa
uvoľňujú oxidy kovov, ktoré môžu pri vdýchnutí spôsobiť horúčku z kovových výparov. Symptómy
sú triaška, horúčka, pocit nepokoja a bolesti svalstva. Účinky môžu byť oneskorené. Tavený
materiál spôsobuje tepelné popáleniny. Pri mechanickom opracovaní sa môže vytvárať prach.
Vysoké koncentrácie prachu môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom.
Hlavné symptómy
Podráždenie nosnej a krčnej dutiny. Podráždenie očí a slizníc. Senzibilizácia.
Prvky označovania
Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 v znení zmien a doplnení
Obsahuje:
Nikel
Identifikačné číslo
028-002-00-7
Výstražné slovo
Nebezpečenstvo
Výstražných upozornení
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. Dlhodobou alebo
opakovanou expozíciou spôsobuje poškodenie orgánov (Pľúca, Dýchacia sústava).
Bezpečnostné upozornenia
Prevencia
Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Nevdychujte
prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Používajte ochranné rukavice.
Odozva
Pokiaľ sa necítite dobre, zaistite si lekárske ošetrenie/požiadajte o radu.
Uchovávanie
Uchovávajte uzamknuté.
Zneškodňovanie
Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnou/regionálnou/národnou/medzinárodnou legislatívou.
Doplňujúce informácie na
označení
Žiadne.
Iná nebezpečnosť
Kritériá PBT a vPvB v prílohe XIII k nariadeniu sa nevzťahujú na anorganické látky, akými je
kovový nikel.
Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách
Látka
Všeobecné informácie
Chemický názov
Nikel
Klasifikácia:
číslo CAS / číslo
EC
%
≥85-≤100
7440-02-0
231-111-4
Carc.
Cat.
3;R40,
T;R48/23,
R43
DSD:
CLP:
Registračné č. REACH
číslo
INDEXU.
011-2119438727-29-0003 028-002-00-7
Poznámky
#
Skin Sens. 1;H317, Carc. 2;H351, STOT RE 1;H372
#: Pre túto látku existuje expozičný limit (limity) na pracovisku.
ELECTROLYTIC NICKEL
902639 Verzia #: 01 Dátum revízie: 01-apríl-2011
SDS SLOVAKIA
Dátum vytlačenia: 13-apríl-2011
2/9
Poznámky k zlożeniu
Tento výrobok je registrovaný podľa nariadenia REACH 1907/2006 ako jednozložková látka.
Úplné znenie všetkých R-viet a H-viet je uvedené v oddiele 16. Všetky koncentrácie sú vyjadrené
v hmotnostných percentách, pokiaľ zložkou nie je plyn. Koncentrácie plynu sú vyjadrené v
objemových percentách. Ohľadne podrobnejšieho chemického zloženia pozri osvedčenie o
analýze.
Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci
Všeobecné informácie
Opis opatrení prvej pomoci
Inhalácia
Ak sa prejaví akákoľvek nevoľnosť, privolajte lekársku pomoc. Vyhľadajte lekársku pomoc aj pri
zdanlivo nepatrne vyzerajúcich popáleninách. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov
ošetrujúcemu lekárovi.
V prípade expozície výparom alebo čiastočkám: Vyveďte na čerstvý vzduch. Ak ťažkosti
pretrvávajú, privolajte lekársku pomoc.
Kontakt s pokožkou
Kontakt s prachom: Umyte pokožku vodou a mydlom. V prípade ekzému alebo iného poškodenia
pokožky vyhľadajte lekársku pomoc a vezmite so sebou tieto pokyny. Pri kontakte s roztaveným
materiálom, rýchle ochlaďte veľkým množstvom vody a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
Nepokúšajte sa odstrániť stuhnutú taveninu z pokožky, pretože môže ľahko dôjsť k jej natrhnutiu.
Odrezky alebo brúsne zvyšky by sa mali ihneď odstrániť starostlivým očistením zasiahnutej
oblasti.
Kontakt s očami
Netrite si oči. Odstráňte kontaktné šošovky. Oči dôkladne vyplachujte s vodou, dbajte pritom na
to, aby ste vyplachovali aj pod viečkami. Ak podráždenie pretrváva, pokračujte vo vyplachovaní
po dobu 15 minút a z času na čas vyplachujte aj pod viečkami. Ak ťažkosti pretrvávajú, poraďte
sa s lekárom.
Požitie
V prípade požitia prachu dôkladne vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Privolajte lekársku
pomoc, ak ťažkosti pretrvávajú.
Najdôležitejšie príznaky a
účinky, akútne aj oneskorené
Podráždenie nosnej a krčnej dutiny. Podráždenie očí a slizníc. Senzibilizácia.
Údaj o akejkoľvek potrebe
okamžitej lekárskej
starostlivosti a osobitného
ošetrenia
Ošetrujte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.
Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia
Hlavné riziká požiaru
Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace
prostriedky
Nevhodné hasiace médium
Osobitné ohrozenia
vyplývajúce z látky alebo zo
zmesi
Rady pre požiarnikov
Speciálne prostriedky
osobnej ochrany pre
poľiarnikov
Špeciálne postupy hasenia
Niklový prášok alebo prach podporuje horenie a môže vytvárať vo vzduchu výbušné zmesi. V ohni
môže nikel vytvárať karbonyl niklu, veľmi jedovatú látku a známy karcinogén. Nepoužívajte vodu
na roztavenom kove: mohlo by to mať za následok riziko výbuchu.
Špeciálny prášok na hasenie požiarov kovov. Suchý piesok. Vodná sprcha, hmla alebo aerosól.
Nepoužívajte prúd vody ako hasiaci prostriedok, oheň by sa tým rozšíril.
Oheň alebo vysoké teploty vytvárajú: Oxidy kovov.
V prípade požiaru sa musí používať samostatný dýchací prístroj so stlačeným vzduchom SCBA a
kompletný ochranný odev.
Odstráňte nádoby z miesta požiaru, pokiaľ sa to dá urobiť bez rizika.
Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Pre iný ako pohotovostný
Zabezpečte primerané vetranie. Vyvarujte sa vdýchnutiu prachu a kontaktu s pokožkou a očami.
Noste ochranný odev, ako je uvedené v oddieli 8 tejto karty bezpečnostných údajov.
personál
Pre pohotovostný personál
Zabráňte vstupu nepovolaných osôb. Používajte osobnú ochranu odporúčanú v oddiele 8 KBÚ.
Bezpečnostné opatrenia pre
životné prostredie
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte šíreniu prachu alebo iných
kontaminovaných materiálov.
Metódy a materiál na
zabránenie šíreniu a vyčistenie
Zozbierajte uniknutý produkt. Nechajte uniknutý materiál stuhnúť a zoškrabte ho lopatami do
vhodnej nádoby na recykláciu alebo likvidáciu. Prach alebo častice vysajte vysávačom
vybaveným vysoko účinným vzduchovým filtrom (HEPA).
Odkaz na iné oddiely
Ohľadne likvidácie odpadu pozri oddiel 13. Ohľadne prostriedkov osobnej ochrany pozri oddiel 8.
ELECTROLYTIC NICKEL
902639 Verzia #: 01 Dátum revízie: 01-apríl-2011
SDS SLOVAKIA
Dátum vytlačenia: 13-apríl-2011
3/9
Oddiel 7: Zaobchádzanie a skladovanie
Bezpečnostné opatrenia na
bezpečné zaobchádzanie
Pri zváraní, vypaľovaní, pilovaní, tvrdom spájkovaní, brúsení alebo strojovom obrábaní sa môžu
vytvárať výpary a prach. Zabezpečte primerané vetranie. Používajte vhodné náradie. Zabráňte
kontaktu s ostrými hranami a horúcimi povrchmi. Vyvarujte sa tvorbe a šíreniu prachu. Vyvarujte
sa vdýchnutiu prachu a kontaktu s pokožkou a očami. Používajte vhodné prostriedky osobnej
ochrany. Zabráňte kontaktu s roztopeným materiálom. Nepoužívajte vodu na roztavenom kove.
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Dodržujte správnu priemyselnú prax v
hygiene.
Podmienky na bezpečné
skladovanie vrátane
akejkoľvek nekompatibility
Udržujte v suchu Skladujte v bezpečnej vzdialenosti od nezlučiteľných materiálov.
Špecifické konečné
použitie(-ia)
Ohľadne podrobných informácií pozri oddiel 15. Odporúčania pre spôsoby použitia uvedené v
expozičnom scenári sú distribuované a pripojené k tejto KBÚ ako samostatný dokument.
Oddiel 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
Kontrolné parametre
Medzné hodnoty expozície
Slovensko. NPEL. Nariadenie vlády o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým
faktorom pri práci.
Materiál
Typ
Hodnota
Nikel (7440-02-0)
TWA (časovo vážený
priemer)
0,5 mg/m3
Biologické limitné hodnoty
Pre zložku (zložky) sa neuvádzajú žiadne biologické expozičné limity.
Odporúčané monitorovacie
procesy
Dodržujte časový plán meraní na pracovisku.
DNEL
Materiál
Typ
Cesta
Hodnota
Forma
Nikel (7440-02-0)
Pracovníci
Inhalácia
Inhalácia
Dermálny
Inhalácia
Orálny
1,6 mg/m3
816 mg/m3
0,015 mg/m3
0,05 mg/m3
1,1 mg/kg/deň
Inhalácia
0,05 mg/m3
Široké obyvateľstvo
Orálny
1,2 mg/kg/deň
Akútne lokálne účinky
Akútne systémové účinky
Dlhodobé lokálne účinky
Dlhodobé lokálne účinky
Dlhodobé systémové
účinky.
Dlhodobé systémové
účinky.
Akútne systémové účinky
Materiál
Typ
Cesta
Hodnota
Forma
Nikel (7440-02-0)
Čistička odpadových Nehodí sa
vôd
Nehodí sa
Nehodí sa
0,33 mg/l
Nikel
12,3 mg/kg
Nehodí sa
Nehodí sa
Pôda
Nehodí sa
Voda (morská voda) Nehodí sa
Voda (sladká voda) Nehodí sa
4,6 mg/kg
12,3 mg/kg
29,9 mmol/mol
8,6 µg/l
3,6 µg/l
Lastúrničiar strakatý
(Heamatopus ostralegus)
Tuleň obecný
Vták požierajúci lastúrniky
Nikel
Rozpustený Ni
Rozpustený Ni
PNEC
Kontroly expozície
Primerané technické
zabezpečenie
Na kontrolu úrovne kontaminácie vzduchu pod povolené limity používajte uzavreté výrobné
zariadenie, miestny odťah, alebo iné vhodné zariadenia. Ak sa môže vytvoriť vysoká koncentrácia
prachu vo vzduchu, používajte zariadenie zabezpečené proti výbuchu.
Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky
Všeobecné informácie
Použite vhodné ochranné prostriedky.
Ochrana očí/tváre
Noste bezpečnostné okuliare odolné proti prachu tam, kde dochádza k nebezpečenstvu kontaktu
s očami. Okrem bezpečnostných okuliarov alebo ochranných okuliarov sa počas zvárania,
vypaľovania alebo tvrdého spájkovania požaduje používanie zváračskej kukly s vhodným
cloneným štítom. Okrem bezpečnostných okuliarov alebo ochranných okuliarov sa počas
pilovania, brúsenia alebo strojového obrábania odporúča používať tvárový štít.
Ochrana pokožky
- Ochrana rúk
Používajte vhodné ochranné rukavice, aby ste zabránili porezaniu a odreninám. Keď sa materiál
zahrieva, používajte rukavice na ochranu proti tepelným popáleninám. Vhodné rukavice môžu byť
odporučené dodávateľom.
ELECTROLYTIC NICKEL
902639 Verzia #: 01 Dátum revízie: 01-apríl-2011
SDS SLOVAKIA
Dátum vytlačenia: 13-apríl-2011
4/9
- Iné
Používajte vhodný ochranný odev.
Ochrana dýchacích ciest
V prípade nedostatočného vetrania alebo nebezpečenstva vdýchnutia prachu používajte vhodný
respiračný prístroj s časticovýn filtrom (typ P2). Poraďte sa s miestnym dozorom.
Tepelná nebezpečnosť
V prípade potreby používajte teplovzdorný ochranný odev.
Hygienické opatrenia
Po manipulácii si umyte ruky. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pracovný odev
a ochranné prostriedky nechávajte pravidelne prať a čistiť, aby sa odstránili kontaminanty.
Osobný a pracovný odev by sa mal ukladať oddelene. Dodržujte zásady správnej priemyselnej
hygieny a bezpečnosti práce. Postupujte podľa požiadaviek zdravotníckeho dohľadu.
Kontrola environmentálnej
expozície
Zachyťte uniknutý materiál a zabráňte únikom a dodržujte vnútroštátne predpisy pre emisie. Ak sa
tento materiál uvoľní do životného prostredia, oznámte to príslušným úradom.
Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad
Masívny, tuhý kov.
Fyzikálny stav
Tuhá látka.
Forma
Tuhé formy ako: Pellets, Offcuts, Briquets, S sheet, Caths, Cuts, Uncuts and Crowns.
Farba
Striebornosivý.
Zápach
Bez vône.
Pachový prah
Nepoužiteľné.
pH
Nepoužiteľné.
Teplota topenia/tuhnutia
1.455 °C (2.651 °F)
Bod varu, počiatočný bod
varu a rozpätie varu
2.730 °C (4.946 °F)
Teplota vzplanutia
Nepoužiteľné.
Teplota samovznietenia
Nie je k dispozícii.
Horľavosť (tuhá látka,
plyn);
Nehorľavý.
Medza zápalnosti - dolná
(%)
Nepoužiteľné.
Medza zápalnosti - horná
(%)
Nepoužiteľné.
Oxidačné vlastnosti
Neoxidujúci.
Výbušné vlastnosti
Nevýbušný.
Medza výbušnosti
Nepoužiteľné.
Tlak pár
1 mm Hg pri teplote 1810°C
Hustota pár
Nepoužiteľné.
Rýchlosť odparovania
Nepoužiteľné.
Relatívna hustota
8,9
Relatívna hustota / teplota
25 °C (77 °F)
Rozpustnosť (voda)
Nerozpustný
Rozdeľovací koeficient
(n-oktanol/voda)
Nepoužiteľné.
Bod rozkladu
Pri rozklade zlúčeniny niklu sa môžu uvoľňovať toxické plyny a pary (napríklad karbonyl niklu).
Viskozita
Nepoužiteľné.
Závislosť viskozity od
teploty
Nepoužiteľné.
VOC (Hmotnostné%)
Nepoužiteľné.
Percento prchavých látok
Nepoužiteľné.
Iné informácie
Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
Oddiel 10: Stabilita a reaktivita
Reaktivita
Kov v celistvej forme je za bežných podmienok použitia, skladovania a prepravy stály a
nereaktívny.
Chemická stabilita
Výrobok je stabilný.
Možnosť nebezpečných reakcií
K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. Nedochádza k nebezpečným reakciám.
Podmienky, ktorým sa treba
vyhnúť
Kontakt s nezlučiteľnými materiálmi. Pri kontakte s kyselinami sa bude uvoľňovať horľavý plynný
vodík.
ELECTROLYTIC NICKEL
902639 Verzia #: 01 Dátum revízie: 01-apríl-2011
SDS SLOVAKIA
Dátum vytlačenia: 13-apríl-2011
5/9
Nekompatibilné materiály
Tento produkt je nekompatibilný s dusičnanmi. Fluorid. Oxidačné materiály. Fosfor Amoniak.
Halogény. Síra. Kyseliny.
Nebezpečné produkty rozkladu
Pri zváraní, vypaľovaní, pilovaní, tvrdom spájkovaní, brúsení alebo strojovom obrábaní sa môže
vytvárať prach a výpary oxidov kovov.
Oddiel 11: Toxikologické informácie
Všeobecné informácie
Expozícia látke alebo zmesi na pracovisku môže spôsobiť nepriaznivé účinky.
Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície
Požitie
Môže dôjsť k náhodnému požitiu.
Inhalácia
Prach môže dráždiť dýchacie cesty.
Kontakt s pokožkou
Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
Kontakt s očami
Môže dôjsť ku kontaktu s očami a malo by sa mu zabrániť.
Symptómy
Podráždenie očí a slizníc. Podráždenie nosnej a krčnej dutiny. Senzibilizujúci.
Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita
Akútna orálna toxicita kovového niklu bola stanovená v dôkladne vykonanej štúdii na zvieratách, v
ktorej sa dospelo k záveru, že akútna orálna LD50 bola vyššia ako > 9000 mg/kg telesnej
hmotnosti. Vysoké koncentrácie čerstvo vytvorených výparov/prachu oxidov kovov môžu vyvolať
symptómy horúčky z kovového dymu. Údaje o akútnej toxicite u zvierat dermálnou expozíciou
neboli zistené. Predpokladá sa, že vzhľadom na nízku orálnu toxicitu a zanedbateľnú absorpciu
pokožkou je akútna dermálna toxicita nízka .
Produkt
Výsledky testu
Nikel (7440-02-0)
Akútny Orálny LD50 Potkan: > 9000 mg/kg
Poleptanie/podráždenie
pokožky
Štúdia dermálnej iritácie na králikoch ukázala, že látka nie je dráždivá (počet zvierat: 2, dávka:
500 mg na ucho zvieraťa, doba expozície: 24 hodín, pozorovacia doba: 7 dní).
Závažné
poškodenie/podráždenie
očí
Neboli nájdené žiadne štúdie podráždenia očí kovovým niklom. Na odhad potenciálu kovového
niklu spôsobovať podráždenie očí možno použiť toxikologické údaje zo zlúčenín niklu rozpustných
vo vode. Pre podráždenie očí sa nenavrhuje žiadna klasifikácia.
Dychová senzibilizácia
Nie je klasifikovaný.
Senzibilizácia kože
Existujú dostatočné údaje zo štúdií na ľudoch, ktoré opodstatňujú klasifikáciu kovového niklu ako
dermálneho senzibilizátora.
Mutagenita zárodočných
buniek
Údaje z testov sú preukazné ale nepostačujúce pre klasifikáciu.
Karcinogenita
Podozrenie, že pri vdychovaní má karcinogénne účinky u ľudí.
Monografie IARC. Súhrnné hodnotenie karcinogenity
Nikel (CAS 7440-02-0)
2B Možný karcinogén pre ludí.
Reprodukčná toxicita
Údaje z testov sú preukazné ale nepostačujúce pre klasifikáciu.
Špecifická cieľová
orgánová toxicita jednorazové vystavenie
Údaje z testov sú preukazné ale nepostačujúce pre klasifikáciu.
Špecifická cieľová
orgánová toxicita opakované vystavenie
Pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii spôsobuje poškodenie týchto orgánov: Pľúca. Dýchací
systém.
Nebezpečenstvo
vdýchnutia
Nie je klasifikovaný.
Informácie o zmesiach verzus
informácie o látkach
Nie je k dispozícii.
Iné informácie
Pri zváraní kovu a zliatin alebo ich rezaní plazmovým oblúkom sa môže vytvárať ozón, oxidy
dusíka a ultrafialové žiarenie. Nadmerná expozícia ozónu môže mať za následok podráždenie
slizníc alebo pulmonálne ťažkosti. UV žiarenie môže spôsobiť erytém pokožky a fotokeratitídu,
tzv. oblúkové oko.
Oddiel 12: Ekologické informácie
Toxicita
Produkt
Výsledky testu
Nikel (7440-02-0)
EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 81,5 - 148 µg/l 72
Hodiny (Chlorid nikelnatý)
EC50 Water flea (Ceriodaphnia dubia): 121,6 µg/l 48 Hodiny
(Chlorid nikelnatý, hexahydrát)
LC50 Oncorhynchus mykiss: 15,3 mg/l 96 Hodiny (Chlorid
nikelnatý)
ELECTROLYTIC NICKEL
902639 Verzia #: 01 Dátum revízie: 01-apríl-2011
SDS SLOVAKIA
Dátum vytlačenia: 13-apríl-2011
6/9
Perzistencia a
degradovateľnosť
Výrobok nie je biologicky odbúrateľný.
Bioakumulačný potenciál
Hromadí sa v pôde a usadeninách. Vodný organizmus: BCF = 270 mg/l. Bioakumulačný potenciál
je nízky.
Mobilita
Nikel v celistvej forme nie je pohyblivý v životnom prostredí.
Osud v životnom prostredí
- Rozdeľovací koeficient
Nepoužiteľné.
Mobilita v pôde
Nikel v celistvej forme nie je pohyblivý v životnom prostredí.
Výsledky posúdenia
PBT a vPvB
Látka ani zmes nie je PBT ani vPvB.
Iné nepriaznivé účinky
Nepredpokladá sa škodlivosť voči vodným organizmom. Jednako, v prípade havarijného
uvoľnenia veľkých množstiev nemožno vylúčiť nebezpečný účinok.
Oddiel 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
Metódy spracovania odpadu
Reziduálny odpad
Zneškodnite v súlade s miestnými predpismi. Regenerujte alebo recyklujte, ak je to účelné. Kov a
zliatiny v tuhej forme v podobe čiastočiek môžu byť reaktívne. Pred likvidáciou by sa mali stanoviť
ich nebezpečné vlastnosti, vrátane rizika požiaru a výbuchu.
Kontaminované balenie
Keďže vo vyprázdnených nádobách zostávajú zachytené zvyšky výrobku, riaďte sa výstrahami na
etikete aj po vyprázdnení nádoby.
Dátum prvého vydania
06 04 99
Metódy
zneškodňovania/informácie o
zneškodňovaní
Likvidujte v súlade s platnými predpismi.
Oddiel 14: Informácie o doprave
ADR
Výrobok nie je uvedený v medzinárodných predpisoch pre prepravu nebezpečných látok.
RID
Výrobok nie je uvedený v medzinárodných predpisoch pre prepravu nebezpečných látok.
ADN
Výrobok nie je uvedený v medzinárodných predpisoch pre prepravu nebezpečných látok.
IATA
Výrobok nie je uvedený v medzinárodných predpisoch pre prepravu nebezpečných látok.
IMDG
Výrobok nie je uvedený v medzinárodných predpisoch pre prepravu nebezpečných látok.
Doprava hromadného nákladu
podľa prílohy II k dohovoru
MARPOL 73/78 a Kódexu IBC
Nepoužiteľné. Tento výrobok je však tuhou látkou. Keď sa prepravuje voľne ložený, nevzťahuje sa
naň príloha I kódexu IMSBC.
Oddiel 15: Regulačné informácie
Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
Nariadenia EÚ
Nariadenie (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, Príloha I
Neuvádza sa v zozname.
Nariadenie (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, Príloha II
Neuvádza sa v zozname.
Nariadenie (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, Príloha I
Neuvádza sa v zozname.
Nariadenie (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií, Príloha I, Časť 1
Neuvádza sa v zozname.
Nariadenie (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií, Príloha I, Časť 2
Neuvádza sa v zozname.
Nariadenie (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií, Príloha I, Časť 3
Neuvádza sa v zozname.
Nariadenie (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií, Príloha V
Neuvádza sa v zozname.
Smernica 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPPC):
článok 15: Európsky register emisií znečisťujúcich látok (EPER)
Nikel (CAS 7440-02-0)
ELECTROLYTIC NICKEL
902639 Verzia #: 01 Dátum revízie: 01-apríl-2011
SDS SLOVAKIA
Dátum vytlačenia: 13-apríl-2011
7/9
Nariadenie (ES) č. 1907/2006, REACH článok 59(1). Kandidátsky zoznam
Neuvádza sa v zozname.
Iné predpisy
Výrobok je klasifikovaný a označený v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 (nariadenie CLP)
v aktuálnom zmení a s príslušnými národnými zákonmi implementujúcimi smernice ES. Táto karta
bezpečnostných údajov spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 1907/2006. Smernica 96/82/ES
(Seveso II); Časť 2 (Klasifikované látky) - Jedovatá
Národné predpisy
Podľa smernice EÚ 94/33/ES o ochrane mládeže pri práci, osoby mladšie ako 18 rokov nesmú
pracovať s týmto výrobkom. Tehotné ženy by nemali pracovať s výrobkom, pokiaľ hrozí čo aj
najmenšie nebezpečenstvo expozície. Dodržujte vnútroštátne nariadenie pre prácu s chemickými
činidlami.
Hodnotenie chemickej
bezpečnosti
Pre túto látku bolo vypracované hodnotenie chemickej bezpečnosti.
Expozičné scenáre relevantné pre tento materiál sú distribuované a pripojené k tejto KBÚ ako
samostatný dokument.
Identifikované použitia:
Použitia pracovníkmi v priemyselnom prostredí
Výroba kovového niklu.
S4A: Výroba nehrdzavejúcich, špeciálnych ocelí a špeciálnych zliatin.
Integrované oceliarne a železiarne.
Uhlíková oceľ EAF (vyrobená v elektrickej oblúkovej peci).
Prášková metalurgia.
Úprava kovových povrchov (elektrogalvanizačné a galvanoplastické technológie s použitím niklu).
Výroba niklových solí z kovového niklu.
Výroba batérií použitím kladných niklových elektród.
Výroba katalyzátorov.
Použitie predredukovaného katalyzátora obsahujúceho nikel.
Výroba magnetov.
Výroba výrobkov obsahujúcich nikel (napr. elektronika).
Výroba zliatin na tvrdé spájky.
Použitie zliatin na tvrdé spájky.
Výroba kontaktného materiálu na báze striebra a niklu.
Použitie kontaktného materiálu na báze striebra a niklu.
Naprašovanie.
Naprašovanie tenkých vrstiev evaporačnou technikou.
Použitia profesionálnymi pracovníkmi.
Použitie zliatin na tvrdé spájky.
Použitie kontaktného materiálu na báze striebra a niklu.
Spotrebiteľské použitia.
Pitná voda z konvíc obsahujúcich zinok.
Razba.
Priamy a dlhodobý kontakt s pokožkou.
Pitná voda z potrubí a kohútikov obsahujúcich nikel.
Materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami obsahujúce nikel.
Piercingy obsahujúce nikel.
Náčinie a nástroje obsahujúce nikel.
Oddiel 16: Iné informácie
Zoznam skratiek
DNEL: odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom.
PNEC: predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom.
PBT: perzistentná, bioakumulatívna a toxická.
vPvB: veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna.
DSD: Smernica 67/548/EHS.
CLP: Nariadenie (ES) č. 1272/2008.
LD50: Letálna dávka, 50%.
N/A: Nepoužiteľné.
Odkazy
IUCLID
Monografie IARC. Súhrnné hodnotenie karcinogenity (zväzky 1-100A)
Informácie o metóde
hodnotenia, ktorého
výsledkom je klasifikácia zmesi
Klasifikácia z hľadiska nebezpečnosti pre zdravie a životné prostredie je odvodená kombináciou
výpočtových metód a údajov z testov, ak sú k dispozícii. Ohľadne podrobností pozri oddiely 9, 11
a 12.
Úplné znenie všetkých
upozornení alebo R-viet a
H-viet v oddieloch 2 až 15
R40 Možnosť karcinogénneho účinku.
R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R48/23 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou
vdýchnutím.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H372 - Dlhodobou alebo opakovanou expozíciou spôsobuje poškodenie orgánov.
Informácie o vzdelávaní
Pri narábaní s týmto materiálom dodržujte inštruktáž.
ELECTROLYTIC NICKEL
902639 Verzia #: 01 Dátum revízie: 01-apríl-2011
SDS SLOVAKIA
Dátum vytlačenia: 13-apríl-2011
8/9
Odvolanie
Táto karta bezpečnostných údajov je osobitne navrhnutá tak, aby vyhovovala požiadavkám
nariadenia EÚ s názvom REACH o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických
látok (ES č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006) a príslušným
vnútroštátnym zákonom, a nemusí vyhovovať požiadavkám iných nariadení pre bezpečné
narábanie s výrobkom.
Dátum vydania
01-apríl-2011
Dátum revízie
01-apríl-2011
Dátum vytlačenia
13-apríl-2011
ELECTROLYTIC NICKEL
902639 Verzia #: 01 Dátum revízie: 01-apríl-2011
SDS SLOVAKIA
Dátum vytlačenia: 13-apríl-2011
9/9
Download

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV