TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Transfer univerzitného výskumu do praxe
Anton Čižmár
rektor TUKE
[email protected]
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
graduates
2 088
894
603
237
3. Mechanical Engineering (1952)
2 112
929
4. Electrical Engineering and Informatics (1969)
2 426
902
5. Civil Engineering (1977)
1 036
333
6. Economics (1992)
1 132
421
7. Manufacturing Technologies (campus in Presov) (1992)
1 124
489
8. Arts (1998)
288
73
9. Aeronautics (former University of military) (2005)
898
399
1. Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology (1952)
2. Metallurgy (1952)
more than 77.000 alumni
students
11 707 students,
4 677 graduates in 2013 (Bc . Ing. PhD.)
398 degree programs (Bc. Ing. PhD.)
979 pedagogic staff
881 other staff (administration, technical)
125 mil. EUR total current assets
robustness
teacher/student
interesting composition of its faculties
TUKE uniqueness is based on:
72,7 mil. EUR total revenue FY 2013:
▪ 41,2 mil EUR government support
▪ 31,5 mil EUR from other sources!
VÝCHODNÉ SLOVENSKO ZÚFALO POTREBUJE!
1. zlepšenie kvality života
2. zatraktívnenie regiónu
1. Regionálne a miestne samosprávy
2. Univerzity
3. Podnikateľskú komunitu
Košice IT Valley integruje všetkých hlavných hráčov.
Zakladajúci členovia združenia (10), v roku 2006 :
 Univerzity (TUKE, UPJŠ)
 Regionálna samospráva (KSK)
 ICT firmy (T-Systems, NESS, Siemens PSE, VSE IT, Cisco, ST, Microsoft)
- v súčasnosti ... viac ako 30 členov
- okolo 5000 nových ICT pracovných pozícií !!!
(z toho 80% absolventov TUKE)
- cca 20% už má vyššie ambície
KOŠICE IT VALLEY – ÚSPEŠNÝ PRÍBEH
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Basic Roles of the University
Knowledges
R&D
Education
Learning
Knowledge
Graduates
Transfer of
technologies
- UCITT -
Solutions
Know-how
Patents
Expertises
Projects
Market – practice, guidance, courses
UCITT - University Center for Innovation, Technology
Transfer and protection of intellectual property rights
Developing of services able to ensure required performance
of R&D activities, collaborative projects, transfer processes etc.
The services fully support:

Preparation, development and performance of national and international R&D activities.

Efficient collaboration and technology transfer with social and commercial practice.

Development and establishment of relevant „Spin – off“ and „Start – up“ firms.

Human resource development for management and administration of research and TT.

Marketing in the fields of R&D and Technology Transfer.
For more information, visit the website http://ucitt.tuke.sk
Externá spolupráca
Medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a vývoja
a prístup k centrám excelentosti
Zmluvná zahraničná VaV spolupráca
TECHNICOM
NárodnáUVP
spolupráca
a prístup k zdrojom pre VVI
Centrum VUKONZE
Zmluvná národná VaV spolupráca
Úroveň fakúlt a
pracovísk TUKE
Celouniverzitná úroveň
VEDENIE TUKE
KC ZATIPS
COMPETENCY CENTRE
KC ZATIPS
Žilinská univerzita - The University of
Zilina is unique in Slovakia as it has a
long tradition of providing education in
the fields of transport and
communications. During the last period
the University became an educational
and research institution with a broad
profile in areas of science, technology,
economics, management, and recently,
educational and natural sciences. The
Faculty of Mechanical Engineering is the
partner of KC ZATIPS
COMPETENCY CENTRE FOR KNOWLEDGE TECHNOLOGIES APPLIED AT
INNOVATION OF PRODUCTION SYSTEMS FOR INDUSTRY AND SERVICES
VRP ZaSS a
UCITT - koordinačné
riadiace pracovisko
ELCOM – SME with R&D activities in
application of information and
communication technologies and
support systems for SMEs
IPM SOLUTIONS- R&D activities in
areas of CAD/CAM/CAE solutions
and products .
Technická univerzita v Košiciach The Technical University of Kosice
is holder and coordinator of the KC
ZATIPS . Relevant departments from
three Faculties (the Faculty of
Electrical Engineering and Informatics,
the Faculty of Mechanical Engineering,
the Faculty of Manufacturing
Technologies with a seat in Prešov) are
leaders I of eight research laboratories .
CEIT SK - research SME, R&D
activities, projects and products
mainly in bioengineering, bionic,
digital and virtual enterprises and
intelligent control for production
systems and smart products
T-Systems Slovakia – doter
company of Deutsch Telecom with
research oriented on field of cloud
computing
UVP TECHNICOM
ZTS VVÚ – research oriented SME
with orientation on development and
production intelligent mobile robotic
systems.
TECHNICAL UNIVERSITY
OF KOŠICE
Techniclogický VaV
(Apl. výskum)
BERG
PVVP – Výskumné a vývojové projekty
PAVITT – Inovácie a transfer technológií
PODUV – Ochrana duševného vlastníctva
RLZAMS – Rozvoj ľudských zdrojov v IaTT
Marketing
Správa portálu
ANTIK Telekom - SME with R&D
activities in internet and
telecommunication services,
technologies and systems . v
oblasti doručovania internetového
Podporné pracoviská pre informačné a
komunikačné zabezpečenie
24
UK TUKE
Výskumno-realizačné pracovisko pre získavanie a
spracovanie surovín (VRP ZaSS)
ÚVT
Podpora rozvoja VaV fakultami a rektorátnymi pracoviskami
Kontaktné centrá
Centrum
excelentnosti
Centrum
výskumu
riadenia
Centrum
excelentného
Centrum
informačných
a
Centrum
excelentného
výskumu
integrovaného
výskumu
apre
technických,
environmentálnych
integrovaného
výskumu
komunikačných
technológií
získavania
aSjF
spracovania
HF
FEI
využitia
progresívnych
materiálov
a progresívnych
humánnych
rizík
pre
trvalý
stavebných
znalostné
systémy
zemských
zdrojov
a technológií
oblastia v
rozvoj
produkcie
avvýrobkov
konštrukcií,
materiálov
automobilovej
elektroniky
strojárstve
technológií
- Národné a cezhraničné VaV projekty
- RTD W2W spolupráca s priemyslom
Centrum výskumu účinnosti integrácie
kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov
energií (Centrum VUKONZE )
Kompetenčné centrum znalostných technológií pre
inovácie produkčných systémov v priemysle a
službách (KC ZATIPS)
ITKON – SMEs with R&D activities
in customer driven applications of
ICT manly in different areas of
water resources management
Podnikateľský
„High-Tech“
inkubátor
Prešovská univerzita v Prešove The University of Prešov has provided
the highest standards of academic
s across a wide range of studies in the
fields of humanities, natural, theological,
and managerial sciences, health and
sports.. In the KC ZATIPS the University
is reperesented by the Faculty of
Humanities and Natural Sciences with
the Department of Geography and
Regional Development .
- VaV projekty
- Bilaterálne dohody
- Členstvo v organizáciách, klastroch a pod.
- Dopady medzinárodných projektov
SvF
EkF
FVT
FU
LF
Rektorátne pracoviská
Rozšírené kontaktné centrá
Bezbariérové
centrum
IRKR
CIIKT
ICV
Úroveň
špecifických
pracovísk VaV
Centrá excelentného výskumu
IKT pre
znalostné
technológie
Partnerské centrá excelentného
výskumu
Progresívne stavebné
konštrukčné materiály
a technológie
Získavanie a
spracovanie
zemských zdrojov
Výkonové elektronické systémy a materiály (ŽU v Žiline)
Progresívne materiály a
technológie pre
automobilovú elektroniku
Riadenie technických,
environmentálnych a humánnych
rizík v strojárenstve
Biomedicínske technológie (UPJŠ Košice)
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PÔSOBNOSTI UCITT
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Top 20 účastníkov 6. RP / IST z NMS podľa financovania:
UNIVERSITY OF BUDAPEST
JOZEF STEFAN INSTITUTE
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
UNIVERSITY OF CYPRUS
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZEJ PAN
HOLOGRAFIKA EGYENI CEG
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
IBM - CZ
GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE PARTNEROV TUKE
VYPLÝVAJÚCE Z PROJEKTOV 7. RP
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (TUKE)
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF POZNAN
UNIVERSITY OF WARSAW
UNIVERSITY OF KRAKOW
UNIVERSITY OF WROCLAW
POLISH ACADEMY OF SCIENCES
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VÄZBA NA MEDZINÁRODNÝ NETWORKING
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
CENTRUM TECHNOLOGICKÝCH INOVÁCIÍ
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Koordinácia a zabezpečenie pilotných projektov aplikovaného
výskumu a vývoja v prioritných oblastiach kompetencií
UVP TECHNICOM
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Servisný robot SCORPIO
•
Mobilný servisný robot na odstraňovanie nástražných výbušnín najmä pod autami
•
Robustné ovládanie rečovými povelmi v nepriaznivých podmienkach
zapnúťprednésvetlá
turn on front lights
vypnúťprednésvetlá
turn off front lights
stavsystému
system status
sil
sil
päť
five
pásy
tracks
tridsať
thirty
stupňov
degrees
deväťdesiat
ninety
Pracovný balík 1 (PB 1): Pilotný aplikovaný výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Detekcia a sledovanie osôb pohybujúcich sa v krátkom dosahu pomocou UWB radarových
systémov, návrh zákazníckych integrovaných obvodov
Pracovný balík 2: Pilotný aplikovaný výskum a vývoj v oblasti elektroniky a riadiacich systémov
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Výskum budovania a projektovania automatizovaných a robotických systémov
Pracovný balík 3: Pilotný aplikovaný výskum a vývoj progresívnych strojárskych technológií, systémov a produktov
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Vývoj adaptívnych tensegrity konštrukcií
2000
S03A
1750
ANSYS
ΔFEM
N [N]
1500
1250
1000
750
500
0
100
200
300 400 500
TIME [s]
600
700
800
Adaptive tensegrity arch
Action member
Pracovný balík 4: Pilotný aplikovaný výskum a vývoj riešení v oblasti stavebných technológií
a konštrukcií inteligentných stavieb
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
▪ Vývoj šachtovej pece pre výrobu magnezitového
slinku s využitím vsádzky s nižšou zrnitosťou
▪ Vývoj ťažobných a spracovateľských technológií fotoelektrónová spektroskópia pre pokročilú
chemickú analýzu povrchu materiálov
Porovnanie prínosov novej šachtovej pece
oproti BAT technológiám :
▪ 20 – 25 % úspory energie
▪ Zvýšenie merného výkonu
▪ Zvýšenie ekologického dopadu (zhodnotenie
úletov, zníženie CO a NOx v spalinách)
▪ Zvýšenie kvality produktu a prevádzkovej spoľahlivosti
Šnekový podávač
1m
Násypka
Vsádzka
2m
Sušenie a
predohrievacia
zóna
Komín
Odťahový
ventilátor
Cykló
n
1m
Úlety
Kalcinačné
1,5m
horáky
Kalcinačná
zóna
Fotoelektrónový spektroskop
Vysokoteplotný
ventilátor
1,5m
Slinovacia
zóna
Slinovacie
horáky
1m
Vyrovnávacia
zóna
MF
Cyklón
Kaustik
1,5m
Vzduch
Chladiaca zóna
s excitáciou atómov röntgenovými a ultrafialovými fotónmi
vo veľmi vysokom vákuu - XPS a UPS
1,4 m
1,5m
Výsypka
štvorčinný
vyberač
Slinok
Slinok
Pracovný balík 5: Pilotný aplikovaný výskum a vývoj riešení pre oblasti spracovania surovín
a šetrného využívania prírodných zdrojov
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
CISCO IPv6 Lab
CISCO Telepresence
Laboratórium ABB
VW robot. systémy
Laboratórium IBM
METROTOM Carl Zeiss
Vodný model USS
RWE
T-Systems
FORD GETRAG
VYBRANÉ AKTIVITY:
▪ Centrum VUKONZE (spolupráca s KSK a s partnermi projektu KNOWBRIDGE-7.RP)
▪ VRP ZaSS (spolupráca so 7 firmami a účasť vo veľkom výskumnom projekte I2MINE-7.RP)
Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín
▪ Transfer technológií – napr. prototyp kompaktného pohonu pre elektromobily
a servisné mobilné roboty sa uplatnenia v ZŤS VVÚ KE, Spinea PO a ďalších
TRANSFER TECHNOLÓGIÍ A UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
OECD analysis framework - National and Regional Context
Where these four domains are integrated, the universities can be seen to be occupying
a “proactive” and not just “passive” role in the regional development
TEACHING
FUNCTION OF
THE UNIVERSITY






about 40 courses (education units) for Embraco,
VW Slovakia: „IngA“, Internship, labs, etc.,
US Steel Kosice Internship,
RWE – TUKE agreement about PhD support,
CISCO Academy programme,
T-Systems Slovakia - tailored courses.
PUBLIC SERVICE
ROLE OF
THE UNIVERSITY
▪ EHMK Kosice 2013
▪ Steel park creative factory
▪ Kosice creative industry
Slovak Association of
Automation Technology and Robotics
ENGAGEMENT OF
UNIVERSITY
MANAGEMENT IN
LOCAL CIVIL SOCIETY
▪ IT industry 5000 new jobs since 2006
▪ more IT companies in the region
▪ more high-tech job positions
Celosvetové finále Imagine Cup (2011) v New Yorku, 18 najlepších tímov na svete
•
•
•
Integrovanie aplikácií a technológií.
Rieši orientáciu v priestore pre zrakovo
postihnutých ľudí- technológia Blind View.
Najdôležitejšou súčasťou systému je „Vzdialený
asistent“ - navádzanie na diaľku druhou osobou
pomocou inteligentných mobilných telefónov.
NAŠE ÚSPECHY
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Excalibur z TUKE zvíťazil v celosvetovej súťaži Telekom Innovation Contest
Víťazný tím v zastúpení: Peter Lupták,
Ivan Klimek, Tomáš Korenko - víťazi
medzinárodnej
súťaže
Telekom
Innovation Contest 2013
Slovenský start-up Excalibur vyhral
medzinárodnú súťaž Telekom Innovation
Contest a dostal 500 000 Eur na vývoj
produktu od Deutsche Telekom.
Excalibur - bezpečný spôsob na overenie
identity.
NAŠE ÚSPECHY
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
„AKTIVITA ZVYŠUJE ÚSPECH“
NAŠE ÚSPECHY
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Súťaž inovatívnych študentských
a zamestnaneckých nápadov
a projektov, ktoré majú potenciál pre vytvorenie
budúceho startup, alebo ktoré vznikli už v rámci
existujúcich startupov.
NAŠE ÚSPECHY
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
ĎAKUJEM!
© TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Download

A2 Cizmar TUKE