Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu Liptovský Mikuláš
SPRÁVA
O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
ZA ROK 2014
Dátum platnosti: 4.2.2015
Spracoval
Schválil:
Vydanie: 1
Funkcia
Meno
Námestníčka riaditeľa pre
ošetrovateľskú
starostlivosť
Ing. PhDr. Jana
Cvengrošová Koleňová
Sekretariát riaditeľa
Mgr. Zuzana Gregorová
Riaditeľka LNsP
Ing. Ľudmila Pohančeníková
Dátum
2.2.2015
4.2.2015
Podpis
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
OSNOVA
Zoznam skratiek ...................................................................................................................... 3
Úvod ......................................................................................................................................... 4
1. Rozbor činnosti Liečebno – preventívnej starostlivosti ................................................. 6
1.1 Liečebno – preventívna starostlivosť lôžková .............................................................. 6
1.2 Liečebno – preventívna starostlivosť ambulantná .......................................................18
1.3 Liečebno – preventívna starostlivosť SVaLZ ............................................................. 22
1.4 Úsek ošetrovateľskej starostlivosti ............................................................................. 32
2. Rozbor činnosti ostatné pracovné úseky........................................................................33
3. Rozbor hospodárenia .......................................................................................................38
3.1 Náklady, výnosy a hospodársky výsledok ................................................................. 38
3.2 Náklady na lieky a ŠZM .............................................................................................38
3.3 Záväzky a pohľadávky .................................................................................................39
3.4 Príjmy a výdavky, rozčlenené od zdravotných poisťovní a ostatné ............................42
4. Personálno – mzdová oblasť .......................................................................................... 45
4.1 Vzdelávanie ................................................................................................................. 45
4.2 Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie .................................................. 47
5. Kontrolná činnosť ........................................................................................................... 52
6. Systém manažmentu kvality .......................................................................................... 55
7. Zavedenie nových vyšetrovacích metód v roku 2013 ................................................... 55
7.1 Zavedené nové vyšetrovacie metódy v roku 2013 ...................................................... 55
7.2 Pokračovanie zavádzaných nových vyšetrovacích metód v roku 2014....................... 56
8. Plán modernizácie prístrojovej techniky....................................................................... 56
9. Zámery nemocnice na roky 2013 – 2014 ..................................................................... 59
9.1 Splnené zámery ........................................................................................................... 59
9.2 Zámery v plnení .......................................................................................................... 66
9.3 Nové zámery ............................................................................................................... 66
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
2
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Zoznam skratiek:
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
COS – oddelenie centrálnych operačných sál
OCS – oddelenie centrálnej sterilizácie
DEO – detské oddelenie
DKAR – detská kardiologická ambulancia
DPS – denný psychiatrický stacionár
EO – ekonomický odbor
FRO – fyziatricko – rehabilitačné oddelenie
GYP – gynekologicko – pôrodnícke oddelenie
CHIR – chirurgické oddelenie
INT – interné oddelenie
IT – odbor informatiky
JZS očná – jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore oftalmológia
JZS URO – jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore urológia
JZS ORL – jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore otorinolaryngológia
JZS ORT – jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore ortopédia
L – lekár
NEU – neurologické oddelenie
NL – nemocničná lekáreň
NOVO – novorodenecké oddelenie
OAIM – oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
ODCH – oddelenie dlhodobo chorých
OK – odbor kontroly
OLM – oddelenie laboratórnej medicíny
OLVaS – oddelenie liečebnej výživy a stravovania
ONKO – onkologická ambulancia
OPO – organizačno – právny odbor
OTP – odbor technicko – prevádzkový
OÚCH – oddelenie úrazovej chirurgie
PaM – personálne a mzdové oddelenie
POKO – poliklinické oddelenie klinickej onkológie
PSYCH – psychiatrické oddelenie
PUP – pracovisko urgentného príjmu
RDO – rádiodiagnostické oddelenie
RLNsP – riaditeľstvo LNsP
RLP – rýchla lekárska pomoc
ŠZM – špeciálny zdrav. materiál
TRM AMB – traumatologická ambulancia
ÚEZ – úsek evidencie zomrelých a príjmu biolog. materiálu na histologické a cytologické
vyšetrenia
ÚHT – úsek hematológie a transfuziológie
ÚKB – úsek klinickej biochémie
ÚKM – úsek klinickej mikrobiológie
ÚKR – útvar krízového riadenia
ZP – zdravotná poisťovňa
ZS – zdravotná starostlivosť
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
3
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
ÚVOD
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2014 hospodárenie Liptovskej nemocnice
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš výrazne ovplyvňovalo hlavne
financovanie zdravotníctva. Zabezpečenie zdravotníckych služieb pre obyvateľstvo bez
väčších obmedzení bolo veľmi náročné.
V roku 2014 nedošlo v organizačnej štruktúre a v právnom postavení LNsP Liptovský
Mikuláš k žiadnym zmenám.
Jedným z najväčších úspechov v roku 2014 bola príprava a následné presťahovanie
neurologického oddelenia z pôvodných priestorov do nových priestorov v chirurgickom
pavilóne. Presťahovaním sa do nových priestorov výrazne zvýšila kvalita poskytovaných
služieb a následne sa rozšírilo aj spektrum poskytovaných zdravotníckych služieb v odbore
neurológia. V decembri 2014 sa vďaka finančným prostriedkom zriaďovateľa - Žilinského
samosprávneho kraja podarilo vybudovať a začať prevádzkovať neurologickú JIS. Zriadením
neurologickej JIS sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov v regióne výrazne
zlepší. Pacienti s vážnym neurologickým postihnutím a najmä v urgentných neurologických
stavoch budú môcť byť hospitalizovaní vo svojom okrese a bude im poskytnutá 24 hodinová
intenzívna zdravotná starostlivosť. Okrem intenzívnej zdravotnej starostlivosti na JIS je
realizovaná aj trombolytická liečba pre pacientov postihnutých náhlou cievnou mozgovou
príhodou.
Ďalším väčším úspechom bola priama digitalizácia jedného RTG pracoviska. Prednosťou
nového digitálneho röntgenu je hlavne zníženie radiačnej záťaže pre pacienta, odpadá
vyvolávanie filmov, čo pre pacienta znamená kratšiu dobu čakania na výsledok a pre
nemocnicu úsporu finančných prostriedkov. Ďalšou z predností je kvalita snímku, ktorú je
možné následne digitálne upravovať. Pre archív snímok sa používa systém PACS, nemocnica
tak nebude potrebovať priestory pre fyzickú archiváciu snímok a plne využije kapacitu
PACSu.
Pre potreby pôrodníckeho oddelenia bolo zakúpené nové pôrodné lôžko, ktoré umožňuje
spojenie individuálnych požiadaviek rodičky na komfort a pohodlie, zabezpečuje bezpečnosť
rodičky a vytvára možnosť vedenia pôrodu aj alternatívnymi spôsobmi
Pacientom pracoviska jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia sa
zakúpením operačného mikroskopu výrazne zvýšila kvalita operácií. Nový operačný
mikroskop umožňuje excelentnú vizualizáciu oka, zabezpečuje maximálnu bezpečnosť pre
pacienta, videokamerou umožňuje HD záznam a sledovanie priebehu operácie na monitore
a umožňuje motorizované zväčšenie a zaostrenie, automatické nastavenia východiskových
hodnôt zväčšenia, bezdrôtový nožný ovládač a iné.
Zakúpenie tohto materiálno-technického vybavenia prinieslo výrazné zvýšenie kvality
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Celkový prehľad nového materiálno-technického
vybavenia za rok 2014 je uvedený ďalej v texte.
Počet postelí v nemocnici sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil. Súčasný
posteľový fond tvorí 280 postelí. Z celkového počtu postelí bolo 214 akútnych a 66 postelí
chronických. V nemocnici bolo odliečených celkom 10 437 pacientov, čo je o 77 pacientov
viac ako v predchádzajúcom roku.
Posteľový fond nemocnice bol využitý na 63,59 %, čo znamená oproti r. 2013 (64,35 %)
pokles o 0,76 % objednaných výkonov v lôžkovej starostlivosti zo strany zdravotných
poisťovní.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
4
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Priemerný ošetrovací čas v lôžkovej starostlivosti dosiahol 6,17 dňa, čo je mierny pokles
oproti r. 2013 (6,34 dňa).
Prepočítateľný stav zamestnancov k 31.12.2014 bol 569,55 čo je zvýšenie o 7,68
zamestnanca oproti r. 2013 (561,87). Priemerná mzda vzrástla v r. 2014 na 870,67 € oproti r.
2013, kedy priemerná mzda predstavovala čiastku 824,31 €.
Hospodársky rok 2014 ukončila LNsP s negatívnym hospodárskym výsledkom, a to
stratou 65 058 €.
Celkovo možno skonštatovať, že r. 2014 bol náročný a vyžadoval od všetkých vedúcich
pracovníkov mimoriadne úsilie na zvládnutie všetkých pracovných úloh tak, aby sa podarilo
plniť základné poslanie LNsP – riadne poskytovanie zdravotníckych služieb obyvateľstvu.
Podrobný prehľad o činnosti a hospodárení LNsP Liptovský Mikuláš na jednotlivých úsekoch
činnosti je uvedený v nasledovných častiach tohto rozboru.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
5
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
1. ROZBOR ČINNOSTI LIEČEBNO-PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
1.1 Liečebno-preventívna starostlivosť lôžková
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš (ďalej len
LNsP) v r. 2014 poskytovala zdravotnú starostlivosť obyvateľom v spádovej oblasti
Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok s celkovým počtom obyvateľov 72 592. Oproti r.
2013 zostal nezmenený počet postelí – 280, z toho bolo 214 akútnych a 66 postelí
chronických. Na 10 000 obyvateľov okresu pripadlo 38,57 postelí, z toho akútnych 29,48
a chronických celkom 9,09 postelí. Počet postelí pre pacientov odkázaných na dialýzu sa
oproti r. 2013 nezmenil a k dispozícii mali pacienti 6 postelí. Rovnako bol v porovnaní s r.
2013 zachovaný počet miest v stacionároch, a to: neurologický 4, psychiatrický 10 a denný
stacionár ORL 3 miesta.
V r. 2014 bolo v nemocnici odliečených celkom 10 437 pacientov, čo je o 77 pacientov viac
ako v predchádzajúcom roku. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zomrelo v nemocnici
o 6 pacientov viac.
Posteľový fond nemocnice bol využitý na 63,59 %, čo znamená oproti r. 2013 (64,35 %)
pokles o 0,76 % objednaných výkonov v lôžkovej starostlivosti zo strany zdravotných
poisťovní.
Priemerný ošetrovací čas v lôžkovej starostlivosti dosiahol 6,17 dňa, čo je mierny pokles
oproti r. 2013 (6,34 dňa).
Najnižšie využitie posteľového fondu bolo zaevidované na oddeleniach: neonatologické
46,15 %, gynekologicko-pôrodnícke 47,53 % a chirurgické 54,29 %. Najväčšie využitie
posteľového fondu bolo na oddelení vnútorného lekárstva 79,71 %, ODCH 79,36 %, a OAIM
65,69 %.
Lôžkové oddelenia
ODDELENIE
Vnútorného lekárstva
Neurológické
Psychiatrické
Pediatrické
Gynekológ. - pôrod.
Chirurgické
OAIM
Úrazovej chirurgie
Neonatologické
ODCH
SPOLU
Počet postelí
k 31.12.2014
55
26
40
25
32
35
5
20
16
26
280
Počet postelí
na 10 000 obyv.
7,58
3,58
5,51
3,44
4,41
4,82
0,69
2,76
2,20
3,58
38,57
Úväzky
lekárov
14,20
7,26
4,70
5,60
5,20
6,66
2,30
3,90
0,90
2,20
52,92
miesta/postele lekárske úv. ošetrovacie dni
6
1,26
Dialyzačné stredisko
10
0,10
1 851
Psychiatrický stacionár
4
0,70
1 398
Neurologický stacionár
3
0,10
540
ORL stacionár
dialýzy
5 262
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
6
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Prehľad posteľového fondu nemocnice za roky 2011 – 2014
Oddelenie
Vnút. lekárstva vrátane JIS
Neurologické vrátane JIS
Psychiatrické
Pediatrické vrátane
Gynekologicko-pôrodnícke vrátane JIS
Chirurgické vrátane JIS
OAIM
Úrazovej chirurgie
Neonatologické
ODCH
SPOLU
2011
55
26
40
25
32
35
5
20
16
26
280
2012
55
26
40
25
32
35
5
20
16
26
280
2013
55
26
40
25
32
35
5
20
16
26
280
2014
55
26
40
25
32
35
5
20
16
26
280
Priemerný ošetrovací čas, využitie postelí v %, počet ošetrovacích dní, počet odliečených
pacientov v roku 2014:
Oddelenie
Vnútorného lekárstva
Neurologické
Psychiatrické
Pediatrické
Gyn.a pôrod.
Chirurgické
OAIM
Úrazovej chirurgie
Neonatologické
ODCH
SPOLU (bez prekladov)
Priemerný
ošetr.čas
Využitie
Postelí v %
6,72
4,38
15,98
3,14
3,16
4,39
6,89
3,91
4,80
17,72
6,17
79,71
59,56
63,77
61,24
47,53
54,29
65,69
61,66
46,15
79,36
63,59
Ošetr. dní
16 001
5 272
9 310
5 588
5 552
6 936
1 120
4 457
2 695
7 531
64 462
Počet
Odlieč. pacient
2 375
1 200
852
1 776
1 753
1 583
163
1 138
558
426
10 437
Oproti stavu z r. 2013 došlo k poklesu počtu ošetrovacích dní vrátane stacionárov zo 69 130
ošetrovacích dní na 68 251 ošetrovacích dní, čo predstavuje pokles o 879 ošetrovacích dní.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
7
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Graf prináša prehľad vývoja priemerného ošetrovacieho času za roky 2004 – 2014
Priemerný ošetrovací čas
6,80
6,60
6,40
6,20
6,00
5,80
5,60
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
5,40
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
8
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Liečebno-preventívna starostlivosť na jednotlivých lôžkových oddeleniach:
INTERNÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Anna Kubíková
vedúci lekári: úsek JIS - MUDr. Peter Kyčina, PhD.
úsek dialýza - MUDr. Ján Šajgalík
vedúca sestra oddelenia: Mgr. Elena Jambrichová
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre:
Zdrav. povolanie
Lôžková
časť Ambulantná časť
(odd. + JIS)
počet
(amb.
+
počet
dialýza)
Lekári vrátane primára
12,65+1,55
2,10+0,14 USG +
1,26
Sestry vrátane vedúcej sestry
21,40+11,00
6,70+9,00
Zdravotnícki asistenti
0+1,00
Sanitári
5,00+1,00
1,00
Prevádzkoví pracovníci
6,00+2,50
0,25+1,25
Posteľový fond, využitie posteľového fondu v %: Lôžková časť zahŕňa 10 lôžok na JIS, 45
lôžok na štandardnom internom oddelení. V priebehu roku 2014 bol posteľový fond využitý
na 79,71%, z toho na JIS 105,62%, na štandardnom oddelení na 73,95%.
Priemerná ošetrovacia doba: 6,72 dňa, na oddelení 6,89, na JIS 6,24 dňa.
Počet ukončených hospitalizácií prepustením: 2004, úmrtím 146, prekladom 225.
Počet odliečených 2375 pacientov, z toho na JIS 620, na internom oddelení 1755 pacientov.
Celkový počet úmrtí bol 146.
Ambulantná činnosť: V súvislosti s úpravou zmluvných vzťahov so ZP došlo k úprave
úväzkov na jednotlivých ambulanciách. V 10/2014 došlo k formálnemu ukončeniu činnosti
gastroenterologickej ambulancie. Štruktúra činnosti nezmenená: dialýza (6 lôžok),
ambulancia kardiologická, gastroenterologická, nefrologická, onkologická; pri internom
oddelení: klinická interná ambulancia, EKG, USG, klinický farmakológ.
V gastroenterologickej ambulancii bolo klinicky vyšetrených 3197 pacientov. GFS
vyšetrení 1156, z toho 647 ambulantných a 509 vyšetrení u hospitalizovaných pacientov.
Urgentných gastrofibroskopií bolo 79, v celkovej anestézii 23 fibroskopií, ligácia
pažerákových varixov 5-krát, polypektómia v žalúdku 17x, 3x PEG. Z celkového počtu 391
kolonoskopických vyšetrení bolo 297 vyšetrení u ambulantných pacientov, 4 kolonoskopie
urgentné. Polypektómie v čreve sa vykonali v 111 prípadoch, kolonoskopie v celkovej
anestéze u 102 pacientov, rektoskopie 116, z toho ambulantných 83, urgentné 33. Punkcií
ascitu v rámci GEA bolo vykonaných 41.Celkový počet USG vyšetrení dutiny brušnej - 2118,
z toho v rámci gastro. ambulancie - 555. Bolo vykonaných 15 spirometrických vyšetrení.
V internej ambulancii bolo vykonaných 2347 konziliárnych vyšetrení, 7220 krvných
odberov, 7457 EKG vyšetrení (z toho 399 prenosných). Ambulantne bolo vyšetrených 2118
pacientov, z toho v UPS 1020.
V kardiologickej ambulancii bolo realizovaných 3134 klinických vyšetrení, 1232 echokg
vyšetrení, 58 bicyklových ergometrií, z toho bolo 22 ambulantných, 101 Holterovských
vyšetrení . Celkový počet vyšetrení na ambulancii klinickej onkológie: 3013.
V nefrologickej ambulancii bolo vyšetrených 1059 pacientov.
Na dialyzačnom stredisku sa v r. 2014 vykonalo 5263 dialýz, z toho chronických 3485,
akútnych 20 a 1758 hemodiafiltrácií. Peritoneálnou dialýzou nebol liečený žiadny pacient.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
9
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Novozavedené metódy: načítavanie a telemetria dát nositeľov PM a IDC Medtronic.
Novozakúpené prístroje: l dialyzačný monitor.
Rôzne: Po zániku gastroenterologickej ambulancie bola jej činnosť obmedzená na
endoskopické vyšetrenia GITu. V októbri 2014 bola do prevádzky spustená príjmová
ambulancia, v rámci jej prístrojového dovybavenia bude potrebné dokúpiť 12-zvodový ekg
prístroj, defibrilátor, transportný monitor vitálnych funkcií k jednotlivým lôžkam, 2 infúzne
pumpy a lineárne dávkovače liekov, oxymeter a mobilný germicídny žiarič. Na JIS potrebná
výmena 3 polohovacích postelí, na štandardnom oddelení výmena, resp. zakúpenie bočníc ku
20 posteliam, na dialýze potrebné zakúpenie 2 dialyzačných monitorov.
GYNEKOLOGICKO- PÔRODNÍCKE ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Oldřich Drahovzal
vedúca sestra oddelenia: Mgr. Adriana Grešová
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
Lôžková časť počet
Lekári vrátane primára
3,90+0,50 JIS + 0,80
Sestry, PA vrátane vedúcej sestry
18,00
Sanitári
1,00
Prevádzkoví pracovníci
5,80
Ambulantná časť počet
0,60 + 020 USG
3,00
0
0
Posteľový fond, využitie posteľového fondu v %: gyn.-pôr. oddelenie 32, gynekológia 15,
JIS 5, pôrodnica 12 (2 pôrodné boxy, 1 predpôrodné lôžko s relaxačnou vaňou). Využitie
posteľového fondu 47,53 % gynekológia – 48,24 %, JIS – 20,82%, pôrodnica – 57,79 %
Priemerná ošetrovacia doba: 3,16 gynekológia - 2,43 JIS – 2,84 pôrodnica – 4,93
Počet ukončených hospitalizácií : 1753 čo je o 181 menej ( v r. 2013 – 1934 )
Gynekologické oddelenie : 1074, JIS: 134, Pôrodnica: 545
Počty operačných výkonov, odliečených pacientov, úmrtnosť: Úmrtie: 0; Odliečených
pacientov bolo o 181 menej ako v r. 2013. Pacienti s krátkodobou hospitalizáciou: 636
(36,2%). Podaných celkových anestézií: 1089 (57,5%). Pôrody: 558 (o 34 menej ako
v r.2013). Perinatálna strata: 0. Narodené detí: 565 (o 30 menej ako v r.2013). Predčasné
pôrody a nedonosené deti: 25 (4,4%). Operačný pôrod – Cisársky rez: 171 (30,6%). PEDA pri
pôrode: 6. Materská strata: 0. Operácie: Operácie malé (potraty, excízie, kyrteáž) 425;
Operácie veľké (Cisársky rez, hysterektómia plastiky) 628; Endoskopické 348.
Ambulantná činnosť
Klinická ambulancia pri gyn.-pôr. oddelení - MUDr. Drahovzal
2386
Riziková ambulancia pri gyn.-pôr. oddelení - MUDr. Drahovzal
1445
Onkogynekologická ambulancia pri gyn.-pôr. oddelení - MUDr. Verebová
834
Poradňa pre detskú gynekológiu - MUDr. Krekáčová
202
Urogynekologická ambulancia - MUDr. Skladaný
291
USG vyšetrenie pri gyn.-pôr. oddelení - MUDr. Skladaný
1213
ÚPS pri gyn.-pôr. oddelení
483
Psychoprofylaktická príprava na pôrod - Bc. Babjaková
239
Kardiotokografické vyšetrenie
1595
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
10
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Novozavedené metódy: neboli zavedené žiadne.
Novozakúpené prístroje: v roku 2014 bolo zakúpené pôrodné lôžko BORCAD AVE.
Rôzne: Počas prevádzky gyn.-pôr. oddelenia v roku 2014 bol zaznamenaný nižší počet
odliečených pacientov o 181 v medziročnom porovnaní. Pacientom bola poskytnú kvalitná
zdravotná starostlivosť, ktorá bola bez väčších problémov zvládnutá prostredníctvom
operačnej a konzervatívnej liečby.
Nízka priemerná ošetrovacia doba súvisí s rozvinutou gynekologickou endoskopiou
v operačnej liečbe a s následnou kratšou a komfortnou rekonvalescenciou. Stabilizoval sa
počet pacientiek liečených (operovaných) v rámci OHV (36,2 %).
Na pôrodníckom oddelení bol zaznamenaný nižší počet pôrodov o 34, a nižší počet
narodených detí o 30. Percentuálne zastúpenie operačných pôrodov v porovnaní s minulým
rokom mierne vzrástlo (30,6%). Miera predčasných pôrodov bola zachovaná, dlhodobo pod
priemer v SR. Pokles počtu pôrodov súvisí s demografickým trendov nižších populačných
ročníkov, s nízkou mierou viacnásobných tehotenstiev v regióne. Pôrodnícke oddelenie
zaznamenalo nulový výskyt perinatálnej straty, čo je hodnota porovnateľná s európskym
trendom tak, ako je uvedené v správe o perinatálnom zdraví EURO-PERISTAT.
V r.2014 bol zaznamenaný ešte nižší výskyt aplikácie analgézie PEDA ako v r.2013, nakoľko
si niektoré rodičky pre príchod dieťaťa na svet vybrali pôrodnicu, ktorá im to umožnila. V r.
2015 sa očakáva, že vďaka 24 –hodinovej dostupnosti PEDA, dôjde k zlepšeniu situácie.
CHIRURGICKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Ján Drobčo
vedúca sestra oddelenia: Mgr. Miroslava Kavcová
Personálne obsadenie k 31.12.2014 - v štruktúre :
Zdrav. povolanie
Lôžková časť
počet
Lekári vrátane primára
6,16 + 0,50 JIS
Sestry vrátane vedúcej sestry
20,40
Zdravotnícki asistenti
3,00
Sanitári
2,00
Prevádzkoví pracovníci
5,60
Ambulantná časť
počet
1,24
1,40
0
0
0
Posteľový fond: 35 lôžok
Využitie posteľového fondu v percentách: 54,29%
Priemerná ošetrovacia doba: 4,39
Počet ukončených hospitalizácií: 1238 (prepustením), 16 (úmrtím), 329 (prekladom na iné
oddelenie), 17 doprovodov. Spolu ukončených hospitalizácií: 1583
Počty operačných výkonov: 777, 180 (extirpácie na COS)
Počty odliečených pacientov: 1566
Činnosť oddelenia: spočíva v liečebno-preventívnej starostlivosti o chirurgického pacienta.
Ošetrovateľská starostlivosť okrem chirurgického pacienta zahŕňa aj starostlivosť v rámci
JZS o krčných, urologických a očných pacientov. Oddelenie zabezpečuje starostlivosť o
vybraných traumatologických pacientov vyžadujúcich intenzívny monitoring na chirurgickej
JIS a o pacientov so zápalovými komplikáciami na septickej časti chirurgického oddelenia.
Ambulantná činnosť: Počet ambulantných vyšetrení: 4251. Chirurgická ambulancia: 3360.
Onkochirurgická ambulancia: 891. Extirpácie: 271 (z toho 180 extirpácií na COS). Malé
chirurgické výkony: 65. Konzialiárne vyšetrenia: 308. Rektoskopie: 50. Excízie z rekta: 1
Novozavedené metódy: operácia hemoroidov – poskytujeme najmodernejší bezbolestný
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
11
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
spôsob liečby hemoroidov operačnou metódou HAL-RAR, sublay plastika veľkých hernií,
V.A.C. podtlaková liečba rán.
Novozakúpené prístroje, pomôcky: prístroj na operáciu hemoroidov – Trilogy, zapožičaný
prístroj na V.A.C. terapiu, prstový pulzný oxymeter, ambuvak pre dospelých, televízor +
počítačová zostava na prezeranie digitálnych snímok v zasadačke chirurgického oddelenia.
Požiadavky na materiálno-techniké vybavenie: Postupná obnova pre technické
opotrebovanie: monitory vitálnych funkcii, optický kábel k rektoskopu, inštrumentačný stolík
na chirurgickú ambulanciu (suterén), mobilnú zákrokovú lampu, mobilný germicídny žiarič 2
ks, sieťka proti hmyzu na okná- chir. JIS a chir. B, prstový pulzný oxymeter, namontovanie
vešiakov, držiakov na toaletný papier, madiel pre pacientov s obmedzenou pohyblivosťou do
sociálnych zariadení, nákup kyslíkových prietokomerov 2 ks, nákup posteľných matracov,
nákup novej posteľnej a osobnej bielizne a maľovanie všetkých priestorov oddelenia.
TRAUMATOLOGICKÉ ODDELENIE – ODDELENIE ÚRAZOVEJ CHIRURGIE
primár oddelenia: od 1.11.2013 do 31.5.2014 – MUDr. Lumír Štefánek, poverený výkonom
funkcie primára oddelenia; od 1.6.2014 do 30.11.2014 – MUDr. Lukáš Krajči, poverený
výkonom funkcie primára oddelenia; od 1.12.2014 po predchádzajúcom výberovom konaní
do funkcie primára oddelenia úrazovej chirurgie menovaný - MUDr. Marián Selecký
vedúca sestra oddelenia: Mgr. Alena Lizuchová
Personálne obsadenie k 31. 12. 2014 – v štruktúre:
Zdrav. povolanie
Lôžková časť počet
Lekári vrátane primára
3,90
Sestry vrátane vedúcej sestry
8,50
Zdravotnícki asistenti
1,00
Sanitári
2,00
Prevádzkoví pracovníci
2,00
Ambulantná časť počet
1,00
0,40
0
0
0
Posteľový fond, využitie posteľového fondu v %: r. 2014 61,66 % (r. 2013 62,08 %)
Priemerná ošetrovacia doba, počet ukončených hospitalizácií:
Priemerná ošetrovacia doba: r. 2014 - 3,91 (r. 2013 - 3,95)
Počet ukončených hospitalizácií: r. 2014 - 1138 (r. 2013 - 1137)
Počty operačných výkonov, odliečených pacientov, úmrtnosť:
operačných výkonov: 570 – r. 2014 (r. 2013 – 524)
odliečených pacientov: 1138 (doprovod 21) (r. 2013 – 1137)
Úmrtnosť: r. 2014 -1 (r. 2013 – 2)
Ambulantná činnosť:
Ambulancia úrazovej
chirurgie
Spolu
ÚPS
rozdelenie
Domáci – dospelí
– deti
Cudzinci – dospelí
– deti
Domáci – dospelí
– deti
Cudzinci – dospelí
– deti
ORL
Spolu
Spolu ošetrených za rok
r. 2013
4 608
623
119
32
5 382
7 082
2 121
591
179
112
10 085
15 467
r. 2014
4 454
670
119
61
5 304
6 805
2 251
531
190
73
9 850
15 154
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
12
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Novozakúpené prístroje: TV monitory na OP sály – sál A2 a A3, TV monitor v zasadacej
miestnosti OÚCH, kamerový systém na UPS a pri ambulancii úrazovej chirurgie,
inštrumentárium na operačné sály – vonkajšie fixátory, set Compact hand (firma Synthes),
intramedulárne klincovanie a OS, akumulátorové vŕtačky Zimmer s príslušenstvom.
Rôzne: Zariadenie detskej izby pre detských pacientov (izba č.10 – TV, knižnica, hračky,
plagáty,..). Zmena názvu oddelenia z: Traumatologické oddelenie na Oddelenie úrazovej
chirurgie. Zrušenie obmedzenia návštevných hodín. Zavedenie lekárskych sedení.
Plány: Vybavenie zasadacej miestnosti kancelárskym nábytkom. Zakúpenie prístrojov
a pomôcok pre OÚCH a UPS – infúzna pumpa, vozíky, infúzne stojany, matrace. Stabilizácia
počtu lekárov (5). Dokúpenie súčiastok na vŕtačky. Zlepšiť vybavenosť OP sálov modernými
implantátmi a inštrumentáriom. Doriešenie nákupu vonkajších fixátorov. Rozšírenie spektra
OP výkonov – artroskopia (zakúpenie artroskopickej veže). TEP výkony. Vybúranie 2 dverí
na ambulancii úrazovej chirurgie a UPS.
OAIM
primár oddelenia: MUDr. Mária Buffová
vedúca sestra oddelenia: Mgr. Iveta Budiská
Personálne obsadenie k 31. 12. 2014 – v štruktúre:
Zdrav. povolanie
Lôžková časť
Ambulantná časť
počet
Lekári vrátane primára
Lôžka : 2,30
0,50
Sestry vrátane vedúcej sestry
10,00
0,73
Sanitári
2,00
0
Prevádzkoví pracovníci
3,50
0
Anesteziologická
7,00 bez primára
9,00 bez v.s.
0
4,00
Počet lôžok: 5, využitie posteľového fondu: 65,69 %
Priemerná ošetrovacia doba: 6,89 dní
Počet ukončených hospitalizácií: 163
Počet úmrtí:
44
Počet anesteziologických výkonov: 3618
Ambulantná činnosť: počet ošetrení v pracovnej dobe: 3344, v ÚPSA: 114
Konziliárna činnosť: počet konzílií: 90, algeziologické konzília: 210
Novozavedené metódy:
- periférne blokády nervových pletení na dolnej končatine na pooperačnú analgéziu,
v kombinácii s celkovou anestéziou pri závažnejších ortopedických výkonoch
- starostlivosť o ústnu dutinu chlohexidinom pacientom s poruchou vedomia, na umelej
pľúcnej ventilácii, imobilným
- používanie tracheostomických kanýl so subglotickým odsávaním
- používanie lieku Protromplex, Exacyl
- zaznamenávanie parametrov umelej pľúcnej ventilácie lekárom do denného záznamu
pacienta a do CareCentra
Novozakúpené prístroje: 2 injekčné dávkovače
Rôzne: požiadavky na zakúpenie: 3 ks - anesteziologické prístroje, pacientské monitory
vitálnych funkcii na oddelení (5 ks) s centrálnou jednotkou a prenosný monitor vitálnych
funkcií, injekčné dávkovače s TCI v počte 4 ks, prenosnú lampu nad pacienta, USG
s príslušným vybavením, laryngoskop na obtiažnu intubáciu, transportný vozík pre pacienta
s eurolištou na fixovanie prenosných prístrojov, kyslíkovej bomby, s bočnicami na prevenciu
pádu vhodný na transport v exteriéry, koše na špinavé prádlo, oranžové prádlo pre personál.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
13
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH:
primár oddelenia: dňom 1.1.2014 bola po predchádzajúcom výberovom konaní do funkcie
primára oddelenia dlhodobo chorých menovaná - MUDr. Oktávia Muchová
vedúca sestra oddelenia: Mgr. Zuzana Mindeková
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre:
Zdrav. povolanie
Lôžková časť
počet
Lekári vrátane primára
2,20
Sestry vrátane vedúcej sestry
11,00
Zdravotnícki asistenti
2,00
Sanitári
4,00
Prevádzkoví pracovníci
2,50
Ambulantná časť
počet
0,40 + 0,40
0
0
0
0
Posteľový fond: 26 lôžok
Priemerná ošetrovacia doba, počet ukončených hospitalizácií 17,72
Počty operačných výkonov, odliečených pacientov, úmrtnosť: 342 prepustení + 61 úmrtí.
Z r. 2014 do r. 2015 prechádzalo 11 pacientov.
Ambulantná činnosť: reumatologická ambulancia vyšetrila spolu 659 pacientov.
Novozavedené metódy: 0
Novozakúpené prístroje: ekg prístroj
Rôzne: V priebehu r. 2014 sa menili ambulantné úväzky 2 lekárov. Na konci roku bola
zriadená jedáleň - dennú miestnosť pre pacientov, 2 3-lôžkové izby sa zmenili na 4-lôžkové.
V budúcom období sa plánuje vymaľovanie priestorov, nová signalizácia, postupná výmena
opotrebovaných postelí.
NEUROLOGICKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: do 13.1.2014 MUDr. Martina Krajčiová, od 14.1. – 31.5.2014 bola
poverená funkciou primárky MUDr. Miroslava Nemethová, od 1.6.2014 po predchádzajúcom
výberovom konaní do funkcie primára neurologického oddelenia menovaný - MUDr. Michal
Kováčik
vedúca sestra oddelenia: Mgr. Katarína Burianová
Personálne obsadenie k 31. 12. 2014 – v štruktúre:
Zdrav. povolanie
Lôžková časť počet
Lekári vrátane primára
Sestry vrátane vedúcej sestry
Zdravotnícki asistenti
Sanitári
Prevádzkoví pracovníci
6,26 + 1,00 JIS
12,70 + 2,00 JIS
1,00
3,00
2,00
Ambulantná časť
počet
0,94 + 0,70 stac.
1,30
0
0
0
Posteľový fond, využitie posteľového fondu v %: počet lôžok: 26, využitie posteľového
fondu: 59,56 %, využitie postelí v dňoch: 202,77 dňa.
Priemerná ošetrovacia doba: 4,38 dňa
Počet prijatých pacientov: 1209
Počet ukončených hospitalizácií: 1200
Počet ošetrovacích dní: 5272
Počty výkonov, odliečených pacientov, úmrtnosť: V r. 2014 bolo odliečených celkom 1200
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
14
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
pacientov. Prepustených bolo 1077. Exitovalo 19 pacientov. Počas r. 2014 bolo preložených
104 pacientov. Konziliárnych vyšetrení pre potreby iných oddelení bolo 1014. Počet
perkutánnych výkonov pod CT, USG kontrolou 120. Počet i.v. trombolýz: 16.
Ambulantná činnosť: počet neurologicky vyšetrených pacientov bol v r. 2014 1560. Z toho
v pracovnej dobe: 1060, v ÚPS: 500.
EEG vyšetrení: 264, z toho pre ambulantných pacientov 43, EMG vyšetrení: 947, z toho pre
ambulantných pacientov 862. Počet vyšetrení evokovaných potenciálov: 97. Počet
ambulantných vyšetrení + ÚPS 2868.
Činnosť stacionára: posteľový fond 4 lôžka, počet prijatých pacientov 199, počet
prepustených pacientov 198, počet ošetrovacích dní 1398.
Novozavedené metódy: intravenózna trombolýza, ozónoterapia, sonografia, zrakové
ekokované potenciály, EEG s fotostimuláciou.
Novozakúpené prístroje:
Prístroje: EEG, EMG, EP v 1 prístroji, USG s 3 sondami – lineárna, koonvexná, sektorová;
generátor ozónu; umývačka podložných mís. Na neurologickú JIS: centrálna monitorovacia
jednotka – 3 ks monitor BLT Q5, 1 ks monitor BLT Any View A5, 2 ks infuzomat P, 1 ks
perfusor compact, 2 ks elektorická odsávačka, germicídny žiarič.
Zariadenie: 11 ks elektorcky polohovateľných postelí, 4 ks infúznych kresiel. Na
neurologickú JIS: 1 ks elektricky polohovateľná posteľ so zabudovanou váhou, 3 ks
elektricky polohovateľná posteľ s laterálnym náklonom.
Rôzne: Od júna 2014 bolo neurologické oddelenie presťahované do nového chirurgického
pavilónu na 3. poschodie. Zriadená bola nová neurologická jednotka intenzívnej starostlivosti,
ktorá bola slávnostne otvorená dňa 13.1.2015.
PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Zuzana Janíková
vedúca sestra oddelenia: p. Zdena Madudová, dipl. psych. s.
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
Lôžková časť
Lekári vrátane primára
4,70
Iní VŠ – psychológovia
1,76
Sestry vrátane vedúcej sestry
17,40
Zdravotnícki asistenti
1,50
Sanitári
1,00
Prevádzkoví pracovníci
4,00
Ambulantná časť
0,20 + 0,10 stac.
0,54 + 0,20 stac.
1,20
0,50
0
0
Posteľový fond: 40 lôžok. Oddelenie je rozdelené na 4 časti otvorené ženské a mužské
a uzatvorené ženské a mužské oddelenie, denný psychiatrický stacionár, psychiatrická
a psychologická ambulancia. Psychiatrická amb. rozšírila ambul. hodiny na 3 dni v týždni.
Počty výkonov, odliečených pacientov, úmrtnosť: Počet odliečených pacientov na lôžku
bol v roku 2014 bol 581 ukončených hospitalizácií t.j. o 12 menej ako v roku 2013. Počas
hospitalizácie na našom oddelení nezomrel žiadny pacient.
Priemerná ošetrovacia doba bola 16.64 t.j. o 1.28 dňa viac ako v r. 2013. Počet ošetrovacích
dní bol 9670 t.j. o 560 viac ,ako v roku 2013. Využitie postelí v dňoch bolo 241.7 o 14 viac
ako v roku 2013 a v % 66.23% t.j. o 3.83% viac ako v roku 2013.
Denný psychiatrický stacionár: došlo k výmene sestry, ktorá odišla do SD. Počet
odliečených pacientov bol 493, miestodníí 1851 t.j. o 350 menej ako v r.2013.
V UPS psychiatrickej bolo ambulantne ošetrených 45 pacientov, t.j. o 11 viac ako v r. 2013.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
15
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Objem výkonov v psychologickej ambulancii bol 495 vyšetrených pacientov, to je o 8
menej ako v roku 2013. V súlade s rozšírením ordinačných hodín v psychiatrickej ambulancii
vzrástol počet ošetrených pacientov na 1812, t.j. o 503 viac ako v roku 2013 a ochranných
liečieb na 58,t.j. o 5 viac ako v roku 2013.
Rôzne: V regióne bol v pôsobnosti VÚC otvorený ďalší DSS pre pacientov s duševnými
poruchami. Ide väčšinou o ťažké stavy, čím sa opätovne zakútnil problém riešenia zakúpenia
nového prístroja pre elektrošokovú liečbu.
Lekári oddelenia MUDr. Janíková, MUDr. Pačnár a MUDr. Slodká boli zapojení do
viacerých medzinárodných výskumných projektov klinického skúšania psychofarmák.
DETSKÉ ODDELENIE:
Primár oddelenia : MUDr. Roman Mojžiš
Vedúca sestra odd.: Bc. Jana Igľárová
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre:
Zdrav. povolanie
Lôžková časť
Lekári vrátane primára
5,10 + 0,50 JIS
Sestry vrátane vedúcej sestry
13,00
Zdravotnícki asistenti
2,00
Sanitári
1,00
Prevádzkoví pracovníci
3,00
Ambulantná časť
1,20 + 0,30 USG
1,50
0
0
0
Posteľový fond : 25 postelí
Využitie posteľového fondu v %: 61,24
Priemerná ošetrovacia doba: 3,14
Počet ukončených hospitalizácií: 1237
Počet odliečených pacientov: 1237
Úmrtnosť: 0
Ambulantná činnosť:
- predoperačné vyšetrenia: 56, ambulantné vyšetrenia: 95, kardiologická ambulancia: 3401,
z toho 405 prvovyšetrení.
Novozavedené metódy: 0
Novozakúpené prístroje: 3 inhalátory, 1 infúzna pumpa
Rôzne: Bola zriadená detská ambulancia, ktorá je umiestnená mimo oddelenia. Bola
zaznamenaná vysoká poruchovosť USG sond a Holtera, čo sťažovalo prácu a plánovanie
vyšetrení na kardiologickej ambulancii.
NOVORODENECKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Miriam Krajčiová
vedúca sestra oddelenia: Mgr. Dana Habánová
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
Lôžková časť
Lekári vrátane primára
0,90
Sestry vrátane vedúcej sestry
11,00
Sanitári
1,00
Prevádzkový pracovník
0,20
Posteľový fond, využitie posteľového fondu v %: 46,15
Ambulantná časť
0
0
0
0
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
16
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Počet lôžok: 16, z toho 10 pre fyziologických novorodencov, 6 pre patologických
novorodencov, z toho 4 lôžka pre nedonosených novorodencov
Priemerná obložnosť/využitie posteľového fondu: 46.15 % (patologickí:.32,60 %,
fyziologickí: 54,27 %)
Priemerná ošetrovacia doba: 4,80 dní, počet ukončených hospitalizácií: 558
Priemerná ošetrovacia doba: 4,80 dní (patologickí novorodenci: 8,55 dní, fyziologickí nov.
4,14 dní)
Počty odliečených pacientov, úmrtnosť :
Počet narodených detí v r. 2014: 566, z toho 507 fyziologických novorodencov, 59
patologických nov., z toho 32 nedonosených, Počet dvojčiat: 7 páry
Počet odliečených pacientov: 558, z toho 450 fyziologickí, 108 patologickí ( 32 nedonosení)
Počet USG vyšetrení mozgu a obličiek: 563. Preklad na vyššie pracovisko: 9 prekladov na
Novorodeneckú kliniku do UNM Martin (1 nedonosený nov., 8 donosených novorodencov
s Dg: 2x operácia čreva, 1x hemolytická anémia, 1x hypoplázia pľúc, 1x aspirácia mekónia,
1x VVCH mozgu, 1x ektopická supraventrikulárna tachykardia),
Preklad z vyššieho pracoviska: 0
Včasná novorodenecká úmrtnosť(do 7 dní života): 0
Neskorá novorodenecká úmrtnosť(do 28 dní života): 0
Ambulantná činnosť: V perinatologickej ambulancii novorodeneckého oddelenia sú
sledovaní novorodenci a dojčatá s perinatálnou patológiou do 3 rokov veku, v roku 2014 bolo
vyšetrených 188 detí, z toho 51 prvovyšetrených, reskríning sluchu: 8 detí. Preklady na vyššie
pracovisko vykázané ambulantne, t.j. hospitalizácie kratšie ako 24 hodín: 6
Novozavedené metódy: 0.
Novozakúpené prístroje: LED- fototerapia MAVI LED - zakúpené cez nadáciu DUMI,
odsávačky materského mlieka zn. Avent 2 ks – dar od AGS šport s.r.o.(Avent)
Rôzne: Poruchy: oprava USG prístroja, fotolôžka (teplotná sonda), oprava sondy
k pulznému oxymetru RAD-5, zastaralý intenzívny inkubátor Dräger (nepriehľadný
popraskaný kryt). Požiadavky na materiálno-technické dovybavovanie novorodenekého
oddelenia: Inkubátor intenzívny, T-resuscitátor, Transkutánny bilirubinometer, Vyhrievacie
podložky 5 ks, Apnoe monitory 2 ks, Infúzna pumpa –lineárny dávkovač od rýchlosti 0,1
ml/hod., Elektrická odsávačka hlienov 2x, jednu pevnú na observačný box a jednu prenosnú,
Sušička bielizne.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
17
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
1.2 Liečebno-preventívna starostlivosť ambulantná
V klinických ambulanciách sa v r. 2014 vykonalo 29 985 vyšetrení, čo je pokles oproti roku
2013 o 361 vyšetrení. V samostatných ambulanciách sa v r. 2014 vykonalo celkom 64 673
vyšetrení, čo je oproti roku 2013 nárast o 13 238 vyšetrení.
Klinické ambulancie pri oddeleniach
KA pri oddelení vnútorného lekárstva
KA pri pediatrickom oddelení
KA pri neonatologickom oddelení
KA pri chirurgickom oddelení
KA pri OAIM
KA pri psychiatrickom oddelení
KA pri gyn.-pôr.odd., urogynekologická amb.,
poradňa pre detskú gynekológiu
SPOLU
Počet vyšetrených
14 725
1 329
563
3 360
3 618
1 853
Samostatné ambulancie
Oftalmologická amb.
Ortopedická amb.
Urologická amb.
ORL amb.
Anesteziológia
Psychiatrická amb. pre liečbu závislostí
Nefrologická amb. pri odd. vnút. lekárstva
Kardiologická amb. pri odd. vnút. lekárstva
Amb. klinickej onkológie
Gastroenterologická amb.
Amb. úrazovej chirurgie
Amb. pediatrickej kardiológie
Riziková amb. pri gyn.-pôr. odd.
Onkologická amb. pri gyn-pôr.odd.
Amb. pre rizikových novorodencov
Onkochirurgická amb.
Hematologická amb.
Neurologická amb.
Psychologická amb.
Reumatologická ambulancia
SPOLU
Počet vyšetrených
4 280
5 321
1 692
3 516
3 458
58
1 060
3 309
2 972
4 971
12 663
6 518
1 481
839
184
891
7 795
2 553
460
652
64 673
4 537
29 985
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
18
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Jednodňová zdravotná starostlivosť:
JZS V ODBORE ORTOPÉDIA:
Vedúci lekár: MUDr. Rastislav Uličný
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre:
Zdrav. povolanie
počet
Lekári vrátane primára
1,00
Sestry vrátane vedúcej sestry
1,00 (0,5+0,5)
Zdravotnícki asistenti
z OÚCH a PUP
Sanitári
z OÚCH a PUP
Prevádzkoví pracovníci
z OÚCH a PUP
Počty výkonov: operačné výkony 426 z toho v lokálnej anestézii 206, detí 16; ambulantné
vyšetrenia a ošetrenia 4881, z toho 204 detí; USG bedrového kĺbu novorodencov 448
Novozavedené metódy: využitie vstrebateľných fixačných pinov pri fixácii
osteochondrálnych fragmentov
Novozakúpené prístroje: 0
Rôzne: Zaradiť do plánu zvedenie oblúkových osteotómií – potreba zakúpenia oscilačnej
píly s oblúkovým pílovým lisom a rozšírenie spektra využitia vstrebateľných implantátov.
JZS V ODBORE UROLÓGIA:
vedúci lekár JZS: MUDr. Ľudovít Ondruš
vedúca sestra oddelenia: organizačne činnosť riadi vedúca sestra chirurgického oddelenia
manažérka pre dennú zmenu: p. Anna Kováčová, dipl. s.
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
počet
Lekári vrátane primára
0,88 + 0,12 USG
Sestry vrátane manažérky pre DZ
1,35
Sanitári
v rámci CHO počas operačných dní
/pondelok a štvrtok/
Prevádzkoví pracovníci
0,40
Počet operačných výkonov:
Na urologickej endoskopickej sále sa vykonalo 274 výkonov a v rámci COS 12 výkonov spolu 286 operácií
- z toho v rámci JZS v odbore urológia
211 výkonov
- u urologických pacientov v rámci CHO
58 výkonov
- z iných oddelení v rámci LNsP – konzília
14 výkonov
- ostatní samoplatci a ambulantní pacienti
3 výkony
Počet odliečených pacientov s urologickou Dg v rámci chir. odd. za r.2014 - 137 pacientov
Počet vykonaných USG vyšetrení
704 vyšetrení
Počet konziliárnych vyšetrení v rámci LNsP
177 konzilií
Počet ambulantných vyšetrení
1003 pacientov
Novozavedené metódy - v roku 2014 sme v rámci JZS nezaviedli žiadne nové metódy
Novozakúpené prístroje – 2 ks klieští Olympus na vyberanie stentov v hodnote cca 384 € /
ks, ktoré sú ale súčasťou cystoskopu, ktoré sú dosť amortizované a preto by oddelenie uvítalo
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
19
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
v budúcom období zakúpenie nového kompletného cystoskopu Olympus.
Rôzne: v rámci JSZ v odbore urológia neboli žiadne mimoriadne organizačné zmeny.
Z dôvodu presťahovania neurologického oddelenia do nového chirurgického pavilónu došlo
počas mesiaca marca k uvoľneniu priestorov urologickej ambulancie a skladu /v rámci
chirurgickej časti ,,B“/ pre potreby iných oddelení a následným búracím prácam a úpravám
novovytvorených priestorov pre urologickú ambulanciu v rámci operačného endoskopického
traktu. Po zvládnutí týchto prác došlo k vymaľovaniu všetkých priestorov.
JZS V ODBORE OTORINOLARYNGOLÓGIA:
vedúci lekár JZS: MUDr. Juraj Jablonický
manažérka pre dennú zmenu: p. Eva Halušková, dipl. s.
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre:
Zdrav. povolanie
počet
Lekári vrátane primára
1,00
Sestry vrátane manažérky pre DZ
3,00
Prevádzkoví pracovníci
0,50
Počty operačných výkonov : 610 z toho 439 v CA, z toho 72 ušných operácií, 167 operácií
nosa a PND , 241 operácií hltana a hrtana, 107 operácií krku a slinných žliaz,
ambulantných endoskopických výkonov 797, malých chirurgických zákrokov 289,
odliečených / hospitalizovaných / pacientov 522, ambulantne vyšetrených 3469 , v ÚPS 62,
konziliárnych vyšetrení 481 z toho 35 u ležiacich, v rámci denného stacionára infúznou
liečbou odliečených 62.
Novozistených onkologických pacientov 14, celkovo dispenzarizovaných 70 onkolkogických
pacientov a 72 prekanceróz. Audiometrických vyšetrení 239, tympanometrických 118.
Novozavedené metódy: 0
Novozakúpené prístroje : Na ambulanciu bol zakúpený vyšetrovací mikroskop.
Rôzne: organizačné zmeny boli v odchode 1 lekára a prijatá na úväzok 0,8 dvojatestovaná
lekárka. Ambulantná zložka bola presťahovaná do menších priestorov. Podávanie infúznej
liečby je realizované mimo JZS.
JZS V ODBORE OFTALMOLÓGIA:
Vedúci lekár JZS: MUDr. Sidónia Siváková
Manažérka pre dennú zmenu: Mgr. Martina Chebeňová
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
Lekári vrátane vedúceho lekára
Sestry vrátane manažérky pre DZ
Prevádzkový pracovník
JZS
2,00
4,00
0,50
Operačné výkony za rok 2014: Celkový počet operácii 823. Počet operácii v rámci JZS
652, operácie katarakty 784, operácie strabismu 5, sek. katarakty 130, plastické operácie 24,
pterýgia 12, nádory mihalníc 62.
Počet implantovaných vnútroočných šošoviek 442.
Činnosť očnej ambulancie za rok 2014
Počet vyšetrených pacientov...............4370
Konzília chodiace..................................144
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
20
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Konzília ležiace.....................................125
Biometrické vyšetrenia..........................401
Ultrasonografické vyšetrenia+OCT.......728
Perimetrické vyšetrenia.........................269
Angiografické vyšetrenia......................117
V r. 2014 sa v očnej ambulancii celkovo vyšetrilo viac pacientov oproti r.2013. Stúpol počet
ambulantne vyšetrených pacientov, počet vyšetrení ultrasonografických vrátane OCT.
Novozavedené metódy: v roku 2014 sa začali implantovať torické vnútroočné šošovky na
korekciu astigmatizmu. Začala sa používať digitalizovaná ŠL s videozáznamom ktorá
umožňuje archiváciu nálezov pacientov a ich porovnávanie v časovom slede.
Novozavedené prístroje: bol zakúpený nový operačný mikroskop a digitálna štrbinová lampa
Rôzne: V máji 2014 sa JZS očná presťahovala do nových priestorov. Z prístrojov bude
potrebné dokúpiť optický biometer a kazetový autokláv.
Ambulancie – ostatné:
RÝCHLA LEKÁRSKA POMOC:
Vedúci RLP: MUDr. Peter Androvič
Vedúci záchranár: Mgr. Ľubica Lubelcová
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
počet
Lekári vrátane primára
3,00
Zdrav. záchranári, sestry vrátane
5,00
vedúcej sestry
Prevádzkoví pracovníci
0
Vodiči
4,00
Počet výjazdov: 1698
Novozakúpené prístroje: 0
Rôzne: Stanica RLP LM1 prijíma pokyny na výjazd od KOS Žilina. Od 1.1.2014 do
31.12.2014 bola vyslaná na 1698 výjazdov z toho bolo 104 sekundárnych. Priemerný počet
výjazdov na deň bol 4,65. Všetky výjazdy boli uskutočnené do 2 minúty od nahlásenia KOS.
Priemerný čas dojazdu k pacientovi bol 7,85 minút. Najviac výjazdov bolo ku pacientom s
kardiovaskulárnymi ochoreniami, neurologickými ochoreniami. KPCR bola zahájená v 45
prípadoch z toho bolo 14 úspešných. V 88 prípadoch posádka RLP LM1 konštatovala exitus
letalis. Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti cudzincom - samoplatcom bolo prijatých
v hotovosti 770,13 €. V decembri 2014 prevedený nástrek ambulancií NANO STERILE
Požiadavky na r. 2015: vzhľadom k opotrebovaniu pracovného odevu by bola vhodná výmena
pracovných odevov a tiež obnova vozidlového parku ( pre časté servisné opravy).
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
21
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
1.3 Liečebno-preventívna starostlivosť SVaLZ
V rámci SVaLZ sa v r. 2014 vykonalo 1 073 816 vyšetrení, čo je oproti roku 2013 (857 415)
viac o 216 401 vyšetrení.
Počet ošetrených, Počet vyšetrení
Lekárske
vyšetrených
SVaLZ
úväzky
5,70
42 048
59 773
Rádiodiagnostické oddelenie
0,05
76 546
668 908
Úsek klinickej biochémie
1,70
51 975
86 505
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
2,80
58 025
177 326
Úsek hematológie a transfuziológie
1,45
44 657
81 304
Úsek klinickej mikrobiológie
SPOLU
11,70
273 251
1 073 816
RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Andrea Rajníková
vedúci rádiologický technik: p. Miroslav Šutara
Personálne obsadenie k 31.12.2014 - v štruktúre :
Zdrav. povolanie
počet
Lekári vrátane primára
5,70
RáTech vrátane vedúceho
7,00
Sestry
3,00
Zdravotnícki asistenti
1,00
Prevádzkoví pracovníci
1,00
Dokumentačná pracovníčka
1,00
Počty pacientov, vyšetrení: Na pracoviskách Rádiodiagnostického oddelenia bolo v roku
2014 vyšetrených 41 748 pacientov u ktorých bolo vykonaných 59 773 vyšetrení, z toho:
CT :
2013 počet pacientov : 3 096
počet vyšetrení : 3 671
2014 počet pacientov : 3 936
počet vyšetrení : 4 597
RTG :
2013 počet pacientov : 30 750
počet vyšetrení : 41 521
2014 počet pacientov : 28 879
počet vyšetrení : 40 539
MMG :
2013 počet pacientov :
2 599
počet vyšetrení : 2 599
2014 počet pacientov : 2 477
počet vyšetrení : 2 477
USG:
2013 počet pacientov : 6 493
počet vyšetrení : 11 694
2014 počet pacientov : 6 756
počet vyšetrení : 12 160
Novozavedené metódy: pre neurologické oddelenie sa na CT pracovisku nastavujú pacienti
na PRT (periradikuloterapia) a ozonoterapiu.
Novozakúpené prístroje: 1 digitálny RTG prístroj PROTEC Provario HF 60 + prenosná
stanica pre pojazdné rtg vyšetrenia
Rôzne: Na RDO boli vykonávané vyšetrenia u hospitalizovaných a ambulantných pacientov
podľa požiadaviek oddelení a ambulancií LNsP a ambulancií priv. lekárov, v rámci možností
bez navýšenia čakacích dôb oproti r.2013 na 2 RTG, 1 MMG, 1 USG a 1 CT pracovisku.
Pri digitalizácii 1 rtg pracoviska sa v roku 2015 ušetrí cca 12 000 € za nákup klasických rtg
filmov a chemikálií. Digitalizované rtg vyšetrenia sa začali vykonávať v novembri 2014
u nemocničných pacientov, v decembri 2014 aj u všetkých poliklinických pacientov.
Požiadavky: digitalizovať MMG pracovisko, zakúpiť nový USG prístroj s lineárnou
a konvexnou sondou, zvýšiť limity na CT vyšetrenia u zdravotných poisťovní.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
22
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY (OLM):
primár OLM + vedúci úseku ÚHT: MUDr. Alexandra Zemančíková
vedúci zdravotnícky laborant ÚHT: p. Viola Benkovičová
vedúci úseku ÚKB:
dňom 14.11.2014 bola do funkcie vedúcej pracovného
úseku ÚKB menovaná Ing. Oľga Ivanová
vedúci zdravotnícky laborant ÚKB: p. Helena Pondušová
vedúci úseku ÚKM :
MUDr. Eva Kráľová
vedúci zdravotnícky laborant ÚKM: p. Anna Mlynarčíková
PRACOVNÝ ÚSEK KLINICKEJ BIOCHÉMIE:
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
počet
Lekári
0,05
Iní zdrav. pracovníci s VŠ vzdelaním
2,00
Zdrav. laborantky
9,00
Sanitári
0,60
Prevádzkoví pracovníci
0,60
Počet vykonaných analýz, pacientov, vykázaných bodov – porovnanie s r. 2013
V r. 2014 sa vykonalo 622 043 analýz, čo je o 9,0 % (o 52 797) viac v porovnaní s r.2013
(reálnych analýz - 751 474). Počet vykázaných bodov stúpol o 5,00 % (o 4 359 335 bodov).
Najväčší nárast bol v mesiacoch február, marec, jún, august, september a december 2014.
Počet vyšetrení ALT pre DDK poklesol o 6,0 % (o 186 analýz). Kontrolné analýzy tvorili v r.
2013 podiel 10,0% z celkového počtu analýz, v r. 2014 tvoria 7,7 %. Pomocné analýzy stúpli
o 2,0 % a z celkového počtu analýz tvoria podiel 5,9 %. Počet vyšetrení vykázaných pre ZP
stúpol o 11,00 % (o 52 842 analýz), počet pacientov stúpol o 2,0% (o 1 718 pacientov ).
Počet vykonaných analýz , počet bodov
2013
Počet vyšetrení
ALT pre DDK
Kontrolné vyš. (IQC+EQC)
Kalibrácie + opak. analýzy
Celkový počet analýz
Celkový počet bodov
Počet pacientov
Počet žiadaniek
481 861
2 887
48 327
35 989
569 064
80 858 605
75 818
84 338
2014 (štatatist.
ZP)
534 703
2 701
47 932
36 707
622 043
85 217 940
77 536
86 833
2014 (štatistic.
real)
664 134
2 701
47 932
36 707
751 474
Počet vyšetrených pacientov pre nemocnicu a externé zariadenia
Vyšetrenia
Rok 2013
Vyšetrenia Rok 2014
pacienti
r. % z celk.
pacienti
% z celk.
2013
počtu vyš.
r. 2014
počtu vyš.
166 995
34,6
199 890
37,38
Lôžk. časť LNsP
Amb. časť LNsP
Exter. zariadenia
130 015
184 891
27,0
38,4
128 953
205 860
24,12
38,50
Index
2014/2013
1,11
0,94
0,99
1,02
1,09
1,05
1,02
1,03
Index
2014/2013
1,08
0,89
1,00
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
23
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Z celkového počtu vyšetrení tvorili požiadavky z nemocničných oddelení, ústavnej
pohotovosti a ambulancií 61,5 % (v roku 2013 : 61,6 %), 38,5 % z externých zariadení
(v roku 2013: 38,4 %). Rozloženie požiadaviek je na úrovni roku 2013.
Na iné pracoviská bolo odoslaných 2 770 pacientov (v r. 2013 bolo odoslaných 2 578
pacientov) na vyšetrenia, ktoré sa u nás nerobia, najviac na imunologické vyšetrenia, hladiny
liekov, tumormarkery ( CA 72-4, prot.S-100), vyšetrenia štítnej žľazy (protilátky), hormóny,
kardiálny marker NT pro-BNP, niektoré vyšetrenia (Cu, Li, homocysteín, erytropoetín, B2miktoglobulín), elektroforetické vyšetrenia (IF, BJ), likvorologické vyšetrenia.
Novozavedené metódy: laktát v likvore, albumínový kvocinet, albumín v likvore
KEB (koef. energetickej bilancie), LD v likvore, KTD (koef. tkanivovej deštrukcie),
spektrofotometria likvoru.
Novozakúpené prístroje: zariadenie na alektroforézu bielkovín v sére, glukózový analyzátor
+ end-to-end odberový systém; zariadenia: chladnička na diagnostiká, laboratórne stoličky.
Rôzne: Prioritou v r.2015 je modernizácia prístrojového vybavenia laboratória.
V súčasnosti prebieha výberové konanie na biochemické a imunochemické analyzátory
realizované VÚC Žilina. Po ukončení VO a zakúpení nových prístrojov bude mať úsek ÚKB
stabilizovanú základnú prevádzku a bude sa môcť rozvíjať jeho nadstavba.
V rámci zlepšenia služieb zákazníkom bol vypracovaný nový cenník pre samoplatcov.
Úsek testoval novú grafickú verziu LIS. Skúšobná prevádzka odhalila nedostatky. Po
odstránení všetkých závad by mal byť nový grafický LIS spustený do prevádzky.
PRACOVNÝ ÚSEK HEMATOLOGICKO-TRANSFUZIOLOGICKÝ:
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
laboratórny
a transf. podúsek
Lekári vrátane primára
1,70
Zdravotnícki
laboranti
vrátane
9,00
vedúcej laborantky
Sestry
1,90
Sanitári
0,30
Prevádzkoví pracovníci
0,60
ambulancia
1,10
0
2,10
0,10
0,20
Počty: pacientov, vyšetrení, bodov - porovnanie s r. 2013
Laboratórny podúsek: Celkový počet vyšetrení a počet vyšetrených pacientov stúpol v
roku 2014 v priemere o 6,2 %
Počet pacientov vyšetrených na
laboratórnom úseku
Počet vyšetrení
Imunohematologický úsek
Hematologický úsek
Hemokoagulačný úsek
Virologický úsek
Počet vykázaných bodov do poisťovní
2013
2014
nárast/pokles
57 062
58 025
+ 1,7 %
160 247
177 326
18 537
26 470
60 905
68 828
43 273
50 283
15 708
13 328
25 954 315 27 878 490
+ 10,6 %
+ 42,7 %
+ 13,0 %
+ 16,2 %
- 15,1 %
+ 7,4 %
Index
2014/2013
1,01
1,10
1,42
1,13
1,16
0,84
1,07
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
24
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Počet vyšetrení u hospitalizovaných pacientov a ambulantných pacientov:
Počet
Rok 2013
Počet
Rok 2014
Index
vyšetrení
% z celk. vyšetrení % z celk.
2014/2013
rok 2013
počtu vyš. rok 2014 počtu vyš.
57 836
36,1
64 202
36,2
1,11
Lôžková časť
LNsP
71 016
44,3
76 470
43,1
1,07
Ambulantná časť
LNsP
31 395
19,6
36 654
20,7
1,16
Externé
ambulancie
Podiel vyšetrení podľa požiadaviek lekárov z oddelení, ÚPS a ambulantnej časti nemocnice
predstavuje 79,3% zo všetkých vyšetrení. V r.2013 bol podiel vyšetrení 80,4%.
Transfúzny podúsek: Počet odberov v roku 2014 poklesol o 3,9 % oproti r.2013. Poklesla
spotreba TU erytrocytov a ČZP na klinických odd. a amb. Zvýšila sa spotreba trombocytov.
2013
2014
nárast/pokles Index 2014/2013
Počet odberov
0,96
2609
2506
- 3,9%
Spotreba TU erytrocytov na
2450
2204
- 10,0%
klinických oddeleniach
0,89
Spotreba TU ČZP na
2138
1562
- 26,9%
klinických oddeleniach
0,73
Spotreba TU trombocytov
110
134
+ 21,8%
na klinických oddeleniach
1,21
Na transfúznom úseku boli urobené dva kontrolné audity - máj 2014 z f. Grifols a október
2014 zo ŠÚKL-u. V oboch prípadoch bez zistenia kritických, resp. veľkých nedostatkov.
Novozavedené metódy: vyšetrenie telových tekutín (likvor, punktáty - pleurálny, ascites) na
analyzátore a vyšetrenie koncentrácie hemoglobínu v retikulocytoch.
Novozakúpené prístroje: centrifúga Megafuge 8; chladnička na skladovanie diagnostík
Hematologická a onkohematologická ambulancia: počet pacientov má naďalej stúpajúcu
tendenciu. Počet pacientov v r.2014 stúpol v priemere o 22,8%. Ošetrených bolo 7795
pacientov, čo je o 1466 pacientov viac ako v r.2013.
2013 2014 nárast/pokles Index 2014/2013
Počet pacientov– hemat. ambulancia
5157
6361
+ 23,3 %
1,23
Počet pacientov– onkohemat. amb.
1172
1434
+ 22,3 %
1,22
Počet podaných transfúzií
602
403
- 33,0 %
0,66
Počet podaných infúzií
186
377
+102,6 %
2,02
Rôzne: Ambulantná činnosť sa vzhľadom na neustále zvyšujúci počet pacientov a rozsah
poskytujúcich služieb rozšírila z 3 na 5 pracovných dní v týždni. Skvalitnila sa cytologická
diagnostika telových tekutín (likvor, punktáty– pleurálny, ascites) a diferenciálna diagnostika
anémií zavedením parametra hemoglobín v retikulocytoch.
Plány: rozšírenie palety hemostazeologických vyšetrení, diagnostika trombofilných stavov
a monitoring liečby novými antikoagulanciami; zakúpenie centrifúgy na koagulačný úsek a
chladiacej skrine na skladovanie transf. liekov, inštalácia meracieho a monitorovacieho
zariadenia na kontrolu skladovania transf. liekov; obnovenie mat.-tech. vybavenia na
zabezpečenie transf. liekov z vlastných zdrojov, sterilná zatavovačka, odberové kreslá pre
darcov krvi; dokončenie inštalácie klimatizácie priestorov v laboratórnom úseku, zlepšenie
služieb zákazníkom – dokončenie cenníka pre samoplatcov.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
25
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
PRACOVNÝ ÚSEK KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE:
Personálne obsadenie k 31.12.2014 - v štruktúre :
Zdrav. povolanie
Lekári vrátane primára
Zdravotnícki laboranti vrátane vedúcej laborantky
Sanitári
Prevádzkoví pracovníci
počet
1,45
5,00
1,00
0,60
Počty pacientov, bodov a vyšetrení za rok 2014:
Vyšetrení
Vykázané
pacienti
body
Celkový počet za r. 2014
44 657
53 289 365
Počet vyšetrení
81 304
počet za r 2014
Vyšetrované vzorky
Bakteriológia
29 032
Serológia
38 512
Citlivosti na ATB kvalitatívne
9 657
kvantitatívne-MIC
1 059
biologická kontrola prostredia
1 623
biologická kontrola sterility
122
Biologická kontrola sterilizátorov a autokláv
1 299
Spolu
81 304
V porovnaní s rokom 2013 bol zistený nárast počtu vzoriek o 7 720, pričom nárast sa týka
predovšetkým serologických vzoriek
Novozavedené metódy: Bakteriológia: ku1tivačné vyšetrenie na Bordetella pertussis a
bakteriologický skríning zameraný na záchyt bakteriálnych pôvodcov infekčných ochorení
s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie. Serológia: CMV
avidita, Toxoplazma IgA a IgM westernblot.
Novozakúpené prístroje: Mikroskop s fázovým kontrastom
Rôzne: Do serologického laboratória je potrebné nainštalovať klimatizačné zariadenie,
nakoľko sú tam umiestnené analyzátory, ktoré sa pri vyššej teplote ako 30 C automaticky
vypínajú, čím hrozia finančné straty znehodnotením použitých diagnostík. Veľkým prínosom
by bolo vybaviť laboratórium zariadením na vyšetrenie PCR, ktoré umožňuje priamu aj
nepriamu diagnostiku viacerých infekčných ochorení (najviac pre Dg TBC).
FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Milan Krajči
vedúci fyzioterapeut : Bc. Miriam Matajová
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
počet
Lekári vrátane primára
1,70
Sestra
0,50
Fyzioterapeuti
7,67
Masér
1,00
Prevádzkový pracovník
0,80
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
26
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Počty novoprijatých, ošetrených a odliečených pacientov
Počet novoprijatých pacientov
3 521
Počet AMB vyšetrení
3 457
Počet podaných procedúr
83 048
Počet odliečených pacientov
48 518
Novozavedené metódy: neboli zavedené žiadne nové liečebné metódy.
Novozakúpené prístroje: žinenky na liečebnú telesnú výchovu v počte 3 ks.
Rôzne: V septembri 2014 sa začala rozsiahla rekonštrukcia vykurovania, likvidácia starého
parného vykurovania a montáž ústredného kúrenia s radiátormi a príslušnými rozvodmi vo
všetkých miestnostiach a chodbách oddelenia. Rekonštrukcia prebiehala za plnej prevádzky
oddelenia s výnimkou dvoch dní až do konca roka 2014. Závažným problémom je opakované
zatekanie odpadovej vody v strope vodoliečby z vodoištalácie ambulancií nad FRO.
Pretrváva vlhnutie stien v miestnostiach fyzikálnej liečby, ambulancie lekára a telocvične
o ktorom je správca budovy informovaný.
V nemocničnej časti FRO došlo v druhej polovici roka 2014 k zmene pracoviska. Bolo
presťahované do priestorov pôvodného neurologického oddelenia. V rámci presťahovania boli
demontované vodoliečebné zariadenia (ručná vírivka a subaquálna masážna vaňa), ktoré boli
prevezené do poliklinickej časti FRO s perspektívou montáže a ďalšieho využitia. Uvedenú
montáž je potrebné v krátkej dobe zrealizovať.
Naďalej trvá požiadavka na vymaľovanie oddelenia, tiež zakúpenie masážneho lôžka
a zmodernizovanie prístrojového vybavenia (USG pre elektroliečbu).
ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL (COS) A ODDELENIA
CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE (OCS):
Primár: MUDr. Ján Drobčo
Vedúca sestra: dňom 1.5.2014 bola do funkcie vedúcej sestry OCS a COS menovaná Mgr.
Elena Urbanová.
COS
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre:
Zdrav. povolanie
Lekári vrátane primára
Sestry vrátane vedúcej sestry
Zdravotnícki asistenti
Sanitári
Prevádzkoví pracovníci
počet
0,05
14,00
4,00
4,00
5,00
Počet odoperovaných pacientov na COS za rok 2014 2 423 pacientov
 počet odoperovaných pacientov mimo COS – sekcie
171
 počet odoperovaných pacientov mimo COS – zákroky 440
 spolu počet odoperovaných pacientov za rok 2014
3 034 pacientov
Pre porovnanie rok 2013 – COS – 2 377 + 156 + 468- sekcie + zákroky -3 001 pacientov
Spolu - COS + sekcie + zákroky v roku 2014 odoperovaných pacientov o 33 viac
počet operačných minút na COS za rok 2014
214 580 minút
nárast oproti roku 2013 o 11 937 minút
CHIR 777 + 180 - malé operačné výkony – spolu 957 (r.2013 – 915), pokles o 9 pacientov,
malé operačné výkony nárast o 51 p., spolu nárast o 42 pacientov
GYN 457 + 171 sekcie + 440 zákroky – spolu 1 068 (r. 2013 - 1 136), pokles o 55
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
27
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
pacientov, sekcie nárast o 15, zákroky pokles o 28; pokles spolu o 68 pacientov
OÚCH 570 pacientov (r. 2013 – 524), nárast o 46 pacientov, intramedulárne klincovanie
MEDIN – 94, intramedulárne klincovanie FIVING – 0, LCP dlahy – 114, TEP – 9, CEP – 21
ORT JZS 428 pacientov (r.2013 – 421), nárast o 7 pacientov; AS koleno – 146, AS
rameno – 20, plastika LCA – 29
UROL 13 pacientov na COS - pre porovnanie rok 2013 – 5, nárast o 8 pacientov
Novozavedené metódy:
CHIR: nárast LSK operačných výkonov, sublay plastiky veľkých brušných hernií, používanie
prístroja TRILOGY s bezdrôtovým prenosom na operácie hemoroidov
OÚCH: zlepšenie operačnej techniky v zmysle stabilnej osteosyntézy, vnútrokĺbnych
zlomenín, používanie modulárnej akumulátorovej vŕtačky, rozšírenie spektra operačných
výkonov horných a dolných končatín
JZS ORT: vstrebateľný fixačný materiál pri fixácii osteochondrálnych fragmentov
GYN: nová operačná metóda – pri prolaps pošvy fixácia pošvy na kostrč sieťkou sakrokolpopexia – 4 operačné výkony
Novozakúpené prístroje
 prístroj TRILOGY s bezdrôtovým prenosom na operácie hemoroidov
 nožnice SONO SURG dlhé a krátke k harmonickému skalpelu
 laparoskopické kliešte - graspy a laparoskopický ihelec
 hysteroskopická sada – optika, tubus, laparoskopické troakáre
 k operačnému výkonu sakrokolpopexia zakúpený inštrument vaginálny fantom
 výmena xenónovej lampy v laparoskopickom zdroji svetla
 modulárna akumulátorová vŕtačka ZIMMER s príslušenstvom – nabíjačka, batérie, obaly,
vŕtacia rýchlospojka, vŕtací násadec, zavádzač K-drôtov, oscilačný pílový nástavec
Rôzne: organizačné zmeny: poverená vedením COS oddelenia od 1.11.2013 Mgr. Elena
Urbanová; od 1. 5. 2014 menovaná do funkcie COS OCS Mgr. E. Urbanová
Dňa 20. 2.2014 bola uvoľnená miestnosť operačných sestier pri gynekologickom oddelení pre
účely neurologického oddelenia; operačné sestry slúžiace gynekologické služby boli
presťahované do priestorov „S“ operačného traktu COS, miestnosť č. 0. 161. Protokol „S“ bol
presťahovaný do miestnosti č. 0.155
poruchy:
 plánovaná výmena klimatizačných filtrov vykonaná od 18.2. – 21.2.2014
 porucha koncoviek centrálneho odsávania opakovane - trvá
 porucha autoklávu UNISTERI - v riešení
 pripojená paralelná telefonická linka na číslo 321 – denná miestnosť „S“ op. sestier
 zakúpená chladnička 85l do dennej miestnosti „S“ op. sestier
 výmena elektroniky na dverách z aseptickej časti do OCS
 porucha elektroniky dverí z aseptickej a septickej časti do vstupovej chodby – trvá
 opakovaná porucha a oprava automatickej pračky – 4x za rok 2014
 opakované poškodenia rtg olovených záster – plánovať zakúpenie nových
 opraviť strop v šatni - po oprave poškodených odpadových rúr z bufetu, doriešiť
zakrytie stropu v šatni sestier COS a OCS
OCS
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
Počet
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
28
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Lekári vrátane primára
Sestry vrátane vedúcej sestry
Sanitári
Prevádzkoví pracovníci
0,05
4,00
2,00
1,00
Počty sterilizačných cyklov za r.2014 na veľkokapacitných sterilizátoroch GETINGE - 4 823
 Autokláv č. 1 – kombinovaný - sterilizácia parou, al. parami 40% formalínu 970 cyklov
 Autokláv č. 2 – sterilizácia parou 1 512 cyklov
 Autokláv č. 3 - sterilizácia parou 1 780 cyklov
 stolový autokláv Vacusteri
561 cyklov
Predsterilizačná príprava: počet cyklov umývačiek 1 209
OCS poskytuje služby – výkon sterilizácie aj zmluvným odberateľom, za rok 2014 sa
vysterilizovalo 8 711 kusov zdravotníckych pomôcok a za 1 408 757 bodov
Novozavedené metódy: pravidelná týždenná fyzikálna kontrola – vákuový test na stolových
autoklávoch VACUSTERI, kontrola sterilizačného cyklu pomocou chemického procesového
indikátora na všetkých autoklávoch.
Rôzne: poruchy - výmena parného potrubia k umývacím automatom, nakoľko pôvodný
prívod bol nefunkčný; porucha kombinovaného autoklávu GETINGE – formalínového –
poškodenie teplomera vaporizéra – odstránená; porucha membrány redukčného ventilu na
paru, opravený čiastočne, zabezpečiť definitívne odstránenie poruchy; zabezpečiť poistný
ventil a jeho pravidelné mesačné kontroly, o kontrolách viesť záznam; poistný ventil má byť
umiestnený za redukčným ventilom, zabráni poškodeniu prístrojov a prípadnému úrazu
obsluhujúceho personálu; oprava umývačky nástrojov – poškodená vysokotlaková hadica.
plány: vzhľadom na opotrebovanie plánovať finančné prostriedky na kúpu sterilizačných
kontajnerov; zabezpečiť objednávanie operačných sušení k jednotlivým operačným výkonom
oddelením OCS, aby sa znížili náklady COS na ŠZM.
Ostatné:
ÚSEK EVIDENCIE ZOMRELÝCH A PRÍJMU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU NA
HISTOLOGICKÉ A CYTOLOGICKÉ VYŠETRENIE (ÚEZ):
Vedúci zdravotnícky laborant ÚEZ: p. Anna Spodniaková
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre:
Zdrav. povolanie
počet
Sestry
0,27
Zdravotnícki laboranti
0,73
Prevádzkoví pracovníci
0,27
Počty pacientov, vyšetrení, atď.:
V roku 2014 bolo v LNsP celkove evidovaných 306 úmrtí, z ktorých 19 úmrtí nastalo pred
prijatím do zariadenia. Na pitvu bolo odoslaných 9 tiel.
V priebehu roka boli vybavené 3 žiadosti o poskytnutie archivovaného biologického
materiálu pacientov našej nemocnice pre ďalšie vyšetrenia na vyšších pracoviskách.
Mesačné zoznamy úmrtí v LNsP boli odoslané v predpísanom termíne ÚDZS pobočka Martin
spolu s príslušnými klinickými správami.
Mesačné zoznamy hlásenia zomrelých onkologicky chorých pacientov v LNsP boli zasielané
na POKO pravidelne.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
29
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
PRACOVISKO URGENTNÉHO PRÍJMU
Primár pracoviska: od 1.11.2013 do 31.5.2014 – MUDr. Lumír Štefánek, poverený
výkonom funkcie primára oddelenia, od 1.6.2014 do 30.11.2014 – MUDr. Lukáš Krajči,
poverený výkonom funkcie primára oddelenia,
od 1.12.2014 po predchádzajúcom výberovom konaní do funkcie primára oddelenia úrazovej
chirurgie menovaný - MUDr. Marián Selecký
Vedúca sestra: Mgr. Eva Filová
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
počet
Lekári vrátane primára
0,10
Sestry vrátane vedúcej sestry
6,10
Zdravotnícki asistenti
1,00
Sanitári
4,00
Prevádzkoví pracovníci
0,73
Ambulantná činnosť:
ÚPS
rozdelenie
Domáci – dospelí
– deti
Cudzinci – dospelí
– deti
ORL
Spolu
r. 2013
7 082
2 121
591
179
112
10 085
r. 2014
6 805
2 251
531
190
73
9 850
Novozakúpené prístroje: kamerový systém na UPS a pri ambulancii úrazovej chirurgie
Plány: Zakúpenie prístrojov a pomôcok pre OÚCH a UPS – infúzna pumpa, vozíky, infúzne
stojany, matrace. Vybúranie 2 dverí na ambulancii úrazovej chirurgie a UPS.
NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ A SKLAD ŠZM
Vedúca nemocničnej lekárne: dňom 1.4.2014 bola do funkcie vedúcej farmaceutky NL
menovaná Mgr. Katarína Tomašovičová
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre:
Zdrav. povolanie
počet
Farmaceuti
3,00
Sestry vrátane vedúcej skladu ŠZM
1,60
Farmaceutické laborantky
2,00
Prevádzkoví pracovníci
1,00
Novozakúpené prístroje: 1 PC + monitor
Rôzne: ročný obrat : Lekáreň 1 650 403,28
ŠZM
608 290,67
Spolu: 2 258 693,95
Rôzne: Vybavenie lekárne dosluhuje, bolo by potrebné zakúpiť laboratórne váhy, destilačný
aparát a laserovú tlačiareň s kopírkou a skenerom. Priestory lekárne je potrebné vymaľovať
a opraviť podlahy, ktoré sú na niektorých miestach nebezpečné.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
30
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
KLINICKÝ FARMAKOLÓG – 0,20 úv.
KF poskytuje pre lekárov LNsP, nemocničných i ambulantných, nasledujúce služby:
konzultačná činnosť: v oblasti účinnej a bezpečnej farmakoterapie telefonické konzultácie,
alebo ambulantnou cestou pri odosielaní pacienta.
rozsah kľúčových klinicko-farmakologických aktivít: posúdenie bezpečnosti liečby v
gravidite a laktácii, dávkovanie a výber liekov pri poškodení obličiek a pečene, posúdenie
nežiaducich účinkov liekov a ich hlásenie do centra, posúdenie rizika liekových interakcií pri
polymedikamentóznej liečbe a poly. alergii; nedostatočná účinnosť liečby, výber ATB
lieková informatika: poskytovanie nezávislých informácií o lieku z vedeckých zdrojov
príprava a aktualizácia nemocničného liekového formulára + kontrola: požiadavky na
zmeny sa podávajú písomne, vždy s odôvodnením a súhlasom primára príslušného oddelenia,
aktualizácia NLF sa uskutočňuje každý rok po prerokovaní zmien Liekovou komisiou
farmakoepidemiológia - sleduje sa spotreba a trendy v preskripcii liekov v nemocnici
napr. cytostatiká, pri antiinfekčnej terapii analýza preskripcie všetkých lôžkových oddelení
farmakoekonomika - poskytovanie info o cene liečby, event. ďalších prípadných nákladov
farmakovigilancia - v prípade podozrenia na závažný NÚL konzultovať OKF, hlásenia NÚL
do Centra pre sledovanie NÚL ŠÚKL Bratislava, účasť na štúdiách týkajúcich sa NÚL
posudzovanie žiadostí o výnimky- o mimoriadny dovoz neregistrovaného lieku, o udelenie
výnimky na úhradu neuvedeného registrovaného lieku, o objednanie lieku mimo NLF
posudzovanie dokumentácie (klinické skúšanie liekov) – činnosť v rámci Etickej komisie
edukačná činnosť- semináre v oblasti liekovej problematiky.
ODDELENIE LIEČEBNEJ VÝŽIVY A STRAVOVANIA:
Vedúca OLVaS: p. Marta Hyriaková
Personálne obsadenie k 31.12.2014 – v štruktúre :
Zdrav. povolanie
Úväzky
Asistenti výživy
3,00
Šéfkuchár
1,00
Zástupca šéfkuchára
1,00
Kuchári
6,00
Skladníčka
1,00
Stravovacia referentka
1,00
Prevádzkoví pracovníci
7,00
Štatistika vydaných
Raňajky
jedál rok 2014
Pacienti
58 105
Dialýza
1 455
Domov dôchodcov
16 397
Zamestnanci
Cudzí stravníci
Bufet
3625
SPOLU
79 582
Dom dôchodcov – rozdelenie podľa diét:
Diéty : 1,2,4,10,6, Diéty : 3,
Diéty : 9,9N,9S -
R:
3 046
7 196
6 155
Obed
58 105
1 766
16 409
51 978
1 171
9 094
138 523
Ob:
3 051
7 199
6 159
Večera
58 105
1 797
16 411
76 313
V:
3 054
7 198
6 159
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
31
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
1.4 Úsek ošetrovateľskej starostlivosti
Ošetrovateľská dokumentácia bola v roku 2014 vedená u všetkých hospitalizovaných
pacientov a pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti podľa platného
odborného usmernenia MZ SR.
Počas roka prebiehala na všetkých lôžkových oddeleniach u vybraných pacientov tzv.
ošetrovateľská vizita. Cieľom ošetrovateľských vizít bolo najmä zistenie aktuálnych a
potenciálnych problémov pacientov, ich odstránenie a najmä skvalitnenie poskytovanej
ošetrovateľskej starostlivosti.
V roku 2014 boli na úseku ošetrovateľskej starostlivosti sledované tzv. indikátory kvality
ošetrovateľskej starostlivosti.
Medzi indikátory kvality ošetrovateľskej starostlivosti boli zaradené :
1. sledovanie novovzniknutých dekubitov u hospitalizovaných pacientov – stanovenú
hodnotu 1,5 % sme v roku 2014 čiastočne presiahli v mesiaci apríl. Dôvodom bol najmä
vysoký počet hospitalizovaných pacientov v zlom zdravotnom stave a nižší počet
odliečených pacientov za mesiac apríl. V ostatných mesiacoch roka 2014 stanovená
hodnota 1,5 % nebola prekročená. Za rok 2014 bolo dosiahnuté percento počtu
novovzniknutých dekubitov k počtu hospitalizovaných pacientov 1,121 %.
2. sledovanie pádov u pacientov – stanovený počet pádov so zranením sme za rok 2014
nepresiahli, dosiahnuté percento počtu pádov so zranením k počtu hospitalizovaných
pacientov bolo 0,287 %.
3. sledovanie počtu nozokomiálnych nákaz – stanovenú hodnotu 1 % sme za rok 2014
nepresiahli, dosiahnuté percento počtu nozokomiálnych nákaz k počtu hospitalizovaných
pacientov bolo 0,249 %.
4. sledovanie výskytu mimoriadnych udalostí – stanovený počet mimoriadnych udalostí (20
ročne) sme za rok 2014 nepresiahli.
Podrobné vyhodnotenie indikátorov kvality za r. 2014 je uvedené v prílohe č.3.
5. sledovanie spokojnosti u pacientov – dosiahnuť 90 %-tnú spokojnosť pacientov.
Prieskum spokojnosti pacientov prebiehal od 1.11.2014 do 30.11.2014 na všetkých
lôžkových oddeleniach, všetkých ambulanciách a na oddelení FRO a RDO. Bol uskutočnený
dotazníkovou metódou. Do prieskumu spokojnosti sa na lôžkových oddeleniach zapojilo 271
pacientov /87,4% návratnosť/, čo je oproti novembru 2013 viac o 8 pacientov. Na
ambulanciách sa zapojilo 350 pacientov /94,59 % návratnosť/, oproti novembru 2013 je to
pokles o 2 pacientov a na oddelení FRO a RDO sa zapojilo 71 pacientov /88,75 %
návratnosť/, kde je to o 16 pacientov viac ako v novembri 2013.
Pri analýze údajov boli zistené nasledovné skutočnosti :
Lôžkové oddelenia – pacienti vyjadrili s poskytnutou zdravotnou a ošetrovateľskou
starostlivosťou 94,93 % spokojnosť, čo je oproti novembru 2013 nárast o 2,54 %.
Ambulantná starostlivosť – pacienti vyjadrili s poskytnutou starostlivosťou 94,38 %
spokojnosť, čo je oproti novembru 2013 pokles o 0,12 %.
Starostlivosť na oddelení FRO a RDO – pacienti vyjadrili s poskytnutými vyšetreniami,
procedúrami 93,14 % spokojnosť, čo je oproti novembru 2013 pokles o 1,36 %.
Po zhodnotení všetkých zistených údajov je možné skonštatovať, že celková spokojnosť
pacientov za všetky úseky liečebno – preventívnej starostlivosti za november 2014 je
97,71%, oproti novembru 2013, kde bola celková spokojnosť 95,63 %, je to nárast o 2,08 %
a oproti roku 2012, kde bola celková spokojnosť 94,64 %, je to nárast o 3,07 %.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
32
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
ČINNOSŤ ETICKEJ KOMISIE
Etická komisia pôsobiaca pri Liptovskej nemocnici má celkom 9 členov. Zamestnancami
nemocnice sú 8 členovia komisie a 1 člen je nestranný laik, ktorý bol do komisie poverený
verejnosťou. Predmetom zasadnutí Etickej komisie v uplynulom roku 2014 bolo výlučne:
- Posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o klinické skúšanie liekov v podmienkach LNsP
Liptovský Mikuláš a následne všetkých dodatkov a iných (spoločnosťami, ktoré sú
žiadateľmi o tieto skúšania) vyžadovaných dokumentov.
- Prejednávanie hlásení o zaznamenaných nežiadúcich účinkoch liekov v rámci klinického
skúšania (či už podaných lekármi LNsP, alebo doručených spoločnosťami).
- Prejednávania a schvaľovanie žiadostí o realizáciu výskumnej činnosti v LNsP (ktoré
zasielali študenti rôznych vysokých škôl).
Zasadnutí Etickej komisie sa v roku 2014 uskutočnilo celkom päť. V roku 2014 prebiehalo
v Liptovskej NsP celkom 13 klinických skúšaní liekov. So zvýšeným počtom klinických
skúšaní súvisí aj nárast dokumentácie potrebnej k preštudovaniu a schvaľovaniu. K jednej
štúdii bolo počas roku zaslané zadávateľom jej ukončenie. Oproti r. 2013 (12 025 €) vzrástol
v r. 2014 zisk zo schválených KS na 16 023 €. Komisia v roku 2014 neprejednávala žiadne
iné etické otázky súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
2. ROZBOR ČINNOSTI OSTATNÉ PRACOVNÉ ÚSEKY
ORGANIZAČNO-PRÁVNY ODBOR
Úlohy organizačno-právneho odboru vykonával v roku 2014 na základe dohody o
poskytovaní právnych služieb JUDr. Miloslav Hricko.
Úlohy odboru: vedenie majetkovoprávnej agendy nemocnice a zabezpečovanie organizačnoprávnej agendy, t.j. najmä vypracovávanie organizačno-právnych dokumentov, vnútorných
pokynov a smerníc; kontrola, posudzovanie a pripomienkovanie návrhov zmlúv
predkladaných obchodnými partnermi, zmlúv vyplývajúcich z verejného obstarávania a
zmlúv uzatváraných podľa verejnoprávnych predpisov (napr. so zdravotnými poisťovňami).
Organizačno-právny odbor poskytoval právne rady a konzultácie všetkým odborom a
oddeleniam nemocnice, posudzoval závery šetrení sťažností a závery vyplývajúce z dohadov
nad zdravotnou starostlivosťou. Zastupoval nemocnicu v exekučných, súdnych, správnych a
iných úradných konaniach a zabezpečoval vymáhanie pohľadávok nemocnice.
V roku 2014 boli na súdoch, mimo detenčných konaní, vedené tri konania, v ktorých
nemocnica vystupovala ako účastník konania. Predmetom jedného konania je zbavenie
spôsobilosti na právne úkony, v ktorom nemocnica vystupovala ako navrhovateľa. Toto
konanie nie je zatiaľ právoplatne skončené. Do konania o preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie bola nemocnica pribratá ako účastník v priebehu
roka 2014. Toto konanie nie je právoplatne skončené. V závere roka 2014 tiež bola na
nemocnicu podaná žaloba o náhradu škody. Ani toto konanie nie je právoplatne skončené. Do
roku 2015 tak prechádzajú všetky tri súdne konania.
LEKÁRSKA KNIŽNICA
Knižničný fond Lekárskej knižnice tvoria nasledovné informačné médiá: knihy, ročníky,
periodiká a audiovizuálne dokumenty s obsahovým zameraním na medicínu a jej hraničné
odbory. Tak ako v minulom roku, aj v r. 2014 bolo v knižničnom fonde k 31.12.2014
evidovaných 6 265 zväzkov. Z toho 5 772 kníh a 464 periodík. Audiovizuálnych dokumentov
bolo evidovaných 29. Hodnota knižničného fondu sa nezmenila a k 31.12.2014 predstavovala
sumu 55 700,93 €. Knižnice pre pacientov sú spravované lôžkovými oddeleniami.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
33
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
ÚDRŽBA ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV:
V roku 2014 vzhľadom na rozpočet finančných prostriedkov nemocnica zabezpečovala
odstraňovanie hlavne havarijného charakteru, a to vlastnou údržbou a v nevyhnutných
prípadoch externými dodávateľmi.
V areáli nemocnice boli počas roka odstraňované poruchy malého a stredného charakteru.
ZÁSOBOVANIE MEDICINÁLNYMI PLYNMI:
- centrálny rozvod medicinálneho kyslíka (CONOXIA) na väčšine oddelení nemocnice
- zásobovanie tlakovými fľašami: ODCH, nervové, psychiatrické, SVLZ, chirurgické,
oddelenie úrazovej chirurgie, JZS urologická, interné, dialyzačné stredisko, detské,
gynekologické, novorodenecké, JZS očná, JZS ORL, OAIM.
Dodávky zabezpečovala spol. Linde Gas. a.s., Bratislava za rok 2014 v objeme 23.726,89 €.
Firma Linde zabezpečovala aj servis tlakových fliaš na plyny, ktorých LNsP vlastní 104 ks.
VRÁTNICE A UPRATOVACIE SLUŽBY:
Vrátnica zabezpečuje najmä vrátnickú a informačnú službu, sčasti ochranu majetku a služby
telefónnej ústredne, a to celkovým počtom zamestnancov 5.
REGISTRATÚRNE STREDISKO:
Pracovalo podľa zákona NR SR č.395/2002 o archívoch a registratúrach, na základe
Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu LNsP. V roku 2014 registratúrne stredisko
LNsP MUDr. Ivana Stodolu vyradilo z evidencie a následne skartovalo (na základe
rozhodnutia Štát. archívu v Bytči, pobočka Liptovský Mikuláš, o vyradení reg. záznamoch,
A/III-3/1-2014/00244) rôzne záznamy z rokov 1989 až 2008 v počte: 494 ks zväzkov,
95 ks kartónov a 105 ks šanónov a 23 kusov.
PRANIE PRÁDLA:
Pranie nemocničného prádla bolo zabezpečované v roku 2014 dodávateľsky spol. STUHL
a spol. PELIM.
Náklady na pranie dod. PELIM za rok 2014 boli 52.572,40 € s DPH.
Náklady na pranie dod. STUHL za rok 2014 boli 50.818,15 € s DPH
Náklady na pranie nemocničného prádla predstavovali v r.2014 sumu celkom 103.390,55 €.
SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO:
Skladové hospodárstvo pokrývalo potreby LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
v zásobovaní najmä spotrebným materiálom (kancelárske potreby, čistiace prostriedky,
kuchynský materiál, elektro - materiál), OOPP, posteľným prádlom, operačným a osobným
prádlom, operačnou obuvou.
Nemocnica disponuje dostatočným množstvom potrebných skladovacích priestorov, keď
prevažná časť materiálov je uskladnená v účelovej budove „Centrálne sklady a dielne“.
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO:
Bytové hospodárstvo zabezpečuje ubytovanie zamestnancov LNsP, ako aj ubytovanie iných
osôb. Úsek bytového hospodárstva v roku 2014 spravoval:
Podnikovú ubytovňu na Hurbanovej ulici v Liptovskom Mikuláši – 27 ubytovacích jednotiek,
obsadenosť podnikovej ubytovne v roku 2014 - 89 %.
Podnikovú ubytovňu Váhostav, Štefánikova ulica, Liptovský Mikuláš – 32 ubytovacích
jednotiek, z toho dve vyžadujú rozsiahlu rekoštrukciu, obsadenosť podnikovej ubytovne
v roku 2014 - 87,5 %.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
34
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Podnikovú ubytovňu - hospodárska budova – 8 ubytovacích jednotiek, obsadenosť v
podnikovej ubytovne v roku 2014 -100 %.
Podnikovú ubytovňu - budova "Panelák" - 21 ubytovacích jednotiek, obsadenosť podnikovej
ubytovne v roku 2014 - 71 %.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Systém zabezpečovania BOZP v LNsP sa v uplynulom roku oproti predchádzajúcim
obdobiam nezmenil. Funkcia ABT je vykonávaná dodávateľsky:
- spoločnosťou SAFIRS s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok.
V roku 2014 v organizácii sme zaznamenali jeden registrovaný pracovný úraz (s PN dlhšou
ako 3 dni), ktorý bol nahlásený príslušným poisťovniam, vyšetrený a uzatvorený.
Verejná previerka BOZP bola vykonávaná priebežne v roku 2014. Predmetom previerky
bola bezpečnosť pracovného prostredia.
POŽIARNA OCHRANA
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš zabezpečila v
r. 2014 výkon povinných kontrol prenosných hasiacich prístrojov, vnútornej a vonkajšej
hydrantovej siete a pravidelné revízie systémov EPS.
Prevádzka EPS bola zabezpečovaná na požadovanej technickej aj organizačnej úrovni.
Systémom EPS sú v súčasnosti chránené tri objekty: pavilón Chirurgie, budova Centrálnych
skladov a dielní a pavilón Psychiatrie. Nežiadúca udalosť na úseku OPP nebola v r. 2014
zaznamenaná.
HOSPODÁRENIE NA ÚSEKU ENERGETICKÉHO A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
V hospodárení s palivami a energiou v roku 2014 neboli evidované väčšie nedostatky.
V dôsledku priaznivého počasia bola dosiahnutá primeraná úspora zemného plynu. Spotreba
elektrickej energie aj vody bola prakticky na úrovni predošlého roka.
V uplynulom roku bol v strojovni chladenia nainštalovaný nový chladiaci stroj, čo prispelo
k zlepšeniu tepelného režimu na operačných sálach v letnom období. Taktiež sa na
oddeleniach OCS, COS a OAIM vymenili filtre vzduchotechniky.
V zásobovaní jednotlivými druhmi palív a energie sa ani v uplynulom roku nevyskytli
závažnejšie nedostatky. Dodávky sú plynulé, čomu prispelo aj zlepšenie finančnej disciplíny
voči dodávateľom.
Pretrvávajú nedostatky v energetickej hospodárnosti pri vykurovaní a výrobe TÚV pre
pavilóny HTO + OKB a psychiatriu. Rozvody ÚK v starej časti psychiatrického pavilónu je
potrebné zrekonštruovať, nakoľko ich časté poruchy spôsobujú problémy so zabezpečením
tepelnej pohody v celom objekte. V roku 2015 je potrebné aspoň na JIS a dialýze interného
oddelenia doriešiť vykurovanie, pretože v dôsledku zateplenia objektu dochádza
k nehospodárnosti.
Vážne problémy spôsobuje technický stav objektu na Štefánikovej ulici. Budova je v zlom
technickom stave, je energeticky nehospodárna a veľmi náročná na údržbu.
Návrh opatrení na odstránenie najzávažnejších nedostatkov:
1. Rekonštrukcia rozvodu ÚK v psychiatrickom pavilóne
2. Montáž radiátorových termostatických ventilov na JIS a dialýze v internom pavilóne
3. Posúdiť možnosť odovzdania objektu ubytovne na Štefánikovej ulici do správy ŽSK
Prehľad o spotrebe v roku 2014:
elektrická energia
1 614 998 kWh
zemný plyn
785 277 m3
voda
41 084 m3
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
35
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
AGENDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
V priebehu roka 2014 boli zadané a uskutočnené tieto zákazky:
1. Pranie a chemické čistenie, úspešný uchádzač: STUHL, s.r.o.
2. Chirurgický šicí materiál, úspešný uchádzač: MEDIKO, spol. s r.o.
3. Vnútroočné šošovky, úspešný uchádzač: UNIPHARMA
4. Infúzne roztoky, úspešný uchádzač: INTRAVENA, s.r.o.
5. Prístrojové a materiálno-technické vybavenie neurologickej JIS, úspešný uchádzač: Med
Partners a. s.
6. Oftalmologický mikroskop, úspešný uchádzač: Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
7. Kontrastné látky, úspešný uchádzač: LUMATEC s.r.o. (1 časť), a MGP, spol. s r.o. (2.
a 3. časť)
8. Mäso a mäsové výrobky – zákazka momentálne prebieha
9. Chladiaca jednotka, úspešný uchádzač: KLIMA TEAM Košice s.r.o.
10. Dodanie papierových filtrov, úspešný uchádzač: Fénix Bratislava spol.s.r.o.
11. Dezinfekčné prostriedky, úspešný uchádzač: VIDRA A SPOL, s.r.o.
12. Obalový materiál na formaldehydovú sterilizáciu, úspešný uchádzač: VIDRA a spol. s.r.o.
13. Likvidácia odpadov, úspešný uchádzač: OZO, a.s.
14. Elektrofonetické zariadenie, úspešný uchádzač: Ing. Martin Fuchsberger-Ecomed
15. Skladovateľné potraviny, úspešný uchádzač: CBA VEREX
16. Portavinový sortiment pre bufet: CBA VEREX, a.s.
17. Čerstvé vajcia, úspešný uchádzač: Inmedia, spol. s.r.o.
18. Pôrodné kreslo, úspešný uchádzač: Radix, spol.s.r.o.,
19. Servis a opravy výťahov, úspešný uchádzač: SELV, s.r.o.
20. Bavlnené plienky, , úspešný uchádzač: Ing. Ján Bobčík, RETOP
21. Sondová výživa, úspešný uchádzač: Intravena s.r.o.,
22. Renovácia tonerov, úspešný uchádzač: LASER service, s.r.o.,
23. Chlieb, pečivo, úspešný uchádzač: Liptovské pekárne a cukrárne Včela – Lippek, k.s.
24. Ovocie, zelenina, úspešný uchádzač: FRUCTAL s.r.o.
25. BOZP a PO, úspešný uchádzač: SAFIRS
26. Pracovná zdravotná služba, úspešný uchádzač: Gajos,s.r.o.,
27. Telefónna ústredňa, úspešný uchádzač: Slovak Telekom, a.s.
28. Osobné prádlo, úspešný uchádzač: ITRAN., s.r.o.
ODDELENIE INFORMATIKY
Implementácia nemocničného informačného systému (NIS) v LNsP Liptovský Mikuláš
Hlavným dodávateľom NIS-u je firma CompuGroup Slovensko spol. s r. o. Zavádzanie NIS-u
prebiehalo v niekoľkých etapách, súčasný stav prevádzkovania jednotlivých modulov sa riadi
dodatkom č. 1 k zmluve o údržbe a podpore č. 118/2010“ (do 30.9.2015). Patrí sem:
Modul pre ambulantnú a lôžková časť
81 licencií,
Modul LIS – RTG
7 licencií,
Modul LIS – TRS
4 licencie,
Modul LIS – HEM
7 licencií,
Modul LIS – OKB
9 licencií,
Modul LIS – MIK
4 licencie,
Modul „Centrálna poisťovňa“
3 licencie.
V roku 2014 bol modul pre ambulantnú a lôžkovú časť rozšírený o nové funkcionality: denné
hlásenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (eHospik pre VšZP); zber údajov v súvislosti
s pripravovaným systémom financovania podľa DRG; prepojenie NIS-u s PACS-om.
Súčasný stav prevádzkovania modulu „PANAKEA - ústavná lekáreň“ sa riadi dodatkom č.3.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
36
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
V r.2014 boli zakúpené ďalšie licencie modulu, celkový počet licencií ku koncu roku bol 50.
Súčasný stav prevádzkovania modulu MIS (nadstavba evidencie a vyhodnocovania nákupu
a spotreby liekov a ZM) sa riadi supervíznou zmluvou, platnou do 30.9.2015.
Údaje na zmapovanie informačného systému
LNsP Liptovský Mikuláš má 3 virtualizačné, 10 aplikačných, 1 riadiaci a 1 zálohovací server.
Riadiaci server IBM x336, na ktorom je 64-bitový operačný systém Windows 2008 R2 a
softvér VirtualCenter 5.0, slúži na správu virtualizačnej infraštuktúry od spoločnosti VMware,
ktorá je tu nasadená. Všetky dôležité servery sú vybavené záložnými zdrojmi napájania (1030 min.), navyše nemocnica má náhradný generátor elektrickej energie.
V nemocnici je 194 pracovných staníc, z toho len 4 samostatné pracovné stanice bez
pripojenia do siete. Nárast pracovných staníc súvisí so zriadením nových pracovísk
(samostatná interná ambulancia, samostatná detská ambulancia, neurologická JIS).
V r. 2014 nemocnica zakúpila 17 SH počítačov s operačným systémom WIN XP, 6 počítačov
s operačným systémom WIN7, 9 multifunkčných zariadení, 9 laserových tlačiarní, 1 ihličkovú
tlačiareň a 15 LCD monitorov. Okrem toho nemocnici ŽSK zveril do správy 5 počítačových
zostáv (5 SH počítačov s OS WIN XP a 5 LCD monitorov), sponzorsky nemocnica dostala,
v súvislosti s digitalizáciou RTG, 4 počítačové zostavy ( 4 počítače s OS WIN7, 4 LCD-TV).
Pre potreby nemocnice boli zakúpené:
 aktualizácia softvéru IceWarp mail, 100 licencií na 1 rok (prevádzka e-mailového servera),
 aktualizácia softvéru Kerio Winroute Ferewall, 150 licencií na 1 rok (zamedzuje nežiaduce
útoky a prístupy z vonkajšej internetovej siete),
 aktualizácia antivírového softvéru ESET NOD32, 100 licencií na 2 roky.
Topológia siete: Celonemocničná sieť bola vybudovaná r.1996 v tvare hviezdy. Tvorí ju 9
vetiev, budovy sú prepojené optickým vláknom, rozvody tvorí štruktúrovaná kabeláž.
Spôsob zapojenia internetu: Od 1.12.2010 nemocnica používa WIFI pripojenie do siete
INTERNET. Vysokorýchlostný dátový prenos s prenosovou rýchlosťou 10 MB/s bez
obmedzenia množstva prenesených dát (f. IMAFEX).
Ochrana informácií: Podľa príslušných ustanovení Zákona č.122/2013 Z.z. má nemocnica
vypracovaný Bezpečnostný projekt (4. vydanie z 1.4.2014), ktorý podrobne rieši ochranu
údajov dotknutých fyzických alebo právnických osôb (zamestnancov, pacientov, obchodných
partnerov...). V ňom sú rozpracované aj povinnosti jednotlivých zamestnancov, ktorí
prichádzajú do styku s IS. Bezpečnostný projekt je spolu s dokladmi o registrácii a evidencii
IS uložený na riaditeľstve.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
37
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
3. ROZBOR HOSPODÁRENIA
3.1 Náklady, výnosy a hospodársky výsledok (2011 – 2014)
Náklady
12 255
12 657
13 183
13 787
Rok
2011
2012
2013
2014
Výnosy
12 830
12 235
13 342
13 722
HV
575
-422
159
-65
Náklady, výnosy a hospodársky výsledok v tis. €
14 000
12 000
10 000
8 000
Náklady
6 000
Výnosy
HV
4 000
2 000
0
-2 000
2011
2012
2013
2014
3.2 Náklady na lieky a ŠZM (2011 – 2014)
Rok
2011
2012
2013
2014
Náklady na lieky
893
1 080
1 343
1 195
Náklady na ŠZM
879
880
956
1 059
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
38
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Náklady na lieky a ŠZM - v tis. €
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2011
2012
Náklady na lieky
2013
2014
Náklady na ŠZM
3.3 Záväzky a pohľadávky (vývoj 2011 -2014)
Rok
2011
2012
2013
2014
Záväzky
5 918
7 465
7 305
7 409
Pohľadávky
1 554
1 732
1 787
1 995
Hodnotenie stavu pohľadávok a záväzkov v Liptovskej nemocnici k 31.decembru 2014:
Stav pohľadávok k 31.12.2014 bol 1 995 tis. €. Oproti roku 2013 vzrástli pohľadávky o
208 tis. €, z toho po lehote splatnosti o 26 tis. €
Podrobný rozpis pohľadávok podľa jednotlivých druhov je uvedený v tabuľkovom prehľade
„Mesačné hlásenie o stave pohľadávok k 31.12.2014“. Najvyššie pohľadávky po lehote
splatnosti eviduje LNsP voči odberateľom za odpredaj krvi, krvných výrobkov, a to vo výške
4 tis. €, za výkony sterilizácie zdravotníckeho materiálu pre ÚVN SNP Ružomberok taktiež
vo výške 4 tis. € a za nájom nebytových priestorov vo výške 3 tis. €.
LNsP venuje vymáhaniu svojich pohľadávok maximálnu pozornosť, a to tým, že zasiela
okamžite v prípade neuhradenia pohľadávky v lehote splatnosti, upozornenie na povinnosť
úhrady do stanovenej lehoty a po dvoch neúspešných pokusoch sa neuhradené pohľadávky
odstupujú na vymáhanie právnikovi LNsP. Výška odstúpených pohľadávok na vymáhanie
bola v sume 8 tis. €. Ostatné pohľadávky v sume 12 tis. € sú uznané pohľadávky voči
Európskej zdravotnej poisťovni uplatnené v konkurznom konaní.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
39
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Stav záväzkov predstavoval sumu 7 409 tis. €, po lehote splatnosti 5 427 tis. €.
V porovnaní s rokom 2013 ide o nárast celkových záväzkov o 104 tis. € a po lehote
splatnosti o 346 tis. €. Podrobný rozpis záväzkov podľa jednotlivých druhov je uvedený
v tabuľkovom prehľade „Mesačné hlásenie o stave záväzkov k 31.12.2014“.
LNsP znížila záväzky voči dodávateľom oproti roku 2013 o sumu 252 tis. €. Dôvodom
tohto zníženia bol:
- Tlak zo strany dodávateľov médií (plyn, elektrická energia, voda) na povinnosť uhrádzať
fakturované a dohodnuté čiastky. V prípade, že by zo strany LNsP došlo k nedodržaniu
dohôd, došlo by zo strany týchto dodávateľov k odpojeniu LNsP od médií (napr. v období
1-2/2014 LNsP uhradila spoločnosti SPP čiastku 91 tis. €).
- Tlak zo strany dodávateľov liekov a zdravotníckeho materiálu nevyhnutných na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v požadovanom rozsahu a kvalite. V prípade, že by
LNsP porušila dohodnuté pravidlá s týmito dodávateľmi, neboli by jej dodané potrebné
lieky a ŠZM a vystavila by sa hrozbe exekúcií, sťažností zo strany pacientov a následne
hrozbe uloženia pokút zo strany ÚDZS (napr. spoločnosť Medart a Unipharma by v prípade
neuhradenia faktúr a dohodnutej splátky nedodali potrebné lieky a ŠZM vôbec).
Tým, že LNsP musela z dôvodu zabezpečenia prevádzkyschopnosti dodržať nastavené
pravidlá vo financovaní voči dodávateľom na základe hore uvedeného, vyrovnať časový sklz
v odvode poistného, t.j. v jednom mesiaci uhradiť odvod za dva mesiace do zmluvných
zdravotných poisťovní, nakoľko by bolo ohrozené uzatvorenie zmlúv na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti na ďalšie obdobie (napr. v prípade ZP Dôvera bol v mesiaci 9/2014
uhradený odvod poisteného za mesiace 7-8/2014 v sume 20.720 € a v prípade Union ZP bol
v mesiaci 8/2014 uhradený odvod za mesiace 6-7/2014 v sume 1.496 € ), nemala zo strany
zmluvných zdravotných poisťovní uhradenú poskytnutú zdravotnú starostlivosť v plnom
rozsahu (tzv. neuhradené nadlimitné výkony za rok 2014 = cca 316.760 €, nastavenie revíznej
činnosti zo strany súkromných ZP tak, aby do LNsP plynulo menej financií, napr. v roku 2014
sa znížili úhrady z Dôvery ZP, a.s. oproti roku 2013 o 69 tis. €) vzrástli jej záväzky voči
Sociálnej poisťovni o 336 tis. €.
Ďalšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila zvýšenie záväzkov bolo vyrúbenie sankčného úroku
z omeškania za neskôr odvedené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zo strany
Daňového úradu vo výške 110 tis. €.
Stav záväzkov k 31.12.2014 LNsP Liptovský Mikuláš
Stav záväzkov
Dodávatelia:
Z toho: Lieky
ŠZM
Energie
Prijaté preddavky
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči inštitúciám soc. a zdrav. poistenia
z toho: sociálna poisťovňa
zdravotné poisťovne
z toho: VšZP
Dôvera
Union
Celkom
po lehote splatnosti
2 011 973,13
762 693,38
657 342,21
386 490,91
376 534,31
236 111,68
54 107,98
0,00
29 177,42
0,00
397 171,95
0,00
3 616 259,55
3 371 763,59
3 545 777,08
3 371 763,59
70 482,47
0,00
58 620,61
0,00
10 947,68
0,00
914,18
0,00
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
40
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Dane a poplatky
Iné záväzky
Spolu:
Bližšia špecifikácia iných záväzkov
investiční dodávatelia
Krv
potraviny
skladové MTZ, služby, opravy, údržba
tovar do nemocnič. bufetu
Záväzky voči Dodávateľom - penále
Záväzky voči Dodávateľom MZSR platené úroky
Záväzky voči SP - penále
Záväzky voči Daňovému úradu - penále
Záväzky voči ŽSK - úver od ŽSK
Zrážky z výplat
625 609,05
729 145,81
7 409 336,91
Celkom
64 085,69
8 976,22
45 850,93
733 089,17
2 472,12
12 063,68
57 450,82
225 918,36
189 768,10
308 703,69
4 755,66
568 516,39
724 390,15
5 427 363,51
po lehote splatnosti
0,00
6 313,12
11 260,17
52 968,20
34,80
12 063,68
57 450,82
225 918,36
189 768,10
308 703,69
0,00
Stav pohľadávok k 31.12.2014
Stav pohľadávok
Odberatelia
Prevádzkové preddavky
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových príjmov
Pohľadávky voči zamestnancom
Pohľadávky voči inštitúciám soc. a zdrav. poistenia
Dane a poplatky
Zúčtovanie z ES
Transfery a zúčtovanie so subjektami verejnej správy
Transfery a ostatné zúčt. so subjektami mimo VS
Iné pohľadávky
Spolu:
Bližšia špecifikácia
z účtu 315 - Pohľadávky voči ZP spolu:
z toho : VšZP
Dôvera
Union
Európska
z účtu 315 - ostatné pohľadávky
Celkom
44 666,42
190,40
1 950 368,95
po lehote
splatnosti
14 887,46
0,00
11 581,11
1 995 225,77
26 468,57
Celkom
1 939 082,91
1 525 619,86
293 407,99
108 473,95
11 581,11
11 286,04
po lehote
splatnosti
11 581,11
0,00
0,00
0,00
11 581,11
0,00
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
41
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
3.4 Príjmy a výdavky - od zdravotných poisťovní a ostatné (2011-2014)
Príjmy rozčlenené od ZP a ostatné /v tis. EUR/
Rok
Príjmy spolu
z toho od ZP
ostatné príjmy
2011
9 131
8 193
938
2012
10 398
9 547
851
2013
11 545
10 686
859
2014
12 550
11 273
1277
Finančno - ekonomická situácia organizácie:
Tak ako po minulé roky aj v r.2014 sa v hospodárení Liptovskej nemocnice
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš (ďalej len LNsP) odrazila
skutočnosť, že rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorú garantuje štát občanom na základe
povinného zdravotného poistenia bol neúmerný výške zdrojov, ktoré zdravotníckym
zariadeniam poskytujú zdravotné poisťovne. Zdravotné poisťovne (ZP) vykalkulovali ceny za
výkony objednanej zdravotnej starostlivosti (ZS) tak, aby pokrývali iba 60 až 80 %
nákladov vynaložených na zabezpečenie tejto ZS, navrhli a následne zazmluvnili
nepostačujúce finančné objemy, resp. rozsahy pre svojich poistencov takmer pre všetky
segmenty poskytovanej ZS. Súkromné ZP, najmä Dôvera, a.s. nastavili princípy revíznej
činnosti tak, aby do zdravotníckych zariadení plynulo menej finančných prostriedkov.
Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že príjmy od tejto ZP poklesli v r. 2014 oproti r.2013
o 69 tis. €. Pri nedostatočnom financovaní zo strany zmluvných ZP a zaťažení LNsP
neproduktívnymi nákladmi - penále zo strany Daňového úradu bolo vedenie LNsP prinútené
aj v r. 2014 prijať racionalizačné a úsporné opatrenia, aby sa dokázala poskytovať zdravotná
starostlivosť pacientom na požadovanej úrovni a zároveň udržať svoju prevádzkyschopnosť.
I napriek maximálnemu úsiliu zo strany vedenia dosiahnuť aspoň vyrovnané hospodárenie, sa
jej to nepodarilo a r.2014 ukončila LNsP so stratou mínus 65.058 €.
Detail hospodárenia LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš v roku 2014:
NÁKLADY:
Celkové náklady za rok 2014 boli 13.787.462 €, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje
nárast o 604.599 €. Tento nárast bol spôsobený:
1) v prevažnej miere legislatívnymi zmenami, a to novelou zákona o minimálnej mzde
(od 1.1.2014 sa zvýšila minimálna mzda z 337,70 € na sumu 352,00 €; toto zvýšenie sa
dotklo 67 % zamestnancov LNsP), povinnosťou zvýšiť od 1.1.2014 základné mzdy
lekárom v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z.,
2) nevyhnutnosťou presťahovať neurologické oddelenie z nevyhovujúcich priestorov
v budove „tzv. Panelák„ do priestorov nového chirurgického pavilónu, nakoľko
hrozilo nezazmluvnenie tohto oddelenia zo strany zdravotných poisťovní,
3) zaťažením nemocnice tzv. neproduktívnymi nákladmi - sankčným úrokom
z omeškania za neskôr odvedené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti
uloženým Daňovým úradom (výška sankčného úroku predstavovala sumu 109.782 € ).
Podiel jednotlivých druhov nákladov na celkových nákladoch v roku 2014 je nasledovný:
► osobné náklady (mzdové + odvody) = 8.133.976 €, čo je 59,00 % z celkových nákladov,
► náklady na lieky = 1.194.992 €, čo je 8,67 % z celkových nákladov,
► náklady na zdravotnícke pomôcky = 1.059.206 €, čo je 7,68 % z celkových nákladov,
► náklady na krv a krvné výrobky = 336.798 €, čo je 2,44 % z celkových nákladov,
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
42
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
► náklady na energie = 681.784 €, čo predstavuje 4,95 % z celkových nákladov,
► náklady na potraviny = 270.129 €, čo je 1,96 % z celkových nákladov,
► náklady na opravy a údržbu = 347.877 €, (z toho náklady na opravy a údržbu
zdravotníckej techniky činili 236.712 € ), čo predstavuje 2,52 % z celkových nákladov,
► odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku = 519.914 €, čo je 3,77 %
z celkových nákladov,
► ostatné náklady (náklady na PHM, materiálové náklady, cestovné, nájomné, služby, dane
a poplatky, náklady na prevádzkovú činnosť, tvorba rezerv, finančné náklady, zrážková
daň - bankové účty) = 1.242.786 €, čo predstavuje 9,01 % z celkových nákladov.
Porovnanie objemu jednotlivých druhov nákladov za roky 2014, 2013 v €:
Druh nákladov
rok 2013
rok 2014
Rozdiel ( 2014 - 2013 )
Osobné náklady
7 614 016
8.133.976
+ 519.960
Náklady na lieky
1 342 609
1.194.992
- 147.617
Náklady na ZP ( ŠZM )
956 287
1.059.206
+ 102.919
Náklady na krv a krvné výrobky 359 525
336.798
- 22.727
Náklady na energie
822 749
681.784
- 140.965
Náklady na potraviny
279 963
270.129
- 9.834
Náklady na opravy a údržbu
132 331
347.877
+ 215.546
Odpisy dlhodobého HaNM
527 272
519.914
- 7.358
Ostatné náklady
1 148 111
1.242.786
+ 94.675
Náklady celkom
13 182 863
13.787.462
+ 604.599
VÝNOSY :
Celkové výnosy za rok 2014 boli 13.722.404 €, čo v porovnaní s rokom 2013 znamená
nárast o 380.570 €. Tento nárast bol spôsobený najmä skutočnosťou, že s účinnosťou od 1.
júla 2014 sú ukončené hospitalizácie vykázané v zmysle platnej metodiky vykazovania
výkonov poskytnutej ZS za poistencov VšZP, a.s., hradené podľa skutočnosti, t.j. bez
obmedzujúceho mesačného zmluvného rozsahu. LNsP sa takto vytvoril priestor na
zvýšenie príjmovej časti vo vzťahu k 78 % podielu poistencov VšZP, a.s.
Podiel jednotlivých druhov výnosov na celkových výnosoch je nasledovný:
● výnosy za poskytnutú ZS na základe verejného zdravotného poistenia, t.j. výnosy od
zmluvných zdr. poisťovní predstavujú 11.775.296 €, čo je 85,81 % z celkových výnosov,
● výnosy z prevádzky /výnosy za nájomné a služby súvisiace s nájmom, výnosy za
stravovanie ... / predstavujú 424.664 €, čo je 3,09 % z celkových výnosov,
● výnosy za platené služby a liečbu cudzích štátnych príslušníkov boli 282.456 €, čo je
2,06 % z celkových výnosov,
● ostatné výnosy (tržby za tovar, aktivácia, rezervy a opravné položky, výnosy z transferov,
finančné výnosy...) dosiahli v r. 2014 sumu 1.239.988 € = 9,04 % z celkových výnosov.
Porovnanie objemu jednotlivých druhov výnosov za roky 2013, 2014 v €:
Druh výnosov
rok 2013
rok 2014 Rozdiel (2014- 2013
Výnosy z prevádzky
466 831
424 664
- 42 167
259 727
282 456
+ 22 729
Výnosy z platených služieb
Výnosy od zdravotných poisťovní 11 416 431 11 775 296
+ 358 865
● VšZP, a.s.
8 869 734
9 227 829
+ 358 095
● Dôvera ZP, a.s.
2 132 488
2 063 099
- 69 389
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
43
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
● Union ZP, a.s.
Ostatné výnosy
Výnosy celkom
414 209
484 369
1 198 845
1 239 988
13 341 834 13 722 404
+ 70 160
+ 41 143
+ 380 570
LNsP mala aj v r.2014 uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so VšZP,
a.s., Dôverou ZP, a.s. a s Union ZP, a.s. Percentuálny podiel poskytovanej ZS voči
poistencom zmluvných zdravotných poisťovní v LNsP bol nasledovný: poistenci VšZP =
78,37 %, poistenci Dôvery ZP = 17,52 %, poistenci Union ZP = 4,11 %.
Zmluvné finančné objemy, resp. rozsahy dohodnuté pre r.2014 boli takmer vo všetkých
segmentoch poskytovanej ZS nepostačujúce. Už po uplynutí 1. štvrťroka 2014 LNsP
opakovane žiadala zmluvné zdravotné poisťovne o zvýšenie finančných objemov (rozsahov)
pre jednotlivé segmenty poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to nie len v súvislosti
s uplatnením legislatívnych zmien - novela zákona o minimálnej mzde a povinnosť zvýšiť
platy lekárom v zmysle zákona 578/2004 Z. z. ale aj na základe reálnej potreby vo vzťahu
k poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre ich poistencov, no bezúspešne.
Od 1.7.2014 VšZP zrušila limitné prostredie (mesačný zmluvný rozsah v €) pre segment
ukončené hospitalizácie, no pre výkony zdr. starostlivosti v segmente ŠAS, ŠZM, SVLZ, CT
a stacionáre ponechala i naďalej určené mesačné rozsahy, ktoré boli pre ich poistencov
ošetrených v LNsP v r.2014 nepostačujúce. Ani konkurenčné zdravotné poisťovne (Dôvera a
Union) neakceptovali žiadosti o navýšenie zmluvných objemov. Z uvedeného vyplýva, že za
obdobie 1-12/2014 (bez ukončeného reklamačného konania za 11 a 12/2014 a ročného
zúčtovania výkonov poskytnutej ZS) boli poisťovňami uznané, no nezaplatené, resp.
zaplatené iba čiastočne po prepočte určitým koeficientom výkony ZS v objeme 316.760 €.
Percentuálny podiel zmluvných zdravotných poisťovní na celkovom objeme výkonov
uznaných, no nezaplatených, resp. čiastočne zaplatených po prepočte koeficientom je:
VšZP, a.s. = 282.767 €, čo je 89,27 % z celkových uznaných, no nezaplatených výkonov,
resp. zaplatených iba čiastočne po prepočte koeficientom,
Dôvera ZP, a.s. = 23.648 €, čo je 7,47 % z celkových uznaných, no nezaplatených, resp.
zaplatených iba čiastočne po prepočte koeficientom,
Union ZP, a.s. = 10.345 €, čo je 3,26 % z celkových uznaných, no nezaplatených, resp.
zaplatených iba čiastočne po prepočte koeficientom.
Prehľad výkonov uznaných, no nezaplatených, resp. čiastočne zaplatených po prepočte
koeficientom podľa jednotlivých segmentov poskytnutej ZS ( tzv. nadlimity ):
Segmenty ZS
VšZP, a.s. ZP Dôvera, a.s. Union ZP, a.s.
Spolu UH, JZS, OHV
0
0
4.893
ŠZM ( ZP )
17.146
0
0
Denné stacionáre
698
0
0
Špecializovaná ambulantná starostlivosť
35.383
2.745
497
SVLZ
152.329
20.903
4.955
CT
77.211
Nadlimity, resp. nedoplatok ceny celkom 282.767
23.648
10.345
Na základe uvedeného možno konštatovať nasledovné - aby LNsP mohla dosiahnuť
vyrovnané hospodárenie, riadne plniť záväzky voči verejným financiám, dodávateľom
a poskytovať spektrum výkonov v požadovanom rozsahu a kvalite je nevyhnutné navýšiť jej
príjmovú časť, a to zvýšením úhrad z verejného zdravotného poistenia a priamych platieb od
občanov. Úhrady za výkony ZS musia pokryť všetky náklady potrebné na jej zabezpečenie.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
44
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
4. PERSONÁLNO-MZDOVÁ OBLASŤ
4.1 Vzdelávanie
Vyhodnotenie vzdelávania zamestnancov za rok 2014 je podrobne uvedené v prílohe č.2
k tejto správe o činnosti nemocnice.
Prehľad dosiahnutého vzdelania podľa jednotlivých kategórií zamestnancov:
Vzdelanostná štruktúra u lekárov v LNsP Liptovský Mikuláš
Lekári s I. a II. atestáciou +
zaradení do ďalšej
špecializácie
56
Lekári
neatestovaní,
zaradení do
špecializácie
34
Sestry a pôrodné asistentky – stav
k 31.12.2014
SZŠ
SZŠ + špecializácia
SZŠ + špecializácia + certifikácia
SZŠ + ŠM
SZŠ + certifikácia
SZŠ + VOV
SZŠ + VOV + špecializácia
SZŠ + VOV + špecializácia + certifikácia
SZŠ + Bc.
SZŠ + Bc. + špecializácia
SZŠ + Bc. + špecializácia + certifikácia
SZŠ + VOV + Bc.
SZŠ + VOV + Bc. + špecializácia
SZŠ + Mgr.
SZŠ + Mgr. + špecializácia
SZŠ + Mgr. + VOV
SZŠ + Mgr. + VOV + špecializácia
SZŠ + Mgr. + rig. + špecializácia
Spolu sestier a pôrodných asistentiek
stav
k 31.12.2014
Lekári
nezaradení do
špecializácie Spolu lekári
6
96
Počet
41
85
3
0
5
9
11
1
30
5
0
0
4
16
20
1
5
1
237
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
45
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Laboranti a asistenti stav k 31.12.2014:
Laboranti - spolu
Zdravotnícki laboranti – spolu
SZŠ
SZŠ + ŠM
SZŠ + špecializácia
SZŠ + VOV + špecializácia
SZŠ + Bc.
SZŠ + Bc. + špecializácia
SZŠ + Mgr.
SZŠ + Mgr. + špecializácia
SZŠ + Mgr. + špecializácia + rig.
Farmaceutickí laboranti – spolu
SZŠ
SZŠ + špecializácia
26
24
13
0
6
1
1
0
1
1
1
2
1
1
Radiologickí technici – spolu
SZŠ
SZŠ + špecializácia
SZŠ + VOV
SZŠ + Bc.
SZŠ + Bc. + VOV
SZŠ + Bc. + VOV + špecializácia
Asistenti výživy – spolu
SZŠ
SZŠ + špecializácia
Masér
odborné vzdelanie
Zdravotnícki asistenti – spolu
SZŠ – odbor zdravotnícky asistent
Sanitári – spolu
SZŠ – odbor sanitár
Fyzioterapeuti – spolu
SZŠ
SZŠ + ŠM
SZŠ + špecializácia
SZŠ + VOV
SZŠ + Bc.
SZŠ + špecializácia + VOV + Bc.
7
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
18
18
28
28
8
4
0
1
1
1
1
SPOLU – všetky kategórie
91
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
46
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
4.2 Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie
Oddelenia, ambulancie a JZS
obložnosť
za I. počet XII. 2014
lôžok v %
oddelenie
počet
využitých
lôžok pri % lekári obložnosti
oddelenia
lekári –
amb. +
stacionár +
anestézia +
dialýza +
spolu
USG+ JZS lekári
psycho sestry 3
lógovia sp.
prepočet
sestier na
1 lôžko
/počet
sestier v 3
sp. : počet
spolu
lôžok na
sestry
oddelenie odd./
interné
45
73,95
33
12,65
3,05
15,70
19,40
21,40
0,43
JIS INT
10
105,62
10
1,55
0,45
2,00
10,00
11,00
1,00
chirurgické
neurologické
GYN - PÔR + pôr.
sála
detské
sestry ambulancie
+ stacionár
+ soc.
sestra +
anestézia +
dialýza
spolu
všetky
sestry,
PA +
záchraná
ri
15,70
37,10
6,00
0,00
6,00
8,50
11,00
1,00
1,00
2,00
1,50
5,60
sanitári + zdr.
spolu
vodiči
asisten SAN + spolu
RLP
ti
ZA
pomocnice
29
59,68
17
6,16
1,24
7,40
15,40
17,20
0,53
1,40
18,60
2,00
3,00
5,00
6 JIS
28,26
2
0,50
0,00
0,50
5,00
5,00
0,83
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
26
59,56
15
7,26
1,64
8,90
12,70
14,70
0,49
1,30
16,00
3,00
1,00
4,00
2,00
16,00
18,00
0,50
2,00
20,00
1,00
0,00
1,00
5,80
27
47,53
13
4,70
0,80
5,50
5 JIS
20,82
1
0,50
0,00
0,50
23
64,75
15
5,10
1,50
6,60
0,00
11,00
13,00
0,44
1,50
14,50
15,40
17,40
0,39
1,20
1,00
2,00
18,60
1,00
2,00
3,00
4,00
3,00
2 JIS
20,82
0
0,50
40
63,77
26
4,70
0,30
5,00
odd. úraz. chirurgie
20
61,66
12
3,90
1,00
4,90
7,50
8,50
0,38
0,40
8,90
1,00
2,00
3,00
2,00
ODCH
26
79,36
21
2,20
0,80
3,00
9,00
11,00
0,35
0,00
11,00
4,00
2,00
6,00
2,50
novorodenecké
16
46,15
7
0,90
0,90
10,00
11,00
0,63
0,00
11,00
1,00
0,00
1,00
0,20
5
65,69
3
2,50
10,00
8,00
10,00
2,00
PUP
JZS - očné, ORL,
ortopédia, urológia
RLP
klin. farmak.
námestníčka pre oše.
starostlivosť
SPOLU
7,50
0,00
3,00
psychiatrické
OAIM
0,50
0,00
2,50
9,73
19,73
2,00
0,00
2,00
7,50
0,10
6,10
6,10
4,00
1,00
5,00
0,73
5,00
5,00
9,35
9,35
0,00
0,00
0,00
1,40
3,00
3,00
0,20
5,00
5,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
280
63,59%
176
53,12
26,28
79,70
1,00
2,50
139,40
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
0,00
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
158,20
53,68
212,88
0,00
31,00
14,00
45,00
44,73
47
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
SVLZ + ostatné
Pracovné úseky
OLM - ÚHT +
amb.
lekári
iní ZP,
farmaceuti, zdrav.
THP
laboranti sestry
rád.
farmac.
technici fyzioterapeuti laboranti masér
zdrav.
asistenti
sanitári asistenti výživy
pomocnice
2,80
0,00
9,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,80
OLM - ÚKB
0,05
2,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,60
OLM - ÚKM
1,45
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,60
FRO
1,70
0,00
0,00
0,50
0,00
7,67
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,80
RDO
5,70
1,00
0,00
3,00
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
COS
0,05
0,00
0,00
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
0,00
5,00
OCS
0,05
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
1,00
NL + sklad ŠZM
0,00
3,00
0,00
1,60
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
ÚEZ
0,00
0,00
0,73
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,27
0,00
11,80
0,00
6,00
0,00
23,73
0,00
26,37
0,00
7,00
0,00
7,67
0,00
2,00
0,00
1,00
0,00
8,00
0,00
5,00
3,00
3,00
0,27
11,34
OLVaS
SPOLU
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
48
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
THP a robotnícke povolania
Pracovníci
THP bez LPS
ÚKR
Doprava
Upratovačky - administratíva
Kotolňa
Vrátnica
Údržba
OLVaS bez asistentov výživy
Bufet
Sklad MTZ
Ostatný prevádz. pracovník*
SPOLU
Úväzok
25,00
1,20
5,00
2,00
5,00
6,00
5,00
17,00
1,00
1,00
5,50
73,70
*
1,00 - čistička odpadových vôd
2,00 - rozvoz plynu
1,00 - šička, zber prádla
0,50 - registratúra
1,00 - nádvorný pracovník
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
49
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Zmeny v organizácii a riadení LNsP a zmeny vo vedúcich funkciách:
a) Dňom 1.1.2014 bola MUDr. Oktávia Muchová menovaná do funkcie primárky oddelenia
dlhodobo chorých
b) Dňom 13.1.2014 bola MUDr. Krajčiová Martina odvolaná z funkcie primárky
neurologického oddelenia
c) Dňom 14.1.2014 bola MUDr. Nemethová Miroslava poverená funkciou primárky
neurologického oddelenia
d) Dňom 1.4.2014 bola Mgr. Tomašovičová Katarína menovaná do funkcie vedúcej
farmaceutky nemocničnej lekárne
e) Dňom 1.5.2014 bola Mgr. Urbanová Elena menovaná do funkcie vedúcej sestry COS a
OCS
f) Dňom 29.5.2014 bola Ing. Kunová Nadežda menovaná do funkcie vedúcej oddelenia
účtovníctva ekonomického odboru
g) Dňom 1.6.2014 bol MUDr. Krajči Lukáš poverený výkonom funkcie primára oddelenia
úrazovej chirurgie
h) Dňom 1.6.2014 bol MUDr. Kováčik Michal menovaný do funkcie primára
neurologického oddelenia
i) Dňom 11.8.2014 bola Jurášová Dáša poverená funkciou vedúcej technickoprevádzkového odboru
j) Dňom 14.11.2014 bola Ing. Ivanová Oľga menovaná do funkcie vedúcej pracovného
úseku OKB
k) Dňom 1.12.2014 bol MUDr. Selecký Marián menovaný do funkcie primára OÚCH.
Pracovníci a mzdové prostriedky
Fyzický stav zamestnancov v r. 2014 bol 580, prepočítaný počet zamestnancov k
31.12.2014 bol 569,55. V r. 2013 sme vykazovali 561,87 zamestnanca, čo je zvýšenie o 7,68
zamestnanca. Celkové vyplatené mzdové prostriedky bez OON v roku 2014 boli
5,907.946,99 €, čo je o 374.196,62 € viac ako v roku 2013.
Okrem mzdových prostriedkov boli vyplatené zamestnancom tieto ostatné osobné náklady:
odstupné
21.219,28 €
odchodné
8.231,14 €
DoVP
51.017,61 €
dopravné
4.644,93 €
Spolu OON:
85.112,96 €
Priemerná mzda vzrástla v r.2014 na 870,67 €, v r. 2013 bola priemerná mzda 824,31 €.
Kategórie
zamestnancov
Rok
lekári
farmaceuti
iní zdrav. odb.
sestry; pôr. asist.
laboranti
ost.zdrav.zamest.
THP
rob. povolania
SPOLU
evidenčný
počet
prepočítaný
2013
evidenčný
počet
prepočítaný
2014
priem. počet
zamest. za 12
mes. prepoč.
2014
priemerná
hrubá
mzda v €
2013
priemerná
hrubá
mzda v €
2014
87,20
2,00
4,50
234,00
26,73
69,17
25,70
112,57
561,87
90,90
3,00
4,50
234,25
25,73
69,67
26,20
115,30
569,55
88,17
2,83
4,50
234,86
25,48
68,50
25,62
115,50
565,46
2039,51
739,53
931,79
669,23
658,10
522,21
827,89
417,68
824,31
2231,64
906,43
949,35
679,41
678,19
560,95
822,53
424,64
870,67
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
50
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Zdôvodnenie zvýšenia čerpania mzdových prostriedkov v roku 2014 oproti roku 2013 :
1. Od 01.01.2014 sa zvýšila minimálna mzda z 337,70 € na 352,- € €. V LNsP sa dotklo
zvýšenie minimálnej mzdy už aj sestier, PA, ale najmä zamestnancov v robotníckych
povolaniach (prevádzkové pracovníčky, upratovačky, závozníci, nádvorní robotníci,
vrátnici, kuriči, sanitári bez vzdelania, atď. ) podľa stupňa náročnosti práce.
2. Lekárom sa zvýšili základné mzdy od 1.1.2014 na základe zákona č. 578/2004 a niektorým
aj na základe memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve.
Počet zamestnancov (prepočítaný stav) za obdobie rokov 1999 - 2014
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
856,84
840,03
836,53
792,33
764,82
691,6
590,37
544,45
554,06
569,1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
588,30
598,55
558,93
555,4
561,87
569,55
Počet zamestnancov (prepočítaný stav)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
01
4
r.2
01
3
r.2
01
2
r.2
01
1
r.2
01
0
r.2
00
9
r.2
00
8
r.2
00
7
r.2
00
6
r.2
00
5
r.2
00
4
r.2
00
3
r.2
00
2
r.2
00
1
r.2
00
0
r.2
r.1
99
9
0
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
51
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
5. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Kontrolná činnosť: Plnenie plánu kontrolnej činnosti za rok 2014:
 Kontrola meradiel na oddeleniach a pracoviskách LNsP Liptovský Mikuláš, kontrolu
vykonala p. Jurášová v apríli - máji 2014
 Kontrola účtovného a fyzického stavu v pokladni LNsP Liptovský Mikuláš a pokladni –
podnikateľská činnosť, kontrolu vykonala PhDr. Žišková 30.09.2014, 30.06.2014,
07.05.2014, záznamy bez protokolu
 Kontrola nakupovania liekov v nemocničnej lekárni, kontrolu vykonala PhDr. Žišková
dňa 17.06.2014
 Dodržiavanie zásad hospodárnosti na úseku stravovacej prevádzky, kontrolu vykonala p.
Hyriaková dňa 14.05.2014
 Dodržiavanie zásad hospodárnosti na úseku energetického a vodného hospodárstva,
kontrola funkčnosti náhradného zdroja elektrickej energie, kontrola určených meradiel na
úseku energetického hospodárstva, kontrolu vykonal p. Bubniak dňa 05.05.2014
 Kontrola správnosti vykazovania ukončených hospitalizácií v trvaní 4 a viac dní, kontrolu
vykonala p. Bc. Benikovská, každý mesiac pred vystavením faktúry do VšZP a.s.
 Kontrola správnosti vykazovania pripočítateľných položiek k výkonom zdravotnej
starostlivosti poskytovanej poistencom VšZP a.s. (krvi a transfúznych prípravkov),
kontrolu vykonala p. Bc. Benikovská, 4-12/2014, mesačne pred vystavením faktúry
 Kontrola uloženia liečiv, dodržiavania exspiračnej doby, evidencia omamných látok – I.
polrok 2014, kontrolu vykonali Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová a Mgr. Tomašovičová
 Kontrola vedenia ošetrovateľskej dokumentácie na oddeleniach, kontrolu vykonala Ing.
PhDr. Cvengrošová Koleňová, marec – apríl 2014
 Nočné kontroly oddelení zamerané na dostupnosť vstupu na oddelenie /čas od zvonenia,
uzamknutie, osvetlenie, iné/, vzhľad ošetrovacej jednotky, hyg. režim, iné, stav pacientov,
ich sledovanie, plnenie ordinácií, práca sestry v čase kontroly, iné zasledované /pozitívne i
negatívne/ – 2x za polrok – všetky lôžkové oddelenia, kontrolu vykonali vedúce sestry
 Kontrola monitorov – porovnanie snímaných hodnôt s hodnotami nameranými
prostredníctvom kalibrovaných prístrojov – I. polrok 2014 - OAIM, detské oddelenie,
gynekologicko – pôrodnícke oddelenie, traumatologické oddelenie, interné oddelenie,
pracovisko urgentného príjmu, chirurgické oddelenie, JZS v odbore ophtamológia,
novorodenecké oddelenie, kontrolu vykonali vedúce sestry
 Kontrola dodržiavania dezinfekčného programu – I. polrok 2014, kontrolu vykonali všetci
vedúci pracovníci na úseku LPS
 Vlastná kontrolná činnosť každej vedúcej sestry, vedúceho pracovníka realizovaná podľa
plánu kontrolnej činnosti na r.2014 – 1x mesačne, záznam vedený a uložený u každej
vedúcej sestry, každého vedúceho pracovníka, kontrolu vykonali všetci vedúci pracovníci
na úseku LPS
 Kontrola uloženia liečiv, dodržiavania exspiračnej doby, evidencia omamných látok – II.
polrok 2014, kontrolu vykonali Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Tomašovičová
 Kontrola dodržiavania dezinfekčného programu – II. polrok 2014, kontrolu vykonali
všetci vedúci pracovníci na úseku LPS
 Kontrola prijatých opatrení zameraných na odstránenie nedostatkov zistených počas
recertifikačného auditu, kontrolu vykonala Ing. PhDr. Cvengrošová Koleňová, 8–9/2014.
 Kontrola vedenia ošetrovateľskej dokumentácie na oddeleniach, kontrolu vykonala Ing.
PhDr. Cvengrošová Koleňová, október – december 2014
 Opakovanú kontrolu v nemocničnom bufete vykonala dňa 30.07.2014 PhDr. Žišková.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
52
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš





Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2003 Z.z. o účtovníctve v oblasti inventarizácie
majetku, kontrolu vykonali Ing. Kunová a Ing. Klaučo v decembri 2014
Kontrola výdaja stravy pacientom na jednotlivých lôžkových oddeleniach a kontrola
hygieny čajových kuchyniek, kontrolu vykonali p. Hyriaková a p. Raušová v 11/2014.
Kontrola vedenia ošetrovateľskej dokumentácie na oddeleniach (vedúce sestry oddelení) –
jún- december 2014
Kontrola vedenia zdr.dokumentácie na oddeleniach (primári odd.) - jún- december 2014
Kontrola vedenia zdr.dokumentácie na oddeleniach (námestník pre LPS) – II. polrok 2014
Kontroly, ktoré neboli zrealizované:
 Dodržiavanie dátumov spotreby a spôsobu nakladania s potravinami na oddelení liečebnej
výživy a stravovania a v nemocničnom bufete.
 Dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v nemocničnej lekárni, sklade
ŠZM, OLVaS, IT, prevádzkovom odbore, OTE
 Dodržiavanie pracovného času na vybraných oddeleniach a pracoviskách
 Bufet v nemocnici - kontrola cenotvorby predajného sortimentu, kontrola dodržiavania
HACCP, kontrola používania registračnej pokladne v zmysle platnej legislatívy a kontrola
spôsobu prerozdelenia zisku medzi oddelením liečebnej výživy a stravovania a bufetom,
správnosti vykazovaných stornolístkov.
 Kontrola používania služobných mobilných telefónov.
 K hore uvedeným kontrolám nedošlo z dôvodu dlhodobej PN kontrolóra
 Kontrola účelnej farmakoterapie, hospodárenie s liečivami: k uvedenej kontrole MUDr.
Klečkovou ako klinickým farmakológom nedošlo z dôvodu jej dlhodobej PN.
2. Sťažnosti, oznámenia, podnety, nežiadúce udalosti:
K 31.12.2014 odbor vybavovania sťažností a petícií evidoval 2 podnety a 6 sťažnosti, z toho
- 6 sťažností bolo neopodstatnených,
Z pohľadu predmetu sa sťažnosti týkali:
- nekompetentného správania sa sestry detského oddelenia,
- straty a zneužitia dokladov na OÚCH, únik informácií o zdravotnom stave
- organizácie práce na detskom oddelení, súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
- vyúčtovania zdravotnej poisťovne za poskytnutie ZS pacientovi pod vplyvom alkoholu,
- 2 x postupu lekárky v onkologickej ambulancii
3. Zo strany iných subjektov boli v LNsP Liptovský Mikuláš vykonané kontroly:
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši vykonal bežnú
kontrolu prevádzky oddelenia liečebnej výživy a stravovania (OLVaS) podľa ust. § 54 a § 55
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov dňa 9.10.2014. Rozsah kontroly bol nasledovný: kontrola vydania
rozhodnutia RÚVZ, kontrola zamrazovania mäsa, nedodržanie skladovania polotovarov,
kontrola technológie výroby pokrmov, kontrola dodržiavania osobnej hygieny zamestnancami
prevádzkovateľom, zabezpečovanie a kontrola čistoty zariadenia, kontrola odbornej a
zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, kontrola dokumentácie o vykonaní vstupnej kontroly
dodaných surovín a ďalšie kontroly týkajúce sa skladovania surovín, priestorového
usporiadania zariadenia spoločného stravovania. Všetky kontroly boli bez zistení
a nedostatkov, bez uloženia pokuty.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši vykonal dňa
9.10.2014 na OLVaS bežnú kontrolu podľa § 18, §20 a § 23 ods. 2 zákona 152/1995 Z.z.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
53
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
o potravinách v znení neskorších predpisov zamerané na kontrolu zdravotnej bezpečnosti
mäsa. Závery kontroly sú bez nedostatkov.
3. Štátny ústav pre kontrolu liečiv vykonal v dňoch 2. - 3.10.2014 inšpekciu správnej praxe
prípravy transfúznych liekov. Počas inšpekcie neboli pozorované žiadne kritické nedostatky.
4. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, expozitúra Žilina vykonal v období 24.09.27.11.2014 kontrolu liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného
zdravotného poistenia, ktorej účelom bolo prekontrolovať vývoj a primeranosť úhrad na
nákup vybraných skupín liekov hradených z verejného zdravotného poistenia na základe
farmakoekonomických kritérií. Výsledok kontroly bez preukázaných nedostatkov.
5. Zdravotnými poisťovňami (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union, Dôvera) bolo
vykonaných spolu 45 kontrol realizovaných revíznymi lekármi a to:
a) VšZP: 32 kontrol z toho 11 - zistené nedostatky v správnosti vykazovania zdrav. výkonov
b) Union: 12 kontrol z toho 6 - zistené nedostatky v správnosti vykazovania zdrav. výkonov
c) Dôvera: 1 kontrola - zistené nedostatky v správnosti vykazovania zdravotníckych výkonov.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši vykonal dňa
23.9.2014 kontrolu v nemocničnom bufete. Predmetom bolo posúdenie vhodnosti priestorov
a vybavenia bufetu k príprave ovocných a zeleninových štiav, na základe požiadavky
prevádzkovateľa. Odporučenie nebolo vydané.
4. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS):
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bolo v roku 2014 prešetrených spolu
17 podnetov z toho:
- 6 podnetov bolo uzatvorených: zdravotná starostlivosť (ZS) bola poskytovaná správne,
- 6 podnetov bolo prešetrovaných ako súčinnosť
Predmetom podnetov bolo:
- súčinnosť pri výkone dohľadu – prešetrenie správnosti poskytnutej ZS pacientke na
internom oddelení
- súčinnosť pri výkone dohľadu – prešetrenie správnosti poskytnutej ZS pacientke na
gynekologicko – pôrodníckom oddelení
- súčinnosť pri prešetrení podania vo veci správnosti poskytnutia ZS pacientovi cestou RLP
a psychiatrického oddelenia
- súčinnosť na účely výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou (RTG dokumentácia)
- súčinnosť pri výkone dohľadu pri prešetrovaní správnosti poskytovania ZS na chirurgickom
oddelení
- súčinnosť pri prešetrení podania vo veci správnosti poskytnutia ZS pacientke na
gynekologickom oddelení
- dohľad na diaľku: poskytnutie ZS na JZS v odbore ortopédia
- 2 x dohľad na diaľku: poskytnutie ZS na chirurgickom oddelení
- dohľad na mieste: poskytnutie ZS nebohému pacientovi (interné oddelenie, RLP, OAIM)
- dohľad na mieste: poskytovanie ZS na onkologickej ambulancii
- 2 x dohľad na mieste: poskytovanie ZS na psychiatrickom oddelení
- dohľad na mieste: poskytovanie ZS cestou RLP
- dohľad na mieste: poskytovanie ZS na psychiatrickom, neurologickom, internom oddelení
a oddelení dlhodobo chorých
- dohľad na mieste: poskytovanie ZS pacientke na detskom a traumatologickom oddelení
- dohľad na mieste: poskytovanie ZS na neurologickom oddelení
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
54
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
6. SYSTÉM MANAŽMENTU KVALITY
LNsP Liptovský Mikuláš má systém manažérstva kvality /SMK/ zavedený od r.2007.
V septembri 2013 LNsP obhájila Certifikát kvality podľa ISO normy 9001:2008. Platnosť
vydaného certifikátu je do 25.9.2016. Rozsah jeho platnosti je určený pre poskytovanie
ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti vrátane technicko–prevádzkových
a ostatných činností. Dňa 24.9.2014 bol uskutočnený dohľadový audit, ktorý bol úspešný,
počas auditu neboli zistené žiadne nezhody.
Dokumentácia opisujúca systém manažérstva kvality je jednoduchá, prehľadná, účelná,
ľahko zrozumiteľná a je priebežne aktualizovaná.
Systém manažérstva kvality je koncipovaný tak, aby bolo možné efektívne plniť
požiadavky pacientov/klientov a aby bol systém neustále zlepšovaný. Systém manažérstva je
1x ročne preskúmaný a následne je spracovaná Správa z preskúmania SMK. Manažment
nemocnice pristupuje k zabezpečeniu fungovania systému kvality z hľadiska procesného
princípu. Je si vedomý skutočnosti, že zaistiť spokojnosť pacienta t.j. splniť jeho požiadavky
a očakávania vrátane požiadaviek na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je syntézou
všetkých činností vstupujúcich do procesov.
Zavedenie systému manažérstva kvality v LNsP výrazne prispelo k vytvoreniu štandardov
na všetkých úsekoch liečebno-preventívnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Celkovo
k 31.12.2014 je spracovaných 665 štandardov, z toho na úseku LPS je do praxe zavedených
278 lekárskych štandardov, ošetrovateľských štandardov je 123, pre pracoviská spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek je vypracovaných 249 štandardov, 9 štandardov je
spracovaných pre potreby oddelenia a špecificky upravujú náplne práce prevádzkových
pracovníkov podľa pracovísk a 6 štandardov v rámci LNsP, ktoré upravujú niektoré postupy
v nemocnici. Lekárske štandardy sú špecificky vypracované pre jednotlivé oddelenia.
7. ZAVEDENIE NOVÝCH VYŠETROVACÍCH METÓD V ROKU 2014
7.1 Zavedené nové vyšetrovacie metódy v roku 2014
Nové diagnostické a terapeutické metódy boli na jednotlivých oddeleniach LNsP Liptovský
Mikuláš zavedené a realizované takto:
Interné
Chirurgické
Gynek.-pôrod.
OAIM:
načítavanie a telemetria dát nositeľov PM a IDC Medtronic.
operácia hemoroidov – najmodernejší bezbolestný spôsob liečby
hemoroidov operačnou metódou HAL-RAR
sublay plastika veľkých hernií
V.A.C. podtlaková liečba rán
nová operačná metóda pri prolaps pošvy - fixácia pošvy na kostrč sieťkou sakrokolpopexia
periférne blokády nervových pletení na dolnej končatine na pooperačnú
analgéziu, v kombinácii s celkovou anestéziou pri závažnejších
ortopedických výkonoch
starostlivosť o ústnu dutinu chlohexidinom pacientom s poruchou
vedomia, na umelej pľúcnej ventilácii, imobilným
používanie tracheostomických kanýl so subglotickým odsávaním
zaznamenávanie parametrov umelej pľúcnej ventilácie lekárom do denného
záznamu pacienta a do CareCentra
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
55
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Neurologické
JZS v odbore
ortopédia
JZS v odbore
oftalmológia
RDO
OLM – úsek
klinickej
biochémie
OLM – úsek
hemat. -transf.
OLM – úsek
klinickej
mikrobiológie
intravenózna trombolýza
ozónoterapia
sonografia
zrakové evokované potenciály
EEG s fotostimuláciou
využitie vstrebateľných fixačných pinov pri fixácii osteochondrálnych
fragmentov
implantácia torických vnútroočných šošoviek na korekciu astigmatismu
používanie digitalizovanej ŠL s videozáznamom ktorá umožňuje
archiváciu nálezov pacientov a ich porovnávanie v časovom slede
pre NO na CT sa nastavujú pacienti na PRT (periradikuloterapia)
a ozonoterapiu
laktát
v likvore,
albumínový kvocinet,
albumín
v
likvore
KEB (koef. energetickej bilancie), LD v likvore, KTD (koef. tkanivovej
deštrukcie), spektrofotometria likvoru.
vyšetrenie telových tekutín (likvor, punktáty - pleurálny, ascites) na
analyzátore
vyšetrenie koncentrácie hemoglobínu v retikulocytoch
Serológia: CMV avidita, Toxoplazma IgA a IgM westernblot.
Bakteriológia: ku1tivačné vyšetrenie na Bordetella pertussis a
bakteriologický skríning zameraný na záchyt bakteriálnych pôvodcov
infekčných ochorení s klinicky a epidemiologicky významnými
mechanizmami rezistencie
7.2 Pokračovanie zavádzaných nových vyšetrovacích metód v roku 2015
V roku 2015 budú oddelenia pokračovať vo vyšetrovacích metódach, ktoré boli zavedené v r.
2014. Zavádzanie ďalších nových vyšetrovacích metód a terapeutických postupov bude
v roku 2015 závisieť od úrovne zlepšenia súčasného materiálno-technického vybavenia
pracovísk liečebno-preventívnej starostlivosti.
8.
PLÁN
MODERNIZÁCIE
MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO
VYBAVENIA A PRÍSTROJOVEJ TECHNIKY
LNsP Liptovský Mikuláš v najbližšej dobe potrebuje vyriešiť nepriaznivú situáciu, nakoľko
nižšie uvedené materiálno-technické vybavenie a prístroje sú v havarijnom a niektoré až
zdraviu ohrozujúcom stave. Ide predovšetkým o kúpu:
Požiadavky na materiálno-technické a prístrojové vybavenie na obdobie r. 2015 – 2017
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
názov
Pokračovanie v dobudovaní verejnej lekárne
USG prístroj s lineárnou konvexnou sondou na RDO
Anesteziologické prístroje OAIM
Krvinkový separátor – úsek hematológie a transfuziológie
Elektrokonvulzívny prístroj pre psychiatrické oddelenie
cena v €
280 000,00
80 000,00
80 000,00
30 000,00
21 000,00
ks
1
2
1
1
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
56
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Destilačný prístroj pre nemocničnú lekáreň
2. Etapa digitalizácie RDO – mamograf, skiaskopickoskiagrafická sklopná stena (nepriama digitalizácia), pojazdné
RTG (nepriama digitalizácia)
Monitor vitálnych funkcií pre JIS gynekologické odd. a JIS
chirurgické odd.
Dialyzačný monitor
PC vrátane licencií na min. Windows 7 a Office (180 PC +
minimálne 30 licencií na Office), server HP ProLiant DL380p
Gen8/E5-2630 2.3GHz 6-core 2P, 16GB RAM, 4x300GB SAS
Ultrazvuk na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Laparoskopická veža a inštrumenty
Mobilná vyšetrovacia ORL jednotka
Videolaryngoskop pre OAIM
Výmena sanitného vozidla RLP
Handpiece (kábel) k mikroshaveru pre ORL
Dobudovanie manažérskeho informačného systému a NIS
MEDEA
Umývačka podložných mís
Umývačka skla na oddelení laboratórnej medicíny
Celková suma
1
1
8 000,00
70 000,00
2
20 000,00
2
1
30 000,00
52.000,00
1
1
1
1
1
1
1
80 000,00
150 000,00
34 000,00
15 000,00
128 000,00
5 000,00
24 000,00
1
1
4 000,00
7 000,00
1 118 000,00 €
Požiadavky na materiálno-technické a prístrojové vybavenie na obdobie r. 2017 –2020
1. 12 zvodový ekg prístroj
INT
2. defibrilátor
INT
3. transportný monitor vitálnych funkcií
INT
4. 2 infúzne pumpy
INT
5. lineárne dávkovače liekov
INT
6. oxymeter
INT
7. mobilný germicídny žiarič
INT
8. bočnice ku 20 posteliam
INT
9. nové polohovacie postele
JIS INT
10. kardiotokografický prístroj na ambulantné sledovanie oziev plodu
GYP
u tehotných žien od 36. týždňa gravidity
11. monitory vitálnych funkcií
CHIR
12. optický kábel k rektoskopu
CHIR
13. inštrumentačný stolík
CHIR
14. mobilná zákroková lampa
CHIR
15. mobilný germicídny žiarič
CHIR
16. prstový pulzný oxymeter
CHIR
17. kyslíkové prietokomery
CHIR
18. posteľné matrace
CHIR
19. súčiastky na vŕtačky
OÚCH
20. anesteziologický prístroj
OAIM
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
57
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
prenosný monitor vitálnych funkcií
pacientske monitory 5 ks s centrálnou jednotkou
injekčné dávkovače
prenosná lampa nad pacienta
usg prístroj s príslušným vybavením
laryngoskop na obtiažnu intubáciu
transportný vozík pre pacienta na transport v exteriéry
inkubátor intenzívny
transkutánny bilirubinometer
t – resucitátor
vyhrievacie podložky
apnoe monitory
infúzna pumpa - lineárny dávkovač
elektrická odsávačka hlienov -2 ks
oscilačná píla s oblúkovým pílovým listom
kompletný cytoskop
optický biometer
kazetový autokláv
centrifúga pre koagulačný úsek
sterilná zatavovačka
odberové kreslá pre darcov
laboratórne zariadenie na vyšetrenie pcr
pomôcok pre liečebnú telesnú výchovu - žinenky, posilňovacie
pomôcky, masérsky stôl
44. ultrazvukový prístroj pre elektroliečbu
45. sterilizačné kontajnery
46. laboratórne váhy
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
OAIM
OAIM
OAIM
OAIM
OAIM
OAIM
OAIM
NOVO
NOVO
NOVO
NOVO
NOVO
NOVO
NOVO
JZS ORT
JZS URO
JZS očná
JZS očná
OLM - ÚHT
OLM - ÚHT
OLM – ÚHT
OLM - ÚKM
FRO
FRO
OCS
NL
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
58
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
9. ZÁMERY NEMOCNICE NA ROKY 2015 - 2016
9.1 Splnené zámery
Vyhodnotenie plnenia základných zámerov rozvoja nemocnice na rok 2014
Rok 2014 pokračoval z hľadiska financovania v negatívnych trendoch. Zdravotné poisťovne
ponechali finančné platby za osobitne hradené výkony (OHV). Za operačné výkony, ktoré
boli zaradené medzi tzv. OHV sa získala omnoho nižšia platba, aj napriek tomu, že na
pacienta boli vynaložené rovnako vysoké náklady, ako pri hospitalizácii.
Od 1.7.2014 VšZP, a. s zrušila limitné prostredie (mesačný zmluvný rozsah v €) pre segment
ukončené hospitalizácie, no pre výkony zdravotnej starostlivosti v segmente špecializovanej
ambulantnej starostlivosti, ŠZM, SVLZ, CT a stacionáre ponechala i naďalej nimi určené
mesačné rozsahy, ktoré boli pre ich poistencov ošetrených v LNsP v r.2014 nepostačujúce.
Ani konkurenčné zdravotné poisťovne (Dôvera a Union) neakceptovali naše žiadosti
o navýšenie zmluvných objemov (rozsahov).
Z uvedeného vyplýva, že za obdobie január až december 2014 (bez ukončeného
reklamačného konania za november, december 2014 a ročného zúčtovania výkonov
poskytnutej ZS) boli zdravotnými poisťovňami uznané, no nezaplatené, resp. zaplatené iba
čiastočne po prepočte určitým koeficientom výkony poskytnutej ZS v objeme 316.760 €.
V rámci ambulantnej starostlivosti došlo k rozšíreniu úväzkov, čo malo za následok nárast
vyšetrení o 13 238.
Pre skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti bolo v roku 2014 zakúpené
nasledovné nové materiálno – technické vybavenie :
A. materiálno–technické vybavenie z finančných prostriedkov ŽSK:
P.č.
názov
pracovisko
cena v €
1. Digitálny RTG prístroj s príslušenstvom
RTG
2. Lôžko LATERA ACUTE
JIS neurologická
6547,60
3. Monitor vitálnych funkcií BLT Anyview
JIS neurologická
5658,00
4. Monitor vitálnych funkcií BLT Q5
JIS neurologická
3192,00
5. Monitor vitálnych funkcií BLT Q5
JIS neurologická
3192,00
6. Monitor vitálnych funkcií BLT Q5
JIS neurologická
3192,00
7. Centrálna monitor. jednotka BLT M6000
JIS neurologická
6693,60
8. Infusomat P
JIS neurologická
1548,00
9. Infusomat P
JIS neurologická
1548,00
10. Lôžko LATERA ACUTE
JIS neurologická
6547,60
11. Lôžko LATERA ACUTE
JIS neurologická
6547,59
12. Lôžko ELEGANZA 3XC
JIS neurologická
10503,60
13. Odsávačka MEVACS M46
JIS neurologická
2223,31
14. Odsávačka MEVACS M46
JIS neurologická
2223,31
170000,00
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
59
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
15. Umývačka podložných mís Steelco BP100HE
JIS neurologická
4715,39
16. Generátor lekárskeho ozónu ProMedic
JIS neurologická
10908,00
17. EMG VikingQest / EEG v32 NicOne
JIS neurologická
31200,00
18. Ultrazvukový prístroj Prosound Alpha 6
JIS neurologická
37560,00
19. Mikroskop oftalmologický
JZS očné
50000,00
20. Pôrodné lôžko
Pôrodnícke odd.
15000,00
21. Počítač 8975-7CG
Ekon. odbor
22. LCD Monitor – SG LED
Prac. urgent. príjmu
368,00
23. Počítač 8985-7QG
Neurologické odd.
1046,34
24. Počítač 9265-7RG
Neurologické odd.
1050,00
25. LCD monitor
Neurologické odd.
260,71
26. LCD monitor
Neurologické odd.
237,00
27. Počítač 8985-83G
OAIM
28. LCD monitor
Amb. vnút. lekár.
0,60
29. LCD monitor
Amb. vnút. lekár.
237,00
30. Počítač 8985-7QG
Ambulancia ORL
1046,34
31. Osobné prádlo + maľovanie
Úsek LPS
Celková suma
1083,00
1046,31
19632,00
405 007,20
B. materiálno – technické vybavenie z vlastných finančných prostriedkov LNsP vrátane
drobného majetku:
P.č.
názov
cena v €
pracovisko
1.
EKG CARDIOVIT AT-2 PLUS
Odd. vnút. lekárstva
2 672,28
2.
Lôžko nemocničné MOVITA – 2 ks
Neurologické odd.
4 137,60
3.
Pôrodná posteľ AVE – spoluúčasť LNsP
Pôrodnícke odd.
4.
Mikroskop oftalmologický – spoluúčasť LNsP
JZS očné
21 494,80
5.
Digitálny RTG prístroj – spoluúčasť LNsP
RTG
33 000,00
6.
Mikroskop vyšetrovací AM 3505
Ambulancia ORL
4 555,20
7.
Analyzátor glukózový SUPER GL2
OLM - ÚKB
8 350,00
8.
Elektroforetické zariadenie
OLM - ÚKB
7 556,64
9.
Stolná ventilovaná centrifúga MEGAFUGE 8
OLM - ÚHT
2 642,40
10.
Mikroskop Primostar
OLM- ÚKM
1 866,00
11.
Modulárna akumulátorová vŕtačka č.1
COS
3 955,55
358,80
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
60
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
12.
Modulárna akumulátorová vŕtačka č.2
COS
7 725,32
13.
Príslušenstvo k modulárnym vŕtačkám
COS
3 342,22
14.
Monitor LG 19" EN33S-B
riaditeľstvo
95,00
15.
Multifunkčné zariadenie MF 4730
riaditeľstvo
157,00
16.
Multifunkčné zariadenie MF 1132
riaditeľstvo
129,00
17.
Počítač HP COMPAQ 7900
riaditeľstvo
264,00
18.
Monitor BENQ BL 2211
riaditeľstvo
144,00
19.
Počítač HP DC 7800
riaditeľstvo
228,00
20.
Monitor LG 19EN33S-B
riaditeľstvo
88,00
21.
Multifunkčné zariadenie HP M1132 MFP
riaditeľstvo
129,00
22.
Držiak na mobil a autonabíjačka
riaditeľstvo
36,73
23.
Chladnička
riaditeľstvo
153,97
24.
Počítač HP 7900
prevádzka
240,00
25.
Skartovač Fellov R 35c
prevádzka
56,02
26.
Počítač HP 7900
prevádzka
140,00
27.
Monitor PHILIPS 19"
prevádzka
84,00
28.
Kosačka bubnová
údržba areálov
29.
Počítač HP 7600
OLVaS
88,00
30.
Monitor 19" LG 19EN33S-B
OLVaS
88,00
31.
Mixer Moulinex
OLVaS
34,67
32.
Kancelárske kreslo
OLVaS
38,74
33.
Vŕtacie kladivo BOSCH GBH2-26D
údržba v nemocnici
242,11
34.
Aku skrutkovač BOSCH GSR 10,8
údržba v nemocnici
131,11
35.
Drážkovacia fréza MD1700
údržba v nemocnici
95,26
36.
Váha Mini-Tiger
bufet
150,00
37.
Chladiaca vitrína J VITRINA Wch-1/B 1200
bufet
300,00
38.
Elektrický sporák
slobodáreň Panelák
197,67
39.
Válanda pružinová
slobodáreň Panelák
98,34
40.
Multifunkčné zariadenie MF 4430
odd . vnut. lekárstva
157,00
41.
EKG prístroj BLT E30 s príslušenstvom
odd . vnut. lekárstva
828,00
42.
Multifunkčné zariadenie M1132 MFP
Neurologické odd.
129,00
43.
Počítač HP DC 7900
Neurologické odd.
140,00
44.
Monitor LG 19EN33S-B
Neurologické odd.
90,00
863,21
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
61
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
45.
Počítač HP DC 7900
Neurologické odd.
140,00
46.
Monitor 19" Philips 193
Neurologické odd.
84,00
47.
Tlačiareň HP LaserJet 1320n
Neurologické odd.
96,00
48.
Tlačiareň LaserJet HP 1320n
Neurologické odd.
96,00
49.
Tlačiareň LaserJet HP 1320n
Neurologické odd.
96,00
50.
Multifunkčné zariadenie CANON MF 4750
Psych. oddelenie
175,00
51.
Počítač HP 7900
Psych. oddelenie
264,00
52.
Počítač HP 7600
Pediatrické odd.
88,00
53.
Tlačiareň HP LaserJet P1102
Pediatrické odd.
92,90
54.
Chladnička
Pediatrické odd.
207,61
55.
Monitorovací systém AGS AVENT
Pediatrické odd.
238,40
56.
Počítač HP DC 7900
Gyn. pôr. oddelenie
140,00
57.
Monitor PHILIPS 19"
Gyn. pôr. oddelenie
84,00
58.
Bipolárne kliešte kompletné + kábel
Gyn. pôr. oddelenie
1 286,95
59.
Monitor 19" LG 19EN33S
Chirurgické oddelenie
88,00
60.
Počítač HP 7600 – 2 ks
Chirurgické oddelenie
176,00
61.
Tlačiareň HP LaserJet 1320n
Chirurgické oddelenie
96,00
62.
Monitor LG 19EN33S-B
Chirurgické oddelenie
88,00
63.
Monitor 19" LG 19EN33S-B
Odd. úrazovej
chirurgie
Odd. úrazovej
chirurgie
88,00
64.
Kancelárske kreslo – 2 ks
65.
Počítač HP 7600
OAIM
88,00
66.
Chladnička Elektrolux 290 L
OAIM
275,14
67.
Injekčný dávkovač Perfursor Compact – 2 ks
OAIM
1 996,80
68.
Počítač HP 7900
Neonatologické
140,00
69.
Germicídny žiarič PROLUX PROMOS
JIS neurologická
373,81
70.
Počítač HP 7900 s WIN7
JIS neurologická
190,00
71.
Monitor AOC 19"
JIS neurologická
82,00
72.
Antidekubitná pumpa PMP96
ODCH
64,00
73.
Počítač HP DC 7900
ODCH
140,00
74.
Počítač HP 7900 – 2 ks
Amb. vnút. lekárstva
280,00
75.
Tlačiareň HP LaserJet 1320n
Amb. vnút. lekárstva
96,00
76.
Komoda s prebalovacou podložkou
Amb. pediatrická
119,20
122,50
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
62
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
77.
Počítač HP DC 7900
Amb. pediatrická
140,00
78.
Tlačiareň HP LaserJet 1320n
Amb. pediatrická
96,00
79.
Monitor PHILIPS 19"
Amb. pediatrická
84,00
80.
Prenosný telefón
81.
Kamera AXIS M1103
UPS-amb úraz.
chirurgie
UPS-amb úraz.
chirurgie
UPS-amb úraz.
chirurgie
347,40
53,54
82.
Led TV s tv držiakom
83.
Chladnička Zanussi
Amb. klin. onkológie
201,00
84.
Multifunkčné zariadenie MF 1132
Detská kardio. amb.
129,00
85.
Počítač HP 7600
Nem. lekáreň
88,00
86.
Monitor LG 19EN33
Nem. lekáreň
88,00
87.
Multifunkčné zariadenie MF 1132
Dialýza
129,00
88.
Dialyzačný monitor Dialog Plus On-line
Dialýza
1 188,00
89.
Monitor DELL 22"
JZS oftalmologická
90.
Počítač HP Compaq 7800 Smal
RDO
228,00
91.
Tlačiareň HP LaserJet 1320n
RDO
96,00
92.
Počítač HP 7900
RDO
147,00
93.
Monitor AOC 19"
RDO
82,00
94.
Tlačiareň LaserJet HP 1320n
CT
96,00
95.
Počítač HP7900 s WIN7
CT
228,00
96.
Chladnička WHIRPOOL ACO 038/1
OLM-ÚKB
1 129,00
97.
Stolička kancelárska na kolieskach – 9 ks
OLM-ÚKB
518,49
98.
Resuscitačný set
FRO
399,00
99.
Tlačiareň FX 890
OLM-ÚHT
423,24
100. Multifunkčné zariadenie CANON MF4730
OLM-ÚHT
157,00
101. Tlačiareň EPSON LX 350
OLM-ÚHT
168,00
102. Minitor Philips 196V4L
OLM-ÚHT
84,00
103. Chladnička BOSCH KGE49AW40
OLM-ÚHT
649,00
104. Chladnička WHIRPOOL ACO 038/1
OLM-ÚKM
1 129,00
105. Monitor 19" LG 19EN33S-B
COS
88,00
106. Bezšnúrový telefón
COS
44,69
107. Naparovacia žehlička
COS
39,63
108. HEM-O-LOK klipovač
COS
87,25
358,00
79,00
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
63
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
109. Needle Holder V Type 3 x 330 mm
COS
83,59
110. Newest Coagulation Monopolar Elektrode
COS
63,49
111. Chladnička
COS
159,66
Celková suma
123 945,93
C. materiálno – technické vybavenie zo sponzorských finančných prostriedkov:
Nadácia DUMI
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
názov
pracovisko
Psychiatrické
oddelenie
elektrická odsávačka
Psychiatrické
oddelenie
EKG Cardioline
Oddelenie dlhodobo
chorých
sprostredkovanie daru od študentov Gymnázia Onkologická
LM – infúzne stojany
ambulancia
9 ks nemocničných lôžok NOVOS PACK
Neurologické
oddelenie
štrbinová lampa
JZS
v odbore
oftalmológia
2 ks sono-surg nožničky
Chirurgické
oddelenie
fototerapia Maviled
Novorodenecké
oddelenie
polohovacie postele s obojstrannym matracom Onkologická
ambulancia
Celková suma
defibrilátor AED
cena v €
2620,80
1590,00
2300,00
300,00
14068,00
12619,20
5194,00
2415,30
1564,20
42 671,50
Nadácia COOP JEDNOTA
p.č.
názov
pracovisko
cena v €
1.
Prístroj na operáciu hemoroidov Trilogy
Chirurg. oddelenie
1680,00
2.
Spotrebný materiál k prístroju (sondy + šicí
materiál)
Chirurg. oddelenie
1740,00
3.
Operačné inštrumenty
Chirurg. oddelenie
1476,00
4.
Kreslo na podávanie infúzií
Neurol. stacionár
4536,00
5.
Nábytok (vešiakový panel, skrinka na stenu,
pult pracovný, skriňa policová)
Neurol. stacionár
568,00
4 ks
Celková suma
10 000,00
Sponzor – Mgr. Devečková - 8 700,- € - z finančných prostriedkov sa zatiaľ vyčerpalo 2
800,- € nábytok na neurologické oddelenie a z dôvodu digitalizácie röntgenu boli zakúpene 4
LCD monitory na oddelenie úrazovej chirurgie, chirurgické oddelenie, neurologické
oddelenie a centrálne operačné sály, ktoré umožnia zobraziť lekárom digitálny snímok - cena
LCD monitorov nám zatiaľ nie je známa, v súčasnosti prebieha príprava podpisovania
darovacej zmluvy, kde bude cena uvedená.
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
64
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
Ostatní sponzori – Biogen Idec, Dar Klimo, nezverejnení darcovia
P.č.
názov
cena v €
pracovisko
1.
Kancelárske kreslo BILLUM
riaditeľstvo
45,00
2.
Kancelárske kreslo BILLUM
riaditeľstvo
45,00
3.
Kancelárske kreslo BILLUM
riaditeľstvo
45,00
4.
Kancelárske kreslo BILLUM
riaditeľstvo
45,00
5.
Kancelárske kreslo BILLUM
riaditeľstvo
45,00
6.
Otočná stolička SKRUVSTA
Neurologické odd.
89,90
7.
Otočná stolička SKRUVSTA
Neurologické odd.
89,90
8.
Kancelárska stolička otočná MARKUS
Neurologické odd.
119,00
9.
Kancelárska stolička otočná MARKUS
Neurologické odd.
119,00
10.
Kancelárska stolička otočná MARKUS
Neurologické odd.
119,00
11.
Kancelárska stolička otočná MARKUS
Neurologické odd.
119,00
12.
Kancelárska stolička otočná MARKUS
Neurologické odd.
119,00
13.
Kancelárska stolička otočná MARKUS
Neurologické odd.
119,00
14.
Kancelárska stolička otočná Markus
Neurologické odd.
149,00
15.
Televízor PHILIPS
Pediatrické odd.
0,00
16.
Inhalátor Pari Junior Boy
Pediatrické odd.
216,20
17.
Inhalátor Pari Junior Boy
Pediatrické odd.
216,20
18.
Inhalátor Pari Sinus
Pediatrické odd.
299,37
19.
Digitálny tlakomer
ODCH
80,00
20.
Digitálny tlakomer
ODCH
80,00
Celková suma
2159,57
Splnenie plánovaných zámerov v roku 2014 :
1. január – december 2014 – pokračovanie marketingovej činnosti – príprava článkov do
regionálnej tlače, príprava informácií pre pacientov a personál na informačné tabule
2. február 2014 - výmena klimatizačných jednotiek a filtrov na centrálnych operačných sálach.
3. február – apríl 2014 – príprava a realizácia sťahovania pracovísk JZS v odbore urológia,
otorinolaryngológia, oftalmológia, sťahovanie ambulancií.
4. jún 2014 – presťahovanie neurologického oddelenia
5. november 2014 – zapojenie nemocnice do kampane boja proti dekubitom, rozdávanie
malých vankúšikov ako symbolov boja proti dekubitom. Vankúšiky boli zhotovené
sestrami a pacientami z denného psychiatrického stacionára.
6. august - december 2014 - vymaľovanie chodieb oddelení a prečalúnenie lavičiek pre
pacientov
7. november 2014 – vybavenie pracoviska urgentného príjmu kamerovým systémom
8. december 2014 – vybavenie a spustenie do prevádzky neurologickej JIS
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
65
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
9.2 Zámery v plnení
V roku 2015 nemocnica bude naďalej pokračovať v začatých aktivitách týkajúcich sa
zvyšovania informovanosti obyvateľov regiónu Liptovský Mikuláš, opätovne sa plánuje
zapojiť do boja proti dekubitom a bude pokračovať vo vzdelávacích aktivitách určených pre
zdravotníckych pracovníkov.
Vybrané činnosti, ktoré neboli v roku 2014 splnené, sú plánované na realizáciu v roku 2015.
9.3 Nové zámery
Základné zámery rozvoja nemocnice na r. 2015 - 2016:
Hlavným zámerom bude prijať účinné racionalizačné opatrenia tak, aby sa napriek
zložitým a náročným finančným pomerom, ktoré pred LNsP Liptovský Mikuláš stoja,
podarilo udržať úroveň poskytovaných zdravotníckych služieb, čo do rozsahu a na
požadovanej úrovni.
LNsP za tým účelom:
I. Na úseku LPS:
1. LNsP bude naďalej v spolupráci so ŽSK požadovať od zdravotných poisťovní zvýšenie
zmluvných objemov v segmente špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v segmente
SVLZ a CT a preplatenie vykonaných, revíznymi lekármi uznaných výkonov poskytnutej
zdravotnej starostlivosti (nadlimitov).
2. Pripraví a zabezpečí dobudovanie verejnej lekárne v areáli nemocnice.
3. Opätovne vykoná analýzu efektivity činnosti u všetkých oddelení a pracovných úsekov s
cieľom, aby sa zabezpečilo plnenie úloh činnosti i pri menšom početnom stave
zamestnancov.
4. Zaistí vykonávanie odbornej prípravy všetkých pracovníkov, ktorých činnosť má priamy
vplyv na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Kompetentnosť pracovníkov,
ktorým možno prideliť úlohy ovplyvňujúce starostlivosť o pacienta/klienta
v zdravotníckom zariadení a kvalifikovaný personál schopný plniť požiadavky
zainteresovaných strán - zdravotné poisťovne a úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou sú prvoradými záujmami manažmentu v oblasti zabezpečenia ľudských
zdrojov požiadavky.
5. Zabezpečí pokračovanie vo zvyšovaní informovanosti obyvateľstva o rozsahu
poskytovaných zdravotníckych služieb a zabezpečí propagáciu činnosti nemocnice
a poskytovaných zdravotníckych služieb a medializáciu dosahovaných dobrých
výsledkov.
6. Pripraví podklady na zriadenie a otvorenie Domu ošetrovateľskej starostlivosti s denným
stacionárom, s predpokladaným počtom lôžok 20.
7. V spolupráci s primármi oddelení bude hľadať možnosti rozvoja a poskytovania tzv.
platených zdravotníckych služieb.
II. Na úsekoch prevádzkovo-technických a ekonomických LNsP:
1. Vykoná pravidelné realizácie požadovaných revízií a preventívnych prehliadok prístrojov.
2. Naplánuje a vykoná vymaľovanie jednotlivých oddelení a pracovísk.
3. Vykoná analýzu spotreby čistiacich, kancelárskych potrieb a spotrebu všeobecného
materiálu, materiálu na opravy a údržbu a priebežne bude znižovať spotrebu čistiacich
a kancelárskych potrieb, všeobecného materiálu, materiálu na opravy a údržbu zavedením
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
66
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
LNsP Liptovský Mikuláš
mesačných/kvartálnych limitov na čistiace a kancelárske potreby, všeobecný materiál,
materiál na opravy a údržbu.
4. Opätovne vykoná analýzu efektivity činnosti u všetkých oddelení a pracovných úsekov s
cieľom, aby sa zabezpečilo plnenie úloh činnosti i pri menšom početnom stave
zamestnancov.
5. V spolupráci so ŽSK bude riešiť možnosti využitia voľných nebytových priestorov
s cieľom dosiahnutia príjmov.
6. V prípade zverejnenia výzvy, opätovne pripraví žiadosť a projekt na poskytovanie
nenávratnej finančnej výpomoci na rekonštrukciu bývalého gyn.-pôrodníckeho pavilónu.
Liptovský Mikuláš, dňa 4.2.2015
Ing. Ľudmila Pohančeníková
riaditeľka LNsP
Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Tabuľkové prehľady vybraných ukazovateľov hospodárenia LNsP
Príloha č. 2 - Vyhodnotenie vzdelávania
Príloha č. 3 – Vyhodnotenie indikátorov kvality ošetrovateľskej starostlivosti
Príloha č. 4 – Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti
LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
Vydané: 4.2.2015
Spracovali: PhDr. Cvengrošová Koleňová, Mgr. Gregorová
Revízia : 0
67
Download

správa o činnosti a hospodárení za rok 2014