Zápisnica
č. 2/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 15. mája 2014
________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie riadneho zastupiteľstva hymnou Slovenskej
republiky. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a preto je
obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Požiadal prítomných o schválenie programu.
1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola Uznesení - Predkladá: Bahleda, starosta
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013, správa audítora a výročná správa obce
(zverejnené
na www.obeclatky.sk, v časti úradná tabuľa)
4. Informácia o výsledkoch šetrenia anonymu
5. Rôzne - Zámena pozemku v rekreačnej oblasti – p. Matuška
Prejedanie žiadosti o kúpu pozemkov v rekreačnej oblasti
6. Interpelácie, diskusia
7. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
1. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zvolená návrhová komisia v zložení: Segeč Ján, zástupca starostu
Michalovský Rudolf, Ing., poslanec OZ
Kršiak Peter, poslanec OZ
Hlasovanie
Overovatelia zápisnice:
Za: 4
1. Kršiak Peter, poslanec OZ
2.Koristeková Marta, Ing., poslankyňa OZ
Hlasovanie
Za: 4
Zapisovateľka určená starostom obce: Melošová Soňa, zamestnankyňa obce
II.
2. Kontrola plnenia Uznesení
Predkladá: Ľ. Bahleda, starosta obce
--------------------------------------------------- Uznesenia z rokovania OZ dňa 24. 02. 2014 - sa týkali predovšetkým schválenia výpovede
zmluvy firme Alvini, s.r.o., súhlasy potrebné k zaslaniu žiadosti na ŠFRB a MDVRR SR , pre kúpu
nájomných bytov na streche budovy ZŚ a MŠ Látky, v zmysle Zmluvy č. 01/2014 s Ing. Paučom.
Uznesenie č. 5/2014 :
a.) obsadenosť bytov na zdr. stredisku - zvolané jednanie so záujemcami na deň
22. 5. 2014, kolaudácia neprebehla z dôvodu šetrenia anonymu ohľadom
septika, poslancom predložené protokoly z kontroly Ok. úradom ŽP v Detve
b.) vypiľovanie drevín, zverejňovanie oznamu o zasadnutí OZ – plní sa,
c.) umiestnenie kontajnerov – trvá, osobné jednanie starostu s riaditeľom TS Detva,
ktorý vie poskytnúť 30 ks kontajnerov k domom a návrh starostu na umiestnenie
5 ks kontajnerov na separovaný zber pri pomníku
d.) zakúpenie vyfrézovancov – trvá
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013, správa audítora a výročná správa obce
(zverejnené na www.obeclatky.sk, v časti úradná tabuľa)
Predkladá: Ľ. Bahleda, starosta obce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 vyvesený dňa 14. 03. 2014 a zvesený dňa 14. 05. 2014,
návrh výročnej správy obce za rok 2013, zverejnený 15. 04. 2014, správa nezávislého audítora –
Ing. Daniely Cibulovej, správa hlavného kontrolóra obce Ing. Ivana Sivoka k záverečnému účtu
obce za rok 2013, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Starosta doporučuje schválenie výsledku rozpočtového hospodárenia a výsledku hospodárenia
v zmysle záverečného účtu.
Ing. Michalovský – návrh na vytvorenie rezervného fondu z celého prebytku hospodárenia.
Starosta – informácia, že v prípade prevodu celého prebytku do rezervného fondu, by úhrady faktúr
za mezonetové byty zakaždým podliehali schváleniu obecným zastupiteľstvom a to prevodu
z rezervného fondu obce na vykrytie faktúr, zostáva uhradiť cca 78 tis. €.
Starosta – návrh 1. odpredaj mezonetových bytov za znalecký odhad,
2. nájom cca 130 €, mimo energií, a uzavotriť nájomnú zmluvu na 5 rokov
a potom odkup za znalecký odhad, ale len v tom prípade keď záujemca dá vklad
5-8 tis. € s tým, že táto čiastka bude odrátaná z kúpnej zmluvy po 5-tich rokoch.
Poslanci trvajú v prvom rade na odkúpení bytov , starosta zverejní odpredaj pre všetkých
záujemcov, nielen pre občanov obce, tým by sa zvýšil počet obyvateľov obce.
4. Informácia o výsledkoch šetrenia anonymu
Predkladá: Ľ. Bahleda, starosta obce
-----------------------------------------------------------Starosta – nik nechce vlastnícke právo Ing. M. Hazuchu poprieť, po doložení patričných dokladov
a keď dodávateľ stavby Ing. Paučo vyčísli rekonštrukciu, starosta je ochotný predložiť Ing.
Hazuchovi aj splátkový kalendár na jej zaplatenie. Vymedzí sa zmluvou odčlenenie garáže, pretože
garáž sa nekonči vrchnou stenou budovy, lebo po celej dĺžke budovy sú pivnice. Súpisné číslo
zdravotného strediska je 112 na katastri a v rámci jednej budovy nemôžu byť pridelené dve súpisné
čísla, musí sa to urobiť zmluvne.
K obsahu listu sa vyjadrovať nebude, je to záležitosťou orgánov činných v trestnom konaní.
Ing. Koristeková – je garáž prístupná Ing. Hazuchovi, v akom stave je, prečo teda platí dane, je
možné predávať byty, keď pozemok je nevysporiadaný? Otázky boli zodpovedané starostom: nie je
prístupná, dane platí na základe majetkového priznania, odpredaj je možný.
5. Rôzne - Zámena pozemku v rekreačnej oblasti – p. Matuška
Prejedanie žiadosti o kúpu pozemkov v rekreačnej oblasti
Predkladá: Ľ. Bahleda, starosta obce
---------------------------------------------------------------------------------------------Informácia starostu o komasácií pozemkov v obci v roku 2014 nie naraz v obci, ale po častiach obce
– prísľub od ministra.
Informácia starostu o maľovaní v základnej škole, zabezpečení interaktívnej tabule, počítačov.
Udržanie základnej školy s normatívom podľa novej legislatívy.
Predloženie - žiadosť p. Matušku M. , Bytom Vansovej 1, Detva o zámenú pozemku KN-C par.č.
595, o výmere 100 m2, ZP a nádvorie, vedenej na LV č. 2591, vo vlastníctve menovaného, za KN-C
par.č. 543, o výmere 100 m2, ZP a nádvorie, vedenej na LV č. 1, vlastníka Obec Látky, z dôvodov
uvedených v žiadosti
- žiadosť p. Miroslava Sekereša s manželkou o zámenu KN-C, par. č. 482, o výmere
97m2, ZP a nádvorie, vedenej na LV č. 352, vo vlastníctve menovaných a novovytvorenú KN-C
par. č. 480/2 o výmere 33 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej KN-C par. č. 480, vedenej na
LV č. 352, za KN-C par.č. 461/155
o výmere 130 m2, a zároveň žiadosť o odkúpenie KN-C
par.č. 461/156 o výmere 75 m2, vedenej na LV č. 747, Obec Látky, podľa GP č. 3432033436/2014.
- žiadosť p. Bystrianskej Jozefy z Brezna o odkúpenie par.č. 461/154, o výmere 154 m2,
podľa GP č. 34320334-37/2014, a pozemku KN-C par.č. 461/153, o výmere 27 m2, ktorý bude
slúžiť ako odstavná plocha na ktorej nie je možné stavať, pre dcéru menovanej
Informácia starostu -obec vyberá vstupné na futbalových zápasoch a jeho prísľub na minulom
zasadnutí, že nájde v rozpočte 5 tis € pre TJ Družstevník Látky. Navrhuje formou dotácie presunúť
prostriedky a poplatky zo vstupného preúčtovať na účet futbalového klubu.
Zástupca starostu p. Segeč, ako prezident klubu informuje, že od r. 2008 je potrebné rozhodcom
vyplácať odmeny a zákonné odvody, musí zabezpečovať dopravu dorastencov v súťaži a okrem
urbáru a určitej čiastky od zamestnancov družstva nemá klub financie na činnosť.
Informácia starostu – poskytnutie 10 tis. € od št. lesov, na opravy ciest v obci.
6. Interpelácie, diskusia
-----------------------------Ing. Michalovský – návrh na úpravu cesty Látky - Nový Svet – Palestína
Zástupca p. Segeč – aby sa v škole dokončili rozrobené úpravy
P. Kršiak – návrh na vyčlenenie chodníkov v cintoríne, aby boli určené hrobové miesta.
- kedy bude opravený obecný rozhlas
Starosta - obec je povinná zo zákona vyberať poplatky za hroby, zabezpečiť cez študentov
zakreslenie hrobov. Na rozhlas má prisľúbenú dotácia vo výške cca 20 tis. €.
III.
k prejednaným bodom, správam a pripomienkam boli prijaté: Uznesenia zo zasadnutia OZ
v Látkach, dňa 15. 05. 2014
- k bodu 3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013, správa audítora a výročná správa obce
(zverejnené na www.obeclatky.sk, v časti úradná tabuľa)
Uznesenie č. 6/2014
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 15. 05. 2014
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
I. b e r i e
na
v e d o m i e:
a.) správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Látky za rok 2013 k účtovnej
závierke
b.) stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Látky za rok 2013
s hodnotiacou správou
c.) výročnú správu Obce Látky za rok 2013
II. s c h v a ľ u j e :
a.) celoročné hospodárenie Obce Látky za rok 2013 bez výhrad
Za:
4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
b.) účtovné usporiadanie výsledku hospodárenia v zmysle Záverečného účtu Obce Látky
s hodnotiacou správou za rok 2013, pričom z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok
2013 - prebytku vo výške 23 661,22 €, schvaľuje prídel do rezervného fondu obce 10% t.j.
2400,00 € a zostatok vo výške 21 261,22 € zapojiť do rozpočtu obce
Za: 3
Proti: 0
k bodu 4. Informácia o výsledkoch šetrenia anonymu
Zdržal sa: 1- Ing. Koristeková
- žiadne uznesenie
k bodu 5. Rôzne - Zámena pozemku v rekreačnej oblasti – p. Matuška
Prejedanie žiadosti o kúpu pozemkov v rekreačnej oblasti
Uznesenie č. 7/2014
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 15. 05. 2014
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
I.
a.)
schvaľuje :
v zmysle žiadosti p. Matušku Miroslava, bytom
Detva-sídlisko,
r.č.
zámennú zmluvu pozemkov KN-C par.č. 595, o výmere 100 m2, ZP a nádvorie,
vedenej na LV č. 2591, vo vlastníctve menovaného, za KN-C par.č. 543, o výmere 100 m2,
ZP a nádvorie, vedenej na LV č. 1, vlastníka Obec Látky
Za:
b.)
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
zámennú zmluvu KN-C, par. č. 482, o výmere 97m2, ZP a nádvorie, vedenej na LV č. 352,
vlastníkov Miroslava Sekereša, r. č. …....a manž. Ing. Svetlany , r. č. …....., a
novovytvorenú KN-C par. č. 480/2 o výmere 33 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej
KN-C par. č. 480, vedenej na LV č. 352, za KN-C par.č. 461/155 o výmere 130 m2, kultúry
ostatné plochy a zároveň schvaľuje odpredaj KN-C par.č. 461/156, o výmere 75 m2, ostatné
plochy, ktorá vznikala odčlenením z pôvodnej KN-C par.č. 461/1, vedenej na LV č. 747, Obec
Látky, podľa GP č. 34320334-36/2014, vyhotoveného Ing. Jozefom Strakom, geodetické
práce, Korytárky 130, za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2, do bezpodielového vlastníctva manželov,
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c.) odpredaj novovytvoreného pozemku KN-C par.č. 461/154, ostatné plochy, o výmere 154 m2,
odčlenenej z pôvodnej KN –C par. č. 461/1, vedenej na LV č. 747, Obec Látky
a novovytvoreného pozemku KN-C par. č. 461/153, ostatné plochy, o výmere 27 m2, ktorý bude
slúžiť ako odstavná plocha na ktorej nie je možné stavať, podľa vyhotoveného GP č. 3432033437/2014, Ing. Jozefom Strakom, geodetické práce, Korytárky 130, pre Renátu Stoll, rod.
Bystriansku, nar. …....., bytom …....., Brezno, do jej výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu
10,00€/1m2
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 6. - Interpelácie, diskusia
Uznesenie č. 8/2014
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 15. 05. 2014
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
I.
doporučuje :
a.) starostovi obce zorganizovať stretnutie všetkých podporovateľov futbalového klubu
TJ Družstevník Látky, po ukončení jarnej súťaže
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b.) starostovi obce prejednať so všetkými užívateľmi, užívanie cesty časť Nový Svet – Látky
- Palestína, zároveň vyčleniť na údržbu cesty 3 tis. €, nákup koordinovať so starostom
Za: 4
c.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
starostovi obce doplniť Prevádzkový poriadok pohrebiska o grafickú časť so zakreslením
hrobových miest, tak aby sa dali vyberať poplatky za hrobové miesta, v zmysle zákona
Termín: 10.2014
Za: 4
II.
Proti: 0
Zdržal sa : 0
schvaľuje :
a.)
dotáciu pre futbalový klub TJ Družstevník Látky, IČO: 37950100
DIČ: 2021180392, IČ DPH: SK2021180392, číslo účtu: 20036713/6500,
vo výške 5 tis. €, pre sezónu 2013/2014
Za: 3
b.)
Proti: 1 – Ing. Koristeková
Zdržal sa : 0
preúčtovanie vstupného z futbalových zápasov na účet futbalového klubu TJ
Družstevník Látky, číslo účtu: 20036713/6500, 2x ročne, po ukončení hracej sezóny
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa : 0
IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok nedoznelo uznesenia boli na nahlas prečítané, spoločne
jednomyseľne prijaté. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
I. Overovateľ:
II. Overovateľ:
Kršiak Peter, poslanec OZ
Koristeková Marta, Ing. poslankyňa OZ
v.r. 26.5.2014
v.r.
28.5.2014
Starosta obce:
Ľubomír Bahleda
v.r. 29.5.2014
V Látkach, 30. 04. 2014
PO Z V ÁN KA
Na základe zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a § 12,
uvedeného zákona, pozývam Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Látkach, ktoré sa
uskutoční dňa:
15 . 05. 2014 (štvrtok) o 16.00 hod .
v zasadačke Obecného úradu Látky.
Ľubomír Bahleda,
starosta obce
Návrh programu rokovania:
Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu, príp. jeho zmena
1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola Uznesení - Predkladá: Bahleda, starosta
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013, správa audítora a výročná správa obce (zverejnené
na www.obeclatky.sk, v časti úradná tabuľa)
4. Informácia o výsledkoch šetrenia anonymu
5. Rôzne - Zámena pozemku v rekreačnej oblasti – p. Matuška
Prejedanie žiadosti o kúpu pozemkov v rekreačnej oblasti
6. Interpelácie, diskusia
7. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Dôvodová správa k programu zasadnutia OZ v Látkach d ňa 15. 05. 2014
k bodu 3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013, správa audítora, výročná správa obce
- záverečný účet, ktorý je spracovaný a ku ktorému je vyhotovená audítorská správa predkladám
zastupiteľstvu ako jednu zo zákonných podmienok, to isté sa týka výročnej správy, ktorú zastupiteľstvo berie
na vedomie. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení
neskorších predpisov obec každoročne predkladá údaje o rozpočtovom hospodárení obce, súhrnne
spracované do záverečného účtu obce. Záverečný účet obce podľa § 16, ods. 5, zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade
s rozpočtovou klasifikáciu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení
príspevkových organizácií v jej pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
údaje o nákladoch a výnosoch v prípadnej podnikateľskej činnosti. Za rok 2013 ešte zostáva aj hodnotenie
plnenia programov obce, podľa programového rozpočtu. Záverečný účet obce sa predkladá obecnému
zastupiteľstvu najneskôr v termíne do 6 mesiacov.
Doporučujem obecnému zastupiteľstvu, aby záverečný účet schválil bez výhrad v zmysle správy audítora.
Výročnú správu obce je povinne každoročne zostavovať účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zo zákona
overenú účtovnú závierku audítorom - § 20, zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien
a doplnkov. Poskytuje verný a pravdivý obraz a súlad s účtovnou závierkou v záverečnom účte obce. Výročná
správa musí byť overená do jedného roka po skončení účtovného obdobia.
k bodu 4. Informácia o výsledkoch šetrenia anonymu
- tak ako som zverejnil na úradnej tabuli, bol zaslaný anonymný podnet, že v strede obce sa nachádza
skládka smetí a tiež, že chceme odpredať a skolaudovať 4-mezonetové byty bez toho aby spĺňali základné
technické podmienky. Boli vykonané patričnými inštitúciami kontroly, s negatívnym výsledkom, akurát nám to
zapríčinilo oddialenie skolaudovania budovy, kde kolaudačné konanie muselo byť preložené až do skončenia
šetrenia anonymu.
k bodu 5. Rôzne
- v minulosti sme predali pozemok na výstavbu rekreačnej chaty p. Matuškovi, kde pri začatí stavebného
konania sme zistili, že cez tento stavebný pozemok KN par.č. 595, vedú inžinierske siete a to diaľkový
telekomunikačný kábel, miestny telekomunikačný kábel, vodovodná prípojka a v časti jeho pozemku sa
nachádza miestna komunikácia v rekreačnej oblasti. Keďže o tomto stave nikto pri výbere pozemku nevedel
a tieto veci boli zistené len pri vytýčení pozemku geodétom, doporučujem preto OZ aby schválilo žiadosť ním
vybratého pozemku, tiež o výmere 100 m2- KN par.č. 543, nakoľko má záujem aj naďalej v rekreačnej oblasti
stavať. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemkov predkladám zastupiteľstvu.
Predkladám zastupiteľstvu listy Mgr. M. Hazuchu, ktoré sa jednoducho dotýkajú len mojej osoby, kde som tieto
žiadosti odstúpil orgánom činným v trestnom konaní, kde predpokladám, že týmito orgánmi ste boli telefonicky
kontaktovaní aj Vy. K týmto listom sa nebudem vyjadrovať, kým sa celá záležitosť nevyšetrí. Listy prikladám
v kópii.
OBEC LÁTKY
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LÁTKY
za rok 2013
S HODNOTIACOU SPRÁVOU
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
V Látkach, 10. 03. 2014
Vypracovala: Melošová Soňa, hospodárka obce
Schválil
: Bahleda Ľubomír, starosta obce
14. 03. 2014
Návrh vyvesený: .......................................
14. 05. 2014
Návrh zvesený:
.......................................
Prejednané na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Látkach, dňa 15. 05. 2014
Uznesením OZ č. 6/2014, bod II, pís. a.),b.)
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení obce, súhrnne spracované do záverečného
účtu obce.
Záverečný účet obce podľa § 16, ods. 5, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciu,
bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jej
pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch
v prípadnej podnikateľskej činnosti. Od roku 2009 aj hodnotenie plnenia programov obce, podľa
programového rozpočtu.
A.
Rozpočtové hospodárenie :
Finančné hospodárenie obce Látky sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Látkach č. 30/2012, bod A, č. 1, zo dňa 5. decembra 2012. Schválený
rozpočet bol v priebehu rozpočtového roku upravovaný 1x a to rozpočtovým opatrením č. 1/2013 – schválené
dňa 10. 12. 2013.
Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10, ods. 7, zákona č. 583/2004 Z.z.,
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Schválený
1. zmena
bežný
rozpočet
upravený
rozpočet
Príjmy
212 250,00
32 176,00
244 426,00
Výdavky
212 250,00
32 176,00
244 426,00
Finančné operácie
0
0
Schválený
1. zmena
k a p i t á l o v ý rozp
0
upravený
rozpočet
Príjmy
0
126 719,00
126 719,00
Výdavky
0
126 719,00
126 719,00
Po poslednej zmene bol rozpočet obce takýto:
v €
Rozpočet celkove
Príjmy celkove
:
371 145,00
Výdavky celkove
:
371 145,00
Príjmové finančné operácie:
0,00
Hospodárenie obce:
0,00
Bežný rozpočet:
Bežné príjmy celkove
244 426,00
Bežné výdavky celkove
244 426,00
Hospodárenie obce:
0,00
Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy celkove
126 719,00
Kapitálové výdavky celkove
126 719,00
Hospodárenie obce:
0,00
Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie:
0
Výdavkové finančné operácie:
0
Hospodárenie z finančných operácií:
0
I. Plnenie rozpočtu príjmov :
Členenie príjmovej časti rozpočtu
v€
Rozpočet príjmov
Skutočnosť naplnenia
celkove
príjmov celkove
% plnenia
Bežné príjmy
244 426,00
261 795,97
107,11
Kapit. príjmy
126 719,00
139 923,38
110,42
0,00
4 358,82
Príjmové finančné operacie
CELKOM:
1. P r í j m y
371 145,00
-
406 078,17
109,41
- bežné a kapitálové
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli
tvorené dotáciami (transfery) na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.
Bežné príjmy:
Rozpočet
Rozpočet
schválený
upravený
- transfery zo štát. rozpočtu
25 230,00
40 132,00
41 333,10
102,99
-transfer z Európskeho
sociálneho fondu na aktivačnú
činnosť
450,00
450,00
1 101,09
244,69
-transfer zo ŠR
Skutočnosť
0,00
0,00
194,30
186 570,00
203 844,00
218 867,48
0,00
0,00
300,00
% plnenia
-
na spolufinancovanie ESF
- vlastné príjmy
- transfer z BBSK
107,37
-
na stretnutie rodákov
Kapitálové príjmy:
- spolufinancovanie EU –REKŠA
0,00
39 819,00
46 821,35
117,59
- spolufinancovanie ŠR – REKŠA
0,00
9 955,00
11 705,35
117,58
76 945,00
81 396,68
105,79
- príjem z predaja pozemkov
0,00
Finančné operácie:
- poplatky za stravné mimorozpo
CELKOM:
0,00
215 250,00
0,00
371 145,00
4 358,82
406 078,17
109,41
1.1. Transfery zo štátneho rozpočtu (ŠR) - príjmy z dotácii na činnosť preneseného výkonu štátnej
správy:
v€
Rozpočet
- základná škola
skutočnosť
% plnenia
22 670,00
19 767,00
87,19
1 790,00
1 807,10
100,96
- vzdelávacie poukazy
250,00
278,00
111,20
- stravné pre deti v hmotnej núdzi
150,00
301,00
200,67
0,00
31,00
-
- registre obyvateľov
182,00
191,73
105,35
- pre predškolákov v MŠ
155,00
645,00
354,39
- školské potreby pre deti v HN
33,00
33,20
100,60
- sociálne znevýhodnené prostredie
0,00
33,00
-
- voľby do VÚC
0,00
2 192,51
-
- matrika
- na pozemné komunikácie
- MDVaRR–uznesenie vlády obciam
- na mzdy zamestnancov škol.zariad.
SPOLU: bežné transfery
14 902,00
14 901,56
0,00
1 152,00
40 132,00
41 333,10
102,99
1.1.1.Transféry z Európskeho sociálneho fondu (ESF) 15% a spolufinancovanie zo ŠR
85%
v€
Rozpočet
skutočnosť
% plnenia
-transfer z ESF na aktivačnú činnosť
450,00
-transfer z ŠR na aktivačnú činnosť
0,00
1 101,09
-
194,30
-
1.1.2. Daňové príjmy - príjmy z dane poukazovanej z daňového úradu, daň z nehnuteľností,
miestne dane za psa, komunálny odpad .....
v €
Rozpočet
-výnos dane z daňového úradu
skutočnosť
% plnenia
116 912,00
116 074,25
99,28
-daň z pozemkov
22 100,00
36 417,82
164,79
-daň zo stavieb
18 500,00
16 463,57
88,99
-daň z bytov
180,00
180,04
100,02
-daň za psa
450,00
596,82
132,63
2 000,00
1 637,79
81,89
30,00
22,00
73,33
16 000,00
15 497,95
96,86
176 172,00
186 890,24
106,08
-daň za ubytovaciu kapacitu
-daň za užívanie verejného priestanst
-daň za zber, prepravu a skládkov.
komunálneho odpadu
S P O L U : daňové príjmy
1.1. 3. Nedaňové príjmy - príjmy z prenájmu budov a prístrojov, správne poplatky,
príjem za televízny káblový rozvod, poplatok za vodu .....
v €
Rozpočet
skutočnosť
% plnenia
-prenájom budov, priestorov
2 200,00
2 515,38
114,34
-poplatky ostatné – správne
1 150,00
1 536,50
133,61
-popl. a platby za tovary a služby, výro
1 500,00
643,00
42,87
-popl.za televízny káblový rozvod
2 250,00
2 875,05
127,78
-príjem za elekto odpad
25,00
21,62
86,48
-poplatky z predaja dreva
1 500,00
3 078,95
205,26
-poplatky za služby kúpne zmluvy
4 200,00
4 924,30
117,25
840,00
869,00
103,45
-poplatky za súťažné podklady
0,00
21,00
-
-poplatky za vstupné futbal
0,00
118,50
-
-popl. za materskú školu
130,00
150,75
115,96
-popl. za školský klub
200,00
168,00
84,00
0,00
422,87
-
-popl.za odber pozemnej vody FO
3 814,00
3 944,85
103,43
-popl.za odber vody PO
4 843,00
3 330,75
68,77
30,00
6,37
21,23
-príjmy z náhrad poistného plnenia
1 665,00
1 664,66
99,98
- príjmy z dobropisov elektr. energie
3 225,00
3 255,95
100,96
0,00
209,23
-
100,00
112,50
112,50
0,00
2 108,01
-poplatky za opatrovateľ. službu
-popl.za stravné cudzí stravníci
-úroky z účtov
-z vratiek Slov.vodohosp. podnik
-z refundácie skladníka CO
-iné náhodné príjmy
S P O L U: nedaňové príjmy
27 672,00
-
31 977,24
115,56
skutočnosť
% plnenia
1.1.4. Iné nedaňové príjmy a transfery
Rozpočet
- BBSK na stretnutie rodákov
0,00
300,00
-
1.2. Kapitálové príjmy
v€
Rozpočet
skutočnosť
% plnenia
- spolufinancovanie EU – REKŠA
39 819,00
46 821,35
117,59
- spolufinancovanie ŠR – REKŠA
9 955,00
11 705,35
117,58
76 945,00
81 396,68
105,79
126 719,00
139 923,38
- predaj pozemkov v rekreačnej oblasti
SPOLU:
1.3. Finančné operácie - príjmové
v€
Rozpočet
skutočnosť
% plnenia
- platby za stravné v škol. jedálni
0,00
3 926,38
-
- platby za réžijné poplatky v škol.jedálni
0,00
292,82
-
- platby na účte sociálneho fondu
0,00
139,62
-
II.
Čerpanie rozpočtu výdavkov:
Členenie výdavkovej časti rozpočtu
Rozpočet výdavkov celkove Skutočnosť naplnenia
% plnenia
výdavkov celkove
Bežné výdavky
244 426,00
224 026,34
91,65
Kapitálové výdavky
126 719,00
154 031,79
121,55
0,00
4 096,58
Výdavkové finančné
operácie
-
2. V ý d a v k y - bežné a kapitálové
Bežné výdavky
Rozpočet
Rozpočet
upravený
% plnenia
schválený
- zo štátneho rozpočtu
Skutočnos
ť
25 230,00
37 119,00
41 333,10
450,00
450,00
1 101,09
-
0,00
0,00
194,30
-
186 570,00
206 857,00
181 097,85
0,00
0,00
- z Európskeho sociálneho
fondu (ESF) na AČ
- z spolufinancovanie zo ŠR
na AČ (aktivačnú činnosť)
- vlastné výdavky
- z BBSK na stretnutie
rodákov
97,39
-
300,00
Kapitálové výdavky
- na rekonštrukciu
zdravot.stred
0,00
0,00
56 207,58
-
- na geometr.plán výškopisy
0,00
950,00
950,00
-
- na realizáciu REKŠA –
transf
0,00
49 774,00
58 526,70
-
- na realizáciu REKŠA –
vlastné
0,00
66 545,00
26 405,82
-
2 492,00
zariadenie šatní
- na realizáciu cyklotrás a
znač
0,00
9 450,00
9 449,69
Finančné operácievýdavkové
0,00
0,00
4 096,58
CELKOM:
212 250,00
371 145,00
382 154,71
-
102,97
2.1. Bežné výdavky v členení
Rozpočet
skutočnosť
% plnenia
0,00
2 192,51
-
-registre
182,00
191,73
105,35
-matrika
1 790,00
1 807,10
100,96
- Zo štátneho rozpočtu
Program: 01. Obec pre občana
Prenesený výkon št. správy – voľby do VÚC
obyvateľov
Program: 04. Doprava a komunikácie
- pozemné komunikácie
0,00
31,00
- údržba miestnych komunikácií z Uz.vlády
14 902,00
14 901,56
100,00
155,00
645,00
416,13
- platy zamestnan.
0,00
807,87
-
- stravné
0,00
121,00
-
19 657,00
19 800,00
Program: 05. Vzdelávanie
Materská škola - predškoláci
školstva
Základná škola - základný chod
- stravné
150,00
180,00
120,00
33,00
33,20
100,61
250,00
278,00
111,20
Školský klub pri ZŠ - platy
0,00
178,41
Školská jedáleň
0,00
165,72
37 119,00
41 333,10
- školské potreby
- vzdelávacie poukazy
- platy
SPOLU : výdavky z bežných transferov
111,35
-
Európsky sociálny fond:
Rozpočet
skutočnosť
% plnenia
Program: 01. Obec pre občana
Podpora pracovných návykov
- na aktivačnú činnosť 85%
- spolufinancovanie zo ŠR 15%
- Na vlastné výdavky v členení:
450,00
1 101,09
0,00
194,30
Rozpočet
skutočnosť
244,69
-
% plnenia
Program 01. Obec pre občana
- manažment, administratíva, kontrola
79 568,00
67 661,84
85,04
- správa majetku obce
3 550,00
2 104,40
59,28
- podpora pracovných návykov
3 836,00
3 457,77
90,14
125,00
112,50
90,00
3 450,00
2 964,25
85,92
18 300,00
18 095,15
98,88
19 472,00
17 118,82
87,92
600,00
597,60
99,60
- materská škola
22 842,00
19 386,53
84,87
- základná škola
1 475,00
1 651,33
111,95
Program 02. Bezpečnosť a poriadok
- civilná ochrana obyvateľstva
- ochrana pred požiarmi
Program 03. Odpadové hospodárstvo
- zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Program 04. Doprava a komunikácie
- verejné komunikácie a priestranstvá
- zabezpečenie plynulej dopravy
Program 05. Vzdelávanie
- školský klub detí
8 816,00
9 532,48
108,13
- školská jedáleň
6 425,00
5 866,17
91,30
3 500,00
3 139,37
89,70
500,00
2 869,00
573,80
- podpora komunálnej kultúry
2 950,00
2 340,00
79,32
- kultúrne akcie organizované obcou
1 950,00
2 079,91
106,66
-verejné osvetlenie
5 502,00
6 362,88
115,65
-verejné priestranstvá
3 000,00
707,96
23,60
- cintorínske služby
1 600,00
191,07
11,94
- správa vodovodu a zásobovanie vodou
5 300,00
3 788,67
71,48
- miestny rozhlas a televízny káblový rozhlas
4 800,00
4 142,87
86,31
- rozvoj obce a strategické plánovanie
4 200,00
1 870,24
44,53
5 096,00
5 057,04
99,24
206 857,00
181 097,85
87,55
Program 06. Šport
- futbalový klub
- podpora iných športových aktivít
Program 07. Kultúra
Program 08. Prostredie pre život a bývanie
Program 09. Sociálne služby
- opatrovateľská služba
SPOLU: výdavky vlastné zdroje
-
Z iných zdrojov: Banskobystrický samosprávny kraj
Rozpočet
Program: 07. Kultúra
skutočnosť
% plnenia
- z BBSK na stretnutie rodákov
0,00
300,00
-
2.2 Na kapitálové výdavky v členení:
rozpočet
skutočnosť
%
Program 06 Šport
- vnútorné zariadenie šatní
0,00
2 492,00
-
39 819,00
46 821,35
-
9 955,00
11 705,35
-
0,00
14 108,41
66 545,00
12 297,41
950,00
950,00
100,00
9 450,00
9 449,69
100,00
0,00
56 207,58
126 719,00
154 031,79
Program 08 Rozvoj obce a strategické plánovanie
- realizácia stavby REKŠA Eurofond
ŠR
- vlastné prostriedky na REKŚ-u
- prostriedky z predaja majetku na REKŠA
- na geometrický plán výškopisu
- na cyklotrasy a prístrešok
- na rekonštrukciu zdravotného
-
-
str
SPOLU kapitálové výdavky
121,55
2.3. Finančné operácie – výdavkové
rozpočet
- platby za potraviny v školskej jedálni
0,00
3 639,63
- odvod réžie z účtu školskej jedálne
0,00
395,85
- poplatky na účte sociálneho fondu
0,00
61,10
skutočnosť
III. Finančné operácie
3.1 Finančné operácie - príjmové
rozpočet
- poplatky za stravné v školskej jedálni
0,00
3 926,38
- poplatky za réžiu v školskej jedálni
0,00
292,82
- poplatky na účte sociálneho fondu
0,00
139,62
SPOLU:
skutočnosť
4 358,82
3.2. Finančné operácie – výdavkové
rozpočet
- platby za potraviny v školskej jedálni
skutočnosť
0,00
3 639,63
- odvod réžie z účtu školskej jedálne
0,00
395,85
- poplatky na účte sociálneho fondu
0,00
61,10
SPOLU:
4 096,58
IV.
Výsledok hospodárenia :
Prebytok a schodok sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných
rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom
pre zaradenie príjmu alebo výdavku do rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania,
alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce. Do plnenia rozpočtu obce sa zahrnú len tie
rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom
rozpočtovom roku.
Prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3, pís. a) a b), ktorý bol upravený podľa § 16, ods. 6,
zákona, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je zdrojom peňažných fondov, to znamená
rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov, ktoré tvorí obec na základe svojho rozhodnutia.
Stav na účte 221 - bankový účet, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov s analytickou
evidenciou je: 49 948,95 €, z toho:
základný bežný účet :
43 834,46 €
v tom depozit miezd-základná škola za 12.2013:
1 310,05 €
rezervný fond obce
4 300,00 €
účet školskej jedálne :
412,17 €
účet sociálneho fondu:
659,41 €
účet verejnej zábezpeky:
4,83 €
účet televízneho káblového rozvodu:
3 990,41 €
účet dotačný na hmotnú núdzu:
138,14 €
účet – REKŠA
909,53 €
R e k a p i t u l á c i a rozpočtových príjmov, rozpočtových výdavkov a finančných operácií v roku
2013 a výsledok rozpočtového hospodárenia :
Bežné príjmy
(BP)
261 795,97 €
-
Bežné výdavky
(BV)
224 026,34 €
Výsledok hospodárenia
+ 37 769,63 €
z toho účelovo určené nevyčerpané prostriedky
(§16,odst.2 zákona o rozpočtových
pravidlách)
Kapitálové príjmy (KP)
Kapitálové výdavky (KV)
---
Výsledok hospodárenia
139 923,38 €
154 031,79 €
- 14 108,41 €
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Výsledok hospodárenia
4 358,82 €
SPOLU:
BP+KP
4 096,58 €
SPOLU:
0 €
SPOLU:
401 719,35 €
BV+KV
+ 23 661,22 €
prebytok
378 058,13 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok v sume: 23 661,22 €
z toho bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
: + 37 769,63 €
: - 14 108,41 €
V zmysle § 16, ods. 6, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, na účely tvorby
peňažných fondov sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú n e v y č e r p a n é
finančné prostriedky účelovo určené v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré možno použiť v zmysle
osobitných predpisov v nasledujúcom rozpočtovom roku. Zapojenie týchto prostriedkov do rozpočtu obce
v nasledujúcom roku sa zaúčtuje prostredníctvom rozpočtovej klasifikácie a bude to príjmová finančná
operácia a výdavok bude prestavovať úbytok peňažných prostriedkov na určený účel. Obec Látky z roku 2013
takéto účelovo určené finančné prostriedky nemala.
A. Takto upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za 2013 –prebytok vo výške 23 661,22 €
navrhujeme použiť v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách takto:
- prídel do rezervného fondu vo výške min. 10% - t.j. 2 400,00 € - § 15 zákona o rozpočtových
pravidlách
- zostatok výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške 21 261,22 € (23 661,22€ – 2 400,00€)
ako príjmovú finančnú operáciu, na vykrytie kapitálových výdavkov v roku 2014.
B.
Účtovné v y s p o r i a d a n i e výsledku hospodárenia obce a to rozdiel medzi
účtovnou triedou 5 : 300 183,13 € a
účtovnou triedou 6 : 397 992,96 €
– zisk vo výške 97 809,83 €, navrhujeme zaúčtovať v prospech účtu nevysporiadaného výsledku
hospodárenia minulých rokov a to účtovným zápisom:
431 / 428 AE 013
C. Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95 v zmysle novely ods. 7, § 4
zákona č. 583/2004 Z.z,. v znení neskorších predpisov
Vybrané položky hospodárenia
1.
Príjmy spolu
401 719
z
· 100 daňové príjmy
toho:
186 890
·
200 nedaňové príjmy
210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
220 administratívne a iné poplatky
230 kapitálové príjmy
240, 250 úroky
290 iné nedaňové príjmy
·
2.
Rok 2013
300 granty a transfery
171 901
2 515
22 106
139 923
6
7 351
42 928
Výdavky spolu
378 058
z
·
toho:
224 026
600 bežné výdavky
610, 620 mzdy a poistné
102 800
630 tovary a služby
115 456
640 bežné transfery
5 770
650 úroky
·
700 kapitálové výdavky
710 obstarávanie kapitálových aktív
720 kapitálové transfery
154 032
154 032
3.
Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2)
4.
zahrnutie položiek časového rozlíšenia
5.
23 661
-67 592
·
zmena stavu pohľadávok
zvýšenie pohľadávok
·
zmena stavu záväzkov
pokles záväzkov
·
časové rozlíšenie úrokov
0
·
časové rozlíšenie daní
0
Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4)
V.
1 586
-69 178
43 931
Hospodárenie fondov
V roku 2013 obec tvorila, v súlade s platnou legislatívou, vlastné mimorozpočtové peňažné fondy
Názov fondu
PS k 1.1.2013
Sociálny fond
Rezervný fond
792,78
4 300,00
Tvorba
Čerpanie
KS k 31.12.13
537,37
618,10
712,05
42 960,29
38 660,29
4 300,00
Sociálny fond – Rozpustenie fondu za r. 2013 vo výške 618,10 €, zohľadnené pre zamestnancov vo
výplatnom termíne mesiaca november 2013.
Rezervný fond – v roku 2013 netvorený.
B.
Bilancia aktív a pasív:
A k t í v a , t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2013 predstavujú sumu 1 636 059,63 €
P a s í v a , t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky, podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2013
predstavujú sumu 1 636 059,63 €
členenie
aktív:
Aktíva-
Poč. stav
k 1.1.2013
Prírastky
Úbytky
Oprávky oprav.položky
Názov
Majetok spolu:
Konečný stav
k 31.12.201
3
1 591 645,22
1 636 059,63
DDNHM
0
Pozemky
174 935,84
Stavby
419 368,38
0
208 484,27
0
0
5 505,21
0
0
0
169 430,6
3
49 208,06
578 644,59
Stroje,prístr.,zariade
n
0,00
0
0
0,00
0,00
Dopravné
prostriedky
2 774,07
Drobný DHM
2 157,37
0
0
612,00
2 162,37
2 492,00
0
1 103,00
3 546,37
Obstaranie DHM
839 574,11
77 649,81
210 976,27
0
706 247,65
Dlhod.finanč.majetku 117 980,00
0
0
0
117 980,00
3 982,02
0
82,26
0,00
0
Obežný majetok:
- zásoby
- pohľadávky ŠR
63,69
0,00
4 000,59
0
0,00
- krátkod. pohľadá
6 962,25
133 499,70
132 487,98
1 344,43
6 629,54
- finanč. majetok
26 875,84
- náklady bud.
obd
- príjmy bud. obd
1 245 208,99 1 221 512,36
489,69
477,90
463,68
285,85
489,69
0
50 572,47
0
477,90
0
285,85
463,68
členenie
pasív :
Pasíva –
Poč. stav
Konečný stav
názov
k 1.1.2013
k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky
1 591 645,22
1 636 059,63
2 797,00
2 797,00
1 182 742,76
1 155 731,16
- 27 011,60
97 809,83
12 414,00
15 499,94
- oceňovacie rozdiely
- nevysporiad. výsledok min.roku
- výsledok hosp. bežného roku
Rezervy
Zúčtovanie rozpočtu obce
Záväzky zo SF
Krátkodobé záväzky
Výnosy budúcich období
0
0
792,78
712,05
85 827,23
17 000,74
334 082,95
346 508,81
Bilancia pohľadávok:
Pohľadávky
Pohľadávky
k 31.12.2012
k 31.12.2013
Opis
Nedaňové
pohľadávky
3 198,84
2 902,65
1 336,30 komunálny odpad
44,55 televízny káblový rozvod
600,00 neuhradená kúp. cena pozemku
921,80 neuhradené vystavené faktúry
Daňové
pohľadávky
1 845,65
2 986,19
1 043,85 daň z nehnuteľnosti
33,82 daň za psa
1 908,52 daň za ubytovanie práv.osoby
Iné pohľadávky
92,31
202,30
2 108,01
0,00
nedoplatky za vodu
štvrťročné preddavky na dani z príjmu
2 000,00
Spolu
7 244,81
C.
splátkový kalendár za pozemok
55,03
nedoplatok na stravnom v šk. jedálni
31,20
neprevedené režijne poplatky
79,15
mylná platba
8 256,52
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Záväzky podľa doby splatnosti
k 31.12.2012
k 31.12.2013
Krátkodobé záväzky spolu: z toho
85 827,23
17 000,74
Z toho - neuhradené faktúry
77 037,06
7 807,95
88,37
10,77
247,45
262,30
- záväzky voči zamestnancom
4 981,36
5 176,32
- zákonné odvody poistného
2 886,61
3 100,93
586,38
642,47
- ostatné záväzky
- nevyfakturované dodávky v šk. jedálni
- preddavková daň z príjmu FO
Obec k 31.12.2013 mala okrem záväzkov voči zamestnancom a zákonným odvodom na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a dani z príjmov FO, záväzky voči dodávateľom a najmä to:
306.56 TS mesta Detva, s.r.o.
750.00
49.80
140.80
84.90
Kýpeť Ján , Látky
Roľnícke družstvo
113
Látky
Marius Pedersen, a.s., Zvolen
STAVMAT, Hriňová
596.70
Ján Segeč , Látky 150
552.00
Roľnícke družstvo Látky
406.32
Mesto Hriňová
165.34
TS mesta Detva, s.r.o.
328.61
TS mesta Detva, s.r.o.
85.02
TS mesta Detva, s.r.o.
50.96
Gondáš Jozef , Látky
62.66
Gondáš Jozef , Látky
39.96
DEXIA, Bratislava
129.78
Stredoslov.en.závody, B. Bystrica
331.24
Stredoslov.en.závody, B. Bystrica
2728.15
315.00
Stredoslov.en.závody, B. Bystrica
Michal Žilka , Hriňová
a faktúra na potraviny do školskej jedálne v sume 684,15 € od dodávateľa Jozef Gondáš, Látky.
Obec v roku 2013 nemala úverové zaťaženie.
D.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
E.
Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec v roku 2013 neposkytla žiadne záruky.
F. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. Je zriaďovateľom Školskej jedálne pri ZŠ v Látkach, ktorej
hlavná činnosť – poskytovanie stravného deťom a zamestnancom nie je podnikateľská činnosť.
G. Hodnotenie plnenia programov obce
PROGRAM
01: Obec pre občana
Rozpočet: 89 376,00 €
Skutočnosť: 78 710,74 €
Podprogram 01. 01. Manažment, administratíva, kontrola úradu
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 41
79 568,00
67 661,84 bež.výd
SPOLU:
79 568,00
67 661,84
Plnenie v %
85,04
Podprogram 01. 02. Prenesený výkon štátnej správy
Voľby do VÚC
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 111
0,00
2 192,51
SPOLU:
0,00
2 192,51
Plnenie v %
-
Prvok 01.02.01. Registre obyvateľov
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 111
182,00
191,73
SPOLU:
182,00
191,73
Plnenie v %
105,35
Prvok 01.02.02. Matrika
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Plnenie v %
Plnenie: 88,074 %
Zdroj 111
1 790,00
1 807,10
SPOLU:
1 790,00
1 807,10
100,96
Podprogram 01. 03. Správa majetku obce
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 41
3 550,00
2 104,40 bež.výd
SPOLU:
3 550,00
2 104,40
Plnenie v %
59,28
Podprogram 01. 04. Podpora pracovných návykov
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Plnenie v %
Zdroj 11T1
450,00
1 101,09
11T2
0,00
194,30
3 836,00
3 457,77
90,14
4 286,00,00
4 753,16
110,90
41
SPOLU:
PROGRAM
244,69
-
02.: Bezpečnosť a poriadok
Rozpočet: 3 575,00 €
Skutočnosť: 3 076,75 €
Plnenie: 86,06 %
Podprogram 2. 1. Ochrana obyvateľstva
Rozpočet podľa zdrojov:
Zdroj 41
125,00
SPOLU:
125,00
Skutočnosť podľa zdrojov:
Plnenie v %
112,50
90,00
112,50
Podprogram 02. 02. Ochrana pred požiarmi
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 41
3 450,00
2 964,25
SPOLU:
3 450,00
2 964,25
PROGRAM
Plnenie v %
85,92
03: Odpadové hospodárstvo
Rozpočet:
18 300,00 €
Skutočnosť: 18 095,15 €
Plnenie: 98,88 %
Podprogram 03. 01. Zvoz, odvod a zneškodňovanie odpadu
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 41
18 300,00
18 095,15
SPOLU:
18 300,00
18 095,15
PROGRAM
Plnenie v %
98,88
04: Doprava a komunikácie
Rozpočet: 34 974,00 €
Skutočnosť: 32 648,98 €
Podprogram 04. 01. Verejné komunikácie a priestranstvá
Rozpočet podľa zdrojov:
Zdroj 111
41
SPOLU:
14 902,00
Skutočnosť podľa zdrojov:
Plnenie v %
14 932,56
100,21
19 472,00
17 118,82
87,92
34 374,00
32 051,38
103,80
Prvok 04. 01. 01. zabezpečenie plynulej dopravy
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Plnenie v %
Zdroj 41
600,00
597,60
99,60
SPOLU :
600,00
597,60
99,60
Plnenie: 93,35 %
PROGRAM
05: Vzdelávanie
Rozpočet: 59 803,00 €
Podprogram
Skutočnosť: 58 645,71 €
Plnenie: 98,06 %
05. 01. Materská škola
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Plnenie v %
Zdroj 111
155,00
1 573,87
1 015,40
41
22 842,00
19 386,53
84,87
22 997,00
20 960,40
91,14
SPOLU:
Podprogram 05. 02. Základná škola, malotriedna
Rozpočet podľa zdrojov:
Zdroj 111
41
SPOLU:
20 090,00
Skutočnosť podľa zdrojov:
Plnenie v %
20 291,20
101,00
1 475,00
1 651,33
111,95
21 565,00
21 942,53
101,75
Podprogram 05. 03. Školský klub detí pri ZŚ
Rozpočet podľa zdrojov:
Zdroj 111
41
0,00
8 816,00
SPOLU:
8 816,00
Skutočnosť podľa zdrojov:
Plnenie v %
178,41
-
9 532,48
108,13
9 710,89
110,15
Podprogram 05. 04. Školská jedáleň pri ZŚ a MŠ
Rozpočet podľa zdrojov:
Zdroj 111
0,00
Skutočnosť podľa zdrojov:
165,72
Plnenie v %
-
41
SPOLU:
PROGRAM
6 425,00
5 866,17
91,30
6 425,00
6 031,89
93,88
06: Šport
Rozpočet: 4 000,00 €
Skutočnosť: 8 500,37 €
Plnenie: 212,51 %
Podprogram 06. 01. Futbalový klub
Rozpočet podľa zdrojov:
Zdroj 41
Skutočnosť podľa zdrojov:
3 500,00
0,00
SPOLU:
3 500,00
Plnenie v %
3 139,37 bež.výd
89,70
2 492,00 kap.výd
-
5 631,37
160,90
Podprogram 06. 02. Podpora iných športových klubov a aktivít
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 41
500,00
2 869,00
SPOLU:
500,00
2 869,00
Plnenie v %
573,80
PROGRAM 07: Kultúra
Rozpočet: 4 900,00 €
Skutočnosť: 4 719,91 €
Plnenie: 96,32 %
Podprogram 07. 01. Podpora komunálnej kultúry
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Plnenie v %
Zdroj 41
2 950,00
2 340,00
79,32
SPOLU:
2 950,00
2 340,00
79,32
Podprogram 07. 02. Kultúrne akcie organizované obcou
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Plnenie v %
Zdroj 41
1 950,00
2 079,91
106,66
71
0,00
300,00
-
1 950,00
2 379,91
122,05
SPOLU:
PROGRAM 08: Prostredie pre život a bývanie
Rozpočet: 151 121,00 €
Podprogram
Skutočnosť: 168 603,48 €
08. 01. Verejné osvetlenie
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 41
5 502,00
6 362,88
SPOLU:
5 502,00
6 362,88
Podprogram
Plnenie: 111,57 %
Plnenie v %
115,65
08. 02. Verejné priestranstvo
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 41
3 000,00
707,96
SPOLU:
3 000,00
707,96
Plnenie v %
23,60
Podprogram 08. 03. Cintorínske služby
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 41
1 600,00
191,07
SPOLU:
1 600,00
191,07
Plnenie v %
11,94
Podprogram 08. 04. Správa vodovodu a zásobovanie pitnou vodou
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Plnenie v %
Zdroj 41
5 300,00
3 788,67
SPOLU:
5 300,00
3 788,67
71,48
Podprogram 08. 05. Miestny rozhlas a televízny káblový rozvod
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 41
4 800,00
4 142,87
SPOLU:
4 800,00
4 142,87
Plnenie v %
86,31
Podprogram 08. 06. Rozvoj obce a strategické plánovanie
Rozpočet podľa zdrojov:
Zdroj 41
Skutočnosť podľa zdrojov:
4 200,00
1 870,24
Plnenie v %
44,53
11K1 39 819,00
46 821,35 kap.výd
117,59
11K2 9 955,00
11 705,35 kap.výd
117,58
41
0,00
14 108,41 kap.výd
43
76 945,00
78 904,68 kap.výd
102,58
153 410,03
117,18
SPOLU: 130 919,00
-
PROGRAM 09: Sociálne služby
Rozpočet: 5 096,,00 €
Skutočnosť:5 057,04 €
Plnenie: 99,24 %
Podprogram 09. 01. Opatrovateľská služba
Rozpočet podľa zdrojov:
Skutočnosť podľa zdrojov:
Zdroj 41
5 096,00
5 057,04
SPOLU:
5 096,00
5 057,04
Plnenie v %
99,24
Pozn.: zdroj financovania
111
41
- Vlastné zdroje
43
- Zdroje z predaja majetku obce
46
- zdroje z rezervného fondu
71
- iné zdroje
- Štátny rozpočet
11T1 - Európsky sociálny fond
11T2 – Štátny rozpočet, spolufinancovanie Európskeho sociálneho fondu
11K1 – Európsky fond Rozvoja vidieka
11K2 – Spolufinancovanie EF zo štátneho rozpočtu
Bližšie hodnotenie výdavkov podľa jednotlivých programov je spracované ako, súčasť záverečného
účtu obce za rok 2013 v hodnotiacej správe k 31. 12. 2013, ktorá obsahuje splnené ukazovatele a ciele
schválených programov, prípadne komentár k neplneniu stanovených ukazovateľov.
HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE LÁTKY za rok 2013
ČERPANIE
VÝDAVKY - celkom
.
Rozpočet (v EUR)
1 OBEC PRE OBČANA
382 155
Schválený
Upravený
Čerpanie
212 250
371 145
382 155
ČERPANIE
78 771
ZÁMER
Samospráva flexibilne reagujúca na potreby občanovObce Látky, podnikate ľské subjekty, či jeho
návštevníkov a majite ľov rekreačných chát
ZODPOVEDNOSŤ
Ľubomír Bahleda, starosta obce
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
84 476
Upravený
Čerpanie
89 376
78 771
ČERPANIE
1.1 MANAŽMENT, ADMINISTRATÍVA, KONTROLA ÚRADU
67 662
ZÁMER
Rozvíjajúca sa obec s flexibilným manažmentom a jeho reprezentáciou
ZODPOVEDNOSŤ
starosta obce, hlavný kontrolór obce, zamestnanci obce
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
74 668
Cie ľ
Zabezpeči ť aktívnu reprezentáciu obce starostom
Merate ľ ný ukazovate ľ
Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok
Obdobie
Plánovaná
Upravený
Čerpanie
79 568
67 662
2011
2012
2013
Plnenie
10
15
20
.
Skutočná
12
12xmesačné porady
starostov
15
Cie ľ
Zabezpeči ť rozpočtový porces obce Látky pod ľ a programového rozpo čtu
Merate ľ ný ukazovate ľ
Rozpočet obce pre nasledujúce obdobie schávliť do konca bežného roku
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
áno
áno
áno
áno.
Skutočná
áno
áno Uz.OZ č. 30/2012
Merate ľ ný ukazovate ľ
Obdobie
10.12.2013
Pravidelné monitorovanie a predkladanie správ programového plnenia rozpočtu
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
1
1
1
.
Skutočná
1
áno Uz. Oz č. 15/2012 z
15.8.2012
Cie ľ
Zabezpeči ť rešpektovanie záujmov obce v rozvoji regiónu
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet členstiev obce v združeniach
Obdobie
áno k 30.6.2013
2011
2012
2013
Plánovaná
6
6
6
Skutočná
7 R-ZMO, ZMOS, KZ
Podpo ľanie, OZ
podpo ľanie,
Podpol.vodárenská
spoločnosť, LEADER,
Sportopo ľana
Zabezpeči ť dôkladné vedenie účtovníctva
Merate ľ ný ukazovate ľ
Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad
.
7 R-ZMO, ZMOS, KZ
Podpo ľanie, OZ
Podpo ľanie,
Podpol.vodárenská
spoločnosť, LEADER,
Sportopo ľana
7
Cie ľ
Plnenie
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
áno
áno
áno
.
Skutočná
audit 21.2.2011
áno 11.7.2012 Uz. OZ
č.7/2012
Cie ľ
Zabezpeči ť vedomostné schopnosti zamestnancov obce
áno za rok 2012
Merate ľ ný ukazovate ľ
Obdobie
Priemerný počet školení a seminárov
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
5
5
5
.
Skutočná
3 Dzn,
DzP,rozpoč.pravidlá
3
Cie ľ
Zabezpeči ť efektívne riadenie obecného úradu
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roku
Obdobie
2 - Dzn, školenie k
programu KEO
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
10
7
7
.
Skutočná
8(Ocú-2, ŠkJ-1, ZŠ-2,
AĆ-1, kurič, upratovačka v
škole)
10
Cie ľ
Zabezpeči ť kontrolu výkonu práce
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet kontrol hlavného kontrolóra za rok
Obdobie
8(Ocú-2, ŠkJ-1, ZŠ-2,
AĆ-1, kurič, upratovačka
v škole)
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
12
12
12
.
Skutočná
12 pravidelne mesačne
1x týždenne-utorok
1x týždenne utorok
Cie ľ
Zabezpeči ť efektívnu da ňovú politiku obce
Merate ľ ný ukazovate ľ
Predpokladaný počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
100
100
100
117.
.
08.2012 40 x
výzvy,10.2012 63x výzvy
Skutočná
90 upomienok dňa
7.8.2013, 27 upomienok
dňa 18.12.2013
Cie ľ
Zabezpeči ť promptné vybavenie žiadostí a informácií pre ob čanov a návštevníkov obce
Merate ľ ný ukazovate ľ
Priemerná dĺžka v min. potrebná na vybavenie jedného občana
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
10-15 min.
10. min
Skutočná
10-15 min.
10-15 min.
Cie ľ
Zabezpeči ť efektívnu administráciu volieb a referenda
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet očakávaných volieb a referend v obci
Obdobie
10 min.
10-15 min
2011
2012
2013
Plánovaná
1
1
2
Skutočná
0
0
Cie ľ
Zabezpeči ť výkon samosprávy obce Látky
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet zasadnutí obecného zastupite ľstva
Obdobie
.
Plnenie
1x vo ľby do VÚC v
XI.2013
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
6
6
6
.
Skutočná
8
5x
5x
Plnenie: 85,04 %
Stanovené ciele boli naplnené.
Obec pre správu obecného úradu týkajúcu sa evidencie všetkých daní a poplatkov, mzdovej evidencie zamestnancov aj školských
zariadení a tým spojených zákonných odvodov do poisťovní a finančnému úradu, účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctva a zákona
o rozpočtových pravidlách zamestnáva dve zamestnankyne. Kontrola úradu je prostredníctvom hlavného kontrolóra obce, ktorý je
zamestnaný na úväzok 0,1.
ČERPANIE
1.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY
4 191
ZÁMER
Efektívne a promptné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v obci
ZODPOVEDNOSŤ
matrikárka a zastupujúca matrikárka
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
Zabezpeči ť činnosti spojené s vedením agendy REGOB
Merate ľ ný ukazovate ľ
Predpokladaný počet vybavených žiadostí
Plánovaná
Čerpanie
1 972
4 191
1 972
Cie ľ
Obdobie
Upravený
2011
2012
2013
30
30
30
Skutočná
7 osôb prihl.na
6 občanov prihl.na trvalý
trval.pobyt, 10 detí
pobyt, 8 detí
narodených, 11 občanov ,
narodených,9 úmrtí,2
7 osôb odhlásených z
odsťahovaní
trval.pobytu
Cie ľ
Zabezpeči ť činnosti spojené s vedením matri čnej agendy
Merate ľ ný ukazovate ľ
Predpokladaný počet vybavených žiadostí o vydanie úradných listín
Plnenie
.30
6 novonarodených detí, 7
úmrtí, 12 odsťahovaných
obyvate ľov, 1
prisťahovaná osoba
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
300
350
400
.
Skutočná
.
40 úmrtných, sobášnych
a rodných listov,2
dodatočné záznamy,
oznámenia pre poisťovne
a súdy 30 ks, štatistické
hlásenia 12 ks, žiadosť o
pohrebné 4ks
132 overení podpisov,
208 overených listín s 271
stranami, 12
štatist.hlásení, 48
oznámení štát.orgánom,
35 ks vydaných
matričných dokladov, 1
zápis do knihy úmrtí, 2
zápis do sobášnej matriky,
13 výpisov z registra
trestov
Plnenie: 212,54 %
Prekročenie z dôvodu preneseného výkonu štátnej správy na vykonanie volieb do NR SR, ktoré nebolo rozpočtované, keďže sa jedná o
prostriedky štátneho rozpočtu.
Zostávajúce stanovené ciele boli splnené.
Register obyvate ľov zabezpečuje prihlasovanie a odhlasovanie občanov z trvalým pobytom v obci.
Matrika zabezpečuje vydávanie úradných listín - rodných, sobášnych a úmrtných listov, zákonom predpísaných ohlásení z dôvodu
vydania týchto listín.
ČERPANIE
1.3 SPRÁVA MAJETKU OBCE
2 104
ZÁMER
Účelná správa majetku vo vlastníctve obce
ZODPOVEDNOSŤ
starosta obce
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
3 550
Cie ľ
Zabezpeči ť kvalitné využívanie majetku obce
Merate ľ ný ukazovate ľ
Evidencia budov v majetku obce, ich správa a údržba
Obdobie
Upravený
Čerpanie
3 550
2 104
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
9 - 100%
9 - 100%
9 - 100%
.
Skutočná
9-100%
9-100%
9-100%
Plnenie: 59,28 %
Stanovené ciele splnené .
1.4 PODPORA PRACOVNÝCH NÁVYKOV
ČERPANIE
4 753
ZÁMER
Udržanie pracovných návykov vytvorením pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných a
neprispôsobivých občanov
ZODPOVEDNOSŤ
starosta obce
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
4 286
Upravený
Čerpanie
4 286
4 753
Cie ľ
Podpora pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných spoluob čanov
Merate ľ ný ukazovate ľ
Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
10
10
10
.
Skutočná
4 Sekereš, Sekerešová,
Tkáč, Priatka
6 na príspevok, 9 bez
príspevku
3 osoby na AČ, 8 osôb
na MOC
Plnenie: 110,90 %
Ciele splnené.
Samotný rozpočet prekročený z dôvodu, že obec zamestnávala v roku 2013 aktivačných pracovníkov počas celého roku.
Príspevok v % pomere 85:15 ESF a ŠR bol využívaný na nákup pracovných pomôcok, všeobecného materiálu a čiasto čne na mzdu
koordinátora. Vyplatené vlastné finančné prostriedky predstavovali doplatenie mzdy koordinátora pri úväzku 0,7.
ČERPANIE
2 BEZPEČNOSŤ
3 077
ZÁMER
Bezpečné ulice pre všetkých obyvate ľov a návštevníkov obce, zabezpečenie verejného poriadku, ochrana
majetku a životného prostredia
ZODPOVEDNOSŤ
Starosta obce, krízový štáb obce
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
3 575
Upravený
Čerpanie
3 575
3 077
ČERPANIE
2.1 CIVILNÁ OCHRANA
113
ZÁMER
Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie a mimoriadnej udalosti
ZODPOVEDNOSŤ
Doborovo ľný hasičský zbor, starosta obce
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
Cie ľ
Merate ľ ný ukazovate ľ
125
Upravený
Čerpanie
125
113
Zabezpeči ť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych
udalostí a krízovej situácie
Plnenie zákonných požiadaviek - aktualizácia plánu ochrany obyvate ľstva obce
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
áno
áno
áno
.
Skutočná
á aktualzácia karty CO
áno v zmysle pokynov
áno Karta obce
Cie ľ
Zvýši ť informovanos ť obyvate ľ ov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti
Merate ľ ný ukazovate ľ
Informácie v obecnom rozhlase a informovanie na úradnej tabuli obce
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
1
1
1
.
Skutočná
min. 1x mesačne, pod ľa
potreby a aktuálneho
diania v obci
0
nefunkčný
nefunkčný
Plnenie: 90,0 %
Stanovené ciele plné pod ľa potreby.
Predstavuje náklady na vyplatenú odmenu skladníka CO.
ČERPANIE
2.2 OCHRANA PRED POŽIARMI
2 964
ZÁMER
Minimálne riziko vzniku požiarov
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
3 450
Upravený
Čerpanie
3 450
2 964
Cie ľ
Zníži ť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet zrealizovaných relácií v miestnom rozhlase o prvencii požiaru
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
2
2
2
.
Skutočná
1
len na úradnej tabuli
Cie ľ
Podporova ť a rozvíja ť č innos ť dobrovo ľ ného hasi čského zboru
0
Merate ľ ný ukazovate ľ
Obdobie
Počet členov DHZ
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
45
50
50
.
Skutočná
45
50
50
Plnenie: 85,92 %
Stanovené ciele plnené.
Podprogram zahŕňa náklady za odobratú elektrickú energiu, pohonné hmoty požiarnej tatry ,zákonné havarijné poistenie a odmeny za
údržbu požiarnej tatry v prevádzky schopnom stave.
ČERPANIE
3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
18 095
ZÁMER
.
Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie separovaného odpadu a ochrany životného
prostredia
Schválený
Rozpočet (v EUR)
16 000
Upravený
Čerpanie
18 300
18 095
ČERPANIE
3.1 ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
18 095
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
16 000
Cie ľ
Zabezpeči ť pravidelný zvoz a odvoz odpadu
Merate ľ ný ukazovate ľ
Frekvencia odvozu odpadu ta mesiac TS mesta Detva
Obdobie
Upravený
Čerpanie
18 300
18 095
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
1x mesačne
1x mesačne
1x mesačne
.
Skutočná
1x mesačne
1x mesačne
1x mesačne BOBRY
Cie ľ
Zabezpeči ť pravidlený zvoz odpadu ve ľ koobjemových kontajnerov z osád a rekrea čných oblastí
Merate ľ ný ukazovate ľ
Frekvencia zvozu ve ľkoobjemových kontajnerov
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
1x mesač.
1x mesač.
1x mesačne
.
Skutočná
3x za rok 2011
5x
6x v roku Marius
Pedersen Zvolen
Cie ľ
Zabezpeči ť pravidlený zvoz a odvoz separovaného odpadu v obci
Merate ľ ný ukazovate ľ
Mesačný odvoz separovaných zložiek odpadu ako: plast, sklo, papier, TETRA pack
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
5
5
5
.
Skutočná
každý druhý mesiac v
zmysle zmluvy o vývoze
5x plasty, 4x sklo 1x
elektroodpad
7 x plasty, 5x sklo
Plnenie: 98,88 %
Stanovené ciele splnené.
Rozpočet podprogramu bol upravovaný z dôvodu nepokrytia pôvodne plánovaných rozpočtových výdavkov všetkých nákladov.
Podprogram zahŕňa bežné výdavky na vývoz a uloženie komunálneho odpadu z 1100 l kontajnerov na skládku v Detve. Obec má
zavedený aj vývoz triedeného, objemného a nebezpečného odpadu. Vývoz ve ľkoobjemových kontajnerov zabezpečovala firma Marius
Pedersen Zvolne, spoločne s TS mesta Detva.
.
ČERPANIE
4 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE
32 649
ZÁMER
Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev v blízkosti miestnych komunikácií tak,
aby bola možná kvalitnú premávku vozidiel
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
13 250
Upravený
Čerpanie
34 974
32 649
ČERPANIE
4.1 VEREJNÉ KOMUNIKÁCIE A PRIESTRANSTVÁ
32 051
ZÁMER
Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
12 650
Cie ľ
Letná oprava a údržba miestnych komunikácií
Merate ľ ný ukazovate ľ
Dĺžka udržiavaných komunikácií
Obdobie
Plánovaná
Upravený
Čerpanie
34 374
32 051
2011
2012
2013
Plnenie
20
20
20
.
Skutočná
vysprávka MK Čechánky
od kaplnky
Cie ľ
Zimná údržba miestnych komunikácií
Merate ľ ný ukazovate ľ
Dĺžka udržiavaných komunikácií
Obdobie
54 km miestnych
komunikácií
20 km
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
54
54
54
.
Skutočná
Zmluvy o zabezpečení
zimnej údržby, RD Látky,
Kamenský Tibor, Kýpeť
Ján
54 km
Cie ľ
Čistenie okolia cestného telesa
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet udržiavaných úsekov ručným čistením v km
Obdobie
54 km
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
15
15
15
.
Skutočná
30 vypiľovanie a čistenie
15 km
20 km ručné čistenie
formou MOS a AČ
Plnenie: 93,35 %
Stanovené ciele naplnené.
Podprogram zahŕňa miestne komunikácie v správe obce a priestranstvá popri komunikáciách. Výdavky predstavujú náklady na
zabezpečenie hlavne zimnej údržby. Letnú údržba komunikácií obec zabezpečuje prostredníctvom aktivačných zamestnancov.
Okrem bežnej údržby obec v tomto roku na základe poskytnutia finančných prostriedkov zo ŠR Uznesením vlády SR vo výške
14 901,56 € zabezpečila údržbu miestnych komunikácií v časti obce Čechánky a Nový Svet
ČERPANIE
4.2 ZABEZPEČENIE PLYNULEJ DOPRAVY
598
ZÁMER
Dopravná dostupnosť pre žiakov a občanov z osád
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
Upravený
Čerpanie
600
598
600
Cie ľ
Plynulá dochádzka do školských zariadení
Merate ľ ný ukazovate ľ
Priemerný počet dochádzajúcich školopovinných detí z osád
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
2
2
2
.
Skutočná
2 - Mláky
3 z osady Mláky
2 Mláky (Vodislavské)
Plnenie: 100 %
Stanovené ciele splnené.
Predstavuje výdavky na úhradu ubytovanie šoférov SAD v ubytovni ro ľníckeho družstva posledného nočného spoja a prvého ranného
spoja. V opačnom prípade by autobusové spojenia do obce nepremávali.
ČERPANIE
5 VZDELÁVANIE
62 682
ZÁMER
.
Moderné materské a základné školy a školské zariadenia poskytujúce kvalitné predprimárne, primárne a
nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj talentov
Schválený
Rozpočet (v EUR)
59 803
Upravený
Čerpanie
59 803
62 682
ČERPANIE
5.1 MATERSKÁ ŠKOLA
20 960
ZÁMER
Moderná materská škola poskytujúca kvalitné predprimárne vzdelanie, rešpektujúce individuálne aj
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a záujmy rodičov, vytvárajúce podnetné prostredie v záujme
sebauplatňovania, prosociálneho správania, zdokona ľovania jazykovej stránky a komunikačných zru čností,
s uplatňovaním zdravého spôsobu života, inovačných prvkov a ľudových tradícií
ZODPOVEDNOSŤ
riadite ľka MŠ
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
Cie ľ
Merate ľ ný ukazovate ľ
Obdobie
22 997
Upravený
Čerpanie
22 997
20 960
Zabezpeči ť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnu ť najvyššiu možnú
kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb
Počet detí navštevujúcich MŠ a % spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
10=100%
12=100%
12=100%
.
Skutočná
7= 70%
10=83%
Cie ľ
Zvýši ť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet školení pedagogických zamestnancov
Obdobie
priem.počet 8
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
2
2
2
.
Skutočná
0
1
Cie ľ
Zapájanie sa do podujatí na rozvoj talentov
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet podujatí
Obdobie
2011
2012
1-Hazuchová
2013
Plnenie
Plánovaná
1
Skutočná
1
0
1
.
vystúpenia detí v rámci
obecných akcií Deň
matiek, Varenie v obci,
uvítanie detí
0
Plnenie: 91,14 %
Stanovené ciele splnené.
Počet detí v materskej škole sa darí udržať. Výdavky predstavujú nevyhnutné náklady na celkový chod spojený s materskou školou.
Tento chod je hradený z vlastných finančných prostriedkov. Štát podporil v rámci výchovy a vzdelávania 5 ro čných detí materiálové
výdavky na tento účel v celkovej sume 645 € . Deti sa podie ľajú na vystúpeniach so svojím programom pri podujatiach organizovaných
obcou.
Bežné výdavky na mzdy, zákonné odvody zamestnancov a prevádzku materskej školy.
ČERPANIE
5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
21 943
ZÁMER
Moderná základná škola poskytujúca kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na
rozvoj talentu žiakov
ZODPOVEDNOSŤ
riadite ľka ZŚ
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
21 565
Cie ľ
Zabezpeči ť kvalitný výchovno-vzdelávací proces
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ
Obdobie
Upravený
Čerpanie
21 565
21 943
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
12=100%
12=100%
12=100%
.
Skutočná
13=108,3%
10-100%
12= 100%
Cie ľ
Zapájanie sa do podujatí na prezentáciu vedomostí žiaka
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet žiakov zapojených do prezentácie
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
1
1
1
.
Skutočná
0
1
Cie ľ
Zabezpeči ť výučbu anglického jazyka
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet žiakov
Obdobie
vystúpenia detí v rámci
obecných akcií
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
12
12
12
.
Skutočná
13
10
12
Plnenie: 101,75 %
Stanovené ciele čiastočne splnené.
Výdavky predstavujú nevyhnutné náklady na celkový chod spojený so základnou školou, pričom základná škola bola financovaná zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského školského úradu v B. Bystrici vo výške 19 947,47 €. Obec sa vlastnými finančnými
prostriedkami podie ľa na čiastočnom úväzku upratovačky a sezónneho kuriča vo výške 1651,33 €. Na zabezpečenie predmetu
náboženstva obec na dohodu zamestnáva p. farára. . Deti sa podie ľajú na vystúpeniach so svojím programom pri podujatiach
organizovaných obcou.
Prostredníctvom vzdelávacích poukazov štát podporil športový krúžok vedený zamestnankyňou školského klubu v celkovej výške 344 €.
Bežné výdavky na mzdy, zákonné odvody zamestnancov a prevádzku základnej školy.
ČERPANIE
5.3 ŠKOLSKÝ KLUB
9 711
ZÁMER
Školské zariadenie zamerané na záujmové vzdelávanie žiakov.
ZODPOVEDNOSŤ
vychovávate ľka ŠkKD
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
Upravený
Čerpanie
8 816
9 711
8 816
Cie ľ
Dosiahnuť rôznorodos ť poskytovania vo ľ no časových vzdelávacích aktivít
Merate ľ ný ukazovate ľ
Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
12
12
12
.
Skutočná
13
10
12
Plnenie: 110,15 %
Stanovené ciele splnené.
Prekročené čerpanie z dôvodu zamestnania vychovávate ľky s vyšším zaradením do platovej triedy a platového stupňa, ako bola
pôvodná zamestnankyňa. Školský klub detí je závislý od základnej školy, pričom zamestnankyňa si dopĺňa úväzok výchovnými
predmetmi v základnej škole. Klub je hradený z vlastných prostriedkov obce z podielových daní.
ČERPANIE
5.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
6 032
ZÁMER
Stravovacie zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania rešpektujúce zásady
zdravej výživy
ZODPOVEDNOSŤ
vedúca ŠJ
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
6 425
Upravený
Čerpanie
6 425
6 032
Cie ľ
Merate ľ ný ukazovate ľ
Obdobie
Zabezpeči ť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ a
zamestnancov obce
Počet žiakov, detí a zamestnancov využívajúcich stravovanie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
30
32
32
.
Skutočná
28
20 detí,10
zamestnancov,2 cudzí
stravníci
12ZŠ, 8 MŠ, 9
zamestnancov, 2 cudzí
stravníci
Plnenie: 93,88 %
Stanovené ciele splnené.
Školská jedáleň poskytuje stravu aj cudzím stravníkom, ktorí si stravu odoberajú do obedárov. Náklady predstavujú nevyhnutné
prostriedky na chod jedálne. Rodinám v hmotnej núdzi v počte 2 deti - štát prispieval na stravné
Bežné výdavky na mzdy, zákonné odvody zamestnancov a prevádzku školskej jedálne.
ČERPANIE
6 ŠPORT
8 500
ZÁMER
.
Športové podujatia, relaxačné a rekreačné aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti a utužovaniu
zdravia detí, mládeže a dospelých občanov obce
Schválený
Rozpočet (v EUR)
4 000
Upravený
Čerpanie
4 000
8 500
ČERPANIE
6.1 FUTBALOVÝ KLUB
5 631
ZÁMER
Podpora futbalového klubu reprezentujúceho obec a iných športových aktivít, pričom priestory futbalového
ihriska sa využívajú aj na kultúrne a spoločenské aktivity
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
3 500
Cie ľ
Udržanie futbalového klubu v 1. triede okresnej sú ťaži
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet vyhraných zápasov za súťaž
Obdobie
Plánovaná
Skutočná
2011
2012
5 jarná 5 jesenná
5 jarná 5 jesenná
.
.
Upravený
Čerpanie
3 500
5 631
2013
Plnenie
zúčastňovali sa
pravidelne.
.
.
plnenie: 160,90 %
Stanovené ciele naplnené.
V mesiaci 06/2013 skolaudovaná a daná do užívania sociálno-prevádzková budova, ktorá bola postavená zo spolufinancovaním
eurofondov z PRV 2007-2013. Zároveň boli zabezpečené z kapitálovýách výdavkov šatňové skrine a lavice a tiež septik a prípojka
elektrickej energie, ktoré mali dopad na prekročenie plánovaných výdavkov.
Futbalový klub dospelých sa udržiava v I. triede dospelých okresnej súťaže a dorastenci hrajú za V. ligu dorastu- skupina C.
Kosenie futbalového trávnika zabezpečujú prostredníctvom dohody o vykonaní práce 2 zamestnanci.
ČERPANIE
6.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII
2 869
ZÁMER
Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax a podpora podujatí prispievajúce k rozvoju
telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a tiež podujatí ktoré zvidite ľňujú našu obec
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
Udržanie záujmu detí a mládeže v behu na lyžiach
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet zúčastnených súťaží
Plánovaná
Skutočná
Čerpanie
500
2 869
500
Cie ľ
Obdobie
Upravený
2011
2012
2013
Plnenie
10
13
15
.
.
LK Huta Látky, Ski Team
JASE Látky - priebežne
Cie ľ
Zabezpeči ť súťažné aktivity pre deti, mládež a dospelých
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet súťažných aktivít
Obdobie
pod ľa prihlásení sa
lyžiarskych klubov
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
2
2
2
.
Skutočná
0
1 -deň rodiny
Cie ľ
Podporiť športové akcie zvidite ľň ujúce obec
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet športových aktivít zvidite ľňujúcich obec
Obdobie
deň rodiny
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
3
4
5
.
Skutočná
1-Beh za zdravím
-
beh za zdravím Mláky,
turnaj o pohár starostu
obce,
Plnenie: 573,80 %
Stanovené ciele splnené.
Rozpočet prekročený z dôvodu poskytnutia dotácie pre detí oboch lyžiarskych klubov na základe uznesenia obecného zastupite ľstva.
Podpora Lyžiarskeho klubu Ski Team JASE, a Lyžiarskeho klubu Huta-Látky. Spoluúčasť na organizovaní podujatí fi. Sportpolana
Hriňová
ČERPANIE
7 KULTÚRA
4 720
ZÁMER
Rozvoj kultúry a infraštruktúry kultúry na území obce
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
4 450
Upravený
Čerpanie
4 900
4 720
ČERPANIE
7.1 PODPORA KOMUNÁLNEJ KULTÚRY
2 340
ZÁMER
Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
2 950
Cie ľ
Udržanie prevádzky schopnosti budovy KD
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet vykonanej bežnej údržby
Obdobie
2011
2012
Upravený
Čerpanie
2 950
2 340
2013
Plnenie
Plánovaná
1
1
Skutočná
1
bežné upratovania
1
2x bežné upratovanie
Cie ľ
Podpora kultúrnych aktivít a tým využitie kultúrneho domu
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet kultúrnych aktivít počas roka
Obdobie
.
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
5
6
7
.
Skutočná
3
aktivity do 30.6.2012
2x divadlo, deň matiek,
tradičná chuť, deň rodiny,
futbalový turnaj
Plnenie: 79,32 %
Ciele čiastočne splnené.
Podprogram zahŕňa len výdavky za odobratú elektrickú energiu. Bežná údržba bola zabezpečovaná pracovníkmi aktiva čných prác.
Kultúrny dom využívaný na akcie v obci v priebehu roku.
ČERPANIE
7.2 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA
2 380
ZÁMER
Vytváranie kultúrnych hodnôt a spájanie občanov, návštevníkov a rodákov obce
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
1 500
Upravený
Čerpanie
1 950
2 380
Cie ľ
Počet kultúrnych a spolo čenských akcií poriadaných obecným úradom
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet akcií počas roka
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
1
3
4
.
Skutočná
.
3
5- deň matiek, divadelné
predstavenie, fašiangy,
tradičná chuť , deň rodiny
Plnenie: 122,05 %
Stanovené ciele splnené.
Rozpočet prekročený z dôvodu organizovania väčšieho počtu akcií.
V rámci zorganizovaných akcií obcou boli v podprgrame zrealizované výdavky na občerstvenie, všeobecný materiál.
Zo získaných prostriedkov z BBSK boli na akciu "Stretnutie rodákov" zakúpené prezentačné predmety ako tričká a perá. Akcie v obci:
Fašiangy – sprievod a záreveň tanečná zábava s pochovávaním bysy, Deň matiek, Deň rodiny, Tradičná chuť - súťaž vo varení jedál,
futbalový turnaj, uvítanie detí do života.
ČERPANIE
8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
168 604
ZÁMER
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvate ľov a návštevníkov obce, s dôrazom na
znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Látky a okolí
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
Upravený
Čerpanie
151 121
168 604
21 600
ČERPANIE
8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE
6 363
ZÁMER
Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
5 000
Cie ľ
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci
Upravený
Čerpanie
5 502
6 363
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
115
120
125
.
Skutočná
115
110
Merate ľ ný ukazovate ľ
120
Celková svietivosť svetelných bodov v %
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
99 %
100 %
100 %
.
Skutočná
99%
82,5%
99%
Plnenie: 115,65 %
Stanovené ciele plnené.
Podprogram zahŕňa výdavky na odobratú elektrickú energiu vo svetelných bodoch verejného osvetlenia na Čechánkach, Látkach,
Novom Svete, Pasekách, Mlákach a Poliankach. Oprava svetelných zdrojov bola zabezpečovaná priebežne formou dohody o vykonaní
práce, pod ľa požiadaviek obyvate ľov.
ČERPANIE
8.2 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
708
ZÁMER
Aktívny a pasívny oddych obyvate ľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
Upravený
Čerpanie
3 000
708
3 000
Cie ľ
Kvetinová výzdoba–cibu ľ oviny + letni čky, výsadba drevín
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet sadeníc a drevín
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
25
30
35
.
Skutočná
20-skalka pri Gombalovi
plnenie k 30.6.2012
Cie ľ
Kosenie priestranstva
Merate ľ ný ukazovate ľ
Pokosená plocha
na verejných
priestranstvách
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
6 ha
7 ha
10 ha
.
Skutočná
15 ha
10 ha
15 ha
Plnenie: 23,60 %
Ciele splnené.
Verejnými priestranstvami sú priestory pred budovou obecného úradu, pošty, základnej školy, pomníka, autobusových zastávok.
Čistenie a kosenie je zabezpečované aktivačnými zamestnancami Kosenie, čistenie a hrabanie prostredníctvom menších obecných
služieb a aktivačných prác z radu nezamestnaných spoluobčanov.
ČERPANIE
8.3 CINTORÍNSKE SLUŽBY
191
ZÁMER
Zabezpečiť dôstojné priestory pre rozlúčku so zosnulými obyvate ľmi obce
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
1 600
Cie ľ
Vykosenie miestnych cintorínov
Merate ľ ný ukazovate ľ
Pokosená plocha
Upravený
Čerpanie
1 600
191
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
15 ha
15 ha
15 ha
.
Skutočná
15 ha
15 ha
20 ha
Plnenie: 11,94 %
Ciele nesplnené.
Rozpočet zahŕňal plánovanú údržbu domu smútku, spočívajúcu v prekrytí vonkajšej časti pri dome smútku, ktorá sa ale nevykonala.
Preto program zahŕňa len bežné výdavky na kosenie všetkých 4-och cintorínov v obci a osadách, prostredníctvom menších obecných
služieb a aktivačných prác z radov nezamestnaných spoluobčanov.
ČERPANIE
8.4 ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU
3 789
ZÁMER
.
Zrekonštruovať jestvujúce vodovody a rozvodné siete a dokončiť rozostavanú ČOV a kanalizáciu obce
Látky
Schválený
Rozpočet (v EUR)
3 800
Upravený
Čerpanie
5 300
3 789
Cie ľ
Zabezpeči ť nepretržitú dodávku pitnej vody pre obec
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet odberate ľov
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
355
360
365
.
Skutočná
355
360
365
Plnenie: 71,48 %
Stanovené ciele splnené.
Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie dodávky pitnej vody. Zároveň aj zákonné poplatky Slovenskému vodohospodárskemu
podniku a Podpolianskej vodárenskej spoločnosti za zabezpečovanie metodickej činnosti a zamestnáva pracovníka na dohodu - tzv.
vodohospodára. Vykonávané bežné údržby dávkovača chlóru, v zmysle zákonných noriem.
Koordinovanie hlásení na Regulačný úrad sieťových odvetví v spolupráci s Podpolianskou vodárenskou spoločnosťou Detva.
Oprava poruchy vody.
ČERPANIE
8.5 MIESTNY ROZHLAS A TELEV.KÁBLOVÝ ROZVOD
4 143
ZÁMER
.
Informovanie občanov o živote a dianí v obci
Schválený
Rozpočet (v EUR)
Cie ľ
4 800
Informovanos ť občanov o dianí v obci
Upravený
Čerpanie
4 800
4 143
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet relácií zo života obce
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
30
35
40
.
Skutočná
30
nefunkčný
.
nefunkčný.
Cie ľ
Zabezpeči ť kompletnú údržbu miestneho rozhlasu
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet nových rozhlasových ampliónov
Obdobie
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
4
5
kompletná údržba
.
Skutočná
0
0
.
rozhlas nefunkčný.
Plnenie: 86,31 %
Stanovené čiastočne splnené.
Podprogram zahŕňa výdavky nielen na miestny rozhlas, ktorý je momentálne nevyužívaný pre poruchovosť, ale i na televízny káblový
rozvod obce - na zakúpenie platených programov, na údržbu a opravy, prenájom podperných bodov vedenia televízneho kábla v obci a
koncesionárske poplatky. Výdavky zahŕňajú aj odmeny za práce na oprave televízneho káblového rozvodu, pričom prostriedky sú
vedené na samostatnom bankovom účte.
Zaslaná žiadosť na pridelenie finančných prostriedkov na opravu bezdrôtového rozhlasu, ktorá nebola podporená.
ČERPANIE
8.6 ROZVOJ OBCE A STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE
153 410
ZÁMER
.
Cie ľavedomý rozvoj kvality života v obci na základe presne zadefinovaných priorít
Schválený
Upravený
Čerpanie
Rozpočet (v EUR)
3 400
130 919
Cie ľ
Zabezpeči ť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Merate ľ ný ukazovate ľ
Aktualizovaný PHaSR obce
Obdobie
153 410
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
1
1
1
.
Skutočná
0
0
.
Cie ľ
Zabezpeči ť rozvojové zdroje pre obec z domácich a zahrani čných fondov
Merate ľ ný ukazovate ľ
Počet podaných žiadostí
Obdobie
.
0
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
3
4
5
.
Skutočná
5
5 BBSK, MF SR, úrad
vlády,
Mpôdohospodárstva
.
5- BBSK, MF
SR,Envirofond, úrad vlády,
Min. pôdohospodárstva.
Cie ľ
Merate ľ ný ukazovate ľ
Obdobie
Zabezpeči ť flexibilný povo ľ ovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce,
urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvate ľ ov
Priemerný čas povo ľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
max. 30 dní
max. 30 dní
max.30 dní
.
Skutočná
30 dní
áno
.
áno.
Plnenie: 117,18 %
Stanovené ciele splnené.
Podprogram zahŕňa výdavky na investičnú činnosť, ktorá v roku 2013 spočívala v realizácii stavby 4-och bytov na zdravotnom
stredisku, pričom časť stavebných prác bola vyplatená do konca roku 2013. Dokončenie výstavby rekonštrukcie kultúrno-športového
areálu, úhrada všetkých nákladov, jeho kolaudácia a uvedenie do prevádzky. Zároveň prebehla kontrola ukončenia projektu
spolufinancovania z európskych fondov. Vybudovanie turistického informačného systém, cyklotrás a značenia existujúcich cyklotrás.
V rámci podprogramu, ktorý v časti stavebného konania obec zabezpečuje prostredníctvom Spoločnej úradovni so sídlom na Mestskom
úrade v Hriňovej, uhrádzala služby za tieto práce spojené so stavebným konaním našich občanov a vlastníkov nehnute ľností, ktorí o
akéko ľvek stavebné konanie v roku 2013
Podpísaná zmluva s dodávate ľom- firmou Alvini, s.r.o., na výstavbu 7-mich nájomných obecných bytov bežného štandardu na streche
budovy ZŠ a MŠ Látky, ktorá k dátumu 31. 12. 2013 nebola zrealizovaná.
ČERPANIE
9 SOCIÁLNE SLUŽBY
5 057
ZÁMER
Komplexné, koordinované a adresné poskytované sociálne služby orientované na všetky sociálne skupiny
obyvate ľov obce
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
5 096
Upravený
Čerpanie
5 096
5 057
Opatrovate ľka zamestnaná na úväzok 0,93.
ČERPANIE
9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
5 057
.
Schválený
Rozpočet (v EUR)
Cie ľ
Merate ľ ný ukazovate ľ
Obdobie
5 096
Upravený
Čerpanie
5 096
5 057
Zabezpeči ť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spolo čenským
prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých.
Počet opatrovate ľov v prepočte na plný pracovný úväzok
2011
2012
2013
Plnenie
Plánovaná
1,0
1,2
1,5
.
Skutočná
0
0,93 - 1 zamestnanec
Plnenie: 99,24%
Stanovené ciele splnené .
Opatrovate ľka v domácnosti na úväzok 0,93.
1 zamestnanec na 0,93
úv.
VÝROČN Á
SPRÁVA
Obce
Látky
- za rok 2013 N A V R H !!!
V Látkach, 15. 04. 2014
Vyhotovila: Soňa Melošová, hospodárka obce
Schválil
: Ľubomír Bahleda, starosta obce
Prejednané OZ v Látkach, dňa 15. 05. 2014
1. Základná charakteristika Obce Látky
Obec Látky je samostatný územný samosprávy a správy celok Slovenskej
republiky. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
Sídlo obce: Obecný úrad v Látkach
985 45 Látky 36
IČO: 00316148
DIČ: 2021237108
web stránka: www.obeclatky.sk
e-mailová adresa: [email protected]
SK NACE: 84.110 – všeobecná verejná správa
Okres: Detva Kraj: Banskobystrický
Telefónne spojenie: +421 45 5376 333, 5376 221, mobil starostu obce: 0903 290 900
1.1.Geografické údaje:
Geografická poloha obce:
Obec Látky leží juhovýchodne od pohoria Poľana, vo Zvolenskej kotline, pod hrebeňom
Veporských vrchov v Slovenskom Rudohorí, v pramennej oblasti spádového územia rieky Ipeľ.
Obcou preteká potok Chocholná, prameniaci pod rovnomenným vrcholom rieky Ipeľ.
Administratívne patrí do okresu Detva v rámci banskobystrického kraja. Prvá písomná zmienka
o obci je z roku 1 734. Najvyššie položený bod v obci sa nachádza na kopci Bykovo s nadmorskou
výškou 1 111 m.
Susedné mestá a obce
: Mesto: Hriňová,
Obce : Detvianska Huta, Málinec, Ďubákovo,
Lom n./Rimavicou, Cinobaňa, Dobroč,
4 573, 8398 ha
Celková rozloha obce
:
Nadmorská výška
: stred obce 840 m.n.m., najvyšší vrch Bykovo 1111 m.n.m.
1.2.Demografické údaje :
545 obyvateľov k 31. 12. 2013
Hustota a počet obyvateľov:
Vývoj počtu obyvateľov
:
- prihlásenie na trvalý pobyt v obci :
1 osoba
- narodenie
:
6 detí
- úmrtie
:
7 osôb
- odhlásenie z trvalého pobytu
:
Prehľad obyvateľov podľa miestnych častí:
Miestna časť
Čechánky
Počet
58
Látky
396
Mláky
20
Nový Svet
27
12 osôb
Paseky
10
Podbykovo
3
Polianky
31
Muži starší ako 15 rokov
244
Ženy staršie ako 15 rokov
221
Deti mladšie ako 15 rokov
80
- chlapci
33
- dievčatá
47
Počet obyvateľov k 31.12.2012 bol 556 a z uvedených údajov vyplýva, že počet obyvateľov
v obci oproti roku 2012 klesol o 11 obyvateľov.
1.3. Ekonomické údaje:
Nezamestnanosť v obci
:
V obci bolo k 31.12.2013 evidovaných 58 nezamestnaných občanov, z toho 26 žien. Ekonomicky
aktívne obyvateľstvo 259. Registrovaná miera nezamestnanosti v obci je: 22,39.
Nezamestnanosť v okrese :
V okrese Detva bola k 31. 12. 2013 registrovaná miera nezamestnanosti 15,31 % (pokles oproti
roku 2012 o 2,11%) , pričom počet nezamestnaných za celý okres spolu bol: 2581.
Vývoj nezamestnanosti
:
Oproti roku 2013 (17,42 %) v obci stúpla miera nezamestnanosti o 4,97 %.
(zdroj: ÚPSVaR Zvolen, za obce okresu Detva, Ing. Miroslav Hric)
1.4. Symboly obce :
Symboly Obce Látky boli zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou L173/2005 a následné schválené Uznesením OZ v Látkach č. 1/2005 z 08.02.2005.
Erb obce:
-
zo spodného okraja strieborného štítu vyrastajúci zlatý priebežný latkový plot
prekrývajúci vysoké zelené návršie s troma zelenými vyrastajúcimi smrekmi.
Vlajka obce:
spodný zelený okraj vystrieda žltý pás, za ním nasleduje znovu zelený pás, ktorý sa už ale
strieda s bielym pásom.
obec pečať nemá
Pečať obce:
1.4.
Logo obce:
Logo obec nemá.
1.5. História obce:
Západná strana pohoria s najvyšším vrchom Bykovo (časť katastra obce Málinec)
bola od konca 17. storočia vo vlastníctve šľachtického rodu Zičiovcov (Zichyovci), ktorí
mali svoje sídlo v Divine. Východne bol majetok Szentivániovcov (časť chotára obce
Málinec - neskôr kataster Samoterč), ktorí mali svoje sídlo v Rovňanoch poniže
Málinca. Im patrila celá Ipeľská dolina od Čierťaže smerom na juh. Západne od
majetkov Zičiovcov boli majetky Esterháziovcov z Vígľašského panstva (chotár obce
Detvianská Huta - pôvodne chotár Detvy). Východne od majetkov Szentivániovcov, už
v kokavskom chotári, boli majetky Forgáčovcov, ktorí mali svoje sídlo na zámku v Haliči
neďaleko Lučenca. Zičiovci boli vlastníkmi divinského panstva od r. 1686. Vtedy ho
kúpili za 53 tisíc zlatých Štefan I. Ziči od cisára Leopolda Habsburského, ktorý ho
odobral Imrichovi Balašovi lúpežnému rytierovi pre jeho lúpežné výčiny. Po vyhnaní
Turkov z Uhorska na konci 17. storočia a po potlačení posledného stavovského
povstania vedeného Františkom Rákocim II. (v roku 1711) nastalo konečne obdobie
mieru. Zemepáni, ktorí vlastnili majetky aj v južných častiach Uhorska v terajšom
Maďarsku, resp. Rumunsku (Sedmohradsko), mali záujem tieto majetky a dediny čo
najskôr osídliť a skonsolidovať, lebo väčšina z nich bola následkom tureckej okupácie
spustnutá a vyľudnená. K tomu potrebovali pracovné sily a stavebný materiál.
Relatívny prebytok pracovných síl bol v tých časoch v severných stoliciach Uhorska
(oravskej, trenčianskej, spišskej), pretože tie neboli spustošené tureckou okupáciou.
Preto aj gróf Ziči pozval na svoje majetky v severnom Novohrade drevorubačov z
Oravy a osídlil nimi lesy pod vrchom Bykovo. Tiež tu bývajúci ľud a ich predkov pozval
z Kysúc a Veľkej Bytče. Dovolil im tieto lesy klčovať a založiť na klčovisku osadu Látky.
Podľa kroniky obce Látky sa tak stalo už v roku 1734. Neskôr takýmto spôsobom
vznikli osady Paseky a Mláky. Drevo spracovávali na dosky (laty) odtiaľ názov Látky, ale
aj na výrobu dreveného uhlia v míľach.
Hneď po vzniku 1. ČSR mali Látky plateného starostu a od roku 1925 tu sídlil aj notárský
úrad, ktorý predtým chodil spravovať notár z Málinca a žandárska stanica. Na Notársky úrad v
Látkach v roku 1938 pripadalo 3 756 obyvateľov.
(zdroj www.detva.biz/pdnoviny: Juraj Laššák)
Súčasťou obce Látky sú v dnešných časoch aj lokality Čechánky, Nový Svet, Vyšné a Nižné
Polianky.
1.6. Pamiatky:
Najhodnotnejšou pamiatkou ktorú obec má je zvonica nachádzajúca v strede obce so
zvonom, ktorý by mal byť z r. 1806. Vedľa zvonice je postavený drevený kríž z r. 1852, niekoľkokrát
obnovovaný.
V obci sa nachádza aj pamätník padlým vojakom v Slovenskom národnom povstaní, ktorý bol
pracovníkmi aktivačných prác obnovený.
Zaujímavosťou obce je aj rímsko-katolícky kostol „Povýšenia sv. kríža“ postavený v roku 1998.
1.7. Významné osobnosti obce:
- zatiaľ nezistené u archívnych údajov
1.8. Výchova a vzdelávanie:
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytujú školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a to:
-
Základná škola, roč. 1.-4., neplno organizovaná, Látky č. 51
12 detí
počas mesiacov 10-12/2013 do školy pribudli 2 deti
-
Materská škola, Látky č. 51
- Školský klub detí pri ZŠ v Látkach
12 detí
12 detí
Súčasne je v obci stravovacie zariadenie: Školská jedáleň pri ZŠ a MŚ, Látky 51.
Školské zariadenia sú bez právnej subjektivity a tak účtovnú a mzdovú evidenciu, štatistické
hlásenia a ostatnú písomnú agendu zabezpečujú zamestnankyne obecného úradu.
1.9. Zdravotníctvo :
V obci sa neposkytuje zdravotná starostlivosť. Občania dochádzajú za všeobecným lekárom
do Hriňovej, prípadne Kokava n/Rimavicou. Už v minulom roku sa budova bývalého zdravotného
strediska začala prestavovať na 4 mezonetové byty, z dôvodu stabilizácie mladých ľudí v obci.
1.10. Sociálne zabezpečenie:
Sociálne služby obec zabezpečuje prostredníctvom zaregistrovanej terénnej opatrovateľskej
služby v domácnosti a zriadenej Spoločnej úradovne, so sídlom v Hriňovej, na úseku
opatrovateľskej služby. Od 1.11. 2012 je v obci poskytovaná táto služba pre jedného občana na
úväzok 0,93. Najbližší domov dôchodcov sa nachádza v meste Hriňová.
1.11
Kultúra:
V obci sa nachádza kultúrny dom s vybudovanými sociálnymi zariadeniami, ktorý je spojený
s budovou obecného úradu.
Začiatkom roku obec v spolupráci s Lyžiarskym klubom Hriňová usporadúva „Beh za
zdravím“, t.j. beh na lyžiach pre všetky vekové kategórie s hromadným štartom a rovnakou dĺžkou
trate.
V mesiaci február boli dlhoročným manželským párom, po ukončení sv. omše,
odovzdávané plakety starostu obce. V mesiaci máj bolo usporiadané stretnutie pre matky - Deň
matiek. V mesiaci jún organizuje obec Deň rodiny. Obec tradične usporiadala posledný augustový
víkend „Stretnutie rodákov“ na osade Mláky, ktoré je spojené s vystúpením folklórnych súborov a
jednotlivcov. A tiež futbalový turnaj o pohár starostu obce. Spoločenský život v obci je
zabezpečovaný aj prostredníctvom ochotníckeho divadelného súboru dospelých, ktorý každoročne
k Veľkej noci nacvičí divadelnú hru
V mesiaci december bolo zorganizované stretnutie starostu obce s novonarodenými deťmi
a ich rodičmi, pričom ako spomienka na túto akciu sa rodičom odovzdával vecný dar pre dieťa.
Do kultúrneho života v obci sa zapája Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý organizuje pred
začatím 40 denného pôstneho obdobia pred veľkou nocou, ľudovú tanečnú zábavu s
„Pochovávaním basy“. Obec kino neprevádzkuje.
1.12
Hospodárstvo:
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
-
Hotel Royal, a.s, Látky - Prašivá
-
Roľnícke družstvo Látky
-
Pošta, a. s., Látky 37
-
Kýpeť Ján, Látky č. 114
-
Areál Športov, Kerametal, Mláky
-
JASE, Ján Segeč, Látky č. 150
-
Iveta Kamenská, Látky 147
-
Jozef Gondáš, Látky 109
Najvýznamnejší priemysel v obci:
-
v obci nie je žiadna priemyselná výroba
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
-
pestovanie obilia, zemiakov, chov oviec a hovädzieho dobytka
1. 13.
Organizačná štruktúra obce :
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Látkach:
1. Jozef Gondáš,
Látky 109
2. Marta Koristeková, Ing.
Látky, Čechánky 49
3. Peter Kršiak
Látky 138
4. Rudolf Michalovský, Ing.
Látky, Nový Svet 59
5. Ján Segeč
Látky 150
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Ivan Sivok, Potočná 1, Hriňová
- uväzok 0,1
Starosta obce:
Ľubomír Bahleda, Látky, Nový Svet 83 - od 27. 11. 2010
Zástupca starostu obce:
Ján Segeč, Látky 150
Zamestnanci Obecného úradu v Látkach:
Soňa Melošová, Látky 148
- účtovníctvo, rozpočet, mzdy, daňové a zákonné odvody
Jarmila Škopíková, Látky 122
- matrika, miestne dane a poplatky, registratúrny poriadok
ZŠ, roč. 1.- 4.
Materská
škola
malotriedka
Riaditeľka:
Riaditeľka:
Mária Fojtíková, Mgr.
Jana
Hazuchová
Školský klub
Školská jedáleň
detí pri ZŚ
pri ZŚ a MŚ
Vedúca ŠJ:
Vychovávateľka:
Edita Drugdová
Jana Vrťová, Mgr.
Jana Paprčková, Mg
Aktivačná
činnosť
Koordinátor:
Miloslava Belková
Kuchárka:
Amália Segečová
zástup za:
Miroslavu Fojtíkovú
Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie
2.
Finančné hospodárenie obce Látky sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Látkach č. 30/2012, zo dňa 5. decembra 2012. Schválený
rozpočet bol v priebehu rozpočtového roku upravovaný 1x a to rozpočtovým opatrením č. 1/2013
– schválené dňa 10.12.2013.
Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10, ods. 7, zákona č.
583/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Schválený bežný
rozpočet
1. zmena
upravený
rozpočet
Príjmy
212 250,00
32 176,00
244 426,00
Výdavky
212 250,00
32 176,00
244 426,00
0
0,00
Finančné operácie
0
Schválený
1. zmena
kapitálový rozpočet
upravený
rozpočet
Príjmy
0
126 719,00
126 719,00
Výdavky
0
126 719,00
126 719,00
Po poslednej zmene bol rozpočet obce takýto:
Rozpočet celkove
Príjmy celkove
:
371 145,00
Výdavky celkove
:
371 145,00
Príjmové finančné operácie:
0,00
Hospodárenie obce:
0,00
2.1. Plnenie príjmov za rok 2013
2.1.1. Bežné príjmy :
Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce:
Hl. kategória
Text
Uprav. rozpočet
2013
Skutočnosť
%
2013
Príjmy celkom
244 426,00
261 795,97
107,11
100
Daňové príjmy
176 172,00
186 890,24
106,08
200
Nedaňové príjmy
27 672,00
31 977,24
115,56
310
Granty a transfery
40 582,00
42 928,49
2.1.2. Kapitálové príjmy:
Kapitálové príjmy predstavovali príjmy z odpredaja pozemkov v rekreačnej oblasti
a príjem z vráteného dobropisu z investičnej akcie „ČOV a kanalizácie obce“
Rozpočet
Hl. kategória
Text
Príjmy celkom
Uprav. rozpočet
2013
skutočnosť
% plnenia
Skutočnosť
2013
%
126 719,00
139 923,38
-
230
- predaj pozemkov
76 945,00
81 396,68
-
320
- REKŠA
49 774,00
58 526,70
-
2.1.3.
-
Príjmové finančné operácie
predstavovali príjem zo stravného v zmysle usmernenia k opatreniu MF SR /16786/2007k účtovaniu v školských jedálňach a na účte sociálneho fondu
Rozpočet
Hl.
kategória
200
2.2.
Text
Uprav. rozpočet
2013
skutočnosť
Skutočnosť
2013
% plnenia
%
Príjmové finanč. operácie
spolu
0
4 358,82
-
-prevod stravného
0
3 926,38
-
-prevod réžij.popl.
0
292,82
-platby na účte soc.f
0
139,62
Plnenie výdavkov za rok 2013
2.2.1. Bežné výdavky
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce:
Hl. kategória
Text
600
Bežné výdavky
Uprav.
rozpočet2013
Skutočnosť2013
244 426,00
224 026,34
%
91,65
2.2.2. Kapitálové výdavky
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce:
Hl. kategória
Text
700
Kapitálové výdavky
Uprav.
rozpočet2013
Skutočnosť2013
126 719,00
154 031,79
%
121,55
2.2.3. Výdavkové finančné operácie
-
predstavovali výdavky v zmysle usmernenia k opatreniu MF SR /16786/2007-k
účtovaniu v školských jedálňach a na účte sociálneho fondu
Hl. kategória
Text
600
finančné operácie
2.2.4.
Uprav. rozpočet
2013
Skutočnosť
2013
%
4 096,58
-
0,00
Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov
- v celých €
Program / Podprogram / Prvok
ROZPOČET SPOLU
Program 1: Obec pre občana
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k
31. 12.
2013
Bežné
Čerpanie k
31. 12.
2013
Kapitálové
%
čerpania
212 250
371 145
224 026
154 032
102
84 476
89 376
78 710
.
88
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT,
ADMINISTRATÍVA, KONTROLA ÚRADU
74 668
79 568
67 662
.
85
PODPROGRAM 1.2: PRENESENÝ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY
1 972
1 972
4 191
.
213
PODPROGRAM 1.3: SPRÁVA
MAJETKU OBCE
3 550
3 550
2 104
.
59
PODPROGRAM 1.4: PODPORA
PRACOVNÝCH NÁVYKOV
4 286
4 286
4 753
.
111
Program 2: Bezpečnosť
3 575
3 575
3 077
.
86
125
125
113
.
90
PODPROGRAM 2.2: OCHRANA PRED
POŽIARMI
3 450
3 450
2 964
.
86
Program 3: Odpadové hospodárstvo
16 000
18 300
18 095
.
99
PODPROGRAM 3.1: ZVOZ, ODVOZ A
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
16 000
18 300
18 095
.
99
Program 4: Doprava a komunikácie
13 250
34 974
32 649
.
93
PODPROGRAM 4.1: VEREJNÉ
KOMUNIKÁCIE A PRIESTRANSTVÁ
12 650
34 374
32 051
.
93
600
600
598
.
100
Program 5: Vzdelávanie
59 803
59 803
58 646
.
98
PODPROGRAM 5.1: MATERSKÁ ŠKOLA
22 997
22 997
20 960
.
91
PODPROGRAM 5.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
21 565
21 565
21 943
.
102
PODPROGRAM 5.3: ŠKOLSKÝ KLUB
8 816
8 816
9 711
.
110
PODPROGRAM 5.4: STRAVOVANIE V
JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
6 425
6 425
6 032
.
94
Program 6: Šport
4 000
4 000
6 008
2 492
213
PODPROGRAM 6.1: FUTBALOVÝ KLUB
3 500
3 500
3 139
2 492
161
PODPROGRAM 6.2: PODPORA
ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII
500
500
2 869
.
574
Program 7: Kultúra
4 450
4 900
4 720
.
96
PODPROGRAM 7.1: PODPORA
KOMUNÁLNEJ KULTÚRY
2 950
2 950
2 340
.
79
PODPROGRAM 7.2: ORGANIZOVANIE
KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE
1 500
1 950
2 380
.
122
21 600
151 121
17 064
151 540
112
5 000
5 502
6 363
.
116
PODPROGRAM 2.1: CIVILNÁ OCHRANA
PODPROGRAM 4.2: ZABEZPEČENIE
PLYNULEJ DOPRAVY
Program 8: Prostredie pre život
PODPROGRAM 8.1: VEREJNÉ
OSVETLENIE
PODPROGRAM 8.2: VEREJNÉ
PRIESTRANSTVÁ
3 000
3 000
708
.
24
PODPROGRAM 8.3: CINTORÍNSKE
SLUŽBY
1 600
1 600
191
.
12
PODPROGRAM 8.4: ZÁSOBOVANIE
OBCE VODOU
3 800
5 300
3 789
.
71
PODPROGRAM 8.5: MIESTNY ROZHLAS
A TELEV. KÁBLOVÝ ROZVOD
4 800
4 800
4 143
.
86
PODPROGRAM 8.6: ROZVOJ OBCE A
STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE
3 400
130 919
1 870
151 540
117
Program 9: Sociálne služby
5 096
5 096
5 057
.
99
PODPROGRAM 9.1: OPATROVATEĽSKÁ
SLUŽBA
5 096
5 096
5 057
.
99
2.3.
Plán rozpočtu na rok 2014-2016
2.3.1 Príjmy celkom
Plán na
rok2014
Plán na rok
2015
Plán na rok
2016
Príjmy celkom
276 522
247 100
247 100
Z toho-bež.príj.
247 022
247 100
247 100
29 500
0
0
0
0
0
kapitál.príj.
finanč. oper.
2.3.2.
Výdavky celkom
Plán na rok
2014
Plán na rok2015 Plán na rok 2016
Výdavky celkom
276 522
247 100
247 100
Z toho-bež.výdav
247 022
247 100
247 100
kapitál.výdav
29 500
0
0
finančné oper.
0
0
0
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku
hospodárenia za rok 2013
R e k a p i t u l á c i a rozpočtových príjmov, rozpočtových výdavkov a finančných operácií
v roku 2013 a výsledok rozpočtového hospodárenia :
Bežné príjmy
(BP)
Bežné výdavky
261 795,97 €
(BV)
224 026,34 €
Výsledok hospodárenia
+ 37 769,63 €
z toho účelovo určené nevyčerpané
prostriedky
(§16,odst.2 zákona o rozpočtových
-
---
pravidlách)
Kapitálové príjmy (KP)
Kapitálové výdavky (KV)
Výsledok hospodárenia
139 923,38 €
154 031,79 €
- 14 108,41 €
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Výsledok hospodárenia
4 358,82 €
SPOLU:
BP+KP
4 096,58 €
SPOLU:
401 719,35 €
BV+KV
378 058,13 €
0 €
SPOLU:
+ 23 661,22 € prebytok
Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok v sume: 23 661,22 € z toho
bežný rozpočet
: + 37 769,63 €
kapitálový rozpočet
: - 14 108,41 €
4. Bilancia aktív a pasív v celých EUR
A k t í v a , t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2013 predstavujú sumu
1 636 059,63 €
P a s í v a , t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky, podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2013
predstavujú sumu 1 636 059,63 €
členenie
aktív:
AktívaNázov
Majetok spolu:
DDNHM
Poč. stav
k 1.1.2013
Prírastky
Úbytky
Oprávky
oprav.polož k 31.12.2013
1 591 645,22
0
1 636 059,63
0
Pozemky
174 935,84
Stavby
419 368,38
Konečný stav
0
0
5 505,21
208 484,27
0
0
49 208,06
0
169 430,63
578 644,59
Stroje,prístr.,zariade
n
0,00
0
0
Doprav. prostriedky
2 774,37
0
0
612,00
Drobný DHM
2 157,37
0
1 103,00
3 546,37
0
706 247,65
0
117 980,00
3 982,02
0
82,26
0
Obstaranie DHM
839 574,11
Dlhod.finanč.majetk
u
117 980,00
2 492,00
77 649,81 210 976,27
0
0
0,00
2 162,37
Obežný majetok:
- zásoby
63,69
- pohľadávky ŠR
0,00
100 764,60 100 764,60
- krátkod. pohľad
6 962,25
133 499,70 132 487,98
- finanč. majetok
26 875,84
1245208,9 1221512,36
9
- náklady bud.
obd
- príjmy bud. obd
4 000,59
344,43
0,00
6 629,54
0
50 572,47
477,90
489,69
477,90
489,69
0
463,68
285,85
463,68
0
285,85
Pozn. k prírastkom a úbytkom dlhodobého hmotného majetku a jeho obstarania.
Obec v roku 2013 odpredávala pozemky na základe schválených uznesení obecného zastupiteľstva.
Obec v roku 2013 skolaudovala a zaradila do svojho majetku stavby čiastočne realizované s finančnou
podporou euro fondov a to sociálno-prevádzkovú budovu na futbalovom ihrisku vo výške 198 641,58 €
a zhotovenie Priestorového informačného systému s turistickým prístreškom na Mlákach, s vyznačením
cyklotrás vo výške 9 842,69 €. Zvýšenie DHM sa týka zariadenia lavičiek a šatňových skríň v novej sociálnoprevádzkovej budove.
Obec počas roku 2013 uhradila prostredníctvom účtu 042 AE faktúru za práce na budove bývalého
zdravotného strediska na zhotovenie 4-och mezonetových bytov vo výške 56 207,58 €.
členenie
pasív :
Pasíva – názov
Vlastné imanie a záväzky
- oceňovacie rozdiely
- nevysporiad. výsledok min.roku
- výsledok hosp. bežného roku
Rezervy
Poč. stav
Konečný stav
k 1.1.2013
k 31.12.2013
1 591 645,22
1 636 059,63
2 797,00
2 797,00
1 182 742,76
1 155 731,16
- 27 011,60
97 809,83
12 414,00
15 499,94
Zúčtovanie rozpočtu obce
Záväzky zo SF
Krátkodobé záväzky
Výnosy budúcich období
0
0
792,78
712,05
85 827,23
17 000,74
334 082,95
346 508,81
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých EUR
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky k Pohľadávky
Opis
31.12. 2012
Nedaňové
pohľadávky
k 31.12.2013
3 198,84
2 902,65
1 336,30 komunálny odpad
44,55 televízny káblový rozvod
600,00 neuhradená kúp. cena pozemk
921,80 neuhradené vystavené faktúry
Daňové
pohľadávky
1 845,65
2 986,19
1 043,85 daň z nehnuteľnosti
33,82 daň za psa
1 908,52 daň za ubytovanie práv. osoby
Iné pohľadávky
92,31
202,30
2 108,01
0,00
nedoplatky za vodu
štvrťročné preddavky na dani z príjmu
2 000,00
Spolu
7 244,81
splátkový kalendár za pozemok
55,03
nedoplatok na stravnom v šk. jedálni
31,20
neprevedené režijne poplatky
79,15
mylná platba
8 256,52
5.2. Záväzky
Záväzky podľa doby splatnosti
k 31.12.2012
k 31.12.2013
Krátkodobé záväzky spolu: z toho
85 827,23
17 000,74
Z toho - neuhradené faktúry
77 037,06
7 807,95
88,37
10,77
247,45
262,30
4 981,36
5 176,32
- ostatné záväzky
- nevyfakturované dodávky v šk.
jedálni
- záväzky voči zamestnancom
- zákonné odvody poistného
- preddavková daň z príjmu FO
2 886,61
3 100,93
586,38
642,47
Obec k 31.12.2013 mala okrem záväzkov voči zamestnancom a zákonným odvodom na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a dani z príjmov FO, záväzky voči dodávateľom a najmä to:
306.56 TS mesta Detva, s.r.o.
750.00 Kýpeť Ján , Látky 113
49.80 Roľnícke družstvo Látky
140.80 Marius Pedersen, a.s., Zvolen
84.90 STAVMAT, Hriňová
596.70 Ján Segeč , Látky 150
552.00 Roľnícke družstvo Látky
406.32 Mesto Hriňová
165.34 TS mesta Detva, s.r.o.
328.61 TS mesta Detva, s.r.o.
85.02 TS mesta Detva, s.r.o.
50.96 Gondáš Jozef , Látky
62.66 Gondáš Jozef , Látky
39.96 DEXIA, Bratislava
129.78 Stredoslov.en.závody, B. Bystrica
2728.15 Stredoslov.en.závody, B. Bystrica
331.24 Stredoslov.en.závody, B. Bystrica
315.00 Michal Žilka , Hriňová
a faktúra na potraviny do školskej jedálne v sume 684,15 €, od dodávateľa Jozef Gondáš,
Látky.
Obec v roku 2012 nemala úverové zaťaženie.
6. Ostatné dôležité informácie
6.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery:
- zo štátneho rozpočtu (ŠR)- príjmy z dotácií na činnosť preneseného výkonu štátnej správy
- základná škola
- matrika
19 767,00
1 807,10
- vzdelávacie poukazy
278,00
- stravné pre deti v hmotnej núdzi
301,00
- na pozemné komunikácie
31,00
- registre obyvateľov
191,73
- pre predškolákov v MŠ
645,00
- školské potreby pre deti v HN
33,20
- sociálne znevýhodnené prostredie
33,00
- voľby do VÚC
- MDVaRR–uznesenie vlády obciam
- na mzdy zamestnancov škol.zariad.
SPOLU: bežné transfery
2 192,51
14 901,56
1 152,00
41 333,10
- z Európskeho sociálneho fondu (ESF) 15% a spolufinancovanie zo ŠR 85%
-transfer z ESF na aktivačnú činnosť
-transfer z ŠR na aktivačnú činnosť
1 101,09
194,30
- iné nedaňové príjmy a transfery
- BBSK na stretnutie rodákov
300,00
6.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu pre lyžiarske športové kluby, ktorá bola
vyčerpaná a zúčtovaná do konca roku.
Lyžiarsky klub Huta – Látky
Ski Team JASE, Látky
1 370,60
498,40
6.3. Významné investičné akcie v roku 2013
Dokončené stavebné práce súvisiace s vybudovaním 4-och mezonetových bytov na budove
bývalého zdravotného strediska s názvom: „Rekonštrukcia zdravotného strediska na 4 mezonetové
byty“.
Dokončenie rozostavanej stavebnej investičnej akcii z roku 2010„ Rekonštrukcia kultúrnošportového areálu v obci“ a odovzdanie občanom do užívania tejto sociálno-prevádzkovej budovy
Zhotovenie priestorového informačného systému v obci, turistického prístrešku na osade
Mláky a značenie cyklotrás.
Začatie výkopových prác na stavbe sociálnych nájomných bytov bežného štandardu, ako
„Nadstavba budovy ZŠ a MŠ Látky- 7bj.“.
V mesiaci 10.2013 obec podala žiadosť na dokončenie stokovej siete na stavebnej akcii:
„Kanalizácii a ČOV v obci Látky“, z Enironmentálneho fondu s 5% spoluúčasťou obce.
6.4.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-
odovzdanie bytov „Rekonštrukcia Zdravotného strediska na 4 mezonetové byty“
-
práce na dokončení „Kanalizácie a ČOV v obci Látky“
- pokračovanie výstavby 7-ich obecných nájomných sociálnych bytov bežného štandardu na
budove ZŠ a MŠ Látky
-
rekonštrukcia obecného bezdrôtového rozhlasu v obci a miestnych častiach
-
rekonštrukcia miestnej komunikácie v centre obce s vybudovaním chodníka
-
vybudovanie kamerového systému v obci
- modernizácia a revitalizácia verejného priestranstva v rekreačnej zóne obce Látky, časť
Prašivá“ a „Revitalizácia líniovej zelene popri miestnej komunikácie“ z Programu obnovy dediny
2014
6. 5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po skončení účtovného obdobia neboli v obci zaznamenané žiadne udalosti osobitného
významu.
Download

Zápisnica č. 2.2014 z 15.05.2014