Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Prevádzkujúca železničnú nákladnú dopravu
vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu
VOZMAJSTER
Stručný popis výkonu činnosti, pracovnej náplne:
Vykonávanie technických prehliadok vlakov a vozňov. Vykonávanie skúšky brzdového zariadenia
vozňov vo vlakoch. Posudzovanie technického stavu vozňov.
Miesto výkonu práce:
Sekcia prevádzky, prepravy a vozňovej služby:
Stredisko prevádzky Bratislava, oblasť:
Bratislava,
Nové Zámky
Stredisko prevádzky Žilina, oblasť:
Žilina,
Púchov
Stredisko prevádzky Košice, oblasť:
Haniska pri Košiciach,
Špišská Nová Ves,
Košice,
Slovenské Nové Mesto
Sekcia Výchoslovenské prekladiská, Čierna nad Tisou,
oblasť Maťovce
Požiadavky na zamestnanca:
 zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona o dráhach, zmysl. skup. 3,
 nočná práca,
 zameranie vzdelania: technické, strojnícke, elektrotechnické
 prax v odbore: výhoda,
 odborné skúšky, certifikáty, osvedčenia: výhoda,
 počítačová zdatnosť: Windows, Office, Word, Excel – užívateľsky,
 požiadavky na osobnostné a charakterové vlastnosti: ochota pracovať v nepretržitej
prevádzke, vytrvalosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť učiť sa,
vykonávať prácu v kolektíve,
Ponuka spoločnosti:
 prípravu na výkon práce - kurz vozmajstrov,
 trvalý pracovný pomer,
 36 hodinový pracovný čas,
 rekondičné pobyty,
 doplňujúce vzdelávanie,
 príspevok na stravu,
 výhody z Podnikovej kolektívnej zmluvy,
 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Pracovný pomer uzavretý na: neurčitý čas
Možnosť nástupu: 4.5. 2015
V prípade Vášho záujmu prosím zašlite žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
s profesijným životopisom do 31.3.2015 na nižšie uvedenú adresu, resp. e-mailom (podľa
príslušného regiónu).
Uchádzač z externého prostredia (mimo ZSSK CARGO) je povinný zaslať vlastnoručne
podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov v znení:
„Zároveň ako dotknutá osoba udeľujem Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. podľa
§ 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním mojich
uvedených osobných údajov pre účely vyhláseného výberového konania.“
Kontakty:
Región Bratislava:
ZSSK CARGO
Sekcia personálnych služieb
Pracovisko Bratislava
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Región Žilina:
ZSSK CARGO
Sekcia personálnych služieb
Pracovisko Žilina
Hviezdoslavova 31, 010 01 Žilina
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Ako predmet uchádzač uvedie:
Ako predmet uchádzač uvedie:
„VÝBEROVÉ KONANIE“
Kontakt: Bc. Edita Hazlingerová,
tel.: 920/3235,
02/2029 3235
„VÝBEROVÉ KONANIE“
Kontakt: Ing. Eva Labudová,
tel.: 041/229 2405
Región Košice:
ZSSK CARGO
Sekcia personálnych služieb
Pracovisko Košice
Železničná 1, 041 79 Košice
Región Čierna nad Tisou:
ZSSK CARGO
Sekcia personálnych služieb
Pracovisko Čierna nad Tisou
Hlavná 4/10, 076 43 Čierna nad Tisou
e-mail: [email protected]
Ako predmet uchádzač uvedie:
e-mail:[email protected]
Ako predmet uchádzač uvedie:
„VÝBEROVÉ KONANIE“
Kontakt:
PhDr. Igor Hrušovský,
tel.: 910/5025
055/229 5025
Ing. Peter Lacko,
tel.: 910/5601
055/2295601
„VÝBEROVÉ KONANIE“
Kontakt:
Mgr. Angela Geriová,
tel.: 918/2408
056/2292167
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava oznamuje, že
osobné údaje poskytnuté na základe tohto oznamu získava za účelom vyhláseného výberového
konania.
Zároveň oznamuje dotknutým osobám, že:
1. poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že poskytnuté osobné údaje bude spracúvať len
počas obdobia trvania výberového konania, resp. obdobia na ktoré bol udelený súhlas.
2. jej práva upravuje § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má
podľa § 28 z. č. 122/2013 Z. z. okrem iného právo najmä na:
- opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
- na likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania, prípadne na ich
vrátenie, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady,
- na likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Download

VOZMAJSTER - ZSSK Cargo