ZÁPISNICA
zo 16. Valného zhromaždenia CPaCRZS konaného dňa 01.12.2010
v Pezinku
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program : 1. 8,30 h prezentácia + raňajky
2. 8,45 h zasadnutie Predstavenstva Cechu + Revízna komisia
3. 9,20 h otvorenie semináru
4. 09.25 – 10.30 h – Ing. Ján Štulc riaditeľ ORV, Ing. Oľga Jobeková vedúca
odd. ŠVPS SR
5. 10,30- 11,10 h – Ing. Štefan Csukás – inšpektorát práce Bratislava
6. 11,30 h – prestávka na kávu 20 minút
7. 11,50 – 12,20 h – Plk. Ing. Emil Moťovský, riaditeľ OR HaZZ SR
8. 12,30 h – otvorenie Valného zhromaždenia Cechu PaCRZS, voľba
komisii,schválenie programu
9. 12,40 – 13,40 správa o činnosti Cechu
- Ing. Vojtech Gottschall –predseda Predstavenstva
- Ing. Vojtech Szemes,CSc.-cechmajster Cechu
- Ing. Dušan Stanislav – predseda Revíznej komisie
Vystúpenie hostí – diskusia – záver VZ
10. 13,50 h spoločný obed
Rokovanie XVI. Valného zhromaždenia CPaCRZS otvoril, prítomných privítal a oboznámil
s programom VZ Ing. Vojtech Gottschall.
Zloženie pracovných komisií počas 16. VZ CPaCRZS :
-pracovné predsedníctvo : Ing. Vojtech Szemes, CSc., Ing. Vojtech Gottschall,
p.Tomáš Czucz, Ing. Dušan Stanislav
-mandátová komisia
-návrhová komisia
-zapisovateľka
-overovatelia zápisnice
-poverený vedením VZ
:
:
:
:
:
p. Andrea Horváthová, Ing. Jana Krajčovičová
p. Tibor Havetta, p. Jozef Oremus, Ing.Bohumír Sabo,CSc.
Ing. Jana Krajčovičová
Ing. Miroslav Borovský, p.Štefan Foldes
p. Tomáš Czucz
Prítomní členovia CPaCRZS jednohlasne odsúhlasili pracovné komisie a program VZ.
16. VZ CPaCRZS schválilo nasledovné uznesenie :
A. Zobralo na vedomie : - Správu o činnosti P-Cechu za rok 2010 bez pripomienok
- Správu revíznej komisie za rok 2010 bez pripomienok
- Správu a stanovisko Cechmajstra za rok 2010bez pripomienok
- Správu mandátovej komisie bez pripomienok
B. Schválilo
: - Voľby pracovných komisií-mandátovej a návrhovej
- Ročný príspevok na činnosť Cechu vo výške 110 € na rok 2011
- Plán aktivít a úloh činnosti Cechu pre rok 2011 podľa návrhu
- Rozpočet Cechu na rok 2011 bez pripomienok
- Postup Predstavenstva Cechu PaCRZS k vytvoreniu strešnej
organizácie zastupujúcej pekárov a cukrárov na Slovensku
- za nových členov Cechu PaCRZ Slovenska :
1. Luciu Májovskú, RRP, Sekule
2. PPO SK s.r.o. Stupava
3. TOPEC a.s., Topoľčany
C. Ukladá
: - Predsedovi predstavenstva spracovať návrh hlavných úloh do
časového, vecného a organizačného plánu na rok 2011
- Predsedovi predstavenstva zapracovať pripomienky a námety z
diskusie do plánu úloh na rok 2011
- Členom CPaCRZS uhradiť príspevok na činnosť Cechu
v termíne do 30.03.2011
Zasadnutie 16. VZ CPaCRZS ukončil Ing. Vojtech Gottschall , prítomným poďakoval za
účasť a spoluprácu , zaželal pokojné vianočné sviatky a úspechy v Novom roku .
Zapísala : Ing. Jana Krajčovičová
Overovatelia : Ing. Miroslav Borovský
p. Štefan Foldes
Ing. Vojtech GOTTSCHALL v.r.
predseda Predstavenstva CPaCRZS
Download

PDF dokument - Cech pekárov a cukrárov regiónu západného