Ako vnímate činnosť AFISP po troch rokoch jej pôsobenia?
Činnosť záujmových združení je mimoriadne dôležitá pre každý segment podnikania. Sektor
finančných služieb nevynímajúc. Medzi nováčikov na tomto trhu patrí Asociácia finančných
sprostredkovateľov a finančných poradcov. Vznikla síce nedávno, ale už má za sebou hektické
obdobie. Je teda na mieste otázka:
O trhu z trhu
* Andrea Soukupová, výkonná riaditeľka InvestAge
AFISP združila spoločnosti, ktoré sa okrem poistenia venujú celému spektru finančných produktov. Existujú
tu prirodzené zvýšené nároky na odbornosť a kvalitu poradenstva v kontexte s prostredím finančného trhu.
Poslaním asociácie je vyvíjať úsilie smerujúce k zlepšovaniu podmienok podnikania v prostredí finančného
trhu a všeobecne podporovať kvalitatívny rozvoj členských spoločností.
V uplynulom období, a to najmä vplyvom náročnej implementácie regulačných direktív EÚ do slovenského
legislatívneho prostredia, AFISP orientovala svoju činnosť primárne na oblasť novoprijímanej legislatívy.
Komunikáciou s členmi, najmä na pôde odborných legislatívnych komisií, a následnými aktívnymi
konzultáciami s regulátorom a so štátnou správou, sa evidentne podarilo uplatniť množstvo pozitívnych
zmien pre podnikateľskú činnosť členských spoločností.
* Marcel
Marcel Zeleňák, člen predstavenstva Universal maklérsky dom
Počas krátkeho obdobia činnosti asociácie sa udiali významné legislatívne zmeny, a to konkrétne, v príprave
a schválení zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Prostredníctvom asociácie AFISP naša spoločnosť riešila pripomienky k uvedenému zákonu. Pozitívom je, že
práve pri novelizácii uvedeného zákona v tomto roku sa aplikovali pripomienky, ktoré boli zo strany AFISP
postúpené na legislatívnu radu, ktorá tieto pripomienky aj zapracovala a následne boli aj zapracované v
parlamente.
V ďalšom období vnímame pozitívne úlohu AFISP pri uplatňovaní uvedeného zákona v praxi, konkrétne pri
vzdelávacom a skúšobnom procese, ktorým postupne musí prejsť každý sprostredkovateľ.
* Juraj Juras,
Juras, zástupca generálneho riaditeľa Partners Group SK
Činnosť Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov hodnotíme pozitívne. Zázemie a
podpora v oblasti legislatívy a vzdelávania, ktoré vytvára, výrazne pomáhajú skvalitňovať činnosť jej členov,
čo prospešné vplýva na celý trh finančných sprostredkovateľov a poradcov.
Záväzok jednotlivých subjektov dodržiavať etické princípy a existencia kontrolného orgánu je základom pre
budovanie dôveryhodnej povesti sprostredkovateľského odvetvia. Pozitívne dosahy na skvalitnenie celého
trhu v konečnom dôsledku cítia i verejnosť a klienti, čo korešponduje s našou víziou priniesť do odvetvia
finančných služieb nový rozmer kvality, z ktorého budú profitovať v prvom rade klienti.
* Radek Mann, obchodný riaditeľ
ri aditeľ AWD
Ako zakladajúci člen asociácie sledujeme jej vývoj, takpovediac, v priamom prenose. V rámci svojich
možností sa snažíme zúčastňovať sa na jej práci, a to v mantineloch, ktoré si vytýčila. Našou víziou pri
debatách o smerovaní asociácie bolo vytvoriť štíhlu, pružnú a akčnú organizáciu, ktorá by ako legitímny
predstaviteľ zastupovala záujmy sprostredkovateľov a poradcov, ako jednej z troch strán finančnej
tripartity. Tými zvyšnými sú asociácie poskytovateľov finančných služieb a produktov + organizácie
obhajujúce oprávnené požiadavky klientov.
Môžem s niektorými drobnosťami nesúhlasiť a som v opozícii k niektorým názorovým prúdom. Napríklad k
snahe chrániť a vzdelávať spotrebiteľa. To je práca pre organizácie podporované štátom. Ak by si túto úlohu
mala prisvojiť asociácia, pre mňa z toho vzniká mačkopes, hranie sa na niečo, čím sprostredkovatelia ani
poradcovia nie sú a ani nemôžu byť. Za legitímnu však považujem otázku samoregulácie sprostredkovateľov
a poradcov ako formy ochrany klienta. Napriek všetkým drobným výhradám, ktoré mám, som však hlboko
presvedčený, že asociácia odviedla úctyhodný kus práce, z ktorej nebudú ťažiť iba sprostredkovatelia a
poradcovia, ale všetky tri strany. A myslím si, že až čas ukáže, aký veľký kus práce to bol.
Salve Finance, a.s.
a.s. BBC V, Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava 26, Slovakia
tel: + 421-2-58263500 fax: + 421-2-58253501 www.salvefinance.com
Otázky, ktoré by sme si však mali teraz položiť, znejú: "čo chceme urobiť do budúcnosti? Ako k tomu prispejú
samotní sprostredkovatelia a poradcovia - tí "vnútri" ale aj tí "vonku"?"
* Zuzana Šipošová, prokurista Salve Finance
Poslaním Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov je chrániť záujmy svojich členov a
súčasne záujmy klientov s dôrazom na zvýšenie ich dôvery voči profesii finančného sprostredkovateľa pri
poskytovaní služieb klientom. Za tri roky svojej činnosti AFISP dokázala naozaj profesionálnym spôsobom
napĺňať svoje hlavné poslanie, ktoré deklaruje vo svojom Etickom kódexe.
Toto obdobie prinieslo výrazné zmeny pre činnosť finančných sprostredkovateľov a AFISP zohrala významnú
úlohu koordinátora medzi svojimi členmi, tvorcami zákona a Národnou bankou Slovenska, ktorá vykonáva
dohľad nad činnosťami subjektov pôsobiacich na finančnom trhu. Činnosť finančného sprostredkovateľa
upravuje zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a novelou zákona sa podarilo dostať
do zákona také zmeny, ktoré sú nevyhnutné na ich fungovanie. Na tom má zásluhu predovšetkým
asociácia, ktorá zbierala pripomienky svojich členov, diskutovala o nich, predkladala návrhy a presadzovala
voči NBS.
Metodickú a konzultačnú činnosť asociácie je možné využívať prakticky denne a informácie sú poskytované
jasne a zrozumiteľne.
* Ivica Chačaturianová, OVB Allfinanz Slovensko
Ponúkam "zaujatý" pohľad človeka, ktorý dlhoročne spolupracuje s mnohými asociáciami.
Asociácia finančných sprostredkovateľov a poradcov AFISP je jediná asociácia na finančnom trhu, ktorá
združuje fyzické aj právnické osoby, pričom v počte členov fyzických osôb má do budúcnosti vysoký
potenciál. Zároveň pôsobí naprieč trhom vo viacerých sektoroch. Týmito charakteristikami sa vymedzuje jej
záber a rozsah činnosti, ktorou pomáha svojim členom pri etablovaní a presadzovaní spravodlivých
podmienok podnikania.
Za tri roky sa AFISP-u podarilo vydobyť si profesionalitou a aktívnou prácou svojich predstaviteľov a členov
rešpektované miesto na trhu a dosiahnuť viaceré významné úspechy v presadzovaní myšlienok a návrhov do
legislatívy a Best Practices. Asociácia chráni dobré meno brandže presadzovaním dôsledného dodržiavania
etického kódexu, podieľa sa na odborných podujatiach, vytvára pre členov odborné materiály, distribuuje
dôležité informácie a komunikuje s médiami. Uplynulé tri roky fungovania asociácie ukázali, že väčšina
významných hráčov na trhu pochopila, že svoju podnikateľskú činnosť treba hájiť spoločne. Svoje
zodpovedné podnikanie a to, že najlepšou reguláciou je samoregulácia, dokazujú tým, že sa všetci prihlásili
k etickému kódexu. A to je výborná správa nielen pre trh, ale aj pre klientov.
Veľmi si vážim zanietenosť a profesionálny prístup členov predstavenstva, výbornú spoluprácu s členmi
asociácie, ich aktívnu prácu v odborných komisiách a záujem všetkých zúčastnených o sústavné zlepšovanie
podnikania v tejto náročnej brandži. Oceňujem prístup kolegov, ktorí na spoločných stretnutiach
mimoriadne efektívne spolupracujú a dopĺňajú sa, hoci reprezentujú spoločnosti, ktoré sú na trhu
konkurenciou. Som presvedčená, že v takejto pozitívnej pracovnej atmosfére sa nám podarí dosiahnuť ešte
veľa spoločných úspechov na prospech veci a som rada, že môžem byť pri tom.
* Marián Janiga, člen
člen predstavenstva Winners Group
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov zohráva po troch rokoch svojej činnosti
veľmi dôležitú úlohu na slovenskom finančnom trhu. Dokázala spojiť pre jednotné záujmy diametrálne
odlišné spoločnosti z oblasti sprostredkovania a poradenstva. Na základe spoločných stanovísk voči
štátnym orgánom a Národnej banke Slovenska sa neustále usiluje o lepšie podnikateľské prostredie pre
sprostredkovateľské a poradenské subjekty, ktoré zastrešuje.
Zároveň prináša aj lepšiu ochranu a zlepšovanie služieb pre klientov. Prácu asociácie AFISP možno hodnotiť
veľmi pozitívne najmä v oblasti aplikácie zákona o finančnom sprostredkovania finančnom poradenstve do
praxe a spolupráci pri príprave novely tohto zákona. Neustále sa snaží o spájanie teórie s praxou. V
budúcnosti možno očakávať ďalšie posilnenie pozície asociácie, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Ako dôkaz by mala svedčiť aj angažovanosť asociácie v medzinárodných zoskupeniach FECIF a BIPAR, ktoré
pomáhajú sprostredkovateľom a poradcom celej Európy dosahovať vysoko kvalitné sprostredkovanie a
poradenstvo pre klientov.
* Rastislav Podhorec, predseda predstavenstva Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných
poradcov
Salve Finance, a.s.
a.s. BBC V, Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava 26, Slovakia
tel: + 421-2-58263500 fax: + 421-2-58253501 www.salvefinance.com
AFISP má za sebou veľmi zaujímavý príbeh. Z jednoduchej myšlienky vznikla za tri roky vplyvná asociácia. Je
pravidelným účastníkom odborných rozhovorov o tom, ako má vyzerať finančný trh a jeho budúcnosť. K
rokovaciemu stolu sme pozývaní tak Národnou bankou Slovenska, ako aj Ministerstvom financií SR. Sme
medzi tými, kto prináša pohľad z trhu priamo k tvorcom zákonov.
Dosiahnuť túto pozíciu nebolo jednoduché. Potrebovali sme si vybudovať dôveru u zodpovedných ľudí.
Podarilo sa nám to najmä vďaka našej snahe o otvorenosť a pragmatický prístup k riešeniu problémov.
Nesnažili sme sa za každú cenu pretlačiť iba nám vyhovujúce podmienky, skôr nám išlo o to, aby sa vytvoril
prienik záujmov a dosiahli rozumný konsenzus riešení. Vážime si, že sme súčasťou tvorby legislatívy a
budeme pracovať na tom, aby sme aj v budúcnosti tomuto procesu mohli pomôcť.
Ústretovosť a profesionalita nám otvorili dvere aj k spolupráci s inými asociáciami na finančnom trhu. Po
troch rokoch pôsobenia sme ich partnermi. Hovoríme za tú časť trhu, ktorá prináša finančné produkty
priamo ku klientom. Sprostredkovateľské siete sú súčasťou trhu distribúcie.
Medzi hlavné úspechy jednoznačne zaraďujeme zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve. Naším aktívnym prístupom sme pomohli vytvoriť podmienky, v ktorých sa biznis
sprostredkovania môže posunúť v kvalite smerom nahor. Prinieslo to a určite aj v budúcnosti to prinesie
pozitívne výsledky. Tento sektor sa stane profesionálnejší a vzdelanejší cez osobitné finančné vzdelávanie a
etablovanie profesie finančného sprostredkovateľa na trhu.
Zdroj: Investor č.5
URL: str. 42
Autor: Redakcia, 12.5.2010
Salve Finance, a.s.
a.s. BBC V, Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava 26, Slovakia
tel: + 421-2-58263500 fax: + 421-2-58253501 www.salvefinance.com
Download

Ako vnímate činnosť AFISP po troch rokoch jej