MESTSKY URAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI
ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNi URAD
Namesti 6p. 3
739 11 FRYDLANT NAD OSTRAVICI
I
VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NASE ZN.: MUFO 20427/2010
Sp.Zn: MUFO_S 2556/2010
VYkIZUJE: Ing. Lubomira Ottova
TEL.: 558 604 153
FAX: 558 676 279
E-MAIL: lottova@ frydlantno. cz
DATUM: 18.03.2011
Ing. Nezar Abbas
C.p. 438
664 03 Podoli u Brna
zastoupen
Ing. arch. Monikou Adamkovou
Zeleznicni I/138
738 01 Stare Mesto
ROZHODNUTi
0 ZMENE V UZIVANI STAVBY
Mdstsky tiiad Frydlant nad Ostravici, odbor regionalniho rozvoje a stavebni dfad, jako
stavebni Iliad piislusny podle ust. § 13 odst. 1 zakona c. 183/2006 Sb., o dzemnim planovani a
stavebnim iadu (stavebni zakon) ve zneni pozddjsich piedpisu (dale jen"stavebni zakon" )
piezkoumal podle § 126 a 127 stavebniho zakona zmenu v uzivani stavby, kterou dne 14.9.2010
oznamil pan Ing. Nezar Abbas, bytem Podoli d.p. 438, narozen 30.10.1969 zastoupen Ing. arch. Monikou
Adamkovou, Zeleznidni 1/138, 738 01 Stare Mdsto (dale jen"oznamovatel") . a na zakladd tohoto
piezkoumani dle § 127 odst. 3 stavebniho zakona:
povoluje
zmenu v uzivani stavby: " Odstavne zivicne plochy na plochy pro parkovani pro obchodni centrum
Horalka c.p. 1394 ", na pozemku parc.d. 917- zastavdna plocha nadvoii v U. Frydlant n/O (dale jen
"stavba") dle piedlo2ene dokumentace zpracovane autorizovanym architektem ing. arch. Monikou
Adamkovou.
Dosavadni 66el uzivani dasti stavby:
- Odstavne zivicne plochy pro zasobovani objektu Horalka d.p. 1394
Vymezeni noveho udelu uzivani stavby:
- Odstavne zivicne plochy pro zasobovani a pro parkovani, pro obchodni centrum Horalka d.p.1394.
Parkovistd s kapacitou 13 mist , ktere bude slouzit dopravni obsluze a hostum. Na strand objektu Horalka
bude zHzeno 6 mist, a na protilehle strand plochy 7 parkovacich stani u domu d.p. 1149, 1150 a 1151. Toto
parkoviste bude v nocni dobe mimo provoz - bude vyznaceno dopravni znadkou .
Udastnici iizeni dle ust. 27 odst. 1 zak.d. 500/2004 Sb. , spravni fad, ve zneni zakona c.
413/2005 Sb. (dale jen „spravni fad"):
• Ing. Nezar Abbas, bytem Podoli d.p. 438, narozen 30.10.1969 zastoupen Ing. arch. Monikou
Adamkovou, Zeleznidni I/138, 738 01 Stare Mdsto
Stavebni uiad stanovi podminky pro novy iidel uzivani stavby:
1. Investor Ing. Nezar Abbas, Podoli 438, 664 03 Podoli u Brna zajistI mdieni akustickeho
tlaku na mdiicim mists 6.2 obytneho domu d.p. 1150, za tidelem ovdienl splneni § 30 zakona
BANKOVNI SPOJENI:
Komeri ni banka a.s.
poboi;ka Fry' dek-Mistek
6.ubtu: 1322 -781/ 0100
1C
00296 651
DIC
CZ00296 651
www.frydlantno.cz
tel.: 558 604 111
fax.: 558 676 279
c. 258/200 Sb . ve spojeni s § 11 NV c. 148/2006 sb. o ochrane zdravi pied nepriznivymi
ucinky hluku a vibraci ( dale jen NV c. 148/2006 Sb. ) a vysledky mefeni predlozi na KHS
MSK uzemnI pracoviste Frydek-MIstek.
2. Parkoviste na vychodni strane objektu bude opatreno dopravni znackou zakazujici vjezd
v nocni dobe.
3. Po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti oznamovatel po2ada zdej si silnicni spravni Arad o
vydani: souhlasu s umistenim jak vodorovneho tak svisleho dopravniho znaceni a nasledne
provede jeho realizaci na pfedmetnem pozemku parc.c. 917 v U. Frydlant n/O.
4. Dana plocha pro parkovani: mute byt uzIivana az po provedenI vodorovneho a
svisleho dopravniho znaceni.
RozhodnutI o spolecne podanych namitkach ucastniku rizeni : pana Rudolfa Papika, Eduarda
Kravcika, Valtera Owczarzy, Stanislava Siguta, Leopolda Pytla , Vlastimila Lepky a pani Martiny
Mengikove :
Namitce c . 1 tykajici se omezeni manipulacni plochy pro zasobovani objektu Horalky
samotnou dokumentaci.
se vyhovuje
Namitka c . 2 tykajici se zvyseni produkce emisi vyfukovych plynu z parkoviste se zamita
Namitce c .3 tykajici se zvyseni hluku z parkoviste se vyhovuje podminkou c. 1 a 2 tohoto rozhodnuti .
Oduvodneni:
Dne 14.9.2010 oznamil pan Ing. Nezar Abbas, bytem Podoli c.p. 438, narozen 30.10.1969
zastoupen Ing. arch. Monikou Adamkovou, Zeleznicni 1/138, 738 01 Stare Mesto (dale jen"oznamovatel")
zmenu v uzivani stavby: " Odstavne zivi.cne plochy na plochy pro parkovani pro obchodni centrum
Horalka 6.p. 1394 ", na pozemku parc.c. 917- zastavena plocha nadvori v k.u. Frydlant n/O (dale jen
"stavba").
Dne 17.9.2010 Mestsky urad Frydlant nad Ostravici, odbor regionalniho rozvoje a stavebni ui•ad,
jako stavebni Cad prislusny podle § 13 odst. 1 pism. f) zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim i•adu ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen"stavebni zakon") vyrozumel oznamovatele v
souladu s § 127 odst. 3 stavebniho zakona, o tom , ze zmena podleha rozhodnuti a urcil predlozeni
podkladu nezbytnych pro fizeni v rozsahu dle prilohy uvedene v casti B prilohy c. 6 k vyhlasce c. 526/2006
Sb , kterou se provadeji nektera ustanoveni stavebniho zakona ve vecech stavebniho radu a soucasne oznamil
zahajeni rizeni o zmene v uzivani stavby a nafidil ustni jednani s ohledanim na miste na den 15.10.2010, na
kterem byl sepsan protokol .
Dne 11.10.2010 ucastnici rizeni pan Papik a pani Lepkova nahli2eli do spisu. Dne 14.10. 2010
stavebni Cad obdr2el pi•ipominky ucastniku fizeni k dane zmene v uzivani ( cj. MUFO 22635/2010).
Dne 15.10..2010 probehlo verejne ustni jednani a ohledani na miste ve veci vydani rozhodnuti o
zmene v uzivani stavby. V prubehu rizeni a na ustnim jednani, ucastnici fizeni podali pripominky, tykajici se
zejmena omezeni stavajici manipulacni plochy pro zasobovani objektu Horalky , dale zvyseni hladiny
hluku a take zvyseni produkce emisi vyfukovych plynu a to vyvolanych danou zmenou v uzrvani
odstavne plochy na plochu pro parkovani.
Stavebni 6i-ad na zaklade techto podanych pripominek ucastniku rizeni , zahajene rizeni pi•erusil
a po2adal Krajskou hygienickou stanici , MS kraje, jako dotceny organ na useku zdravi o stanovisko
k podanym namitkam a take Ministerstvo zivotniho prosti•edi, odbor vykonu statni spravy IX o
posouzeni spravnosti vysledku rozptylove studie 6.E/2605/2009, ktera je soucasti dokumentace k zmene
v uzivani.
Z vy2adaneho posouzeni spravnosti vysledku rozptylove studie c. E/2605/2009 vydaneho
Ministerstvern zivotniho prostredi CR odboru ochrany ovzdusi ze dne 13.prosince 2010 cj.
109019/ENV/10 vyplynulo, ze piedlo2ena rozptylova studieje pine vyhovujici podklad ke zhodnoceni vlivu
zameru na kvalitu ovzdusi v dotcene lokalite.
Dale z vyzadaneho vyjadieni KHS Ms kraje , uzemni pracovigte Frydek-Mistek ze dne 1.12.2010
pod c.j. HOK/FM-3492/2.5/10 , vyplynul po2adavek zpracovat nove hlukovou studii, ktera bude
zohlednovat parkovani zakazniku obchodniho centra Horalka c.p. 1394.
Stavebni uiad na zaklade tohoto stanoviska KHS Ms kraje u.p. Frydek -Mistek, die ust. § 45
odst. 2 spravniho iadu vyzvai stavebnika k odstraneni vad podani a k doplneni podani o nove zavazne
stanovisko dotceneho organu na useku ochrany vefejneho zdravi KHS Ms kraje odborne pracovigte na
podklade nove hlukove studie, ktera bude zohlednovat parkovani zakazniku obchodniho centra Horalka c.p.
1394 v terminu do 30.6.2011.
Stavebni tad po obdrieni noveho zavazne stanovisko KHS Ms kraje uzemni pracovigte FrydekMistek ze dne 14.2.2011 6.j. HOK/FM-1573/2.5/1loznamil, 2e ve spravnim IIzeni byly shroma2deny
potiebne podklady pro vydani rozhodnuti zmene v uzivani stavby a ze podle § 36 odst. 3 zakona C.
500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich piedpisu, ucastnici iizeni meli mo2nost pied vydanim
rozhodnuti v piedmetne veci vyjadiit se kjeho podkladum i ke zpusobu jejich zjigteni, popiipade navrhnout
jejich doplneni, a to do 5 dnu ode dne doruceni daneho oznameni. Tuto mo2nost nevyu2il 2adny ucastnik
i Izeni .
V prubehu iizeni byly spolecne podany namitky ucastniku Hzeni : pana Rudolfa Papika, Eduarda
Kravcika, Valtera Owczarzy, Stanislava Siguta, Leopolda Pytla , Vlastimila Lepky a pani Martiny
Mensikove a stavebni uiad se temito namitkami zabyval a rozhodl o nich:
Stavebni 6fad namitce C. 1 tykajici se omezeni manipulacni plochy pro zasobovani objektu Horalky
vyhovel samotnou dokumentaci. Z piedlo2ene dokumentace z vykresu c. F-03 ,Jizdni draha" vyplyva, 2e
vodorovne dopravni znaceni zpevnene plochy , zajigt'uje soubeh parkovani a zasobovani zaroven, bez
toho aby doglo k omezeni manipulacni plochy. Stavebni uiad pii rozhodovani bral v uvahu souhlasne
stanovisko silnicniho spravniho ufadu ze dne 12.10.2010 zn.c. MUFO 207 1 8/20 1 0 jako dotceneho organu
hajiciho zajmy podle silnicniho zakona a souhlas se zmenou uzivani odstavne zivicne plochy na parkovani,
Dopravniho inspektoratu Krajskeho ieditelstvi Policie Ceske republiky Moravskoslezskeho kraje FrydekMistek. Stavebni uiad ma zato, 2e provozem nove navrhovaneho parkoviste (13 stani) nedojde k omezeni
manipulacni plochy pro zasobovani objektu Horalka.
Namitku 6.2 tykajici se zvyseni produkce emisi vyfukovych plynu z parkoviste Horalky
zamitl. Stavebni uiad se zabyval take touto namitkou a v iizeni nechal posoudit spravnost piedlo:.ene
rozptylove studie 6.E/2605/2009, ktera je soucasti dokumentace k zmene v uzivani. Z vyzadaneho
posouzeni spravnosti vysledku rozptylove studie C. E/2605/2009 vydaneho Ministerstvem 2ivotniho
prostiedi CR odboru ochrany ovzdusi ze dne 13.prosince 2010 cj. 109019/ENV/10 vyplynulo, ze
piedlo2ena rozptylova studie je plne vyhovujici podklad ke zhodnoceni vlivu zameru na kvalitu ovzdusi
v dotcene lokalite. Stavebni uiad ma zato, 2e realizaci zameru nedojde ke znatelnemu zvyseni imisni
zate2e lokality a imisni limity nebudou piekracovany kvality ( viz rozptylova studie 6..E/2605/2009 ze
dne 21.7.2009 zhotovena Technickymi slu2bami ochrany ovzdusi Ostrava spol.s.r.o.) .
Namitce 6.3 tykajici se zvyseni hluku z parkoviste se vyhovuje podminkou C. 1 a 2 tohoto
rozhodnuti. Stavebni uiad se danou namitkou zabyval a v prubehu Hzeni na zaklade podanych namitek
a piipominek ucastniku iizeni pozadal KHS Ms kraje , uzemni pracovigte Frydek-Mistek o vydani
stanoviska k podanym namitkam z hlediska zvyseni hluku vyvolaneho zmenou v uzivani odstavne plochy
na plochu pro parkovani. Z vy2adaneho vyjadieni KHS Ms kraje , uzemni pracovigte Fry'dek-Mistek ze
dne 1.12.2010 pod 6j. HOK/FM-3492/2.5/10 , vyplynulo, 2e to pozaduje zpracovat nove hlukovou studii,
ktera bude zohlednovat parkovani zakazniku obchodniho centra Horalka c.p. 1394 a nasledne vydat nove
zavazne stanovisko dotceneho organu na useku ochrany vefejneho zdravi . Investor nechal zpracovat
novou Hlukovou studii -Vliv hluku z provozu, zpracovanou RNDr. Vladimirem Sukem z prosince 2010 ,
na zaklade ktere bylo dne 14.2.2011 pod zn.c. HOK/FM- 1573/2.5/11 vydano zavazne stanovisko
dotceneho organu na useku ochrany veiejneho zdravi KHS Ms kraje odborne pracovigte Frydek-Mistek .
Toto souhlasne stanovisko se zmenou v uzivani stavby bylo vydano za splneni podminek , 2e investor Ing.
Nezar Abbas, Podoli 438, 664 03 Podoli u Brna zajisti meieni akustickeho tlaku na meiicim miste 6.2
obytneho domu c.p. 1150, za ucelem oveieni splneni § 30 zakona C. 25 8/200 Sb. ve spojeni s § 11 NV C.
148/2006 Sb. o ochrane zdravi pied nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci (dale jen NV C. 148/2006 Sb. ) a
vysledky meieni piedlo2i na KHS MSK uzemni pracovigte Fry'dek-Mistek. Dalsi podminkou je, le
parkoviste na vychodni strane objektu bude opatieno dopravni znackou zakazujici vjezd v nocni dobe.
I
Stavebni egad vychazel z Who , 2e v soucasne dobe se v objektu nachazi prodejna Hruska, Tipsport a
prodejna domacich potreb a ve 2. NP kancelai• a prodejna textilu. Pred objektem je na zapadni strane u
ulice Hlavni , parkoviste pro cca 20 automobilu ve vlastnictvi mesta Fry'dlant n/O. Nove navrhovane
parkoviste s kapacitou 13 stani ( na strane objektu 5 stani a na protilehle strane 7 stani) bude slou2it
dopravni obsluze a zakaznikem obchodniho centra.
Pro uvedenou zmenu byla stavebnimu uradu pi•edlo2ena nove zpracovana hlukova studie prosinec
2010- posouzeni vlivu hluku z provozu parkoviste objektu Horalka pro chraneny venkovni prostor
staveb c.p. 1299 a c.p 1150 na ul. Komenskeho.
Z hlukove studie vyplyva , 2e v dane lokalite je dominantnim zdrojem hluku dopravni hluk
z provozu ulice Hlavni a v soucasne dobe jig dochazi k pi•ekroceni hygienickeho limitu pro chraneny
venkovni prostor staveb v denni dobe ( limit 50 dB) a v nocni dobe ( limit 40 dB) .
Provozem nove navrhovaneho parkoviste se predpoklada hodinova obmena parkovaciho stani
v dobe od 8.00-18.00 ( prodejni doba obchodu). Pocet automobile zasobovani zestava stavajici - 1 nakladni
a 5 dodavkovych za den. Zasobovani bude provadeno pouze v denni dobe. Predpoklada se, 2e vzhledem
k dochazkove vzdalenosti budou zakaznici vyu2ivat prednostne stavajici parkoviste pied objektem. Nove
navrhovane parkoviste bude v nocni dobe mimo provoz- vjezd bude v nocni dobe zakazan dopravni
znackou.
Navstevnici Tipsportu budou parkovat v nocni dobe na stavajicim parkovigti pied objektem, kdy
toto parkoviste vzhledem k provozni dobe okolnich provozoven (tj. od 6.00-19.00 hod) neni v nocni dobe
(tj od 22.00 hod do 6.00 hod) pine vyu2ivano a mete slou2it tak pro navstevniky Tipsportu.
Pro vypocet byly stanoveny 2 vypoctove body (bytovy dem c.p. 1299 na pozemku parc.c. 891/2 ze
severni strany parkoviste a bytovy dem c.p. 1150 na pozemku parc.c. 925/3 z vychodni strany parkoviste) .
Z hodnoceni hlukove studie vyplyva, 2e na meiicim miste C. 2 obytneho domu c.p. 1150 je vypoctena
hladina akustickeho tlaku pro denni dobu L Aeq,81, - 48,6 dB. Vypoctena hiadina akustickeho tlaku je na
hranici hygienickeho limitu hluku , ktery je pro denni dobu stanoven § 11 NV C. 148/2006 Sb ., L Aeq,T=50
dB. Z Who devodu po2aduje KHS MSK uzemni pracoviste Frydek-Mistek, jak vyplyva z podminky C. 1
tohoto rozhodnuti , provest meieni akustickeho tlaku z provozu nove navr2eneho parkoviste. Merenim
bude oveIena spravnost vysledku L Aeq,8h na m6ficim miste 6.2 obytneho domu c.p. 1150 ve Frydlante n/O a
vylouci jakekoliv pochybnosti o nedodr2eni standartniho hygienickeho limitu.
U vypoctoveho bodu C. 1 je hladina dopravniho hluku jig v soucasne dobe prekrocena. Prekroceni je
zpesobeno provozem ulice Hlavni. Vlivem provozu nove navr2eneho parkoviste nedojde k plekroeeni
hygienickeho limitu pro hiuk ze staciondmich zdroje v denni ani v nocni dobe die § 11 NV C. 148/2006:3b.
V ramci hlukove studie byl vyhodnocen hluk ve vnitinim chranenem prostoru staveb die 11 NV
C. 148/2006 Sb. Vypocet byl proveden pro prostory bytu v dome c.p. 1150 ve 2. NP. Ze zaveru hlukove
studie vyplyva , 2e vlivem provozu nove navr2eneho parkoviste nedojde k prekroceni hygienickeho limitu
pro hluk ve vnitinim chranenem prostoru staveb.
Stavebni urad ma zato , 2e navrhovana zmena , pri respektovani podminek 6.1 a 2 tohoto
rozhodnuti odpovida po2adavkem zakona C. 258/2000 sb. ve zneni pozdejsich a souvisejicich predpise a
Narizeni Vlady C. 148/2006 Sb.
Pri vymezovani okruhu ucastnike rizeni na ne2 se vztahuje rozhodnuti spravniho organu, dospel
stavebni egad k zaveru, 2e v danem pripade toto pravni postaveni podle § 27 odst. I spravniho radu prislugi
2adateli Ing. Nezarovi Abbasovi zastoupenemu Ing. arch. Monikou Adamkovou a die § 27 odst.2
spravniho I• du ucastnikem, kteri die stavebniho eradu mohou byt rozhodnutim pIimo dotceni ve svych
pravech navrhovanou zmenou v u2ivani stavajici stavby (zejmena z hlediska pfipadneho obte2ovani
hiukem). Jsou to ucastnici rizeni, kterym se dorucuje die ust. § 25 odst.1) spravniho i•adu, verejnou
vyhia kou, kterymi jsou spoluvlastnici stavby bytoveho domu 6.p 1149, 1150, 1151 na ul. Komenskeho,
umistene na pozemku parc.c.: 925/2, 925/3, 925/4 v U. Frydlant n/O sousedici s pozemkem parc.c. 917
zjeho severni strany - jedna se o tyto ucastniky : Ing. Zdenek Kaller, Ing. Vlastimila Kallerova, Anna
Klepacova, Eduard Kravcik, Josef Kubacak, Marie Kubacakova,Ing. arch. David Honek, Olga Honkova,
Vladimir Lepka, Mgr. Milada Lepkova, Jirina Malinovska, Lumir Mensik, Helena Myslikovjanova, Valter
Owczarzy, Dagmar Owczarzyova, Rudolf Papik, Drahomira Papikova, Leopold Pytel, Bo2ena Pytlova,
Marie Skokanova, Radka Sysalova, Stanislav Sigut, Miroslava Sigutova, JiII Tlapak, SBD Frydlant n/O.
Dale jsou to spoluvlastnici stavby bytoveho domu 6.p. 1169,1170, 1171 na ul. Hlavni , umistene na
A
pozemku parc.e. 922, 924/2, 928 v U. Frydlant n/O sousedici ze zapadni strany pozemku parc.e. 917,
jedna se o tyto ueastniky fizeni: Marie Bialkova, Olga Bobkova, Petra Chromeakova, Anna Chylkova,
Pavel Gola, Lucie Golova, Kamila Hanakova, Miroslav Janeeek, Jan Siroky, Marcela Janeekova, B1a2ena
Kulhankova, Stanislava Lambordova, ing. Jan Melecky, Ing. Vitezslav Onderka, Ludmila Onderkova,
Zdenek Pecha, Milada Pechova, Ladislav Sigut, PharmDr. Vera Sigutova, Jan Siroky, Josef Skoda, Zlatuse
Skodova, Ludmila Sterbova, Eva Toflova, Ludmila Vaclavinkova, Vera Veleovska a dale vlastnik stavby
bytoveho domu e.p. 1129 na ul Hlavni, umisteneho ze severni strany od pozemku parc.e. 917 jedna se o :
Bytove dru2stvo Elektra. Dale ucastnikem rizeni je vlastnik stavby trafostanice, umistene na sousednim
pozemku parc.e. 916/2, kterym je CEZ Distribuce a.s a vlastnik pozemku pod touto stavbou trafostanice pozemek pars. 916/2 , kterym je CR , Ufad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych. Dale stavebni
Ufad ucastnikem fizeni stanovil Mesto Frydlant n/O, jako vlastnika a spravice mistni komunikace ul.
Komenskeho na pozemku parc.e. 949, na kterou navrhovana plocha pro parkovani navazuje sjezdem .
V souladu s ustanovenim § 144 spravniho fadu - fizeni s velkym poetem ucastniku se toto
rozhodnuti dorueuje ucastnikem fizeni vefejnou vyhlaskou.
Jako podklad pro rozhodnuti stavebni ufad rovne2 pou2il: rozptylovou studii c. E/2605/2009,
posouzeni spravnosti vysledku rozptylove studie c. E/2605/2009 Ministerstva 2ivotniho prostfedi, ze dne
13.prosince 2010 e.j. 109019/ENV/10, Hlukovou studii prosinec 2010, Zavazne stanovisko KHS Ms kraje
uzemni pracoviste Frydek-Mistek ze dne 14.2.2011 zn.e. HOK/FM-1573/2.5/11 a ze dne 27.7.2010 6j.
HOK/FM-2270/2.5/10, vyjadfeni KHS MSK uzemni pracoviste Frydek-Mistek ze dne 1.12.2010 6j.
HOK/FM-3492/2.5/10, stanovisko ke zmene v u2ivani stavby zdejsiho silnieniho spravniho ufadu ze dne
16.9.2010 zn.e. 207 1 8/20 1 0, souhlas Dopravniho inspektoratu Policie CR Krajske feditelstvi policie Ms
kraje ze dne 12. eervence 2010 6.j. KRPT-61261-2/CJ-2010-070206, zavazne stanovisko HZS Ms raje
uzemni odbor Frydek-Mistek, plna moc.
Stavebni ufad v fizeni zajistil vzajemny soulad pfedlo2enych zavaznych stanovisek doteenych
organn vy2adovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti..
Stavebni ufad povolil zmenu v u2ivani stavby, proto2e:
- podstatne nemeni narok shy na okoli- plocha, ktera byla u2ivana pro zasobovani objektu Horalka
bude krome Who slou2it i jako plocha pro parkovani nav§tevniku objektu v poetu 13 stani z toho jedno
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Provozem nova navrhovaneho parkoviste se pfedpoklada
hodinova obmena parkovaciho stani v dobe od 8.00-18.00 ( prodejni doba obchodu). Poeet
automobile zasobovani zustava stavajici - 1 nakladni a 5 dodavkovych za den. Zasobovani bude
provadeno pouze v denni dobe. Pfedpoklada se, 2e vzhledem k dochazkove vzdalenosti budou
zakaznici vyu2ivat pfednostne stavajici parkoviste pled objektem. Nova navrhovana parkoviste bude
v noeni dobe mimo provoz.- vjezd bude v noeni dobe zakazan dopravni znaekou.
- le v souladu s aktualne platnym uzemnim planem mesta Frydlant nad Ostravici-uvedeny pozemek je
soueasti funkeni plochy obcanske vybavenosti, We lze povolit vyhrazene parkovaci plochy nutne
pro provoz konkretnich objektu a zafizeni (v tomto pfipade pro zakazniky obchodni centru Horalka
e.p. 1364).
- zmena v u2ivani neni podminena provedenim zmen.^tavbys
nutno provest osazenim vodorovneho a
svisleho dopravniho znaeeni.
- Objekt Horalka e.p. 1394 je stavbou pro obchod jako stavba obcanske vybavenosti, ktera dle § 5
odst. 2 vyhl. C. 268 Sb. o technickych po2adavcich musi mit vyfesena odstavna a parkovaci stani
jako soueast stavby , nebo jako provozne neoddelitelnou cast stavby nebo na pozemku stavby ,
v souladu s normovymi hodnotami. V tomto pfipade ma byt parkovani pro 13 aut zajisteno na
pozemku vlastnika obchodniho centra Horalka na pozemku parc.e. 917 - zastavena plocha nadvofi
v k.u. Frydlant n/O , jako provozne neoddelitelna east stavby e.p. 1394 na pozemku vlastnika objektu .
- Na parkovisti je vymezeno 1 stani ZTP s dopravnim oznaeenim
Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pou2iti ustanoveni pravnich pfedpisi ve
vyroku uvedenych.
Pouceni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti mohou ueastnici fizeni podat odvolani do 15 dnu ode dne jeho oznameni ke
Krajskemu uradu Moravskoslezskeho kraje v Ostrave, odboru uzemniho planovani, stavebniho radu a
kultury, podanim u zdejsiho stavebniho i adu.
Odvolani musi mit nale2itosti podle ust. § 82 spravniho radu, v platnem zneni a musi obsahovat
udaje o tom, proti kteremu rozhodnuti smeruje, v jakem rozsahu ho napada a v cem je spatrovan rozpor
s pravnimi pledpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo Hzeni, jet mu pi•edchazelo.
Odvolani se podava s potrebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu organu
a aby ka2dy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potrebny pocet stejnopisu, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika MeU Frydlant n/O.
Odvolanim Ize napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti oduvodneni rozhodnuti je nepripustne.
1SKr.
ie
^
(Y'
9^'^ rozwie a
\^Vqn pS^^
Ing. L'ubomira Ottova
referent odboru regiondiniho rozvoje
a stavebniho uradu
,,opravnena uredniosoba"
,,otisk uredniho razitka"
Spravni poplatek by] vymereny podle zakona c. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich ve zneni pozdejsich
predpisu, polo2ky ve vygi Kc 500 Kc- byl zaplacen .
V souladu s ustanovenim § 144 spravniho radu - i•izeni s velkym poctem ucastnika se toto rozhodnuti
dorucuje ucastnikum rizeni veiejnou vyhlagkou.
Toto rozhodnuti se ucastnikum fizeni die ust. § 25 odst. 2 spravniho radu dorucuje veIejnou vyhlagkou
tak, 2e se vyvesi na utedni desce spravniho organu, ktery rozhodnuti dorucuje , tj. na uredni desce Mestskeho
uradu Frydlant n/O. Rozhodnuti se zverejni tee zpusobem umo2nujicim dalkovy pristup. Patnactym dnem
po vyvegeni na uredni desce a zverejnenim na webovych strankach Mesta Frydlant n/O, na elektron;cke
uredni desce Mestskeho uradu Frydlant n/O , se rozhodnuti pova2uje za dorucene.
Vyveseno dne .. ...`;
(t
Sejmuto dne ............................
r
7 /: "-
a soueasne zvei•ejneno na elektronicke desce Mestskeho uradu Frydlant n/O .
Doruei se:
• Ueastnici iizeni kterym se dorucuje do vlastnich rukou, dle ust. §27 odst. 2 spravniho tadu
1. Ing. Nezar Abbas C.p. 438 664 03 Podoli u Brna zastoupen Ing. arch. Monikou Adamkovou,
Zelezni^ni 1/138, 738 01 Stare Mesto
• Mesto Fry'dlant n/O , Namesti 3, 739 11 Frydlant n/O
• Ueastnici rIzeni , dle ust. § 25 odst. 1) a X27 odst. 2 spravniho i-adu
-doruceno ver`ejnou vvhl.
1. Ing. Zdenek Kaller E. Pajurka 106 739 11 Fry'dlant n/O
2. Ing. Vlastimila Kallerova E. Pajurka 106 739 11 Fr"dlant n/O
3. Anna Klepd6ova Komenskeho 1150 739 11 Fr' dlant n/O
4. Eduard Kravcik Komenskeho 1151 739 11 Fry"dlant n/O
A
5. Ing. arch. David Honek P9trossova 1924/8 110 00 Praha nove Mesto
6. Olga Honkova Pstrossova 1924/8 110 00 Praha nove Mesto
7. Vladimir Lepka Komenskeho 1151 739 11 Frydlant n/O
8. Mgr. Milada Lepkova Komenskeho 1 151 739 11 Fry dlant n/O
9. Jifina Malinovska Komenskeho 1151 739 11 Frydlant n/O
10. Lumir Mensik Komenskeho 1149 739 11 Frydlant n/O
11. Helena Myslikovjanova Komenskeho 1151 739 11 Frydlant n/O
12. Valter Owczary Komenskeho 1149 739 11 Frydlant n/O
13. Dagmar Owczaryova Komenskeho 1149 739 11 Frydlant n/O
14. Rudolf Papik Komenskeho 1150 739 11 Frydlant n/O
15. Drahomira Papikova Komenskeho 1150 739 Frydlant n/O
16. Leopold Pytel Komenskeho 1149 739 11 Frydlant n/O
17. Bo2ena Pytlova Komenskeho 1149 739 11 Frydlant n/O
18. Marie Skokanova Komenskeho 1150 739 11 Frydlant n/O 739 11 Frydlant n/O
19. Radka Sysalova Komenskeho 1151 739 11 Frydlant n/O
20. Stanislav Sigut Komenskeho 1 149 739 11 Frydlant n/O
21. Miroslava Sigutova Komenskeho 1149 739 11 Frydlant n/O
22. Jifi Tlapak Komenskeho 1149 11 Fry dlant n/O
23. SBD Frydlant n/O Janaekova 1238 739 11 Frydlant n/O
24. Marie Bialkova Pstruzi 84 739 11 Frydlant n/O
25. Olga Bobkova Hlavni 1 169 739 11 Frydlant n/O
26. Petra Chromeakova Hlavnf 1 170 739 11 Frydlant n/O
27. Anna Chylkova Hlavni 1171 739 11 Frydlant n/O
28. Pavel Gola Hlavni 1170 739 11 Frydlant n/O
29. Lucie Golova Hlavni 1 170 739 11 Frydlant n/O
30. Kamila Hanakova Hlavnf 1170 739 11 Frydlant n/O
31. Miroslav Janecek Hlavni 1170 739 11 Frydlant n/O Jan Siroky Hlavni 1 169 739 11 Frydlant n/O
32. Marcela Janeckova Hlavni 1169 739 11 Frydlant n/O
33. Blazena Kulhankova Hlavni 1169 739 11 Frydlant n/O
34. Stanislava Lambordova Hlavni 1170 739 11 Frydlant n/O
35. Ing . Vitezslav Onderka Hlavni 1170 739 11 Frydlant n/O
36. Ludmila Onderkova Hlavnf 1170 739 11 Frydlant n/O
37. Zdenek Pecha Hlavni 1170 739 11 Frydlant n/O
38. Milada Pechova Hlavni 1170 739 11 Frydlant n/O
39. Ladislav Sigut Patruzi 285 739 11 Frydlant n/O
40. PharmDr. Vera Sigutova Hlavni 1170 739 11 Frydlant n/O
41. Jan Siroky Hlavni 1 169 739 11 Frydlant n/O
42. Josef Skoda Hlavni 1170 739 11 Frydlant n/O
43. Zlatuse Skodova Hlavni 1170 739 11 Frydlant n/O
44. Ludmila Sterbova Hlavni 1169 739 11 Frydlant n/O
45. Eva Toflova Hlavni 1170 739 11 Frydlant n/O
46. Ludmila Vaclavinkova Hlavni 1171 739 11 Frydlant n/O
47. Vera Veleovska Hlavnf 1171 739 11 Frydlant n/O
48. Bytovy dru2stvo Elektra Hlavni 1298 Frydlant n/O
49. CEZ Distribuce a.s. Teplicka 874/8 405 02 Decin iV- Podmokly
50. CR, Ufad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych , Komenskeho 447,738 01 Fr dek-Mistek
51. Mesto Frydlant n/O
dotcene organy
Hasicsky zachranny sbor MS kraje Pavlikova 2264 738 01 Frydek - Mfstek- (Prey 2665/FM-2009)
Krajska hygienicka stanice MS kraje Palackeho 121 738 01 Fr dek -Mistek ( HOK/FM- 1573/2.5/11)
Policie CR DI Beskydska 2061 738 19 Fr dek-Mistek (KRPT- 61261-2/CJ-2010-070206)
Mestsky ufad Frydlant n/O odbor MHaZP, odbor silnicni spravni
Odbor ZPMaI
7
Download

MESTSKY URAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI