Bezpečný list podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006/EG (REACH)
Kyslík (skvapalnený)
Strana : 1 / 6
Revidované vydanie č. : 0
Dátum : 0 / 0 / 0
Nahradzuje : 0 / 0 / 0
10.2200CLP SK
*** PONUKA ***
n ó
ó
J
Ñ
2.2 : Nehorľavé,
nejedovaté plyny
Nebezpečenstvo
5.1 : Okysličovacie látky
œM
M
«
1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
Identifikátor produktu
Obchodný názov
: Kyslík (skvapalnený)
ALIGAL 3 (Kyslík, skvapalnený)
LASAL 2003 (Kyslík, skvapalnený
Číslo materiálového bezpečnostného : 10.2200CLP SK
listu
: Kyslík (schladený)
Chemický popis
Číslo CAS :007782-44-7
Číslo EC :231-956-9
Č. indexu :008-001-00-8
: O2
Chemický vzorec
: Uvedené v Prílohe IV / V REACH, vyňaté z registrácie.
Registračné č.
: Priemyselné a odborné. Pred použitím vykonať posúdenie rizík.
Použitie
: AIR LIQUIDE SLOVAKIA s.r.o.
Identifikácia spoločnosti
Prievozská 4/A
821 09 Bratislava Slovakia
Phone +421/ 2 58 10 10 51
Fax +421/ 2 58 10 10 52
E-Mail: [email protected]
: 00421 (0) 902 602 602
Núdzové telefónne číslo
2 Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Trieda a kategória nebezpečenstva
Smernica EC 1272/2008 (CLP)
FYZIKÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ
: Oxidujúce plyny - Kategória 1 - Nebezpečenstvo (H270)
Plyny pod tlakom -Schladený skvapalnený plyn - Výstraha (H281)
Klasifikácia EC 67/548 alebo EC 1999/ : O; R8
45
AIR LIQUIDE SLOVAKIA s.r.o.
Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Slovakia
Phone +421/ 2 58 10 10 51
Fax +421/ 2 58 10 10 52
E-Mail: [email protected]
V prípade núdze : 00421 (0) 902 602 602
Strana : 2 / 6
Bezpečný list podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006/EG (REACH)
Revidované vydanie č. : 0
Dátum : 0 / 0 / 0
Nahradzuje : 0 / 0 / 0
Kyslík (skvapalnený)
10.2200CLP SK
2 Identifikácia nebezpečnosti (pokračovanie)
Prvky označovania
Označovanie Smernica EC 1272/2008
(CLP)
Výstražné piktogramy
œ M
M
«
: GHS03 - GHS04
: Nebezpečenstvo
: H270 : Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H281 : Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo
poranenia.
Výstražné piktogramy
Výstražné slovo
Výstražné upozornenie
Bezpečnostné upozornenie
- Prevencia
- Reakcia
- Uchovávanie
Označovanie EC 67/548 alebo EC
1999/45
Symbol(y)
: P244 : Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.
P220 : Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
P282 : Používajte termostabilné rukavice/ochranný štít/ochranné okuliare.
: P336+P315 : Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.
Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370+P376 : V prípade požiaru: ak je to bezpečné, zastavte únik.
: P403 : Uchovávajte na dobre vetranom mieste
O
ê
: O: Oxidujúci
: R8 : Pri kontakte s horl'avým materiálom môže spôsobit' požiar.
: S17 : Uchovávajte mimo dosahu horl'avého materiálu.
Referenčná fráza(y)
Presná fráza(y)
Iné nebezpečenstvo
: Žiadne.
Iné nebezpečenstvo
3 Zloženie/informácie o zložkách
: Látka.
Látka / Prípravok
Názov látky
Kyslík (schladený)
:
Obsah
100 %
Číslo CAS
7782-44-7
Číslo EC
231-956-9
Č. indexu
008-001-00-8
NOTE 1
O; R8
-----------------------------------------------Ox. Gas 1 (H270)
Press. Gas (H281)
Neobsahuje žiadne iné zložky alebo nečistoty, ktoré ovplyvňujú klasifikáciu produktu.
Poznámka 1: Uvedené v Prílohe IV / V REACH, vyňaté z registrácie.
Poznámka 2: Registračná lehota neuplynula.
Plné znenie R-viet pozri kapitola 16
Plné znenie H-upozornení pozri kapitola 16
AIR LIQUIDE SLOVAKIA s.r.o.
Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Slovakia
Phone +421/ 2 58 10 10 51
Fax +421/ 2 58 10 10 52
E-Mail: [email protected]
V prípade núdze : 00421 (0) 902 602 602
Bezpečný list podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006/EG (REACH)
Kyslík (skvapalnený)
Strana : 3 / 6
Revidované vydanie č. : 0
Dátum : 0 / 0 / 0
Nahradzuje : 0 / 0 / 0
10.2200CLP SK
4 Opatrenia prvej pomoci
Miera prvej pomoci
- Vdýchnutie
- Kontakt s očami/kožou
- Požitie
: Nepretržité vdychovanie koncentrácií nad 75% môže spôsobiť nevoľnosť, závrate,
dýchacie potiaže a kŕče.
Postihnutého presunúť do nekontaminovaného priestoru.
: Oči okamžite dôkladne vyplachovať vodou najmenej 15 minút.
Pri omrzlinách oplachujte aspoň 15 minút vodou. Priložte sterilný obväz a
vyhľadajte lekársku pomoc.
: Požitie sa nepovažuje za možný spôsob vystavenia sa pôsobeniu látky.
5 Protipožiarne opatrenia
Špecifické riziká
Nebezpečné produkty horenia
Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace médium
Zvláštne metódy
Zvláštne ochranné prostriedky pre
osoby hasiace požiar
: Vystavenie otvorenému ohňu môže spôsobiť roztrhnutie alebo explóziu nádoby.
Podporuje horenie.
: Žiadne.
: Použiť možno všetky známe hasiace prostriedky.
: Ak je to možné, zastavte výtok produktu.
Vzdialiť sa od kontajnera a z chráneného miesta chladiť studenou vodou .
Pri úniku plynu nestriekať na kontajner vodu. Okolie kropiť vodou z chráneného
miesta aby sa zamedzilo šírenie požiaru.
: Žiadne.
6 Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
Osobné opatrenia
Bezpečnostné opatrenia pre životné
prostredie
Spôsoby čistenia
: Oblasť evakuujte.
Zabezpečte dostatočné vetranie.
Odstráňte všetky zápalné zdroje.
Používajte ochranný odev.
: Pokúste se zastaviť únik.
Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, pivničných priestorov, alebo iných miest, na
ktorých môže nazhromaždenie byť nebezpečné.
: Priestor vetrajte.
Udržujte oblasť evakuovanú a odstráňte z nej všetky zápalné zdroje až do úplného
odparenia rozliatej kvapaliny. (Podlaha nesmie byť zamrznutá).
7 Zaobchádzanie a skladovanie
Manipulácia
Uskladnenie
AIR LIQUIDE SLOVAKIA s.r.o.
Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Slovakia
Phone +421/ 2 58 10 10 51
Fax +421/ 2 58 10 10 52
E-Mail: [email protected]
: Nepoužívajte olej ani mazací tuk.
Ventil otvárajte pomaly, aby ste zabránili tlakovým rázom.
Musí sa zabrániť spätnému vniknutiu vody do nádoby.
Zabráňte spätnému prúdeniu do nádoby.
Používajte len výbavu vhodnú pre tento produkt a jeho tlak a teplotu. Ak máte
pochybnosti, poraďte sa s dodávateľom plynu.
Zabráňte styku s iniciačnými zdrojmi (vrátane elektrostatických nábojov).
Odvolať sa na návod na obsluhu nádoby od výrobcu.
: Skladujte oddelene od horľavých plynov a iných horľavých materiálov.
Nádobu udržujte na teplote pod 50°C na dobre vetranom mieste.
V prípade núdze : 00421 (0) 902 602 602
Bezpečný list podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006/EG (REACH)
Kyslík (skvapalnený)
Strana : 4 / 6
Revidované vydanie č. : 0
Dátum : 0 / 0 / 0
Nahradzuje : 0 / 0 / 0
10.2200CLP SK
8 Kontroly expozície/osobná ochrana
Osobná ochrana
: Pri manipulácii s produktom nefajčite.
Zabezpečte dostatočné vetranie.
Chráňte oči, obličaj a pokožku pred striekajúcou kvapalinou.
Zabráňte vzniku atmosfér s prebytkom kyslíka (>21%).
9 Fyzikálne a chemické vlastnosti
Fyzikálny stav pri 20 °C
Farba
Vôňa
Molekulárna hmotnosť
Bod tavenia [°C]
Bod varu [°C]
Kritická teplota [°C]
Tlak výparov [20°C]
Relatívna hustota, plyn (vzduch=1)
Relatívna hustota, tekutina (voda=1)
Rozpustnosť vo vode [mg/l]
Rozsah horľavosti [obj. % vo
vzduchu]
Teplota samovznietenia [°C]
Iné údaje
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
plyn
Modrastá kvapalina.
Žiadne varovanie prostredníctvom zápachu
32
-219
-183
-118
Neaplikovateľné
1.1
1.1
39
Oxidačná látka.
: Neaplikovateľné
: Plyn alebo pary sú ťažšie ako vzduch. V uzavretých miestnostiach sa môžu
zhromažďovať na podlahe alebo v nižšie položených priestoroch.
10 Stabilita a reaktivita
Stabilita a reaktivita
Nebezpečné produkty rozkladu
: Môže prudko reagovať s horľavinami.
Môže prudko reagovať s redukčnými činidlami.
Prudko oxiduje organické materiály.
Unikajúca kvapalina môže spôsobiť skrehnutie konštrukčných materiálov.
Riziko výbuchu pri rozliatí na materiály s organickou štruktúrou (napr. drevo, asfalt).
: Žiadne.
11 Toxikologické informácie
Informácie o toxicite
: Tento produkt nepôsobí toxicky.
12 Ekologické informácie
Informácie o ekologických vplyvoch
: Môže spôsobiť poškodenie vegetácie mrazom.
13 Opatrenia pri zneškodňovaní
Všeobecne
AIR LIQUIDE SLOVAKIA s.r.o.
Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Slovakia
Phone +421/ 2 58 10 10 51
Fax +421/ 2 58 10 10 52
E-Mail: [email protected]
: Do atmosféry na dobre vetranom mieste.
Nevypúšťajte v miestach, kde by akumulácia plynu mohla byť nebezpečná.
Ak potrebujete inštrukcie, spojte sa s dodávateľom.
V prípade núdze : 00421 (0) 902 602 602
Bezpečný list podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006/EG (REACH)
Kyslík (skvapalnený)
Strana : 5 / 6
Revidované vydanie č. : 0
Dátum : 0 / 0 / 0
Nahradzuje : 0 / 0 / 0
10.2200CLP SK
13 Opatrenia pri zneškodňovaní (pokračovanie)
Číslo priemyselného odpadu
: 15 01 10
15 01 11
14 Informácie o doprave
Číslo UN
• Označenie ADR, IMDG, IATA
: 1073
n ó
ó
J
Ñ
: 2.2 : Nehorľavé, nejedovaté plyny
5.1 : Okysličovacie látky
Pozemná preprava
ADR/RID
Číslo identifikácie rizika
Správne expedičné označenie OSN
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
- Klasifikačný kód ADR/RID
- Pokyny pre balenie - Všeobecne
- kód obmedzenia pre tunel
:
:
:
:
:
:
225
KYSLÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ
2
3O
P203
C/E Tank carriage: Passage forbidden through tunnels of category C, D and E;
Other carriage: Passage forbidden through tunnels of category E
:
:
:
:
:
:
KYSLÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ
2.2
P203
F-C
S-W
P203
Morská doprava
- Kód IMO-IMDG
• Prepravný názov
• Trieda
- Skupina balenia podľa IMO
- EmS - Oheň
- EmS skupina - Únik
- Inštrukcie - Balenie
Vzdušný transport
- ICAO/IATA
: KYSLÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ
- Vhodný transportný názov
: 2.2
• Trieda
• IATA-Passenger and Cargo Aircraft : Neprepravujte v osobných lietadlách.
: Zakázané
• Cargo Aircraft only
Neprepravujte na vozidlách, ktorých nákladná plocha nie je oddelená od kabíny vodiča.
Zabezpečte, aby vodič bol informovaný o potenciálnych nebezpečenstvách nákladu, a aby vedel, čo má v prípade núdzovej
situácie robiť.
Pred dopravou nádob s produktom:
- Zabezpečte, aby nádoby boli upevnené.
Fľašový ventil musí byť uzatvorený a tesný.
Zabezpečte, aby zaslepovacia matica alebo zátka na bočnej prípojke ventilu (pokiaľ je k dispozícii) bola správne upevnená.
AIR LIQUIDE SLOVAKIA s.r.o.
Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Slovakia
Phone +421/ 2 58 10 10 51
Fax +421/ 2 58 10 10 52
E-Mail: [email protected]
V prípade núdze : 00421 (0) 902 602 602
Bezpečný list podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006/EG (REACH)
Kyslík (skvapalnený)
Strana : 6 / 6
Revidované vydanie č. : 0
Dátum : 0 / 0 / 0
Nahradzuje : 0 / 0 / 0
10.2200CLP SK
14 Informácie o doprave (pokračovanie)
Zabezpečte, aby zariadenie na ochranu ventilu (pokiaľ je k dispozícii) bolo správne upevnené.
- Zabezpečte dostatočné vetranie.
- Zhoda s platnými predpismi.
15 Informácie o právnych predpisoch
Nariadenia/právne predpisy
špecifické pre látku alebo zmes v
oblasti bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia
Seveso regulation 96/82/EC
: Zabezpečte dodržiavanie všetkých národných/miestnych predpisov.
: Uvedené
16 Iné informácie
Môže spôsobiť omrzliny.
Zabezpečte, aby pracovníci boli oboznámení s nebezpečenstvom obohatenia kyslíkom.
: R8 : Pri kontakte s horl'avým materiálom môže spôsobit' požiar.
Zoznam plného znenia R-viet v
odseku 3.
Zoznam plného znenia H-upozornení : H270 : Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H281 : Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo
v odseku 3.
poranenia.
Táto karta bezpečnostných údajov bola zostavená podľa platných európskych smerníc a platí pre všetky krajiny, ktoré tieto
smernice prevzali do svojich národných zákonov.
PREHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI : Aj keď sa tento dokument bol pripravovaný s najväčšou starostlivosťou, nenesie
zodpovednosť za úrazy a škody spôsobené jeho použitím.
Podrobnosti, uvedené v tomto dokumente, boli v čase jeho odovzdania do tlače
považované za správne. Pred použitím tohoto produktu v akomkoľvek novom
procese alebo pokuse je potrebné spracovať dôkladnú štúdiu o jeho kompatibilite s
materiálmi a bezpečnosti.
Koniec dokumentu
AIR LIQUIDE SLOVAKIA s.r.o.
Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Slovakia
Phone +421/ 2 58 10 10 51
Fax +421/ 2 58 10 10 52
E-Mail: [email protected]
V prípade núdze : 00421 (0) 902 602 602
Download

KYSLÍK (kvapalný) - Bezpečnostný list