ZVÄZ SLOVENSKÝCH VEDECKOTECHNICKÝCH SPOLOČNOSTÍ
SPRÁVA
O
ČINNOSTI
ZSVTS
za rok 2011
OBSAH
1. Úvod........................................................................................................................4
2. Plnenie Programového vyhlásenia a hlavných úloh ZSVTS za rok 2011...............5
3. Činnosť orgánov ZSVTS.........................................................................................6
3.1. Rada ZSVTS.....................................................................................................6
3.2. Predsedníctvo ZSVTS......................................................................................7
3.3. Kontrolná komisia ZSVTS.................................................................................8
3.4. Komisia ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie...........................................9
3.5. Komisia ZSVTS pre rozvoj a investičnú činnosť.............................................10
4. Činnosť ZSVTS a jeho zariadení.........................................................................11
4.1. Celozväzové podujatia....................................................................................11
4.2. Spolupráca s inštitúciami v SR.......................................................................15
4.3. Ocenenia ZSVTS............................................................................................15
4.4. Sekretariát ZSVTS..........................................................................................16
4.5. Dom techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o. .........................................................17
4.6. Slovenský národný komitét FEANI.................................................................18
4.7. Klub EUR ING pri ZSVTS...............................................................................19
4.8. Hospodárenie ZSVTS.....................................................................................19
5. Zahraničné vzťahy ZSVTS....................................................................................21
5.1. Bilaterálne kontakty........................................................................................21
5.2. Medzinárodné mimovládne organizácie.........................................................22
6. Činnosť členských organizácií ZSVTS.................................................................29
6.1. Zoznam členských organizácií ZSVTS...........................................................29
6.2. Správy členských organizácií ZSVTS o svojej činnosti..................................30
7. Sumár vedeckotechnických aktivít ZSVTS za rok 2011........................................53
8. Prílohy...................................................................................................................54
8.1. Členská základňa ZSVTS v roku 2011...........................................................54
8.2. Webové stránky členských organizácií ZSVTS..............................................55
1. Úvod
Rok 2011 bol rokom mnohých zmien v živote Zväzu slovenských
vedeckotechnických spoločností. Vo voľbách orgánov ZSVTS v apríli bolo zvolené
nové vedenie Zväzu, ktoré formulovalo priority svojej práce v Programovom
vyhlásení na roky 2012-2013. Hlboké personálne zmeny zasiahli aj Sekretariát Zväzu
s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť práce.
Webstránka Zväzu (www.zsvts.sk) prešla úplnou zmenou dizajnu a obsahu
a s priemerným počtom 1200 návštev za mesiac sa stala významným komunikačným
prostriedkom, ktorým Zväz informuje o svojich aktivitách širokú verejnosť.
Aj v roku 2011 sa vydaril celý rad významných podujatí organizovaných členskými
organizáciami, ako aj Sekretariátom ZSVTS. Mnohé z týchto akcií našli ohlas
vo verejnosti aj prostredníctvom médií.
V oblasti zahraničných stykov prioritou Zväzu naďalej ostáva členstvo
v medzinárodnom inžinierskom zväze FEANI. ZSVTS cez Slovenský národný komitét
FEANI umožnil v roku 2011 ďalším odborníkom zo Slovenska získať uznávaný titul
EUR ING, a tým zaradenie do registra FEANI. Pre nositeľov tohto titulu začal
v hodnotenom roku Zväz organizovať pravidelné stretnutia v "Euroklube". Vedenie
Zväzu pokračovalo v udržovaní osobných kontaktov a vo výmene informácií s českou
partnerskou organizáciou ČSVTS.
Bola to hlavne aktivita funkcionárskeho aktívu a členských organizácií, ktorá napĺňala
poslanie Zväzu v roku 2011. Cieľom tejto správy je priniesť podrobný výpočet
konkrétnych výsledkov práce na úsekoch popularizácie vedy a techniky,
medzinárodných stykov a hospodárenia s majetkom Zväzu.
4
2. Plnenie Programového vyhlásenia a hlavných úloh
ZSVTS za rok 2011
V rámci plnenia Programového vyhlásenia ZSVTS a hlavných úloh na roky 20112013 boli v oblasti vedy, techniky, vzdelávania, medzinárodných aktivít, rozvojovej
a investičnej činnosti, počas roka 2011, uskutočnené nasledovné aktivity:
- Vo februári 2011, počas zasadnutia Rady ZSVTS, predsedníčka Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) Ing. Lucia Gocníková,
odovzdala do rúk prezidenta ZSVTS ocenenie pre ZSVTS – pamätnú plaketu ÚNMS
SR za prínos ZSVTS v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike.
- Bol zostavený Spravodajca ZSVTS a Odborný program ZSVTS na rok 2011,
vydaná Správa o činnosti ZSVTS za rok 2010, vydaný zborník prezentácií
z celozväzového podujatia Fórum ZSVTS 2011.
- V spolupráci s Journalist - Studiom Klubu vedeckotechnických žurnalistov
Slovenského syndikátu novinárov, SAV a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR sa Zväz podieľal na realizovaní súťaže „Vedec roka SR 2010“, ktorého
finálna časť - slávnostné odovzdávanie ocenení, sa uskutočnila v marci v Pavilóne
kvantových technológií Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave.
- Na podporu spolkovej činnosti, vnútrozväzovej spolupráce a prezentovania noviniek
v rôznych vedných a technických odboroch sa uskutočnilo V. celozväzové podujatie
FÓRUM ZSVTS 2011 (18. máj), ktorého sa zúčastnilo okolo 100 osôb.
- V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011, ktorého gestorom v SR je
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, dôstojným spôsobom participoval
ZSVTS na viacerých podujatiach, z ktorých najdôležitejšími bola národná konferencia
a udeľovanie ocenení vo vede a technike.
- ZSVTS podporil (propagáciou a vystúpením zástupcu vedenia) odborné podujatia
organizované členskými organizáciami ZSVTS, ako sú: Slovenská spoločnosť
údržby, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, ÚKC ZSVTS Banská Bystrica,
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie a ďalšie.
- V rámci propagácie inžinierskeho štúdia a inžinierskej profesie, ZSVTS udelil
certifikáty európskeho inžiniera – EUR ING ďalším slovenským inžinierom; zároveň
pripravil širšiu propagáciu uvedeného titulu (články a rozhovory v médiách, nové
propagačné materiály a dokumenty).
- V oblasti zahraničných aktivít ZSVTS bola významná aktívna účasť zástupcu
ZSVTS vo Výkonnom výbore Európskej inžinierskej federácie – FEANI
(doc. Lešinský).
- ZSVTS vyslal svojho zástupcu aj na Valné zhromaždenie a sprievodné rokovania
Európskej inžinierskej federácie – FEANI a Svetovej inžinierskej federácie – WFEO,
ktoré sa konali v Ženeve.
5
3. Činnosť orgánov ZSVTS
3.1 Rada ZSVTS
V roku 2011 pracovala Rada ZSVTS v tomto zložení:
prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.
Ing. Viliam Bošiak
doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc.
Ing. Dušan Ferianc
doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc.
Ing. Adriana Horníková, PhD.
RNDr. Ľubomír Hraško, CSc.
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Ing. Hedviga Ivančenková
Ing. Roman Jedlička
Ing. Milan Klubal
Ing. Martin Magura
Ing. Viktor Mazúr
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Ing. Vladimír Murín
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
prof. Ing. Ladislav Pollák, CSc.
RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.
doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Ing. Otto Verbich, PhD.
prof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc.
Ing. Štefan Borušovič
Ing. Vladimír Budinský
prof. Ing. Dušan Driensky, CSc.
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
RNDr. Ľubomír Horváth
doc. Ing. Pavel Hraško, CSc.
Ing. Vendelín Íro
Ing. Miroslav Jakabovič
Ing. Ján Kandráč, CSc.
Ing. Jozef Kotleba
Ing. Stanislav Martinický, CSc.
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Ing. Ľubomír Mravec
Ing. Eduard Müncner
akad. prof. Ivan Plander, DrSc.
Ing. Pavol Radič
Ing. Eva Smrčková, PhD.
doc. Ing. Peter Šimurka, CSc.
Ing. Karol Tomášek, CSc.
Ing. Božena Tušová
Ing. Vojtech Váry,
Ing. Andrej Vincze, PhD.
Keďže v tomto roku sa konali na ZSVTS voľby, niektoré členské organizácie
vystriedali svojich delegátov v Rade ZSVTS: RNDr. Írovú zo Slovenskej spoločnosti
priemyselnej chémie nahradila doc. Ujhelyiová; Ing. Izáka zo Slovenskej asociácie
pre káblové telekomunikácie vystriedal Ing. Verbich. Ing. Kandráč nahradil
doc.Lešinského za Slovenskú spoločnosť propagácie vedy a techniky; doc. Lukáča
za Slovenskú banícku spoločnosť nahradil RNDr. Hraško; doc. Redhammera
zo Slovenskej vákuovej spoločnosti nahradil Ing. Vincze a prof. Smolu zo Slovenskej
svetelnotechnickej spoločnosti doc. Gašparovský. Staronovým členom Rady sa stal
opäť Ing. Šedivý zo Slovenskej cestnej spoločnosti namiesto Ing. Budinského.
Namiesto Ing. Šimončiča zo Slovenskej zváračskej spoločnosti sa členom Rady stal
Ing. Radič; doc. Tuleju zo Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy vystriedal
prof. Híveš; prof. Zapletala za Slovenskú spoločnosť pre životné prostredie nahradil
RNDr. Rusko. V decembri Ing. Švantner vystriedal v Rade ZSVTS Ing. Horníkovú
zo Slovenskej metrologickej spoločnosti.
Ku koncu marca 2011 skončilo svoju pôsobnosť vo Zväze Slovenské združenie
vynálezcov a zlepšovateľov, ktoré v Rade ZSVTS zastupoval dpt. Rudolf Záhon.
6
Rada ZSVTS v hodnotenom období rokovala štyrikrát (zasadnutia č. 77 - 80).
Overovateľmi uznesení Rady ZSVTS boli:
77. zasadnutie:
78. zasadnutie:
79. zasadnutie:
80. zasadnutie:
Ing. M. Klubal, Ing. V. Murín
RNDr. Ľ. Hraško, PhD., Ing. J. Kandráč, CSc.
Ing. M. Klubal, Ing. B. Tušová
Ing. J. Kandráč, CSc., Ing. E. Smrčková, PhD.
Priemerná účasť na rokovaniach Rady ZSVTS bola 79%. Oproti roku 2010 sa účasť
zvýšila o 4 %.
3.2 Predsedníctvo ZSVTS
V apríli sa konali voľby do Predsedníctva ZSVTS a podľa nového Volebného
poriadku ZSVTS sa počet členov tohto orgánu zmenšil na sedem.
Predsedníctvo pracovalo do volieb v apríli (dve zasadnutia) v tomto zložení:
1. doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. – prezident
2. Ing. Dušan Ferianc
– viceprezident
3. Ing. Milan Klubal
– viceprezident
4. Ing. Ladislav Šimončič
– viceprezident
5. doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc.
6. RNDr. Magda Irová
7. akademik prof. Ivan Plander, DrSc.
8. prof. Ing. Ladislav Pollák, CSc.
9. prof. Ing. Alfonz Smola, CSc.
10. prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.
11. Ing. Božena Tušová
Po voľbách v apríli 2011 pracovalo Predsedníctvo v novom zložení:
1. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. – prezident
2. Ing. Dušan Ferianc
– viceprezident pre rozvoj a investičnú činnosť
3. Ing. Božena Tušová
– viceprezidentka pre vedu, techniku a vzdelávanie
4. prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.
5. doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc.
6. akademik prof. Ivan Plander, DrSc.
7. doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
V roku 2011 zasadalo Predsedníctvo ZSVTS celkom sedemkrát (č. 152 - 158). Všetky
zasadnutia sa uskutočnili na pôde ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava.
Predsedníctvo ZSVTS v období medzi zasadnutiami Rady ZSVTS zabezpečovalo činnosť
Zväzu v súlade s jej uzneseniami. Celkový priemer účasti členov P-ZSVTS na zasadnutiach
bol 87 %. Najvyššia účasť bola na 154. a 158. zasadnutí (100 %) a najnižšia na 156.
zasadnutí (71 %). Oproti roku 2010 sa priemerná účasť na zasadnutiach zvýšila o 13 %.
Overovateľmi uznesení P-ZSVTS na jeho zasadnutiach v roku 2011 boli:
152. zasadnutie:
Ing. B. Tušová, Ing. D. Ferianc
153. zasadnutie:
doc. Ing. K. Cejpek, CSc., Ing. M. Klubal
154. zasadnutie:
prof. Ing. D. Petráš, PhD.
155. zasadnutie:
Ing. B. Tušová, doc. Ing. A. Ujhelyiová, PhD.
156. (mimoriadne) zasadnutie:
prof. Ing. P. Blaškovitš, DrSc., Ing. B. Tušová
157. zasadnutie:
prof. Ing. P. Blaškovitš, DrSc., Ing. B. Tušová
158. zasadnutie:
doc. Ing. K. Cejpek, CSc., doc. Ing. A. Ujhelyiová, PhD.
7
3.3 Kontrolná komisia ZSVTS
Kontrolná komisia ZSVTS pracovala v roku 2011 v tomto zložení:
Predseda: Ing. Ľubomír Mravec
Členovia:
Ing. Hedvika Ivančenková
Ing. Eva Smrčková, PhD.
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Ing. Stanislav Martinický, CSc.
V hodnotenom období zasadala Kontrolná komisia trikrát s nasledovným programom:
28.4.2011
1. Kontrola plnenia úloh v úrovni KK ZSVTS
2. Výsledky hospodárenia ZSVTS za rok 2010
3. Rozpočet ZSVTS na rok 2011
4. Výsledky hospodárenia DT ZSVTS Bratislava, s.r.o. za rok 2010
5. Rozpočet DT ZSVTS Bratislava, s.r.o. na rok 2011
6. Informácia o ukončení činnosti DT ZSVTS Bratislava, s.r.o.
7. Rôzne
8.9.2011
1. Kontrola plnenia úloh v úrovni KK ZSVTS
2. Plnenie podnikateľského zámeru 2011 – výsledky hospodárenia za 1.polrok 2011
3. Informácia o stave DT ZSVTS Bratislava, s.r.o.- návrh obsadenia funkcie
konateľa, výsledky hospodárenia za 1. polrok 2011
4. Informácia o stave majetku DT BA Kluby („krčok“), Stará Lesná, DT ZSVTS
Banská Bystrica - Partizánska, DT Košice
5. Rôzne
8.12.2011
1. Kontrola plnenia úloh v úrovni KK ZSVTS
2. Rozpočet ZSVTS na rok 2012
3. Rozpočet DT ZSVTS Bratislava, s.r.o. na rok 2012
4. Schválenie zaúčtovania hospodárskeho výsledku 2010 a opráv v účtovníctve
5. Správa o stave a využití majetku ZSVTS (Košice, Krčok, Partizánska)
6. Stratégia využitia majetku ZSVTS
7. Nedostatky v činnosti sekretariátu ZSVTS v roku 2011, resp. návrhy na zlepšenie
8. Rôzne
8
3.4 Komisia ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
Komisia pre vedu a techniku pracovala do jesene 2011 v tomto zložení:
Predseda: Ing. Ladislav Šimončič
Členovia:
prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.
doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.
RNDr. Magda Irová
Ing. Vladimír Izák
Ing. Vladimír Murín
akad. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.
prof. Ing. Alfonz Smola, CSc.
Tajomník:
Ing. Jozef Krajčovič, CSc.
V prvej polovici roka bolo schválené nové znenie Organizačného poriadku ZSVTS,
a tým sa zmenil aj názov komisie na súčasný - Komisia ZSVTS pre vedu, techniku
a vzdelávanie. Po voľbách do orgánov ZSVTS a nasledovnom schválení Radou
ZSVTS Komisia začala pracovať v zložení:
Predseda: Ing. Božena Tušová
Členovia: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, CSc.
Ing. Ján Kandráč, CSc.
Ing. Milan Klubal
Ing. Jozef Majerík, PhD.
Ing. Vladimír Murín
doc. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Ing. Štefan Svetský, PhD.
doc. Ing. Ján Šedivý, PhD.
Ing. Ivan Šimko, PhD.
prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Tajomník: Ing. Jozef Krajčovič, CSc.
V hodnotenom období komisia zasadala celkom trikrát s nasledovným programom:
31.1.2011
1. Plán činnosti komisie na rok 2011
2. Odborné akcie ZSVTS v roku 2011
3. Aktualizácia Interných poriadkov ZSVTS
4. Rôzne: a) doplnok Smernice k 1.pilieru (Pravidlá na podiely)
b) ocenenia
29.3.2011
1. Stanovenie bodov za odborné aktivity ČO ZSVTS
2. Návrh na doplnenie Smernice k 1. pilieru
3. Odborné akcie ZSVTS v roku 2011
4. Rôzne
9.12.2011
1. Zhodnotenie týždňa Vedy a techniky na Slovensku 2011
2. Plán činnosti komisie na rok 2012
3. Celozväzové podujatia ZSVTS v roku 2012
4. Rôzne
9
3.5 Komisia ZSVTS pre rozvoj a investičnú činnosť
Po voľbách do orgánov ZSVTS a zmenách v Organizačnom poriadku ZSVTS zanikla
Ekonomická komisia a vznikla nová komisia – pre rozvoj a investičnú činnosť.
Komisia v roku 2011 pracovala v tomto zložení:
Predseda: Ing. Dušan Ferianc
Členovia: Ing. Pavol Radič
Ing. Jiří Hanzal
Ing. Milan Stančík
Ing. Viktor Mazúr
Ing. Vladimír Hricko
prof. Ing. Ladislav Pollák, CSc.
Ing. Marián Beňovský
p. Dušan Lepieš
RNDr. Ján Bencúr
Rok 2011 sa stal rokom, v ktorom pod vedením krízového manažéra, nového
riaditeľa ZSVTS, bola snaha o stabilizáciu hospodárenia ZSVTS, a z toho dôvodu sa
nestanovovali úlohy z oblasti investícii a rozvoja. Aj preto komisia mala svoje prvé
zasadnutie až v decembri.
8.12.2011
1. Stav nehnuteľností a finančných prostriedkov ZSVTS na konci roku 2011, výhľad
na rok 2012
2. Programové vyhlásenie ZSVTS pre oblasť rozvoja a investícii - „Stratégia využitia
majetku ZSVTS na roky 2012-2013“
3. Diskusia
V diskusii sa členovia komisie sústredili najmä na možnosti využitia fondov EÚ pre
rozvoj činností a modernizáciu objektov ZSVTS.
10
4. Činnosť ZSVTS a jeho zariadení
4.1 Celozväzové podujatia
A) VEDEC ROKA SR 2010
Dňa 16.3.2011 v priestoroch Pavilónu kvantových technológií Fyzikálneho ústavu
Slovenskej akadémie vied v Bratislave slávnostne vyhlásili výsledky 14. ročníka
oceňovania osobností - VEDEC ROKA SR 2010. Vyhlasovateľmi súťaže bolo
Journalist-Studio a Klub vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu
novinárov (SSN). ZSVTS mal spolu so SAV svoje zastúpenie v programovom výbore,
a tiež v čestnom predsedníctve podujatia, kde boli nasledovní zástupcovia:
pp. Ľubomír Lenoch - predseda Journalist - Studia Klubu vedeckotechnických
žurnalistov SSN, Jozef Buday - prezident Zväzu priemyselných výskumných
a vývojových organizácií, Jaromír Pastorek - predseda SAV, Ján Lešinský prezident ZSVTS, Vladimír Bužek - riaditeľ Centra pre výskum kvantovej informácie
FÚ SAV. Ocenenými osobnosťami sa stali:
Vedec roka SR 2010:
RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc., Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
za vybudovanie univerzálneho unitárneho a analytického modelu elektro-slabej štruktúry
silno interagujúcich častíc a jeho využitie v rade rôznych nových teoretických predpovedí
Technológ roka 2010:
prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. , Strojnícka fakulta TU Košice
za mimoriadnu patentovú činnosť v rokoch 2008 - 2010 v oblasti vývoja pneumatických
pružných hriadeľových spojok, regulačných a riadiacich systémov
Mladý výskumník roka SR 2010:
RNDr. Katarína Valachová, PhD., Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie
SAV Bratislava
za výskum v oblasti degradácie vysokomolekulového hyalurónanu pre hodnotenie
antioxidačných vlastností nových zlúčenín
Ing. Marián Sýkora, PhD., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity
za vypracovanie metodiky predikcie zvyškovej životnosti konštrukčných prvkov kovových
stavebných konštrukcií a mostov
Za výsledky v programoch EÚ 2010:
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., Strojnícka fakulta TU v Košiciach
za získanie a úspešné riešenie projektov EÚ v oblasti IKT – e-Inklúzia v rámci 6. a 7. RP:
Integrovaný projekt „Mainstreaming on Ambient Intelligence“ (Inteligentné prostredie
v službách hlavného prúdu)
Uznanie za celoživotné dielo:
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., SAV Bratislava
za celoživotné dielo v oblasti fyziky materiálov, kvantovej elektroniky, mikroelektroniky
a nanotechnológií, popularizácie vedy a techniky
11
B) FÓRUM ZSVTS 2011
V. ročník celozväzového podujatia pod názvom „FÓRUM ZSVTS 2011“ sa uskutočnil
dňa 18. mája 2011 v kongresovej sále DOPRASTAV-u na Košickej ulici v Bratislave.
Ústrednou témou boli Technologické trendy v strojárstve, elektrotechnike
a káblových telekomunikáciách. Cieľom podujatia bolo poskytnúť priestor
zástupcom členských organizácií ZSVTS na diskusiu o námetoch, názoroch
a myšlienkach k otázkam smerovania Zväzu, spolkovej činnosti, intenzívnejšej
vnútrozväzovej spolupráci, nových poznatkoch ako aj o aktivitách v oblasti
vzdelávania, vedy a techniky. Podujatie moderoval doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.,
predseda Slovenskej spoločnosti pre propagáciu vedy a techniky. Podujatie sa
uskutočnilo za účasti nového vedenia ZSVTS: Dušan Petráš, prezident ZSVTS,
Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie a Dušan
Ferianc, viceprezident ZSVTS pre rozvoj a investičnú činnosť. Podujatia sa
zúčastnilo okolo 100 osôb. Program podujatia pozostával z 3 častí:
a) prezentácia odborníkov z príslušných oblastí vedy a techniky:
- Trendy v CNC obrábacích technológiách (Jozef Majerík)
- Trendy vývoja v elektrotechnike a elektronike v kontexte vysokoškolského
vzdelávania (Dušan Repčík)
- Nové technológie pre sociálnu inkluzivitu seniorov (Dušan Šimšík)
- Technologické trendy v káblových telekomunikáciách a v oblasti televízneho
vysielania (Juraj Oravec)
b) udeľovanie ocenení: detailné informácie sú v kapitole 4.3. Ocenenia
c) diskusné fórum k predneseným príspevkom a zväzovým otázkam:
- Očakávané technologické trendy v strojárstve
- Očakávané technologické trendy v elektrotechnike
- Očakávané technologické trendy v káblových telekomunikáciách
- Odborný potenciál ZSVTS a jeho využitie
- Pôsobenie ZSVTS v slovenskej spoločnosti, zviditeľnenie Zväzu
- Spolupráca s mládežou a získavanie mladých ľudí pre prácu v ZSVTS
Podujatie sa uskutočnilo za sponzorskej pomoci firmy Bentley Systems ČR, s.r.o.,
ktorá sa zaoberá vývojom a poskytovaním komplexných softwarových služieb pre
budovanie a udržovanie infraštruktúry.
C) TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU 2011
ZSVTS v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011 (7.-12.11.2011), ktorého
garantom v Slovenskej republike je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, participoval na viacerých podujatiach.
a) Pozvanie verejnosti na podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku
ZSVTS ako spoluorganizátor hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na
Slovensku 2011 (ďalej TVaT) spolu s ďalšími významnými inštitúciami, ako sú:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská akadémia vied, Zväz
priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Slovenská rektorská
konferencia a Rada vysokých škôl, prostredníctvom príhovoru prezidenta ZSVTS
(uverejneného na webstránke TVaT) pozval slovenskú verejnosť na podujatia
Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
12
b) Otvorenie TVaT
Prezident ZSVTS mal príhovor (spolu s ďalšími predstaviteľmi garantov vedy
a techniky na Slovensku) na oficiálnom otvorení Týždňa vedy a techniky na
Slovensku 2011, ktoré sa uskutočnilo 7.11.2011 v TECHNOPOL-e na úvod
konferencie „Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2011“.
Delegácia ZSVTS si prezrela súťažnú prehliadku bádateľských projektov žiakov
stredných škôl v oblasti vedy a techniky pod názvom "Scientia Pro Futuro 2011",
ktorá bola súčasťou otváracej konferencie.
c) Sprievodné podujatia TVaT
Prostredníctvom svojich členských organizácií ZSVTS ponúkol širokú paletu
sprievodných podujatí TVaT; bolo pripravených celkom 22 podujatí. Všetky podujatia
boli propagované aj cez centrálny informačný portál www.tyzdenvedy.sk; ich zoznam
je uvedený na konci tejto kapitoly.
d) Národná konferencia (NK)
ZSVTS ako spoluorganizátor národnej konferencie "Slovensko v európskych
a medzinárodných centrách výskumu a vývoja" participoval na zostavovaní
rámcového programu konferencie, tiež sa podieľal na širokej propagácii tohto
podujatia, zabezpečil niektoré odborné vystúpenia. Prof.Petráš, prezident ZSVTS,
zastupoval náš Zväz v Predsedníctve konferencie, zároveň moderoval II.blok
odborných prednášok. NK sa uskutočnila 10.11.2011 v priestoroch Centra VTI SR
v Bratislave. Na konferenciu sa prihlásilo viac než 150 osôb, zúčastnilo sa jej okolo
120 členov, z toho viac ako polovica boli členovia ZSVTS. ZSVTS zabezpečil účasť
a vystúpenie zahraničných účastníkov – z Českej republiky. Názvy prezentácií, ktoré
zabezpečil ZSVTS:
Postavenie ZSVTS a jeho odborných spoločností v medzinárodných
organizáciách prof.Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident ZSVTS
Implementácia inžinierskych kariet – Eng Cards v Českej republike
doc.Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, predseda ČSVTS
Pokročilé zdroje žiarenia - pohľad do vnútra hmoty
prof.Ing. Marcel Miglierini, DrSc., predseda Slovenskej spektroskopickej spoločnosti
Priemyselný výskum a vývoj ako partner činnosti centier výskumu a vývoja
Ing. Jaromír Jezný, Ing. Ladislav Vargovčík, Zväz priemyselných výskumných
a vývojových organizácií
e) Slávnostný galavečer
V sále historickej budovy NR SR, na Župnom námestí v Bratislave sa 10.11.2011
konal slávnostný galavečer, ktorého cieľom bolo podporiť rozvoj vedy a techniky,
zároveň spoločensky a morálne oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti. Na tomto
večere boli odovzdané ocenenia:
- Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2011,
- Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu,
- Cena ZSVTS „Propagátor vedy a techniky“ za rok 2011,
- Cena Aurela Stodolu, ktorú udeľuje spoločnosť Slovenské elektrárne študentom
technických smerov za najlepšie dizertačné, diplomové a bakalárske práce.
Prezident ZSVTS, prof. Petráš, vo svojom príhovore vyzdvihol nielen dôležitosť
tvorivej činnosti našich vedcov a technikov, ale aj význam propagácie výsledkov ich
práce.
13
Zoznam sprievodných podujatí
Týždňa VaT na Slovensku 2011, ktoré pripravili ČO ZSVTS
Typ podujatia
medzinárodný
filmový festival
odborná
konferencia
Názov podujatia
28. MFF AGROFILM Pofestivalové premietanie
Príprava odborníkov
v oblasti alternatívnych
zdrojov energie
Termín
a miesto konania
1.-25.11. 2011
SPU a UKF Nitra
Odborná garancia
Slovenská poľnohospodárska
vedecko-technická spoločnosť
03.11. 2011
Banská Bystrica
ÚK ZSVTS Banská Bystrica
konferencia
Slovenské geodetické dni
03.-04.11.2011
Žilina
Sloven.spoloč.geodetov a kartografov, KGK, STU, ÚGKK SR
odborný seminár
Riadenie projektov
vyraďovania
VTS pri JAVYS a.s. a Slovenská
nukleárna spoločnosť
konferencia
Aktuálne otázky ekonomiky
lesného hospodárstva SR
konferencia
XXXII. Dni radiačnej ochrany
4. 11. 2011
Jaslovské Bohunice
7.11.2011
Zvolen
7.-11.11.2011
Vyhne
konferencia
41. Fórum metrológov
7.-8.11.2011
Gerlachov
seminár
Svetový deň normalizácie
medzinárodná
konferencia
Svetový deň kvality 2011 "New experiences"
Nové poznatky z genetiky
a šľachtenia
poľnohospodárskych rastlín
08.11.2011
Bratislava
08.-09.11. 2011
Štrbské Pleso
Slov.spol.pre tech.normalizáciu,
ÚNMS SR, SÚTN
Slovenská spoločnosť pre
kvalitu
08.-09.11. 2011
Piešťany
Slovenská poľnohospodárska
vdeckotechnická spoločnosť
konferencia so
zahr. účasťou
Slovenská lesnícka spoločnosť
Slovenská nukleárna spoločnosť
Slovenská metrologická
spoločnosť
odborná
konferencia
Budúcnosť školského
stravovania (s ohľadom na
mliečne výrobky)
09.11. 2011
Banská Bystrica
ÚK ZSVTS Banská Bystrica
XXXVIII.
medz.konferencia
"ZVÁRANIE 2011"
09.-11.11. 2011
Tatranská Lomnica
Slovenská zváračská
spoločnosť
odborný seminár
HFT senzory
feromagnetických telies
Slovenská magnetická
spoločnosť
medzinárodný
workshop
Digital Technologies 2011
10. 11. 2011
TU Košice
10.-11.11. 2011
Žilina
medzinárodná
konferencia
Meranie a rozpočítavanie
tepla
10.-11.11. 2011
Piešťany
Slovenská spoločnosť pre
techniku prostredia
vedecká
konferencia
Povrchové inžinierstvo 2011
INTERANTIKOR
10.-11.11.2011
Košice
Slovenská spoločnosť pre
povrchové úpravy
dni otvorených
dverí
Dni otvorených dverí pre
stredné a základné školy
10.-11.11. 2011
VUJE, a.s. Trnava
Slovenská nukleárna spoločnosť
a VTS pri VUJE a.s.
20.-21.11.2011
Bratislava
Slovenská cestná spoločnosť
22.-23.11.2011
Moštenica - Kyslá
Slovenská spoločnosť
priemyselnej chémie
23.11. 2011
Častá Papiernička
Slovenská strojárska
spoločnosť
24.-25.11.2011
Tatranská Lomnica
30.11.-2.12. 2011
Trenčianske Teplice
Slovenská spoločnosť geodetov
a kartografov, KGZ- STU
Slovenská sklárska
spoločnosť
vedecký seminár
medzinárodné
kolokvium
medzinárodná
konferencia
medzinárodný
seminár
medzinárodná
konferencia
Energetická náročnosť
a úspory energie pri stavbe
a údržbe ciest
Obnoviteľné zdroje energie –
vízie EÚ, úlohy SR
a súčasné výsledky
v spojitosti s bezpeč.
výskumom
TRANSFER 2011
Tatry 2011
Slovenská a česká
konferencia o skle
14
Slovenská elektrotechnická
spoločnosť
4.2 Spolupráca s inštitúciami v SR
V roku 2011 pokračovali aktivity so zástupcami spolupracujúcich organizácií, najmä
so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR),
Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). V tomto smere najintenzívnejšia
bola spolupráca s MŠVVaŠ SR (organizovanie spoločného podujatia, ktorým bola
Národná konferencia v Týždni vedy a techniky na Slovensku 2011), s MŽP SR (účasť
na spoločných podujatiach), so SAV (spolupráca pri oceňovaní „Vedec roka“),
s Journalist Studiom, Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu
novinárov (Vedec roka). ZSVTS na konci roka podpísal dohodu o spolupráci
s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (prezident ZSVTS p.Petráš
a prezident AIVD p.Šilhár). Na zasadnutí Rady ZSVTS v decembri mala krátke
vystúpenie Mgr. Matejíčková, šéfredaktorka časopisu Quark, s ktorým má ZSVTS
spoluprácu.
4.3 Ocenenia ZSVTS
V máji 2011 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
celozväzového podujatia „Fórum ZSVTS 2011“ udelil nasledovné ocenenia:
počas
čestné uznanie ZSVTS
Ing. Michal Abrahámfy, Ing. Eva Francisci, RNDr. Jozef Kravčák, PhD., Ing. Ján Naňo,
doc. Ing. Branislav Sobota PhD., Ing. Miriam Sušková, PhD.
strieborná medaila ZSVTS
RNDr. Marta Cimbáková, Ing. Karol Grohman, Ing. Samuel Jelínek, Ing. Dezider Judt,
doc. Ing. Michal Havrila, CSc., doc. Ing. Július Hudák, PhD., Vladimír Kováčik,
Ing. Andrej Kunca, PhD., Ing. Vladimíra Malíková, prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.,
Ing. Ľubomír Nedeljak, doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.,
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Peter Petráš, Ing. Pavol Radič,
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc.,
prof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc., Ing. Ladislav Žilinský
zlatá medaila ZSVTS
RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc., RNDr. Štefan Figedy, CSc., Ing. Ján Hrabovský, PhD.,
Hosť. prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc., prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc.,
prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.
V novembri 2011 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v Týždni Vedy
a techniky na Slovensku 2011 v rámci oficiálneho galavečera organizovaného spolu
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR udelil ocenenie „Propagátor
vedy a techniky“ nasledovným osobnostiam:
prof. Ing. Juraj Sinay, CSc. , Asociácia technických diagnostikov SR,
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., Slovenská spoločnosť pre propagáciu vedy a techniky,
Ing. Eduard Maták,
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov.
15
4.4 Sekretariát ZSVTS
Sekretariát ZSVTS (ďalej S-Z) komplexne zabezpečoval podmienky pre činnosť
orgánov a zariadení ZSVTS. V roku 2011 prešiel istými organizačnými zmenami;
nový riaditeľ rozdelil sekretariát na úseky: vedy a techniky, ekonomický, úsek správy
objektov, úsek ľudských zdrojov, obchodný úsek.
Úsek vedy a techniky:
-
vydal Spravodajcu - extra a Odborný program ZSVTS na rok 2011,
vydal Správu o činnosti ZSVTS za rok 2010,
vydal zborník prezentácií z odborného stretnutia „Fórum ZSVTS 2011“,
pripravil a realizoval udelenie ocenení: propagátor vedy a techniky, plaketa za rozvoj
spolupráce, medaila ZSVTS, čestné uznanie ZSVTS,
spolupodieľal sa na organizačnom a technickom zabezpečení Národnej konferencie
uskutočnenej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011,
pripravil ďalší ročník celozväzového podujatia „Fórum ZSVTS“,
organizačne
zabezpečil
realizáciu
súťaže
„Vedec
roka
2010“
spolu
so slávnostným udeľovaním ocenení,
zabezpečoval činnosť Slovenského národného monitorovacieho komitétu FEANI,
propagoval a zabezpečoval získavanie záujemcov o certifikát EUR ING,
viedol korešpondenciu so zahraničnými vedeckotechnickými zväzmi a partnermi v rámci
členstva ZSVTS vo FEANI a WFEO,
zabezpečil účasť zástupcu ZSVTS na Valnom zhromaždení FEANI a WFEO.
Úsek správy objektov:
V rámci rekonštrukcií, opráv a investícií sa v Dome ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave
uskutočnili nasledovné akcie:
- sfunkčnenie, kolaudácia novej plynovej kotolne a jej uvedenie do prevádzky,
- príprava kancelárskych priestorov na prenájom (svetlá, maľovanie, koberce)
- oprava a nivelizácia podlahy v m.č.205,
- príprava minizasadačky na prízemí (8 miest),
- príprava malej zasadačky na II. poschodí (16 miest),
- zakúpenie vybavenia do veľkej zasadačky – plátno, reproduktory, Datavideoprojektor,
- presun archívu a nábytku z DT ZSVTS Bratislava, s.r.o., odovzdanie priestoru,
- predaj nepotrebného majetku v aukcii členom ČO ZSVTS,
- likvidácia elektroodpadu,
- vypratanie pivničných priestorov, garáže, časti haly vo dvore, odvoz odpadu,
- oprava striech na 3 garážach,
- inštalácia DEK systému na zadné dvere,
- vykonanie revízií a vypracovanie revíznych správ (bleskozvody, elektrické rozvody, ističe
a zásuvky, elektrické zariadenia, hasiace prístroje a plynové spotrebiče)
- vykonaná povinná deratizácia (2x ročne)
- orezanie stromov v predzáhradke.
V oblasti personálneho obsadenia S-Z sa uskutočnili nasledovné zmeny:
-
-
1.1.2011 bol do funkcie riaditeľa ZSVTS prijatý Ing. Robert Brežný, PhD.; nahradil
doterajšieho riaditeľa Ing. Ladislava Slobodu
31.3.2011 bol rozviazaný pracovný pomer so sekretárkou riaditeľa p.Földešiovou,
vedúcou referátu všeobecného účtovníctva p.Petrakovičovou a vedúcou referátu
analytického účtovníctva p.Holčákovou
1.2.2011 bola Ing. Andrea Hačkóová prijatá do funkcie tajomník S-Z
1.4.2011 bola RNDr. Anna Studená prijatá do funkcie vedúca ekonomického úseku
1.2.2011 bola Zuzana Podlipová preradená do funkcie vedúca úseku správy objektov.
16
4.5 Dom techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o.
Spoločnosť Dom techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o. vznikla transformáciou účelového
zariadenia Zväzu – Domu techniky Bratislava. V roku 2008 sa zlúčila s obchodnými
spoločnosťami Zväzu, ktoré spravovali majetok Zväzu v Bratislave, Banskej Bystrici,
Žiline a v Košiciach. V roku 2011 bolo funkciou spoločnosti prevádzkovať objekt Dom
techniky v Banskej Bystrici a priestory v Dome techniky Bratislava v časti Kluby, II.
Poschodie.
Hospodárenie spoločnosti zápasilo v minulosti s ťažkosťami a v posledných rokoch
zaťažovalo hospodárenie Zväzu stratou. V súčasnosti sa na platforme tejto
spoločnosti odohráva menšia časť hospodárenia ZSVTS. V polovici roka 2011 sa
museli prijať opatrenia na ozdravenie hospodárenia. Prvým opatrením bolo, že sa
upustilo od zámeru prihlásiť spoločnosť do likvidácie. Takýto krok by neriešil
základný problém stratovosti, nemal by žiaden pozitívny prínos a vyžiadal by si len
ďalšie náklady. Ďalšie opatrenia prijaté v júni/júli 2011 sa týkali podobne ako
v prípade ZSVTS personálneho obsadenia, zastavenie prevádzkovania stratových
objektov a prehodnotenie nákupu služieb.
V septembri 2011 sa ujal funkcie konateľa spoločnosti doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.
V októbri sa skončila prevádzka objektu na Partizánskej ulici v Banskej Bystrici, ktorá
neprispievala k napĺňaniu poslania zväzu a zaťažovala hospodárenie neúmerne
vysokými nákladmi na energie hlavne v zimných mesiacoch. Takisto sa skončilo
podnikanie v priestoroch Domu techniky Bratislava, časť Kluby, II. Poschodie (známe
aj pod názvom „Krčok“). Tieto priestory využíval ZSVTS na základe zmlúv z roku
1975 a 1992, avšak vlastníkom priestorov bol od začiatku Jednotný majetkový fond
odborov. Keďže sa jednalo o cudzí majetok, ZSVTS nemohol do objektu vkladať
potrebné investície, rástla nespokojnosť nájomníkov s kvalitou priestorov a služieb
a prevádzka prestávala byť rentabilná. Naviac, Jednotný majetkový fond (JMF) bol
úspešný na prvom stupni súdov v snahe dostať pod úplnú kontrolu aj túto časť
svojho majetku. Právna analýza ukázala, že ZSVTS nemá reálne vyhliadky na
úspech v súdnom spore a s cieľom predísť ešte ďalším sporom ZSVTS uzavrel
dohodu s JMF, vypratal priestory k 1.10.2011 a prenechal nájomníkov vlastníkovi
objektu.
Efekt všetkých týchto úsporných opatrení sa začal prejavovať v ekonomike Domu
techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o. v druhej polovici roka 2011, ale naplno sa prejaví
až v roku 2012 pri vyúčtovaní preplatkov za energie a úprave preddavkov.
Hospodárenie spoločnosti Dom techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o., skončilo v roku
2011 s celkovou prevádzkovou stratou, pričom v prvom polroku to bola strata -15
407,71 EUR a v druhom polroku -9 030 EUR.
17
4.6 Slovenský národný komitét FEANI
Do prvej polovice roka 2011 pracoval Slovenský národný komitét FEANI (SNKF)
a Slovenský monitorovací komitét FEANI (SMKF) v nasledovnom zložení:
Slovenský národný komitét FEANI
Predseda:
doc.Ing. Ján Lešinský, CSc.
Podpredseda:
prof. Ing. Dušan Driensky, CSc., EUR ING
Členovia:
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.
Ing. Michal Minár, PhD.
prof. Ing. Dušan Petráš, CSc.
doc. Ing. Peter Plavčan, CSc.
prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
Ing. Lýdia Rychlá, DrSc.
prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc.
prof. Ing. František Schlosser, CSc.
Tajomník:
Ing. Ladislav Sloboda
Slovenský monitorovací komitét FEANI
Predseda:
prof.Ing. Dušan Driensky, CSc., EUR ING
Členovia:
prof.Ing. Dušan Petráš, CSc.
Ing. Lýdia Rychlá, DrSc.
Tajomník:
Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING
Po voľbách do orgánov ZSVTS sa členmi SNKF stali nasledovní zástupcovia:
Predseda:
prof. Ing. Dušan Petráš, CSc.
Podpredseda:
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
Čestný predseda: prof. Ing. Dušan Driensky, CSc., EUR ING
Členovia:
doc. Ing. František Horňák, PhD.
doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc.
doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Ing. Peter Klamo
Ing. Peter Duchovič
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Generálny tajomník: Ing. Robert Brežný, PhD.
Tajomník SMKF:
Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING
V roku 2011 sa uskutočnili stretnutia členov SMKF zamerané na propagáciu
inžinierskeho vzdelávania, na posúdenie žiadostí ďalších kandidátov na získanie
certifikátu európskeho inžiniera – EUR ING. V SR je k 31.12.2011 evidovaných 92
nositeľov certifikátu EUR ING.
SNKF v roku 2011 zasadal raz – 29.9. s nasledovným programom:
1. Privítanie
2. Predstavenie členov a odovzdanie menovacích dekrétov na obdobie 2011-2013
3. Správa zástupcu SNKF zo zasadnutí Výkonného výboru a VZ FEANI
4. Podmienky pre získanie titulu EUR ING v SR
5. Návrh aktivít SNKF na ďalšie obdobie
6. Rôzne
18
4.7 Klub EUR ING pri ZSVTS
Z hľadiska širšej propagácie nielen euroinžinierskeho titulu, ale aj inžinierskej
profesie a ďalšieho vzdelávania vznikla myšlienka podporiť spoločné aktivity
prestížnej skupiny, ktorá na Slovensku má 91 členov. Prezident ZSVTS, prof. Petráš,
inicioval prvé neoficiálne stretnutie slovenských euroinžinierov, ktoré prinieslo
zaujímavé podnety a myšlienky pre spoluprácu. Pracovne sa zatiaľ toto zoskupenie
nazvalo Klub euroinžinierov pri ZSVTS. ZSVTS ponúkol rokovacie priestory na
stretávanie sa a ďalšie možnosti pri aktivitách nositeľov titulu EUR ING v SR.
4.8 Hospodárenie ZSVTS
Hospodárenie v prvom polroku 2011 skončil prevádzkovou stratou -61 206 EUR, no
v druhom polroku sa už dosiahol prevádzkový zisk +31 246 EUR ako výsledok
úsporných opatrení. V decembri sa pred uzávierkou roka vykonali opravy chýb
v účtovníctve z minulých rokov a odpísali sa manká a nevymožiteľné pohľadávky
z minulých rokov v hodnote 31 893 EUR. Konečný prevádzkový hospodársky
výsledok ZSVTS za rok 2011 bol nakoniec -61 853 EUR, oproti plánu –73 992 EUR,
ktorý nepočítal s opravami chýb v účtovníctve.
Celkové prevádzkové výnosy ZSVTS (tzn. bez tržieb z predaja majetku) dosiahli
v roku 2011 výšku 292 746 EUR. Hlavným zdrojom boli tržby za prenájmy
nebytových priestorov a nehnuteľného majetku zväzu. Podnikateľský plán pre rok
2011 počítal s prevádzkovými výnosmi na úrovni 321 110 EUR. Obsadenosť
prenajímaných kancelárií v Dome ZSVTS sa znížila v dôsledku výpovedí
nájomníkom, ktorí si už dlhšie neplnili záväzky ako aj vytvorenia nových
kancelárskych priestorov na prenájom po personálnych zmenách na sekretariáte.
Nenaplnili sa ani očakávania, že aj aktivity v oblasti organizovania podujatí vedy,
techniky a vzdelávania významnejšie prispejú k výnosom. Je výzvou pre ďalšie roky
vyvinúť a ponúknuť na trhu služby, ktoré budú mať aj komerčný úspech a prispejú
k diverzifikácii výnosov Zväzu.
Pokiaľ ide o náklady na prevádzku Zväzu, podarilo sa naplniť podnikateľský zámer
pre rok 2011 v úsporách v prevádzkovej réžii. Oproti roku 2010 tak klesli náklady na
energie o 55% (inštalácia plynovej kotolne v r. 2010), mzdové náklady o 53%,
náklady na služby o 20%. Členským organizáciám sa v roku 2011 vyplatili podiely
vo výške 56 344 EUR, tzn. o 89% viac ako v predchádzajúcom roku. Prostriedky
vo výške takmer 5000 EUR sa vložili do modernizácie projekčnej techniky vo veľkej
zasadacej miestnosti Domu ZSVTS, do vypratania suterénnych priestorov,
do kancelárskej techniky na sekretariáte, a do vytvorenia úplne novej webstránky
Zväzu.
19
Hlavné ukazovatele hospodárenia ZSVTS v roku 2011 sú zhrnuté v nasledovnej
tabuľke:
Položka
Plán 2011
395 102
Skutočnosť
2011
322 706
Skutočnosť
2010
744 123
Prevádzkové náklady (bez
odpísaných
pohľadávok
a mánk)
Odpísané pohľadávky
a manká
Tržby z predaja
nehnuteľností
Prevádzkové výnosy (tržby
z prenájmov a
poskytovaných služieb)
Prevádzkový hospodársky
výsledok
0
31 893
0
251 000
253 925
1 246 555
321 110
292 746
329 028
-73 992
-61 853
-415 095*
*v roku 2010 sa na prevádzkových nákladoch podieľali rekonštrukčné práce v Dome
ZSVTS vo výške cca. 200 000 EUR, ktoré pri porovnaní s výsledkom roku 2011 treba
odpočítať od prevádzkového hospodárskeho výsledku
Účtovná hodnota majetku ZSVTS sa znížila v roku 2011 o 1,7 milióna EUR. Na
strane aktív je to v dôsledku 1) zreálnenia hodnoty vkladov do dcérskych spoločností
vykonaných v rokoch 2007-2009, ktoré sa v minulých rokoch neaktualizovali (rozdiel
1,1 milióna EUR), 2) odpisy majetku 2011 a odpredaj majetku v Stupave (0,48
milióna EUR), 3) vytvorenie opravnej položky k nevymožiteľným pohľadávkam
z minulosti (74 701 EUR), 4) zníženie daňových pohľadávok o 69 331 EUR (vrátená
DPH po odkúpení majetku v Košiciach).
20
5. Zahraničné vzťahy ZSVTS
5.1. Bilaterálne kontakty
Najintenzívnejšia je spolupráca s Českým svazem vědeckotechnických společností.
Delegácia ZSVTS v zložení Ing. Brežný, riaditeľ ZSVTS a Ing. Hačkóová, tajomník
Sekretariátu ZSVTS, uskutočnila svoju pracovnú cestu na jar 2011 na ČSVTS
s cieľom zoznámiť sa so štýlom práce, spôsobom hospodárenia českých kolegov.
Tradičné stretnutie reprezentantov ZSVTS a ČSVTS na formálnej a neformálnej
úrovni sa uskutočnilo počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011, kedy česká
delegácia navštívila Slovensko v zložení:
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, predseda ČSVTS
Ing. Jan Fafejta, člen predsedníctva ČSVTS
Ing. Zdenka Dahinterová, EUR ING, ČNK FEANI
Ing. Zora Vidovencová, vedúca referátu externých vzťahov
Na programe prvého dňa bola večera spojená s neformálnymi rozhovormi a návšteva
divadelného predstavenia, ktorým bol muzikál „Báthoryčka“ v Novej scéne. Druhý
deň sa delegácie ČSVTS a ZSVTS zúčastnili Národnej konferencie, ktorá sa
uskutočnila v kongresovej sále Centra VTI v Bratislave. ZSVTS získal možnosť pre
vystúpenie zástupcu ČSVTS na tomto podujatí. Predseda ČSVTS pán doc. Hanus
vystúpil s prednáškou pod názvom „Implementace inženýrskych karet tzv. Eng Cards
v České republice“. Po konferencii sa uskutočnilo rokovanie zástupcov ZSVTS
so zástupcami ČSVTS venované výmene informácií a skúseností zo svojej činnosti,
hospodáreniu Zväzov a programu spoločných akcií. Boli prediskutované otázky
udelenia česko-slovenskej plakety za rozvoj spolupráce, ktorá podľa vyjadrenia
českých kolegov, bude odovzdaná v apríli 2012 počas podujatia organizovaného
Domom techniky Ostrava v priestoroch ČSVTS v Prahe. Z hľadiska popularizácie
odborných podujatí členských organizácií oboch zväzov bolo navrhnuté, aby oznamy
o konaní jednotlivých akcií oboch zväzov na webstránkach obsahovali aj preklikávací
link na partnerský Zväz, zároveň aby jednotlivé akcie mali možnosť prekliku na akcie
partnerskej organizácie. ČSVTS ponúkol širokú pomoc a spoluprácu pri eventuálnej
implementácii karty na Slovensku. V ten istý deň sa obe delegácie zúčastnili
slávnostného galavečera, konaného pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR, na ktorom ZSVTS odovzdal ocenenia propagátorom vedy a techniky za
rok 2011.
Na pozvanie ZSVTS zavítala na Slovensko v dňoch 23.-27. júna 2011 delegácia
vysokých predstaviteľov Všečínskej asociácie pre vedu a techniku (CAST).
Spolupráca týchto národných organizácií, ktorých poslaním je popularizácia vedy
a techniky a podpora medzinárodnej spolupráce na tomto poli, sa úspešne rozvíja od
roku 1994, kedy bola podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci. Tento rok prišli
predstavitelia CAST s ponukami na spoluprácu s odborníkmi zo Slovenska pri riešení
konkrétnych projektov týkajúcich sa využitia obnoviteľných zdrojov energie,
environmentálnych problémov v poľnohospodárstve, a výroby a spracovania
potravín. Dňa 24. júna sa konalo spoločné zasadanie obidvoch delegácií, na ktorom
vedúci delegácií, pán Mengxin Sun (námestník riaditeľa oddelenia medzinárodných
vzťahov CAST) a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (prezident ZSVTS), informovali
o aktuálnej situácii v obidvoch organizáciách. Výsledkom ďalších rokovaní bol
21
dohovor o postupe ako premeniť iniciatívy čínskej strany na konkrétny program
spolupráce a ako vytvoriť účinné spojenie tímov odborníkov pre obojstranne výhodnú
spoluprácu. V diskusiách pokračovali delegácie na spoločnom slávnostnom obede,
po ktorom si čínski hostia prehliadli zbierky Slovenskej národnej galérie
a Slovenského národného múzea.
5.2. Medzinárodné mimovládne organizácie (MMO)
Z hľadiska plnenia úloh vyplývajúcich z členstva ZSVTS v MMO sa doc. Lešinský
zúčastnil troch zasadnutí Výkonného výboru FEANI ako delegát ZSVTS, zvolený GA
FEANI za člena VV FEANI na roky 2008 - 2011. V septembri uskutočnil zahraničnú
pracovnú cestu ako delegát ZSVTS na rokovania v Ženeve, kde sa uskutočnilo
zasadnutie VV FEANI, Valné zhromaždenie FEANI (Európska federácia národných
inžinierskych zväzov) a aj Valné zhromaždenie WFEO (Svetová inžinierska
federácia). ZSVTS získal pre roky 2011 - 2013 podporu pre úhradu svojho členského
príspevku do WFEO.
a) VZ FEANI prerokovalo a schválilo okrem obvyklých administratívnych
a overovacích bodov aj tieto body:





Správu prezidenta FEANI a výkonného riaditeľa VV FEANI,
Zmeny v stanovách, správu audítora, plán a rozpočet,
Správu predsedov stálych komisií (monitorovacej a ďalšieho vzdelávania) vrátane
zmeny členov a odsúhlasenia spoločnej práce na jednej platforme s mimoriadnymi
osobitnými zasadaniami,
Správu o stanovisku VV FEANI k profesionálnej karte (ENG - CARD)
Zmeny a voľby členov VV – svoju činnosť ukončili Birch (UK), Jagodič (SLO),
Lešinský (SK) – na vlastnú žiadosť nekandidoval, novými členmi VV FEANI sa stali
Gotlih (SLO), Vieira (POR), Prichard (UK), potvrdení boli prezident Lars Bytoft (DK),
Aller (E – viceprezident FEANI) a členovia výboru Zimmer (D), Brandi (ITA).
Najdôležitejšie závery:
FEANI v tomto období rozvíja v roku 2009 prijatú Stratégiu postupnej realizácie
rozšírených aktivít „užitočnosti“ pre členské organizácie. Bolo to päť oblastí,
a z aktivít hlavne
1. Vzdelávanie a rozvoj profesionality
* Práca na FEANI Indexe a stála monitorovacia komisia EMC
* Spolupráca so SEFI, ENAEE, a i.
* Účasť na „University ranking“ diskusii a projekte pre Európu
* Práca stálej komisie CPDC ( za SK bol členom Ing. Minár, EUR ING z SKSI)
2. Mobilita
* profesionálna karta ENG-CARD
* projekt EÚ „viac inžinierov pre Európu“
3. Profesionálne normy a etika
* spolupráca na európskych aktivitách „etický kódex“,
4. Spoločenské otázky inžinierov
* Publikovanie stanovísk FEANI – „Energia“, „Politika vzdelávania“, a i.
* Účasť predstaviteľov na svetových a európskych top kongresoch
5. Európska kultúra inžinierov v globálnom prostredí
* Vzťah FEANI a WFEO, FEANI spoluorganizátor WEC 2011
22
Jedným z nových príkladov je aj spolupráca FEANI na prieskume, realizovanom
Francúzskom, UK a Nemeckom o pozícii inžinierov podľa veku, platov a i. Podstatnou
úspešnou zmenou je nový výkonný riaditeľ s väčším potenciálom kontaktov na komisie EÚ.
Problémom je zložité plánovanie, pri nestabilnom platení členských príspevkov podľa hlasov,
čo vyplýva z počtu zastupovaných inžinierov v danom štáte a organizácii (prerokované
problémy Rusko, Maďarsko, Poľsko, Grécko). Záujem o členstvo vo FEANI má Macedónsko,
ale diskutované je aj Turecko, Ukrajina... Výhľad pre ďalšie obdobie je pozitívny, úspešné
napojenie na úlohy EÚ po predbežných krokoch sa predpokladá. Najbližšie zasadanie GA
FEANI bude v Ríme – 2012. Mnohé poznatky sú aj na www.feani.org, a sú stále
uverejňované aj v tlačenej a elektronickej forme pod názvom FEANI NEWS, ktoré sú
zasielané konkrétnym osobnostiam (t.č. 2 500) v Európe. Národným organizáciám umožňujú
publikovať priamo pre povolaných. Je nevyhnutné aspoň cez nomináciu do komisií („ad hoc“,
alebo stálych pracovných) udržiavať tok informácií z orgánov FEANI. Do VV FEANI je
pomerne zložité navrhnúť a presadiť experta zo štátov strednej Európy.
b) VZ WFEO prerokovalo okrem obvyklých administratívnych a overovacích bodov aj tieto
body:
 Správa výkonného riaditeľa o členskej základni, zamestnancoch, projektoch
a spolupráci s UNESCO
 Správa pokladníka vrátane rozpočtu na roky 2012 a 2013
 Akčný plán na roky 2011 až 2013
 Správy predsedov 8-mich stálych komisií
 Návrh úprav stanov
 Ocenenia a medaily pre prítomných významných predstaviteľov WFEO
Podrobnosti sú na www.wfeo.org a v správach WFEO na ZSVTS.
Zhodnotenie bolo slávnostné, odovzdanie štafety prebehlo odovzdaním
prezidentstva španielskou delegátkou Maria Prieto Laffargue (2009-2011) pánovi
Al – Kharafimu (Kuwajt). Valné zhromaždenie v roku 2013 bude v Singapure.
Najdôležitejšie závery:
- zväčšiť členskú základňu,
- profesionalizovať manažment,
- realizovať stratégiu predstavenú novým prezidentom spracovanú externými
poradcami,
- zväčšiť vplyv inžinierov v UNESCO a v orgánoch ďalších svetových
organizácií,
- rozšíriť cez prácu stálych komisií význam vyhlásení a stanovísk WFEO ku
globálnym otázkam, v Ženeve napr. k budúcnosti výroby a spotreby energií,
i rizikových problémoch (Fukushima).
Pohľad delegáta:
Práca delegátov WFEO (v 8-mich stálych komisiách) a v skupine „mladí inžinieri - budúci
lídri“ (spracovávali pod vedením delegátov stanoviská ku kľúčovým otázkam
prerokovávaným na kongrese – pléne a v sekciách), bola prevažne prekrývaná účasťou
delegátov na sprievodných akciách periodického svetového energetického kongresu
WEC11. Plenárne zasadanie WEC (každé 4 roky) bolo významným svetovým podujatím.
1800 delegátov z 83 štátov a zastúpenie svetových organizácií OSN, UNESCO a iných
vrátane predstaviteľov Švajčiarska a EÚ. Tri dni potom prebiehali zasadania paralelne aj vo
viac ako 20-tich sekciách. WFEO je od predsedníctva pána Al-Kharafiho na ceste rozvoja
vplyvu. Potenciál je obrovský, ale doteraz slabo manažovaný, finančné zaťaženie viacerými
stretnutiami členov komisií za rok, zmenšuje účinok aj chuť na spoluprácu. Snaha prezidenta
speje
k operatívnejšiemu
riadeniu
a efektívnejšiemu
využívaniu
elektronických
komunikačných prostredí.
23
c) členské organizácie ZSVTS – uskutočňovali svoje aktivity v oblasti zahraničných stykov
v súlade s poslaním a úlohami vyplývajúcimi z ich členstva v MMO, ktorými sú: AREA, CIE,
CIGR, CLGE, ECERS, EFCATS, EFEE, EFI, EFNMS, EHPA, ENS, EOQ, EURACHEM,
EUROSIM, FEZA, FIG, IACS, ICG, ICOLD, IFIP, IIW, IMEKO, ISRM, ITC, IUCr, IUVSTA,
IWA, NucNet, REHVA, SAVE, International, WRA.
AREA – Air conditioning and Refrigeration European Association (Európska asociácia pre
chladenie a klimatizáciu, vznikla 1989), členom je Slovenský zväz pre chladiacu
a klimatizačnú techniku od r.2004. Združuje odborné organizácie zo 17 štátov Európy.
Hlavnou úlohou je podpora a iniciatíva vývoja a produkcie kvalitných zariadení pre chladenie
a klimatizáciu. Ďalšie aktivity spadajú do týchto oblastí: harmonizácia vzdelávania a výchovy
odborníkov, presadzovanie nových technických riešení, environmentálne aspekty zariadení.
http://www.area-eur.be/
CIE – Commission Internationale de l‘Eclairage (Medzinárodná komisia pre osvetľovanie,
vznikla 1913), členom je Slovenská svetelnotechnická spoločnosť – SSTS od r.1993.
Združuje 38 krajín sveta, má za cieľ napomáhať publikačnej, normotvornej činnosti,
adaptabilite výrobných činností v členských krajinách. Každoročne pripravuje konferencie
k najdôležitejším rozvojovým programom, raz za 4 roky konferenciu k rozvoju vedeckých
činností, publikačné a medzinárodné odporúčania. Hlavným prínosom z členstva je výmena
poznatkov, podiel na tvorbe podkladov pre normy, členovia SSTS sa zúčastňujú odborných
podujatí CIE, pripravujú materiály pre rokovanie komisií CIE, účinkujú v orgánoch CIE.
http://www.cie.co.at/
CIGR – Commission Internationale du Genie Rural (Medzinárodná komisia pre
poľnohospodársku techniku, 1930), členom je Slovenská poľnohospodárska VT spoločnosť
od roku 1993. Združuje odborné organizácie z viac ako 20 štátov sveta, sprostredkováva
najnovšie poznatky a informácie z oblasti i agrárnej techniky vo svete. Podporuje výskum
v poľnohospodárskom inžinierstve, koordinuje a kooperuje rôzne projekty, organizuje CIGR
World Congress. http://www.cigr.org/
CLGE – Comité de Liaison des Géométres Européens, (Rada Európskych geodetov, 1972),
členom je Slovenská banícka spoločnosť od roku 2001, združuje: 34 štátov Európy, z toho
27 členských krajín EU. Novelizácia a tvorba novej legislatívy v oblasti geodézie a katastra
nehnuteľností, unifikuje odborné prístupy k jednotlivým otázkam a predkladá ich pred
Európsku komisiu, ochraňuje a podporuje profesionálne záujmy geodetických inžinierov,
zabezpečuje výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi, organizuje odborné
konferencie, pomáha zaradiť sa končiacim študentom a čerstvým absolventom do
geodetickej praxe v Európe. Prínosom z členstva SBS v CLGE je podieľanie sa na tvorbe
a novelizácii spoločnej geodetickej a katastrálnej legislatívy predkladanej do Európskeho
parlamentu, získavanie informácií a kontaktov z oblasti vedy a techniky, možnosť účasti na
rôznych odborných podujatiach, zasielanie pripomienok a schvaľovanie dokumentov
v jednotlivých čítaniach. http://www.clge.eu/
ECERS – The European Ceramic Society (Európska keramická spoločnosť, 1987), členom je
Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť - SSiVTS, združuje 25 štátov Európy.
Podpora vzdelávania, výchovy a výskumu v oblasti keramiky, zabezpečenie konzultácií
a stretnutí s členmi, výskumnými inštitúciami, akademickou sférou, prestaviteľmi štátneho
sektora, získavanie, distribúcia a výmena informácií s inými organizáciami, príprava
a organizovanie konferencií a stretnutí, vydávanie a distribúcia odborných časopisov
a materiálov.
Prínosom
z členstva
sú
zľavy
na
konferenčných
poplatkoch
organizovaných/spoluorganizovaných ECerS; zľava na predplatné časopisu Journal of the
European Ceramic Society. Členovia SSiVTS sú členmi výkonného výboru ECerS,
spoluorganizátormi vedeckých podujatí. http:// www.ecers.org/
24
EFCATS – European Federation of Catalysis (Európska federácia pre katalýzu, 1993),
členom je Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie od roku 1998. Poslaním je koordinácia
a racionalizácia aktivít v oblasti katalýzy, výmena poznatkov a skúseností. Každoročne
organizujú kongres Europacat. http://www.efcats.org /
EFEE – European Federation of Explosives Engineers (Európska federácia inžinierov pre
trhacie práce, 1988), členom je Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce od roku
1998. Zdržuje odborné organizácie z 30 štátov Európy, hlavným smerom je rozvoj trhacej
techniky a trhacích technológií v civilnom sektore, zjednotenie kvalifikačných požiadaviek na
strelmajstrov, vydávanie certifikátov európskeho strelmajstra (ES), Newsletter. Prínos
z členstva v EFEE: 11 členov obdržalo certifikát ES, účasť na svetových konferenciách,
výmena skúseností, News letter, nové kontakty,
účasť zástupcov na svetových
konferenciách, prednášky zástupcov EFFE na konferenciách SSTVP, kontakty, najnovšie
poznatky a technológie, uznávanie strelmajstrovských oprávnení. http://www.efee.eu/
EFI – European Forest Institute (Európsky lesnícky inštitút, 1993), členom je Slovenská
lesnícka spoločnosť od roku 1996; združujeviac ako 120 organizácií z 30 európskych krajín.
Pripravuje a realizuje spoločné projekty v projektových centrách / CONFOREST,
INNOFORCE a pod., umožňuje spoluprácu špecialistov vo výboroch IUFRO, FAO, UNFF,
EHK, OSN, MCPFE, medzinárodné vedecké odborné podujatia. Slovenskí lesníci sú
zapojení do riešenia a realizácie 16 projektov medzinárodných programov vrátane 6, a 7,
rámcového programu EÚ. Spolupráca najmä s NLC - LVÚ pri odborných podujatiach
a popularizácii nových poznatkov vedy a výskumu v lesníctve. http://www.efi.int/
EFNMS – European Federation of National Maintenance Societies (Európska federácia
národných spoločností údržby, 1970), členom je Slovenská spoločnosť údržby od roku 2004.
Združuje odborníkov z 21 štátov Európy. Rozvoj oblasti údržby, zlepšovanie a inovácie
v údržbe, koordinácia problematiky údržby medzi členmi, nové prístupy a techniky, Európske
fórum údržby. http://www.efnms.org/
EHPA – European Heat Pump Association (Európska asociácia zväzov pre chladiacu
a klimatizačnú techniku, 2000), členom je Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú
techniku od roku 2007, združuje odborníkov z 21 štátov Európy, ochraňuje profesionálne
záujmy európskeho priemyslu pre chladenie a klimatizáciu na medzinárodnej úrovni,
podporuje širšiu výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi, poskytuje technologickú
platformu pre tepelné čerpadlá. http://www.ehpa.org/
ENS – European Nuclear Society (Európska nukleárna spoločnosť, 1975), členom je
Slovenská nukleárna spoločnosť od roku 1990; v ENS je združených v ENS: 23 národných
nukleárnych spoločností z 22 európskych štátov a Izraela. Poslanie: jadrový výskum,
podpora pokroku vo využívaní jadrovej energie na mierové účely, poskytovanie informácií
o vývoji v jadrových technológiách pre predstaviteľov politik, priemyslu i pre verejnosť. Prínos
z členstva v ENS: získavanie informácií a kontaktov z oblasti vedy a techniky, možnosť
účasti na medzinárodných odborných podujatiach, vzdelávacích podujatiach pre študentov a
absolventov slovenských technických univerzít. Predseda SNUS bol posledné dva roky
súčasne prezidentom ENS. http://www.euronuclear.org/
EOQ – European Organization for Quality (Európska organizácia pre kvalitu, 1956), členom
je Slovenská spoločnosť pre kvalitu od roku 1993, 30 štátov Európy. V EOQ ide o prepojenie
stoviek tisíc firiem a odborníkov v oblasti kvality v najširšom slova zmysle. Okrem
pravidelných kongresov a konferencií realizuje rôzne workshopy pre rôzne skupiny činností,
na rôzne témy, umožňuje výmenu skúseností v oblastiach, ako sú informačné technológie,
ľudské zdroje, vzdelávanie, odborná príprava, spracovanie normatívnych dokumentov EOQ.
Prínosom z členstva je získavanie i prenos informácií a kontaktov z oblasti manažérstva
kvality a certifikácie osôb (Európske certifikáty - Manažér kvality, Audítor kvality, Profesionál
kvality), možnosť účasti na rôznych odborných podujatiach. http://www.eoq.org/
25
EURACHEM – European Analytical Chemistry (Európska federácia analytickej chémie,
1989), členom je Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie od roku 1998, V nej sú
zastúpené oficiálne chemické pracoviská všetkých členských štátov EÚ. Hlavným poslaním
je zlepšovanie kvality chemických meraní a skúšobníckej praxe vo všetkých odboroch, kde
sa chémia prekrýva s inými disciplínami, alebo s tými výrobnými odbormi, v ktorých sa
vykonávajú chemické merania výrobkov a služieb; riešenie aktuálnych problémov
chemického merania. http://www.eurachem.org/
EUROSIM – The Federation of European Simulation Societies (Federácia európskych
spoločností pre simuláciu, 1982), členom je Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky
a informatiky od roku 1993. Odborné organizácie z 22 štátov Európy, podpora modelovania
a simulácie vo vyučovaní a výskume, vydávanie odborných časopisov, Eurosim congress.
http://www.eurosim.info/
FEZA - Federation of the European Zeolite Associations (Európska federácia zeolitových
asociácií, 1995 ), členom je Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie od roku 2001.
Organizácie zo 17 štátov Európy, združovanie a podpora národných zeolitových spoločností,
organizovanie konferencií, výmena poznatkov, post-konferenčné školy.
http://www.feza-online.org/
FIG – International Federation of Surveyors (Medzinárodná federácia geodetov, 1878),
členom je Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov od roku 1993. Združuje zástupcov
120 štátov sveta. Popredná medzinárodná koalícia geodetických, mapovacích
a katastrálnych spoločností, ktoré môžu hovoriť v mene geopriestorových profesií na
medzinárodnej úrovni, najmä v OSN a komunikovať s ďalšími globálnymi aktérmi, cieľom je
koordinácia úloh a aktivít v rámci jednotlivých spoločnosti a organizácií, pomáhať pri rozvoji
a uplatnení technológii, vzdelania a šírení informácii cez odborné akcie. Prínosom z členstva
je možnosť práce v pracovných skupinách FIG,
možnosť účasti na seminároch,
konferenciách, výmeny špecialistov, informácií. http://www.fig.net/
IACS - International Association of the Catalysis Societies (Svetová asociácia pre katalýzu,
1956), členom je Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie od roku 1993. Odborné
organizácie z 32 štátov sveta. Platforma na diskusiu vedcov a technikov o katalýze,
smerovanie základných a vedeckých aktivít v katalýze; organizuje medzinárodný kongres.
http://www.iacs-icc.org/
ICG – International Commission on Glass (Medzinárodná komisia pre sklo, 1933), členom je
Slovenská sklárska spoločnosť od roku 1993. Podpora a stimulovanie porozumenia
a spolupráce medzi sklárskymi odborníkmi z oblasti vedy a technológie, vzdelávania, umenia
a histórie, organizovanie práce technických komisií, zbieranie a rozširovanie informácií
o skle, rozširovanie znalostí o skle prostredníctvom kurzov a seminárov, organizovanie
medzinárodných stretnutí, každé 3 roky Medzinárodný sklársky kongres a každý rok
medzinárodná konferencia spojená s národnou konferenciou. Slovenský zástupca má
možnosť účasti na odborných podujatiach, účasť v technických komisiách.
http://www.icg.group.shef.ac.uk/
ICOLD – International Commission on Large Dams (Medzinárodná komisia pre veľké
elektrárne, 1925), členom je Slovenská vodohospodárska spoločnosť od roku 1991,
zástupcovia 85 krajín sveta. Poskytuje fórum pre výmenu vedomostí a skúseností
v priehradnom inžinierstve. Zabezpečuje, aby sa priehrady budovali ekonomicky, efektívne
a bez škodlivých účinkov na prostredie. Kladie sa dôraz nielen na stavbu nových priehrad,
ale aj na rekonštrukciu starších. Možnosť účasti na seminároch, konferenciách, výmene
špecialistov a informácií. Spolupodieľanie sa na koncepcii budovania veľkých priehrad
s prihliadnutím na ekologické, sociologické a sociálne kritéria; organizovanie konferencie pod
kuratelou ICOLD raz za 2 roky v SR. http://www.icold-cigb.net/
26
IFIP – International Federation for Information Processing (Medzinárodné združenie pre
spracovanie informácií, 1960), členom je Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky
a informatiky od roku 1992, združuje odborníkov zo 48 štátov sveta; je zamerané na rozvoj,
šírenie a využívanie moderných informačno-komunikačných technológií. Podporuje
medzinárodnú spoluprácu svojich členov, vývoj a prenos nových ideí do informatickej praxe,
rozvoj foriem informatického vzdelávania, šírenie a výmenu informácií zo všetkých oblastí
informatiky a komunikácií. http://www.ifip.org/
IIW – International Institute of Welding (Medzinárodný zváračský inštitút, 1948), členom je
Slovenská zváračská spoločnosť od roku 2005, členmi sú zástupcovia 65 krajín sveta.
Rozvoj vedeckej a technickej profesionalizácie zvárania a príbuzných procesov, ochrana
a podpora profesionálnych záujmov zváračskej komunity, podpora technického rozvoja vo
zváraní, výmena informácií a poznatkov medzi členmi, organizovanie medzinárodných
stretnutí, udeľovanie medzinárodných diplomov: "IWI, IWT, IWS, IWP, IW, certifikátov: "podľa
ISO 3834-2, -3 a -4“. Výhoda pre našich odborníkov je získavanie informácií a kontaktov
z oblasti vedy a techniky, možnosť účasti na rôznych odborných podujatiach,
možnosť udeľovania medzinárodných certifikátov pre personál (cez ANB) a udeľovania
medzinárodných certifikátov pre spoločnosti (cez ANB CC). Významná je aktívna účasť
členov SZS na práci v 19 komisiách a subkomisiách IIW, v 7 pracovných skupinách IIW.
http://www.iiw-iis.org/
IMEKO – International Measurement Confederation (Medzinárodný výbor pre meraciu
techniku, 1958), členom je Slovenská metrologická spoločnosť od roku 1992, 39 štátov
sveta. Technológie merania a metrológiu. Hlavným cieľom je podpora výmeny vedeckých
a technických informácií zo všetkých oblastí merania a metrológie ako aj zlepšenie
medzinárodnej spolupráce medzi pracovníkmi výskumu a praxe. Aktívna účasť slovenských
zástupcov vo viacerých z 24 technických výborov IMEKO, organizácia medzinárodných
sympózií, konferencií Measurement, ktoré sa konajú každé dva roky v Smoleniciach (v roku
2011 to bola už 8. Medzinárodná konferencia). http://www.imeko.org/
ISRM – International Society for Rock Mechanics (Medzinárodná spoločnosť pre mechaniku
hornín, 1962), členom je Slovenská banícka spoločnosť od roku 1970, odborníci z 10 štátov
sveta. Poslanie a úlohy ISRM: vydávanie metodik, smerníc, technických podmienok pre
terénne a laboratórne skúšky v oblasti mechaniky hornín. Prínos z členstva je získavanie
informácií a kontaktov z oblasti mechaniky a rozrušovania hornín. http:// www.isrm.net/
ITC – International Tribology Council (Medzinárodná komisia pre tribológiu, 1966), členom je
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a triboechniku od roku 1991, viac ako 50 štátov sveta.
Združuje všetky organizácie zaoberajúce sa tribológiou a informuje o najnovších poznatkoch
v oblasti trenia a opotrebovania a spôsobmi ich znižovania a úplného vylúčenia v rôznych
oblastiach priemyslu, ba i v humánnej oblasti (umelé kĺby, protézy, atď. Získavanie informácií
a kontaktov z oblasti tribológie, možnosť účasti na rôznych kongresoch, sympóziách,
organizovanie medzinárodných sympózií INTERTRIBO (každé 3 roky od r. 1981),
účinkovanie našich zástupcov v orgánoch ITC (výbor ITC). http://www.itctribology.org/
IUCr – International Union of Crystallography (Medzinárodná kryštalografická Únia, 1948),
členom je Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie. 39 štátov sveta, podpora
medzinárodnej spolupráce v kryštalografii, publikovanie medzinárodného výskumu,
štandardizácia metód, nomenklatúr a symbolov, Crystallography Journals online, Database
of Crystallogphers. http://www.iucr.org/
27
IUVSTA – International Union for Vacuum Science, Technique and Applications
(Medzinárodné združenie pre vákuovú vedu, techniku a aplikáciu, 1962), členom je
Slovenská vákuová spoločnosť od roku 1993. Združuje odborné organizácie z 32 štátov
sveta. Úlohou je spolupráca v oblasti vákuových technológií, transfer
vedomostí
a poznatkov, podpora a podklady na kurzy, školenia, výchova odborníkov v inžinierskych
odvetviach, vzdelávanie a výmena skúseností. Prínosom z členstva je spoluorganizovanie
svetových a európskych kongresov IUVSTA ako je IVC, EVC a JVC, prístup k špičkovým
laboratóriám a know-how z oblasti vákuovej vedy a techniky, možnosť účasti na vedeckých
stretnutiach v rámci členských štátov IUVSTA. http://www.iuvsta.org/
IWA – International Water Association (Medzinárodná spoločnosť pre zásobovanie vodou,
1947), členom je Slovenská vodohospodárska spoločnosť od roku 1991, odborníci z 90
štátov sveta. Poslanie a úlohy IWA: zabezpečovať, zhromažďovať informácie technického,
legislatívneho a administratívneho charakteru z jednotlivých členských krajín a rozširovať ich
pre širokú odbornú verejnosť v týchto krajinách, zabezpečiť maximálnu výmenu informácií
a skúseností získaných zo vzdelávania, výskumu, riadenia prevádzok, úpravy vody, metód
zásobovania a ochrany zdrojov, ako aj ďalších záležitostí s tým súvisiacich, organizovanie
odborných seminárov, konferencií, zabezpečenie rôznych odborných publikácií. Spolupráca
našich odborníkov na príprave koncepcie výstavby rozvoja vodných sietí a technológii úpravy
vôd. http://www.iwahq.org/
NucNet – The World´s Nuclear News Agency (Medzinárodná jadrová tlačová asociácia,
1991), členom je Slovenská nukleárna spoločnosť od roku 1991, združuje viac ako 60
organizácií zo štátov celého sveta. NucNet je prvá a jediná celosvetová komunikačná sieť,
prostredníctvom ktorej všetky zložky svetovej jadrovej komunity spolupracujú a demonštrujú
transparentnosť. Jeho cieľom je zvýšiť rýchlosť a spoľahlivosť informovania o udalostiach vo
všetkých oblastiach využívania jadrovej energie a poskytovanie presných informácií.
Prínosom z členstva v NucNet je získavanie najnovších a spoľahlivosť informovania
o udalostiach vo všetkých oblastiach využívania jadrovej energie a možnosť šírenia
informácií
o významných
udalostiach
v jadrovej
oblasti
na
Slovensku.
http://www.euronuclear.org/
REHVA – Federation of European Heating and Airconditioning Associations (Európska
federácia združení pre vykurovanie a klimatizáciu), členom je Slovenská spoločnosť pre
techniku prostredia. Združuje odborné organizácie z 26 štátov Európy. Poslaním MMO je
združovať všetky európske spoločnosti v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie,
pripravovať pre nich odborné semináre, konferencie, vydávanie odborných publikácii, pôsobiť
na zlepšovanie zdravia, komfortu a energetickej účinnosti vo všetkých budovách
a komunitách, podporovať rozvoj a aplikácií používaných i obnoviteľných zdrojov energie.
Organizuje REHVA World Congress, REHVA Annual Conference.
http://www.rehva.eu/
SAVE International – International Professional Society of Value Engineering
(Medzinárodná spoločnosť pre hodnotové inžinierstvo, 1963), členom je Slovenský komitét
pre vedecké riadenie. Združuje odborné organizácie z viac ako 35 štátov sveta; hlavnou
úlohou je rozvoj a podpora hodnotového inžinierstva, riešenie otázok znižovania nákladov,
zvyšovania zisku, zlepšovania kvality, spokojnosti klientov - optimalizácia projektov,
obchodných a výrobných procesov. Organizuje workshopy, konferencie, vzdelávacie
podujatia. http://www.value-eng.org/
WRA – World Road Association (Medzinárodné združenie stáleho cestného kongresu,
1909), členom je Slovenská cestná spoločnosť od roku 1994, združuje odborné organizácie
z viac ako 140 štátov sveta. Poslaním je spolupráca a podpora pokroku v oblasti ciest
a cestnej dopravy, fórum pre diskusiu o problémoch na pozemných komunikáciách
a v doprave, organizuje World Road Congress, podporuje identifikáciu, rozvoj a šírenie
poznatkov. http://www.piarc.org /
28
6. Činnosť členských organizácií ZSVTS v r. 2011
6.1 Zoznam členských organizácií ZSVTS
Asociácia technických diagnostikov SR
Drevársky kongres
Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
Slovenská asociácia strojných inžinierov
Slovenská banícka spoločnosť
Slovenská cestná spoločnosť
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Slovenská lesnícka spoločnosť
Slovenská magnetická spoločnosť
Slovenská metrologická spoločnosť
Slovenská nukleárna spoločnosť
Slovenská poľnohospodárska vedeckotechnická spoločnosť
Slovenská potravinárska spoločnosť
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť
Slovenská sklárska spoločnosť
Slovenská spektroskopická spoločnosť
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy
Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Slovenská spoločnosť pre techniku v zdravotníctve
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Slovenská spoločnosť pre životné prostredie
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie
Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky
Slovenská spoločnosť údržby
Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť
Slovenská strojárska spoločnosť
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Slovenská textilná, odevná a kožiarska vedeckotechnická spoločnosť
Slovenská vákuová spoločnosť
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť pre obchod a cestovný ruch
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Slovenská zváračská spoločnosť
Slovenský komitét pre vedecké riadenie
Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku
Spoločnosť pre uplatnenie žien vo vede a technike na Slovensku
Spotrebiteľský inštitút
Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica
Územné koordinačné centrum ZSVTS Košice
29
6.2 Správy členských organizácií ZSVTS o svojej činnosti v r.2011
Asociácia technických diagnostikov SR (ATD SR)
Členská základňa ATD SR
k 31.12.2011
eviduje 10 kolektívnych členov
a 47 individuálnych členov. Počas roku sa uskutočnili dve zasadnutia výboru
spoločnosti; prvé sa uskutočnilo v máji v Nitre, kde sa zhodnotila činnosť ATD za
uplynulé obdobia a druhé zasadnutie bolo v októbri v Košiciach. V hodnotenom
období ATD SR zorganizovala viacero odborných podujatí. V máji v spolupráci s TF
SPU Nitra zorganizovala XVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Kvalita
a spoľahlivosť technických systémov“; z podujatia bol vydaný zborník. Taktiež v máji
sa na Štrbskom Plese uskutočnil XI. ročník medzinárodnej konferencie
„Stredoeurópske fórum údržby 2011“, ktorého spoluorganizátorom bola aj Asociácia
technických diagnostikov SR. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 150 odborníkov
z praxe z rôznych krajín sveta. Zborník bol vydaný v tlačenej forme a formou CD.
Ďalším významným podujatím bol XIV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
„Diagnostika strojov - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky 2011“, ktorý sa
konal v októbri a bol z neho vydaný zborník a sprievodné číslo časopisu
SPRAVODAJ ATD SR 1, 2/2011. V novembri sa uskutočnila medzinárodná
konferencia „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, ktorá je najväčším
a najprestížnejším podujatím v oblasti BOZP na Slovensku. Certifikačný orgán
personálu pokračoval v certifikácii osôb. V oblasti Tribotechnická diagnostika
v kategórii tribotechnik I. certifikát získalo 6 osôb. V októbri sa konalo stretnutie
certifikovaných pracovníkov v SR, na ktorom boli vyhodnotené výsledky činnosti COP
TD a ich prínos pre ATD SR aj z pohľadu osôb certifikovaných a spolupracujúcich
s obidvomi subjektmi. Spoločnosť v decembri v Nitre zorganizovala školenie v oblasti
infračervenej diagnostiky. V rámci konferencie DIS 2011 spoločnosť vydala brožúru
“Technická diagnostika, jej história v podmienkach slovenského priemyslu“.
Drevársky kongres (DK)
Činnosť Drevárskeho kongresu je zameraná na zvyšovanie úrovne vedy a techniky,
šíreniu vedecko-technických poznatkov a rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti
spracovania dreva a jeho využitia. V roku 2011 pracovalo v DK 31 aktívnych členov.
V hodnotenom období bol Drevársky kongres organizátorom, resp. spoluorganizátorom viacerých vedecko-odborných podujatí. V máji sa konal už 52. ročník
Fakultného kola „ŠVOČ – študentská konferencia“. Medzinárodná vedecká
konferencia „Ekonomika a manažment podnikov 2011“ sa uskutočnila v októbri.
V novembri sa konala medzinárodná súťaž študentských prác „Cena profesora
Jindřicha Halabalu 2011“. Za pomoci Drevárskeho kongresu sa vydáva vedeckoodborný časopis HRM&E (Human Recources Management and Ergonomics)
a vedecko-odborný časopis DELTA.
30
Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie (ISVaV)
Spoločnosť je jedným zo zakladajúcich členov ZSVTS. Organizuje záujemcov z tých
učiteľov, ktorí vyučujú technické predmety na stredných a vysokých školách,
z absolventov doktorandského štúdia zameraného na inžiniersku pedagogiku
a pracovníkov, ktorí pôsobia v celoživotnom vzdelávaní inžinierov a technikov
v inštitúciách mimo rezortu školstva. Jej činnosť bola v roku 2011 zameraná tak, aby
sledovala postupy rozvoja inžinierskeho vzdelávania na Slovensku aj v zahraničí,
spracovala ich základnú charakteristiku a informovala o tom našu technickú
komunitu. Vzdelávacia práca spoločnosti sa realizovala predovšetkým
prostredníctvom seminárov. V roku 2011 sa uskutočnili tieto: „Význam výpočtovej
techniky pri vzdelávaní inžinierov“ (február), „Úloha inžinierskej pedagogiky na
technických univerzitách“ (apríl), „Funkcia technickej normalizácie a ekonómie pri
výchove“ (jún), „Psychológia v príprave inžinierov“ (september) a „Vzdelávanie
inžinierov – pedagógov“ (november). Spoločnosť pokračovala v pracovných
kontaktoch s odborom vysokoškolského štúdia MŠ SR a s pedagógmi TU Košice,
TnU v Trenčíne, UKF v Nitre, UMB Banská Bystrica, ŽU v Žiline, ako aj so
Spoločnosťou pre dejiny vedy a techniky pri SAV v Bratislave. V rámci
medzinárodných aktivít si vymieňala vzájomné informácie s medzinárodnou
spoločnosťou pre inžiniersku pedagogiku (IGIP) v Klagenfurte, s Müszaki Egyetem
v Budapešti a s Masarykovou univerzitou v Brne.
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (SAKT)
V roku 2011 si SAKT pripomenula 20. výročie svojej činnosti. Naďalej pôsobí ako
záujmové združenie fanúšikov káblovej televízie, ktorí si rozšírili odborné zameranie,
po nástupe internetu, o káblové telekomunikácie. Členskú základňu tvorí cca 155
členov; sú to prevádzkovatelia retransmisie TV kanálov a internetu, obce s KT, firmy,
ktoré vyrábajú, dodávajú a hodnotia prvky pre KT a individuálni členovia.
V hodnotenom období sa konalo 9 zasadnutí predsedníctva spoločnosti. SAKT
zorganizovala 1 seminár, 2 školenia, diskusné fórum a vydala Ročenku SAKT, ktorá
vyšla v júni. Prostredníctvom svojej webstránky distribuovala 5 informačných listov.
Členovia spoločnosti sa zúčastnili Fóra ZSVTS a člen SAKT Ing. Juraj Oravec bol
ocenený ako propagátor vedy a techniky. Spoločnosť mala veľmi úzke vzťahy
s partnerskými organizáciami v susedných štátoch. V roku 2012 sa uskutočnia voľby
do orgánov SAKT.
Slovenská asociácia strojných inžinierov (SASI)
Spoločnosť v hodnotenom období uskutočnila alebo sa podieľala na 13 odborných
akciách. K najaktívnejším pobočkám (klubom) SASI patri Klub SASI Košice
a ústredie SASI Bratislava. V septembri sa v Bratislave konala medzinárodná
konferencia „Technológia 2011“, kde boli prezentované najnovšie výsledky výskumu
a vývoja v mnohých oblastiach strojárskych technológií, materiálového inžinierstva
a výrobnej techniky. Z konferencie bol vydaný zborník abstraktov a príspevkov
v elektronickej podobe. Medzinárodná konferencia „Optimalizácia mechanických
sústav a zariadení“ sa uskutočnila koncom septembra v Slovenskom raji a zúčastnilo
sa jej 33 delegátov. Z ďalších aktivít je potrebné spomenúť organizovanie seminárov
„Tvorba a riešenie inovačných zariadení“, seminár venovaný problematike
31
kompaktovania materiálov; organizovanie odborných exkurzií na skládku
nebezpečného a ostatného (komunálneho) odpadu v Zohore, exkurziu do spaľovne
komunálneho odpadu v Bratislave a exkurziu do Hutného projektu v Bratislave.
Významné boli aj aktivity 40 člennej skupiny vysokoškolákov (prevažne zo SjF STU
Bratislava), ktorý pod názvom „ STUBA GREEN TEAM“ (ďalej len SGT) organizačne
patrí priamo pod ústredie SASI Bratislava. V r. 2011 SGT zorganizoval a zúčastnil sa
viac ako šiestich podujatí s cieľom propagácie tvorivostí mladých, propagácie
mladých strojárov a projektu, ako aj výstavby nového pretekárskeho elektromobilu.
Ku koncu roka mala spoločnosť SASI registrovaných 277 členov.
Slovenská banícka spoločnosť (SBS)
Prezídium spoločnosti rokovalo v hodnotenom období 4-krát, a to v Bratislave,
Hodruši - Hámroch, Rožňave a v Banskej Bystrici. Počet individuálnych členov je asi
500 a počet kolektívnych členov dosiahol 12. V rámci SBS pracovalo 9 odborných
skupín, ktoré spolupracovali na zabezpečovaní odborných aktivít. Niektorí členovia
spoločnosti pracovali v rôznych komisiách, napríklad v Geologickej rade MŽP SR,
v Kontrolnej rade Slovenskej banskej komory, ako aj ZHŤPG SR. Hlavnou akciou
bola medzinárodná konferencia „Nerastné suroviny a surovinová politika“, ktorej sa
zúčastnilo 70 špecialistov, z toho 18 zo zahraničia. Odborné skupiny a ZO SBS
spolupracovali pri organizovaní ďalších významných odborných podujatí, ktoré boli
venované nerastným surovinám na Spiši a východnom Slovensku, stavu životného
prostredia na Slovensku a v susedných štátoch, ako aj bezpečnosti práce.
Vnútroštátna spolupráca pokračovala s príslušnými sekciami MH SR, MŽP SR,
so Slovenskou banskou komorou, ZHŤPG SR, Hlavným a obvodnými banskými
úradmi, Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce, Slovenskou
tunelárskou asociáciou, Slovenským združením výrobcov kameniva a s ďalšími
subjektami. Zahraničná spolupráca pokračovala so Spoločnosťou inžinierov
a technikov baníctva Poľska, Banícko-hutníckou akadémiou v Krakove, Ústavom
akadémie vied Poľska pre baníctvo a energetiku. Bola podpísaná nová dohoda
o spolupráci s Banícko-Hutníckou spoločnosťou Maďarska (OMBKE), pokračovali
kontakty s Maďarským banským a geologickým úradom, Ťažobnou úniou ČR,
Euromines-om a Euracoal-om pri EÚ. Zástupcovia SBS sa zúčastňovali rokovaní
s európskou organizáciou „The Council of European Geodetic Surveyors“, svetovou
organizáciou „International Society for Rock Mechanics“ a Svetovými baníckymi
kongresmi. V novembri sa v Banskej Bystrici uskutočnilo 23. Valné zhromaždenie
SBS, ktoré prijalo Program činnosti na rok 2012. Zároveň sa uskutočnila aj odborná
prednáška venovaná jadrovej energii. Podrobné materiály o spoločnosti sú
publikované v Bulletine spoločnosti. Predstavitelia SBS sa zúčastnili v roku 2011
prijatia u prezidenta SR, ako aj u predsedníčky vlády SR.
32
Slovenská cestná spoločnosť (SCS)
Spoločnosť na svojom Valnom zhromaždení v roku 2011 zvolila 11-členné
Predsedníctvo SCS na volebné obdobie 2011 – 2015 a Revíznu komisiu SCS
na volebné obdobie 2011 – 2013. Novým predsedom SCS sa stal Ing. Ján Šedivý,
CSc. V roku 2011 svoju činnosť vyvíjalo 6 odborných sekcií (Dopravné plánovanie,
Prevádzka cestných tunelov, Cestné staviteľstvo, Kvalita v cestnom hospodárstve,
Zimná údržba ciest, Cestné mosty). SCS je dlhoročným kolektívnym členom Svetovej
cestnej asociácie (WRA), je členom národného komitétu WRA na Slovensku
a členovia spoločnosti pôsobia vo viacerých technických výboroch tejto
najvýznamnejšej organizácie. Zástupcovia SCS sa na jeseň zúčastnili technickej
exkurzie spojenej s účasťou na Svetovom cestnom kongrese v Mexiku, kde
prezentovali 2 národné správy, 4 individuálne príspevky, pripravili poster, odborný
film a prezentačný panel na sprievodnej výstave. SCS je signatárom charty
o bezpečnosti cestnej premávky, v rámci ktorej zameriava svoje odborné aktivity na
túto problematiku a každoročne vykonáva odpočet svojej činnosti pre hodnotenie
celkovej situácie v tejto oblasti v rámci Európskeho spoločenstva. V roku 2011
spoločnosť zorganizovala viacero odborných podujatí. Medzi najvýznamnejšie patria:
„Cestná konferencia 2011“ (marec 2011), konferencia „MOBILITA 2011“ (máj 2011),
„Letná údržba pozemných komunikácii“ (jún 2011), „BECEP 2011“ (september 2011),
XVI. ročník „Dni slovenských cestárov“ (október 2011) a „XVI. Seminár Ivana
Poliačka“ (november 2011). V júni 2011 bol v spolupráci s Českou silniční
společností realizovaný seminár „XII. Dopravno-inžinierske dni“. Okrem toho
množstvo odborných podujatí bolo organizovaných jednotlivými pobočkami SCS,
pôsobiacimi na celom území SR. SCS aktívne spolupracuje so zahraničnými
partnerskými organizáciami v ČR, Maďarskej republike a Poľskej republike. Najužšia
spolupráca je s Českou silniční společností. V máji 2011 sa uskutočnilo rokovanie
zástupcov SCS s partnermi zo spoločnosti SITK z Poľska a v júni aj stretnutie
vedenia SCS s partnerskou organizáciou MAUT z Maďarska. V druhej polovici roka
boli realizované kroky pre nadviazanie spolupráce s rumunskými a ukrajinskými
kolegami. Spoločnosť v priebehu roka vydala 2 čísla časopisu „Spravodaj SCS“
a spolupracovala pri vydávaní recenzovaného neimpaktovaného odborného
časopisu „Silniční obzor“. O aktuálnom dianí v spoločnosti sa verejnosť dozvedá
prostredníctvom zrekonštruovanej webovej stránky www.cestnaspol.sk. Každoročne
SCS oceňuje najlepšie diplomové práce zamerané na oblasť cestného staviteľstva
a cestného hospodárstva. V roku 2011 boli ocenené diplomové práce troch
absolventov zo stavebných fakúlt v Bratislave, Žiline a Košiciach. V novembri 2011
vyhlásila SCS aj súťaž o najlepšiu Doktorandskú dizertačnú prácu. Spoločnosť
udelila prof. F.Lehovcovi, CSc. ocenenie „Cena SCS za rok 2011“ za jeho dlhoročný
a mimoriadny prínos v oblasti rozvoja spolupráce medzi Českou silniční společností a
Slovenskou cestnou spoločnosťou a za vytváranie podmienok pre výmenu
odborných poznatkov a upevňovanie vzájomných vzťahov. Dvaja
členovia
spoločnosti Ing. Grohman a Ing. Jelínek boli ocenení striebornou medailou
ZSVTS, prof. Bezák a Ing. Štofa obdržali Medailu prof. Špurka, ktorú im udelila
Česká silniční společnosť za podporu vzájomnej spolupráce. SCS k 31.12.2011
evidovala 47 firemných členov, 10 skupinových členov a 26 individuálnych členov.
33
Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES)
Slovenská elektrotechnická spoločnosť mala ku koncu roka 104 individuálnych
členov, 1 kolektívneho člena a 5 pobočiek (Pobočka SES pri VÚS, n. o. Banská
Bystrica; Pobočka SES na FEI TU Košice; Pobočka SES pri Katedre telekomunikácií
ŽU v Žiline a Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši; Pobočka SES pri Dubnickom
technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom) a Odbornú skupinu Informatika.
Rada SES zasadala v roku 2011 dvakrát: vo februári a novembri v Banskej Bystrici.
O aktuálnom dianí v organizácii a pripravovaných podujatiach informuje SES svojich
členov prostredníctvom internetovej stránky http://www.ses.vus.sk SES spolupracuje
najmä s MDVRR SR, MŠ SR, SÚTN, ZEP SR, Fórom pre komunikačné technológie
CTF, Občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu, technickými univerzitami
v Bratislave, v Košiciach, v Žiline a s Dubnickým technologickým inštitútom
v Dubnici nad Váhom. SES je členom Spoločnej platformy elektrotechnických,
elektronických a IT združení (SPEEIZ). SES sa aktívne prezentovala na
celozväzovom podujatí Fórum ZSVTS 2011, ktoré sa uskutočnilo v máji v Bratislave,
príspevkom prof. Repčíka na tému "Trendy vývoja v elektrotechnike a elektronike
v kontexte vysokoškolského vzdelávania". Spoločnosť spolupracuje s Českou
vedecko-technickou spoločnosťou spojov. Každoročne obe spoločnosti organizujú
odbornú konferenciu striedavo v Prahe a v Banskej Bystrici pod názvom „Nová
technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR (NoTeS)“. V roku 2011 organizovala
SES, jej pobočky a odborná skupina celkom 22 odborných podujatí a vydala
3 publikácie. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili odborné semináre: 19.ročník
„Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach: Výchova
a vzdelávanie elektrotechnikov - EMC (február, Liptovský Mikuláš),
"Telekomunikačné stavby IV" (september, Banská Bystrica) a „Terminologické fórum“
(november, Banská Bystrica); vedecké konferencie študentskej odbornej činnosti: na
Detašovanom pracovisku ŽU (apríl, Liptovský Mikuláš), na Dubnickom
technologickom inštitúte (máj, Dubnica nad Váhom) a na Akadémii ozbrojených síl
(máj, Liptovský Mikuláš). Ďalej to boli medzinárodné konferencie: 17. medzinárodná
slovensko - chorvátska konferencia
„ELECTRICAL DRIVES and POWER
ELECTRONICS (EDPE 2011)“ (september, Stará Lesná), konferencia mladých
výskumníkov „SCYR 2011“ (máj, Košice), konferencia „ALER 2011 – Alternatívne
zdroje energie“ (október, Liptovský Ján), V. ročník konferencie „Nová technika
a služby v telekomunikáciách NoTeS 2011“(október, Praha), 8. ročník konferencie
„Digital Technologies 2010“ (november, Žilina) a sympózium k Svetovému dňu
telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené so slávnostným odovzdaním Ceny
Jozefa Murgaša za rok 2010 (máj, Bratislava). Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši
vydala v júni 2011 Aperiodikum slovenských prírodovedcov a technikov „Myšlienky
a fakty“ a v novembri 2011 siedme upravené vydanie učebnej pomôcky „Ochrana
pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe
elektrických zariadení do 1000 V(AC) a 1500 V(DC)“. Pobočka SES pri VÚS, n. o.
v Banskej Bystrici vydala aktualizované vydanie „Výkladového terminologického
slovníka elektronických komunikácií (anglicko-slovenský)“. SES a MDVRR SR
udeľujú každoročne na podporu rozvoja telekomunikácií na Slovensku a tvorivej
činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov v telekomunikáciách „Cenu
Jozefa Murgaša“. Za rok 2010 bola udelená Ing. Berešíkovi z Katedry elektroniky,
AOS v Liptovskom Mikuláši. Ocenení boli aj členovia spoločnosti, a to: Ing. Judt strieborná medaila ZSVTS a Ing. Eva Francisci - čestné uznanie ZSVTS. Ocenenia
boli odovzdané na podujatí Fórum ZSVTS v Bratislave 18. 5. 2011.
34
Slovenská lesnícka spoločnosť (SLS)
Popularizácia významných prínosov lesníckeho sektora pri zabezpečovaní
celospoločenských úžitkov lesov je hlavnou náplňou činnosti SLS, najmä pri
mimoškolskom vzdelávaní mládeže. Rok 2011 bol vyhlásený OSN za medzinárodný
rok lesov s cieľom zvýšiť povedomie všetkých národov o význame lesov pri plnení ich
produkčných, pôdoochranných, vodohospodárskych, klimatických, zdravotnoreakčných, kultúrnych, sociálnych a ďalších verejnoprospešných funkcií, pri tvorbe
a ochrane životného prostredia atď. Táto iniciatíva bola jedinečnou výzvou
prezentovať lesníctvo a poskytovať verejnosti odborné informácie o dôležitosti lesov
v celosvetovom meradle. Z podujatí, ktoré organizovala SLS v spolupráci so svojimi
kolektívnymi členmi v roku 2011, treba uviesť medzinárodnú konferenciu „Aktuálne
problémy v ochrane lesa 2011“, ktorej sa zúčastnilo 161 účastníkov, ďalej semináre
„Aktuálne problémy lesného škôlkarstva“ a „Aktuálne otázky ekonomiky lesného
hospodárstva“. Okrem týchto podujatí SLS zorganizovala počas roka mnoho
prednášok, besied a mimoškolských vzdelávacích aktivít pre mládež, ktorých sa
zúčastnilo 152 poslucháčov. S cieľom poskytnutia najaktuálnejších informácií členom
SLS a verejnosti, spoločnosť vydala Informačný spravodaj (4x ročne), v ktorom
uverejňovala stručné abstrakty referátov prednesených na podujatiach, ako aj ďalšie
zaujímavosti a nové poznatky lesníckeho výskumu.
Slovenská magnetická spoločnosť (SMAGS)
V roku 2011 sa výbor spoločnosti stretol sedemkrát, pripravil jedno Valné
zhromaždenie a dve plenárne zasadnutia spoločnosti. Spoločnosť má 6 pobočiek:
pri PF UPJŠ, FEI a LF TUKE, SASKE, SAVBA a U.S. Steel Košice. V uplynulom
období vzrástol počet členov spoločnosti na 41 osôb. V spoločnosti bola vytvorená
22-členná skupina expertov, ktorú tvoria poprední odborníci z rôznych oblastí
magnetizmu. Zrkadlom a základným propagačným materiálom spoločnosti je
webstránka http://www.smags.sk. Spoločnosť zorganizovala celoslovenský
magnetický seminár „BSH Drives and Pumps Michalovce a magnetizmus“, ktorého
sa zúčastnilo 24 poslucháčov. Ďalším podujatím bol odborný seminár „Senzorika
a magnetometria“, ktorý sa konal v decembri za účasti 27 odborníkov a odznelo tu
16 prednášok z rôznych oblastí magnetizmu. Posledným podujatím bola prednáška
„HFT senzory feromagnetických telies“, ktorá sa uskutočnila v novembri v Košiciach
a zúčastnilo sa jej 14 odborníkov.
Slovenská metrologická spoločnosť (SMS)
V roku 2011 sa konal 7. zjazd spoločnosti, na ktorom boli zvolení noví členovia
výboru spoločnosti. Predsedom spoločnosti a zároveň členom Rady ZSVTS sa stal
Ing. Tomáš Švantner. Zlepšila sa spolupráca s ÚNMS SR a so SMÚ ako orgánmi
štátnej správy v oblasti metrológie. SMS sa v roku 2011 úspešne podieľala na riešení
úloh Programu rozvoja metrológie vyhláseného ÚNMS SR. V máji sa uskutočnilo
jarné stretnutie metrológov Slovenska, ktoré pozostávalo z „XXXX. Fóra metrológov“
a zasadnutia Sekcie prietoku a Sekcie elektrických veličín. Na podujatí bolo
prítomných viac ako 74 účastníkov. V poradí už ôsma medzinárodná konferencia
o meraní „MEASUREMENT 2011“ sa konala v apríli 2011 v Smoleniciach.
Spoluorganizátormi podujatia boli Ústav pre výrobné technológie a výkonnú laserovú
techniku TU vo Viedni, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Prahe, SjF TU v
Košiciach, FEI STU v Bratislave a SMÚ. Na tejto konferencii, ktorá sa koná každý
35
druhý rok, sa tentoraz zúčastnilo 95 odborníkov z oblasti merania
a metrológie zo 14 krajín Európy a Ázie. Na jeseň sa konalo „XXXXI. Fórum
metrológov“, ktorého súčasťou boli aj zasadnutia Sekcie prietoku a Sekcie výkonnej
metrológie. Podujatia sa zúčastnilo 106 delegátov. O svojej činnosti spoločnosť
pravidelne informuje prostredníctvom informácií uverejňovaných v časopise
Metrológia a skúšobníctvo, vydávaného ÚNMS SR, a taktiež na svojej webovej
stránke http://sms.sk.szm.com/.
Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS)
Spoločnosť v roku 2011 zorganizovala viaceré odborné podujatia. Medzi
najvýznamnejšie patrila medzinárodná konferencia SES 2011 „Bezpečná dodávka
energie“ (september, Bratislava), ktorej sa zúčastnilo 106 delegátov z toho 12 zo
zahraničia a medzinárodná konferencia „XXXIII. Dni radiačnej ochrany“ (november,
Vyhne), ktorej sa zúčastnilo 217 odborníkov. SNUS uskutočnila aj ďalšie menšie
podujatia, ako bola prednáška pre verejnosť „Havária vo Fukušime“ (650 účastníkov),
prednášky na aktuálne témy (jadrové zbrane, jadrová fyzika v medicíne, situácia
v Černobyle, jadrová energetika, ďalej to boli semináre: „Pokročilé typy jadrových
reaktorov a projekt ALLEGRO“, „Riadenie projektov vyraďovania JE“, medzinárodný
seminár „NUSIM 2011“. Sekcie Ženy v jadre (WIN) a Radiačná ochrana (RO)
zorganizovali spoločnú technickú exkurziu do Spracovateľského centra RA odpadov
spoločnosti JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice. Ďalšia exkurzia sa uskutočnila
v septembri do Černobyľu pri príležitosti 25. výročia havárie 4. bloku JE Černobyľ.
V nadväznosti na Valné zhromaždenie SNUS v Častej - Papierničke a jeho odborný
program sa nasledujúci deň uskutočnila odborná konferencia „MG 2011“, organizovaná v spolupráci s Českou nukleárnou spoločnosťou a Nemeckou nukleárnou
spoločnosťou. V súčinnosti VTS pri VUJE a Sekciou žien v SNUS bol v rámci Týždňa
vedy a techniky SR zorganizovaný „Deň otvorených dverí VUJE“, (akcia pre stredné
školy) s účasťou 296 stredoškolákov a ich pedagógov. V rámci Dňa otvorených dverí
Slovenského hydrometeorologického ústavu v marci, členovia SNUS informovali
približne 400 návštevníkov o činnosti radiačných monitorovacích sietí na Slovensku
a o využívaní ionizujúceho žiarenia. Členovia Mladej generácie sa počas roka
zúčastnili 4. celoeurópskeho fóra mladých jadrových odborníkov v Prahe (v máji) a
pravidelného zasadnutia riadiacej skupiny ENS YGN na prelome septembra
a októbra v Norimbergu (Nemecko). Členovia SNUS zo Sekcie veteránov sa
zúčastnili dvoch stretnutí výboru Medzinárodného zväzu veteránov jadrovej
energetiky a priemyslu (v Moskve a v Bratislave). V júni boli finančne odmenení traja
študenti, ktorých práce boli vyhodnotené ako najlepšie v kategórii prác v rámci ŠVOČ
a traja študenti za najlepšie diplomové práce. V priestoroch konania hudobného
festivalu Bažant Pohoda 2011, v propagačnom stane SNUS,
zorganizovala
spoločnosť pre účastníkov festivalu meranie aktivity 40K v oblasti štítnej žľazy.
Stánok navštívilo viac ako 350 záujemcov a ďalších návštevníkov, ktorí si prišli
prehliadnuť postery alebo podiskutovať na jadrové témy, bolo okolo 200.
V priebehu roka 2011 bolo vydaných a všetkým členom SNUS expedovaných
5 bulletinov o činnosti SNUS. Webová stránka SNUS www.snus.sk bola počas
minulého roka pravidelne aktualizovaná o informácie súvisiace s činnosťou
spoločnosti; na nej bol vytvorený webportál s aktuálnymi správami o havárii
vo Fukušime. SNUS priebežne poskytovala rozhovory a stanoviská v masovokomunikačných prostriedkoch o jadrovej energetike a jej bezpečnosti. Predseda
SNUS, prof.Slugeň, vykonával aj v roku 2011 funkciu prezidenta Európskej
nukleárnej spoločnosti, ktorá má sídlo v Bruseli.
36
Slovenská poľnohospodárska vedeckotechnická spoločnosť (SPVTS)
Hlavnou činnosťou spoločnosti aj v roku 2011 boli odborno-vzdelávacie akcie,
ktorých SPVTS zorganizovala viac ako 20. Významnou bola napr. XVIII. konferencia
s medzinárodnou
účasťou
„Nové
poznatky
z genetiky
a
šľachtenia
poľnohospodárskych rastlín“, ďalej to bolo školenie „Kontrola kvality rastlinných
komodít, krmív a zdravotného stavu rastlín s použitím molekulárno-biologických
skúšobných metód“ a seminár „Detekcia a identifikácia rastlinných patogénov“.
Spoločnosť bola spoluorganizátorom podujatia „Školenie o nakladaní s geneticky
modifikovanými rastlinami“ v zmysle zákona č.184/2006 Z.z. o pestovaní geneticky
modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, konaného v Agroinštitúte Nitra.
SPVTS je akreditovaná Ministerstvom školstva SR podľa zákona č. 386/1997 Z.z.
o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti
v znení zákona č. 70/1997 Z.z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z. o akreditácii
vzdelávacích aktivít. V spolupráci s Českou zemědělskou společností Praha, Agrární
komorou ČR a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou,
zorganizovala v máji exkurziu, odborné stretnutia a diskusie pre cca
40 poľnohospodárskych podnikateľov a zástupcov veľkých poľnohospodárskych
podnikov Stredočeského kraja,
v slovenských poľnohospodárskych výrobných
organizáciách, zameraných na živočíšnu výrobu a osivárstvo. Aj v roku 2011
spoločnosť zorganizovala svoju významnú vzdelávaciu aktivitu - Pofestivalové
premietanie vybraných filmov už 27. a 28. ročníka Medzinárodného filmového
festivalu Agrofilm 2010 a Agrofilm 2011, pod názvom "Agrofilm pre prax" – AFPP
2010/2011 a AFPP 2011/2012, a to v 14 mestách po celej SR (v Bratislave, Nitre,
Piešťanoch, Svätom Jure, Rimavskej Sobote, Košiciach, Humennom, Michalovciach,
Prešove, Žiline, Banskej Bystrici, Novom Meste nad Váhom, Trnave a v Šali). V roku
2011 bolo uskutočnených spolu 249 projekcií AFPP – a to najmä v odborných
školách, univerzitách, vo vzdelávacích centrách, výskumných a šľachtiteľských
ústavoch a výrobných podnikoch. SPVTS zapojila pofestivalové premietanie AFPP
2011 do podujatia „Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2011“, ktorý
organizovalo MŠVVaŠ SR. Celkový počet účastníkov pofestivalového premietania
v ročníku 2011 bol viac ako 7 tisíc prevažne mladých divákov. Spoločnosť vydala
bulletin pod názvom „Informačný spravodaj AFPP 2011-2012, Pofestivalové
premietanie 28. AGROFILM 2011“.
Slovenská potravinárska spoločnosť (SPS)
V uplynulom roku sa spoločnosť zamerala na organizovanie a realizovanie
akreditovaných kurzov senzorického hodnotenia. Išlo o päť kurzov senzorického
hodnotenia vína a taktiež ďalšie kurzy senzorického hodnotenia rôznych iných
produktov, ako sú mliekarenské výrobky, destiláty, obaly a obalové materiály,
kozmetické výrobky, nápoje a farmaceutické výrobky. Kurzov sa zúčastňovali aj
zahraniční delegáti, a to z Českej republiky. Pri celkovom hodnotení
v 11 senzorických kurzoch úspešne absolvovalo 141 frekventantov, ktorí dostali
Osvedčenie o absolvovaní
kurzu. V roku 2011 mala SPS tak ako aj
v predchádzajúcom roku 40 individuálnych členov.
37
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (SRS)
Činnosť spoločnosti je limitovaná obmedzenými finančnými prostriedkami, nie veľkou
členskou základňou, a taktiež zložitou hospodárskou situáciou na Slovensku
v posledných rokoch. Napriek týmto faktorom je vidieť záujem členov, ale aj nečlenov
spoločnosti, o aktuálne problémy v ochrane rastlín. Spoločnosť zorganizovala v Nitre
v dňoch 31.5.-1.6.2011 IV. slovenské rastlinolekárske dni, ktoré sa konali pod
názvom „Povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín a ich používanie podľa nových
predpisov - aké zmeny to prináša pre poľnohospodárov na Slovensku?“. Podujatie
malo vysokú odbornú a spoločenskú úroveň, čoho dôkazom je účasť zástupcov
všetkých významných orgánov štátnej správy a odborných inštitúcií podieľajúcich sa
na registrácií a hodnotení prípravkov na ochranu rastlín. Výnimkou bola iba
nezdôvodnená neúčasť zástupcov MP a RV SR. Členovia SRS sa aktívne zúčastnili
štyroch zahraničných podujatí. Išlo o seminár „Geneticky modifikované organizmy
ako nová biotechnológia v ochrane rastlín - biologická bezpečnosť alebo riziko pre
človeka a životné prostredie“, ktorý spoluorganizovala SRS. Ďalej sa členovia
spoločnosti zúčastnili 4. medzinárodného sympózia v máji v Berlíne, Českých
rastlinolekárskych dní v novembri v Pardubiciach a Rakúskych rastlinolekárskych dní
na prelome novembra a decembra. Na týchto podujatiach členovia SRS aktívne
vystúpili s prednáškami, príp. pripravili prezentáciu. Aj z toho vidieť, že spolupráca
medzi rastlinolekárskymi spoločnosťami Slovenska, Česka, Nemecka a Rakúska je
veľmi živá. V roku 2011 sa Predsedníctvo SRS stretlo dvakrát v Nitre, a to vo februári
a v decembri.
Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť (SSiVTS)
V hodnotenom období mala Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť
66 individuálnych a 3 kolektívnych členov. Spoločnosť v roku 2011 zrealizovala dve
medzinárodné konferencie. Prvou bola konferencia „Advanced Resesarch Workshop
Engineering Ceramics 2011 from Materials to Components“ v máji v Smoleniciach,
na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 delegátov z 23 krajín Európy, Ázie, Afriky a USA.
Druhou bola konferencia „IX. International Conference Preparation of Ceramics
Materials“ v júni v Herľanoch, ktorej sa zúčastnilo okolo 90 odborníkov. V novembri
a decembri 2011 pripravila SSiVTS dva odborné semináre, a to „Elektrónová
mikroskopia“ a „Príprava keramických materiálov“, ktoré sa konali v Bratislave na
Ústave anorganickej chémie SAV. V tomto roku bola publikovaná v poradí už siedma
ročenka SILIKÁTNIK. Editorom ročenky bola odborná skupina Keramika. SSiVTS aj
v tomto roku bola aktívnym členom Európskej keramickej spoločnosti (ECerS).
V roku 2011 sa uskutočnil Zjazd spoločnosti v rámci konferencie „Príprava
keramických materiálov“ a zasadnutie výboru, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2011.
38
Slovenská sklárska spoločnosť (SSkS)
Ku koncu roka 2011 Slovenská sklárska spoločnosť eviduje 34 individuálnych členov
a 2 kolektívnych členov. SSkS si vytvorila a pravidelne aktualizovala svoju
webstránku. Začiatkom roka sa konalo Novoročné stretnutie sklárov za účasti
14 zástupcov rôznych sklárskych oblastí - priemyslu, obchodu, výskumu, vedy
a vzdelania. Spoločnosť zorganizovala na prelome novembra a decembra
v Trenčianskych Tepliciach „Slovenskú a českú konferenciu o skle“, ktorej sa
zúčastnilo 110 delegátov z ôsmich krajín a bol vydaný zborník. Počas konferencie
Česká sklářska společnosť udelila svoju výročnú cenu za rok 2010. Sprievodnými
akciami konferencie boli seminár „Financovanie inovácií“ organizovaný Trenčianskou
regionálnou komorou SOPK a výstava Ateliéru skla a Ateliéru keramiky VŠVU
Bratislava. V júni sa SSkS podieľala na organizácii IX. konferencie „Preparation of
Ceramic Materials“ v Herľanoch, ktorej sa zúčastnilo 88 odborníkov
z Turecka, Lybie, Chorvátska, Česka a Slovenska. Celkom bolo prezentovaných 30
odborných prednášok a 28 posterov. Predseda spoločnosti sa zúčastnil
zasadnutí riadiaceho výboru ICG v Bhopale (India) a Shenzene (Čína) a zasadnutia
snemu ICG v Shenzene. Podpredseda spoločnosti sa zúčastnil zasadnutia redakčnej
rady European Journal of Glass Science and Technology v Manchestri.
Slovenská spektroskopická spoločnosť (SSpS)
Slovenská spektroskopická spoločnosť v hodnotenom období výrazne zaktivizovala
svoju činnosť. Svoj hlavný cieľ činnosti, ktorým je šírenie vedomostí a poznatkov
o súčasných trendoch v spektroskopii medzi širokú odbornú ako aj laickú verejnosť,
počas celého roka realizovala hlavne formou odborných seminárov. Celkom
spoločnosť zorganizovala 27 takýchto podujatí v Bratislave a v Košiciach. Dôraz bol
kladený na ozrejmenie využívania netradičných postupov a nových smerov
v spektroskopii. Ako príklad možno uviesť semináre „o Nových smeroch
v spektrometrii, FT-IR a ramanovská spektroskopia pre produkciu“, „Iónová
chromatografia“, či „Novinky v chromatografii“, na ktorých účasť prevýšila
70 poslucháčov na každej zo spomínaných akcií. Významnou mierou prispela
Slovenská spektroskopická spoločnosť k organizácii medzinárodného sympózia
„Winter School of Synchrotron Radiation 2011“, kde viac ako sto účastníkov
z deviatich krajín Európy a USA malo možnosť bližšie sa oboznámiť s využitím
synchrotrónového žiarenia na štúdium širokého spektra problematík. Spoločnosť
zorganizovala aj štyri prednášky na vybrané spektroskopické témy, s celkovou
účasťou takmer 240 poslucháčov. Aj tieto čísla dokumentujú pozitívnu odozvu,
s akou sa činnosť spoločnosti stretáva u širokej verejnosti. SSpS pokračovala aj
v tomto roku v prevádzkovaní vlastnej webovej stránky (www.spektroskopia.sk),
prostredníctvom ktorej sú voľne dostupné informácie o živote spoločnosti. Na stránke
je tiež publikovaný Spravodaj SSS, ktorý ešte hlbšie a kompaktným spôsobom
približuje dianie v spoločnosti. Dve čísla Spravodaja boli vydané aj v tlačenej forme.
V roku 2011 sa začalo nové funkčné obdobie pre novozvolený jedenásť-členný
Hlavný výbor spoločnosti.
39
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI)
Ťažisko práce v členskej organizácii sa v roku 2011 vykonávala v pobočkách SSAKI
pri KRVP TU Košice a SSAKI pri KPI FEI TU Košice. Spoločnosť v tomto roku
zorganizovala tri medzinárodné konferencie „12th International Carpathian Control
Conference - ICCC 2011“, „Carpathian Logistics Congress – „CLC 2011 “
a „Informatika 2011“, a taktiež jednu domácu konferenciu s názvom „12. Konferencia
košických matematikov“, na ktorých sa spoločne zúčastnilo 380 osôb z radov
odbornej ako aj laickej verejnosti. Počas roku 2011 pobočka SSAKI pri KPI FEI TU
Košice s týždennou pravidelnosťou organizovala seminár „Teória programovania“
a v novembri pre záujemcov pripravila domáci seminár „Computer Science and
Technology Research Survey“. Pobočka SSAKI pri KRVP TU Košice zorganizovala
v roku 2011 „Medzinárodnú ŠVOČ 2011“ a workshop „International Workshop on
Fractional Calculus and its Applications“, obe so zahraničnou účasťou. Je možno
skonštatovať, že za rok 2011 sa členská základňa spoločnosti zväčšila na 87 členov,
z čoho Pobočka SSAKI pri KPI FEI TU Košice má 39 členov a Pobočka SSAKI pri
KRVP TU Košice má 42 členov.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK)
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je členom Medzinárodnej federácie
geodetov (FIG). Rok 2011 spoločnosť začala prvýkrát akciou, ktorú zatiaľ
neorganizovala, a to Reprezentačným plesom geodetov a kartografov, nad ktorým
záštitu prijala predsedníčka ÚGKK SR. Vypredané reprezentačné priestory hotela
v Bratislave, ako i vzácni hostia - predsedovia partnerských organizácií z Česka
a Poľska a predseda českého rezortu ČUZK, potvrdili správnosť rozhodnutia, dať
členom i nečlenom spoločnosti možnosť stretnúť sa i na takejto spoločenskej akcii.
Aktivity v roku 2011 však boli najmä v organizácii seminárov a konferencií. Dôležitým
aktualizovaným informačným zdrojom aktivít spoločnosti je webová stránka
spoločnosti (www.ssgk.sk) a využívanie elektronickej pošty. Koncom marca sa
konala séria odborných seminárov „Určenie novej národnej realizácie S-JTSK“, ktoré
sa konali v Dome Techniky v Košiciach (29.3.), v Banskej Bystrici (30.3.), na Žilinskej
univerzite (31.3.) a v Bratislave. V apríli v Piešťanoch SSGK zorganizovala
„3. slovenské právnické dni“ so zameraním na kataster nehnuteľností. Už tradične sa
v máji konali „XVII. medzinárodné poľsko – česko – slovenské geodetické dni“,
ktorých pravidelná rotácia sa zabezpečuje s partnerským Českým svazem geodetů
a kartografů - ČSGK a Stowarzyszením Geodetów Polskich, a tieto sa konali
v poľskom Krakove. S českými kolegami spoločnosť nadviazala na organizáciu
tradičnej medzinárodnej konferencie „Geodézia a kartografia v doprave“, ktorá sa
konala v Skalici. Ďalej SSGK zorganizovala v októbri v Bratislave seminár „Znalectvo
v odbore geodézia a kartografia“, v novembri to boli „19. slovenské geodetické dni“,
ktoré sa konali v Žiline a bol z nich vydaný zborník vrátane CD. V rámci akcie bola
predstavená nová publikácia spoločnosti „Po stopách vojenského zemepisného
ústavu na Slovensku“. Koncom novembra sa podaril v spolupráci s Katedrou
geodetických základov SvF STU v Bratislave návrat k špecializovanej medzinárodnej
konferencii „Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických
referenčných systémoch“, ktorá sa konala v Tatranskej Lomnici. SSGK hodnotila
uplynulý rok z pohľadu kvality a záujmu o usporiadané akcie veľmi kladne. Ostáva
nespokojnosť so záujmom o členstvo v spoločnosti, a to najmä z radov strednej
a mladej generácie, čo sa potom odzrkadľuje aj v ochote spolupracovať pri
zabezpečení kvality organizácie podujatí a príprave odborných referátov.
40
Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK)
Najvýznamnejšou udalosťou roka 2011 bolo organizovanie konferencie Svetového
dňa kvality vo Vysokých Tatrách, ktorej sa zúčastnilo 70 delegátov. V spoločnosti sa
uskutočnili na prelome roka 2011 personálne zmeny. Bol zvolený nový výbor SSK na
čele s prezidentom prof. Ing. Mikulášom Šupínom, CSc. Nový výbor zasadol od
augusta 2011 a zasadá v priemere v mesačných intervaloch. Taktiež spoločnosť
obnovila spoluprácu s EOQ - Európskou organizáciou kvality a znova sa stala jej
členom. Dvaja zástupcovia výboru SSK sa v novembri zúčastnili celosvetového
stretnutia EOQ, ktoré bolo organizované v Tbilisi. Certifikačný orgán pre osoby SSK v
roku 2011 vytváral a udržiaval všeobecne prijatú úroveň prípravy
a
organizácie
certifikácie osôb na základe
požiadaviek Harmonizovanej
schémy
EOQ.
Aj v hodnotenom roku spoločnosť uverejňovala aktuálne informácie o dianí v SSK na
webovej stránke www.ssk.sk.
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie (SSOK)
Rok 2011 bol tretím rokom funkčného obdobia Rady SSOK pod vedením predsedu
prof. Dr. Zoltána Ágocsa, PhD. Ťažiskom práce Rady bola príprava
37. Celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou
účasťou "Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií
a mostov", ktorý sa uskutočnil v októbri 2011 v Modre. Podujatie sa uskutočnilo
v spolupráci s Katedrou kovových a drevených konštrukcií a firmou Ingsteel, s.r.o.
Spoločnosť má 65 aktívnych individuálnych členov, 8 čestných členov; 6 kolektívnych
členov, ktorými sú: De Bondt Trenčín, spol. s r.o.; Ingsteel spol. s r.o.; Chemolak
Smolenice, a.s. Stavokov Projekt s.r.o. Trenčín, Recký s r.o., HESCON. s r.o.
Trenčín., Výskumný a vývojový ústav železníc, Žilina. V roku 2011 spoločnosť
odovzdala cenu prof. Tesára, v študentskej kategórii bola udelená vena Ing. Ivanovi
Hanzlíčkovi (STU Bratislava), Ing. Petrovi Vránskemu (TU Košice),
Ing. Norbertovi Semanovi (TU Žilina); v hlavnej kategórii udelila spoločnosť ocenenie
prof. Ing. Jánovi Brodnianskemu, PhD. a hosť. prof. Ing. Antonovi Bezákovi, PhD.
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy (SSPÚ)
Spoločnosť v hodnotenom období usporiadala viaceré významné odborné podujatia.
V máji sa v Košiciach konala dvojdňová medzinárodná konferencia „Korózia úložných
zariadení“. Ďalším podujatím bola už „53. Medzinárodná galvanická konferencia“,
ktorá sa opäť konala v Kočovciach. Pri jej otvorení boli prítomní aj zástupcovia
partnerských organizácií z Nemecka a Čiech. Podujatia sa zúčastnilo
40 odborníkov. Pri tejto príležitosti bola odovzdaná strieborná medaila ZSVTS
odstupujúcemu prezidentovi SSPÚ doc. Tulejovi. Významným podujatím bola aj
medzinárodná vedecká konferencia „Povrchové inžinierstvo – Interantikor 2011“,
ktorá sa realizuje v trojročných intervaloch. Spoločnosť vydala 2 čísla informačného
Spravodaja, ktorý je dostupný aj na webstránke spoločnosti www.sspu.sk, ako aj
zborníky zo svojich medzinárodných podujatí.
41
Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu (SSTN)
Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu v uplynulom roku vstúpila do
21. roku svojej existencie. V apríli 2011 sa konalo Valné zhromaždenie spoločnosti.
Spoločnosť má 25 registrovaných individuálnych členov 12 kolektívnych členov.
Činnosť SSTN sa sústreďovala najmä na organizovanie odborných seminárov
v spolupráci so SÚTN so zámerom zvýšiť povedomie o normách a normalizačnej
práci. V uplynulom roku spoločnosť takto zorganizovala 2 odborné akcie: „Fórum
normalizátorov na Slovensku“ a odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa
normalizácie, na ktorých sa zúčastnilo spolu 244 osôb. Na oboch akciách boli
mimoriadne zaujímavé prednášky odrážajúce aktuálne otázky. Prednášky na svetový
deň normalizácie sú vždy zamerané na tému, ktorú vyhlásia tri medzinárodné
normalizačné organizácie ISO, IEC a ITU. V roku 2011 bola témou užitočnosť
používania noriem pre všetkých na celom svete. Súčasťou odborného seminára je aj
odovzdávanie ceny za aktívnu dlhodobú prácu v normalizácii. V roku 2011 sa
vzhľadom na časovú kolíziu s inými akciami nepodarilo zorganizovať plánovanú
zahraničnú cestu na návštevu maďarskej normalizačnej organizácie. Dôvodom je aj
súčasný už malý počet členov, ktorý neumožňuje uskutočniť takúto akciu bez
účastníkov mimo členstva v SSTN. Spoločnosť v rámci propagovania svojich podujatí
prispela 5 príspevkami do špecializovaného časopisu NORMALIZÁCIA.
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), jedna zo zakladajúcich
spoločností ZSVTS, súčasne ako člen Európskej federácie REHVA resp. asociovaný
člen Americkej asociácie ASHRAE, patrí viac rokov medzi najaktívnejšie členské
subjekty ZSVTS. Činnosť sa realizuje v podobe vzdelávacích, poznávacích,
edičných, ale i vystavovateľských, hodnotiacich a prezentačných aktivitách.
Vzdelávacie aktivity predstavovali v uplynulom roku nosnú oblasť činnosti SSTP,
čoho dôkazom sú odborné akcie, ktoré sa uskutočňujú každý rok, resp. každé 2 roky,
napr. "Vykurovanie", "Sanhyga", "Meranie a rozpočítanie tepla", "Vnútorná klíma
budov", "Akustický seminár", "Facility Management", "Vetranie a klimatizácia" a iné.
Vyvrcholením nosných aktivít je každoročne poriadaná medzinárodná výstava TZB,
ktorú organizuje SSTP spoločne s INCHEBA, a.s. V rámci sprievodného programu
výstavy sa konajú 3 odborné semináre. Táto výstava sa stala aj miestom už
tradičného oceňovania tvorivých výsledkov členov SSTP v súťažiach (najlepšia
diplomová práca v odbore techniky prostredia a TZB, najlepší projekt a realizácia
v oblasti techniky prostredia a TZB, najlepší výrobok, zariadenie a technológia
v oblasti techniky prostredia a TZB). Ďalším špecializovaným veľtrhom, ktorý
spoluorganizuje SSTP, bol "Aqua-therm" Nitra. Aj tu sa konali 3 sprievodné
semináre, ako i na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA, kde sa konal špecializovaný
seminár. Editorská
činnosť a vydavateľské aktivity spoločnosti sa prejavujú
v odbornej garancii časopisu TZB-Haustechnik, vydávaním zborníkov z odborných
podjatí; v roku 2011 ich bolo osem. SSTP vykonávala aktívnu činnosť v komisiách
technickej normalizácie, a to pre zdravotné inštalácie, resp. v oblasti vzduchotechniky
i v oblasti vykurovacie systémy v budovách. V zahraničnej oblasti pokračovalo
členstvo SSTP v Európskej federácii REHVA. Aktívne pokračovala spolupráca so
spoločnosťami v Nemecku, Anglicku a i. Pravidelná bola aj účasť na VZ Americkej
spoločnosti
ASHREA.
Spoločnosť
takisto
aktívne
spolupracovala
s ďalšími organizáciami a spoločnosťami na Slovensku.
42
Slovenská spoločnosť pre techniku v zdravotníctve (SSTZ)
V roku 2011 sa spoločnosť vo svojich aktivitách zamerala najmä na oblasti
účelnej integrácie individuálnych a skupinových záujmov členov spoločnosti odborníkov v zdravotníctve (mimoriadna pozornosť bola venovaná seniorom SR
a krajín EÚ), na oblasť podpory realizácie projektov v rámci Operačného programu
zdravotníctvo pre r.2008-2013 a na vzdelávanie členov a ostatných odborníkov
v zdravotníctve formou kurzov, poradenskej a konzultačnej činnosti. Spoločnosť
v hodnotenom období získavala nové poznatky na výstavách a veľtrhoch
v SR a zahraničí, najmä na výstave MEDICA 2011 v Düsseldorfe, ktorá bola už
tradične doplnená konferenciami a seminármi na vysokej úrovni. SSTZ bola jedným
z organizátorov medzinárodnej konferencie „AAL služby v Strednej a Východnej
Európe - Služby pre seniorov v inteligentných domácnostiach“, ktorá sa konala
v apríli v Podbanskom. Medzi ďalšie aktivity spoločnosti patrila konzultačná činnosť
v rámci Operačného programu Zdravotníctvo r.2008-2013 a jednotlivých výziev
Agentúry MZ SR, konzultačno-poradenská činnosť v oblasti stomatológie
so zameraním na prevenciu u detí predškolského a školského veku a vypracovanie
posudkov pre orgány samosprávy, mesta a obce organizovaných v ZMOS-e.
Spoločnosť k 31.12.2011 evidovala 30 individuálnych členov.
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce (SSTVP)
Spoločnosť eviduje okolo 250 individuálnych a 5 kolektívnych členov. Viaceré
subjekty prispeli spoločnosti 2% podielom zo zaplatenej dane z príjmov.
Prezídium spoločnosti rokovalo v hodnotenom období 4-krát a v Banskej Bystrici,
jedenkrát sa konalo Valné zhromaždenie. V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti
spoločnosť uskutočnila 2 kurzy výučby strelmajstrov a 1 kurz výučby technických
vedúcich odstrelov. Spolu bolo vyškolených 20 nových strelmajstrov a 4 technických
vedúcich odstrelov. Spoločnosť pre tento účel vydala 3. prepracované vydanie
„Príručky pre strelmajstrov a technických vedúcich“. Regionálny klub členov
spoločnosti v Spišskej Novej Vsi uskutočnil 1 kurz odpaľovačov ohňostrojov, ktorého
sa zúčastnilo 13 uchádzačov. Spoločnosť v roku 2011 zorganizovala medzinárodnú
konferenciu „Trhacia technika 2011“ v Starej Lesnej, ktorej sa zúčastnilo 186
odborníkov, z toho 70 zo zahraničia a bol z nej vydaný zborník prednášok. Súčasťou
konferencie bol aj ukážkový odstrel na lome v Olcnave. Odborné akcie zorganizovali
aj Kluby členov SSTVP v Bratislave a Žiline. Domáca spolupráca pokračovala
so Slovenskou banskou komorou, Hlavným banským úradom, Fakultou BERG TU
Košice, Slovenskou baníckou spoločnosťou, výrobcami prostriedkov trhacej a vŕtacej
techniky a legislatívnym odborom MH SR. Spoločnosť sa aktívne zapojila do prípravy
„Zákona o výbušninách“. Úspešná bola aj medzinárodná spolupráca, hlavne
so Spoločnosťou inžinierov a technikov baníctva Poľska, Banícko-hutníckou
akadémiou v Krakove, Maďarskou trhacou spoločnosťou, Českou spoločnosťou pre
trhaciu techniku a pyrotechniku, ako aj s inými subjektmi v zahraničí, najmä
v Bulharsku a Nemeckej spolkovej republike. Súčasťou tejto spolupráce boli aj
recipročné výmeny odborníkov, ktoré sa realizovali s poľskou a českou
spoločnosťou. Zástupcovia spoločnosti sa zúčastnili tematického zájazdu v Poľskej
a Českej republike. Vysoko hodnotené bolo aj prijatie 2 slovenských prednášok na 6.
Svetovej konferencii o výbušninách a trhacej technike v Lisabone, ktorej sa
43
zúčastnila delegácia SSTVP. Obe prednášky boli predmetom rokovania konferencie
a sú publikované v zborníku. Spoločnosť je členom Európskej federácie explozívnych
inžinierov - EFEE. Zaslúžilí členovia spoločnosti, ako aj významní odborníci
zo zahraničia obdržali čestné ocenenia „Za zásluhy o SSTVP“ a vyznamenania
„Za zásluhy o SSTVP“, ako aj ocenenia ZSVTS. Predsedovi spoločnosti bolo
odovzdané česko-slovenské ocenenie „Plaketa za rozvoj spolupráce“ a ďalšiemu
členovi odovzdali českí partneri ocenenie „Za zásluhy o STTP“.
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT)
Činnosť Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku bola v roku 2011
zameraná na realizovanie rôznych odborných podujatí. Medzi najvýznamnejšie
patrila konferencia „Recyklácia odpadov 2011“ (apríl, Bratislava) v spolupráci s MŽP
SR, konferencia „Palivá a mazivá pre moderné automobily“ (apríl, Bratislava) a
spoluorganizovanie 16.medzinárodnej vedeckej konferencie „Kvalita a spoľahlivosť
technických systémov“ (máj, Nitra). Spoločnosť každý rok organizuje kurzy
„Tribotechnik“ a nebolo tomu inak ani v uplynulom roku. Kurz sa konal v máji
v Bratislave a zúčastnilo sa ho 7 osôb. Absolventi tohto kurzu splnili podmienky pre
vykonanie certifikačnej skúšky personálu (COP TD) pre kvalifikačný stupeň I.
v oblasti analýzy mazív podľa ISO 18436-4: 2008. Skúška sa konala v máji.
Certifikát personálu v oblasti vibračnej diagnostiky získali ďalší účastníci školenia
v novembri. V hodnotenom období sa konali aj spomienkové semináre:
na Ing. L.Műncnera „Zváranie v ochranných atmosférach“ (marec, Bratislava) a na
Ing. V.Makovického „Zvárané strojové súčiastky a zváracie prípravky“ (november,
Bratislava). Členovia SSTT prednášali na rôznych odborných podujatiach, ako sú
semináre, konferencie, sympózia, kurzy a pod. Niektorí boli veľmi aktívni aj
v publikačnej činnosti do časopisu Strojárstvo/Strojírenství, Zvárač, TriboTechnika,
magazín Stavebné stroje a mechanizmy, atď. V konzultačnej a poradenskej činnosti
členovia spoločnosti pokračovali aj v roku 2011, a to v oblastiach: automobilizmus,
strojárstvo, doprava osobná a nákladná, železnice, chemický, potravinársky
plastikársky priemysel a pod. Počet členov SSTT sa pohybuje nad 50, avšak
záujem o členstvo sa zvyšuje, najmä z radov priemyslu, VŠ, výskumných ústavov,
atď.
Slovenská spoločnosť pre životné prostredie (SSŽP)
Spoločnosť v hodnotenom období zorganizovala 5 významných podujatí. Išlo
o konferencie so zahraničnou účasťou „Manažérstvo životného prostredia 2011“
(39 účastníkov) a „Sustainability – Environmental – Safety“ (49 účastníkov); obe sa
konali v novembri v Bratislave. Ďalšou bola konferencia „Globálne existenciálne
riziká“, ktorá sa konala na prelome novembra a decembra v Bratislave s počtom
účastníkov 58. Konferencia „Nástroje environmentálnej politik v praxi“ sa konala
v Bratislave v júni a konferencia „Integrovaná bezpečnosť“ sa konala v Kočovciach
v decembri. Zo všetkých konferencií boli pripravené zborníky. Ku koncu roka
spoločnosť eviduje 36 individuálnych a 1 kolektívneho člena.
44
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie (SSPCH)
SSPCH v priebehu roku 2011 pracovala cez svoje odborné skupiny (17) a pobočky
(5). Odborné skupiny a pobočky pripravili spolu 18 konferencií, seminárov a sympózií
s viac ako 1000 účastníkmi, ktoré boli uskutočnené v Bratislave a iných slovenských
mestách. Na týchto podujatiach boli pripravené zborníky prednášok v tlačenej forme,
CD a DVD. Spoločnosť na svojich podujatiach trvale zabezpečovala účasť
doktorandov (aktívne vystúpenia a odmeňovanie najlepších príspevkov). Takéto
zapojenie vedeckých doktorandov ostatných spoločností nie je známe. Ďalším
prínosom SSPCH bolo zapojenie konferencie EEE do medzinárodného vedeckého
podujatia „Energetika 2011 – energia pre všetkých“. Toto podujatie bolo
organizované aj pod gesciou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností,
nakoľko sa tohto podujatia zúčastnili ďalšie spoločnosti ZSVTS. Za najväčší úspech
v poslednom období možno považovať zapojenie „OS pre históriu“ do programu
VEGA a KEGA pri vydaní monografie „Chemický priemysel v zrkadle dejín
Slovenska“. V septembri vyšiel prvý zväzok monografie venovaný vláknárskemu
priemyslu. Ďalším úspechom bolo vydanie monografií o osobnostiach chemického
priemyslu so zameraním ich účasti v budovaní vedných aj výrobných odborov
(nukleárna chémia). SSPCH prispela k oživeniu Asociácie chemických
a farmaceutických spoločností a k zabezpečeniu vydávania časopisu ChemZi a ako
jediná spoločnosť sa zapojila do vydávania časopisu „Vlákna a textil“, ktorý je
abstrahovaný v Chemical Abstracts, World Textile Abstracts a ďalších. Taktiež
spoluvydala časopis v elektronickej forme „Petroleum Coal – Free on line Journal”
a časopis “Maneko”. V decembri sa konalo zasadnutie Rady a Výkonného výboru
SSPCH, kde sa prerokovávali viaceré dôležité otázky spoločnosti.
Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky (SSPVaT)
Členskú základňu spoločnosti v roku 2011 tvorilo 26 individuálnych členov z radov
vysokoškolských
pedagógov,
pracovníkov
chemického,
petrochemického,
plynárenského
a energetického
priemyslu
a vysokoškolských
študentov
a doktorandov. V roku 2011 sa hlavne mladí členovia zapájali do propagácie VaT
formou odborných príspevkov. Už samozrejmosťou sú odborné príspevky
a vystúpenia predsedu spoločnosti doc. Ing. Jána Lešinského, CSc. na aktuálne
problémy rozvoja vedy a techniky a budovania a rozvoja automobilového priemyslu
na Slovensku. Napriek tomu, že SSPVT má malú členskú základňu, každoročne
organizuje 1 - 2 väčšie pracovné semináre a každý z jej členov sa aktívne angažuje
v oblasti propagácie vedy a techniky (publikácie, články v odborných časopisoch,
prednášky). V roku 2011 zorganizovala SSPVaT spoločne so Sdružením požárního
a bezpečnostního inženýrství v októbri v Liptovskom Mikuláši medzinárodný seminár
"FIRE SAFETY 2011“, ktorého sa zúčastnilo 58 odborníkov a bol z neho vydaný
zborník. Ďalšie dve plánované akcie na rok 2011 sa neuskutočnili, išlo o podujatie
dotýkajúce sa havarijného plánovania
a o podujatie o aktuálnych problémoch
aplikácie zákona MŽP SR.
45
Slovenská spoločnosť údržby (SSÚ)
Najúspešnejšou akciou SSÚ v roku 2011 bola konferencia „Stredoeurópske fórum
údržby“, ktorej sa zúčastnilo 201 odborníkov, z toho 41 zo zahraničia. Sprievodnými
akciami konferencie boli 3 semináre „Globalizované ukazovatele EN a SMRP –
benchmarking“, „Bezpečnosť
a riziká v údržbe“ a „Monitorovanie strojov –
zvyšovanie spoľahlivosti“. Komplexné zhodnotenie konferencie bolo zverejnené
v časopise „Údržba“, ktoré vyšlo v septembri 2011. Začiatkom roka sa dokončili dva
behy vzdelávania „Manažér údržby“ - menovite pre spoločnosť DUSLO, a.s. Šaľa.
So SjF STU Bratislava boli zrealizované 3 kurzy „Majster údržby“. Výmena informácii
v údržbe je jedným zo základných poslaní SSÚ, ktorá na to využíva viacero možností
- svoju webovú stránku, časopis Údržba a konferencie a semináre. Spoločnosť je od
roku 2004 plnoprávnym členom EFNMS - stavovskej organizácie údržbárov. Záujmy
SSU tu zastupuje predseda SSÚ. Na vysokej úrovni je hodnotená aj stredoeurópska
spolupráca, v ktorej prím hrá spolupráca s ČSPÚ, nasleduje Poľsko a Maďarsko.
Tuzemská spolupráca pokračovala najmä so ZSVTS, s vysokými školami (Košice,
Nitra, Bratislava a Žilina) – každoročne sú oceňované najlepšie diplomové práce
z oblasti údržby, s SÚTN, so SUZ a s ATD SR. Stav členskej základne ku koncu
hodnotiaceho obdobia: 46 členov, z toho 8 individuálnych.
Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť (SStVTS)
V roku 2011 sa výrazne prejavila dobrá spolupráca so Slovenskou komorou
stavebných inžinierov, ktorá podporila účasť svojich členov na podujatiach SStVTS.
Prvá stavebná sporiteľňa zase svojim sponzorským príspevkom podporila podujatie
„Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Kvalita a životnosť bytových domov“,
sprievodné podujatie 32. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2011. Veľmi
dobrá spolupráca je aj pri sprievodných podujatiach s INCHEBOU, a.s.
V hodnotenom období spoločnosť uskutočnila viaceré podujatia. V marci sa
v Bratislave konala 18.konferencia „Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Kvalita
a životnosť bytových domov“ ako sprievodné podujatie veľtrhu CONECO 2011.
Podujatia sa zúčastnilo 72 odborníkov a bol z neho vydaný zborník. Ďalším
významným podujatím bola 16. medzinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov
2011 - Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy“ v máji vo Vysokých Tatrách
s účasťou až 199 odborníkov. Aj z tejto konferencie bol vydaný zborník a CD.
Spoločnosť zorganizovala 2 stavbárske exkurzie, jedna sa konala koncom septembra
so zameraním na stavebné slohy, vysokohorské cesty a tunely (Rakúsko, Nemecko,
Švajčiarsko a Taliansko), druhá sa uskutočnila koncom októbra so zameraním na
zakladanie stavieb, drevostavby a lanovky (Rakúsko a Nemecko). V spolupráci so
SLOVENERGOokno sa v novembri v Modre uskutočnil odborný seminár „Úsporné
a ekologické okná“, prednášky boli publikované v periodiku OKNOviny.
Spoločnosť aj tento rok vydala Informačný Spravodaj, ktorý sa expedoval na prelome
rokov. Výbor spoločnosti počas roku 2011 zasadal 4x, jedno zo zasadnutí sa
uskutočnilo ako výjazdové v Slovenskom Grobe (december).
46
Slovenská strojárska spoločnosť (SSS)
V roku 2011 sa spoločnosť vo svojich aktivitách sa zamerala predovšetkým na
oblasti: Transfér technológií do praxe, Výskum a inovačný rozvoj, na oblasť
spolupráce s ASME Europa, prípravným aktivitám na stretnutie odborníkov univerzít
USA a EÚ v oblasti inovačných procesov a aktivizácii členskej základni, najmä medzi
poslucháčmi a doktorandmi Strojníckych fakúlt univerzít SR. Spoločnosť
v hodnotenom období zorganizovala 12. medzinárodnú vedeckú konferenciu
„TRANSFER 2011“, ktorej sa zúčastnilo 92 odborníkov. Členovia spoločnosti sa
pravidelne zúčastňovali rôznych medzinárodných veľtrhov, kde získavali nové
poznatky; išlo o Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne, svetovú výstavu INOVA
2011 v Bruseli a 18.medzinárodny strojársky veľtrh strojov, nástrojov, zariadení
a technológii v Nitre. V rámci zájazdu na výstavu INOVA 2011 sa uskutočnilo aj
rokovanie s predstaviteľmi AGORIA (Zväz priemyselných technológii Belgického
kráľovstva) a pracovné rokovanie s predstaviteľmi ASME Europa (zastúpenie
Americkej spoločnosti strojných inžinierov pre Európu). Niektorí členovia spoločnosti
prednášali na podujatiach v SR i v zahraničí. Publikovali svoje prednášky
v odborných publikáciách a zborníkoch z rôznych podujatí a spolupodieľali sa na
tvorbe a podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok jednotlivých projektov
v rámci výziev Agentúry MŠVVaŠ SR, grantov a projektov APVV, resp. VEGA.
Spoločnosť k 31.12.2011 eviduje 125 individuálnych členov, čo v porovnaní
s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast členov o viac ako 100 %.
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť (SSTS)
Na jar 2011 spoločnosť zorganizovala dva odborné kurzy svetelnej techniky. Záujem
domácich odborníkov pútal predovšetkým tretí ročník odborného seminára
„SLOVALUX 2011“. Nosnou akciou SSTS v roku 2011 bola medzinárodná
konferencia „SVETLO“, ktorá sa konala v Prahe v spolupráci s Českou spoločnosťou
pre osvetľovanie a ďalšími partnermi. Konferencie sa zúčastnil historicky vysoký
počet špičkových zahraničných prednášateľov- z Ruskej federácie, Turecka,
Maďarska, Fínska, Nórska, atď. Zámerom SSTS je pripravovať pre významné
slovenské svetelnotechnické firmy odborné semináre v rámci ich firemných dní.
V priebehu minulého roka spoločnosť zorganizovala pre firmu AMI, s.r.o. Nové
Zámky sériu seminárov s názvom „AMI za Vami“, pre firmu SLOS pripravila
podujatie s názvom „Raňajky so SLOSom“ a na jeseň odborný seminár s názvom
„Klub AMI“. Spoločnosť naďalej rozvíjala spoluprácu so svetelnotechnickými
spoločnosťami v krajinách EÚ v rámci združenia LUX Europa a taktiež úzko
spolupracovala
so
Slovenským
národným
komitétom
CIE,
Slovenským elektrotechnickým zväzom SEZ-KES a ďalšími organizáciami.
Slovenská textilná,
(STOK VTS)
odevná
a kožiarska
vedeckotechnická
spoločnosť
V tomto roku sa činnosť spoločnosti naďalej sústreďovala na aktivizáciu základne
a hľadanie potenciálnych členov odbornej spoločnosti z radov mládeže a prostredia
malých podnikov. Toto úsilie vyvrcholilo do zorganizovania seminára „Racionalizácia
spotreby textilného a koženého materiálu v odevnom, kožiarskom a automobilovom
priemysle“ za účasti vedeckotechnických pracovníkov a malých podnikateľov.
Spoločnosť k 31.12.2011 evidovala 23 individuálnych členov.
47
Slovenská vákuová spoločnosť (SVS)
V roku 2011 bola činnosť Slovenskej vákuovej spoločnosti orientovaná na
zorganizovanie a realizáciu jednej akcie. Bola to Letná škola vákuovej techniky
s názvom „Vákuum a progresívne materiály“. Podujatie sa uskutočnilo v septembri na
Štrbskom Plese pri účasti 35 záujemcov zo Slovenska a Českej republiky. Ako
prednášatelia vystúpili odborníci z Fakulty elektrotechniky a informatiky, STU
v Bratislave, SAV v Bratislave, MTF v Trnave, Medzinárodného Laserového Centra,
EF Žilina, Danubia Nano Tech, s.r.o., OSRAM Slovakia, Nové Zámky. Z podujatia bol
vydaný zborník opatrený ISBN číslom. Spoločnosť ku koncu roka eviduje
35 individuálnych členov.
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy (SVTS-D)
Spoločnosť aj v hodnotenom období pokračovala v organizovaní už tradičných
seminárov, konaných spravidla v poslednom týždni mesiaca v Bratislave s účasťou
30-60 záujemcov. Potešiteľné je, že sa na seminároch zúčastňovali i mladí
záujemcovia – študenti, alebo absolventi škôl, ako aj záujemcovia z ČR a Rakúska.
Okrem seminárov sa spoločnosť podieľala na organizovaní ďalších významných
podujatí s medzinárodnou účasťou. Predovšetkým to bola konferencia „Verejná
osobná doprava 2011“. Okrem tejto konferencie spoločnosť spoluporiadala ďalšie
dve celoštátne podujatia s medzinárodnou účasťou. Výborné pracovné výsledky
dosiahol aj Klub železničiarov v Trnave. Okrem drobných podujatí zorganizoval
2 exkurzie zamerané na problematiku úzkorozchodných účelových železníc. Klub
železničiarov pri Katedre železničnej dopravy ŽU tvoria prevažne študenti, ktorí po
ukončení štúdia odchádzajú a prichádzajú noví, ktorých je pre prácu v Klube
potrebné získať. Priťahuje ich predovšetkým záujem o dopravu na modelovom
koľajisku v dopravnej sále. Členovia Klubu pomáhajú pri exkurziách z rôznych škôl.
Okrem činnosti v rámci dopravného laboratória, vďaka mladším zamestnancom
katedry, sa každoročne uskutočňuje aj niekoľko exkurzii. Členovia spoločnosti
z odvetvia železničnej elektrotechniky organizovali pravidelné štvrťročné semináre
a vydali odborný bulletin. Prehĺbila sa aj spolupráca členov spoločnosti s vlakmi NET.
V uplynulom roku sa členovia zúčastňovali na organizačnom zabezpečení niekoľkých
podujatí. Spoločnosť a jej členovia poskytli pomoc alebo sa priamo zúčastnili na
organizovaní jazdy historického vlaku z Bratislavy cez Trnavu a Kúty späť,
celoštátneho
zrazu
historických
vozidiel
„RENDEZ
2011“,
pomáhali
s realizáciou programu „Noc múzeí a galérií“. Významnou akciou bola pomoc pri
preprave rušňa GANZ Eg 6. z Viedne do Bratislavy. Nezabudli ani na významné
výročia tratí a technických zariadení. Pred 110 rokmi bola otvorená prevádzka na trati
Topoľčany – Bánovce nad Bebravou. Pred 100 rokmi bolo vybudované
v Topoľčanoch rušňové depo.
48
Slovenská vedeckotechnická
(SVTS OaCR)
spoločnosť
pre
obchod
a cestovný
ruch
Spoločnosť v hodnotenom období zamerala svoju pozornosť najmä na spoluprácu pri
príprave a účasti na odborných seminároch a konferenciách organizovaných zväzmi
a spoločnosťami, ktoré pôsobia v oblasti obchodu a cestovného ruchu.
Pri zabezpečovaní svojej odbornej činnosti spoločnosť spolupracuje aj s ďalšími
odbornými inštitúciami (ministerstvo dopravy, ministerstvo školstva, vysoké školy –
OF EU, EF UMB, vedecké a výskumné ústavy a iné). Členovia spoločnosti sa
v januári 2011 aktívne zúčastnili na podujatiach organizovaných v rámci veľtrhu
cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2011, konaného v Bratislave. V priebehu
roka 2011 prebiehali rokovania orgánov Zväzu cestovného ruchu SR, ktorý vznikol
v decembri 2010 a ktorého úlohou je podpora rozvoja cestovného ruchu v SR
a koncentrovanejšie pôsobenie na orgány štátnej správy z pohľadu podnikateľov
a mimovládnych organizácií, akou je aj SVTS OaCR.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS)
Slovenská vodohospodárska spoločnosť podobne ako v predchádzajúcich rokoch
sústredila v roku 2011 svoje aktivity predovšetkým na organizovanie odborných
podujatí – seminárov, konferencií, vzdelávacích akcií (odborné kurzy) a osobitných
akcií vodohospodárskych laboratórií (bezplatné analýzy kvality vôd) realizovaných
v rámci Dňa vody 2011. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili konferencie:
„Sedimenty vodných tokov“ (máj, Bratislava, 41 účastníkov), „Manažment povodí“
(december, Častá, 120 účastníkov), „Rekonštrukcie stokových sietí“ (október,
Podbanské, 199 účastníkov), „Konzultačné dni pracovníkov laboratórií“ (september,
Modra, 31 účastníkov). Spoločnosť ďalej zorganizovala viaceré kurzy a semináre,
exkurziu do Prahy (Vltavská kaskáda) a pár podujatí v rámci Svetového dňa vody pre
žiakov ako aj pre odbornú a laickú verejnosť. Ku koncu roka mala spoločnosť
337 individuálnych a 11 kolektívnych členov.
Slovenská zváračská spoločnosť (SZS)
Spoločnosť mala v roku 2011 okrem 5 pobočiek aj 4 regionálne skupiny a 5
odborných skupín. Spoločnosť tiež spolupracovala s niektorými členskými
organizáciami ZSVTS a to: SSTN, SSTT, SSÚ a SASI. Činnosť SZS sa
v hodnotenom období sústreďovala najmä na organizovanie odborných seminárov,
konferencií, výstav, prezentácii firiem, klubov zváračov so zámerom zvýšiť
spoločenské postavenie zvárania v očiach širokej laickej verejnosti a rozšíriť si
vedomosti nové poznatky a praktické skúsenosti. SZS aj v tomto roku zorganizovala
medzinárodnú konferenciu „ZVÁRANIE“, kde 1/3 z 34 prednášateľov bola zo
zahraničia a zúčastnilo sa jej 167 osôb. Ďalšou významnou akciou organizovanou
SZS bola medzinárodná konferencia „Kvalita vo zváraní“, ktorá svojou povahou
kopíruje konferenciu „ZVÁRANIE“. Počas posledných rokov sa vytvorila tradícia
usporadúvania spomienkových seminárov, na ktorých si SZS pripomína pamiatku
zosnulých odborníkov zvárania a výsledky ich práce. VÚZ – PI SR a SZS každoročne
udeľuje „Medailu akademika Čabelku“, ako ocenenie odborníkov za rozvoj zvárania
a príbuzných technológií počas ich celoživotnej, alebo dlhoročnej práce, pričom
49
v roku 2011 bolo udelených 6 ocenení, z toho štyri slovenským odborníkom a dva
zahraničným kandidátom. Výrazom morálneho ocenenia SZS pre najlepšieho,
najoriginálnejšieho a najpútavejšieho prednášateľa za uplynulý kalendárny rok bolo
udelenie „Ocenenia 3x naj“, ktoré spoločnosť udelila prvýkrát v hodnotenom období.
SZS je prostredníctvom svojich členov naviazaná na spoluprácu s významnými
medzinárodnými inštitúciami vo zváraní: Európska zváračská federácia EWF so
sídlom v Lisabone a viaceré národné zváračské spoločnosti v ČR, Nemecku, USA,
Poľsku, Ukrajine, Japonsku, Číne, Srbsku a v Slovinsku. Na základe Zmluvy
o spolupráci medzi SZS a VÚZ – PI SR sa SZS stala pridruženou organizáciou IIW.
V roku
2011
sa
9
členov
SZS
sa
zúčastnilo
64. Výročného zasadania IIW v Indii. Podrobné informácie o spoločnosti a ich
odborných podujatiach boli publikované na webstránke SZS a v časopise
Zváranie/Svařování a v časopise STROJÁRSTVO.
Slovenský komitét pre vedecké riadenie (SKVR)
Aktivity Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS sa v roku 2011 oproti
minulým rokom zvýšili v organizovaní odborných akcií, najmä najaktívnejšej odbornej
skupiny – Futurologickej spoločnosti Slovenska. Pokračovala už viacročná
spolupráca so Spotrebiteľským inštitútom (SI), členom ZSVTS, pri organizovaní
odborných seminárov, spracovávaní projektových materiálov a podporných akcií.
Zároveň sa začala spolupráca na projekte „Príprava triednych učiteľov na
manažérstvo kvality vzdelávania“ s Výskumným ústavom ekonomiky a manažmentu
(VUSEM). Okrem realizovaných 35 akcií bola vydaná odborná publikácia „Operatívna
a strategická výkonnosť podnikových procesov“. Niektoré plánované akcie neboli
uskutočnené, naopak iné, vzhľadom na aktuálnosť problematiky, boli zaradené do
programu a realizované. V obdobne zameraných seminároch a akciách sa
predpokladá pokračovať aj v nasledujúcom období. Obdobne ako po minulé roky
pokračovali internetové kontakty so SAVE International (USA) a SJVA (Japonsko).
Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku (SZCHKT)
Zväz v hodnotenom období zorganizoval viacero odborných podujatí, boli to
3 semináre, 8. medzinárodná servisná konferencia „Átrium 2011“ v Tatrách,
pracovné cesty na výstavy; vydal 10 periodík, zborník, aktualizoval príručku kvality
CO CHKT, učebné texty pre F plyny a Späť k základom. Ďalej Zväz preškolil takmer
1000 odborníkov podľa Zákona o F plynoch a maďarských odborníkov na F plyny
s platnosťou v EÚ, zrealizoval školenia podľa EU.CERT.HP a kontrolórov KZ podľa
zákona 17/2007. V decembri sa konal seminár k zákonu o odpadoch
vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike, TČ v spolupráci so spoločnosťou
Envidom. Zväz vyhodnotil dve študentské práce v oblasti CHKT na STU
a udelila ocenenia Chladenie a Ekoservis 2011. V rámci medzinárodnej spolupráce
SZCHKT spolupracoval najmä s partnermi najmä v ČR, Maďarsku, a v rámci
európskeho združenia zväzov CHKT AREA, tepelných čerpadiel EHPA, tiež s IIR
a UNEP v Paríži. SZCHKT sa prezentoval na výstavách Climatherm Bratislava
a Aquatherm Nitra. V roku 2011 Zväz rozšíril svoje služby na internete najmä
o propagáciu certifikovaných osôb (download katalóg), nový iTest, F plyny, nový SW
Leaklog a o zviditeľnenie podujatí Sekcie a Zväzu, ako aj o možnosť vyhľadávania
rôznych rešerší podľa kľúčových slov.
50
Spoločnosť pre uplatnenie žien vo vede a technike na Slovensku (SUŽVaT)
Spoločnosť pokračovala v realizácií svojich cieľov – starostlivosť o celoživotné
vzdelávanie, a to u všetkých generácií. Členovia spoločnosti sa zúčastňovali
prednášok a školení, organizovaných aj inými mimovládnymi organizáciami. Niektoré
podujatia, ktoré spoločnosť organizovala v hodnotenom období, sú dlhodobejšieho
charakteru a budú pokračovať aj v roku 2012. Spoločnosť zorganizovala v roku 2011
celkom 6 odborných seminárov, hlavne na tému ochrana životného prostredia
v domácnosti a v priemysle, pozitíva a negatíva činnosti slovenskej ambasádorky pre
podnikateľky, celoživotné vzdelávanie, význam dobrovoľníctva a poznatky z praxe,
význam zdravej výživy pre ľudí v každom veku. Celkom sa týchto podujatí zúčastnilo
82 odborníkov.
Spotrebiteľský inštitút (SI)
Spotrebiteľský Inštitút aj v tomto roku pokračoval v spolupráci so spotrebiteľskými
orgánmi v Českej republike, so Zastúpením Európskej Komisie v SR, ďalej
s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Mateja Belu v Banskej Bystrici.
SI sa zúčastňoval aj na podujatiach Ministerstva pôdohospodárstva SR. Okrem
účasti na podujatiach organizovaných Zastúpením Európskej komisie v SR
v nadväznosti na „Smernicu o bezpečných hračkách“ spoločnosť distribuovala letáky
do siete predajní Dráčik. Závery projektu bezpečnosť hračiek sa charakterizovali
v príspevkoch uverejnených v časopise Spotrebiteľ, z ktorého sa vydalo jedno číslo
v plánovanom náklade. Prostredníctvom členstva v Hospodárskom a sociálnom
výbore SR Spotrebiteľský inštitút získal významné kontakty na Európsky
hospodársky a sociálny výbor (EKOSOC). Nakoľko inštitút nezískal dotáciu z MH SR,
jeho finančné zabezpečenie rozpočtu bolo nižšie ako v predchádzajúcom roku, ale aj
napriek týmto okolnostiam bola jeho činnosť intenzívna. Spoločnosť ku koncu roka
eviduje 70 individuálnych členov.
Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica (ÚKC ZSVTS BB)
V roku 2011 činnosť ÚKC ZSVTS v Banskej Bystrici pokračovala najmä v práci
s technicky talentovanou mládežou. V spolupráci s klubom AMAVET pri SOŠS
Kremnička BB zorganizoval ÚKC viaceré akcie: vo februári a v apríli to boli odborné
semináre „Veda a technika, AMAVET a jeho poslanie“ pre ZŠ v Banskej Bystrici,
spolu s účasťou 177 žiakov a učiteľov; v máji to bola súťaž technickej tvorivosti
za účasti 4-členných družstiev detí zo 4 MŠ v Banskej Bystrici a podobná súťaž pre
žiakov ZŠ. V marci ÚKC pripravovala tzv. inštruktorov vedy a techniky pre prácu
s talentovanými žiakmi ZŠ v Banskej Bystrici. Prípravy sa zúčastnili študenti zo SOŠ
v BB a FPV UMB, Katedry fyziky. Už v poradí 8. súťažná prehliadka didaktických
multimediálnych programov bola zorganizovaná v spolupráci s FPV UMB, Krajským
školským úradom v Banskej Bystrici a SOŠ zdravotníckou v Banskej Bystrici
a zúčastnilo sa jej 52 osôb. V októbri sa konal 6. ročník „Olympiády zdravej výživy“
v spolupráci s FPV UMB a Slovenskou spoločnosťou pre výživu, pobočkou v Banskej
Bystrici pod patronátom MÚ v Banskej Bystrici – Kabinetom zdravé mesto. Súťaže sa
zúčastnilo sedem 4-členných družstiev žiakov banskobystrických ZŠ. Celkom sa tejto
51
aktivity zúčastnilo 40 žiakov, učiteľov a organizátorov. V rámci Týždňa európskej
vedy a techniky uskutočnilo ÚKC ZSVTS v spolupráci s pobočkou ZSVTS pri
Spojenej škole v Banskej Bystrici – Kremničke a BBSK vedecko-technickú
konferenciu „Európska veda a technika – príprava odborníkov v oblasti alternatívnych
zdrojov energie“, na ktorej sa zúčastnilo 78 odborníkov. V spolupráci so Slovenskou
spoločnosťou pre výživu, pobočkou v Banskej Bystrici, Krajským školským úradom
sa v novembri uskutočnil 6. odborný seminár „Možnosti využitia strukovín v školskom
stravovaní“.
Územné koordinačné centrum ZSVTS Košice (ÚKC ZSVTS KE)
Hlavnou akciou, ktorú ÚKC ZSVTS KE v roku 2011 realizovalo bola konferencia
„Organizácia III. sektora pri naplnení programu rozvoja košického samosprávneho
kraja“, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s VÚC Košice za účasti 46 osôb. Pre stredné
školy v košickom kraji ÚKC ZSVTS KE vydávalo časopis so zameraním na vedu
a techniku. V tomto smer bola veľmi aktívna Spoločnosť mladých pri ÚKC ZSVTS
KE. Ku koncu roka malo ÚKC ZSVTS KE 7 kolektívnych a viac ako 250
individuálnych členov.
52
7. Sumár vedeckotechnických aktivít ZSVTS za rok 2011
V roku 2011 členské organizácie ZSVTS uskutočnili:



















97 konferencií, z toho 19 so zahraničnou účasťou, 64 medzinárodných,
3 sympóziá,
1 kongres,
2 kolokviá,
163 seminárov, z toho 23 so zahraničnou účasťou, 5 medzinárodných,
45 prednášok, z toho 11 v zahraničí,
7 výstav,
4 informačné stánky na výstavách,
6 tematických zájazdov,
18 exkurzií, z toho 5 zahraničných,
16 firemných dní,
8 klubových stretnutí,
27 kurzov,
34 školení,
13 odborných výcvikov,
24 popularizačných akcií o ZSVTS a jeho členoch,
34 dní odborných spoločností,
26 podujatí mimoškolského vzdelávania mladých,
1 workshop.
Členské organizácie ZSVTS v roku 2011:




prevádzkovali 23 webových stránok,
podali 1 projekt, pokračovali v 2 projektoch
vypracovali 1 odborný posudok,
vydali: 114 zborníkov z podujatí,
9 časopisov,
3 bulletiny,
9 spravodajcov
4 odborné knihy.
53
8. Prílohy
8.1 Členská základňa ZSVTS roku 2011
Počet členov
Názov členskej organizácie ZSVTS
individuálnych
Asociácia technických diagnostikov SR
Drevársky kongres
Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
Slovenská asociácia strojných inžinierov
Slovenská banícka spoločnosť
Slovenská cestná spoločnosť
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Slovenská lesnícka spoločnosť
Slovenská magnetická spoločnosť
Slovenská metrologická spoločnosť
Slovenská nukleárna spoločnosť
Slovenská poľnohospodárska VT spoločnosť
Slovenská potravinárska spoločnosť
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť
Slovenská sklárska spoločnosť
Slovenská spektroskopická spoločnosť
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy
Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Slovenská spoločnosť pre techniku v zdravotníctve
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Slovenská spoločnosť pre životné prostredie
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie
Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky
Slovenská spoločnosť údržby
Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť
Slovenská strojárska spoločnosť
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Slovenská textilná, odevná a kožiarska VTS
Slovenská vákuová spoločnosť
Slovenská VTS spoločnosť dopravy
Slovenská VTS pre obchod a cestovný ruch
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Slovenská zváračská spoločnosť
Slovenský komitét pre vedecké riadenie
Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku
Spoločnosť pre uplatnenie žien vo VaT na Slovensku
Spotrebiteľský inštitút
Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica
Územné koordinačné centrum ZSVTS Košice
54
47
31
32
11
277
500
26
104
40
41
150
407
150
40
85
66
34
112
87
115
15
73
50
25
191
30
250
52
36
500
26
8
49
125
178
23
35
291
22
337
387
72
332
26
70
40
250
kolektívnych
10
0
0
145
0
12
57
6
0
0
2
23
6
0
0
3
2
7
0
1
7
6
6
12
55
0
5
0
1
0
0
38
3
0
11
0
0
0
0
11
41
0
280
0
0
0
7
8.2 Webové stránky členských organizácií ZSVTS
Názov členskej organizácie ZSVTS
Názov webovej stránky
Asociácia technických diagnostikov SR
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
Slovenská asociácia strojných inžinierov
Slovenská banícka spoločnosť
Slovenská cestná spoločnosť
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Slovenská magnetická spoločnosť
Slovenská metrologická spoločnosť
Slovenská nukleárna spoločnosť
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť
Slovenská sklárska spoločnosť
www.atdsr.sk
www.sakt.sk
www.sasi.sk
www.blastmine.sk
www.cestnaspol.sk
www,ses.vus.sk
www.smags.sk
sms.sk.szm.com
www.snus.sk
www.srsweb.sk
www.sss.sav.sk
www.sites.google.com/sie/
slovenskasklarskaspolocnost
Slovenská spektroskopická spoločnosť
www.spektroskopia.sk
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
www.ssgk.sk
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
www.ssk.sk
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy
www.sspu.sk
Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
www.sutn.sk preklik na sstn
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
www.sstp.sk
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
www.blastmine.sk
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
www.intertribo.sk
Slovenská spoločnosť údržby
www.urzba.sk
Slovenská vákuová spoločnosť
www.svs.stuba.sk
Slovenská VTS spoločnosť dopravy
www.svts-doprava.utc.sk
Slovenská zváračská spoločnosť
www.szswelding.eu
Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku www.szchkt.org
Spotrebiteľský inštitút
www.consuminstit.sk
55
Názov:
Správa o činnosti
Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločnosti
za rok 2011
Vydal:
Zostavili:
ZSVTS – Sekretariát
Ing. Andrea Hačkóová
Ing. Jozef Krajčovič, CSc.
Tlač:
Náklad:
Michal Novoveský GB print
100 ks
56
Download

Správa o činnosti ZSVTS za rok 2011_ na stiahnutie