Fincentrum a.s.
VÝROČNÁ SPRÁVA
2012
3
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚVODNÁ ČASŤ
ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
4
ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI
6
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 2012
7
ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV
8
SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI
10
ĽUDSKÉ ZDROJE
16
VZDELÁVANIE A MZDOVÁ POLITIKA
17
NÁVRH NA POUŽITIE ZISKU
17
VÝZNAMNÉ UDALOSTI SKUPINY FINCENTRUM
18
VÝZNAMNÉ UDALOSTI OSTATNÝCH SPOLOČNOSTÍ SKUPINY FINCENTRUM
20
KONCEPCIA PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, CIELE A STRATEGICKÉ ZÁMERY V R. 2013
22
SPRÁVA DOZORNEJ RADY
24
INFORMÁCIE V ZMYSLE ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE
25
FINANČNÁ ČASŤ
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
28
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2012
SÚVAHA K 31.12. 2012
32
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. 12. 2012
34
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. 12. 2012
36
PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH ZA OBDOBIE KONČIACE 31.12. 2012
53
IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI
55
ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝROČNÚ SPRÁVU
55
4
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚVODNÁ ČASŤ
ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU
PREDSTAVENSTVA
Vážení akcionári, dámy a páni,
v segmente úverov na úrovni Slovenska za rok 2012
klesol o 6,1% na úroveň 3 225 789 000 €, my sme
rok 2012 sa zapíše do dejín Fincentra ako rok 5. vý-
vo Fincentre rástli o 5,9% na úroveň 235 965 500 €.
ročia pôsobenia našej spoločnosti na slovenskom
Opäť sme predstihli niektoré dlhodobo etablované
trhu. Zároveň to bol rok masívnych aktivít našej
retailové banky, pričom sme si posilnili pozíciu nielen
politickej scény, keď situácia vo verejných financiách
v oblasti kvantitatívnych, ale aj kvalitatívnych uka-
ako aj záväzok zo strany vlády, že pripraví na rok
zovateľov, čo nám zlepšuje naše negociačné schop-
2013 rozpočet, ktorý v deficite nepresiahne hranicu
nosti na trhu. V celkových tržbách evidujeme medzi-
3% HDP znamenala okrem iného kľúčovú zmenu
ročný nárast o 39,8% na úroveň obratu 10 219 653 €,
podmienok II. dôchodkového piliera. Vo Fincentre
čo je naozaj skvelý výsledok, ešte raz vďaka všetkým,
sme sa komunikačne zamerali na dve zásadné témy.
ktorí sa na ňom s nadšením podieľali.
Vytvorili sme priestor na odbornú diskusiu o úlohe
štátu v podpore bývania, ako aj k problematike
Vďaka samozrejme patrí predovšetkým našim klien-
zmien v dôchodkovom systéme, pričom sme sa za-
tom, medzi ktorých radíme aj našich manažérov
pojili do odbornej diskusie aj našim návrhom pre-
a sprostredkovateľov. Vytvorili sme unikátne pro-
rozdelenia príspevkov medzi sociálnou poisťovňou
rastové prostredie, kde kladieme hlavný dôraz na
a osobnými dôchodkovými účtami, kde sme sa snažili
skvelé zázemie, nadštandardné podmienky a vyni-
akcentovať motivačné nástroje, ktoré by podporili
kajúce vzťahy. Kvalita a odbornosť, ako aj seriózny
osobnú zodpovednosť klientov za jeseň života.
prístup je to, čím sa odlišujeme od konkurencie. To
je aj jeden z hlavných atribútov nášho úspech na na-
Všetky legislatívne aktivity majú priamy dopad
šom trhu. Sme presvedčení, že len kvalitne pripra-
na správanie sa našich klientov, ktoré má zasa dopad
vený, nadštandardne ohodnotený sprostredkovateľ
na stratégiu našej spoločnosti. Preto chceme byť
môže odviesť 100% prácu pre klienta. Ponúkame
v tejto oblasti lídrom na trhu nielen na Slovensku.
predovšetkým dlhodobú spoluprácu často s perspek-
Uvedomujeme si, že regulácie sa administrujú
tívou celého profesijného života.
predovšetkým na európskej úrovni a preto sme sa
v minulom roku stali ako jediný z našej krajiny členmi
Dlhodobá kvalitná a seriózna práca je to, čo si pre-
medzinárodnej asociácie finančných poradcov FECIF,
nesieme aj do roku 2013, kedy opäť očakávame
ktorá má priamy dosah na príslušné orgány európskej
masívny rast podporený exkluzívnym akcionárskym
komisie, pričom sa takto môžeme zúčastňovať
programom pre najlepších manažérov a sprostred-
odbornej diskusie oveľa efektívnejšie.
kovateľov. Opäť potvrdíme dnes už staré známe, že
Fincentrum je pre kvalitných ľudí prvou voľbou pri
Z pohľadu obchodných výsledkov bol pre našu spo-
výbere silného a perspektívneho partnera, s ktorým
ločnosť Fincentrum rok 2012 mimoriadne úspešný.
chcú dlhodobo spojiť svoju budúcnosť.
Opäť sme sa priblížili k druhej priečke na poradenskom trhu, pričom v segmente úverov sme sa stali
Prajem Vám spokojný
jednotkou. Dôstojne sme tak zavŕšili prvú päťroč-
a úspešný rok 2013.
nicu. O našej dynamike svedčí aj fakt, že ak trh
5
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚVODNÁ ČASŤ
Mgr. Milan Repka
predseda predstavenstva
Fincentrum a.s.
6
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
ŠTATUTÁRNE ORGÁNY
A DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI
PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI – ZLOŽENIE KU DŇU 31. 12. 2012
PREDSEDA
ČLEN
ČLEN
Mgr. Milan Repka
Ing. Martin Nejedlý
Ing. Petr Stuchlík
trvale bytom: Stromová 38, 831 01
Bratislava, Slovenská republika
trvale bytom: Mezilesí I 142/2, 751 24
Přerov XI – Vinary, Česká republika
trvale bytom: Ulčova 740/2a, 184 00
Praha 8, Česká republika
(predsedom predstavenstva
je od 11. 8. 2008)
(členom predstavenstva
je od 11. 8. 2008)
(členom predstavenstva
je od 15. 3. 2007)
DOZORNÁ RADA – ZLOŽENIE KU DŇU 31. 12. 2012
PREDSEDA
ČLEN
ČLEN
Ing. Hana Strnadová
JUDr. Jozef Faško
David Šimoník
trvale bytom: Polní 396, Louňovice,
251 62 Mukařov, Česká republika
trvale bytom: Černého 8/426, 182 00
Praha 8, Česká republika
trvale bytom: Ulčova 740/2a, 184 00
Praha 8, Česká republika
(predsedom Dozornej rady
je od 18. 12. 2008)
(členom Dozornej rady
je od 11. 8. 2008)
(členom Dozornej rady
je od 18. 12. 2008)
7
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
ORGANIZAČNÁ
ŠTRUKTÚRA 2012
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FINCENTRUM A.S. V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.
VEDENIE SPOLOČNOSTI
DIVÍZIA
FINANČNÉ
SPROSTREDKOVANIE
FINANČNÉ
A PREVÁDZKOVÉ
ODDELENIE
SERVIS
DFS
FINANČNÉ
ODDELENIE
VZDELÁVANIE
PREVÁDZKOVÉ
ODDELENIE
ANALYTICKÉ
ODDELENIE
IT
BACK OFFICE
PRÁVNE
ODDELENIE
A COMPLIANCE
MARKETINGOVÉ
ODDELENIE
8
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
ŠTRUKTÚRA
AKCIONÁROV
POČET, DRUH, PODOBA A MENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ
100 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 332,- €
AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI FINCENTRUM A.S. K 31. 12. 2012
AKCIONÁRI
Ing. Martin Nejedlý
Ing. Petr Stuchlík
NARODENÝ
POČET AKCIÍ
POČET HLASOV
74 ks
740
12. 3. 1975
(nahradené hromadnou
akciou č. 1 (čísla akcií
1-74), menovitá hodnota
akcie 332,- €)
percentuálny podiel
na zisku 74 %
26 ks
260
8. 4. 1977
(nahradené hromadnou
akciou č. 2 (čísla akcií 75100), menovitá hodnota
akcie 332,- €
percentuálny podiel
na zisku 26 %
9
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
74 %
26 %
10
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI
SPRÁVA
O PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI
SPOLOČNOSTI
Pomáhame ľuďom bohatnúť.
Fincentrum pomáha ľuďom prijímať tie správne rozhodnutia o ich financiách. Realizujeme to rôznymi
spôsobmi: priamym finančným sprostredkovaním,
sprostredkovaním na úrovni firiem alebo aktuálnym
informovaním o finančných produktoch, inštitúciách
a ich analýzami.
11
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI
Fincentrum patrí medzi trojicu najväčších finančno-sprostredkovateľských spoločností
na slovenskom trhu. Svoj úspech stavia na dôslednej snahe o najvyššiu kvalitu finančného
sprostredkovania. Na Slovensku a v Českej republike pomáha Fincentrum jednotlivcom
aj korporátnej klientele orientovať sa v zložitom svete financií.
ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI FINCENTRUM A.S.
ČINNOSŤ OSTATNÝCH SPOLOČNOSTÍ
ZO SKUPINY FINCENTRUM
Komplexné finančné sprostredkovanie s využitím pro-
Fincentrum a.s. (Česká republika) je spoločnosť, ktorú
duktového portfólia renomovaných finančných inšti-
založili akcionári v apríli 2000. Spoločnosť rozvíja kon-
túcií poskytuje pod hlavičkou niekoľkých desiatok
cept kvalitného finančného sprostredkovania v Českej
sprostredkovateľských centier a viac ako 2 500 indivi-
republike – každoročne tu významne rastie a znižuje
duálnych finančných sprostredkovateľov.
historický náskok konkurenčných spoločností, ktoré
vstúpili na český trh skôr. V roku 2012 vyrástlo Fincen-
Kvalita finančného sprostredkovania je základným pred-
trum v Českej republike medziročne o 16 %, kedy jeho
pokladom pre budovanie dlhodobých vzťahov medzi
obrat prekročil 1,004 mld. Kč.
klientmi a ich sprostredkovateľmi. Vďaka kvalitnému
sprostredkovaniu Fincentrum dlhodobo víťazí v rôznych
Aj naďalej pôsobí v Českej republike Fincentrum Me-
testoch finančných sprostredkovateľov. K oceňovaniu
dia s.r.o. Spoločnosť zastrešuje činnosti dvoch dôležitých
z minulých rokov od Českej televízie, denníka MF Dnes,
divízií Fincentra: Divízie Event management a Divízie
týždenníka Profit a odborného magazínu FP-finanční
Media.
poradce pribudol titul Najlepšia poradenská spoločnosť
pre penzijnú reformu od renomovaného českého
Divízia Event management organizuje a produkuje
ekonomického týždenníka Euro.
každoročne rad prestížnych spoločenských akcií. Medzi najvýznamnejšie patrí ocenenie Fincentrum Banka
Činnosť spoločnosti Fincentrum a.s. je rozdelená do
roku a analýza investičného trhu s názvom Investícia
niekoľkých divízií, ktoré spolu vzájomne spolupracujú
roka. Okrem týchto projektov, ktoré podporujú navo-
a vo vzťahu ku klientovi sa vhodne dopĺňajú.
nok image značky Fincentrum, produkuje Divízia Event
management každoročne celý rad interných akcií pre
Najväčšou z nich je Divízia Finančného sprostred-
centrálu a finančných sprostredkovateľov.
kovania. Viac ako 2 500 finančných sprostredkovateľov vytvára pod hlavičkou Fincentra finančné plány
Novinky zo sveta investícií a financovania bývania
jednotlivcom aj celým rodinám. Finanční sprostredko-
prinášajú každodenne internetové portály spravo-
vatelia Fincentra analyzujú potreby klientov, pripra-
vané Divíziou Media. Servery Investujeme.sk, Inves-
vujú a realizujú finančné riešenia a poskytujú tiež
tujeme.cz, Hypoindex.cz, CeskeReformy.cz alebo
následnú starostlivosť a servis zmlúv.
OvereniPoradcu.cz patria k úspešným projektom
českého a slovenského internetu s vysokou návštev-
Divízia Korporátnych obchodov je zameraná na komplexné zabezpečenie potrieb malých a stredných podnikateľov, organizácií a štátnych inštitúcií v oblasti poistenia. Divízia zastrešuje tiež oddelenie Zamestnaneckých
výhod, Poistenia podnikateľov a priemyslu, flotilové
poistenie automobilov a niektoré špeciálne projekty.
nosťou unikátnych užívateľov.
12
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI
ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI
Rok 2011
Majetok spolu
A
Neobežný majetok
A1
Dlhodobý nehmotný majetok
A2
Dlhodobý hmotný majetok
B
Obežný majetok
B1
Zásoby
B2
Dlhodobé pohľadávky
B3
Krátkodobé pohľadávky
B4
Finančné účty
C
Časové rozlíšenie
C1
Náklady budúcich období
C2
Príjmy budúcich období
Rok 2012
€
%
€
%
2 128 502,00
100,00
2 498 489,00
100,00
115 830,00
5,44
78 791,00
3,15
8 443,00
0,40
5 376,00
0,22
107 387,00
5,05
73 415,00
2,94
1 956 734,00
91,93
2 182 527,00
87,36
15 524,00
0,73
21 155,00
0,85
197 356,00
9,27
245 999,00
9,85
1 185 964,00
55,72
1 352 404,00
54,13
557 890,00
26,21
562 969,00
22,53
55 938,00
2,63
237 171,00
9,49
47 462,00
2,23
47 500,00
1,90
8 476,00
0,40
189 671,00
7,59
V roku 2012 vzrástla hodnota majetku spoločnosti Fincentrum a.s. o 17,38 % oproti roku 2011.
Oproti roku 2011 sa v roku 2012 zvýšila hodnota krátkodobých pohľadávok spoločnosti Fincentrum a.s. o 14,03 %.
Hodnota dlhodobých pohľadávok v roku 2012 narástla o 24,65 % oproti roku 2011.
13
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI
ŠTRUKTÚRA VLASTNÉHO IMANIA A ZÁVÄZKOV
Rok 2011
Vlastné imanie a záväzky spolu
Rok 2012
€
%
€
%
2 128 502,00
100,00
2 498 489,00
100,00
-123 880,00
-5,82
942 591,00
37,73
A
Vlastné imanie
A1
Základné imanie
33 200,00
1,56
33 200,00
1,33
A2
Kapitálové fondy
3 314,00
0,16
3 314,00
0,13
A3
Výsledky hospodárenia minulých rokov
-201 913,00
-9,49
-160 394,00
-6,42
A4
Výsledok hospodárenia
41 519,00
1,95
1 066 471,00
42,68
B
Záväzky
2 252 382,00
105,82
1 555 898,00
62,27
B1
Rezervy
343 255,00
16,13
392 433,00
15,70
B2
Dlhodobé záväzky
B3
Krátkodobé záväzky
C
C1
9 158,00
0,43
3 278
0,13
1 899 969,00
89,26
1 160187,00
46,44
Časové rozlíšenie
0,00
0,00
0,00
0,00
Výdavky budúcich období
0,00
0,00
0,00
0,00
V predchádzajúcich rokoch hospodárila spoločnosť Fincentrum a.s. s finančnou stratou. Táto sa za roky 2007 až
2010 vyšplhala až na čiastku 201 913 €. Vďaka vhodným ekonomickým a protikrízovým opatreniam sa Fincentru darilo každý nasledujúci rok uzavrieť so stratou nižšou než v roku predchádzajúcom. Definitívny zlom nastal
v roku 2011, kedy sa spoločnosti podarilo prelomiť, z hľadiska finančného hospodárenia, nie veľmi šťastné
obdobie a ukončila rok so ziskom na úrovni 41 519 €. V tomto trende pokračovala spoločnosť Fincentrum a.s.
aj v roku 2012, kedy dosiahla zisk na úrovni 1 066 471 €. V porovnaní s rokom 2011 sa v roku 2012 veľmi výrazne zvýšila hodnota zisku o 2 468,63 %, čo naznačuje, že spoločnosť si za 5 rokov pôsobenia na trhu našla svoje
stabilné miesto. To sa prejavilo aj v miere zisku v roku 2012. Do nasledujúcich rokov možno očakávať priaznivý
vývoj, aj keď je možné, že tak dynamický nárast ako v roku 2012 sa v najbližšej budúcnosti nezopakuje.
Najvýznamnejšou položkou záväzkov spoločnosti stále zostávajú krátkodobé záväzky, avšak oproti roku 2011
poklesli o 38,94 %. Spoločnosť Fincentrum a.s. tvorila v roku 2011 rezervy vo výške 392 433 €, čo v porovnaní
s rokom 2011 predstavuje nárast na úrovni 14,33 %
14
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI
ŠTRUKTÚRA VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA
Rok 2011
Rok 2012
€
€
211 557,00
1 350 139,00
19 546,00
22 368,00
1
Výsledky hospodárenia z hospodárskej činnosti
2
Tržby z predaja tovaru
3
Náklady na obstaranie tovaru
4
Tržby z predaja služieb
5
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
120 004,00
49 445,00
6
Spotreba materiálu a energií
-39 287,00
-55 074,00
7
Náklady na služby
-5 823 604,00
-7 879 137,00
8
Osobné náklady
-549 316,00
-643 261,00
9
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-255 849,00
-187 204,00
-9 865,00
-12 901,00
-22 288,00
-21 826,00
7 170 455,00
10 147 840,00
10
Dane a poplatky
11
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
12
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
13
Výsledky hospodárenia z finančnej činnosti
14
Výnosové úroky
15
Kurzové zisky
802,00
8 635,00
16
Nákladové úroky
-48 009,00
-21 485,00
17
Kurzové straty
-10 468,00
-3 371,00
18
Ostatné náklady na finančnú činnosť
-2 330,00
-2 360,00
19
Výsledok hospodárenia pred zdanením
151 719,00
1 347 270,00
20
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
253 768,00
329 441,00
21
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
22
Výsledok hospodárenia
-35 727,00
-40 812,00
-362 512,00
-29 299,00
-59 838,00
-2 869,00
167,00
1 792,00
-143 568,00
-48 642,00
41 519,00
1 066 471,00
Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti Fincentrum a.s. je vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Preto aj hlavný príjem spoločnosti tvoria tržby z predaja služieb. Tie v roku 2012 presiahli sumu
10 miliónov eur. Medziročný nárast oproti roku 2011 predstavuje v tejto oblasti 41,52 %. Oproti roku 2011
zaznamenali pokles o 58,80 % ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.
Z hľadiska nákladov sú najvýznamnejšou položkou náklady na služby, ktoré oproti roku 2011 stúpli o 35,30 %
a ostatné náklady na hospodársku činnosť, ktoré zaznamenali pokles o 26,83 % oproti roku 2011.
Vzhľadom na priaznivý vývoj výmenného kurzu medzi menou euro (EUR) a českou korunou (CZK), nakoľko
Fincentrum a.s. úzko spolupracuje s dodávateľmi z Českej republiky, v roku 2012 klesli kurzové straty oproti
roku 2011 o 67,80 %.
15
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI
16
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ĽUDSKÉ ZDROJE
ĽUDSKÉ ZDROJE
VÝVOJ POČTU ZAMESTNANCOV FIRMY FINCENTRUM A.S. V ROKU 2012
22
JANUÁR
25
FEBRUÁR
24
MAREC
25
APRÍL
23
MÁJ
JÚN
25
JÚL
25
28
AUGUST
38
SEPTEMBER
28
OKTÓBER
29
NOVEMBER
27
DECEMBER
26
PRIEMER
0
10
20
30
40
Spoločnosť Fincentrum a.s. mala k 1. 1. 2012 v trvalom pracovnom pomere 25 zamestnancov. Oproti rovnakému
obdobiu v roku 2011 predstavuje toto číslo 13,64 % nárast.
K 31. 12. 2012 bol celkový počet zamestnancov spoločnosti Fincentrum a.s. v trvalom pracovnom pomere 27.
V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2011 predstavuje počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere
nárast o 12,50 %.
Priemerný počet zamestnancov spoločnosti Fincentrum a.s. v roku 2012 bol 26. Toto číslo oproti roku 2011
predstavuje 8,33 % nárast. Zároveň mala spoločnosť troch štatutárnych zástupcov.
17
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
VZDELÁVANIE, MZDY
VZDELÁVANIE A MZDOVÁ
POLITIKA
VZDELÁVANIE
MZDOVÁ POLITIKA
Spoločnosť Fincentrum a.s. kladie veľký dôraz na
Zamestnanci spoločnosti Fincentrum a.s. sú odme-
neustále prehlbovanie, zvyšovanie kvalifikácie a ďalší
ňovaní fixnou mzdou podľa profesijného zaradenia,
rozvoj svojich zamestnancov. Základnou a povinnou
ktorá je garantované mzdovým výmerom. Pohyblivá
oblasťou sú zákonné periodické školenia. Každý
zložka mzdy je viazaná na splnenie vopred stano-
vzdelávací program je závislý na súčasnom pracov-
vených a odsúhlasených individuálnych cieľov za-
nom zaradení alebo na ďalšom kariérnom postupe
mestnancov na dané obdobie, ktoré sú vyhodnoco-
zamestnanca.
vané a vyplácané po skončení hodnotiaceho
obdobia.
NÁVRH NA POUŽITIE
ZISKU
Výsledok hospodárenia za rok 2012 predstavoval
zisk vo výške 1 066 471 €. V roku 2013 bude tento
zisk preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. O jeho konkrétnom použití rozhodne
valné zhromaždenie akcionárov v nasledujúcom
účtovnom období.
18
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
UDALOSTI 2012
VÝZNAMNÉ UDALOSTI
SKUPINY FINCENTRUM
JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
MÁJ
Investícia roka 2011
Konferencia o bývaní
5. výročie založenia
spoločnosti
Mobilné finData
V roku 2011 spoločnosť
Fincentrum bolo part-
V marci 2012 si spoloč-
V prvom štvrťroku pred-
Fincentrum Media
nerom odbornej konfe-
nosť Fincentrum pripo-
stavila spoločnosť Fin-
v spolupráci s odborný-
rencie o financovaní bý-
menula piate výročie
centrum svojim
mi portálmi www.inves-
vania pod názvom
založenia spoločnosti
sprostredkovateľom
tujeme.sk na Slovensku
„Quo vadis bývanie na
na Slovensku. Počas pô-
unikátnu aplikáciu fin-
a www.investujeme.cz
Slovensku“, ktorú uspo-
sobenia na trhu finanč-
Data pre inteligentné
v Českej republike spus-
riadal Inštitút hospo-
ného sprostredkovania
telefóny. V auguste ju
tila nový projekt In-
dárskej politiky dňa
sa stala suverénnou tre-
už využívala aktívne
vestícia roka. Investícia
16. februára 2012
ťou najväčšou finančno-
štvrtina sprostredkova-
roka je detailná analýza
v Bratislave.
-sprostredkovateľskou
teľov spoločnosti Fin-
investičného trhu a vy-
Milan Repka na odbor-
spoločnosťou a neustále
centrum. Sprostredko-
hlasuje sa spätne za
nej konferencii upozor-
zaznamenáva rýchly
vatelia vďaka nej môžu
predchádzajúci rok.
nil, že na Slovensku sa
rast a dynamický rozvoj.
kedykoľvek vyhľadávať
Analýza investičného
neustále menia pravidlá
a spravovať nielen aktu-
trhu Investícia roka
štátnej podpory býva-
álne kontakty na svojich
vznikla ako reakcia na
nia, politici sa neustále
klientov či kolegov, ale
nedostatočné vedomos-
snažia šetriť na podpo-
tiež sledovať svoju pro-
ti a informovanosť
re bývania, čo sa v ko-
dukciu a predbežný od-
drobných investorov,
nečnom dôsledku obra-
had nároku na provízne
s ktorou sa stretávajú
cia voči daňovým
odmeny v danom me-
pri každodennej práci
poplatníkom. Nízke pla-
siaci. Mobilnú verziu
finanční sprostredkova-
ty a nepomerne drahšie
aplikácie finData môžu
telia skupiny Fincen-
nehnuteľnosti spôsobu-
využívať sprostredkova-
trum. V roku 2012 boli
jú, že vlastné bývanie je
telia tak na Slovensku
výsledky analýzy inves-
pre mnohé skupiny
ako aj v Českej republi-
tičného trhu vyhlásené
obyvateľov nedostupné
ke. V oboch jazykových
po druhýkrát. V Českej
a alternatíva v podobe
verziách je dostupná
republike sa partnerom
nájomných bytov
v Apple App Store
Investície roka stala
neexistuje.
(zariadenia iPhone
spoločnosť PwC Česká
a iPad) a v Google Play
republika.
(pre zariadenia s operačným systémom
Android).
19
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
UDALOSTI 2012
JÚN
JÚL, AUGUST
Konferencia o dôchodkovom systéme
Sporenia na dôchodok
– otvorený list vláde
Dňa 21. júna 2012 orga-
V letných mesiacoch sa
nizoval Inštitút hospo-
na Slovensku riešila
dárskej politiky konfe-
problematika sporenia
renciu „Alternatívy
v druhom pilieri. Fin-
dôchodkového systé-
centrum adresovalo po-
mu“, kde bolo Fincen-
litikom otvorený list,
trum hlavným partne-
kde navrhovalo väčšiu
rom za účasti
slobodu pri dobrovoľ-
predstaviteľov vládneho
nom starobnom sporení
sektora, privátneho sek-
s daňovým zvýhodne-
tora, akademickej obce
ným. Text návrhu doru-
a za účasti médií. Cie-
čila prostredníctvom
ľom konferencie bolo
otvoreného listu spoloč-
prispieť k odbornej dis-
nosť Fincentrum pre-
kusii o význame, udrža-
miérovi Róbertovi Fico-
teľnosti, nastavení a sta-
vi, Ministerstvu práce,
bilite dôchodkového
sociálnych vecí a rodiny
systému na Slovensku.
SR, Ministerstvu financií
Spoločnosť Fincentrum
SR, Inštitútu finančnej
navrhla vláde upozor-
politiky, Rade solidarity
ňovať ľudí na riziko de-
a rozvoja, parlament-
mografického vývoja,
ným výborom pre soci-
čoho dôsledkom bude,
álne veci a financie a
že I. ani II. pilier nepo-
rozpočet, jednotlivým
skytnú občanom plno-
poslaneckým klubom,
hodnotné riešenie fi-
ako aj všetkým poslan-
nancovania dôchodkov.
com NR SR.
Ďalej navrhla efektívne
podporovať individuálne sporenie v rámci takzvaného štvrtého
piliera.
20
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
UDALOSTI 2012
VÝZNAMNÉ UDALOSTI OSTATNÝCH
SPOLOČNOSTÍ SKUPINY FINCENTRUM
FEBRUÁR
MAREC
MÁJ
JÚL
Investícia roka 2011
Povinná lehota
pred koncom fixácie
hypotéky
Najlepšia poradenská
spoločnosť
pre penzijnú reformu
Najlepší sprostredkovatelia pracujú vo
Fincentre
Začiatkom februára
V marci 2012 upozorni-
Fincentrum sa umiestni-
Ocenenie od českého týž-
2012 predstavilo Fin-
lo Fincentrum na dlho-
lo na prvom mieste v
denníka Euro využilo
centrum v spolupráci
dobý problém českého
rebríčku najlepších fi-
v letných mesiacoch Fin-
s odborným partnerom,
hypotekárnom trhu –
nančno-sprostredkova-
centrum v rámci marke-
renomovanou spoloč-
spotrebitelia nemajú
teľských spoločností pre
tingovej kampane Najlep-
nosťou PwC Česká re-
dostatok času na dojed-
dôchodkovú reformu
ší sprostredkovatelia
publika, druhý ročník
návanie výhodnejších
českého týždenníka
pracujú vo Fincentre. Cie-
analýzy českého inves-
podmienok hypoték
EURO. Ocenenie kvality
ľom kampane bolo upo-
tičného trhu Investícia
pred koncom fixácie,
sprostredkovateľských
zorniť spotrebiteľov
roka. Cieľom projektu
pretože ich súčasná
služieb spoločnosti Fin-
na dôležitosť voľby kvalit-
je prispievať k vzdela-
banka informuje o no-
centrum redakciou týž-
ného finančného
nosti spotrebiteľov, kto-
vých podmienkách hy-
denníka Euro nasleduje
sprostredkovateľa. V rám-
rí pri správe svojich
poték na ďalšie fixačné
po predchádzajúcom ví-
ci kampane bol spustený
osobných financií dlho-
obdobie veľmi neskoro.
ťazstve v nezávislých
špeciálny internetový
dobo chybujú a zvýšiť
Fincentrum požiadalo
testoch iDNES.cz a Čes-
portál
ich záujem o sebavzde-
Legislatívny odbor Mi-
kej televízie (Černé
www.OvereniPoradcu.cz,
lávanie v oblasti
nisterstva financií ČR,
ovce, 2008), týždenníka
na ktorom si mohol kaž-
osobných financií.
aby pristúpilo k jedno-
Profit (2009) a odborné-
dý overiť, či jeho finančný
duchej úprave legisla-
ho magazínu FP-finanč-
sprostredkovateľ je regis-
tívy a zaviedlo pre ban-
ní poradce (2010, 2011).
trovaný v Českej národnej
ky povinnú lehotu pre
banke a pod hlavičkou
informovanie klienta
akej finančno-sprostred-
pred koncom fixačného
kovateľskej spoločnosti
obdobia.
svoje služby poskytuje
v ČR. V kampani boli využíté outdoorové plochy
v najväčších českých a slovenských mestách, reklamný priestor na internetových portáloch
Fincentra a vo vybraných
printových médiách.
21
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
UDALOSTI 2012
JÚN
NOVEMBER
DECEMBER
GarantovanáPenze.cz:
sprievodca penzijným
pripoistením
Banka roku 2012
V spolupráci s interne-
V novembri vyhlásilo
českého umenia. Pre
Spoločnosť Fincentrum
tovým serverom
Fincentrum jedenásty
rok 2012 bola zvolená
sa tretí rok po sebe za-
Měšec.cz spustilo Fin-
ročník rešpektovaného
inšpirácia dielom české-
radila do rebríčka „Čes-
centrum v júni 2012
ocenenia domácich fi-
ho kritika, teoretika
kých 100 Nejlepších“.
nový portál s možnos-
nančných inštitúcií a ich
umenia, výtvarného
Oprotí poslednému roč-
ťou uzatvoriť zmluvu
produktov, Ficentrum
umelca, publicistu
níku sa Fincentrum po-
o penzijnom pripoistení
Banka roku. Ocenenie
a prekladateľa
sunulo o celých 40 prie-
u jedného z deviatich
je dlhodobo najsledova-
Karla Teige.
čok na 38. miesto a je
penzijných fondov
nejším ocenením finan-
najlepšie hodnotenou
v Českej republike.
čných produktov, ktoré-
finančno-sprostredkova-
mu venuje pozornosť
teľskou spoločnosťou
široká verejnosť a finan-
na českom trhu.
čné inštitúcie, s ním aktívne pracujú vo svojich
marketingových
kampaniach.
Po úspešných desiatich
rokoch pristúpilo Fincentrum v roku 2012
k zmene kreatívneho
konceptu ocenenia,
ktoré bude novo prepojené s kultúrnou platformou. Fincentrum
banka roku tak bude
v nasledujúcich desiatich rokoch vždy graficky inšpirované vybraným umelcom, ktorý
mal významný prínos
pre históriu či súčasnosť
„Českých 100
nejlepších“
22
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
STRATÉGIA
KONCEPCIA
PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI, CIELE
A STRATEGICKÉ
ZÁMERY
V ROKU 2013
Hlavnou podnikateľskou
aktivitou spoločnosti
Fincentrum je finančné
sprostredkovanie spotrebiteľom
a firemným klientom. Dôsledná
orientácia na nezávislosť
a kvalitu finančného
sprostredkovania je aJ naďalej
hlavným stavebným kameňom
pre dlhodobý rast spoločností
na Slovensku
i v Českej republike.
Na Kongresoch v Trnave a Prahe stanovilo Fincentrum v septembri 2012 ambiciózny strategický cieľ: stať sa do roku 2017
jednotkou na slovenskom a českom trhu nielen v kvalite, ale
tiež v objeme finančného
sprostredkovania.
Fincentrum má všetky predpoklady tento cieľ splniť. V uplynulých rokoch dokázalo rásť
každoročne dvojciferným tempom a dlhodobo v tomto ohľade prekonávať výsledky konkurenčných spoločností.
23
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
STRATÉGIA
V januári 2013 získalo Fincentrum ďalšiu významnú konkurenčnú výhodu: do spoločnosti
vstúpili kapitálovo renomovaní
strategický partneri vedení Luborom Žalmanom, bývalým generálnym riaditeľom českej
Raiffeisenbank.
Stredoeurópsky ARX Equity Part-
Úlohou centrály spoločnosti
ners a švajčiarské fondy Capital
bude aj naďalej zlepšovať kon-
Dynamics získajú v skupine spo-
trolné a podporné mechanizmy
ločností Fincentrum majoritný po-
a podporovať značku Fincen-
diel. Znalosť lokálneho trhu, sieť
trum tak, aby bola pri činnosti
kvalitných finančných sprostred-
sprostredkovateľov významnou
kovateľov a dobré renomé, kto-
konkurenčnou výhodou. Jednou
rým Fincentrum disponuje, vytvá-
z priorít je vybudovanie online
ra v kombinácii s globálnymi
kanálov pre podporu sprostred-
skúsenosťami a kapitálovou silou
kovateľov, ako aj koncových
nových investorov dokonalé pred-
klientov, doplnené zlepšením
poklady pre budúci stabilný rast
znalosti u koncových klientov,
spoločnosti.
ktoré povedie k zvýšeniu vyváženosti na našej báze.
Dôležitým predpokladom pre
rozvoj konceptu kvalitného
sprostredkovania je zabezpečenie
Naša vízia
kvalitného zázemia a podpory
Chceme sa stať významnou
pre viac ako 2 500 finančných
sprostredkovateľskou spoločnos-
sprostredkovateľov v oboch kraji-
ťou v strednej a východnej Euró-
nách. Medzi priority Fincentra
pe. Poskytovať kvalitné finančné
tak patrí snaha o prípravu čo naj-
sprostredkovanie a mať dobré a
lepších podmienok pre samostat-
rešpektované meno.
né podnikanie sprostredkovate-
Naše ciele sledujeme dlhodobo,
ľov pod značkou Fincentra.
učíme sa a priebežne meníme
Súčasťou tejto podpory je zlepše-
spoločne s našimi klientmi.
nie vzdelávania sprostredkovateľov v produktovej, obchodnej
a manažérskej oblasti a rozvojových programov.
24
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
DOZORNÁ RADA
SPRÁVA DOZORNEJ RADY
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI FINCENTRUM A.S.
ZA ROK 2012
Činnosť Dozornej rady spoločnosti Fincentrum a.s., bola v roku 2012 vykonávaná v súlade so zákonom
č. 513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia §197 až §201,
v súlade s platnými Stanovami spoločnosti a pokynmi Valného zhromaždenia.
Dozorná rada v roku 2012 zasadala v trojčlennom zložení:
Predseda:
Ing. Hana Strnadová
Polní 396, Louňovice
251 62 Mukařov
Česká republika
Vznik funkcie: 18. 12. 2008
Člen dozornej rady:
David Šimoník
Ulčova 740/2a
184 00 Praha 8
Česká republika
Vznik funkcie: 18. 12. 2008
Člen dozornej rady:
JUDr. Jozef Faško
Černého 8/426
182 00 Praha 8
Česká republika
Vznik funkcie: 11. 8. 2008
Dozorná rada sa v roku 2012 zúčastňovala zasadnutí valného zhromaždenia podľa potreby, pričom valnému zhromaždeniu predkladala závery a odporúčania týkajúce sa hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, jej účtovníctva, dokladov, účtov a stave majetku, jej záväzkov a pohľadávok.
Na základe vykonaných kontrolných činností dozorná rada spoločnosti konštatuje, že nezistila žiadne
podstatné porušenie zákona alebo stanov spoločnosti a dospela k záveru, že v roku 2012 boli účtovné
záznamy vedené riadne a v súlade so skutočnosťou.
Členovia dozornej rady týmto zároveň vyslovujú uznanie predstavenstvu a manažmentu spoločnosti, jej
zamestnancom a finančným sprostredkovateľom za úspešné vedenie spoločnosti a dosiahnutie pozitívnych
hospodárskyc výsledkov za rok 2012.
V Bratislave, dňa 1. 3. 2013
Ing. Hana Strnadová – predseda dozornej rady
25
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
INFORMÁCIE O ÚČTOVNÍCTVE
INFORMÁCIE V ZMYSLE
ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE
V zmysle §20 zákona o účtovníctve podávame nasledovné informácie:
•
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
•
Účtovná jednotka nenadobudla vlastné imanie ani obchodné podiely v ovládaných osobách.
•
Na výskum a vývoj neboli vynaložené žiadne prostriedky.
•
Činnosť spoločnosti nemá žiadny vplyv na životné prostredie.
•
Nie sú známe žiadne významné riziká a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená.
•
Po skončení účtovného obdobia za rok 2012 nenastali žiadne udalosti osobitného významu.
26
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
FINANČNÁ ČASŤ
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO
AUDÍTORA
k 31. decembru 2012
pre spoločnosť
Fincentrum a.s.
sídlo: Mlynské Nivy 49/II. 16920
IČO: 36 752 606
27
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
FINANČNÁ ČASŤ
28
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
FINANČNÁ ČASŤ
ČÁSŤ
29
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
FINANČNÁ ČASŤ
ČÁSŤ
30
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ZA ROK 2012
31
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
32
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
SÚVAHA K 31.12. 2012
ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
31. 12. 2012
AKTÍVA
A.
Neobežný majetok
31. 12. 2011
Brutto
Korekcia
Netto
Netto
194 610
115 819
78 791
115 830
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
14 738
9 362
5 376
8 443
3
Softvér
14 738
9 362
5 376
8 443
179 872
106 457
73 415
107 387
34 783
9 565
25 218
28 696
145 089
96 892
48 197
78 691
2 574 338
391 811
2 182 527
1 956 734
21 155
0
21 155
15 524
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2
Stavby
3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných
vecí
B.
Obežný majetok
B.I.
Zásoby súčet
6
Tovar
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
1
Pohľadávky z obchodného styku
6
Odložená daňová pohľadávka
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 744 215
391 811
1 352 404
1 185 964
1
Pohľadávky z obchodného styku
1 732 643
391 811
1 340 832
1 176 447
7
Daňové pohľadávky a dotácie
0
0
0
0
8
Iné pohľadávky
11 572
0
11 572
9 517
562 969
0
562 969
557 890
6
0
6
4 221
21 155
0
21 155
15 524
245 999
0
245 999
197 356
20 869
0
20 869
20 869
225 130
0
225 130
176 487
B.IV.
Finančné účty súčet
1
Peniaze
2
Účty v bankách
562 963
0
562 963
553 669
C.
Časové rozlíšenie
237 171
0
237 171
55 938
2
Náklady budúcich období krátkodobé
4
Príjmy budúcich období krátkodobé
AKTÍVA CELKOM
47 500
0
47 500
47 462
189 671
0
189 671
8 476
3 006 119
507 630
2 498 489
2 128 502
33
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
PASÍVA
31. 12. 2012
31. 12. 2011
A.
Vlastné imanie
942 591
-123 880
A.I.
Základné imanie súčet
33 200
33 200
1
Základné imanie
33 200
33 200
A.II.
Kapitálové fondy súčet
3 314
3 314
3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
A.IV.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
2
Neuhradená strata minulých rokov
A.V.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
B.
Záväzky
1 555 898
2 252 382
B.I.
Rezervy súčet
392 433
343 255
2
Rezervy zákonné krátkodobé
80 881
39 475
4
Ostatné krátkodobé rezervy
311 552
303 780
3 314
3 314
-160 394
-201 913
-160 394
-201 913
1 066 471
41 519
B.II.
Dlhodobé záväzky súčet
3 278
9 158
9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 894
2 481
10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 384
6 677
B.III.
Krátkodobé záväzky súčet
1 160 187
1 899 969
1
Záväzky z obchodného styku
927 393
743 931
2
Nevyfakturované dodávky
26 894
558
7
Záväzky voči zamestnancom
59 269
36 376
8
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 887
17 805
9
Daňové záväzky a dotácie
99 338
263 324
10
Ostatné záväzky
26 406
837 975
2 498 489
2 128 502
PASÍVA CELKOM
34
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
K 31. 12. 2012
2012
2011
I
Tržby z predaja tovaru
22 368
19 546
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 826
22 288
+
Obchodná marža
542
-2 742
II
Výroba
10 147 840
7 170 455
1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 147 840
7 170 455
B
Výrobná spotreba
7 934 211
5 862 891
1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
55 074
39 287
2
Služby
7 879 137
5 823 604
+
Pridaná hodnota
2 214 171
1 304 822
C
Osobné náklady súčet
643 261
549 316
1
Mzdové náklady
491 930
407 631
2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
3
Náklady na sociálne zabezpečenie
4
D
11 952
11 952
125 912
117 478
Sociálne náklady
13 467
12 255
Dane a poplatky
12 901
9 865
E
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného investičného majetku
40 812
35 727
III
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0
290
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0
290
29 299
362 512
IV
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
49 445
120 004
187 204
255 849
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
X.
Výnosové úroky
1 350 139
211 557
1 792
167
N.
Nákladové úroky
XI.
Kurzové zisky
21 485
48 009
8 635
802
O.
Kurzové straty
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 371
10 468
13 920
0
P.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
1 347 270
151 719
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
280 799
110 200
S. 1
- splatná
329 441
253 768
2.
- odložená
-48 642
-143 568
2 360
2 330
-2 869
-59 838
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
1 066 471
41 519
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
1 347 270
151 719
35
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
36
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKE K 31. 12. 2012
ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
Obchodné meno a sídlo spoločnosti
Meno: Fincentrum a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava
IČO:
36752606
DIČ:
2022350198 (ďalej len Spoločnosť)
Dátum založenia: 5. 3. 2007
Dátum vzniku: 15. 3. 2007
Hospodárska činnosť spoločnosti (predmet činnosti)
•
činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch - poistenia alebo zaistenia, - kapitálového trhu,
- doplnkového dôchodkového sporenia, - prijímania vkladov, - poskytovanie úverov a spotrebiteľských
úverov
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
•
reklamná činnosť a marketing
•
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Priemerný počet zamestnancov
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
24
24
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:
23
23
1
1
Názov položky
počet vedúcich zamestnancov
Neobmedzené ručenie
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17
ods. 6 zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2011, za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
bola schválená Valným zhromaždením Spoločnosti 11. 6. 2012.
37
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ÚDAJE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
•
Štatutárny orgán (meno a priezvisko)
•
Dozorný orgán (meno a priezvisko)
Ing. Petr Stuchlík
JUDr. Jozef Faško
Mgr. Milan Repka
Ing. Hana Strnadová
Ing. Martin Nejedlý
David Šimoník
Štruktúra spoločníkov
Spoločník, akcionár
a
Ing. Peter Stuchlík
Výška podielu
na základnom imaní
Podiel na hlasovacích
právach
Iný podiel na ostatných
položkách VI ako na ZI
v%
absolútne
v%
v%
b
c
d
8 632
26%
e
26%
26%
Ing. Martin Nejedlý
24 568
74%
74%
74%
Spolu
33 200
100%
100%
100%
ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU
Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Použité zásady a metódy
E.
Iné aktíva a pasíva
Údaje na strane aktív súvahy
F.
Príjmy a výhody členov orgánov spoločnosti M.
Údaje na strane pasív súvahy
G.
Spriaznené osoby
Výnosy
H.
Skutočnosti po dni, ku ktorému sa
Náklady
I.
zostavuje účtovná závierka
Daň z príjmov
J.
Prehľad zmien vlastného imania
P.
Podsúvahové účty
K.
Prehľad peňažných tokov
R.
L.
N.
38
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ÚDAJE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti (going concern).
Účtovné metódy a zásady
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Oceňovanie zložiek majetku a záväzkov
•
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou je ocenený vlastnými nákladmi. Doba použiteľnosti dlhodobého majetku je dlhšia ako jeden rok. Odpisy dlhodobého
majetku sú stanovené s ohľadom na predpokladanú dobu jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovanie začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého
majetku do užívania. Odpisový plán má nasledovné doby odpisovania, metódu odpisovania a odpisové
sadzby:
Popis majetku
Doba odpisovania
v mesiacoch
nehmotný majetok - softvér
60
rovnomerná
stavby, budovy, haly
•
Metóda odpisovania
Ročná sadzba v %
20,00
240
rovnomerná
5,00
stroje a prístroje
48
rovnomerná
25,00
nábytok, zariadenie
72
rovnomerná
16,67
automobily
48
rovnomerná
25,00
ostatný hmotný majetok
48
rovnomerná
25,00
ostatný hmotný majetok
72
rovnomerná
16,67
Zásoby
Zásoby sú oceňované obstarávacou cenou s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú ocenené vlastnými nákladmi. Účtovanie obstarania a úbytku
zásob sa vykonáva spôsobom A.
Spoločnosť účtuje v zmysle § 17 Postupov účtovania o zásobách, ktorými sú:
•
materiál - suroviny, pomocné látky, náhradné diely, hmotný majetok, ktorý nespĺňa
•
nedokončená výroba - produkty, ktoré prešli niekoľkými výrobnými procesmi, ale nie
podmienky dlhodobého majetku
sú už materiálom
•
výrobky - predmety vlastnej výroby určené na predaj
•
tovar - zakúpený za účelom predaja v nezmenenej podobe
39
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
•
Finančný prenájom
Finančným prenájom sa rozumie obstaranie dlhodobého majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu.
Majetok obstaraný finančným prenájmom sa odpisuje v účtovníctve nájomcu. Finančný náklad Úroky sa
účtujú na účet 562 - Úroky. Prijatie majetku nájomcom sa v deň prijatia majetku účtuje v prospech účtu
474 - Záväzky z prenájmu, v rámci dlhodobých záväzkov.
•
Pohľadávky
Pohľadávky sú pri vzniku ocenené menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí a
pohľadávky, ktoré sú nadobudnuté vkladom do základného imania sú ocenené obstarávacou cenou.
Opravné položky sú účtované pri pochybnostiach o jej zaplatení dlžníkom a pri sporných pohľadávkach.
Pohľadávky do doby splatnosti 12 mesiacov sa považujú za krátkodobé. Pri splatnosti pohľadávky nad
12 mesiacov sú pohľadávky vykázané ako dlhodobé.
•
Peňažné prostriedky, ekvivalenty a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené menovitou hodnotou. Finančné prostriedky uložené na bankových účtoch s dobou viazanosti nad 12 mesiacov sú vykázané samostatne.
•
Účty časového rozlíšenia
Na účtoch časového rozlíšenia sa účtujú náklady a výnosy v rozlíšení s účtovným obdobím, s ktorým
časovo a vecne súvisia.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, v členení na dlhodobé a krátkodobé.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, v členení na dlhodobé a krátkodobé.
•
Rezervy
Na účtoch rezerv sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Členenie rezerv z hľadiska časového vymedzenia sú dlhodobé alebo krátkodobé.
•
Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
40
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
•
Daň z príjmov splatná a odložená daň z príjmov
Zo základu dane z príjmov a sadzby sa vypočíta splatná daň z príjmov z bežnej činnosti a z mimoriadnej
činnosti.
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
•
dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daň. základňou,
•
možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať
daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
•
•
možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Cudzia mena a kurzové rozdiely
Účtovníctvo je vedené a účtovná závierka je zostavená v peňažnej jednotke euro. Pohľadávky, záväzky,
podiely, cenné papiere, deriváty, ceniny a peňažné prostriedky, ako aj opravné položky a rezervy, ak
majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, vyjadrené v cudzej mene, účtovná jednotka účtuje v eurách aj v
cudzej mene.
•
Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty majetku oproti oceneniu v účtovníctve. Opodstatnenou je, ak nastane skutočnosť,
ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Pri opodstatnenosti sa tvorí opravná položka. Zúčtovanie opravnej položky sa vykoná z dôvodu vyradenia, z úplného
alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty. Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku (predajom, darovaním, škodou, spotrebou a inkasom) sa vykoná pred vyradením majetku.
•
Dotácie
Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku boli využité v súvislosti s podmienkami dotácie a postup
ocenenia a evidencia takéhoto majetku je v súlade s Postupmi účtovania.
41
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok
Softvér
a
c
Obstarávaný DNM
g
Spolu
i
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
14 738
0
14 738
Prírastky
0
0
0
Úbytky
0
0
0
Presuny
0
0
0
14 738
0
14 738
Stav na začiatku účtovného obdobia
6 295
0
6 295
Prírastky
3 067
0
3 067
0
0
0
9 362
0
9 362
Stav na začiatku účtovného obdobia
8 443
0
8 443
Stav na konci účtovného obdobia
5 376
0
5 376
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok
Softvér
a
c
Obstarávaný DNM
g
Spolu
i
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
14 738
0
14 738
Prírastky
0
0
0
Úbytky
0
0
0
Presuny
0
0
0
14 738
0
14 738
Stav na začiatku účtovného obdobia
2 958
0
2 958
Prírastky
3 337
0
3 337
0
0
0
6 295
0
6 295
11 780
0
11 780
8 443
0
8 443
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia
42
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok
Stavby
a
c
Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
d
Spolu
j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
34 783
141 316
176 099
Prírastky
0
3 773
3 773
Úbytky
0
0
0
Presuny
0
0
0
34 783
145 089
179 872
Stav na začiatku účtovného obdobia
6 087
62 625
68 712
Prírastky
3 478
34 267
37 745
0
0
0
9 565
96 892
106 457
Stav na začiatku účtovného obdobia
28 696
78 691
107 387
Stav na konci účtovného obdobia
25 218
48 197
73 415
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok
Stavby
a
c
Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
d
Spolu
j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
34 783
75 510
110 293
Prírastky
0
66 799
66 799
Úbytky
0
-993
-993
Presuny
0
0
0
34 783
141 316
176 099
Stav na začiatku účtovného obdobia
2 609
34 416
37 025
Prírastky
3 478
29 202
32 680
-993
-993
6 087
62 625
68 712
Stav na začiatku účtovného obdobia
32 174
41 094
73 268
Stav na konci účtovného obdobia
28 696
78 691
107 387
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Poistenie dlhodobého hmotného/nehmotného majetku
Výška poistenia majetku je 315 700 EUR.
43
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Opravné položky k zásobám
Bežné účtovné obdobie
Zásoby
Stav OP na začiatku
účtovného obdobia
Tvorba OP
b
c
a
Zúčtovanie OP z dôvodu
vyradenia majetku z účtovníctva
Stav OP na konci
účtovného obdobia
e
f
Tovar
1 578
0
-1 578
0
Zásoby spolu
1 578
0
-1 578
0
Zúčtovanie OP z dôvodu
zániku opodstatnenosti
Stav OP na konci
účtovného obdobia
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky
Stav OP na začiatku
účtovného obdobia
a
Tvorba OP
b
c
d
f
Pohľadávky z obchodného styku
362 512
29 299
0
391 811
Pohľadávky spolu
362 512
29 299
0
391 811
Po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
Veková štruktúra pohľadávok
Názov položky
a
V lehote
splatnosti
b
c
d
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
20 869
0
20 869
Iné pohľadávky
225 130
0
225 130
Dlhodobé pohľadávky spolu
245 999
0
245 999
1 340 832
391 811
1 732 643
11 572
0
11 572
1 352 404
391 811
1 744 215
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky podľa zostatkovej doby
splatnosti
a
Pohľadávky po lehote splatnosti
Bežné účtovné obdobie
b
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
c
391 811
362 512
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
1 352 404
1 176 447
Krátkodobé pohľadávky spolu
1 744 215
1 538 959
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
245 999
197 356
Dlhodobé pohľadávky spolu
245 999
197 356
44
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Odložená daňová pohľadávka
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
12 295
3 137
0
0
966 532
925 746
0
0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou,
z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
0
Možnosť previesť nevyužité daňové
odpočty
0
Sadzba dane z príjmov ( v %)
0
23%
19%
225 130
176 487
0
0
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Odložená daňová pohľadávka
Odložený daňový záväzok
Významné položky krátkodobého finančného majetku
Názov položky
Pokladnica, ceniny
6
4 221
Bežné bankové účty
562 963
553 669
Spolu
562 969
557 890
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé,
z toho:
47 500
47 462
nájomné 1-3/2013
35 771
34 922
Opis položky časového rozlíšenia
predplatné, poistné 2013
11 729
12 540
Príjmy budúcich období krátkodobé,
z toho:
189 671
8 476
výnosové provízie
189 671
8 476
45
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
Vlastné imanie
Základné imanie k 31. decembru 2012 v EUR: 33 200
Nesplatená časť základného imania v EUR:
0
Upísané vlastné imanie – hodnota v EUR:
0
Počet akcií :
100
Hodnota akcií:
332
Rozdelenie účtovného výsledku predchádzajúceho obdobia
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk
41 519
Vysporiadanie účtovného zisku
Bežné účtovné obdobie
Úhrada straty minulých období
41 519
Spolu
41 519
Iné zmeny na vlastnom imaní – bez zmien.
Zisk na akciu (podiel) na základnom imaní: zisk v EUR 1 066 471, zisk na akciu v EUR 10 665.
Rezervy
Bežné účtovné obdobie
Názov položky
a
Krátkodobé rezervy,
z toho:
nevyčerpané dovolenky
audit
ostatné zákonné rezervy
bonusy, provízie
ostatné rezervy
Stav na začiatku
účtovného obdobia
b
Tvorba
c
Použitie
d
Stav na konci
účtovného obdobia
f
343 255
392 433
-343 255
392 433
20 209
22 802
-20 209
22 802
1 400
2 200
-1 400
2 200
17 866
55 879
-17 866
55 879
303 380
298 552
-303 380
298 552
400
13 000
-400
13 000
46
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
a
b
Tvorba
c
Použitie
d
Stav na konci
účtovného obdobia
f
Krátkodobé rezervy, z toho:
27 602
336 676
-21 023
343 255
nevyčerpané dovolenky
16 983
20 209
-16 983
20 209
2 700
1 400
-2 700
1 400
-840
audit, daňové poradenstvo,
mzdy
ostatné zákonné rezervy
bonusy, provízie
ostatné rezervy
840
17 866
6 579
296 801
500
400
17 866
303 380
-500
400
Výška záväzkov podľa splatnosti
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
1 160 187
1 899 969
Krátkodobé záväzky spolu
Názov položky
1 160 187
1 899 969
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
3 278
9 158
Dlhodobé záväzky spolu
3 278
9 158
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
1 160 187
1 899 969
Krátkodobé záväzky spolu
1 160 187
1 899 969
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
3 278
9 158
Dlhodobé záväzky spolu
3 278
9 158
Štruktúra záväzkov
Názov položky
47
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Odložený daňový záväzok
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
12 295
3 137
0
0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
966 532
925 746
zdaniteľné
0
0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
0
0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
0
0
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
23%
19%
225 130
176 487
0
0
Odložený daňový záväzok
Sociálny fond
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu
2 481
1 252
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
2 204
2 116
Tvorba sociálneho fondu spolu
2 204
2 116
Čerpanie sociálneho fondu
2 791
887
Konečný zostatok sociálneho fondu
1 894
2 481
Názov položky
Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Účtovné obdobie splatnosť
Názov položky
do jedného
roka vrátane
od jedného
roka do piatich
rokov vrátane
viac ako
päť rokov
do jedného
roka vrátane
od jedného
roka do piatich
rokov vrátane
viac ako
päť rokov
a
b
c
d
e
f
g
Istina
432
23
0
3 161
5 044
0
Finančný náklad
3 355
1 361
0
954
444
0
Spolu
3 787
1 384
0
4 115
5 488
0
48
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
VÝNOSY
Tržby
Poisťovacie služby
Oblasť odbytu
Bežné
účtovné
obdobie
a
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
b
c
Školenia, konferencie
Bežné
účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
d
e
Predaj reklamných predmetov
Bežné
účtovné
obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
f
g
SR
9 586 367
6 932 747
561 473
106 076
22 368
19 546
Spolu
9 586 367
6 932 747
561 473
106 076
22 368
19 546
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti
Názov položky
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
47 769
118 278
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov
z hospodárskej činnosti, z toho:
výnosy z prefakturácií
Významné položky finančných výnosov
Názov položky
Finančné výnosy, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka
24 347
969
8 635
802
1 792
167
Ostatné významné položky finančných
výnosov, z toho:
výnosové úroky
preplatky z min. rokov
13 920
Čistý obrat
Názov položky
Tržby z predaja služieb
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
10 147 840
7 170 455
Tržby za tovar
22 368
19 546
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
49 445
120 004
10 219 653
7 310 005
Čistý obrat celkom
49
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
NÁKLADY
•
Náklady na poskytnuté služby
•
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti
•
Významné položky finančných nákladov
Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
7 879 137
5 823 604
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
3 000
2 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej
závierky
3 000
2 800
7 128 703
5 116 175
nájomné
145 030
144 509
školenie, školitelia
304 774
362 277
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
provízie
Ostatné významné položky nákladov
z hospodárskej činnosti, z toho:
osobné náklady
643 261
549 316
opravné položky
29 299
362 512
prefakturácie
DPH koeficient
Finančné náklady, z toho:
47 768
117 134
114 175
122 695
27 216
60 807
Kurzové straty, z toho:
3 371
10 468
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka
3 371
10 468
21 485
48 009
2 360
2 330
Ostatné významné položky finančných
nákladov, z toho:
úroky z pôžičky a z leasingu
bankové poplatky
50
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
DAŇ Z PRÍJMOV
Vzťahy medzi sumou splatenej dane a odloženej dane z príjmov a výsledkom hospodárenia pred
zdanením
Zmena sadzby dane z príjmov
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Základ dane
Daň
b
c
a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
d
Základ dane
Daň
e
f
Daň v %
g
1 347 268
x
x
151 719
x
x
x
255 981
19%
x
28 827
19%
1 082 698
205 713
19%
1 379 538
262 112
19%
696 126
132 264
19%
120 420
22 880
19%
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
Daň v %
Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
0
0
19%
75 381
14 322
19%
1 733 840
329 430
19%
1 335 456
253 737
19%
Splatná daň z príjmov
x
329 441
19%
x
253 768
19%
Odložená daň z príjmov
x
-48 643
23%
x
-143 568
19%
Celková daň z príjmov
x
280 798 19%/23%
x
110 200
19%
Spolu
PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV
Druh príjmu,
výhody
Hodnota príjmu, výhody súčasných členov
orgánov
štatutárnych
Peňažné príjmy
dozorných
Hodnota príjmu, výhody bývalých členov
orgánov
štatutárnych
dozorných
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie
11 952
0
0
0
11 952
0
0
0
51
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
EKONOMICKÉ VZŤAHY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
Spriaznená osoba
Kód druhu obchodu
a
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
c
d
b
Fincentrum, a.s. CZ
8
0
792 563
Fincentrum, a.s. CZ
1
0
80 080
Fincentrum, a.s. CZ
3
451
40 275
Fincentrum Media, a.s. CZ
3
51
3 021
SKUTOČNOSŤ, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31. decembri 2012 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností
uvádzaných v tejto účtovnej závierke.
PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
a
b
c
d
e
f
Základné imanie
33 200
0
0
0
33 200
Zákonný rezervný fond
3 314
0
0
0
3 314
Neuhradená strata minulých rokov
-201 913
0
0
41 519
-160 394
41 519
1 066 471
0
-41 519
1 066 471
Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia
52
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Položka vlastného imania
a
Základné imanie
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
b
c
Úbytky
Presuny
d
Stav na konci účtovného obdobia
e
f
33 200
0
0
0
33 200
0
0
0
0
0
Zákonný rezervný fond
3 314
0
0
0
3 314
Neuhradená strata minulých rokov
-116 772
0
0
-85 141
-201 913
-85 141
41 519
0
85 141
41 519
Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia
PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (CASH – FLOWS)
Prehľad o peňažných tokoch (cash-flows) je k 31. decembru 2012 spracovaný nepriamou metódou.
53
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH
ZA OBDOBIE KONČIACE 31.12. 2012
EUR
2012
2011
Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
1 347 270
151 719
A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti
-42 787
159 262
A.1.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 812
35 727
A.1.2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)
A.1.5.
Zmena stavu opravných položiek
A.1.6.
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov
A.1.8.
Úroky účtované do nákladov
29 299
-181 233
21 485
48 009
A.1.9.
Úroky účtované do výnosov
-1 792
-167
A.1.13
Ostatné položky nepeňažného charakteru
48 642
75 693
A.2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu
-1 022 201
239 234
A.2.1.
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti
-166 440
-1 032 856
A.2.2.
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti
-850 130
1 274 680
A.2.3.
Zmena stavu zásob
-5 631
-2 590
A.3.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností
1 792
167
A.4.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností
A.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností
A.9.
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
A.
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
B.1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
B.2.
B.
C.1.
Peňažné toky vo vlastnom imaní
C.1.1.
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov
C.1.2.
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou
C.2.
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z
finančnej činnosti
C.
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
D.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov
E.
-21 485
-253 737
8 852
550 382
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
-3 773
-66 799
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
-3 773
-66 799
5 079
483 916
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia
557 890
73 974
F.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného
obdobia
562 969
557 890
H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia
562 969
557 890
54
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ZÁVER
55
Fincentrum a.s.
Výročná správa 2012
ZÁVER
IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ
ÚDAJE SPOLOČNOSTI
Právny poriadok a právny predpis, podľa ktorého bola účtovná jednotka založená.
Právny poriadok:
Slovenskej republiky
Právny predpis:
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Právna forma:
akciová spoločnosť
Dátum vzniku:
dňom zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 4102/B
Obchodné meno:
Fincentrum a.s.
Sídlo:
Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava
Dátum vzniku:
15. 3. 2007
IČO:
36752606
DIČ:
2022350198
IČ DPH:
SK2022350198
Bankové spojenie:
2626107941/1100
Telefonický kontakt:
+421 232 118 760, zelená linka +421 800 900 900
Internet:
www.fincentrum.com
ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝROČNÚ
SPRÁVU
Údaje uvedené vo Výročnej správe Fincentrum a.s. za rok 2012 zodpovedajú skutočnosti a žiadne podstatné
okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť presné a správne posúdenie akciovej spoločnosti Fincentrum a.s. neboli
vynechané.
V Bratislave, 5. 3. 2013
Mgr. Milan Repka
predseda predstavenstva spoločnosti
Fincentrum a.s.
Fincentrum a.s.
(Slovenská republika)
Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava
Telefon:
+ 421 232 118 760
E-mail:
[email protected]
www.fincentrum.com
ZELENÁ LINKA
0800 99 00 99
Download

výroná správa 2012 SK.indd