Obsah
kultúrnE pozvánkY
Zastupujúci prednosta
OcÚ vo funkcii������������������������������������� 4
ZUŠ pod novým vedením �������������� 4
Aktuality z obce �������������������������������� 4
Problémy s fungovaním
kanalizácie������������������������������������������� 5
Energetická inšpekcia
v zdravotnom stredisku��������������������� 6
Vernisáž výstavy
Obec Močenok – Kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy nášho
bývalého p. učiteľa Mgr. Michala Ilečka. Výstavu pod názvom „Čaro uzlov“ si
môžete pozrieť v dňoch od 12. do 18. novembra 2012 v čase od 8.00 do 17.00 h
v spoločenskej sále ESO (budova OcÚ). Výstava – stará technika ručného pletenia
obrazov a bytových doplnkov s ľudovou tematikou je spojená s predajom.
II. ročník COUNTRY BÁLU
Nedožité 90. narodeniny
Mons. ThDr. Jozefa Kútneho����������� 8
Obec Močenok - kultúrne stredisko v spolupráci s priateľmi country štýlu, Vás
srdečne pozývajú na II. ročník Country bálu, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. novembra 2012 o 19.00 h v spoločenskej sále ESO - budova OcÚ Močenok. Do tanca
a na počúvanie, Vám bude hrať country kapela Expres a nebudú chýbať ani ukážkové
country tance skupiny Atikus z Nitry.
Cena vstupenky je 20,- € (večera, občerstvenie, 0,5 l vína, nealko, káva).
Predaj vstupeniek: Kultúrne stredisko v Močenku v čase od 8.00 - 16.00 h. Rezervácia na tel.č.: 037 655 2241, 0907 759 854, 0948 523 390.
Priebeh počasia
za uplynulé obdobie������������������������10
PRÍDE SV. MIKULÁŠ
Ochrana plynárenských zariadení
��������������������������������������������������������������10
Obec Močenok – kultúrne stredisko pozýva všetky deti na stretnutie so sv. Mikulášom, ktoré sa uskutoční v nedeľu 9. decembra 2012 o 16.00 h v Kultúrnom dome
v Močenku. V kultúrnom programe sa Vám predstaví Divadlo bez opony z Banskej
Bystrice s rozprávkou Snehulienka a sedem trpaslíkov. Sv. Mikuláš bude rozdávať balíčky plné sladkých dobrôt. Cena mikulášskeho balíčka je 4,-€. Prihlásiť sa
môžete v kultúrnom stredisku do 25. novembra 2012 alebo na tel. č. 655 22 41.
Nová kategorizácia liekov���������������� 6
Október - Mesiac úcty k starším���� 6
Základná umelecká škola
zahájila svoju činnosť���������������������� 11
Spoločenská kronika��������������������� 12
Seminár karate so senseimi
z Japonska�����������������������������������������13
Časopis Močenok – informačný
a inzertný mesačník obce
Adresa
redakcie: Školská 1690, 951 31 Močenok, e-mail kulturamocenok@
mocenok.sk Tel. č.: 037/655 22 41,
0907 759854, fax: 037/655 22 41
Nevyžiadané rukopisy a fotografie
redakcia nevracia Stanoviská v jednotlivých článkoch môžu a nemusia
odrážať stanovisko redakcie Vydáva:
Obec Močenok Riadi redakčná rada
v zložení: predseda Juraj Lenický, členovia Gabriela Borzová, MUDr. Simona Mesárošová, Mgr. Peter Sýkora,
redaktorka Ing. Marcela Lenčéšová
Jazyková úprava: Mgr. Eva Čierniková
Grafická úprava a tlač: Effeta - Stredisko sv. Fr. Saleského, Nitra, Chránená dielňa Tlačiareň a kníhviazačstvo
Uzávierka dopisovateľských materiálov do 15. dňa v mesiaci Náklad:
1450 ks Registračné číslo: 6/1998/
X002270 OU Šaľa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvapka krvi
Miestny spolok Červeného kríža oznamuje všetkým darcom krvi, že v piatok 14.
decembra 2012 sa uskutoční odber krvi v čase od 8.00 - 11.00 h v spoločenskej sále
ESO. Príďte pomôcť tým, ktorí to potrebujú!
poďakovanie
Ďakujeme pánovi starostovi Ing. Mariánovi Borzovi a pánovi zástupcovi Jurajovi Lenickému za návštevu a pohostenie, ktoré si pre nás pripravili pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“.
Členky Klubu dôchodcov
BLAHOŽELANIE
V mesiaci september sa dožil krásneho životného jubilea 90 rokov dlhoročný
učiteľ, pedagóg, herec, vedúci divadelného súboru, mládežníckeho orchestra a
obetavý pracovník pre kultúru v obci Močenok pán Juraj Bobko. Svoje seniorské roky prežíva v kruhu milovanej manželky Marty, svojich synov, neviest,
mnoho vnúčat, v hojnosti zdravia, spokojnosti a pohody v rodine. Do ďalších
rokov mu prajeme ešte veľa pokojných chvíľ. Za celý kolektív jeho žiakov mu to
želá
Ing. K. Hollay
Ku gratulácii sa pripája vedenie obce Močenok na čele so starostom Ing. Mariánom Borzom. Blahoželáme!
Aktuality z obce
• Pracovníci obce aj v druhej polovici septembra pokračovali v budovaní chodníka pre peších v Ulici
Andreja Hlinku. Poslednú časť chodníka v lokalite za bývalým obecným
úradom začali pracovníci obce realizovať pokládkou obrubníkov a vybudovaním lôžka pod nový chodník zo
zámkovej dlažby.
• Suché a teplé počasie tohtoročného leta pripravilo pre pracovníkov
obce výborné podmienky pre úpravu
plochy klziska v Ulici biskupa Klucha. Slnkom vysušenú plochu, ktorá
býva pravidelne premokrená vysokou
hladinou spodných vôd, mohli pracovníci obce dokonale vykosiť aj pomocou ťažkej techniky a pripraviť ho
tak na zimu, kedy bude zaliate vodou
a po zamrznutí utvorí hladkú ľadovú
plochu pre korčuliarov.
• V piatok 21. septembra sa v spoločenskej sále obecného úradu uskutočnil už tretí tohtoročný hromadný
odber krvi. Odber realizovali pracovníci Národnej transfúznej služby z Nitry v spolupráci s miestnym spolkom
Slovenského červeného kríža. Život a
zdravie zachraňujúcu tekutinu prišlo
darovať v tento deň 49 darcov, z ktorých bolo 6 prvodarcov. Nasledujúci
hromadný odber sa v Močenku uskutoční v piatok 14. decembra.
• Detské ihrisko v Ulici Rokošová v
ostatnom období - ako sa hovorí - niekomu leží v žalúdku. Vstup do areálu
je síce voľný a deti sa sem môžu prísť
hrať kedy chcú, ale niekto v uplynulých dňoch pocítil neovládnuteľnú
potrebu rozstrihnúť pletivo oplotenia
v blízkosti dokorán otvorenej vstupnej brány. Takéto poškodenie pritom
nebolo prvé, už predtým neznámi
páchatelia poškodili pletivo na iných
miestach tej istej ohrady. Apelujeme
na obyvateľov, aby si detailnejšie
všímali, čo sa na ihrisku deje aj vo
večerných hodinách a o prípadných
nevhodných aktivitách informovali
vedenie obce alebo obecnú políciu.
• Pracovníci obce v uplynulých
dňoch nainštalovali v rôznych lokalitách obce nové dopravné značenie. V
lokalite pred zdravotným strediskom
cestu pomocou značky zjednosmernili a na križovatke ulíc Štefánika
– Mlynská musia vodiči vychádzajúci
zo zdravotného strediska alebo Ulice
M. R. Štefánika rešpektovať značku
Stoj, daj prednosť v jazde. V opačnom
smere je zakázané odbočiť vpravo
smerom k zdravotnému stredisku.
Zastupujúci prednosta
OcÚ vo funkcii
Obec Močenok vyhlásila koncom
augusta tohto roku výberové konania
na dve funkcie – na funkciu prednostu
obecného úradu na zastupovanie počas
dlhodobej práceneschopnosti a na funkciu riaditeľa novovzniknutej Základnej
umeleckej školy v Močenku.
Na funkciu prednostu úradu sa prihlásili do výberového konania 4 kandidáti. „Odborná komisia, ktorá
bola poverená vybraním, odporučila na post
prednostu úradu v zastúpení pána inžiniera
Norberta
Halásza,
ktorý preukázal najlepšie
vedomosti a schopnosti
na výkon tejto pomerne
náročnej funkcie. Ja som
sa s rozhodnutím a odporúčaním komisie stotožnil a inžinier Halász nastúpil
do funkcie 9. októbra. Verím, že obsadením tejto funkcie dôjde k stabilizácii výkonu práce jednak prednostu úradu, ale
aj ostatných funkcií, ktoré na obecnom
úrade máme,“ informoval nás o výsledku
výberového konania starosta obce Ing.
Marián Borza. Nový prednosta obecného
úradu pochádza zo susednej Šale a našu
obec pozná aj vďaka známym, ktorých
tu navštevuje. Práca so širokým kolektívom mu nie je cudzia. „Doteraz som pôsobil aj v súkromnej sfére, aj vo verejnej
správe. Naposledy to bolo v Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre na
pozícii vedúceho útvaru
univerzitných služieb,“
potvrdil informácie zastupujúci
prednosta
úradu Ing. Norbert Halász. Zastupujúci prednosta úradu začal pracovať okamžite po uvedení
do funkcie a postupne sa
zoznamuje s kolektívom
pracovníčok, aj s náplňou práce, ktorá ho čaká.
„Zatiaľ nechcem hovoriť o konkrétnych
zmenách, v každom prípade sa však budem snažiť o skvalitnenie, maximálne
skvalitnenie služieb obyvateľom obce.
Kolektív pracovníkov vnímam ako zabehnutý, vládne tu priateľská atmosféra a
cítiť tu dlhoročnú prácu vedenia obce,“
doplnil Ing. Halász.
ZUŠ pod novým vedením
Rozhodnutím ministerstva školstva
bola v našej obci od januára tohto roku
zriadená základná umelecká škola. Pracovať začala zároveň so začiatkom nového školského roka v základnej škole a
v tejto súvislosti bolo potrebné v zmysle
zákona o výkone prác vo verejnom záujme vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie ria-diteľa
tohto zariadenia. „Výberové konanie sa po vyhlásení a zverejnení v príslušných médiách uskutočnilo
začiatkom tohto mesiaca.
Do výberového konania
sa prihlásili 2 kandidátky.
Odborná 5-členná komisia
zhodnotila obidve uchádzačky a odporučila na funkciu ria-diteľky základnej umeleckej školy pani
Henrietu Záležákovú. Na návrh výberovej komisie som dňom 10. októbra
pani Záležákovú menoval do funkcie,“
povedal nám podrobnosti o výberovom
konaní na funkciu riaditeľa umeleckej
školy starosta obce Ing. Borza. Nová
riaditeľka umeleckej školy našu obec
síce bližšie nepozná, ale vzhľadom na
jej veľkosť je presvedčená, že sa v nej
nájde veľa umelecky nadaných detí a
bude tu môcť uplatniť svoje dlhoročné
skúsenosti s výučbou spevu a riadením
zariadenia. „26 rokov som učila v Základnej umeleckej škole v Šali, pôsobila
som okrem toho v Nitre na pedagogickej
fakulte, kde som učila spev a potom som
išla študovať na Vysokú školu múzických
umení a celý čas som vlastne
pôsobila v Šali,“ povedala
nám o svojej predchádzajúcej
praxi Mgr. Henrieta Záležáková. S obcou a jej obyvateľmi – najmä tými mladšími,
sa ešte iba zoznamuje, netají
však, že sa jej obec i škola,
v ktorej momentálne sídlia
priestory umeleckej školy,
páči. „Moja vízia tu, v Močenku je, aby
čo najviac detí začalo študovať umenie
na tomto základnom stupni, lebo sme
základná umelecká škola. Myslím si, že
by ich to veľmi obohatilo a vrelo doporučujem rodičom, aby deti prihlásili do
našej umeleckej školy,“ doplnila riaditeľka Mgr. Záležáková. Riaditeľka Záležáková bude okrem vedenia zariadenia v
umeleckej škole v našej obci aj vyučovať
sólový spev.
Problémy s fungovaním kanalizácie
Obec Močenok bola kompletne odkanalizovaná v roku 2008, to znamená, že
podľa zákona o verejných vodovodoch
sa na kanalizáciu musia postupne pripojiť všetky nehnuteľnosti. V našej obci nie
je do kanalizačnej siete pripojených ešte
ani 50% nehnuteľností a už sa prejavili
prvé problémy v jej funkčnosti. Obyvatelia si sťažujú na nefunkčnosť celého systému, na zápach alebo na fakt, že nemôžu
napríklad prať vtedy, kedy to potrebujú,
lebo voda neodteká. Najmarkantnejšie a
opakovane sa problémy prejavujú v Ulici
Rokošová, Čingov, Mlynská, biskupa
Majera, Párovce, ale aj v ostatných loka-
litách obce. „Keď chcem ísť prať, tak si
musím ísť pozrieť na ulicu kanalizáciu,
či to funguje, lebo inak by som nemohla
prať. Dám prať a kam pôjde voda? Alebo
osprchovať sa, čo pôjdem k susedom?
Jednoducho to naraz nejde a musím telefonovať do vodární, lebo ináč by ma
tu vytopilo,“ sťažuje si na funkčnosť
kanalizácie obyvateľka Ulice Rokošová
Valéria Kadúcová. Pracovníkov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. skutočne môžete vidieť v našej obci
s cisternou takmer denne. V Močenku
je vybudovaná kombinovaná splašková
kanalizácia – v určitých častiach je gravitačná, kde splaškové vody prúdia v potrubiach samospádom a v iných častiach
tlaková – tam je potrebné vody posúvať
pomocou čerpadiel. Do systému nie je
dovolené odvádzať dažďové vody a nie
je stavaný ani na likvidáciu komunálneho odpadu - a v tom tkvie podľa prevádzkovateľa kanalizácie celý problém.
„Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. prevádzkuje verejnú kanalizáciu v obci Močenok. Prevádzka verejnej
kanalizácie je pravidelne kontrolovaná
v zmysle platného prevádzkového poriadku cyklickou a necyklickou údržbou a
pravidelným čistením. Hlavnou príčinou
nefunkčnosti kanalizácie na jednotlivých
uliciach je nedisciplinovanosť občanov
obce, ktorí svojim konaním (likvidovaním odpadu do verejnej kanalizácie t.j.
stav. materiál, odevy a pod.) opakovane
znefunkčňujú plynulé odvádzanie splaš-
kových vôd cez verejnú kanalizáciu. V
dôsledku znečisťovania verejnej kanalizácie je preto potrebné z našej strany
častejšie prečisťovanie sacokanlizačným
vozidlom, aby sme zabezpečili plynulú
prevádzku verejnej kanalizácie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
chce týmto apelovať na občanov obce
Močenok, aby svojím neuváženým konaním (likvidovaním odpadu do verejnej kanalizácie) nebránili jej plynulej
prevádzke a zamedzili tak jej znečisťovaniu. Upozorňujeme, že verejná kanalizácia slúži na odvádzanie a čistenie odpadových vôd do verejnej kanalizácie a
nie na čistenie odpadu,“ upozornil občanov výrobno-technický riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Ing. Juraj Gajdošík. Občania, ktorým z
dôvodu, že je znefunkčnená časť kanalizačného systému, vznikajú problémy s
odtokom odpadových vôd z domácností,
alebo sa v okolí ich nehnuteľností šíri
kanalizačný zápach, sú v tomto prípade
pravdepodobne nie vlastnou vinou, ale
vinou nezodpovedných spoluobčanov,
znevýhodnení. Problémy spôsobujú občania, ktorí vhadzujú vo vlastných dvoroch do kanalizačnej siete komunálny a
stavebný odpad. Tento odpad sa dostane
až po obehové čerpadlá, ktoré splašky
tlačia v kanalizačnom potrubí. Čerpadlá
však nie sú projektované na drvenie
odpadov a komunálny odpad ich znefunkční, čím vyradí z prevádzky určitú
časť kanalizácie v obci.
Kým sa obyvatelia obce nebudú správať disciplinovane a nebudú kanalizáciu používať iba na odvod splaškových
vôd z domácností, problémy nikdy neprestanú. Osem čerpadlových staníc,
ktoré celý systém udržujú v prevádzke,
nedokáže spracovať iné druhy odpadov,
ktoré do potrubia vhodia občania a s každým kusom oblečenia, drevom, tehlou
alebo plastovou fľašou sa systém opäť
zastaví a vyžaduje si zásah výjazdového
tímu z Nitry, vysatie splaškov a až potom
opravu čerpadla. Je teda na nás všetkých,
či chceme, aby kanalizácia fungovala,
alebo chceme iba ušetriť žetón na vývoz
komunálneho odpadu.
Nové dopravné značenie a zrkadlo
pre lepšiu orientáciu vodičov pribudlo
aj na križovatke ulíc Čingov - Pri kamennom moste. Vodorovné značenie
zasa zvýšilo bezpečnosť chodcov prechádzajúcich k areálu základnej školy
zo Švábskej ulice.
• Koncom septembra sa v Šali
uskutočnil koncert pre darcov krvi.
Návštevníkom podujatia sa prišla prihovoriť a poďakovať za ich ochotu
obetovať sa a darovať nenahraditeľnú
tekutinu prezidentka Slovenského červeného kríža PhDr. Helena Kobzová
a vedúca Mestského kultúrneho strediska v Šali Mgr. Ľudmila Iványiová.
Potom už pódium patrilo účinkujúcim
– žiakom jednej zo základných škôl
v Šali a umelcom, ktorí prišli desiatkam darcov vyjadriť vďaku. „Beda
národu, keď tečie krv v boji a šťastie
národu, ktorý má ľudí, ktorí vystrú
ruku a prídu darovať to, čo žiadnym
iným spôsobom nemôžeme získať.
Nevieme si súčasnosť, zdravotníctvo
a život predstaviť bez takýchto ľudí,“
s radosťou a vďakou sa prihovorila
všetkým darcom prezidentka SČK
PhDr. Helena Kobzová.
• Spoločnosť KP Mont, víťaz výberového konania, začala počas druhého
októbrového týždňa realizovať výkopové práce v Ulici Balajka. Počas prác
bude celá ulica splynofikovaná tak,
aby sa mohli majitelia novostavieb,
ale i ostatných stavebných pozemkov
kedykoľvek bez problémov pripojiť k
rozvodom plynu.
• V prvej polovici októbra sa pracovníci zamestnaní v projekte aktivačných prác venovali úprave cintorínov
v našej obci. Odstraňovali náletové
dreviny, udržiavali chodníčky medzi
hrobmi alebo upravovali hrobové
miesta bez majiteľov. Ich kolegovia
sa zasa venovali hrabaniu pokoseného areálu klziska. Dôkladne vyhrabali celý priestor, aby sa skosená
tráva nedostávala na plochu klziska a
po napustení vody bola plocha určená
na korčuľovanie hladká.
• Pracovníci obce v druhom októbrovom týždni upravili zeleň areáli
Kaplnky Svätého kríža. Pred zimou
upravili živý plot lemujúci vstup do
objektu.
• V prvej dekáde októbra začali pracovníci spoločnosti Skanska BS, a.s.
realizovať opravy miestnych komunikácií, ktoré sú v zlom stave po budovaní kanalizácie. Obec ešte pred časom reklamovala prepadnuté miesta v
asfalte miestnych komunikácií v rôznych uliciach obce.
Energetická inšpekcia v zdravotnom stredisku
V stredu 3. októbra 2012 začal zástupca
Štátnej energetickej inšpekcie Krajského
inšpektorátu v Nitre stretnutím so starostom obce a zástupcami útvaru služieb a
investičnej výstavby obce plánovanú
kontrolu dodržiavania ustanovení o energetickej hospodárnosti budov. „Štátna
energetická inšpekcia vykonala kontrolu
v obci Močenok na základe zákona č.555
z roku 2005 o energetickej efektívnosti
budov. Kontrolovali budovu zdravotného
strediska , ktorá po zrekonštruovaní musí
mať najmä energetický štítok budovy a
energetický certifikát stavby,“ informovala nás o kontrole referentka útvaru
služieb a investičnej výstavby obce Eleonóra Flammichová. Účelom kontroly
bolo zistenie skutočného stavu rekonštruovaných budov, dokladov k realizovaným prácam, platnosti certifikátov a
ich súlad s platnou legislatívou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
„Pracovníkom inšpekcie boli predložené
všetky doklady, ktoré boli vyžiadané na
základe inšpekcie s tým, že po preštudovaní všetkých dokladov bude spracovaná
záverečná správa. Na základe predbežného rokovania obec splnila všetky pod-
mienky,“ konštatoval starosta obce Ing.
Marián Borza. Do konca uzávierky sa
nám nepodarilo získať vyjadrenie poverených pracovníkov Štátnej energetickej
inšpekcie o kontrole v našej obci, preto
informáciu o výsledkoch kontroly prinesieme až po ich písomnom doručení
vedeniu obce.
Nová kategorizácia liekov
V ostatnom období sa vo viac-menej
pravidelných intervaloch celoplošne realizuje vždy nová a nová kategorizácia
liekov z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, čo znamená, že niektoré lieky
zdražejú a iné zasa zlacnejú. Pre pacientov je najhoršie, že nové kategorizácie
liekov prichádzajú vo veľmi krátkych
intervaloch. Ostatné kategorizácie liekov sa pacientov v tomto roku dotkli
napríklad v apríli, máji, ale aj v auguste.
Posledná zmena platí od 1. októbra
2012. V tejto zmene bolo 4-krát viac liekov zdražených ako zlacnených. „Bolo
takmer 1500 tých, ktoré sa zdražovali
a zlacnelo približne 300 druhov liekov.
Zdraželi hlavne lieky, ktoré sa používajú
na srdcovo-cievne ochorenia, napríklad
vysoký tlak a boli medzi nimi aj antibiotické lieky, ktoré sú v tomto období najpoužívanejšie,“ potvrdila vedúca lekárne
v Močenku Mgr. Mária Šoková. Pacienti, ktorí musia užívať lieky na rôzne
choroby pravidelne, si každú zmenu v
cenách okamžite všimnú. Lepšie sú na
tom tí, ktorí lieky pravidelne nepotrebujú
a zmeny v cenách sa ich tak veľmi nedo-
týkajú. „Mám kopu liekov a niektoré išli
hore, niektoré išli dole. Ja beriem aj lieky
na cukor, to sa trošku zvyšovalo, no ale
dá sa to zatiaľ, nemám toho až tak veľa,“
konštatovala pani Vencelová. „Manžel
užíva lieky pravidelne. Tie, ktoré užíva
na srdce, tak tie išli dobre hore. Stáli asi
4 eurá a teraz 6, takže o 2 eurá išli hore
a má ich veľa, 3-krát za deň si ich dáva,“
pridala sa aj pani Kotlárová. „Ja som si
zdraženie všimol, veľmi dobre som si
ho všimol, lebo akurát také lieky, ktoré
ja používam na vysoký tlak, tie najviac
zdraželi,“ povedal nám aj trochu nahnevaný pacient pán Kišš. Kategorizácia lie-
kov je vždy upravená tak, aby na každú
chronickú chorobu existoval v ponuke aj
liek bez doplatku alebo s minimálnym
doplatkom a keďže lekári predpisujú na
recept pacienta účinnú látku a nie názov
lieku, pacient si po porade s lekárom
alebo lekárnikom môže vybrať ten, ktorý
mu finančne vyhovuje. „Čo si ja všímam,
tak moje lieky stále zdražejú. Jedine ak
mi zmenia liek, tak vtedy, keď mi doktorka povie, že tento bude lacnejší, tak
potom si ten vyberiem,“ konštatovala
pani Ternerová. „Môžeme pacientovi
navrhnúť adekvátny generický liek. Generický liek znamená, že obsahuje tú istú
účinnú látku, len výrobca je iný a je to
liek bez doplatku alebo s menším doplatkom,“ potvrdila Mgr. Šoková. Ani takéto
opatrenie však neznamená, že pacienti
nebudú viac doplácať na lieky, ktoré užívajú pravidelne. Preto lekári v ostatnom
období veľmi často vyzývajú svojich pacientov k zvýšenej prevencii a zdravému
životnému štýlu, aby sa počty chronicky
chorých pacientov odkázaných na pravidelné užívanie množstva liekov nerozširovali.
Október - Mesiac úcty k starším
Mesiac október je aj mesiacom úcty
k starším. Seniori si zaslúžia našu úctu,
pretože nadobudli mnohé skúsenosti,
ktoré môžu odovzdať mladším a celé
roky budovali našu spoločnosť, aby sme
my mladší mohli žiť v relatívnom blahobyte. Aj v tomto roku vedenie obce
z príležitosti mesiaca úcty k starším navštívilo zariadenia pre seniorov a klub
dôchodcov v našej obci.
Starosta obce Ing. Marián Borza a zástupca starostu obce Juraj Lenický z príležitosti mesiaca úcty k starším navštívili
ako prvý domov dôchodcov Milosrdného samaritána v ulici svätého Gorazda.
Obyvatelia domova sa s vedením obce a
riaditeľkou zariadenia stretli v jedálni
domova, kde bolo pre nich pripravené
malé pohostenie. Hostí a obyvateľov srdečne privítala riaditeľka zariadenia Ing.
Eleonóra Justusová. Obyvateľom domova sa prihovoril aj starosta obce Ing.
Marián Borza – vyjadril potešenie, že sa
opäť stretávajú, poprial im veľa zdravia
a elánu do života. Zároveň im odovzdal
praktické darčeky. „Je to pre nich zmena,
zvlášť keď sa to týka pripomienky mesiaca úcty k starším. Je tu kopa nových
klientov, takže pre nich je to niečo nové,
prvýkrát zažívajú túto oslavu,“ tešila
sa spolu s obyvateľmi zariadenia riaditeľka Ing. Eleonóra Justusová. Počas
neformálneho rozhovoru sa obyvatelia
so starostom obce rozprávali o svojom
živote v našej obci, alebo zaspomínali na
svoje zážitky zo života v Močenk, či z
mladosti. Všetci prítomní sa s návštevou
z vedenia obce s radosťou podelili aj o
svoje každodenné radosti či starosti, najmä mladšie ročníky sa živo zaujímali o
danie v obci a návštevu vedenia pokladali za príjemné spestrenie programu.
„Je to pre mňa trocha spestrenie, lebo ja
sa s každým rada porozprávam, potancujeme, zaspievame si,“ povedala nám
s úsmevom obyvateľka domova Anna
Kvasňovská. „Návšteva nás vždy poteší,
porozprávame sa a poteší nás to,“ pridala
sa aj Ľudmila Jánošíková.
Ďalšia návšteva vedenia obce z príležitosti mesiaca úcty k starším – starostu
obce a zástupcu starostu obce sa konala
v Centre sociálnych služieb neziskovej
organizácie Barlička. Návštevníkov privítali zamestnanci a klienti zariadenia.
Starosta obce odovzdal darčeky pre obyvateľov a prihovoril sa im. Poprial im
najmä pevné zdravie a ešte mnoho pekných rokov života. Vo viacerých témach
našiel s klientmi zariadenia spoločnú
reč – prebrali život v centre, pochválili
alebo posťažovali si na každodenné radosti i starosti a dotkli sa aj tém ako je
práca alebo oddych. Starosta i zástupca
si vypočuli aj ich postrehy a podnety
týkajúce sa života v obci. „Všetci sa na
tieto návštevy tešíme a sme radi, že prišiel aj pán starosta, aj pán zástupca a že
si na nás spomenuli z príležitosti tohto
mesiaca,“ tešil sa zo zmeny tradičného
programu klient centra Peter Dojčan.
„Samozrejme, že je to dobre, lebo tie
doobedia sú každý deň rovnaké, takže je
to pre nás taká zmena,“ pridala sa ďalšia
klientka centra Darina Vančová.
Starosta obce Marián Borza a zástupca starostu Juraj Lenický sa stretli
aj s členkami klubu dôchodcov v našej
obci. Privítala ich vedúca klubu Anna
Hanáková spolu s dvadsiatkou členiek
a počas príjemného stretnutia spoločne
prebrali všetky zaujímavé témy od situácie v obci, alebo v rodinách až po námety čo zlepšiť, zariadiť alebo vyriešiť
v prospech všetkých obyvateľov obce.
„Teším sa, keď medzi nás starosta so
zástupcom prídu, aj sa porozprávame
o rôznych veciach, o obci a ženy sa o
to zaujímajú,“ – povedala nám vedúca
klubu Anna Hanáková – „Stretávame
sa tu každý týždeň, býva nás 15 až 20 a
myslím, že tieto ženy sem rady chodia.
Stretávajú sa tu, porozprávajú sa ak má
niekto meniny alebo narodeniny, tak mu
povinšujeme, zaspievame.“ Seniorky
z klubu dôchodcov návšteve z vedenia
obce okrem preberania vážnych tém aj
zaspievali a predniesli báseň. Všetky si
pochvaľovali každotýždňové stretnutia,
ktoré im zmysluplne vypĺňajú voľný
čas. „Stretávame sa tu, sú tu aj staršie
dôchodkyne a sme tu aj také mladšie
dôchodkyne a tie staršie nám poradia,
skúsenosti si tu vymieňame, recepty,
rozprávame sa o záhradkách, dobre je tu,
mne sa tu páči,“ povedala nám jedna z
členiek klubu Margita Lenčéšová. „Celkovo je také pekné, že každý týždeň má
človek taký cieľ, že čo čaká od toho.
Vždy si tu niečo vymeníme, nejaké recepty, porozprávame sa, troška kultúru si
dáme - zaspievame, básničku povieme,
prózu a tak, celkom je to dobré,“ pridala sa aj Valéria Pappová. Starosta obce
spolu so svojím zástupcom pravidelne
navštevujú seniorské zariadenia a klub,
kde môžu od starších spoluobčanov načerpať množstvo zaujímavých informácií alebo rád. „Október, ako mesiac úcty
k starším je priestorom na to, aby sme
poďakovali tým, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku. Rád sa stretávam s touto
kategóriou našich obyvateľov, pretože
sú to ľudia, ktorí majú veľké skúsenosti,
poznajú veľa problémov a sú nám častokrát nápomocní rôznymi podnetmi a
radami. Som rád, že títo ľudia sú v našej
obci aktívni, nielen vo svojom súkromí,
ale veľakrát sa zúčastňujú aj podujatí organizovaných našou obcou,“ pochvaľoval si stretnutia so seniormi starosta obce
Ing. Marián Borza.
Druhá októbrová nedeľa patrila v našej obci seniorom. Všetci dôchodcovia
si mohli prísť do kultúrneho domu vychutnať veselé divadelné predstavenie o
partnerských vzťahoch Návšteva mladej
dámy v podaní hercov z Celkom malého
divadla zo Žemberoviec. O divadelné
predstavenie prejavilo záujem takmer
200 seniorov.
Po skončení divadelného predstavenia sa dôchodcovia, ktorí v tomto roku
dovŕšili okrúhle jubileum 65, 70, 75, 80,
85, 90 a viac rokov presunuli do spoločenskej sály obecného úradu, kde ich
privítalo vedenie obce zastúpené zástupcom starostu obce Jurajom Lenickým
a zastupujúcim prednostom obecného
úradu Ing. Norbertom Halászom. Viac
ako stovku tohtoročných jubilantov srdečne privítal zástupca starostu obce Juraj Lenický a správca farnosti vdp. Jozef
Černák. V mene obce potom oslávencom
zástupcovia obce a farnosti zablahoželali k životnému jubileu a odovzdali im
symbolické darčeky. „V tomto mesiaci
október máme možnosť si uvedomiť,
že v našej farnosti žijú ľudia, ktorí už
niečo prežili a chceme im aj touto formou vyjadriť úctu a vďaku, popriať im
zdravie, božie požehnanie, aby sa ešte
dlho mohli tešiť v kruhu svojich najbližších všetkým hodnotám, ktoré ich
urobia šťastnými,“ tešil sa z peknej akcie pre seniorov správca farnosti vdp.
Jozef Černák. Seniori sa po občerstvení
zahĺbili do priateľských rozhovorov, za
sprievodu akordeónu Františka Reháka
si aj spoločne zaspievali a dobre sa bavili. „Som spokojná, srdiečko mi bije od
radosti. Napapala som sa, pekný darček
sme dostali, budeme mať peknú pamiatku, čo viac môžeme chcieť,“ netajila
dojatie Alžbeta Mesárošová. „Veľmi sa
mi tu páči, chcela by som sa poďakovať
vedeniu obce, že takéto niečo organizuje
a že si spomína na tých skoršie narodených. Som rada, že som tu stretla niektorých spolužiakov, ktorých som už asi ani
nespoznala. Skrátka vyslovujem vedeniu
obce svoje veľké ďakujem a myslím, že
to môžem povedať za všetkých tu prítomných,“ pridala sa aj Irena Dobišová.
Samozrejme, že všetci seniori sa doma
venujú rôznym aktivitám a dokonca s úsmevom vravia, že sú zaneprázdnenejší,
ako keď ešte neboli dôchodcami. Žiarivým príkladom vitality v seniorskom
veku je najstaršia jubilantka prítomná
na oslave – 90 ročná Katarína Suchá:
„Ja mám viac roboty, ako keď som bola
mladá! Keď som ostala doma, mala som
60 rokov. Dcéra mala vtedy malé deti, potom mala vnučky a pravnučky a pravnuk
už má 30 rokov, takže ja musím mať 90,
nie? Veľmi dobre sa cítim, ale len málo
vidím svoje vrstovníčky, škoda, že tu nie
je ani jedna.“ „Všelijaká robota sa stále
nájde okolo domu, ale ja veľa pozerám
televízor, to je moja choroba,“ priznal
s úsmevom Ján Dičér. „Keď má človek
zdravie, dá sa to vydržať. My máme dve
záhradky, tak je čo robiť, alebo doma
niečo majstrujem,“ prezradil o sebe Vladimír Fulier. „Ja sa doma nenudím, sú
také dni, že som vôbec neni doma. Práve
sa tu bavíme o tom, že sa staráme o vnúčatá, lebo čo sme s vlastnými nedokázali,
tak teraz im dávame ako starostlivosť o
vnúčatá,“ doplnil Ing. Jozef Packa. V
spoločenskej sále sa vďaka dobrej nálade a priateľským vzťahom jubilantov
vytvorila vynikajúca atmosféra. Radosť
z nej malo aj vedenie obce, ktoré slávnosť už tradične organizovalo. „Našim
skôr narodeným spoluobčanom chcem
popriať v mene vedenia obce pevné zdravie, šťastie, optimizmus a aby ich ďalšie
roky boli naplnené radosťou a zároveň
pocitom dobre vykonanej práce, či už to
bolo v aktívnom zamestnaní, alebo je to
teraz, keď sú na zaslúženom dôchodku.
Som rád, že prijali naše pozvanie, že sme
sa mohli aj na takejto akcii stretnúť a poďakovať sa im za ich prácu pre obec, za
výchovu ich detí, ale zároveň sa s nimi
aj stretnúť a porozprávať a získať mnohé
dobré nápady a ich skúsenosti,“ tešil sa
z príjemného stretnutia so seniormi zástupca starostu obce Juraj Lenický.
Nedožité 90. narodeniny
Mons. ThDr. Jozefa Kútneho
Sú osobnosti, ktoré si zaslúžia, aby na nich budúce
generácie – predovšetkým
rodáci – nezabúdali. Sila
ich príkladu spočíva v tom,
že mali svoju vieru a ideály,
ktorým slúžili.
Cirkev na Slovensku napriek ťažkostiam a problémom,
ktoré totalitná doba priniesla,
mala množstvo významných
osobností, ktoré boli svetlom
pre ostatných ľudí našej krajiny.
Niektorí naši ľudia prekročili pre svoj nesúhlas s
totalitou hranice, ba dokonca
pracovali priamo v srdci katolíckej cirkvi, v Ríme – vo Vatikáne. V riadiacich administratívnych orgánoch Rímskej
kongregácie, ktorá usmerňuje
širokospektrálny život a je
akýmsi mozgom Cirkvi, pracoval aj náš rodák z Močenku
– Mons. ThDr. Jozef Kútny.
Priblížme si tohto skromného človeka!
Jozef Kútny sa narodil 8.
novembra 1922 v Močenku.
Jeho prvé formovanie bolo v
hlboko nábožensky založenej
rodine. V priaznivom rodinnom zázemí mala v každodennom živote svoje miesto
modlitba.
Otec Jozef Kútny sa narodil
15. marca 1899, zomrel 17.
marca 1944 (počas synovho
bohosloveckého štúdia).
Matka Katarína Kútna, za
slobodna Boháčová, sa narodila 27. decembra 1900 a
zomrela 7. februára 1984.
Plne sa venovala domácnosti
a najmä výchove svojich detí.
Súrodencami boli dve sestry
Júlia a Mária a bratia Ján, Ernest a František Kútny.
Na duchovnom raste malého Jožka sa podieľalo okrem
rodiny aj náboženské prostredie Močenku. Výrazne sa
do jeho života zapísali mená
– napríklad Jozefa Mariána
Temeša, ktorý založil detskú
organizáciu Detstvo Ježišovo.
Za pôsobenia kaplánov Kolomana Juska a Jána Pásztora
(pozdejšie nitriansky biskup)
sa malý Jožko stáva miništrantom.
Silný vplyv na formovanie
mladého Jozefa mala účasť
– spolu s rodičmi – na púťach
a procesiách v Nitre na Kalvárii, či púte do Šaštína alebo
Mariánky.
Základné vzdelanie začal získavať od roku 1928
v rímskokatolíckej chlapčenskej ľudovej škole, ktorá
bola v priestoroch Orlovne.
V ďalšom štúdiu pokračoval
na Gymnáziu v Trnave. Po
úspešnom ukončení štúdia
maturitou sa v ťažkých vojnových časoch II. svetovej
vojny v roku 1944 stáva poslucháčom, bohoslovcom Cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty Slovenskej univerzity
v Bratislave.
Určitá predvídavosť vedenia fakulty zložitých politických pomeroch na Slovensku počas vojny a po nej, ale
aj apoštolského trnavského
administrátora – zasiahli pozitívne. Po absolvovaní prvého ročníka bohosloveckej
fakulty ho posielajú na ďalšie
štúdiá do Ríma.
V Ríme dostáva Jozef
Kútny kňazskú formáciu v
Pápežskom kolégiu sv. Jána
Nepomuckého a v štúdiu
pokračuje na Teologickej fakulte Pápežskej lateránskej
univerzity.
Jozef Kútny bol za kňaza
vysvätený 4. marca 1950. V
štúdiách však pokračuje pre
získanie odbornosti v cirkevnom a v civilnom práve.
Štúdium ukončil doktorátom
– titulom ThDr. v roku 1954.
V pastoračnej činnosti najprv pracoval ako kaplán na
rímskom predmestí vo farnosti sv. Fabiana a Venancia,
pozdejšie pracuje vo farnosti
sv. Ponciána.
Od 1. januára 1956 sa ThDr.
Jozef Kútny stáva úradníkom
Svätého Oficia, pozdejšie
Kongregácie pre náuku viery.
Všestranne sa angažuje – pripravuje materiály na zasadnutia, rokuje, študuje, zúčastňuje
sa na mnohých sympóziách
organizovaných
Rímskou
kúriou, medzitým slúži sv.
omše, organizuje stretnutia a
modlitby.
Jeho aktivita je ocenená v
roku 1974. Pápež Pavol VI.
ho poctil hodnosťou pápežského preláta – titulom Mons.
monsignore.
Jozef nespyšnel, zostal naďalej skromný. Jeho život v
Ríme bol náročný na prácu
dušpastiera – kňaza vo farnosti, ale aj plný zaťaženia
ako člena významnej Vatikánskej kongregácie pre vieroučné otázky.
Často na úkor svojho voľna,
čo potvrdzujú viacerí účastníci zájazdov, pútí či audiencií u pápeža Pavla VI., sprevádzal rodákov zo Slovenska.
Spomínajú, že vo funkcii
dobrovoľného
sprievodcu
turistov vedel svojím vtipom
osviežiť unavených pútnikov.
Dokonca sa vyzul a svoje
unavené nohy ovlažoval vo
vode fontány, čo po ňom na
všeobecný smiech vyskúšali
všetci. (Spomienka – MUDr.
Lévay)
Vzácnou epizódou, ktorá
svedčí o tom, že Mons. ThDr.
Jozef Kútny bol človek bezpríkladne obetavý a dobrotivý, dokazuje jeho osobný
vzťah so staručkým
kardinálom Oktavianim. Vývoj tohto
vzťahu trval od počiatku úradníckeho
až po osobné priateľstvo a dôverníctvo v starobe kardinála.
Jozef kardinála
vodil na sv. omše,
do spovedelnice a na
zasadnutia. Chodili
spolu do blízkych
parkov. Najprv bol
kardinálovi oporou
pri chôdzi, akoby druhou, no
živou opornou palicou. Pozdejšie pravidelne tlačil jeho
invalidný vozík po blízkych
parkoch. A v závere života,
keď bol kardinál Oktaviani
nevládny, čítaval mu breviár
a inú náboženskú literatúru.
Mons. ThDr. Jozef Kútny
preštudoval mnoho literatúry
s náboženskou tematikou. Pomáhalo mu to pri zostavovaní
homílií, kázní. Zachoval sa aj
postup, ktorý používal – najprv si rukou napísal osnovu,
potom sadol za písací stroj a
postupne osnovu rozširoval.
V slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda mal ako
spolupracovník Mons. ThDr.
Jozef Kútny vždy dvere otvorené a vždy bol vítaný. Tu
sa zachovali časti z jeho homílií.
Časti z jeho sentencií ku
sviatku sv. Cyrila a Metoda:
... „Každý národ má počiatky svojho písomníctva,
má svoje slová napísané vo
svojej reči, ale my – Slováci,
sme vari jediným národom na
svete, ktorého dejiny písomníctva sa začínajú nádhernými
slovami: - NA POČIATKU
BOLO SLOVO A SLOVO
BOLO U BOHA a BOH BOL
SLOVO .
Na počiatku našich národných dejín nebol meč a oheň,
ani násilie a smrť, ani nič, čo
hrdza naruší a čas môže zničiť, ale SLOVO ako uhoľný
kameň, SLOVO ako ochrana
i zbraň, SLOVO ako svetlo,
ktoré nás vyviedlo z temna
minulosti na scénu európskej
kultúry“...
Alebo si všimnime si slová
Mons. ThDr. Jozefa Kútneho
z inej homílie (r. 1968):
... „- zatiaľ, čo iní strašili
zbraňami po Európe, my, Slováci, sme túžili po večnosti,
lebo sme verili, že nie zbraňou
a násilím, ale čistotou srdca,
múdrosťou a usilovnosťou sa
dá získať KRÁĽOVSTVO
BOŽIE“... (zdroj – Slovenské
hlasy z Ríma).
Túžby po domove
Po skončení II. svetovej
vojny, na jeseň 1945, odchádza klerik Jozef Kútny na
štúdiá do Ríma. Na Slovensku
sa politické pomery prudko
zmenili. Po roku 1948 začala
úplná totalita komunistickej
moci. Nepriatelia cirkvi siahli
na základné ľudské práva a na
slobodu vierovyznania.
Časť bohoslovcov a aj kňa-
zov ilegálne – pred perzekúciami – opúšťa vlasť. Kňazom
išlo o to, aby mohli slobodne
a bez obmedzenia režimom
hlásať katolícku vieru a bohoslovci chceli doštudovať
a byť vysvätení za kňazov v
slobodnom svete.
Mnohí kňazi a rehoľníci,
ktorí zostali na Slovensku,
vzdorovali politickému režimu a zostali verní Katolíckej cirkvi.
Ich život bol plný prenasledovania, ba mnohí strávili
mnohé roky vo väzeniach.
Priamym svedectvom o tom
bola aj osudová noc z 13. na
14. apríla 1950, kedy boli
kňazi a rehoľníci odvlečení
do zberných táborov a súdení
a väznení.
Aj rodina bohoslovca Jozefa Kútneho žila vo veľkej
neistote, ba aj v strachu o
jeho život. Rodina nevedela
takmer nič o ňom a on spätne
– nevedel o rodine.
Zo spomienok príbuzných
vieme, že Jozef najťažšie v
exile prežíval najmä obdobie
Vianoc. Boli smutné, chýbali
mu najbližší – jeho rodina.
Aj z korešpondencie s rodinou sa dozvedáme, že Jozefovi sa veľmi cnelo po domove. Mal však nádej, že raz
sa vráti a všetci prežijú spolu
krásne vianočné sviatky. V
tých totalitných časoch si rodina v Močenku na Vianoce
pri štedrovečernom stole vždy
poplakala.
Keď Jozef domov posielal
dopisy, nemal žiadnu istotu,
že rodina dopis dostane. Dopisy boli prísne ŠTB cenzurované, boli tam celé riadky
vymazané či vybielené. Ale
aj dopisy od rodiny Jozef málokedy dostával, pretože ich
ŠTB a ZNB zadržiavali, ba
aj úplne zlikvidovali. Zhabali
nielen dopisy, ale skonfiškovali aj posielané balíčky.
To všetko začalo po roku
1950, keď totalitný režim začal pozorne sledovať rodiny
emigrantov, najmä kňazov z
Ríma. Celá rodina Kútnych
bola zo strany štátneho bezpečnostného aparátu perzeku-
Jozef Kútny je „nežiaduci“.
Z toho vyplývalo aj to, že nedostal súhlas na návštevu domova ani pri pohrebe svojej
matky v roku 1984.
Mons. ThDr. Jozef Kútny
ťažko znášal psychické tlaky
totalitného režimu. Žil v sústavnom strachu o svoju rodinu, z jej prenasledovania
ŠTB. Určite aj toto bol jeden
z faktorov, ktorý sa pridával k
jeho zdravotným problémom.
Životnú cestu Mons. ThDr.
Jozefa Kútneho ukončila jeho
predčasná smrť. Zomrel ako
57-ročný v Dimaro v Taliansku 9. júla 1979.
Pochovaný je v hrobke Slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metoda na rozľahlom cintoríne Flaminio v Ríme.
Requiscatin pace – Nech
odpočíva v pokoji!
ovaná. Žili v sústavnom strachu, najmä Jozefova matka.
Protokoly ŠTB o vypočúvaní rodiny Kútnych
svedčia o tom, že matka a bratia vyvrátili a vždy
odblokovali obvinenia na svojho syna či
brata. Obhajobe rodiny Kútnych akoby
pomáhal
Duch
Svätý. Nelogickým
záverom totalitného
režimu bol záver
v spisoch ŠTB, že
Životné udalosti, míľniky
aktívneho života a aj utrpenia vzácneho človeka, kňaza
Mons. ThDr. Jozefa Kútneho
treba oživiť a zachovať.
Cieľom je dostať a priblížiť
jeho osudy do pamäti súčasných a budúcich generácií
nášho národa a najmä obyvateľov jeho rodiska – Močenku.
Epilóg: Takmer celých 50
rokov sa o živote Mons. ThDr.
Jozefa Kútneho mlčalo – bola
taká doba.
Príbuzenstvo ho malo vo
svojom srdci. Spomienky žijúcich rovesníkov sa pomaly
vytrácajú, pamätníci zomierajú!
Dr. Jarolím Koprda, CSc.
(Foto z albumu
rodiny Kútnych)
Priebeh počasia za uplynulé obdobie
Tohtoročný priebeh počasia niektorých
ľudí zarmútil a iných potešil. Mimoriadne
sa napríklad z teplého a suchého leta tešili deti a dovolenkári, ktorí si mohli vychutnať množstvo krásnych prázdninových dní. Poľnohospodári a záhradkári
však s obavami kontrolujú svoje porasty,
pretože kombinácia horúceho vzduchu a
sucha bola počas tohto roku mimoriadne
nepriaznivá pre akékoľvek porasty pestované v tomto regióne.
„Tohtoročné leto bolo v oblasti Močenka druhé najteplejšie v celej histórii
meteorologických meraní u nás, teda od
roku 1881. Najbližšia meteorologická
stanica, z ktorej máme záznamy teploty
vzduchu, je Nitra a z týchto záznamov
vyplýva, že priemerná teplota tohtoročného leta – to znamená mesiace jún, júl a
august dosiahla 21,9 °C. To je iba o niečo
menej, ako bolo zatiaľ v najteplejšom
lete v roku 2003, kedy bolo 22,1 °C,“
informoval nás o tohtoročnom letnom
počasí klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu RNDr. Pavel
Faško, Csc. Najdlhšiu sériu horúčav sme
v tomto roku zažili na prelome júna a
júla – trvala 13 dní a najvyššia teplota
vystúpila na 37,1 °C. Po zrátaní všetkých
tropických dní počas tohtoročného leta,
teda dní s teplotou nad 30°C, dostaneme
počet 47 dní, čo je vlastne 1 a pol mesiaca. S horúcim a suchým počasím sa
museli vyrovnávať všetci.
Zrážok spadlo nielen počas tohto leta
minimum, suchý ráz počasia trvá v regióne Podunajskej nížiny už prakticky rok
– od minulej jesene. „Zrážky boli naozaj
veľmi vážnym problémom, pretože ich
bolo málo. V celom období od začiatku
roka sa kumuloval deficit zrážok. V marci
dosiahol úhrn zrážok v Nitre iba 0,9 mm,
to znamená, že to nebol ani 1 mm a bol
to najsuchší marec za posledných 132
rokov. Veľmi podobne bol na tom aj tohtoročný august,“ doplnil RNDr. Faško.
Meniaci sa ráz a extrémne výkyvy počasia spôsobujú v ostatných rokoch problémy v mnohých oblastiach ľudského
života. Najviac ich, samozrejme, pociťujú tí, ktorí pracujú s rastlinným materiálom – poľnohospodári, záhradkári,
záhradníci alebo lesníci. „Takéto počasie má nepriaznivý stav aj na lesy, nakoľko jesenná aj jarná výsadba nových
stromčekov dopadla, žiaľ, katastrofálne.
Máme tam zatiaľ 80% straty a to ešte nie
je ani koniec septembra, kedy rastú koreňové systémy sadeníc. Ťažko povedať,
ako sa bude táto situácia vyvíjať v ďalšom období, nakoľko staré stromy ledva
prežívajú, sú ešte ako-tak zelené, ale už
teraz na nich vidno defoliáciu, teda opad
listov, niektoré sú už dokonca sfarbené,
ako keby bola jeseň v plnom prúde,“
konštatoval nepriaznivý vplyv horúceho
a suchého počasia na stav lesných porastov pracovník Lesov Slovenskej republiky Ing. Jozef Habara. „Tie extrémy
v počasí už badá každý. Rok 2010 bol
mimoriadne mokrý, spadlo strašne veľa
zrážok, boli podmočené pôdy, úroda zni-
čená, niekde sa ani nezasialo. Rok 2011
bol celkom priaznivý, hlavne pre poľnohospodárov. Napršalo, kedy malo, ale
prišla mimoriadne suchá jeseň, teploty v
auguste boli aj 37°C, odvtedy nepršalo a
už bol problém založiť novú úrodu. Keď
to takto pôjde, tak poľnohospodári pôjdu
do kolien,“ smutne konštatoval dlhoročný pestovateľ poľnohospodárskych
plodín Ernest Packa.
„S problémami nedostatku zrážok sa
asi stretneme aj v budúcich rokoch a
pri tých teplotných podmienkach, ktoré
tu sú, by bolo ideálne, keby sme mali
funkčné závlahové systémy, pretože teplotné podmienky sú pre niektoré teplomilné rastliny dobré, ale týmto rastlinám
nevyhovuje to, že je sucho,“ upozornil
RNDr. Pavel Faško.
Vzhľadom k tradícii poľnohospodárstva na Slovensku by možno budovanie
závlahových systémov naozaj pomohlo.
Je to pravdepodobne jednoduchšie riešenie, ako dosiahnuť zmenu klimatických
podmienok k lepšiemu. Samotní obyvatelia sa však výkyvom počasia, žiaľ,
budú musieť prispôsobiť. Nasledujúce
generácie, ktoré budú žiť v tomto regióne, už asi nebudú poznať tradičné štyri
ročné obdobia mierneho pásma s teplými
a vlhkými letami a zimami plnými snehu
a mrazov.
Ochrana plynárenských zariadení
Plynofikácia našej obce je datovaná
do 80.-tych rokov uplynulého storočia
a takmer všetky nehnuteľnosti sú pripojené k rozvodom plynu. Znamená to, že
v obci sa nachádza množstvo plynárenských zariadení. Majoritný distribútor
plynu SPP-distribúcia, a.s. však každoročne zaznamenáva množstvo poškodení
svojich zariadení, čím je ohrozená bezpečnosť prevádzky a spoľahlivosti dodávok zemného plynu a v neposlednom
rade sa zvyšuje riziko ohrozenia zdravia
a majetku občanov. Práve z tohto dôvodu
musí mať každý občan vykonávajúci výkopové alebo stavebné práce povolenie
na ich realizáciu s vytýčením plynárenských zariadení. „SPP distribúcia požiadala Obec Močenok ako štátny orgán na
10
úseku stavebného poriadku o spoluprácu
pri ochrane plynárenských zariadení.
Spolupráca spočíva v tom, že stavebný
úrad bude od stavebníkov vyžadovať
písomné vyjadrenie, respektíve potvrdenie situácie plynárenských zariadení
k stavbám, ako sú rodinné domy, ohlásenie drobných stavieb alebo prípojok
stanovisko, že k uvedenej stavbe nemajú
námietky. Podmienkou bude zabezpečiť
vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení. Stavebný úrad v Močenku tieto potvrdenia od stavebníkov vyžadoval
aj v minulosti,“ informovala nás vedúca
Stavebného úradu v Močenku Ing. Mária Suchá. „SPP-distribúcia, a.s. vydáva
pre drobné stavby povolenia bezplatne,
závisí to, samozrejme, od mnohých
okolností, ale keď hovoríme o nejakých
drobných úpravách, ktoré si ľudia zvyčajne na svojich pozemkoch vykonávajú, tak ide o bezplatnú službu. Vydáme
nákres plynárenských zariadení distribučnej siete tak, ako idú cez pozemok,
alebo či vôbec idú cez pozemok a potom
si občan už môže bez problémov začať
robiť tieto úpravy,“ spresnila Ivana Zelizňáková, vedúca útvaru komunikácie
SPP-distribúcia, a.s. Problém poškodenia plynárenských zariadení je možné
eliminovať na minimum zodpovedným
prístupom a dodržaním pravidiel práce
v ochrannom pásme týchto zariadení. V
tomto pásme je možné kopať iba ručne,
výkopové práce sa tam nesmú realizovať žiadnymi pracovnými strojmi. Ak
napriek tomu k poškodeniu príde, zodpovedá zaň stavebník. „Každá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá poškodí
plynárenské zariadenie alebo zariadenie,
ktoré slúži na ochranu plynárenského zariadenia, je povinná okrem spôsobenej
škody na zariadení uhradiť aj škodu za
plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia tohto zariadenia a to už nie sú malé
sumy,“ upozornila Ivana Zelizňáková.
SPP-distribúcia, a.s. v spolupráci so
stavebným úradom preto apeluje na
občanov, aby v rámci stavebných prác,
ktoré realizujú, venovali plynárenským
zariadeniam mimoriadnu pozornosť a
obmedzili tak nebezpečenstvo ich poškodenia.
Základná umelecká škola zahájila
svoju činnosť
Novovzniknutá základná umelecká
škola v našej obci rozbehla svoju činnosť zároveň so začiatkom školského
roka. Záujemcovia o niekoľko umeleckých odborov – sólový spev, zborový
spev, hru na rôzne hudobné nástroje,
dramatiku, výtvarníctvo alebo tanec sa
mohli do umeleckej školy zapísať koncom uplynulého alebo začiatkom tohto
školského roka.
Výučba beží vo všetkých individuálnych aj skupinových odboroch už niekoľko dní a učitelia aj deti sa už vzájomne
spoznávajú a zvykajú si na pravidelné
vyučovanie. „Celé štúdium je o tom, ako
sú deti doma vedené, keď sa prihlásia do
umeleckej školy, pretože treba ich na to
pripraviť, že to nie je žiadny krúžok, ale
je to už vážne umelecké vzdelávanie, čo
obnáša aj nejaké povinnosti a pravidelné
prípravy. Veľmi dôležité je, aby mali deti
doma vytvorené podmienky, to znamená,
keď chodia do hudobného odboru, aby
mali hudobný nástroj a podobne,“ informovala o základnom fungovaní školy
jedna z učiteliek Mgr. Alena Vaňová.
Výučba sa realizuje na pôde základnej
školy a možno je to aj plus pre žiakov,
že vyučovanie sa realizuje v priestoroch,
ktoré sú im známe a najmä nemusia nikam cestovať. Všetci sa teda s elánom
pustili do štúdia svojho odboru. „Sú tu
vynikajúce deti, ktoré sa prihlásili z
vlastného záujmu, prihlásili sa na viac
krúžkov, ktoré organizuje táto umelecká
škola, čiže niektoré deti navštevujú nielen hudobný,ale aj výtvarný, aj dramatický krúžok a vidím, že ten záujem je
obrovský,“ pochvaľovala si učiteľka hry
na klavír a keyboard Mgr. Jana Csampaiová. „Mám dohromady prihlásených 29
detí. Z nich sú vytvorené 3 skupiny. Vekové kategórie sú od prvákov až po ôsmakov. Deti sú veľmi nadšené, aspoň zo
začiatku a veľmi aktívne a šikovné. Nemajú problém s kreslením alebo maľovaním a postupne máme za cieľ to rozvíjať
tak, ako je to na všetkých umeleckých
školách,“ pridala sa aj učiteľka výtvarného odboru v ZUŠ Mgr. Adriana Pardúsová. „Mám tu fakt dobré deti, je ich 16 a
každý má záujem o spev a myslím, že ich
to aj baví. Postupne sa im individuálne
venujem, vyberáme si pesničky, robím s
nimi notový materiál, rozcvičku a tak,“
bola zo svojich zverencov nadšená aj
učiteľka spevu Mgr. Katarína Hátašová.
„Mám zapísaných 10 gitaristov. Zatiaľ
sa nedá povedať, či majú talent, lebo v
podstate iba začíname a zatiaľ som rád,
že vôbec 2 gitaristky majú svoje nástroje. Ďalšie sú v štádiu vybavovania
a ďalší dvaja tvrdia, že im kúpia gitaru
až na Vianoce, čo bude trošku problém,“
usmieva sa nad drobnými problémami s
nástrojmi učiteľ Mgr. Miroslav Lábsky.
„Tanečný odbor navštevuje približne
27 detí. Učíme sa tanečné základy, ako
je držanie špičiek, dopínanie nožičiek,
práca so svalmi a tu sa to len začína.
Určite by ich viac bavilo tancovať bezhlavo a občas mimo rytmu až do konca
hodiny, ale niečo sa musia aj naučiť, tak
to zakaždým mením - raz sedíme, raz
skúšame základy, potom zase tancujeme,
hopsáme a zase sadneme na zem,“ tešila
sa zo svojich zverencov aj učiteľka tanca
Erika Sýkorová. „Ja mám v triede 8 detí,
z toho je polovica klaviristov a polovica
keyboardistov, to je elektrické pianíno.
Všetko sú to začiatočníci, až na jedného
chlapca. Tým, že táto škola je novozaložená, tak tu máme medzi prvákmi aj
väčších žiakov, to znamená aj piatakov,
šiestakov,“ doplnila učiteľka hry na klavír a keyboard Mgr. Alena Vaňová. Napriek tomu, že výučba beží v umeleckej
škole iba od začiatku septembra, deti sú
zdá sa, spokojné s odbormi, ktoré si vybrali a vyučovacie hodiny sú pre ne zaujímavé. „Robíme tu všetko, čo ma baví.
Robili sme trebárs koláž, lebo mňa baví
strašne kresliť, preto ma sem maminka
prihlásila,“ netajila spokojnosť s vybraným odborom Diana Pápayová. „Najradšej mám kreslenie vodovými farbami
a páčilo sa mi, keď sme robili jesennú
prírodu,“ pridala sa Dianina kolegyňa
z výtvarného odboru Patrícia Péliová.
„Podľa mňa bolo všetko, čo sme robili
zaujímavé. Aj na papier sme kreslili, nalepovali obrázky a tak,“ doplnila Natália
Packová. „Je to najzaujímavejšie, keď
tancujeme,“ pochvaľovala si žiačka tanečného odboru Diana Lenčéšová. „Najviac sa mi páči, keď cvičíme a máme pri
tom hudbu,“ podporila ju aj Michaela
Škvarková. „Predstavovala som si, že to
bude takto, všelijaké tance vymýšľame,“
bola spokojná so svojím výberom odboru aj Laura Lenická. „Ja rada tancujem
na každú modernú hudbu,“ zakončila
debatu o tom, či sú hodiny tanca zaujímavé, Sabína Mikušová. Žiakom, ktorí
študujú individuálne odbory, takisto vyhovuje takáto forma štúdia. „Hodiny sú
zaujímavé, celkom ma to baví. Ja budem
prvý v našej rodine, kto bude vedieť hrať
na klavíri,“ povedal nám po hodine klavíra Roman Szabo. „Už od malička sa mi
tá gitara páči, to je taký pekný nástroj a
pekný má zvuk,“ tešila sa, že bude vedieť hrať na gitare Michaela Boháčová.
Základná umelecká škola vznikla v
našej obci na základe myšlienky vedenia
obce a niektorých rodičov žiakov poskytnúť talentovaným deťom možnosť vzdelávať sa bez potreby cestovania. Tejto
myšlienke bolo priaznivo naklonené aj
vedenie základnej školy, ktoré poskytlo
priestory pre výučbu. Teraz prišli na rad
deti, aby skutočne začali rozvíjať svoje
schopnosti a talenty – na štúdium rôznych odborov sa ich v tomto školskom
roku prihlásilo 129.
11
Vykradnutá materská škola
V noci zo stredy 19. na štvrtok 20. septembra 2012 poctili svojou návštevou objekt materskej školy v našej obci nezvaní
návštevníci. Neznámi páchatelia sa do
objektu dostali násilím cez plastové okno
toalety na prízemí budovy, ktoré rozbili.
„Pri príchode do materskej školy ráno sa
nám naskytol nemilý pohľad – rozbité
okná, pootvárané dvere, priestory, kde
bola výpočtová technika zostali prázdne,
rozhádzané,“ netajila rozčarovanie riaditeľka materskej školy v našej obci Mgr.
Soňa Hippová. Zlodeji poškodili v budove niekoľko interiérových dverí, rozhádzali spálňu v jednej z tried a ukradli
počítače, tlačiarne, DVD prehrávač a inú
elektroniku, pridali dokonca aj plachty z
detských postieľok, do ktorých si zabalili
svoj lup. „Poverený policajt začal trestné
Smútočné
oznamy
Dňa 17. augusta 2012
sme si pripomenuli
12. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý otec a dedko
Imrich Čagánek.
S úctou a láskou
spomína celá rodina
Dňa 10. októbra 2012
sme si pripomenuli
1. smutné výročie,
čo nás navždy opustila
naša drahá mama
a babka
Leopoldína Čagáneková.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Dňa 13. novembra 2012
si pripomenieme 20. výročie úmrtia
nášho manžela, otecka a dedka
Františka Sedláka.
S úctou a láskou
spomína celá rodina
12
stíhanie vo veci prečinu krádeže, za
ktorý hrozí v prípade dokázania viny páchateľovi 2-ročný trest odňatia slobody.
Krádežou a poškodením bola spôsobená
škoda vo výške 2 250
eur,“ informovala nás
o skutku hovorkyňa
Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v
Nitre kpt. Mgr. Božena
Bruchterová. Tlačiarne
určené primárne na
prípravu didaktického
materiálu a počítače
na výučbu detí boli
využívané v materskej
škole v maximálnej
možnej miere. „Výpočtová technika preniká
už aj do týchto priesto-
Spoločenská
kronika
Privítali sme:
Nina Komoňová
Barbora Sviteková
Povedali si áno:
Ing. Marián Holečka a Bc. Mária
Ištokovičová
22.09.2012
Ing. Boris Turanský a Ing. Zuzana
Šimková
29.09.2012
Ing. Milan Guráň a Ing. Ivana
Lencsésová
29.09.2012
Miroslav Benčík a Ing. Lenka
Žemberová
06.10.2012
Opustili nás:
Aurélia Bočáková, 89-ročná
Katarína Straňáková, 26-ročná
Janka Nováková, 96-ročná
Dňa 3. októbra 2012
nás vo veku 96 rokov opustila
naša mama, babka a prababka
Janka Nováková.
Touto cestou úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
rov, kde vlastne oboznamujeme deti so
základmi práce s výpočtovou technikou.
To, čo sme tu mali, bolo vo veľkej miere
z Eurofondov ako dar. Vlastné prostriedky sa nám asi nepodarí nájsť, aby
sme doplnili túto výpočtovú techniku.
Budeme zrejme odkázaní na sponzorské
dary,“ bola zo situácie nešťastná riaditeľka Hippová. Vedenie školy tak musí
v prvom rade opraviť alebo vymeniť poškodené okná a dvere budovy a potom sa
bude zaoberať obnovou technického zázemia. Výučba sa aj po lúpeži realizuje
v priestoroch školy bez zmien vyučovacích plánov.
PROGRAM
KINA MOČENOK
11. november 2012 16.00 h
HAPPY FEET 2
USA 100 min., slov. dabing
Mumble, Majster stepu má problém,
pretože jeho malý syn Eric je choreofóbický. Eric neochotný dať sa do tanca
uteká a stretáva Ohromného Svena
– tučniaka, ktorý dokáže lietať! Mumble ani nedúfa, že by mohol svojmu
novému pôsobivému vzoru konkurovať. Keď svetom zatrasú sily, všetko je
zrazu hore nohami. Erik ocení odvahu a
pevnú vôľu svojho otca, keď sa Mumblovi podarí spojiť všetky národy tučniakov a ďalších úžasných bytostí – a s ich
pomocou všetko napraviť.
Animovaná komédia.
MP Vstupné: 2,00 €
NA MESIAC DECEMBER 2012
PRIPRAVUJEME:
MUPPETS – legendárne postavičky
sa vracajú v celovečernej rodinnej komédii.
Spoločná aktivita v materskej škole
V materskej škole v našej obci v tomto
období zrealizovali zaujímavý projekt
pre deti a ich rodičov. Podujatie, ktoré
malo kladnú odozvu zo strany rodičov
aj detí už v minulosti je postavené na
trojstrannej spolupráci školy, rodičov a
žiakov a je založené na otvorenej komunikácii všetkých strán a ochote zapojiť sa
do vyučovacieho procesu a spoločných
aktivít.
„Dnes sa tu rodičia zapoja do aktivity
a v spolupráci so svojimi ratolesťami pripravia z darov, čo nám poskytuje záhrada
rôzne strašidielka. Spoločnou prácou tak
prispejú možno aj k výzdobe našej materskej školy, ale samozrejme ide tu o ten
proces spolupráce, že rodič si nájde čas
a spolu s tým dieťaťom tvorí,“ objasnila
cieľ aktivity riaditeľka materskej školy
Mgr. Soňa Hippová. Aktivita bola naplánovaná na popoludnie v čase, kedy sa
zvyčajne deti chystajú na odchod domov.
Vtedy prišli ich mamičky alebo babičky,
ktoré priniesli materiál na jesennú výzdobu, aby mohli spoločne s deťmi tvoriť zaujímavé aranžmány. Deti dokázali
z tekvíc, jabĺk, zemiakov alebo gaštanov
vytvoriť zaujímavé postavičky, zvieratká
alebo predmety. „Robili sme bubulášov,“
povedala nám Kristínka Lalúchová.
„Vyrobili sme strašiaka a ježka a potom
sme tam dali orechy, kvetiny, tekvicu,
šípky, jabĺčka a špajdle,“ pridal sa Miško
Lenčéš. „Dneska sme urobili krásnu
sovu z tekvičky,“ pochválila sa Emka
Lenčéšová. „Toto je strašiak a dal som
tam papriku, čili papričku a tekvicu,“
ukazoval nám krásny výtvor Dávidko
Minárik. „Použili sme farebný papier,
špáradlá, tekvičky a ešte farby na sklo,“
vymenoval nám veci potrebné na výrobu
strašiačika Filipko Slamka. „Ja robím
vtáka a ešte budem robiť ježka, húsenicu a motýľa,“ pochválil sa Milanko
Kiss. „Robíme strašiaka z tekvičky a ja
mu robím uši,“ – vysvetlil nám Andrejko
Holubiak, ktorý s mamičkou vytvoril
nádherného veľkého strašiaka – „Dáme
mu vlasy, uši, oči, pusu a nos.“ Rodičia
sa do tvorby jesennej výzdoby zapojili s
entuziazmom a veľkým záujmom. Materiál, ktorý priniesli dokázali spolu so
svojimi deťmi pretaviť do unikátnych, aj
keď krátkodobých malých umeleckých
diel. „Veľmi rada sem chodím, chodím
sem už 4 rok, aj so staršou dcérou. Je to
veľmi zaujímavé, že mamičky takto zapájajú pani učiteľky. Načerpáme tu veľa
inšpirácií a môžeme si aj doma vyrobiť
krásne veci,“ tešila sa z peknej akcie
mamička Marianna Vrabcová. „Je to
veľmi milé takto stráviť čas v škôlke s
detičkami. Niečo si vyrobíme, aj im to tu
trošku vyzdobíme. Veľmi dobrý nápad,“
pridala sa aj mamička Patrícia Sabová.
Materská škola je tak v týchto dňoch
krásne vyzdobená typickou jesennou výzdobou, ktorú vytvorili sami žiaci v rôznych triedach školy.
Seminár karate so senseimi z Japonska
Športová hala v našej obci v polovici
októbra po 3 mesiacoch opäť hostila významných predstaviteľov Okinawského
karate a karatistov z celého Slovenska
i zahraničia. Karate klub v Močenku na
čele s organizátorom Ing. Miroslavom
Tóthom zorganizoval trojdňový seminár
karate so senseimi Akihitom a Akihirom Yagi z Japonska. Záujem o seminár
prejavilo viac ako 30 karatistov.
„Toto je pre nich veľký bonus a veľká
vec, ako keby som prišiel Schumacher z
formuly alebo Maradona z futbalu, tak
toto znamená niekto z dynastie Yagi pre
tých ľudí, ktorí sú tu. Zaujíma ich história, cvičenie, mali otázky na súkromný
život. Je to pre nich obrovská motivácia, keď vidia toho človeka z krajiny
vychádzajúceho slnka, ako to perfektne
cvičí, aké má nasadenie. Tí ľudia majú
na dlhé mesiace a možno aj roky nejakú
métu, nejaký model podľa ktorého chcú
cvičiť a chcú sa zlepšovať. Proste ich to
nabudilo a teraz denno-denne každý v tej
telocvični bude cvičiť,“ opísal vzácnu
návštevu a jej účinky na vyznávačov
tohto športu organizátor podujatia Ing.
Miroslav Tóth.
Seminár sa konal počas troch dní vždy
niekoľko hodín denne. Majstri Akihito a
Akihiro sa účastníkom seminára naplno
venovali počas každej tréningovej hodiny. Ukážky jednotlivých cvikov s nimi
trpezlivo opakovali a dbali na ich správne
prevedenie. „Seminár v Močenku je pre
tých ľudí, ktorí tu sú veľmi kvalitná vec.
Množstvo ľudí si z tohto seminára odnesie nové poznatky, takže môžu doma študovať a môžu doma cvičiť. Ja jazdím na
Okinawu každý rok už 10 rokov, takže ja
sa iba krok za krokom zdokonaľujem,“
pochvaľoval si podujatie Václav Šimek
z Česka. „Veľa z nás, ktorí sme tu toto
nerobíme profesionálne, ani na to nemáme čas, ale je to určitý spôsob života
a prináša nám to radosť, keď sa môžeme
naučiť niečo nové. Pre mňa je to absolútny prínos, že som sa mohol stretnúť s
týmito pánmi,“ povedal nám Dušan Káčer z Nitry.
„Každý jeden tréning my vždy niečo
dá a snažím sa stále zdokonaľovať,
zlepšovať. Som šťastný, že je to u nás
na našej pôde a nemusím nikam ďaleko
cestovať,“ tešil sa zo skvelej príležitosti
na zdokonaľovanie sa domáci karatista
Boris Bleho. „Každé stretnutie s originál karate, ktoré je priamo z Okinawy je
prínos pre každého cvičenca karate. Pre
mňa je to veľké plus, môžem si vybrať z
tých techník a jednoducho to potom môžem posunúť ďalej svojim zverencom,“
potvrdil tréner domácich mladých karatistov Štefan Móri.
Mladí majstri karate už učili bojové
umenie záujemcov v Amerike, Ázii aj
Európe. Zatiaľ sa vždy stretli s veľkým
záujmom. „Cestujem po celom svete a
v roku 2008 som prvýkrát prišiel do Európy, na Slovensku som už druhýkrát.
Som veľmi rád, keď môžem prísť medzi
ľudí, ktorí trénujú karate a s ktorými robíme rovnakú vec. Dôležité je, že nám pri
tom bije srdce za rovnakú vec,“ povedal
nám Akihito Yagi. Z veľkého záujmu o
seminár s japonskými majstrami sa tešil
aj organizátor, ktorý pred nedávnom do
našej obce pozval aj legendu japonského
karate Takejiho Ogawu. „Pán Ogawa má
70 rokov a títo chalani majú jeden 34 a
druhý 35 rokov, takže to je mladá generácia karate. Tým som chcel aj tým našim pretekárom a cvičencom ukázať, že
karate sa dá cvičiť od najmenších detí,
v strednom veku, aj v neskoršom veku,“
doplnil Ing. Miroslav Tóth. Bratia Yagiovci šírili myšlienky karate v tomto roku
aj v Českej republike, Slovinsku a Chorvátsku.
Organizátori podujatia si robia plány
aj do budúcnosti – opäť by chceli vyznávačom tohto bojového umenia spraviť
radosť seminárom s niektorým z japonských majstrov karate, nebude to však
zrejme v blízkej budúcnosti.
13
Močenskí karatisti opäť žali úspechy
Klub karate Močenok sa v nedeľu 14.
októbra 2012 zúčastnil 1.kola Pohára detí
a mládeže Západoslovenského zväzu karate v Nových Zámkoch. Podujatia sa zúčastnilo v rámci regiónu 306 pretekárov,
z toho 9 súťažiacich z našej obce. Laura
Perinová, Matúš Boháč, Parik Goňa a
Patrik Deváth zostali, žiaľ, v tomto kole
bez umiestnenia, ale súťaž ich obohatila
o množstvo skúseností, ktoré využijú v
nasledujúcich pretekoch, kde sa pobijú
so súpermi o medailové priečky.
Ostatní pretekári získali nasledujúce
umiestnenia:
- Kumite ml. dorastenci (12-13r. do
50kg) – 2. miesto - Štefan Lenčéš
- Kata ml. dorastenci (12-13r.) – 3.
miesto - Štefan Lenčéš
- Kumite ml. žiaci (8-9r. do 32kg) – 2.
miesto - Francesko Lenčéš
- Kata začiatočníci st. žiačky (10-11r.)
– 3. miesto - Simona Bilková
- Kumite ml. žiačky (8-9r. do 30kg)
– 3. miesto - Terezka Sabová
- Kumite ml. dorastenci (12-13r. nad
50kg) – 3. miesto - Michal Hanák
Začiatok hádzanárskej sezóny
V sobotu 22. septembra sa začal nový
ročník I. hádzanárskej ligy žien. Do ročníka 2012-2013 súťaže vstupuje družstvo
žien Junioru Močenok s novou trénerkou
a doplneným kádrom.
S novými posilami družstva žien nás
oboznámil prezident HK Junior Močenok Ľuboš Blažo: „Mala by sa tu objaviť
pätica nových hráčok – jedna z dorasteneckého družstva Močenku a na hosťovanie by mali prísť štyri hráčky zo Šale
a z Nitry. Máme novú trénerku, bývalú
reprezentantku, pani Sabadošovú, ktorá
podľa mňa má predpoklady na to, aby
dievčatá dotiahla do toho nášho cieľového miesta.” „Cieľom je udržať družstvo hore, v hornej trojke. Je tu dobrý
kolektív. Okrem skúsených harcovníčok
sú tu aj mladé dievčatá, ktoré sa pri nich
zaúčajú. Perspektíva tu je, len musia dodržiavať pokyny z lavičky,” zhodnotila
kolektív trénerka Gabriela Sabadošová.
Svoje ambície v novom ročníku súťaže začalo družstvo Junioru napĺňať
súbojom so Senicou. Hostky sa síce ujali
vedenia, no hráčkam Močenku sa podarilo v siedmej minúte vyrovnať a prevziať stretnutie do svojich rúk. Strelecky
sa darilo hlavne skúseným Hanakovičovej a Jablonickej. Góly Senice zabezpečovali hlavne Konikova a Jurkovičová.
Junior sa postupne od súpera vzdialil až
na rozdiel ôsmich gólov – v 20. minúte
bol stav z pohľadu domácich 14:6. Svoje
14
vedenie si hráčky Močenku udržiavali a
polčas vyhrali 23:14.
Vstup do druhého dejstva vyšiel lepšie
Senici. Gólmi Šišolákovej, Jakubíkovej a
Štefkovej znížili na 24:17. Hostkám vychádzal prechod do útoku a v bránke ich
niekoľkokrát podržala Auxtová. V 20.
minúte druhej časti Senica znížila roz-
3. kolo: HK Junior Močenok – Košice
33:26 (20:12)
Tabuľka I. hádzanárskej ligy žien
po 3. kole:
1. Inter BA
81:68 5
2. Michalovce jun.
121:92 4
3. HK Junior Močenok 104:93 4
4. Nesvady
86:83 4
5. Banská Bystrica
96:97 4
6. Košice
108:112 4
7. Zlatná n/O.
76:73 3
8. Sereď
75:86 2
9. Senica
115:146 2
10. Bánovce
78:90 0
Inzercia
diel iba na štyri góly – strelecky hostky
v týchto chvíľach ťahala hlavne Šišoláková. V ďalšom priebehu sa prejavila
skúsenosť domáceho celku. Hroziaci obrat v stretnutí zastavili góly Moravanskej
a Jablonickej. V prvom majstrovskom
stretnutí si nakoniec poradil Junior Močenok so Senicou 37:32.
Výsledky HK Junior Močenok v I.
hádzanárskej lige žien:
1. kolo: HK Junior Močenok – Záhoran Senica 37:32 (23:14)
2. kolo: Banská Bystrica – HK Junior
Močenok 35:34 (18:15)
Predám na zabíjačku kotlinu z oceľovej rúry, kotol s pokrievkou 60 l, iba jedenkrát použitý, jatočnú pištoľ – pukál a
iné nádoby. Tel. č.: 0907 490 128.
Predám rodinný dom v Močenku. Tel.
č.: 0905 979 022.
Download

na stiahnutie ( pdf - 1384KB )