Pravidlá a podmienky zberu a prepravy zmesového
komunálneho odpadu a separovaného zberu
v Obci Slatinské Lazy v roku 2010
NOVINKY V ROKU 2010
Od 01.01.2010 v obci rozširujeme separovaný zber o tetrapaky a kovové obaly. Na zber
tetrapakov a kovových obalov budú obci poskytnuté plastové červené vrecia.
OČAKÁVANÉ ZMENY V ROKU 2010
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. stredisko Zvolen so sídlom na ul. M. R. Štefánika 3355 sa
bude začiatkom roka 2010 sťahovať na Lieskovskú cestu č. 15 (do bývalého areálu
Agrostavu na križovatke na Bakovú Jamu). O presnom termíne presťahovania Vás budeme
informovať.
PRAVIDLÁ A PODMIENKY VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU A SEPAROVANÉHO
ZBERU
V obci bude v roku 2010 spoločnosť Marius Pedersen, a.s. vykonávať vývoz komunálneho
odpadu a separovaného zberu nasledovne:
KOMUNÁLNY ODPAD, KO
Zmesový komunálny odpad
Zmesový KO je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a
odpad podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická
osoba - podnikateľ.
Do zmesového KO nepatrí: horúci popol, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku
a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, tekutý nebezpečný odpad, papier, plasty, sklo,
a iné prímesy.
V prípade, že v nádobe na KO bude umiestnený odpad, ktorý tam nepatrí, alebo
nádoba resp. stanovište nebudú prístupné (zaparkované autá, nezjazdná alebo
neprístupná príjazdová komunikácia pre komunálne vozidlo, konáre stromov a pod.),
nebude nádoba vyprázdnená!
Vývoz zmesového komunálneho odpadu v obci v roku 2010 bude vykonávaný podľa
nasledovného harmonogramu:
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2010
Štvrťrok
Mesiac
Január
I. štvrťrok
Február
Marec
Apríl
II. štvrťrok
Máj
Jún
Júl
III. štvrťrok
August
September
Október
IV. štvrťrok
November
December
Komunálny
odpad
Separovaný
zber
Nebezpečný
odpad
06.01.2010
03.02.2010
03.03.2010
31.03.2010
31.03.2010
28.04.2010
26.05.2010
23.06.2010
17.05.2010
30.06.2010
21.07.2010
18.08.2010
15.09.2010
29.09.2010
13.10.2010
10.11.2010
08.12.2010
29.12.2010
V prípade, že vývoz zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci v
roku 2010 pripadne na sviatok, vývoz bude realizovaný podľa stanoveného
harmonogramu, s výnimkou sviatočných dní 1.1.; 24.12.; 25.12. a Veľkonočný
pondelok. V tieto uvedené sviatočné dni sa vývoz KO ani separovaného zberu v obci
NEVYKONÁVA.
Typ nádob na zmesový KO : 110 l kuka - nádoby, 120l, 240l, 1100 l kontajnery, plastové
vrecia.
NÁDOBY NA KOMUNÁLNY ODPAD MUSIA SPĹŇAŤ :
1. Nádoby musia byť funkčné, nepoškodené
2. Poklopy (veká) na nádobách musia byť voľné v prípade, že je poklop
poškodený pri vývoze odpadu dochádza k deformácii poklopu resp. nádoby,
toto poškodenie vývozca nevie eliminovať.
3. 110l kuka – nádoby a 120l nádoby sú konštruované na cca 15 – 20 kg odpadu.
V prípade preťaženia dochádza k deformácii nádoby, to je poškodenie ktoré
vývozca nevie eliminovať.
PREDAJ A PRENÁJOM NÁDOB
Nádoby na zmesový komunálny odpad: 110 l kuka – nádoba, 120l a 240l plastové nádoby a
1100 l kontajnery ako aj iné druhy nádob na zložky KO si môžete zakúpiť v spoločnosti
Marius Pedersen, a.s. na ul. M. R. Štefánika 3355 vo Zvolene.
SEPAROVANÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU
Zbierané separované zložky komunálneho odpadu:
- tetrapaky a kovové obaly
- papier a kartón (lepenka)
- plasty
- sklo
Ako triediť? Čo separujeme?
Tetrapaky
sú vyprázdnené viacvrstvové kombinované obaly, ktoré sú z viacerých
vrstiev kartónu a hliníkovej fólie.
Kovové obaly
sú najmä vyprázdnené plechovky z ľahkých zliatin z alkoholických
a nealkoholických nápojov.
Tetrapaky
čo tam patrí
- červené vrece
viacvrstvové obaly z džúsov a iných nápojov
čo tam nepatrí
Ostatné druhy obalov (znečistené obaly) a iné zložky KO.
Kovové obaly
čo tam patrí
- červené vrece
hliníkové obaly od alkoholických a nealkoholických nápojov
čo tam nepatrí
iné zložky komunálneho odpadu – znečistené obaly a pod.
Papier, kartón
čo tam patrí
– viazané do balíka
kancelársky papier, noviny a časopisy, zošity, knihy, kartón,
papierová lepenka.
čo tam nepatrí
znečistený a mokrý papier (napr. obalový papier z mäsa, rýb, mlieka),
hygienické vložky, papierové plienky, iné prímesy
Plasty
čo tam patrí
- žlté vrece
PET Fľaše: fľaše od nealko nápojov, vína, sirupov
HDPE Fľaše : fľaše od saponátov, šampónov, aviváže, mydiel,
destilovanej vody, pleťovej vody a pod.
PP Fľaše : fľaše od citrónovej šťavy a iné označené ako PP
Fólia : číra aj farebná, hladká, zmršťovacia aj bublinková
Neznečistená, fľaše od jedlých olejov
čo tam nepatrí
fľaše od motorových olejov , chemikálii- postrekov od lepidiel, farieb a
riedidiel, linoleum, PVC podlahovina, sáčky od mlieka, kelímky od
smotany, jogurtu, masla a pod.
Sklo
čo tam patrí
- zelené vrece
fľaše vyprázdnené, vyčistené bez uzáveru, obalové sklo, fľaše od
vína, alkoholu a iných nápojov, fľaše od zaváranín a kečupu
čo tam nepatrí
porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, iné prímesy
komunálneho odpadu.
V prípade, že vrecia resp. nádoby budú obsahovať iné zložky KO, ako je určené
v týchto podmienkach, vrecia resp. nádoby nebudú vyprázdnené!
SEPAROVANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU, KTORÉ MAJÚ NEBEZPEČNÉ
VLASTNOSTI
NEBEZPEČNÉ ODPADY
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností.
Nebezpečné odpady delíme na tekuté, tuhé a elektro zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné
látky. Tekuté a tuhé nebezpečné odpady sa prepravujú špeciálnym vozidlom Ekoskladom so
špeciálne upravenými nádobami a elektro zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné látky sa
prepravujú vozidlami typu Daily.
NEBEZPEČNÉ ODPADY SA ZBIERAJÚ
ZVLÁŠŤ :
Nebezpečné odpady - tekuté a tuhé
Nebezpečné odpady – vyradené el. zariadenia, ktoré obsahujú aj nebezpečné látky
Nebezpečné odpady tekuté a tuhé
 batérie a akumulátory
 svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť
 opotrebované motorové oleje
 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
 obaly znečistené od farieb a pod.
Vyradené elektro zariadenia, ktoré obsahujú aj nebezpečné látky
 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky)
 vyradené elektrické a elektronické zariadenia : televízory, monitory, rádia, tranzistory,
 počítače, sporáky, práčky
 žehličky
Nebezpečné odpady sa nemôžu umiestňovať do kontajnerov a nádob na zmesový
komunálny odpad, do nádob na separovaný zber !!!
ĎALŠIE SEPAROVANÉ ZLOŽKY
Biologicky rozložiteľný odpad – zelený (podľa objednávky obce)
Biologicky rozložiteľný odpad – zelený je odpad z údržby verejnej zelene, trávnikov, záhrad,
stromov a kríkov, rastlinné zvyšky zo záhrad, plody zo záhrad, lístie, tráva, šupky zo zeleniny
a ovocia.
Typ nádoby: 240 l plastové nádoby
čo tam nepatrí
igelitové vrecia, fólie, sáčky, plastové fľaše, tehly, kamene, hadice a
rôzne iné predmety a iné prímesy.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Občania si môžu objednať pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov (VOK) pri
rozsiahlejšej prestavbe domu, alebo bytu, prípadne si môžu objednať odvoz dopravné služby
poskytované spoločnosťou Marius Pedersen, a.s.
KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Akákoľvek iniciatíva, ktorá súvisí so službou k zákazníkovi, musí byť úzko prepojená s
činnosťou v oblasti kvality. Podmienkou je dobrá spolupráca medzi zákazníkom
a poskytovateľom služby.
Nákupom kvalitnej techniky a pravidelnými školeniami a tréningami obsluhy – posádok
máme záujem zvyšovať kvalitu nami poskytovaných služieb zákazníkom. V prípade, že ste
zistili pri v kvalite poskytovaných služieb nejaký nedostatok alebo máte pre nás podnety na
zlepšenie kvality, kontaktujte nás na dole uvedené telefónne číslo.
Marius Pedersen, a.s.
Stredisko Zvolen
ul. M.R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/5 322 953, 045/ 5 321 764
Download

Pravidlá a podmienky zberu a prepravy zmesového