Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
XI. sympózium „Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa“
6. – 8. september 2012
Trenčianske Teplice
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Vás pozýva na medzinárodné vedecké sympózium
XI. Symposium „Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa“
(História vzdelávania dospelých v strednej Európe)
Európske štandardy vzdelávania v systéme manažérstva kvality vysokých škôl
a inštitúcií celoživotného vzdelávania
European Standards of Education in the Quality Management System of Universities
and Institutions of Lifelong Education
6. – 8. september 2012
Trenčianske Teplice, Slovensko
Záštitu nad sympóziom prevzala Mgr. Gabriela Sláviková,
riaditeľka Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.
Vedecký garant sympózia: doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.,
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
XI. sympózium „Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa“
6. – 8. september 2012
Trenčianske Teplice
Medzinárodný vedecký výbor
Dr. h. c. doc. Ing. Sándor Albert, PhD., Inštitút celoživotného vzdelávania v Komárne, SR
prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc. PhD., DTI v Dubnici nad Váhom, SR
prof. Dr. Jana Goriup – Bezenšek, PhD., University of Maribor, Slovenia
prof. Dr. Elke Gruber, PhD., University of Klagenfurt, Austria
prof. Dr. Anita Klapan, PhD., University of Rijeka, Hrvatska
RNDr. Karol Korintuš, DTI v Dubnici nad Váhom, SR
Ing. Daniel Lajčin, PhD., gen. riaditeľ Dupres Group, Dubnica nad Váhom, SR
Dr. h. c. prof. Dr. František Mezihorák, CSc., PU v Olomouci, ČR
prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc., Olomouc, ČR
prof. Mihály Sári, PhD., Eötvös – József Collegge in Baja, Hungaria
prof. Dr. Erich Petlák, CSc., DTI v Dubnici nad Váhom, SR
prof. Dr. Gabriela Petrová, CSc., Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, SR
prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., Ministerstvo školstva SR, SR
prof. Ing. Róbert Štefko, CSc., Prešovská univerzita v Prešove, SR
doc. Dr. Gustav Ušiak, CSc., DTI v Dubnici nad Váhom, SR
prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD., DTI v Dubnici nad Váhom, SR
PhDr. Iveta Žeravíková, DTI v Dubnici nad Váhom, SR
Programový a organizačný výbor
Ing. Miriama Vojteková, DTI v Dubnici nad Váhom
PaedDr. Slávka Hlásna, PhD., DTI v Dubnici nad Váhom
PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD., DTI v Dubnici nad Váhom
Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., DTI v Dubnici nad Váhom
Mgr. Monika Dohnanská, DTI v Dubnici nad Váhom
Ing. Miroslava Hrvolová, DTI v Dubnici nad Váhom
PaedDr. Lucia Rákayová, PhD., DTI v Dubnici nad Váhom
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
XI. sympózium „Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa“
6. – 8. september 2012
Trenčianske Teplice
Ciele XI. medzinárodného vedeckého sympózia
Výmena názorov, teoretických poznatkov a praktických skúseností v oblasti
systému manažérstva kvality vysokej školy,
prezentácia výsledkov výskumu a teoretických poznatkov v oblasti systému
manažérstva kvality v inštitúciách celoživotného vzdelávania,
prezentácia výsledkov výskumu v oblasti manažovania kvality výučby,
nadviazanie a prehĺbenie vzťahov s domácimi i zahraničnými univerzitami,
vedecko-výskumnými pracoviskami a odbornou praxou.
Tematické zameranie sympózia
Recenzované príspevky budú zaradené podľa odborného tematického zamerania:
1. manažérstvo kvality vysokej škôl,
2. manažérstvo kvality inštitúcií celoživotného vzdelávania,
3. manažovanie kvality výučby na VŠ.
Výstupom z konferencie bude zborník abstraktov s ISBN a recenzovaná
vedecká monografia príspevkov v anglickom alebo nemeckom jazyku.
Organizačné pokyny pre prispievateľov
Termín zaslania prihlášky vrátane stručnej 3-riadkovej anotácie v slovenskom,
anglickom alebo nemeckom jazyku je do 30. 3. 2012 na e-mailovú adresu
[email protected]
Termín zaslania abstraktu (max. 15 riadkov) iba v anglickom alebo nemeckom
jazyku je do 30. 4. 2012.
Termín zaslania power-pointovej prezentácie je do 15. 6. 2012.
Termín zaslania príspevku v anglickom alebo nemeckom jazyku je do 15. 6. 2012.
Termín úhrady účastníckych poplatkov je do 30. 4. 2012 (viď platobné inštrukcie).
Upozorňujeme, že do monografie budú zahrnuté len príspevky upravené podľa
pokynov pre tvorbu príspevku. Organizátor žiada o rešpektovanie tematického
zamerania sympózia a vyhradzuje si právo výberu príspevkov.
Prezentácia príspevkov
Plenárne referáty: v trvaní max. 20 min.
Koreferáty: v trvaní max. 10 min.
Rokovacie jazyky
angličtina, nemčina, slovenčina
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
XI. sympózium „Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa“
6. – 8. september 2012
Trenčianske Teplice
Platobné inštrukcie
Konferenčný poplatok: 110 EUR (vložné typ A)
Každá platba musí obsahovať variabilný symbol a meno osoby, za ktorú je poplatok
uhrádzaný. Inak nebude možné platbu identifikovať a poplatok bude považovaný za
neuhradený!
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Nová Dubnica
Číslo účtu: 0362690627/0900
Variabilný symbol: 67892012
IBAN: SK 83 0900 0000 0003 6269 0627
SWIFT: GIBASKBX
Úplná adresa príjemcu:
Dubnický technologický inštitút s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613
018 41 Dubnica nad Váhom
Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na registráciu, zabezpečenie konferenčných
priestorov, stravu a občerstvenie počas konferencie ako aj vydanie vedeckej
monografie.
Konferenčný poplatok nezahŕňa náklady na ubytovanie. Informácie
o možnostiach ubytovania a tipy budú uverejnené na webovej stránke sympózia.
Účastnícke poplatky – aktívna účasť
Produkt
Cena
Účastnícky poplatok
vložné typ A
(= účasť 6. + 7.9.2012)
110 €
Účastnícky poplatok
vložné typ B
(= účasť 6.9.2012)
95 €
Účastnícky poplatok
vložné typ C
(= účasť 7.9.2012)
95 €
Slávnostná recepcia
6.9.2012
Slávnostná večera
7.9.2012
Ceny sú uvedené s DPH.
25 €
25 €
Cena zahŕňa:
vstup na sympózium v oba konferenčné dni, občerstvenie
počas prestávok konferencie, 2 x obed, vstup na slávnostnú
recepciu a večeru, uverejnenie príspevku v monografii, 1 ks
tlačená monografia, organizačné náklady
vstup na sympózium len vo štvrtok 6.9.2012, občerstvenie
počas prestávok konferencie, 1 x obed, vstup na slávnostnú
recepciu, uverejnenie príspevku v monografii, 1 ks tlačená
monografia, organizačné náklady
vstup na konferenciu len v piatok 7.9.2012, občerstvenie
počas prestávok konferencie, uverejnenie príspevku
v monografii, 1 ks tlačená monografia, 1 x obed, vstup na
slávnostnú večeru, organizačné náklady
vstup na slávnostnú recepciu pre 1 osobu
(je zahrnutý v cenovej ponuke vložného typu A, B)
vstup na slávnostnú večeru pre 1 osobu
(je zahrnutý v cenovej ponuke vložného typu A, C)
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
XI. sympózium „Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa“
6. – 8. september 2012
Trenčianske Teplice
Účastnícke poplatky – bez osobnej účasti
Uverejnenie odborného
príspevku v monografii
Tlačená monografia
príspevkov konferencie
(navyše)
Inzertný priestor v zborníku
veľkosti ½ strany zborníka
Inzertný priestor v zborníku
veľkosti 1 strany zborníka
Inzertný priestor v zborníku
veľkosti 2 strán zborníka
30 €
uverejnenie odborného príspevku v monografii, 1 ks tlačená
monografia, bez osobnej účasti na konferencii
20 €
1 ks tlačená monografia (navyše)
30 €
50 €
70 €
zverejnenie dodaného propagačného materiálu
ako formy platenej inzercie v zborníku
zverejnenie dodaného propagačného materiálu
ako formy platenej inzercie v zborníku
zverejnenie dodaného propagačného materiálu
ako formy platenej inzercie v zborníku
Ceny sú uvedené s DPH.
Zľavy pre denných doktorandov
zľava 50 % z ceny účastníckeho poplatku typu A – B – C
20 € za uverejnenie odborného príspevku v monografii, vrátane 1 ks tlačenej
monografie
Zľava bude poskytnutá iba doktorandom, ktorí prinesú potvrdenie o dennej forme
doktorandského štúdia.
Študenti vysokých škôl a univerzít majú na odbornú časť konferencie voľný vstup.
Kontakty
Vedecký garant XI. sympózia
Sekretariát XI. sympózia
doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova ul. 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Ing. Miriama Vojteková
Dubnický technologický inštitút s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Web: www.dti.sk/sympozium2012
Download

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad