Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s. Zvolen
Prevádzkový poriadok
Schválený dňa: 01.04.2012
Spracoval : Ing. Gabriela Marková
technológ
Schválil: Ing. Milan Priecel
prevádzkovo-technický riaditeľ
1
OBSAH
1. Úvod
2. Riadenie prevádzky a bezpečnosti na úrovni manažmentu
akciovej spoločnosti a kontrolná činnosť
2.1. Prevádzkovo-technický riaditeľ
2.1.1. Oblasť riadenia
2.1.2. Oblasť prípravy a realizácie dopravy
2.1.3. Oblasť realizácie dopravy
2.1.4. Oblasť kontroly
2.1.5. Oblasť doplnková
3. Dispečeri
4. Rušňovodiči
4.1. Nástup na HDV
4.2. Zbrojenie HDV
4.3. Opravy HDV
4.4. Odovzdávka kľúčov z HDV a ich uzamykanie
4.5. Pretáčanie HDV
5. Technik opráv HDV
2
1.
Úvod
Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s. (ďalej len SŽDS, a.s.) so
sídlom Na Štepnici 1,960 01 Zvolen 03 je držiteľom licencie na prevádzkovanie
dopravy na dráhe pod evidenčným číslom 1118/2007/L, vydanú Úradom pre
reguláciu železničnej dopravy a
Bezpečnostného osvedčenia dopravcu pod
evidenčným číslom: 32/2004/BOD vydaného Štátnym dráhovým úradom.
V zmysle Smernice 2004/49/ES všetci prevádzkovatelia železničného systému,
manažéri infraštruktúry a železničné podniky sú zodpovední za bezpečnosť vlastnej
systémovej oblasti a sú povinní spolupracovať pri realizácii opatrení na kontrolu
rizika.
2. Riadenie prevádzky a bezpečnosti na úrovni manažmentu
akciovej spoločnosti a kontrolná činnosť
Základnou činnosťou spoločnosti je realizovanie obojsmernej pravidelnej
i nepravidelnej nákladnej dopravy po železnici, pričom hlavnou prednosťou je vysoká
kvalita poskytovaných služieb a garantované dodacie lehoty. Pri riadení železničnej
prevádzky je potrebné vždy prihliadať na jej včasnosť, bezpečnosť, plynulosť a riadiť
ju tak, aby sa predchádzalo nehodovým udalostiam, mimoriadnostiam a závažným
pracovným úrazom v prevádzkovaní dopravy na dráhe ŽSR, vlečkách a koľajiskách
iných dopravcov a prepravcov.
Za kladné a operatívne riadenie spoločnosti zodpovedá predseda
predstavenstva, priamo riadi riaditeľa úseku prevádzkovo - technického .
2.1. Prevádzkovo-technický riaditeľ
Prevádzkovo - technický riaditeľ s dlhoročnými železničnými prevádzkovými
skúsenosťami v súčinnosti s ustanoveniami systému riadenia bezpečnosti a s
organizačnou štruktúrou spoločnosti zabezpečuje prevádzkovanie dopravy na
dráhe. Výber najdôležitejších činností je rozčlenený do oblasti riadenia, prípravy
realizácie dopravy , realizácie dopravy, kontroly a doplnkovej.
2.1.1. Oblasť riadenia
Hlavnou pracovnou náplňou prevádzkovo-technického riaditeľa je priame
operatívne riadenie prevádzkových zamestnancov spoločnosti v pozíciách dispečer,
rušňovodič, technik opráv HDV, technológ, vozmajster, komerční zamestnanci pri
zabezpečení kvalitnej, plynulej a bezpečnej dopravy a súvisiacich činností.
Zabezpečuje výrobné prostriedky spoločnosti t.j. vyhovujúce hnacie dráhové vozidlá
( ďalej len HDV ). Jednou z dôležitých úloh riaditeľa je výber personálneho obsadenia
odborne kvalifikovanými zamestnancami , ktorý zaručuje vysoké percento plnenia
plánovaného hospodárskeho výsledku. Pri riešení sporných situácii vo vzťahu
k zákazníkom využíva znalosť legislatívy a ostatných právnych predpisov súvisiacich
s technológiou prepráv , a tým najefektívnejšieho vypracúva návrhy odberateľských
a dodávateľských zmlúv. Koordinuje prácu dispečerského aparátu spoločnosti
s dispečerskými aparátmi železničnej infraštruktúry na Slovensku i v susedných
štátoch EÚ a partnerských dopravcov a zaisťuje tak plynulý chod uceleného vlaku
na celom prepravnom úseku. Monitoruje nedostatky , ktoré vznikli pri realizácii
3
zákaziek a navrhovaním nápravných opatrení skvalitňuje koordináciu činností v rámci
úseku.
2.1.2 Oblasť prípravy realizácie dopravy
Dôležitou a prvoradou činnosťou v oblasti prípravy realizácie dopravy je
vypracovanie efektívnej kalkulácie pre každú dopravnú reláciu samostatne so
zapracovaním všetkých v úvahu prichádzajúcich prevádzkových nákladov ( HDV,
rušňovodiči, dopravná cesta, PHM,...) s prevádzkovými technologických postupmi
a ostatnou dokumentáciou. Riaditeľ prevádzkovo-technického úseku navrhuje
spôsob realizácie novej zákazky ( typ a počet HDV, maximálna brutto hmotnosť
uceleného vlaku ( ďalej UV ), dĺžka vlaku, výber najvhodnejšej trasy , obrátkovosť
a normy výkonu pre rušne a ľudí ).
Konzultuje spôsob realizácie dopravy po technologickej stránke s dispečermi,
technikom opráv HDV ako aj so zákazníkom a vyberá alternatívu , ktorá spĺňa
požiadavky oboch zúčastnených strán. Spolupracuje pri tvorbe grafikónu vlakovej
dopravy ( ďalej len GVD ) vnútroštátnych a medzinárodných nákladných vlakov.
2.1.3. Oblasť realizácie dopravy
Komplexne celý prevádzkový tím sa zúčastňuje na zrealizovaní plánovaných
prepráv. Vzájomnou spoluprácou všetkých zamestnancov sa snaží dosiahnuť
najlepšie plnenie hospodárskeho výsledku spoločnosti. Každý účastník prevádzkovej
činnosti je povinní aktívne ovplyvňovať znižovanie prevádzkových nákladov.
Podrobné rozčlenenie činností dispečerov , rušňovodičov je uvedené nižšie
v bodoch 3. a 4..
2.1.4. Oblasť kontroly
pravidelne
kontroluje
nasadzovania
Prevádzkovo–technický
riaditeľ
a efektívne využitie hnacích dráhových vozidiel a prevádzkových zamestnancov a
zabezpečuje správnosť rozhodovania sa pri smerovaní prepráv (znižovanie Rv jázd,
synergie, využitie najvhodnejších HDV,...). Operatívne tiež sleduje
včasné
zadávanie objednávok na trasy vlakov, odriekanie vlakov, vyťaženia vlakov a
efektívnosť rušňových jázd, dodržiavanie plánovaného hospodárskeho výsledku
spoločnosti. Kontrolou došlých faktúr od zákazníkov a dodávateľov po obsahovej
stránke a odsúhlasovaním s ekonomickým strediskom predchádza prípadným
reklamáciám.
2.1.5.Oblasť doplnková
Riaditeľ plní povinnosti vo vzťahu k štátnym orgánom ( ŽSR, ÚRŽD, MDPaT,
Štatistický úrad,...), sleduje platnosti licencií a predpisov , spolupracuje pri tvorbe
dokumentov spoločnosti,
predkladá
návrhy
na vypracovanie smerníc a
pracovných postupov, pravidelne
vyhodnocuje zmenové plány spoločnosti,
vypracováva podklady do verejných súťaží a výberových konaní , do Výročnej
správy
SŽDS, vyhodnocuje zrealizované výkony za dané časové obdobie
( vlkm,hrtkm,hrt, spotreba PHM,...), zúčastňuje sa na vyšetrovaní nehodových
udalostí, pracovných úrazov, týkajúcich sa zariadení a zamestnancov spoločnosti,
komunikuje
a spolupracuje s vyšetrujúcimi orgánmi , spolupracuje tiež pri
vypracovaní havarijných plánov, plánov vyrozumenia, dokumentov bezpečnosti,
4
v oblasti požiarnej ochrany, zabezpečuje
lekárničky,...).
ochranné
pomôcky (ošatenie, obuv ,
3. Dispečeri
zabezpečujú realizáciu plánovaných prepráv
objednávajú trasy na tratiach ŽSR, MÁV, ČD
sledujú výlukové činnosti a následne zohľadňujú výluku pri objednávaní
trasy a nasadzovaní vlakových náležitostí
spolupracujú s dopravcami susedných železničných správ, resp.
externými dopravcami
informujú zákazníkov o prístavbe resp. odsune uceleného vlaku
(ďalej UV ) loženého alebo prázdneho
zabezpečujú personálne obsadenie HDV
plánujú nástupy rušňovodičov, Rg cesty
plánujú nástupy a pracovnú činnosť posunovačov a vozmajstrov podľa
potreby
plánujú časy zbrojenia HDV v spolupráci s technikom opráv HDV
spolupracujú s technikom opráv HDV pri plánovaní opráv HDV
v spolupráci s technikom opráv HDV plánujú pravidelné technické kontroly
HDV
sledujú stav pohonných hmôt jednotlivých HDV(nahlasujú rušňovodiči )
v zmysle tabuliek traťových pomerov ( ďalej TTP) príslušnej trate
(normatív UV, sklonové pomery ) stanovujú rýchlosť plánovaných
vlakov, počet HDV
operatívne riešia mimoriadnosti (poruchy HDV, výluky , časové posuny
prístavby UV , výmenu rušňovodičov,... )
informujú bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečného tovaru
RID
spracovávajú elektronický súpis vozňov príslušných UV v PIS-e, ISOŘKadr-i, WebCompost-e, KAPELL-e
sledujú pohyb zavedených vlakov v informačných systémoch
priebežne poskytujú informácie obchodníkom pri nových prepravách
denne zakresľujú splnený GVD
zapisujú kilometrické behy jednotlivých HDV pre potreby realizácie
plánovaných opráv
v zimnom období stanovujú začiatok a ukončenie pretáčania
dieselových HDV podľa klimatických podmienok
priebežne kontrolujú prevádzkové záznamy, cestovné príkazy
rušňovodičov , ktoré po
ukončení mesiaca odovzdávajú na ďalšie
spracovanie
plnia ostatné príkazy nadriadeného
5
4. Rušňovodiči
Výkonní prevádzkoví zamestnanci, ktorí odbornou, zdravotnou,
zmyslovou a psychologickou spôsobilosťou
v zmysle Systému riadenia
bezpečnosti zabezpečujú plynulú vozbu vlakov spoločnosti.
o absolvujú odborné skúšky 24 B2, skúšky z BZ1 a pravidelné povinné
poučovanie 2x ročne
o zapisujú potrebné údaje do Odovzdávkovej knihy HDV (dátum,
priezvisko rušňovodiča , traťové úseky, prejdené km podľa ukazovateľa
registračného rýchlomera, počet km od poslednej prehliadky )
o sú preukázateľne oboznámení s funkciou rýchlomera a jeho obsluhou
o pred jazdou na HDV sú povinní skontrolovať stav rýchlomera a jeho
pohonu
o po ukončení jazdy na rýchlomernom prúžku ponechanom v rýchlomere
vykonajú príslušný zápis
o vykonávajúci vozbu nákladných UV v zmysle platných železničných
dopravných predpisov , zošitových cestovných poriadkov a TTP
a s tým súvisiaci posun
o zodpovedajú za prevádzkový stav prideleného HDV a jeho efektívne
využitie
o zodpovedajú za zabezpečenie odstavených železničných vozňov
v železničných staniciach v súlade s novelizovanými Prílohami 24
Prevádzkového poriadku príslušnej železničnej stanice
o zodpovedajú za zabezpečenie odstaveného HDV proti nežiadúcemu
pohybu (zabrzdením ručnej brzdy, podložením, kombináciou podľa
sklonových pomerov)
o priebežne kontrolujú technický stav prideleného HDV a to
predovšetkým tých časti, ktoré majú bezprostredný vplyv na
bezpečnosť, spoľahlivosť, ekológiu a hospodárnosť prevádzky (či
neuniká olej, PHM a pod.)
o sú povinní zabezpečiť čistotu okien stanovišťa a návestných svetiel
HDV s ohľadom na predpisy a normy o bezpečnosti pri práci, udržiavať
čistotu kabíny, strojovne, prípadne ďalších časti HDV
o v prípade technickej poruchy železničného vozňa počas prepravy
rozhodnú o tom, či vozeň bude pokračovať v preprave ďalej vo vlaku
alebo bude odstavený v najbližšej nácestnej stanici
o zúčastňujú sa pri vykonávaní pravidelných prehliadok HDV ( podrobne
rozčlenené povinnosti v Predpisu pre prevádzku a údržbu hnacích
dráhových vozidiel spoločnosti SŽDS,a.s.
o nahlasujú poruchy HDV dispečerovi SŽDS , technikovi opráv HDV
o vykonávajú zbrojenie HDV
o spolupracujú s dispečermi SŽDS a zamestnancami ŽSR ( výpravca,
dispečer ) resp. Českých dráh v prípade mimoriadnych udalostí
o v zimnom období na motorových HDV vykonávajú pretáčanie HDV
podľa nariadenia dispečerov SŽDS
o plnia ostatné príkazy nadriadeného
o vykonávajú i prepravnú činnosť – odovzdávanie železničných vozňov
do vlečky a preberanie železničných vozňov z vlečky v súčinnosti so
6
zákazníkom potvrdzovanie prevzatia a odovzdania zásielok UV
v nákladnom liste vo vnútroštátnej preprave a v medzinárodnej
preprave v nákladnom liste CIM
4.1. Nástup na HDV
Miesto a čas nástupu rušňovodičov určuje službukonajúci dispečer. Pôsobnosť
činnosti SŽDS,a.s. je celoslovenská , nemá vlastné depo. Rušne sú odstavované po
výkone v železničných staniciach podľa realizovaných dopravných trás (Kúty, Košice,
Bratislava ÚNS, Haniska pri Košiciach, Vrútky, Čaňa ).
4.2.
Zbrojenie HDV
SŽDS, a. s. pri realizácii nákladnej dopravy po železnici využíva i motorové
HDV. Dozbrojovanie vykonávajú rušňovodiči v súčinnosti s technikom opráv HDV v
staniciach na dopravnej ceste ŽSR, nevyhnutne aj v čase ich výkonu alebo tesne
pred ním, aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality dodávateľských služieb –
k prekračovaniu dodacích lehôt prepravovaného tovaru vlakmi nákladnej dopravy.
Zbrojenie pohonnými hmotami do HDV na dopravnej ceste ŽSR pri
prevádzkovaní dopravy na dráhe je veľmi náročná a zodpovedná činnosť, ktorá si
vyžaduje mimoriadne opatrenia v staniciach, kde sa bude vykonávať. Za týmto
účelom sú vytypované stanice, v ktorých je možné zbrojiť PHM do dieselových HDV,
avšak SŽDS, a. s. musí mať uzatvorenú osobitnú zmluvu so ŽSR o podmienkach, za
akých môže túto činnosť vykonávať. V prípade ekologickej havárie je rušňovodič
povinný túto skutočnosť okamžite ohlásiť dispečerovi SŽDS a službukonajúcemu
výpravcovi stanice, ktorý zariadi potrebné v zmysle ustanovenia Prevádzkového
poriadku príslušnej stanice.
4.3.
Opravy HDV
Úkony údržby zamerané na obnovu úžitkových vlastností po poruche HDV
a jeho častí opotrebených alebo poškodených, ktorými sa uvedie vozidlo alebo jeho
časť do súladu s predpísanými technickými parametrami sú vykonávané na základe
uzatvorených písomných dokumentov ( Zmluva o dielo ). Na vykonanie dohodnutého
rozsahu služby je vyhotovená technikom opráv Objednávka.
Údržba dráhových vozidiel je v zmysle platného Predpisu pre prevádzku
a údržbu hnacích dráhových vozidiel spoločnosti SŽDS,a.s..
4.4
Odovzdávka kľúčov z HDV a ich uzamykanie
Rušňovodiči hnacieho dráhového vozidla po skončení výkonu riadne odstavia
HDV v zmysle ustanovení platných predpisov ,uzamknú a kľúče odovzdajú
službukonajúcemu výpravcovi v hore uvedených železničných staniciach.
7
4.5.
Pretáčanie HDV
Pretáčanie spaľovacích motorov HDV , ktoré sú odstavené na voľnom priestranstve
železničnej stanice vykonávajú rušňovodiči. Začiatok a ukončenie obdobia
pretáčania nariaďuje dispečer SŽDS podľa klimatických podmienok.
5. Technik opráv HDV
Zabezpečuje preberanie HDV ( novo zakúpených, prenajatých, po opravách )
a zároveň i zmluvné vzťahy pri kúpe alebo prenájme. Oslovuje potencionálnych
dodávateľov. Sleduje spotrebu prevádzkových náplní v spolupráci s dispečingom,
následne vystavuje objednávku na nákup PHM a určuje miesto a čas zbrojenia .Je
zodpovedný za prevádzky schopný stav všetkých hnacích dráhových vozidiel
spoločnosti pre plynulú prevádzku.
Realizuje pravidelné technické kontroly a prehliadky
HDV. Vyberá
optimálneho dodávateľa na opravu a údržbu z hľadiska času, nákladov a ostatných
stanovených kritérii, následne dohodne zmluvné podmienky v dodávateľských
zmluvách o opravách a údržbe HDV .Zodpovedá za vybavenie HDV pomôckami
k výkonu práce (ZCP,TTP,...).
Priebežne vyhodnocuje jednotkové náklady na prevádzku HDV. Spracováva
štatistiku využiteľnosti jednotlivých HDV, spotreby prevádzkových náplní na každom
HDV. Vedie potrebnú technickú dokumentáciu.
Spolupracuje s vyšetrujúcimi orgánmi v prípade mimoriadnych udalostí, o
ktorých
bezodkladne informuje majiteľov HDV. Kontroluje došlé faktúry po
obsahovej a cenovej stránke (za nákup prevádzkových náplní, za opravy a údržby,
za nájom HDV), odsúhlasuje s ekonomickým strediskom, pripravuje podklady
k reklamáciám .
8
Download

Prevádzkový poriadok SŽDS - Slovenská železničná dopravná