KULTÚRA
1. 11.
ŠPORT
Spoločná spomienka na zosnulých
Začiatok: 15,00
Stretnutie občanov v Dome smútku Košťany n/T. za účasti evanjelického pána
farára z Príboviec a katolíckeho pána farára z Turčianskeho Petra.
5. 11.
Predvolebné stretnutie s Ing. Bunganičom – kandidátom na starostu obce
KD Košťany n/T.
Začiatok: 17,00
7. 11.
Stretnutie jubilantov
Obradná miestnosť OcÚ Košťany n/T.
7. 11.
Začiatok: 17,00
KD Košťany n/T.
Košťanci na ľade
od 7,00 do 20,00
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košťanoch n/T.
KD Košťany n/T.
PRAVIDELNÉ AKCIE
2. 11. a
16. 11.
Začiatok: 18,00
Evanjelické sluţby Boţie
KD Košťany n/T. – miestnosť pod javiskom
Klub dôchodcov - každý štvrtok
KD Košťany n/T. – miestnosť pod javiskom
Začiatok : 11,00
Začiatok: 17,00
Klub zdravia - každý utorok rehabilitačné a relaxačné cvičenia
KD Košťany n/T. – miestnosť pod javiskom
Začiatok: 17,00
Cvičme v rytme – cvičenie pre všetky ženy a dievčatá
každý utorok – kalanetika s Marcelou
Začiatok: 18,30
každý pondelok (okrem 24. 11. 2014) každý štvrtok – Zumba s Luciou
KD Košťany n/T.
Začiatok: 18,30
PONÚKAME VÁM
10. 11.
PRÍBEH ZVONOV Z MARTINA
Hudobno-dramatický program
1. 11.
17. 11.
__________________________________________________________________
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Ľadová plocha na zimnom štadióne v Martine bude v čase od 14:45 hod.
do 15:45 hod. vyhradená výlučne pre občanov s trvalým pobytom v obci Košťany
nad Turcom. Vstup bude voľný - na občiansky preukaz.
Doprava – autobusová, resp. individuálna.
Záujem o autobusovú prepravu nahláste do 10. 11. 2014 do 14,00 hod.
na obecný úrad č. tel. 043-4136243. Cestovné : 1,- € dosp., 0,50 € dieťa
od 4 rokov. Odchod autobusu bude o 14,00 hod. od obecného úradu.
24. 11.
Začiatok
14,00
Stretnutie dôchodcov
Imobilní občania môžu voliť vo svojich domácnostiach do prenosnej urny. Záujem
je potrebné nahlásiť do 14. 11. 2014 na obecný úrad v úradných hodinách č. telefónu 4136243 alebo 15. 11. 2014 do 16,00 hod. Okrskovej volebnej komisii
Košťany n/T.
17. 11.
Muţi - dohrávka
Košťany n/T. – Turany
Začiatok: 16,00
KD Košťany n/T.
15. 11.
Dňa
2. 11.
Evanjelický kostol v Martine 16,00
PRIPOMÍNAME SI
Sviatok všetkých svätých – deň pracovného pokoja
Deň boja za slobodu a demokraciu – štátny sviatok
KNIŢNICA A INTERNET
Otvorená každý pondelok a štvrtok od 17,00 do 19,00 hod.
Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Košťany nad Turcom sa zapojili do Grantu nadácie
Renáty Zmajkovičovej na podporu zlepšenia kultúry stravovania /zakúpenie
chladničky, umývačky riadu a el. sporáka/. Grant získajú 3 školy, ktoré budú mať
do 30. novembra 2014 najvyšší počet príspevkov od darcov /nie najvyššiu sumu, ale
najvyšší počet darcov/. Najmenší príspevok je 1€. Prosíme rodičov a priateľov našej
škôlky o podporu pri modernizácii zariadenia školskej kuchyne.
Ďakujeme v mene Vašich detí!
Ako môţete prispieť :
Materská škola - otvorte stránku https://www.ludialudom.sk/profil/detail/9369
a potom kliknite na výzvu MŠ Košťany n/T.. Tam sa objaví políčko Odoslať dar
a môţete prispieť.
Základná škola - otvorte stránku https://www.ludialudom.sk/profil/detail/9077
a potom kliknite na výzvu ZŠ Košťany n/T.. Tam sa objaví políčko Odoslať dar
a môţete prispieť
Návod pozrite tu: http://youtu.be/9LrCNTho87E.
OZNAMY
Vývoz domového odpadu
► kuka nádoby, 1100 l nádoby – 3. a 17. november 2014
Separácia odpadu
► 4. november 2014 - vývoz separovaného odpadu
► 26. november 2014 - vývoz skla v jutových vreciach
► kaţdý pondelok do 15. novembra 2014 - vývoz biologicky rozložiteľného
odpadu (BRO) zo záhrad
Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Košťany nad Turcom dňa 20. 10. 2014
Poslanci na rokovaní : zobrali na vedomie
 Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Košťany n/T. za
rok 2013
 správu z kontroly „Evidencia o prevádzke motorového vozidla Citröen C3 MT 639 CI“
 správu z vykonanej kontroly tvorby, evidencie a čerpania sociálneho fondu v Obci
Košťany n/T.
 otvorenie prevádzky Pohostinstvo Košťany n/T. 66 – Matej Výbošťok, Turčiansky Peter,
IČO: 47894091 od 27.10.2014 a prevádzkovú dobu: Pondelok – Štvrtok od 11.00 hod.
do 22.00 hod., Piatok – Sobota od 11.00 hod. do 00.00 hod. a Nedeľa od 14.00 hod. do
22.00 hod. v súlade s platnou legislatívou
schválili
 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Košťany n/T. za školský
rok 2013/2014
 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Košťany n/T. za školský rok
2013/2014
 VZN č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Košťany n/T. s pripomienkami
 prevod majetku Obce Košťany n/T. časť parc. KNC 533/1, v k. ú. Košťany n/T.
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. o celkovej
výmere 2 m² a to kupujúcemu Mgr. Milanovi Ondrúškovi a manž. Mgr. Jaroslave,
Košťany n/T. č. 312, za cenu 25,- €/m²
 firmu RI OKNA, Martin na výmenu 2 ks okien v zubnej ambulancii Zdravotného
strediska Košťany n/T. a výmenu okien a dverí v Dome smútku Košťany n/T.
v zmysle zadania a cenovej ponuky
 firmu TERACOM, s.r.o., Košťany n/T. na realizáciu prác – spevnené plochy v areáli
Zdravotného strediska Košťany n/T. v zmysle zadania a cenovej ponuky
 firmu BePoRez, s.r.o., Dražkovce 203 na realizáciu prác v dome smútku: uzavretie
priestoru strechy a obvodového múru proti hlodavcom, demontáž a zamurovanie otvoru
dverí na balkón a na východnej strane budovy, vonkajšia vyrovnávka omietky, maľba,
vnútorné omietky, maľba v zmysle zadania a cenovej ponuky
 Zmluvu o budúcej zmluve o nájme č. 0-49/2014 medzi budúcim prenajímateľom
Obcou Košťany n/T. a budúcim nájomcom TURVOD, a.s., Martin
 zostavenie a predkladanie Rozpočtu obce Košťany nad Turcom na roky 2015,
2016, 2017 bez programovej štruktúry.
********************************************************************
Váţení občania,
firma Brantner Fatra, s.r.o., Martin sa Vám ospravedlňuje za problémy, ktoré Vám
pri výkupe papiera a oleja spôsobila.
Vedenie spoločnosti prijalo opatrenia, aby sa v budúcnosti takáto situácia
nezopakovala.
********************************************************************
Váţení rodičia a priatelia Materskej školy Košťany nad Turcom, vedenie
materskej školy Vám oznamuje, ţe informácie o ţivote v koštianskej materskej škole
nájdete na novovytvorenej webovej stránke :
https://mskostany.edupage.org.
Čítajte o nás.   
November
Košťany nad Turcom
Číslo: 11/2014
Lampiónový sprievod
Únia žien Slovenska Košťany nad Turcom pozýva občanov na "Lampiónový
sprievod" - pochod s lampiónmi cez našu obec, ktorý sa uskutoční v piatok dňa
31. 10. 2014. Zraz účastníkov je o 17,00 hod. pred Kultúrnym domom Košťany
nad Turcom. Pochod začína o 17,15 hod.
Trasa: okolo domu p. Klaudíniovej, p. Vavro, p. Cákoci, p. Remeň, p. Junas,
p. Lacúch, smer ABC centrum (stará škola), letiskom, kde spoločne vypustíme
lampióny šťastia. Príďte si s nami pochodom cez našu obec spoločne uctiť
pamiatku zosnulých. Po pochode bude pre každého pripravený teplý čaj a sladkosť.
Download

11_November_2014 - Košťany nad Turcom