II. KONGRES BIOMEDICÍNY
V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLAS TI
2 nd CONGRESS OF BIOMEDICINE
IN OROMAXILLOFACIAL AREA
11. – 15. 9. 2013
Hotel Double Tree by Hilton, Košice
VEDECKÝ PROGRAM
SCIENTIFIC PROGRAMME
2 nd CONGRESS OF BIOMEDICINE IN ORO-MAXILOFACIAL AREA
Kongres je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja – projekt
„Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií“ (ITMS: 26220120066)
Congress is promote by the European Regional Development Fund – project
„Centre of Excellence for Biomedical Technologies“ (ITMS: 26220120066)
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť oro – maxilofaciálnej chirurgie SLS
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Slovenská stomatologická spoločnosť SLS
Slovenská komora zubných lekárov
Univerzita P. J. Šafárika Lekárska fakulta
a FN L. Pasteura Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Užhorodská národná Univerzita – Fakulta stomatológie
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Slovak Society of General Practitioners
Slovak Society of Oro-Maxillofacial Surgeons
Ministry of Education, Science, Research and Sport
of the Slovak Republic
Ministry of Health of the Slovak Republic
Slovak Society of Dental Surgeons of SLS
Slovak Chamber of Dental Surgeons of Dentist
University of P. J. Safarik, Medical Faculty
and UN L. Pasteur in Košice
Clinic of Stomatology and Maxillofacial Surgery
Uzhorod National University, Faculty of Stomatology
University of Veterinary Medicine in Košice
Technical University of Košice, Faculty of Mechanical
Engineering
vás vitajú na kongrese (welcome you to the Congress)
II. KONGRES BIOMEDICÍNY V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
2nd CONGRESS OF BIOMEDICINE IN ORO-MAXILOFACIAL AREA
11. – 15. 9. 2013
Pod záštitou:
Predsedu vlády SR
Doc. JUDr. Róberta Fica, CSc.
Predsedu Národnej rady SR
Mgr. Pavla Pašku
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.
Ministerky zdravotníctva SR
JUDr. Zuzany Zvolenskej
Predsedu Košického samosprávneho kraja
JUDr. Zdenka Trebuľu
Primátora Košíc
MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH
Rektora Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.
Dekana Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach
Dr. h. c.prof.MUDr. Leonarda Siegfrieda, PhD.
Riaditeľa UN Louisa Pasteura Košice
MUDr. Ladislava Rosochu, MPH
Under the auspices of:
Prime Minister of Slovakia
Doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.
President of the Slovak National council
Mgr. Pavol Paška
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the SR
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
Ministry of Health SR
JUDr. Zuzana Zvolenská
President of Košice Region
JUDr. Zdenko Trebuľa
Mayor of Košice
MUDr. Richard Raši, PhD.,MPH
Rector of the University of P. J. Šafarik in Košice
Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Decan of the Faculty of Medicine of Pavol Jozef
Šafárik University in Košice
Dr. h. c. prof. MUDr.Leonard Siegfried, PhD.
Director of University Hospital of Lois Pasteur Košice
MUDr. Ladislav Rosocha, MPH
2. KONGRES BIOMEDICÍNY V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
Prezident kongresu / President of the congress:
Dr.h.c.prof.MUDr.Andrej Jenča,PhD.MPHprednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie UPJŠ LF a FN L.P. Košice, Slovenská
republika
Head of the Clinic of stomatology and maxillofacial
Surgery, Faculty of Medicine P. J.Šafarik University
and L. Pasteur University Hospital, Košice
Organizačný výbor / Organising Commitee:
Doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF
UK a OÚSA Bratislava
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine, Comenius University in
Bratislava and OÚSA
Prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF
UK a OÚSA Bratislava
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine, Comenius University in
Bratislava and OÚSA
MUDr. Ján Gašič
Prezident - Slovenská komora zubných lekárov,
Bratislava
President of Slovak Chamber of Dentists
Doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF
UK a UN Martin
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine Comenius University inMartin
and University Hospital Martin
Prof. MUDr. Yujij Yurijevič Peresta, DrSc. Stomatologická Klinika, Národnej Užhorodskej
Univerzity, Ukrajina
Stomatological Department, Uzhgorod National
University, Ukraine
Doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a
UN Bratislava
Department of oral, maxillary and facial surgery,
Faculty of Medicine Comenius University and
University Hospital Bratislava
MUDr. Janka Jenčová, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
UPJŠ LF a UN L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine P.J.Šafarik University and
L. Pasteur University Hospital, Košice
MUDr. Ľubomír Šmálik, MPH
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UN
L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
L. Pasteur University Hospital, Košice
MUDr. Michal Orenčák, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
UPJŠ LF a UN L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine P.J.Šafarik University and
L. Pasteur University Hospital, Košice
2 nd CONGRESS OF BIOMEDICINE IN ORO-MAXILOFACIAL AREA
MUDr. Andrej Jenča
MDDr. Marcel Riznič
MUDr. Adriana Petrášová, PhD.
MUDr. Marcel Strauss
MUDr. Vladimír Katana
MUDr. Ivana Festenburg
MDDr. Peter Šmocer
MDDr. Andrea Stašková
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
UPJŠ LF a UN L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine P.J.Šafarik University and
L. Pasteur University Hospital, Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
UPJŠ LF a UN L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine P.J.Šafarik University and
L. Pasteur University Hospital, Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
UPJŠ LF a UN L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine P.J.Šafarik University and
L. Pasteur University Hospital, Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UN
L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
L. Pasteur University Hospital, Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UN
L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
L. Pasteur University Hospital, Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UN
L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
L. Pasteur University Hospital, Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
UPJŠ LF a UN L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine P.J.Šafarik University and
L. Pasteur University Hospital, Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
UPJŠ LF a UN L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine P.J.Šafarik University and
L. Pasteur University Hospital, Košice
Vedecký výbor / Scientific Commitee:
Dr.h.c.prof. MUDr.Andrej Jenča,PhD., MPHKlinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
UPJŠ LF a UN L.P. Košice
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine P.J.Šafarik University and
L. Pasteur University Hospital, Košice
Prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF
UK a OÚSA Bratislava
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine, Comenius University in
Bratislava and OÚSA
Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha, ČR
Department of Stomatology,1st Faculty of Medicine
Charles University in Prague
2. KONGRES BIOMEDICÍNY V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
Prof. MUDr. Taťjana Dostálová,DrSc.,MBA Stomatologická klinika dětí a dospelých, 2. Lékařská
fakulta UK, Praha
Department of Stomatology,2nd Faculty of Medicine
Charles University in Prague
Prof. MUDr. Yujij Yurijevič Peresta, DrSc. Stomatologická Klinika, Národnej Užhorodskej
Univerzity, Ukrajina
Stomatological Department, Uzhgorod National
University, Ukraine
Doc. MUDr. René Foltán, CSc.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK
a VFN
Clinic of Oral and Maxillofacial Surgery 1.st LF UK
and VFN
Doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF
UK a OÚSA Bratislava
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine, Comenius University in
Bratislava and OÚSA
Prof. MUDr. Jiří Vaněk, PhD.
Stomatologická klinika LF MU a FN sv. Anny, Brno,
Česká republika
Department of Stomatology, 2nd Faculty of
Medicine, Masaryk University, Czech Republic
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania,
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Department of Biomedical Engineering and
Measurement, Faculty of Mechanical Engineering,
Technical University of Košice
Doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF
UK a UN, Martin
Clinic of stomatology and maxillofacial Surgery,
Faculty of Medicine Comenius University inMartin
and University Hospital Martin
Prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie
Department of anatomy, histology and fyziology,
University of Veterinary medicine
Doc. MVDr. Štefan Faix, PhD.
Slovenská akadémia vied, Ústav fyziológie
hospodárskych zvierat
Institute of Animal Physiology, Slovak Academy of Science
Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.
Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového
výskumu
Institute of materials research, Slovak Academy of Science
Sekretariát kongresu / Secretariat of the congress:
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
Mgr. Darina Krajcárová, PhDr. Monika Kocanová
Organizačný sekretariát / Organising secretary:
Cestovná agentúra KAMI, s. r. o., Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Tatiana BEDNÁROVÁ, manager kongresu
Tel.fax: 00421 53 4412372, mobil: +421 905 886 084
E-mail: [email protected]
2 nd CONGRESS OF BIOMEDICINE IN ORO-MAXILOFACIAL AREA
INFORMÁCIE / INFORMATION
Miesto konania /Place:
Hotel Double Tree by Hilton ****, Košice
Odborný program / Scientific programme: Kongresová sála CASSOVIA I a II – poschodie
Streda/Wednesday 11.9.2013
Štvrtok/Thursday 12.9.2013
Piatok/Friday
13.9.2013
Sobota/Saturday 14.9.2013
Nedeľa/Sunday
15.9.2013
Registrácia
Registration
13.00 – 17.00
07.30 – 16.00
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
07.30 – 12.00
Odborný program
Scientific programme
15.00 – 19.00
09.00 – 18.15
09.00 – 16.00
09.00 – 18.00
08.00 – 12.00
Prezentácie firiem / Presentation of companies:
FOYER vstupná hala + Pro Function – poschodie / FOYER entrance hall + Pro Function – 1st floor
Registračný poplatok / Registration fee:
Lekár / Doctor
Sestra / Nurse
Študenti LF UPJŠ / Students
300 EUR
70 EUR
40 EUR
Registračný poplatok zahŕňa / Registration fee includes:
Kongresový balíček, občerstvenie, účasť na spoločenskom večere , organizačné zabezpečenie podujatia.
Congress package, refreshment, participation in social events, organisational management of the event.
Registračný poplatok uhraďte prosím / Registration fee please pay:
v HOTOVOSTI alebo KARTOU – denne, na registrácii kongresu
CASH or CREDIT CARD PAYMENT – daily, at the registration desk
Spoločenský program / Social events:
Štvrtok / Thursday 12.9.2013 19.00 hod.
Piatok / Friday
13.9.2013 19.30 hod.
Čaša vína / Welcome drink – Sála Symphony
Večera / Dinner – Sála Symphony
Poznámka / Note:
• vstup do priestorov hotela a účasť na spoločenských večeroch – len po preukázaní sa MENOVKOU
• účastník kongresu je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste
• Entrance to the conference hall and attendance at the event is possible only with the name tag
• All conference attendees will receive it at registration and are required to wear it at a visible place
Pokyny pre aktívnych účastníkov kongresu / Information for active attendees:
– dodržiavanie časového limitu / keeping the time limit
– prezentácie vo formáte MS Power Point na ľubovoľnom multimediálnom nosiči (USB, CD, DVD a iné)
– presentation in MS Power Point to any multimedia support (USB, CD, DVD and others)
Účastníkom kongresu budú pridelené kredity podľa zásad CME pre medzinárodné kongresy.
Congress attendees will be allocated according to the principles of CME credits for international congresses.
2. KONGRES BIOMEDICÍNY V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
VEDECKÝ PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAMME
Streda / Wednesday 11. 09. 2013
Blok 1 Kongresová sála A / Congress Hall A
Biomedicínske technológie / Biomedical Technologies
15.00 – 19.00
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Committee:
Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.,
Ing. Ľubomír Medvecký, PhD., Doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.
Jenča A.
Biomateriály ako náhrada tkanív v oromaxilo-faciálnej oblasti
Biomaterials as tissue restoration in oromaxilo-facial area
Živčák J.
Moderné technológie pri výrobe implantátov
Modern technologies during implantate fabrication
Medvecký Ľ.
Príprava a vlastnosti tetracalcium-monetického biocementu
Preparing and facilities of tetracalcium-monetic biocement
Hudák R.
Výroba implantátu na mieru
Made to measure manufacture of implantate
Štvrtok / Thursday 12. 09. 2013
Blok 2 Kongresová sála A / Congress Hall A
Traumatológia / Traumatology
09.00 – 09.30
09.30 – 09.45
09.45 – 12.00
Zahájenie / Opening ceremony
Občerstvenie / Coffee break
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Doc. MUDr. Peter Stanko, PhD., Prof. MUDr. Yujij Yurijevič Peresta, DrSc.
Jenča A., Stanko P., Statelová D., Hirjak D.
Maxilofaciálna chirurgia na Slovensku, história a súčasnosť
Maxilofacial surgery in Slovakia, history and present
2 nd CONGRESS OF BIOMEDICINE IN ORO-MAXILOFACIAL AREA
Zajko J., Gális B., Vanko Ľ.
Komplikácie zlomenín a nesprávne ošetrená zlomenina
Fractures complications and incorrect treatment of fractures
Jenča A., Šmálik Ľ., Kitka M. Molčányi T., Tomčovčík Ľ., Jenča A. jr
Fronto-orbitálne zlomeniny a stratégia liečby
Frontal-orbital fractures and treatment strategies
Hirjak D., Beňo M., Gális B.
Chirurgická liečba zlomenín artikulárneho výbežku sánky
Surgical treatment of mandibular articular process of fractures
Jenča A., Bereš M., Jenča A. jr, Poništ P.
Optimálna chirurgicko-konzervačná liečba intraartikulačných zlomenín
a zlomenín sánky
Optimal surgical-conservative treatment of intraarticular fractures and zlomenín
mandibula
Blok 3 Kongresová sála B / Congress Hall B
Estetická stomatológia / Esthetic stomatology
09.45 – 13.00
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Adriana Petrášová, PhD.
Mach Z.
Estetické kompozity pre všetky indikácie
Estetic composites for all the indications
Mach Z.
Nové generácie tekutých materiálov pri práci, výsledkom je hotová výplň
New generations of flow materials, outcome is filling
Mach Z.
Skloionomerná výplň: základ každej modernej stomatologickej praxe
Glass-ionomer filling: Basic of modern dentistry
Mach Z.
Protetické korunkové dostavby s kompozitnými čapmi, zosilnenými sklenenými
vláknami
Prostetic crown reconstructions with composite pins, enhanced by glass fibers
12.00 – 14.00
Obed / Lunch
2. KONGRES BIOMEDICÍNY V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
Blok 4 Kongresová sála A / Congress Hall A
Anomálie a TMK / Anomalies and TMJ
14.00 – 16.30
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD., Doc. MUDr. Juraj Zajko, PhD.
Hirjak D., Janec J., Beňo M.
Distrakčná osteogenéza v liečbe hypoplázie maxily
Distraction osteogenesis in treatment of maxilar hypoplasia
Jenča A., Eötvöšová M., Jenčová J., Jenča A. jr
Vertiko - sagitálne anomálie strednej tretiny maxilofaciálnej kostry
Vertical - sagital anomalies of middle maxilofacial skeleton etage
Hirjak D., Gális B., Beňo M.
Postavenie artroskopie v liečbe ochorení TMK
Position of artroskopy in TMJ disorders treatment
Malachovský I., Statelová D., Janičková M., Jurkemík J.
Použitie kyseliny hyalurónovej pri liečbe vnútorných porúch
temporomandibulárneho kĺbu
Using of hyaluronic acid in treatment of internal TMJ disorders
Blok 5 Kongresová sála B / Congress Hall B
Stomatológia a orálne zdravie / Stomatology and Oral Health
14.00 – 16.30
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD., MUDr. Janka Jenčová, PhD.
Pallay G.
Orální mikrobiom a jeho vliv na efektivitu péče o zdravotní stav ústní dutiny
Oral microbiome and its impact on the efficiency of care for oral health
Pallay G.
Systémový význam účinné kontroly orálního mikrobiomu u diabetiků
a u nemocných s chorobami kardiovaskulárního systému
Systemic importance of effective control of oral microbiome in diabetics and in
patients with cardiovascular disorders
2 nd CONGRESS OF BIOMEDICINE IN ORO-MAXILOFACIAL AREA
Pallay G.
Klinický význam dlouhodobé interference transmukózních implantátů
a orálního mikrobiomu
The clinical significance of long-term interference transmucosal implants and oral
microbiome
Pallay G.
Nejčastější nežádoucí účinky systémové biologické léčby v oblasti ústí dutiny
a možnosti jejich ovlivnění běžnými prostředky ústní hygieny
The most common adverse effects of systemic biological therapy in the mouth
cavity and their potential effect on the normal means of oral hygiene
Timkova S.
Chlorhexidin a jeho použitie v súčasnosti
Chlorhexidine and its use in the present
16.30 – 16.45
Občerstvenie / Coffee break
Blok 6 Kongresová sála B / Congress Hall B
Implantológia / Implantology
16.45 – 18.15
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH, Doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Festenburg I., Jenča A.
Dlhodobé výsledky náhrady stratených zubov implantátmi s okamžitým
zaťažením
Long-term results of tooth lost restorations by immediate loading implantates
Jenča A., Živčák J., Hudák R., Jenča A. jr, Poništ P.
Individuálny implantát modalita riešenia defektov kranio- maxilo- faciálnej
krajiny
Individual implantate- modality of cranio-maxilo-facial skeleton solution
Bondor P., Jenča A.
Epitézy- nové trendy v tvárových epitézach na Slovensku- magnetické
implantáty
Epithesis- new tendency at facial epithesis in Slovakia- magnetic implantates
19.00
Čaša vína / Welcome drink
2. KONGRES BIOMEDICÍNY V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
Piatok / Friday 13. 09. 2013
Blok 7 Kongresová sála A / Congress Hall A
Onkológia / Oncology
09.00 – 10.30
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD., Doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.
Janičková M., Statelová D., Štilla J., Malachovský I., Jurkemík J.
Nezhubné kostné nádory v maxilofaciálnej oblasti u detí
Benign bone tumors in maxilofacial area of the children
Jenča A., Jenča A. jr, Šmálik Ľ., Poništ P., Riznič M.
Benígne nádory slinných žliaz, diagnostika a liečba
Benign tumors of salivary glands, diagnostics and treatment
Peresta Y.Y., Kaliy U.V., Ignatenko A.V., Stoyka V. I.
Diagnostika a liečba pacientov s laterálnymi cystami krku
Diagnostics and treatment of patients with lateral cysts of neck
Jenča A. jr, Riznič M., Jenča J., Jenča A.
Epitelové nádory čeľuste, etiológia, diagnostika, výsledky liečby, prevencia
Epitel maxilar tumors, etiology, diagnostics, treatment results, prevention
Jenča A., Jenčová J., Šmálik Ľ., Jenča A. jr, Böör A., Sólya G.
Paragangliómy glomus carotici et jugulare – dokumentárny film
documentary
Blok 8 Kongresová sála B / Congress Hall B
Rekonštrukčná stomatológia / Reconstructive stomatology
09.00 – 10.30
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Janka Jenčová, PhD.
Dostálová T., Pasteláková B., Kříž P., Chlubná T.
Úrazy zubov- dlhodobá stratégia liečby
Tooth traumas- long-term treatment strategy
Petrášová A., Stašková A.
Dostavba frakturovaných zubov vo frontálnom úseku
Reconstruction of tooth fractures in frontal area
2 nd CONGRESS OF BIOMEDICINE IN ORO-MAXILOFACIAL AREA
Čečetková A.
Abrázia versus abfrakcia
Abrasion versus abfraction
Klamárová T.
Minimálne invazívna liečba zubného kazu. Čo všetko je jej súčasťou?
Minimal invasive therapy of dental caries. What all is part of therapy?
10.30 – 10.45
Občerstvenie / Coffee break
Blok 9 Kongresová sála A / Congress Hall A
Maxilofaciálna chirurgia – Vária / Maxillofacial surgery – Vario
10.45 – 13.00
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Doc. MUDr. Juraj Zajko, PhD., Doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
Jurkemík J., Malachovský I., Janičková M., Štilla J., Statelová D.
Endoskopické výkony pri vnútorných poruchách temporomandibulárneho kĺbu
Endoscopic operations in internal TMJ disorders
Riznič M., Jenča A. jr, Jenča A.
Bisfosfonátové nekrózy v repertoári kliniky stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie
Bisfosphonates necrosis in repertoire clinic of stomatology and maxilofacial
surgery
Šmálik Ľ., Kučera J., Jenča A., Švehlík J.
Hyperbarická oxygenoterapia a jej uplatnenie v liečbe niektorých stavov
v maxilofaciálnej chirurgii
Hyperbaric oxygenotherapy and her treatment application of some statuses in
maxilofacial surgery
Jenča A., Jenča A. jr, Jenča J.
Neurofibrómy v maxilofaciálnej krajine
Neurofibroms in maxilofacial area
Kizek P., Schwartzová V., Kyseľ M., Hrubala D.
Analgézia v chirurgii tretieho molára
Analgesia in third molar surgery
2. KONGRES BIOMEDICÍNY V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
Blok 10 Kongresová sála B / Congress Hall B
Stomatológia – Parodontológia / Stomatology – Periodontology
10.45 – 13.00
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., MUDr. Silvia Timková, PhD.
Timková S., Klemová J.
DNA diagnostika parodontálnych patogénov
DNA diagnostic of periodontal pathogens
Seydlová M., Dostálová T., Hippmann R., Chleborád K.
Problematika skrátenej podjazykovej uzdičky
Problematics of shortened sublingual frenulum
Timková S., Ďurovič E.
Terapeutické využitie laseru v parodontológii
Terapeuthic possibilities of laser in periodontology
Jenčová J., Šmáliková D.
Spolupráca čeľustného ortopéda a dentálneho hygienika pri ošetrovaní
pacientov s orofaciálnymi rázštepami
Cooperation of orthodontist and dental hygienist by orofacial cleft patients
Timková S.
Bielenie zubov peroxidami, pre a proti
Peroxide tooth whitening, pros and cons
13.00 – 14.00
Obed / Lunch
Blok 11 Kongresová sála A / Congress Hall A
Implantológia / Implantology
14.00 – 16.00
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH, Doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Stanko P., Mračna J., Stebel A., Vojtašak J., Altanerová V., Kaiserová K., Altaner Č.
Substitučné materiály v oro-maxilofaciálnej chirurgii a perspektívy
mezenchymálnych kmeňových buniek
Substitutive materials in oral-maxilofacial surgery and a perspective of
mesenchymal stem cells
2 nd CONGRESS OF BIOMEDICINE IN ORO-MAXILOFACIAL AREA
Jenča A., Orenčák M., Jenča A. jr
Autológny kostný transplantát riadenej kostnej regenerácii a MSC defektov
sánky
Autologous bone graft in controlled bone regeneration of mmandibular defects
Kučera J., Šmálik Ľ., Strecha J.
Úloha rastových faktorov v reparatívnych a regeneratívnych procesoch a ich
uplatnenie v stomatológii
Role of growth factores in reparative and regenerative processes and their
application in stomatology
Jenča A., Jenča A. jr, Jenčová V., Jenčová J.
Exaktnosť postupov pri použití metód liečby dentálnymi implantátmi
Exactness procedures by using dental implantates treatment
19.30
Večera / Dinner
Sobota / Saturday 14. 09. 2013
Blok 12 Kongresová sála A / Congress Hall A
Biomedicína a regenerácia / Biomedicine and regeneration
09.00 – 12.30
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo/ Commitee:
Prof. MUDr. Yujij Yurijevič Peresta, DrSc., Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH
Jenčová J., Jenča A., Ondrašovičová J.
Bioinžiniering v regenerácii periodoncia zuba (animálny experiment)
Bioengineering in tooth periodontium regeneration (animal experiment)
Jenčová J., Petrášová A.
Bioinžiniering v regenerácii zuba, klinický výskum
Bioengineering in tooth periodontium regeneration, clinical experiment
Klitynska O. V., Muchina Y. O., Koren I. M., Rozlutska V. Z.
Analýza potreby preventívnej liečby detí s poruchami sluchu
Analysis of the need for preventive treatment of children with hearing impairments
Medvecký Ľ., Mihalik J., Kašiarová M., Bruncková H.
Mikroštruktúra a vlastnosti kalcium fosfátových elementov s nanokryštalickou
apatitovou fázou
Microstructure and facilities of calcium-phosphate elements with nanostructural
apatite phase
2. KONGRES BIOMEDICÍNY V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
Klitynska O. V., Kudryavtsev A. O., Brekhlitchuk P. P.
Vlastnosti lokálnej anestézii pri vykonávaní zubných manipulácií u detí
Feature of local anesthesia at carrying out dental manipulations in children
Kostenko E. Y., Bokoch A.V., Vasko A. A., Ljakhina M. V.
Výpočet parametrov renovácie zubov,frontálnej oblasti ako výsledok po
traumatickom poškodení
Calculation of parameters of refurbishable teeth, frontal area, blasted as a result
of traumatic damage.
Peresta Y. Y., Kostenko E. Y., Tsyhyka O. I.
Histologický výskum na prefabrikovaných kavitách alveolárnej časti s nekrózy
sánky po aplikácií bisfosfonátov
Histological research to the microslide of fabrics cavities of mouth of alveolar part
at sick with necrosis lower jaw after reception of bisfosfonats.
Blok 13 Kongresová sála B / Congress Hall B
Parodontológia / Periodontology
09.00 – 12.30
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD., MUDr. Janka Jenčová, PhD.
Pallay G.
Zvláštní aspekty péče o zdravotní stav ústní dutiny u těhotných žen a kojících
matek
Specific aspects of care for oral health in pregnant women and lactating mothers
Pallay G.
Strukturální a funkční vývoj orálního mikrobiomu od postnatálního do
dospělého věku a jeho vliv na zdravotní stav ústní dutiny
Structural and functional development of the oral microbiome from postnatal to
adult age and its impact on the health of the oral cavity
Pallay G.
Funkční a strukturální vlastnosti zubní skloviny a reálné možnosti jejich
ovlivnění lokálně působícími přípravky
Functional and structural features the enamel and the real possibility of influencing
locally acting products
12.30 – 13.30
Obed / Lunch
2 nd CONGRESS OF BIOMEDICINE IN ORO-MAXILOFACIAL AREA
Blok 14 Kongresová sála A / Congress Hall A
Preventívna stomatológia - Vária / Preventive Stomatology – Vario
13.30 – 16.30
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Prof. Dr. Oksana Klitynska, PhD., MUDr. Janka Jenčová, PhD.
Iľkov P., Kostenko E.Y., Shnitser R.
Preventívne opatrenia šírenia infekcií počas kvalifikovanej stomatologickej
pomoci vo väzenských inštitúciách
Preventive measures of main infections deseases spread while rendering qualified
stomatological aid in penitentiary institutions.
Klitynska O. V., Pupena N. V.
Zdôvodnenie použitia minerálnej vody „soymivska“ ako metódu prevencia
microelementosis
Rationale use of mineral water „soymivska“ as a method of prevention
microelementosis
Jenča A., Jenčová J., Jenča A. jr
Osteointegrácia dentálneho implantátu a jej stratifikácia.
Osteointegration of dental implantate and his stratification
Klitynska O. V., Krychun O. O., Kornienko L. V.
Komplikované kazy dočasných zubov ako etiologické faktory anomálnych
pozícií trvalých zubov
Comlicated caries of the deciduous teeth as an etiological factors of anomalies
position of permanent teeth
Blok 15 Kongresová sála B / Congress Hall B
Parodontológia / Periodontology
13.30 – 16.30
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., MUDr. Jarmila Klemová, PhD.
Pallay G.
Klíčový význam kontroly orálního mikrobiomu u ortodontického pacienta
The key importance of controlling oral microbiome in orthodontic patients
2. KONGRES BIOMEDICÍNY V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
Pallay G.
Patofyziologie a mechanismy dentinové hypersenzitivity a terapeutické
možnosti jejího ovlivnění
Pathophysiology and mechanisms of dentine hypersensitivity and therapeutic
possibilities of influencing
Pallay G.
Vliv orálního mikrobiomu na zdravotní stav ústní dutiny u pacientů s maligním
onemocněním
Effect of oral microbiome the health of oral cavity in patients with malignant
disease
16.30 – 16.45
Občerstvenie / Coffee break
Blok 16 Kongresová sála A / Congress Hall A
Vária / Vario
16.45 – 18.00
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Prof. Dr. Włodzimierz Wieckiewics, PhD., Prof. Dr. Aleksiy V. Pavlenko, DrSc.
Korshynska M., Kaliy V.
Moderné liečebné taktiky traumatického nervu tretej vetvy trojklanného nervu
v zubnej praxi
Modern treatment tactics of traumatic neuritis the third branch of the tregeminal
nerve in the dental practice
Pavlenko A. V., Maistruk P. O.
Analýza hlavných metód zubov stabilizovaných po apex resekcii
Analysis of the main methods of teeth stabilization after apex resection operation
Barriere P., Wilk A.
Chirurgická liečba subkandynálnych zlomenín sánky
Surgical treatment of subcondylar fractures of the mandible
Jenča A. jr, Jenča A., Jenčová J.
Modality chirurgickej liečby maligných tumorov čeľuste
Modalities of surgical treatment of malignant maxilar tumors
2 nd CONGRESS OF BIOMEDICINE IN ORO-MAXILOFACIAL AREA
Blok 17 Kongresová sála B / Congress Hall B
Vária / Vario
16.45 – 18.00
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., Prof. Dr. Oksana Klitynska, PhD.
Konovova O.V., Borysova I.V.
Identifikácia orálnych druhov kandíd počas liečby antifugálnou liečbou u HIV
pozitívnych pacientov
Identification of the oral candida species during treatment with antifugal drugs in
HIV- infected persons
Koszovski R., Morawiec T.
Rekonštrukčné operácie alveolárnych procesov predchádzajúce implantačnej
liečbe
Reconstructive operations on alveolar processes prior to implantological treatment
Wieckiewics W.
Odlišné možnosti zhotovenia nosových protéz a ich fixácia do nosnej oblasti
Different possibilities of making nose prostheses and fixing them at the supporting
area
Koszowski R., Morawiec T.
Určenie stabilizácie Astra-Tech systému implantátov v kostných štepoch
v rekonštrukcii chrupu
Stabilisation assesment of Astra- Tech system Ossed- Speed implants in bone grafts
to reconstruct denture foundation
Wieckiewics W.
Použitie rozličných protetických aparátov v liečbe pacientov po resekcií
maxilárnych tumorov
Using different prosthetic appliances in the treatment of patients after an
operation of maxilo tumors removal
2. KONGRES BIOMEDICÍNY V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
Nedeľa / Sunday 15. 09. 2013
Blok 18 Kongresová sála A / Congress Hall A
Biomedicínske inžinierstvo / Biomedicine engineering
08.00 – 10.00
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Predsedníctvo / Commitee:
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH, Ing. Ľubomír Medvecký, PhD., Doc. MUDr.
Eugen Ďurovič, DrSc., MUDr. Jarmila Klemová, PhD.
Jenča A., Jenčová J., Medvecký Ľ., Eötvöšová M., Jenča A. jr
Anomálie orofaciálneho systému u rómskej populácie
Anomalies of orofacial region by Gypsies population
Medvecký Ľ., Jenča A., Jenča A. jr
Hydroxyapatitové kryštály v animálnom experimente
Hydroxyapatite crystals in animal experiment
10.00 – 10.15
Občerstvenie / Coffee break
10.15 – 11.30
Prednášky, diskusia / Lectures, Discussion
Jenča A. jr, Danko J., Medvecký Ľ., Jenča A., Riznič M.
Výsledky vedeckého experimentu s biokompatibilnými naočkovanými
implantátmi
Results of research experiment with biocompatible inoculated implantates
11.30 – 12.00
Vyhodnotenie, ukončenie kongresu / Evaluation, Closing ceremony
Podujatie je ohodnotené pre lekárov 29 kreditmi SACCME.
Podujatie organizované pre sestry, dentálnych hygienikov 12. – 14. 9. 2013
s počtom kreditov 22.
09.45 – 13.00 Blok 3 – Estetická stomatológia / Esthetic stomatology
Obed / Lunch
14.00 – 16.30 Blok 5 – Rekonštrukčná stomatológia / Reconstructive somatology
16.45 – 18.15 Blok 6 – Implantológia / Implantology
Čaša vína / Welcome drink
16.45 – 18.00 Blok 17 – Vária / Vario
Obed / Lunch
13.30 – 16.30 Blok 15 – Parodontológia / Periodontology
09.00 – 12.30 Blok 13 – Parodontológia / Periodontology
08.00 – 11.30 Blok 18 – Biomedicínske inžinierstvo / Biomedicine engineering
11.30 – 12.00
Ukončenie kongresu / Closing ceremony
NEDEĽA / Sunday 15. 9. 2013
09.00 – 12.30 Blok 12 – Biomedicína a regenerácia / Biomedicine and regeneration
12.30 – 13.30
13.30 – 16.30 Blok 14 – Preventívna stomatológia – Vária / Preventive Stomatology – Vario
16.45 – 18.00 Blok 16 – Vária / Vario
SOBOTA / Saturday 14. 9. 2013
Večera / Dinner
Obed / Lunch
09.00 – 10.30 Blok 8 – Rekonštrukčná stomatológia / Reconstructive stomatology
10.45 – 13.00 Blok 10 – Stomatológia – Parodontológia / Stomatology – Periodontology
PIATOK / Friday 13. 9. 2013
09.00 – 10.30 Blok 7 – Onkológia / Oncology
10.45 – 13.00 Blok 9 – Maxilofaciálna chirurgia – Vária / Maxillofacial surgery
– Vario
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00 Blok 11 – Implantológia / Implantology
19.30
19.00
09.00 – 12.00 Blok 2 – Traumatológia / Traumatology
12.00 – 14.00
14.00 – 16.30 Blok 4 – Anomálie a TMK / Anomalies and TMJ
ŠTVRTOK / Thursday 12. 9. 2013
15.00 – 19.00 Blok 1 – Biomedicínske technológie / Biomedical Technologies
KONGRESOVÁ SÁLA A / Congress Hall A
KONGRESOVÁ SÁLA B / Congress Hall B
STREDA / Wednesday 11. 9. 2013
ĎAKUJEME SPONZOROM
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT
Found from our FTP recreated PMS
Download

bulletin (PDF file 1 MB) - II. Kongres biomedicíny v