SPRÁVA O ČINNOSTI
ZVÄZU SLOVENSKÝCH
VEDECKOTECHNICKÝCH
SPOLOČNOSTÍ
za rok 2012
Správa o činnosti ZSVTS 2012
OBSAH
Príhovor prezidenta ZSVTS ............................................................................................................... 4
Členské organizácie ZSVTS ............................................................................................................... 6
Orgány a funkcionári ZSVTS ............................................................................................................. 8
Organizačná štruktúra ZSVTS ......................................................................................................... 10
Propagujeme vedu a techniku ....................................................................................................... 10
Oceňujeme osobnosti vedy a techniky .......................................................................................... 14
Podporujeme vzdelávanie .............................................................................................................. 15
Poskytujeme služby a podporu členským organizáciám................................................................ 16
Vydávame publikácie ..................................................................................................................... 17
Spolupracujeme so štátnymi inštitúciami a združeniami na podporu inžinierov v SR .................. 18
Medzinárodná spolupráca ............................................................................................................. 19
Európa potrebuje euroinžinierov ................................................................................................... 19
Hospodárime s majetkom na prospech členských organizácií ...................................................... 21
Aktivity členských organizácií......................................................................................................... 23
PRÍLOHA - ZSVTS v číslach .............................................................................................................. 35
3
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Príhovor prezidenta ZSVTS
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností má za sebou 23 rokov samostatnej existencie.
Za tie roky sa zmenilo veľa vo formách práce Zväzu a jeho
prioritách tak, ako sa menili vonkajšie podmienky a personálne
obsadenie funkcií. Boli roky úspešné aj menej úspešné. Rok 2012
možno jednoznačne považovať za dobrý a úspešný rok. Zväz sa
posunul vo viacerých oblastiach dopredu – je rešpektovaným
partnerom štátnych inštitúcií a iných asociácií na Slovensku, ale aj v
zahraničí. Dôkazom toho sú uzavreté dohody a zmluvy o spolupráci
a účasť predstaviteľov Zväzu na významných podujatiach doma a v
zahraničí. V náročných podmienkach, v ktorých sa dnes ocitajú
všetky záujmové združenia, sa podarilo ďalej konsolidovať
hospodárenie Zväzu a dostať do rovnováhy príjmy a výdaje.
Hádam nikdy doposiaľ nebolo poslanie Zväzu aktuálnejšie ako dnes. Propagovať a popularizovať
výsledky vedy a výskumu, pripomenúť vládnucim autoritám, ale aj širokej verejnosti, že veda
a technika sú motorom pokroku - to je dôležitý a potrebný príspevok k zlepšeniu postavenia
vedy a techniky v spoločnosti. Zväz podporuje činnosť členských organizácií, ktorých ťažisko
práce je v organizovaní podujatí pre odborníkov – kongresov, konferencií, seminárov a pod. Táto
činnosť má nenahraditeľnú úlohu pri šírení vedeckotechnických poznatkov, pri sieťovaní
odborníkov a pri zvyšovaní úrovne vedeckotechnického rozvoja. Naproti tomu, úlohy Zväzu sa
orientujú viac na oceňovanie osobností vedy a techniky a na propagáciu vedy a techniky
smerom k širokej verejnosti a štátnym inštitúciám. Nemôžeme byť spokojní akú pozornosť
venujú médiá vede, technike a aj činnosti Zväzu. Musíme nájsť také formy práce, ktoré pritiahnu
médiá, a ktoré sa prispôsobujú revolučným zmenám na poli mediálnej komunikácie. Sociálne
siete a internetová komunikácia dnes poskytujú veľmi účinné nástroje na propagáciu myšlienok.
Zasahujú rádovo väčšie počty členov cieľových skupín ako
tradičné formy práce
v prednáškových miestnostiach.
Zväz vzal na seba aj úlohu reprezentanta významnej a početnej komunity vedeckých
a technických pracovníkov na Slovensku. Poznanie ich potrieb, presadzovanie ich záujmov
v spoločnosti je ďalšou veľkou výzvou pre Zväz. Musíme efektívnejšie využívať pre tento cieľ
kontakty so štátnymi a medzinárodnými inštitúciami a dosahovať hmatateľnejšie výsledky –
zlepšenie podmienok práce a dosiahnuť viac uznania pre našich inžinierov. Sú témy
s celospoločenským dosahom, kde Zväz má čo povedať a čerpať zo skúseností a vedomostí
svojich členov - technické vzdelávanie, zamestnanosť v inžinierskych povolaniach, mobilita
odborníkov, nedostatočný záujem mladej generácie pre inžinierske povolania a pod. V týchto
témach by mal mať Zväz jasné stanoviská a návrhy na zlepšenie. Ich energické presadzovanie na
dôležitých fórach je tiež cesta ako pritiahnuť pozornosť médií a dosiahnuť zmeny v spoločnosti
v prospech vedy a techniky.
Popri našich hlavných činnostiach nesmieme zabúdať na ekonomiku. Našou zodpovednosťou je
odovzdať zverený majetok ďalším generáciám v lepšom stave ako sme ho prevzali.
V podmienkach, keď sa nemôžeme viac spoliehať na štátne dotácie, keď sponzori majú hlbšie
do vrecka, je udržanie ekonomickej stability Zväzu veľkou výzvou pre výkonný aparát, ale aj
4
Správa o činnosti ZSVTS 2012
funkcionársky aktív. Tou správnou cestou je čo najefektívnejšie využívať zdroje, ktoré máme
k dispozícii, tým myslím nielen zdroje materiálne hlavne v podobe nehnuteľného a finančného
majetku, ale aj zdroje ľudské – expertov, lektorov, vynálezcov v radoch našich členov. To sú
aktíva, ktoré majú značný – zatiaľ nevyužitý - podnikateľský potenciál.
Rok 2013 bude rokom volieb funkcionárov Zväzu. Nový funkcionársky aktív, ktorý vzíde z volieb,
má dobrú východiskovú pozíciu pre naplnenie poslania a zvýšenia autority Zväzu. Želám mu
v tomto snažení veľa síl a úspechov.
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
prezident ZSVTS
5
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Členské organizácie ZSVTS
Zoznam členských organizácií ZSVTS
Organizácia
Web
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky (ATD SR) L.
Svobodu 8/99, 979 01 Rimavská Sobota
Drevársky kongres (DK)
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie (ISVAV)
Kozácka 23, 917 02 Trnava
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (SAKT)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2
Slovenská asociácia strojných inžinierov (SASI)
Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava
Slovenská banícka spoločnosť (SBS)
Československej armády 25, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská cestná spoločnosť (SCS)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES)
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Slovenská hradovedná spoločnosť-ASA (ASA)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská lesnícka spoločnosť (SLS)
Ul.9.mája 110/10, 960 01 Zvolen
Slovenská magnetická spoločnosť (SMAGS )
Rampová 7, 041 21 Košice
Slovenská metrologická spoločnosť (SMS)
Geologická 1, 822 11 Bratislava
Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS)
Okružná 5, 918 64 Trnava
Slovenská poľnohospodárska vedeckotechnická spoločnosť (SPVTS)
Hanulova 9/A, 841 01 Bratislava
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (SRS)
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Slovenská silikátová spoločnosť (SSiVTS)
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Slovenská sklárska spoločnosť (SSS)
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
Slovenská spektroskopická spoločnosť (SSS)
Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI)
Letná 9, 042 00 Košice
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK)
Námestie Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie (SSOK)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy (SSPÚ)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
6
www.atdsr.sk
www.sakt.sk
www.blastmine.sk
www.cestnaspol.sk
www.vus.sk/ses
www.nlcsk.sk/sls/sls.htm
www.smags.sk
sms.sk.szm.com
www.snus.sk
www.srsweb.sk
www.sss.sav.sk
www. sites.google.com/site
/slovenskasklarskaspolocnost
www.spektroskopia.sk
www.ssgk.sk
www.ssk.sk
www.ssok.sk
www.sspu.sk
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu (SSTN)
Karloveská 63, 842 45 Bratislava 4
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská spoločnosť pre techniku v zdravotníctve (SSTZ)
Silvánska 29, 841 04 Bratislava
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce (SSTVP)
Československej armády 25, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská spoločnosť pre životné prostredie (SSŽP)
Tajovského 11, 918 00 Trnava
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie (SSPCH)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky (SSPVT)
Račianska 72, 831 02 Bratislava
Slovenská spoločnosť údržby (SSÚ)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť (SStVTS)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská strojárska spoločnosť (SSS)
Študentská 1, 911 50 Trenčín
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť (SSTS)
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Slovenská textilná, odevná a kožiarska vedeckotechnická spoločnosť
(STOK VTS) Račianska 18, 831 04 Bratislava
Slovenská vákuová spoločnosť (SVS)
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy (SVTS-D)
Dostojevského rad 17, 811 09 Bratislava
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť pre obchod a cestovný ruch
(SVTS OCR) Bošániho 11, 841 01 Bratislava
Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská zváračská spoločnosť (SZS)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS
(SKVR ZSVTS) Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZCHKT)
Hlavná 325, 900 41 Rovinka
Spoločnosť pre uplatnenie žien vo vede a technike na Slovensku
(SUŽVTS) Bernolákova 13, 010 01 Žilina
Spotrebiteľský inštitút (SI)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica
(ÚKC ZSVTS BB) Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica
Územné koordinačné centrum ZSVTS Košice
(ÚKC ZSVTS KE) Gogoľova 8, 040 01 Košice
7
www.sutn.sk
www.sstp.sk
www.blastmine.sk
www.intertribo.sk
www.sszp.sk
www.udrzba.sk
www.svs.stuba.sk
www.svts-doprava.utc.sk
www.szswelding.eu
www.szchkt.org
www.consuminstit.sk
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Orgány a funkcionári ZSVTS
Prezídium ZSVTS
Prezident
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Viceprezident pre vedu,
techniku a vzdelávanie
Ing. Božena Tušová
Viceprezident pre investície
a rozvoj
Ing. Dušan Ferianc
Členovia Predsedníctva ZSVTS
akademik prof. Ing.
Ivan Plander, DrSc.
prof. Ing. Pavel
Blaškovitš, DrSc.
doc. Ing. Kamil
Cejpek, PhD.
doc. Ing. Anna
Ujhelyiová, PhD.
Sekretariát ZSVTS
Ing. Robert Brežný,
PhD. - Riaditeľ ZSVTS
Ing. et Ing. Andrea
Hačkóová - Tajomník
ZSVTS
Ing. Jozef Krajčovič,
PhD., EUR ING - Ved.
úseku vedy a
techniky
8
RNDr. Anna Studená
- Ved.
ekonomického
úseku
Zuzana Podlipová Ved. úseku správy
objektov
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Rada ZSVTS
Blaškovitš Pavel, prof., Ing., DrSc.
Borušovič Štefan, Ing.
Bošiak Viliam, Ing.
Cejpek Kamil, doc., Ing., PhD.
Driensky Dušan, prof., Ing., CSc.
Ferianc Dušan Ing.
Gašparovský Dionýz, doc., Ing., PhD.
Híreš Ondrej, doc., Ing., CSc.
Híveš Ján, prof., Ing., PhD.
Horváth Ľubomír, RNDr.
Hraško Ľubomír, RNDr., CSc.
Hraško Pavel, doc., Ing., CSc.
Íro Vendelín, Ing.
Ivančenková Hedvika, Ing.
Jakabovič Miroslav, Ing.
Jedlička Roman, Ing.
Kačala Ján, Ing.
Kandráč Ján, Ing., CSc.
Klubal Milan, Ing.
Komová Eva, doc., RNDr., PhD.
Kotleba Jozef, Ing.
Magura Martin, Ing.
Martinický Stanislav, Ing., CSc.
Mazúr Viktor, Ing.
Miglierini Marcel, prof., Ing., DrSc.
Molnár Pavol, doc., Ing., CSc.
Mravec Ľubomír, Ing.
Müncner Eduard, Ing.
Murín Vladimír, Ing.
Pavol Radič, Ing.
Petráš Dušan, prof., Ing., PhD.
Plander Ivan, akad., prof., DrSc.
Pollák Ladislav, prof., Ing., CSc.
Rusko Miroslav, RNDr., PhD.
Smrčková Eva, Ing., PhD.
Šatanová Anna, prof., Ing., CSc.
Šesták Milan, Ing.
Šimurka Peter, doc., Ing., CSc.
Štofa Dušan, Ing.
Švantner Tomáš, Ing.
Tolnay Marián, prof., Ing., CSc.
Tomášek Karol, Ing., CSc.
Tomlein Peter, doc., Ing., CSc.
Tušová Božena, Ing.
Ujhelyiová Anna, doc., Ing., PhD.
Váry Vojtech, Ing.
Verbich Otto, Ing., PhD.
Vincze Andrej, Ing.
Kontrolná komisia
Mravec Ľubomír, Ing. – predseda
Ivančenková Hedvika, Ing.
Martinický Stanislav, Ing., CSc.
Smrčková Eva, Ing., CSc.
Šatanová Anna, prof., Ing., CSc.
9
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Organizačná štruktúra ZSVTS
členské organizácie ZSVTS
členské organizácie ZSVTS
členské organizácie ZSVTS
členské organizácie ZSVTS
Rada ZSVTS
Prezídium ZSVTS
Predsedníctvo ZSVTS
Prezident ZSVTS
Viceprezident
(rozvoj a investičná činnosť)
Viceprezident
(veda, technika a vzdelávanie)
Sekretariát ZSVTS
Členovia predsedníctva
Kontrolná komisia
Riaditeľ ZSVTS
vedúci úseku správy
objektov
vedúci
ekonomického úseku
vedúci úseku vedy a
techniky
Komisia pre vedu, techniku
a vzdelávanie
Dom techniky ZSVTS BA s.r.o.
Konateľ
Komisia pre rozvoj a
investičnú činnosť
Dom techniky ZSVTS KE s.r.o.
Inventarizačná komisia
Škodová komisia
Konateľ
Národný komitét FEANI
Predseda
tajomník sekretariátu
Klub euroinžinierov SR
Propagujeme vedu a techniku
Zväz v uplynulom roku pokračoval v napĺňaní svojho hlavného poslania, ktorým je popularizácia
a propagácia vedy a techniky, jej výsledkov a osobností pôsobiacich na tomto poli. Cieľom je
nielen informovať verejnosť o pokroku v technických disciplínach, ale aj spojiť vedu s praxou
a podporiť komunikáciu odborníkov z akademickej a podnikateľskej sféry. Vedeckotechnické
spoločnosti, ktoré sú členmi ZSVTS, v minulom roku usporiadali stovky kongresov, konferencií,
seminárov a iných odborných podujatí. To je príležitosť pre tisícky vedcov a technikov nielen
zo Slovenska stretnúť sa a vymeniť si najnovšie poznatky. Činnosť Zväzu je zameraná
na propagáciu týchto akcií a na organizovanie podujatí zastrešujúcich všetky technické
disciplíny.
Týždeň vedy a techniky 2012
Už tradične je Týždeň vedy a techniky ústredným podujatím v oblasti propagácie vedy
a techniky. V minulom roku sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku konal v termíne
7.-10.11.2012 a predstavoval celý rad akcií. Záštitu nad koordináciou podujatia prevzalo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ZSVTS participoval na príprave hlavných a aj
sprievodných podujatí spolu s ďalšími vrcholnými organizáciami, ako sú Slovenská akadémia
vied, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Slovenská rektorská konferencia
a Rada vysokých škôl. Na webstránke Týždňa vedy a techniky SR 2012 bol uverejnený príhovor
prezidenta ZSVTS, v ktorom zdôraznil význam tejto akcie a pozval širokú verejnosť na podujatia
Týždňa.
10
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku
Slávnostné otvorenie Týždňa sa začalo 5.11.2012 v areáli INCHEBA v Bratislave celoštátnou
odbornou konferenciou "Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách?".
Tradične úvodné vystúpenie patrilo ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
p. Dušanovi Čaplovičovi. Delegáciu ZSVTS na konferencii viedol prezident ZSVTS, ktorý vystúpil
s príhovorom venovaným vede, technike, mladej generácii a možnostiam jej vzdelávania
i ponuke zo strany ZSVTS. Vyvrcholením konferencie bolo slávnostné vyhodnotenie Celoštátnej
súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro
2012, ktorého sa zúčastnili zástupcovia ZSVTS.
Národná konferencia
Ďalším významným podujatím v rámci Týždňa vedy a techniky SR 2012 bola Národná
konferencia "Výskum, vývoj a inovácie - cesta k vyššej kvalite života " (INCHEBA Bratislava,
8.11.2012). ZSVTS ako spoluorganizátor tejto konferencie, sa podieľal na jej propagácii
a zabezpečil účasť svojich zástupcov. Celú konferenciu moderoval prezident ZSVTS
p. Petráš a sám vystúpil s prednáškou „Propagácia výsledkov vedy a techniky na ZSVTS“.
Slávnostný galavečer Týždňa vedy a techniky
Tradične je Týždeň vedy a techniky SR príležitosťou na vyjadrenie uznania a odovzdanie ocenení
osobnostiam vedy a techniky na Slovensku. ZSVTS sa podieľal na organizácii slávnostného
galavečera (8.11.2012, INCHEBA, Bratislava), na ktorom boli odovzdané ocenenia:
- Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku,
- Cena NATO,
- Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu,
- Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností („Propagátor vedy a techniky“),
- Cena Aurela Stodolu (udeľujú Slovenské elektrárne) študentom technických smerov za
najlepšie dizertačné, diplomové a bakalárske práce,
- Cena za umenie, ktorú zriadila Slovenská rektorská konferencia.
Záznam z podujatia odvysielala aj Slovenská televízia.
Výstavy v rámci Týždňa vedy a techniky
ZSVTS sa podieľal na uskutočnení niekoľkých výstav, ktoré sa konali v rámci Týždňa vedy
a techniky SR 2012. Prezident ZSVTS bol členom delegácie, ktorá slávnostne otvárala výstavu
"Prezentácia výsledkov činnosti centier excelentnosti výskumu" (8.-11.11.2012, INCHEBA,
Bratislava). Viceprezidentka pre vedu, techniku a vzdelávanie p.Tušová pracovala v komisii
na výber najlepšej prezentácie výsledkov činnosti Centier excelentnosti výskumu. Táto cena bola
odovzdaná v závere prvej časti Národnej konferencie dňa 8.11.2012. Aj na otvorení výstavy
Veda pre všetkých bol prítomný p. Petráš v delegácii ministra školstva. Delegácia ZSVTS sa
zúčastnila aj spomínanej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2012.
Workshop Euroinžinieri na Slovensku
ZSVTS bol poverený organizáciou ďalšieho podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky SR 2012,
workshopu „Euroinžinieri na Slovensku“ (9.11.2012, INCHEBA, Bratislava). Cieľom akcie bolo
informovať odbornú technickú verejnosť o možnostiach, podmienkach a výhodách diplomu
európskeho inžiniera EUR ING, ktorým FEANI ( Európska federácia inžinierskych zväzov)
osvedčuje technické vzdelanie spĺňajúce európsky štandard. Podujatie bolo určené absolventom
technických univerzít SR a všetkým záujemcom o titul EUR ING. Na workshope vystúpili
11
Správa o činnosti ZSVTS 2012
s príspevkami pp. Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Róbert Szabó, generálny
riaditeľ Sekcie VaT MŠVVaŠ SR, Dušan Petráš, prezident ZSVTS, Robert Brežný, riaditeľ ZSVTS,
Jozef Krajčovič, vedúci úseku pre vedu, techniku a vzdelávanie ZSVTS. Odzneli aj autentické
výpovede pp. Bassadina, Adjeia a Hanuliaka o tom, ako im titul EUR ING otvoril dvere ku kariére
v renomovaných spoločnostiach. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie jubilejného 100-tého
certifikátu EUR ING. Workshop bol aj príležitosťou, na ktorej si zástupcovia ZSVTS a Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenili podpísanú dohodu o spolupráci medzi ZSVTS
a MŠVVaŠ SR.
Festival vedy a techniky
V rámci Týždňa vedy a techniky sa uskutočnil aj Festival vedy a techniky 2012 (8.-11.11.2012,
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava). Ide o celoštátnu súťažnú prehliadku určenú pre žiakov
základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť. V tohtoročnom
programe boli prezentácie z fyziky, chémie, biológie, elektrotechniky, mechaniky,
environmentálnych vied, astronómie a ďalších odborov. Program bol obohatený prednáškami;
v závere boli vyhodnotené projekty a udelené vecné ceny (odborná literatúra, kreatívne hry,
predmety) a možnosť postupu na prestížne vedecké súťaže a výstavy výskumných projektov ako:
Intel Isef USA, ISWEEP USA, ESI Abú Dhabí, výstavy v Španielsku, Belgicku a Rusku (Moskva).
Hlavným organizátorom bol AMAVET (Asociácia mládeže pre vedu a techniku). Záštitu nad
podujatím prevzal prof. Douglas Dean Osheroff, držiteľ Nobelovej ceny za fyziku, ktorého korene
siahajú na Slovensko. ZSVTS prispel účasťou svojich zástupcov v hodnotiteľských komisiách
projektov.
Sprievodné podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku
Vedeckotechnické spoločnosti združené v ZSVTS prispeli k Týždňu vedy a techniky celým radom
(celkom 16) sprievodných podujatí, konferencií, výstav a seminárov, ktoré sa konali v termíne
od 24.10. do 23.11.2012.
Fórum ZSVTS
VI. ročník celozväzového podujatia pod názvom „FÓRUM ZSVTS 2012“ sa uskutočnil dňa
21. mája 2012 v kongresovej sále DOPRASTAV-u na Košickej ulici v Bratislave. Ústrednou témou
bola Veda – Technika – Životné prostredie. Cieľom Fóra bolo prezentovať poznatky
a skúsenosti o vplyve rôznych činností na životné prostredie, diskutovať o nich, následne
pripraviť stanoviská pre riešenie zaujímavých a aktuálnych otázok. Podujatie otvorila
a moderovala Ing. Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie.
Okrem zástupcov členských organizácií ZSVTS a ocenených osobností sa podujatia zúčastnilo aj
viacero významných hostí, o.i. p. Kamil Vilinovič, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnej
politiky, záležitostí EÚ a legislatívy, MŽP SR; p. Ján Líška, predseda Recyklačného fondu
Slovenskej republiky, p. Zita Izakovičová, riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV. Po úvodnom
slove prezidenta ZSVTS p. Petráša, nasledoval blok odborných prednášok, ďalej udeľovanie
ocenení a vnútrozväzová konferencia, ktorej cieľom je získať nové skúsenosti v klubovej činnosti,
neformálne diskutovať k aktuálnym otázkam v spoločnosti i vo Zväze.
Výstavy
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre bol príležitosťou, na ktorej ZSVTS propagoval svoju
činnosť. V sekcii Eurowelding sa podieľal na príprave výstavného stánku spolu so zástupcami
Slovenskej zváračskej spoločnosti a na sprievodnom seminári vystúpil s prednáškou prezident
ZSVTS p. Petráš.
12
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Mediálna propagácia vedy a techniky a činnosti ZSVTS
Na všetky podujatia, na ktorých sa organizačne podieľal
ZSVTS, boli prizývaní zástupcovia tlačových agentúr, tlače,
rozhlasu a televízie. Tlačové agentúry sú pravidelne
informované o činnosti Zväzu. Podarilo sa uskutočniť
niekoľko rozhovorov v rozhlase, televízii i na stránkach
periodickej tlače.
Publikované príspevky
Názov príspevku
Keď sa povie Európsky inžinier
Autor
Jozef Krajčovič
Certifikát Európskeho inžiniera
Jozef Krajčovič,
Dušan Driensky
Jozef Krajčovič
Naše technické školstvo má uznanie
medzinárodných inštitúcií
Aktivity ZSVTS pri príprave euroinžinierov v
SR
Návšteva generálnej riaditeľky Sekcie vedy
a techniky MŠVVŠ SR ,RNDr. Marty
Cimbákovej na zasadnutí Rady Zväzu
slovenských vedeckotechnických spoločností
FÓRUM ZSVTS 2012
Workshop „Euroinžinieri na Slovensku“ a
odovzdanie 100-ho diplomu EUR ING na
Slovensku
Slávnostný galavečer odovzdávania ocenení
MŠVVaŠ za vedu a techniku 2012
Robert Brežný
Publikované v
Radikál, 2011/2012, č. 2,
str. 14
Spektrum, máj 2012, č. 9,
str. 5
www.hnonline.sk
(internetový časopis),
február 2012
Zborník Cestná konferencia
2012
TASR, SITA - 27.4.2012
Robert Brežný
Robert Brežný
TASR, SITA - 21.5.2012
TASR, SITA - 9.11.2012
STV1
STV1, 25.11.2012 o 21:00
hod
Dušan Petráš
Propagácia na webstránke ZSVTS (www.zsvts.sk)
Webstránka ZSVTS má osobitné miesto v propagácii činnosti Zväzu a jeho členských organizácií.
Po rekonštrukcii stránky v roku 2011 sa neustále zvyšuje jej návštevnosť a stránka sa tak stáva
hlavným informačným kanálom, ktorý spája Zväz so širšou verejnosťou. Redaktorskú funkciu
webstránky prevzala tajomníčka ZSVTS p. Andrea Hačkóová. Webstránka je aktualizovaná
prakticky denne a prináša najnovšie informácie o akciách usporadúvaných Zväzom a členskými
vedeckotechnickými spoločnosťami, o udelených oceneniach, ďalej informácie pre záujemcov
o titul EUR ING. V internetovej komunikácii Zväz spolupracuje aj s partnerskými organizáciami,
predovšetkým Centrom vedecko-technických informácií SR, ktorý je gestorom projektu
„Osobnosti vedy a techniky na Slovensku“ a prevádzkovateľom portálu www.osobnostivedy.sk.
13
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Oceňujeme osobnosti vedy a techniky
Tým, že Zväz udeľuje ocenenia za prácu pre vedecko-technickú komunitu, za výsledky vo vede
a technike, za propagovanie vedy, techniky a vzdelávania, za medzinárodnú spoluprácu v oblasti
vedy a techniky, jednoznačne prispieva k ďalšej popularizácii vedy, techniky, poznávania,
celoživotného vzdelávania, podpore domáceho i zahraničného odborného partnerstva. V roku
2012 sme udelili nasledovné ocenenia:
Propagátor vedy a techniky ZSVTS:
Ing. Eugénia Kiselyová zo Slovenskej stavebnej vedeckotechnickej spoločnosti,
RNDr. Pavol Klucho, zo Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku
prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc., zo Slovenskej cestnej spoločnosti
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii za celoživotné zásluhy v oblasti
vedy a techniky. Na návrh Zväzu bolo toto ocenenie udelené pánovi akademikovi Ivanovi
Planderovi, predsedovi Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky, ktoré mu
odovzdal pán Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na slávnostnom galavečere
v kongresovej sále INCHEBA.
Pamätná plaketa k 20. výročiu vzniku ZSVTS
Ing. Eugénia Kiselyová zo Slovenskej stavebnej vedeckotechnickej spoločnosti
doc. Ing. Karol Ferstl, PhD. zo Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia
prof. Ing. Vladimír Zapletal, CSc. zo Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie
Plaketa za rozvoj spolupráce
Ing. Vojtěch Kocourek, CSc., zo Společnosti dopravy ČSVTS
Zlatá medaila ZSVTS
Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. z Územného koordinačného centra ZSVTS Košice
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD. z Územného koordinačného centra ZSVTS Banská Bystrica
doc. Ing. Milan Čomaj, PhD. zo Slovenskej zváračskej spoločnosti
Ing. Dušan Ferianc zo Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov
Ing. Jozef Frankovský zo Slovenskej baníckej spoločnosti
Ing. František Hlaváč z Územného koordinačného centra ZSVTS Banská Bystrica
prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc. zo Slov. spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku
Ing. Juraj Chovan zo Slovenskej stavebnej vedeckotechnickej spoločnosti
prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc. zo Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie
Ing. Vojtech Porubčan zo Slovenskej lesníckej spoločnosti
Ing. Ján Šedivý, CSc. zo Slovenskej cestnej spoločnosti
Ing. Jaroslav Šottník, PhD. zo Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia
prof. Ing. Pavol Vojtaník, DrSc. zo Slovenskej magnetickej spoločnosti
Strieborná medaila ZSVTS
Ing. Ján Bavlšík zo Slovenskej lesníckej spoločnosti
Ing. Marta Bielková, CSc. zo Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy
Ing. Vladimír Budinský zo Slovenskej cestnej spoločnosti
Ing. Gabriel Dravecký zo Slovenskej spoločnosti údržby
Ing. Karol Feik zo Slovenskej nukleárnej spoločnosti
14
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Ing. Vladimír Kozák zo Slovenskej cestnej spoločnosti
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. zo Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy
Ing. Jaromír Markovič, PhD. zo Slovenskej metrologickej spoločnosti
Ing. Viktor Mazúr zo Slovenskej spoločnosti pre techniku v zdravotníctve
Ing. Iveta Paldanová zo Slovenskej spoločnosti pre technickú normalizáciu
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. zo Slovenskej metrologickej spoločnosti
Ing. Milan Stančík zo Slovenskej spoločnosti pre techniku v zdravotníctve
Ing. Andrej Svatík, CSc. zo Slovenskej spoločnosti pre technickú normalizáciu
Ing. Emil Vido zo Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti
Čestné uznanie ZSVTS
Ing. Elena Beňová zo Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov
Ing. Jozef Daniel zo Slovenskej baníckej spoločnosti
pani Eva Dekanová zo Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy
PhDr. Viera Grenčíková zo Spoločnosti pre uplatnenie žien vo vede a technike na Slovensku
doc. Mgr. Ing. Adriana Horníková, PhD. zo Spotrebiteľského inštitútu
Ing. Rudolf Huna zo Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti
Ing. Miroslav Jakabovič zo Slovenskej nukleárnej spoločnosti
Ing. Roman Jedlička z Asociácie technických diagnostikov SR
Ing. Martin Kendra, PhD. zo Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti dopravy
Ing. Renáta Kozmová zo Slovenskej zváračskej spoločnosti
Ing. Arpád Lőrincz, PhD. zo Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce
Ing. Darina Matyašová z Územného koordinačného centra ZSVTS Banská Bystrica
Ing. Andrej Mašlonka zo Slovenskej zváračskej spoločnosti
Ing. Peter Márton, PhD. zo Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti dopravy
Ing. Ivan Mikulecký, CSc. zo Slovenskej metrologickej spoločnosti
PaedDr. Milan Ponický z Územného koordinačného centra ZSVTS Banská Bystrica
Ing. Katarína Pupáková zo Slovenskej zváračskej spoločnosti
doc. Ing. Dušan Praslička, PhD. zo Slovenskej magnetickej spoločnosti
pán Michal Ráchela z Územného koordinačného centra ZSVTS Košice
Ing. Marko Rentka zo Slovenskej spoločnosti údržby
prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. zo Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce
doc. Ing. Pavol Sejč, PhD. zo Slovenskej zváračskej spoločnosti
Ing. Jana Staroňová zo Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti
Bc. Ivan Wlachovský zo Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti dopravy
Podporujeme vzdelávanie
Členská základňa Zväzu predstavuje mohutný vedomostný potenciál z najrôznejších technických
disciplín. Nielen vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, ale aj ľudia z praxe, majú veľké
množstvo skúseností s odovzdávaním poznatkov iným. Šírenie poznatkov formou vzdelávacích
aktivít predstavuje dôležitú časť činnosti jednotlivých vedeckotechnických spoločností. Svedčí
o tom veľký počet kurzov, školení, odborných výcvikov, seminárov (viď Príloha), ktoré v roku
2012 tieto spoločnosti zorganizovali. Kým tieto akcie sú zamerané vysoko špecializovane, Zväz
má ambíciu poskytovať vzdelávanie všeobecnejšieho charakteru a pre širšiu verejnosť.
V prieskume o možnostiach ďalšieho rozvoja činnosti Zväzu sa členovia vyjadrili, že práve rozvoj
vzdelávacích aktivít považujú za najväčšiu príležitosť pre Zväz. Z tohto prieskumu vzišla databáza
15
Správa o činnosti ZSVTS 2012
odborníkov, ktorí sú pripravení poskytovať vzdelávacie služby. Naďalej bude Zväz využívať aj
externých školiteľov, ako napríklad pre každoročnú inštruktáž k príprave daňových priznaní,
ktorá sa konala aj v roku 2012 pre členov Zväzu a ďalších záujemcov.
Poskytujeme služby a podporu členským organizáciám
ZSVTS každoročne vyčleňuje časť príjmov na finančnú podporu činnosti členských organizácií.
V roku 2012 sa takto rozdelilo medzi členské organizácie takmer 30 000 EUR. Výška jednotlivých
príspevkov je stanovená na základe hodnotenia aktivity vedeckotechnických spoločností podľa
kritérií odsúhlasených Radou ZSVTS.
Členská organizácia ZSVTS
pridelené finančné
prostriedky (EUR)
739,9
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Slovenská banícka spoločnosť
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Slovenská strojárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie
Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť
Slovenská text., odev. a kož. VT spoločnosť
Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť
Drevársky kongres
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy
Slovenská potravinárska spoločnosť
Slovenská poľnohospodárska vedeckotech. spol.
Slovenská sklárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Slovenská spoločnosť aplik.kyber. a informatiky
Slovenská spoločnosť pre životné prostredie
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Slovenský zväz pre chlad.a klim.techniku
Slovenská zváračská spoločnosť
Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS
Slovenská lesnícka spoločnosť
Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
Slovenská cestná spoločnosť
Slov. spoločnosť pre technickú normalizáciu
Slovenská spektroskopická spoločnosť
Slov. spoločnosť pre tribológiu. a tribotechniku
Slov. asociácia pre káblové telekomunikácie
Slovenská vákuová spoločnosť
Asociácia technických diagnostikov SR
Slov. asociácia strojných inžinierov
989,9
1 329,8
194,3
1 312,7
507,4
107,6
473,9
346,1
1 043,4
364,1
1 100,7
370,8
1 039,9
655,3
785,7
354,4
1 015,7
1 594,2
1 047,0
639,1
196,6
2 028,4
312,6
1 333,6
751,2
1 458,9
482,7
256,4
196,6
509,0
347,6
16
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Slov. spoločnosť pre techniku v zdravotníctve
Slov. spoločnosť pre povrchové úpravy
Slovenská magnetická spoločnosť
Slovenská spoločnosť údržby
Spotrebiteľský inštitút
Informačná spol. pre výchovu a vzdelávanie
Spol. pre uplatnenie žien vo vede a technike
Slovenská metrologická spoločnosť
Slov. spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
Slovenská nukleárna spoločnosť
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Slov. spoločnosť pre oceľové konštrukcie
ÚKC ZSVTS Banská Bystrica
Spolu
175,8
630,1
150,0
659,7
212,1
212,1
286,8
483,2
625,0
1 232,1
667,8
264,2
405,3
29 889,8
Na propagáciu jednotlivých vedeckotechnických spoločností je k dispozícii webstránka ZSVTS,
ktorá prináša takmer denne nové informácie o pripravovaných akciách. Okrem toho webstránka
poskytuje priestor pre diskusie a výmenu názorov a prináša aj zoznam expertov a odborníkov.
Vedeckotechnické spoločnosti sú propagované aj v tlačených publikáciách vydávaných ZSVTS,
hlavne v Odbornom programe ZSVTS a v Správe o činnosti ZSVTS. Publikácie sú distribuované
na výstavách, podujatiach ZSVTS, pri osobných stretnutiach s predstaviteľmi partnerských
organizácií a pod.
ZSVTS organizuje schôdzkovú činnosť orgánov, v ktorej sú zastúpené členské vedeckotechnické
spoločnosti. V priebehu uplynulého roka sekretariát ZSVTS organizačne zabezpečil 4 zasadnutia
najvyššieho orgánu ZSVTS – Rady ZSVTS, 6 zasadnutí Predsedníctva ZSVTS, 12 zasadnutí Prezídia
ZSVTS, 4 zasadnutia Kontrolnej komisie ZSVTS, 1 zasadnutie Komisie pre investície a rozvoj
ZSVTS a 2 zasadnutia Komisie pre vedu, techniku a vzdelávanie ZSVTS.
Decembrové zasadnutie Predsedníctva a Rady ZSVTS sa uskutočnilo v novozrekonštruovaných
priestoroch Domu techniky ZSVTS a hotela Centrum v Košiciach. Bola to príležitosť presvedčiť sa,
že objekt prevzal do správy ZSVTS a funguje, pričom poskytuje možnosti pre usporadúvanie
špičkových kongresov či podujatí a tiež poskytuje komplexné služby hotelového ubytovania
a spoločenských akcií.
Zväz umožňuje svojim členským organizáciám využívať kapacity nebytových priestorov
na prenájom ako kancelárie za zvýhodnených podmienok. Kapacity prednáškových miestností sú
poskytované členských organizáciám bezplatne a prenájom prezentačnej techniky s 50%-nou
zľavou.
Vydávame publikácie
ZSVTS každoročne publikuje Odborný program ZSVTS na aktuálny rok. Odborný program ZSVTS
2012 vyšiel vo februári 2012 v náklade 840 kusov a obsahoval už tradične kontakty, podrobný
odborný program a aktuálny zoznam expertov 48 členských organizácií ZSVTS. Je to publikácia,
ktorá poukazuje na silu a vedomostný potenciál, ktorý sa skrýva za názvom ZSVTS.
17
Správa o činnosti ZSVTS 2012
V apríli 2012 bola vydaná Správa o činnosti ZSVTS za rok 2011 v náklade 100 ks. Zahŕňala všetky
dôležité informácie o dianí v ZSVTS za hodnotený rok, predovšetkým činnosť orgánov
a sekretariátu ZSVTS, zahraničné vzťahy ZSVTS, ocenenia ZSVTS, informácie o hospodárení, ako
aj o činnosti členských organizácií ZSVTS.
Na účely propagácie titulu EUR ING medzi odbornou a laickou verejnosťou, vydal ZSVTS viaceré
propagačné materiály. Informácie pre potenciálnych sponzorov boli spracované v propagačnej
brožúrke „Ponuka pre sponzorov ZSVTS“, ktorá bola distribuovaná významným spoločnostiam
a firmám na Slovensku.
Spolupracujeme so štátnymi inštitúciami a združeniami na
podporu inžinierov v SR
Pri presadzovaní záujmov našich členov je nevyhnutné spolupracovať s partnermi zo štátneho
sektoru, ako aj s inými združeniami. Táto spolupráca je založená na obojstrannej prospešnosti
a obohacuje činnosť Zväzu. Najvýznamnejšia je Dohoda o spolupráci s Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR, ktorá je výsledkom už dlhoročnej spolupráce na poli propagácie
vedy a techniky. Zmluvu, podpísanú medzi ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR pánom
Čaplovičom a prezidentom ZSVTS pánom Petrášom, slávnostne odovzdal zástupcom Zväzu pán
Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR počas jeho vystúpenia na workshope ZSVTS
konanom v Týždňa vedy a techniky 2012. S MŠVVaŠ SR spolupracujeme každoročne na
podujatiach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri oceňovaní osobností v oblasti
vedy a techniky.
Významným partnerom Zväzu je Ministerstvo životného prostredia SR, s ktorým má Zväz
podpísanú dohodu o spolupráci už od roku 2002. V hodnotenom roku obaja partneri
spolupracovali prostredníctvom svojich členských organizácií, resp. sekcií na rôznych odborných
akciách; z hľadiska Zväzu bola veľmi významná účasť i odborné vystúpenie generálneho riaditeľa
sekcie environmentálnej politiky, záležitostí EÚ a legislatívy pána Vilinoviča na celozväzovom
podujatí Fórum ZSVTS 2012.
Na podporu inžinierov a ich aktivít, Zväz spolupracoval s Klubom vedeckotechnických
žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov, s ktorým pripravil a realizoval ďalší ročník
významného podujatia na Slovensku - súťaž Vedec roka SR.
Našich inžinierov sme podporili aj v rámci spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií
SR, z ktorej vzišli aktivity na ponuku získania vzdialeného prístupu k elektronickým informačným
zdrojom jednak pre zástupcov členských organizácií ZSVTS a jednak pre členov Klubu
euroinžinierov pri ZSVTS. Uvedená možnosť vznikla vďaka projektu pod názvom „Národný
informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým
informačným zdrojom“ (NISPEZ), ktorý je spolufinancovaný európskym fondom regionálneho
rozvoja.
Zväz ponúkol spoluprácu pri získavaní certifikátu európskeho inžiniera ďalším svojim
partnerským organizáciám, ako sú Konfederácia odborových zväzov SR, Asociácia
zamestnávateľských zväzov a združení SR a Slovenský živnostenský Zväz.
18
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Medzinárodná spolupráca
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností je členom v Európskej federácii inžinierskych
zväzov - FEANI. Členstvo v tejto federácii umožňuje Zväzu podávať žiadosti na registráciu
odborníkov zo Slovenska v registri európskych inžinierov a udeľovať titul EUR ING. Sekretariát
FEANI okrem toho poskytuje informačný servis o dianí v európskych inštitúciách v oblasti vedy
a techniky. Na zasadnutie valného zhromaždenia FEANI, ktoré sa konalo 3.-4. októbra v Bruseli
bol vyslaný prezident ZSVTS.
ZSVTS udržuje kontakty aj s inžinierskymi organizáciami v okolitých štátoch v rámci
stredoeurópskej skupiny FEANI. V uplynulom roku sa konalo pravidelné stretnutie v auguste
vo Viedni, na ktorom sa zúčastnil aj prezident ZSVTS. Témou tohtoročného stretnutia bol systém
inžinierskeho vzdelávania v Rakúsku.
Obzvlášť priateľské kontakty udržujeme už tradične s predstaviteľmi Českého svazu
vědeckotechnických společností. V októbri uplynulého roka sa stretli delegácie zväzov na pôde
českého Zväzu. Od českých kolegov máme možnosť získať skúsenosti s vydávaním inžinierskej
karty (ENG Card), ktoré sa tento rok rozbieha v 9 krajinách Európy včítane Českej republiky.
V budúcnosti chceme postupovať koordinovane v rámci iniciatív FEANI.
Organizačnou zložkou ZSVTS je aj Slovenský národný komitét FEANI a Slovenský monitorovací
komitét FEANI, v ktorom majú zastúpenie technické univerzity, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu, odborné komory, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Na svojich stretnutiach v máji a novembri
2012 hodnotili členovia komitétov vývoj počtu euroinžinierov na Slovensku a zaoberali sa
opatreniami pre lepšiu propagáciu titulu EUR ING v odbornej verejnosti.
Aj v minulom roku sa konal zahraničný tematický
zájazd pre členov ZSVTS pod názvom
„Vysokohorské prečerpávacie elektrárne, cesty,
životné prostredie“. Trasa zájazdu viedla
miestami v Rakúsku, ktoré sú zaujímavé nielen
z technického, ale aj turistického hľadiska, ako
napríklad Schladming, Dachstein, Alpendorf,
Kaprun, Zell am See, mestá Klagenfurt a Graz.
Vrcholom pracovnej cesty bola exkurzia do kaprunských hydroelektrární. Nielen odborníkov
na cestné stavby zaujala panoramatická Grossglocknerstrasse Na tematickom zájazde sa
zúčastnilo celkom 28 členov Rady a členských organizácií ZSVTS. Organizačným gestorom bola
Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť.
Európa potrebuje euroinžinierov
Náš ZSVTS ako jediná inštitúcia v SR môže podávať návrhy na získanie prestížneho titulu
Európsky inžinier – EUR ING. Táto možnosť je daná členstvom Slovenského národného komitétu
FEANI zriadeného pri ZSVTS v Európskej inžinierskej federácii – FEANI. Titul EUR ING umožňuje
absolventom technických univerzít na Slovensku uznanie ich profesionálnych, spoločenských
i etických kvalít doma i v zahraničí a zrovnoprávňuje ich postavenie na trhu práce v Európe
19
Správa o činnosti ZSVTS 2012
i v zámorí. Podporuje širokú mobilitu našich odborníkov; z našich prameňov vieme
o významných pozíciách, ktoré zastávajú slovenskí inžinieri. Slovenská republika má svoje
zastúpenie vo FEANI od roku 1995; prvé diplomy euroinžiniera na Slovensku boli odovzdané
v roku 1997. Do dnešného dňa má Slovenská republika 101 nositeľov titulu euroinžinier. Vývoj
počtu získaných titulov EUR ING za celé obdobie členstva SR vo FEANI je znázornený
v nasledovnom grafe:
120
100
20
80
15
60
10
40
5
počet EUR ING kumul.
počet EUR ING jednotlivo
25
jednotlivo
kumulatívne
20
0
2012
2010
2011
2009
2007
2008
2006
2004
2005
2003
2001
2002
1999
2000
1998
1997
0
Pre ilustráciu v Európe je viac ako 31 tisíc držiteľov certifikátu EUR ING, z toho napr. vo Veľkej
Británii viac ako 15 000, viac ako 3 500 v Španielsku, viac ako 2 600 v Nemecku a vo Francúzsku,
viac ako 1 300 v Írsku, vo Švajčiarsku 880, Česku 106, a pod (Zdroj: EMC FEANI).
100000
15618
10000
1000
3690
2674
2719
1315
880 683
652 635
386 336 317 317 307 298
190 186 180
100
106 103 101
75 67
38 37 33
17
10
5
1
GB ES DE FR IE CH FI HU NL AT DK BE SE GR PL NO MT RO CZ SI SK CY PT BG EE LU IS RU
Z hľadiska jednak informovanosti o výhodách uvedeného titulu, i z pohľadu spoločných aktivít,
vzniklo z iniciatívy ZSVTS zoskupenie slovenských euroinžinierov pod názvom Klub euroinžineirov
SR pri ZSVTS, ktorý bol oficiálne založený v decembri 2012 ako organizačná zložka Zväzu.
Členovia schválili Štatút Klubu a za predsedu Klubu zvolili Ing. Michala Minára, PhD., EUR ING.
Počas roka 2012 Klub realizoval niekoľko stretnutí, významné boli tiež odborné exkurzie.
Uskutočnila sa návšteva automobilky Volkswagen Slovensko v Bratislave - Devínskej Novej Vsi;
významná bola exkurzia do Atómovej elektrárne v Mochovciach (na obrázku). Obe exkurzie boli
účastníkmi veľmi pozitívne hodnotené.
20
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Hospodárime s majetkom na prospech členských organizácií
Na priamu podporu činnosti Zväzu a členských organizácií sa v roku 2012 vynaložilo 53 558 EUR,
čo zahrňuje diferencované dotácie na činnosť členských organizácií v celkovej výške 29 961 EUR
a náklady na schôdzkovú činnosť orgánov, cestovné a reprezentačné náklady pre funkcionárov.
Pokračujúce úsporné opatrenia mali za následok dramatické zníženie nákladov na služby (ročne
38 000 EUR oproti 2010), osobných nákladov (ročne 63 000 EUR oproti 2010). Klesli aj náklady
na energie vďaka plynovej kotolni v Dome ZSVTS vybudovanej v roku 2010 (úspora 21 000 EUR
ročne). Úspory sa dosiahli jednak revíziou nevýhodných dodávateľských zmlúv, najmä rôznych
poradenských služieb, a jednak zvýšenie profesionality a efektívnosti práce na všetkých úsekoch,
odbúranie neproduktívnych činností.
Štruktúra prevádzkových nákladov ZSVTS v roku 2012
Nákladové stredisko
Sekretariát ZSVTS
suma 124 309 EUR
Orgány a členské organizácie ZSVTS
suma 53 558 EUR
Náklady(EUR)
100 242
8 198
7 995
5 996
825
272
781
29 961
21 182
Majetok Koceľova
suma 43 656 EUR
Majetok Košice
suma 59 130 EUR
Majetok B. Bystrica
suma 5 003 EUR
2 415
17 139
13 298
10 436
2 783
44 110
12 907
2 113
5 003
Nákladová položka
osobné náklady
opravy, telefóny, IT, dane,
poplatky, auto
právne služby
materiály
repre
podujatia ZSVTS a iné
priame príspevky členským
organizáciám
schôdzková činnosť,
cestovné, repre
podujatia ZSVTS, FEANI
služby (upratovanie,
odpad, revízie)
energie
dane, poistenie, poplatky
materiály
nákup inventáru, opravy
dane, poistenie, poplatky
služby, cestovné
dane, poistenie, poplatky
Príjmy Zväzu boli aj v roku 2012 založené hlavne na príjmoch z prenájmu a využívania majetku
v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici.
Objekt na Partizánskej ulici v Banskej Bystrici bol dlhodobo stratový. Navyše nijako neprispieval
k napĺňaniu poslania Zväzu a nemal v tomto smere žiaden potenciál. Objekt bol v kritickom stave
a predstavoval akútne bezpečnostné riziká. Z týchto dôvodov orgány Zväzu rozhodli o jeho
odpredaji, ktorý sa uskutočnil v máji 2012.
Udalosťou, ktorá mala najväčší dopad na príjmy ZSVTS v roku 2012, bolo ukončenie nájomného
vzťahu so spoločnosťou Hotel Centrum Dom techniky ZSVTS, s.r.o, ktorá prevádzkovala objekt
21
Správa o činnosti ZSVTS 2012
hotela Centrum a Domu techniky ZSVTS v Košiciach od apríla 2008. Tok príjmov z tohto nájmu
mal v posledných rokoch klesajúcu tendenciu a prakticky sa zastavil v druhej polovici roku 2011.
Nájomca objektu niekoľko rokov zápasil s platobnou neschopnosťou, a to aj napriek veľkým
úľavám na nájomnom zakotveným v dodatkoch z rokov 2009-2010 k nájomnej zmluve.
Ukončenie nájomného vzťahu sa stalo skutočnosťou v januári 2012.
Využitie objektov vo vlastníctve ZSVTS
Lokalita
Bratislava
Objekt
Dom ZSVTS,
Koceľova ulica
Hotel Centrum
Využitie
sídlo ZSVTS,
prenájom nebytových
priestorov
hotelové ubytovanie,
reštauračné služby
Košice
Dom techniky ZSVTS
Dom techniky,
Kukučínova ulica
prenájom nebytových
priestorov
prenájom nebytových
priestorov
Banská Bystrica
Prevádzková budova,
Partizánska ulica
uzavretá od októbra
2011 (odpredaná v máji
2012)
Prevádzkovateľ
ZSVTS
Dom techniky ZSVTS
KE, s.r.o (majetková
účasť ZSVTS 100%)
Dom techniky ZSVTS
Bratislava, s.r.o.
(majetková účasť
ZSVTS 100%)
Vo februári 2012 sa konalo vypratanie a prevzatie objektu, ako aj inventúra pohľadávok ZSVTS.
Výsledkom je pohľadávka ZSVTS voči bývalému nájomcovi vo výške 91 785,51 EUR, ktorá
pozostáva z dlhu na nájomnom bez úrokov z omeškania, z nesplatenej časti úveru, za ktorý
ZSVTS prevzal záruku a z hodnoty chýbajúceho inventáru.
Po prevzatí objektu hotela Centrum a Domu techniky bolo prioritnou úlohou čo najskôr obnoviť
prevádzku. Za tým účelom bola vo februári založená spoločnosť Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.,
v ktorej je ZSVTS jediným spoločníkom. Prostredníctvom tejto spoločnosti prevádzkuje ZSVTS od
februára 2012 hotel Centrum a Dom techniky v Košiciach.
V objekte sa vykonala v mesiacoch marec-máj 2012 rekonštrukcia a v priebehu ďalších mesiacov
sa podarilo personálne vybudovať spoločnosť, ktorá dokázala naplno rozvinúť podnikateľské
aktivity (hotel, reštaurácia, spoločenské podujatia, výstavy), čoho výsledkom bolo, že v druhom
polroku 2012 už objekt priniesol Zväzu čisté príjmy vo výške 32 000 EUR.
Hospodárenie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností sa takto odohráva v holdingovom usporiadaní. Úlohu materskej spoločnosti má ZSVTS, ktorý je samostatným subjektom
a riadi hospodárenie dvoch dcérskych spoločností, v ktorých je jediným spoločníkom (Dom
techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o. a Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.).
Pôvodný finančný plán na rok 2012 bol nastavený na celkový pozitívny prevádzkový hospodársky
výsledok. Po prevzatí hotela Centrum pod správu ZSVTS vznikla nová situácia, keď bolo treba
vziať do úvahy výpadok príjmov z nájmu v prechodnom období (cca 50 000 EUR) a nutné
náklady na rekonštrukciu a obnovu prevádzky objektu (cca 45 000 EUR). Po revízii konsolidovaný
finančný plán počítal s celkovou prevádzkovou stratou -91 743 EUR.
22
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Skutočný prevádzkový výsledok troch účtovných jednotiek spolu za rok 2012 bol -125 171 EUR,
čo bolo spôsobené vyššími nákupmi inventáru v hoteli Košice (o cca 30 000 EUR na účet DT KE)
a vyšším negatívnym výsledkom hospodárenia DT ZSVTS Bratislava ako predpokladal plán
(o 9 000 EUR oproti plánu).
Celková bilancia prevádzkových výsledkov roku 2012
ZSVTS
plán
prev. náklady*
prev. výnosy
prev. výsledok
DT KE
skut
DT BA
SPOLU
ZSVTS+DT
plán
skut
plán
skut
plán
skut
345 520
285 196
409 437
493 576
33 960
40 328
788 917
831 986
282 680
260 317
390 494
412 558
24 000
21 055
697 174
706 816
-62 840
-24 880
-18 943
-81 018
-9 960
-19 273
-91 743
-125 171
*Prevádzkové náklady nezahŕňajú odpisy, náklady na nákup investičného majetku, na tvorbu opravných položiek,
zostatková hodnota predaného majetku (skupina účtov 55). Prevádzkové výnosy nezahŕňajú príjmy z predaja
majetku.
Aj napriek vynúteným nákladom na rekonštrukciu a doplnenie inventáru v Košiciach sa ďalej
znížil tlak na rezervy finančnej hotovosti Zväzu. Negatívny prevádzkový cashflow sa znížil
z -377 000 EUR (v roku 2010) na -86 000 EUR (rok 2012). Výsledky hospodárenia v 2. polroku
2012 už ukazujú, že pomery v Košiciach sú konsolidované, podnikateľské činnosti sa rozvíjajú
podľa plánu a sú vytvorené podmienky, aby prínos pre ekonomiku ZSVTS dosiahol 200 000 EUR
ročne.
Prevádzkový tok hotovosti (cashflow)
100 000
50 000
0
-50 000
-100 000
-150 000
-200 000
-250 000
-300 000
-350 000
-400 000
2011
2012
Prínos DTKE pre ZSVTS
2013
300000
36420
250000
200000
-86605
EUR
EUR
2010
150000
100000
-217185
50000
0
2009
-377 764
2010
2011
2012
plán 2013
Aktivity členských organizácií
302 - Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Slovenská vodohospodárska spoločnosť v roku 2012 zorganizovala viacero odborných podujatí. Medzi
najvýznamnejšie patril 40. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou „Nové analytické metódy v chémii vody HYDROCHÉMIA 2012“. Jej cieľom bolo vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti analytiky
vôd a hydrochémie doma a v zahraničí. Počas dvoch rokovacích dní bolo na konferencii prezentovaných 30
prednášok a 4 postery a bol vytvorený priestor na odborné diskusie. Príspevky z konferencie sú publikované
v zborníku prednášok a súčasne bolo zhotovené CD s pdf-verziami zborníkov za celé 40-ročné obdobie.
Ďalej to bol „Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií“, v rámci ktorého sa účastníci oboznámili
so situáciou v JE Černobyl po 26 rokoch, s aktualitami v cyklotrónovom centre, s metódami stanovenia vybraných
rádiochemických ukazovateľov kvality vody, s monitoringom životného prostredia v SR za rok 2011 a inými témami.
V Tatranskej Štrbe sa zase konal „Odborný seminár k Svetovému dňu vody“, ktorý bol zameraný na nosnú tému
Svetového dňa vody – voda a potraviny vo svete i u nás, projektom protipovodňovej ochrany po roku 2010 a kvalite
povrchových vôd v povodí Dunajca a Popradu.
23
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Spoločnosť sa v hodnotenom období podieľala aj na organizovaní tradičných konferencií mladých odborníkov –
„14. konferencia mladých meteorológov a klimatológov“, „24. konferencia mladých hydrológov“ a „11. konferencia
mladých vodohospodárov“. Z konferencií bol vydaný elektronický zborník.
Koncom roka sa v Bratislave uskutočnila výročná konferencia spoločnosti, na ktorej bol zvolený nový výkonný
výbor a hospodárska komisia.
303 – Slovenská banícka spoločnosť
Hlavnou odbornou akciou Slovenskej baníckej spoločnosti v hodnotenom období bola medzinárodná konferencia
„Progresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia“, ktorá sa
konala v novembri v Demänovskej doline a zúčastnilo sa jej 76 špecialistov, z toho 20 zo zahraničia. Na konferencii
sa prezentovala riaditeľka Európskej organizácie EUROMINES, predstavitelia družobných spoločností zo zahraničia,
ako aj vedúci funkcionári stredoeurópskych banských inštitúcií.
Zahraničná spolupráca pokračovala so Spoločnosťou inžinierov a technikov baníctva Poľska, Banícko-hutníckou
akadémiou v Krakove, Ústavom akadémie vied Poľska pre baníctvo a energetiku, s Banícko-Hutníckou spoločnosťou
Maďarska (OMBKE), s Maďarským banským a geologickým úradom, Ťažobnou úniou ČR, Euromines-om, MoravskoSliezskou baníckou spoločnosťou, Českým banským úradom a ďalšími spoločnosťami. Zástupcovia spoločnosti sa
zúčastnili rokovaní s európskou organizáciou „The Council of European Geodetic Surveyors“, svetovou organizáciou
International Society for Rock Mechanics a Svetovými baníckymi kongresmi.
305 – Slovenská elektrotechnická spoločnosť
V roku 2012 organizovala SES celkom 24 odborných podujatí, vydala 7 zborníkov a ďalšie 3 odborné publikácie
a prevádzkovala webové stránky SES. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili: vedecká konferencia mladých
výskumníkov „SCYR 2012“ (máj, Košice), konferencia „Nové smery v spracovaní signálov XI (New Trends in Signal
Processing 2012)“ (máj, Tatranské Zruby), VI. ročník medzinárodnej konferencie „Nová technika a služby
v telekomunikáciách SR a ČR NoTeS 2012“ organizovaná v spolupráci Českou vědeckotechnickou společností spojů
(máj, Banská Bystrica) a vedecká konferencia „ALER 2012 – Alternatívne zdroje energie“ (október, Liptovský Ján).
Významné bolo aj sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené
so slávnostným odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2011, ktoré sa konalo v máji vo Výskumnom ústave spojov
v Banskej Bystrici.
Spoločnosť každoročne organizuje súťaže Zenit, tento rok to bol už 28. ročník súťaže v mikroelektronike
a v programovaní a konal sa vo februári na Strednej odbornej škole v Košiciach-Šaci.
SES a MDVRR SR udeľujú každoročne na podporu rozvoja telekomunikácií na Slovensku a tvorivej činnosti
mladých vedeckých a technických pracovníkov v telekomunikáciách „Cenu Jozefa Murgaša“ spojenú s finančným
ohodnotením. Cena sa udeľuje za publikovanie pôvodného teoretického príspevku, využitie pôvodného
teoretického príspevku alebo využitie nových poznatkov zo zahraničia podporujúceho rozvoj elektronických
komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku.
306 – Slovenská strojárska spoločnosť
V roku 2012 spoločnosť podporila workshop „Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2012 - ARTEP 2012“, ktorý
sa konal vo februári v Starej Lesnej za účasti 80 delegátov, z toho 21 zo zahraničia. Spoločnosť zorganizovala
13. medzinárodnú vedeckú konferenciu „TRANSFER 2012 - Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi“, ktorá
sa uskutočnila v októbri v Častej – Papierničke so 65 účastníkmi. Z konferencie bol vydaný zborník na CD.
Z ostatnej činnosti spoločnosti možno spomenúť účasť na strojárskych výstavách v Brne a Nitre a publikačnú
činnosť v odborných materiáloch a zborníkoch.
307 – Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie
Spoločnosť, jej odborné skupiny a pobočky, v hodnotenom období pripravili 11 konferencií, seminárov
a sympózií spolu so 700 účastníkmi, ktoré sa konali v Bratislave ako aj iných slovenských mestách.
Z týchto podujatí boli vydané zborníky prednášok v tlačenej forme i na CD.
Najvýznamnejším podujatím bolo už 32. medzinárodné sympózium „Industrial Toxicology 2012“, ktoré sa konalo
v júni vo Svite a medzinárodná konferencia „Prevádzková spoľahlivosť výrobných zariadení v chemickom priemysle
a energetike“ v novembri v Bratislave. Spoločnosť spoluorganizovala aj „54. medzinárodnú galvanickú konferenciu“
v Kočovciach.
SSPCH sa zúčastňuje na vydávaní viacerých periodík a časopisov (Vlákna a textil, Maneko), ako aj na realizácií
projektov VEGA, KEGA a iných.
24
Správa o činnosti ZSVTS 2012
308 - Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Činnosť Slovenskej stavebnej vedecko-technickej spoločnosti bola aj v roku 2012 orientovaná na organizovanie
rôznych odborných podujatí. V marci sa konala už 19. konferencia „Teória a konštrukcie pozemných stavieb.
Dvadsať rokov zatepľovania na Slovensku a nové požiadavky“ ako sprievodné podujatie medzinárodného veľtrhu
CONECO 2012 v Bratislave. Konferencie sa zúčastnilo 119 účastníkov a 33 prednášateľov. Z konferencie bol vydaný
zborník referátov. Konferencia „Obnova bytových domov z pohľadu stavebného dozoru 2012“ sa konala v októbri
v Bratislave za účasti 85 odborníkov.
Spoločnosť pripravila aj jeden seminár „Energeticky úsporné okná a ich kvalita“, ktorý sa konal v máji
v Modre-Piesok. Seminára sa zúčastnilo 61 osôb a prednášky boli publikované v periodiku OKNOviny.
V priebehu roka sa členovia spoločnosti zúčastnili viacerých tematických exkurzií, ktoré boli zamerané
na stavebné slohy, rekreačné objekty, pivnice, mosty, cesty novostavby, viadukty, elektrárne a iné. V apríli to bola
exkurzia do Eisenstdadtu a Oggau (20 účastníkov), v máji-júni exkurzia do Nemecka a Holandska (9 účastníkov),
v novembri návšteva Rakúska (29 účastníkov) a v septembri exkurzia do Rakúska, Nemecka, Holandska, Škótska
a Anglicka (19 účastníkov).
309 – Slovenská textilná, odevná a kožiarska vedeckotechnická spoločnosť
V hodnotenom období sa činnosť spoločnosti sústreďovala najmä na aktiváciu členskej základe
a hľadanie potenciálnych členov z radov mládeže a prostredia malých podnikateľov. Toto úsilie vyvrcholilo
do organizácie seminára „Využívanie CAM systémov v obuvníckom priemysle, čalúnnictve a dekoratívnej výzdobe
interiérov“ za účasti vedecko-technických pracovníkov a odbornej verejnosti.
310 - Slovenská silkátová vedeckotechnická spoločnosť
Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť v hodnotenom období zrealizovala viacero podujatí. Bola
spoluorganizátorom dvoch konferencií: „Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental
Applications“ v máji v Drážďanoch a „Spinel nitrides and related materials“ v septembri v Rüdesheim, SRN. Okrem
toho uskutočnila viaceré semináre: „Seminár o elektrónovej mikroskopii“ a „Úvod do progresívnej keramiky 1. a 2.
časť“ v novembri a seminár „Príprava keramických materiálov“ v decembri 2012.
V roku 2012 sa uskutočnil ôsmy ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu, ktorú vyhrala Ing. Eva Suržinová
z Hutníckej Fakulty TU v Košiciach.
SSiVTS je členom Európskej keramickej spoločnosti (ECerS).
311 – Drevársky kongres
Činnosť Drevárskeho kongresu je zameraná na zvyšovanie úrovne vedy a techniky, šíreniu vedecko-technických
poznatkov a rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti spracovania dreva a jeho využitia.
V apríli 2012 vo Zvolene Drevársky kongres zorganizoval medzinárodnú konferenciu „Drevostavby
a ekologické bývanie“ (70 účastníkov), v máji to bolo 9. sympózium s medzinárodnou účasťou „Nábytok 2012“
(43 účastníkov).
Spoločnosť bola spoluorganizátorom už 53. ročníka fakultného kola ŠVOČ, ktorého sa zúčastnilo do 50 osôb.
Členovia spoločnosti počas roka vypracovali 3 odborné expertízy pre viaceré organizácie.
312 - Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy
V priebehu roka 2012 spoločnosť zorganizovala tri veľké konferencie. Prvá - „Súčasnosť a budúcnosť odvetvia
železničnej elektrotechniky“ sa zaoberala problematikou železničnej elektrotechniky a uskutočnila sa v apríli
v Strečne. Druhá konferencia „Horizonty železničnej dopravy“ bola zorganizovaná spolu s Klubom železničiarov
v Žiline (súčasť spoločnosti) a Katedrou železničnej dopravy ŽU Žilina. Tretia konferencia „Integrovaná doprava“ sa
tradične zaoberala problematikou osobnej dopravy a prepravy v aglomeráciách. Na tejto konferencii bolo prijaté
odporučenie ministrovi dopravy ako urýchliť zavedenie integrovanej dopravy v Košickom a Bratislavskom regióne.
Skupina mladých nadšencov z klubu spoločnosti v Žiline umožňuje najmä školskej mládeži, ale aj účastníkom
dopravných kurzov zoznámiť sa s železničnou prevádzkou na modelovej železnici. V dopravnej sále dĺžky viac ako
50 m je umiestnených 5 staníc a dispečerské pracovisko.
Začala sa rozvíjať medzinárodná spolupráca, hlavne s organizáciou železničiarov v Srbsku (Društvo diplomiranih
inženjera saobračaja Srbije). Niektorí členovia spoločnosti prednášali na odborných podujatiach v zahraničí (napr.
v Štetíne a v Salzburgu).
25
Správa o činnosti ZSVTS 2012
313 – Slovenská potravinárska spoločnosť
Spoločnosť v roku 2012 pokračovala v organizovaní akreditovaných kurzov senzorického hodnotenia potravín,
kozmetických výrobkov a obalov. Kurzy prebiehali v špeciálnom senzorickom laboratóriu FCHPT STU Bratislava.
Frekventanti kurzu po preskúšaní a po splnení predpísaných kritérií dostali Osvedčenie o absolvovaní
akreditovaného kurzu.
Konkrétne išlo o tieto kurzy: v januári „Kurz senzorického hodnotenia vína“ , v marci a máji to boli „Kurzy
senzorického hodnotenia destilátov“, v apríli „Senzorické hodnotenie obalov a obalových materiálov“, v máji
a novembri „Kurz senzorického hodnotenia potravín“ a v decembri „Senzorický kurz vína“.
Celkove úspešne ukončilo v 8 kurzoch a získalo Osvedčenie o úspešnom absolvovaním kurzu 101 frekventantov.
314 – Slovenská poľnohospodárska vedeckotechnická spoločnosť
Hlavnou činnosťou Slovenskej poľnohospodárskej vedeckotechnickej spoločnosti v roku 2012 boli odbornovzdelávacie akcie, z ktorých najvýznamnejšou bola XIX. konferencia s medzinárodnou účasťou „Nové poznatky
z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín“, so zameraním na nové šľachtiteľské, analytické technológie
a produkty šľachtenia. Ďalšími významnými podujatiami boli seminár „Detekcia a identifikácia rastlinných
patogénov“ a školenie „Kontrola kvality rastlinných komodít, krmív a zdravotného stavu rastlín s použitím
molekulárno-biologických skúšobných metód“. Obe podujatia boli zamerané na aktuálnu problematiku
fytosanitárnej kontroly a bezpečnosti primárneho potravinového reťazca z pohľadu biologickej kvality
a nezávadnosti rastlinnej produkcie, autenticity a homogenity odrôd, osív a sadív, prítomnosti GMO a patogénov
v rastlinných komoditách, krmivách a bioproduktoch.
Spoločnosť v roku 2012 zorganizovala svoju významnú vzdelávaciu aktivitu - 28. Pofestivalové premietanie
vybraných filmov 28. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2011, pod názvom "Agrofilm pre prax",
a to v 14 mestách po celej SR, kde sa uskutočnilo spolu cca 200 projekcií AFPP – najmä na odborných školách,
univerzitách, vo vzdelávacích centrách, výskumných a šľachtiteľských ústavoch a výrobných podnikoch. Aktivita
pokračovala novým ročníkom koncom roka 2012 v Bratislave, ktorý sa tentoraz zameral na premietanie vybraných
filmov z doterajších ročníkov MFF Agrofilm z fytosanitárnej oblasti, výživy rastlín a biotechnológií a spojené
s odborným výkladom a diskusiou. Celkový počet účastníkov pofestivalového premietania bol cca 7 tisíc prevažne
mladých divákov.
315 - Slovenská vedeckotechnická spoločnosť pre obchod a cestovný ruch
Činnosť spoločnosti bola v roku 2012 zameraná na vytváranie a koordináciu činností mnohých organizácií, ktoré
v poslednom období pôsobia v SR v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Spoločnosť zamerala svoju
pozornosť najmä na spoluprácu pri príprave a účasti na odborných seminároch a konferenciách organizovaných
zväzmi a spoločnosťami, ktoré pôsobia v oblasti obchodu a cestovného ruchu.
316 – Slovenská sklárska spoločnosť
Slovenská sklárska spoločnosť v roku 2012 zorganizovala 2 semináre pod názvom „Besedy o skle pod
Trenčianskym hradom“ s úvodnými prednáškami: „Zrod slovenského skla – Sklárne stredného Slovenska“ a „Vrstvy
na skle so špeciálnymi vlastnosťami pripravené metódou sól – gél“.
V rámci podpory stredného školstva bola udelená abiturientska cena JTF-P najlepšiemu študentovi Strednej
sklárskej školy v Lednických Rovniach.
Spoločnosť aktívne pôsobí v Európskej sklárskej spoločnosti (ESG) a Medzinárodnej sklárskej spoločnosti (ICG).
Zástupca SSS sa zúčastnil na zasadnutiach ICG v Istanbule, Maastrichte, Prahe a na zasadnutiach ESG v Maastrichte.
317 – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Odborné aktivity Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov v roku 2012 boli zamerané najmä
na organizáciu seminárov a konferencií. V máji sa konali v poradí už „XVIII. medzinárodné česko – slovensko –
poľské geodetické dni“, ktorých pravidelná rotácia sa zabezpečuje s partnerským Českým svazem geodetů a
kartografů - ČSGK a Stowarzysením Geodetów Polskich. V tomto roku sa konali v Čechách a zúčastnilo sa ich vyše
160 delegátov.
Na informovanie širokej odbornej verejnosti o výsledkoch spojených s vývojom a zavedením realizácie JTSK03
do praxe a napomôcť pri riešení tejto problematiky sa pre veľký záujem usporiadali semináre „Digitálne mapy
katastra a JTSK03“ v troch mestách na Slovensku. V Košiciach sa seminára zúčastnilo vyše 118 hostí, v Žiline 114
a v Bratislave cez 178 účastníkov.
26
Správa o činnosti ZSVTS 2012
V októbri sa v Tatranskej Lomnici konala medzinárodná konferencia „Geodézia, kartografia a geografické
informačné systémy 2012“ v úzkej súčinnosti s fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach. Bol vydaný zborník
abstraktov vrátane CD nosiča s príspevkami a celkovo sa konferencie zúčastnilo cez 112 účastníkov. Súčasťou
konferencie bola aj exkurzia na SHMÚ Skalnaté Pleso a do Starej Lesnej.
September 2012 patril jubilejným 20. slovenským geodetickým dňom, ktorých hlavným organizátorom je Komora
geodetov a kartografov a SSGK, a ktoré sa opäť konali v Žiline. Záujem prejavilo cez 523 účastníkov. Bol vydaný
zborník abstraktov vrátane CD nosiča s príspevkami.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov ZSVTS je členom Medzinárodnej federácie geodetov (FIG).
318 – Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky v hodnotenom období usporiadala medzinárodné
konferenciu: „13.International Carpathian Control Conference – ICCC 2012“, ktorá sa konala v máji v Podbanskom
a zúčastnilo sa jej 130 odborníkov, medzinárodný kongres „Logistický kongres CLC 2012“, ktorý sa konal v novembri
v Jeseníku za účasti 173 odborníkov a konferenciu „CSE 2012“, ktorá sa konala v októbri v Starej Lesnej za účasti 36
delegátov.
Okrem týchto významných podujatí spoločnosť zorganizovala aj viacero prednášok a seminárov na témy teória
programovania, oblasť logistiky, optimálne riadenie dynamických systémov, algoritmy riadenia s použitím
neurónových sietí a pod.
319 – Slovenská spoločnosť pre životné prostredie
V roku 2012 spoločnosť usporiadala 5 medzinárodných konferencií, na každej sa zúčastnilo do 50 delegátov
a zo štyroch bol vydaný aj zborník. V máji sa konala konferencia „Nástroje environmentálnej politiky v praxi“. Ku
koncu roka sa konali ostatné konferencie „Manažérstvo životného prostredia 2012“, „Sustainability – Environment
– Safety / SES 2012“, „Globálne existenciálne riziká 2012“ a „Integrovaná bezpečnosť 2012“.
Spoločnosť aktívne vystúpila aj na celozväzovom podujatí Fórum ZSVTS 2012.
320 - Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Slovenská spoločnosť pre kvalitu zorganizovala v septembri vo Vyhniach medzinárodnú odbornú konferenciu
„Produktívne riadenie zlievárne“ a v októbri už tradičnú medzinárodnú konferenciu pri príležitosti Svetového dňa
kvality „Stvorené kvalitou, stvorené pre úspech“. Ďalším významným podujatím bol Q-Profes – workshop
na tému „Kvalita vzdelávania – vzdelávanie o kvalite“, ktorý sa konal v júli v Bratislave. Z podujatia bol vydaný
zborník.
Zástupcovia spoločnosti sa zúčastnili na valnom zhromaždení a zasadaniach riadiaceho výboru EOQ Tbilisi,
Frankfurt a Kišiňov a na EOQ konferencii vo Frankfurte.
321 – Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku
SZ CHKT spoločnosť je pomerne silná spoločnosť, ktorá dokáže legislatívne pôsobiť a doslova legislatívu
ovplyvňovať i realizovať. Toto spojenie je silné i po organizačnej stránke, čo dokladuje stručný výpočet podujatí
za rok 2012.
Spoločnosť zorganizovala 8. medzinárodnú servisnú konferenciu „Sitno´2012“ vo Vyhniach, 3 odborné semináre,
pracovné cesty na výstavy, vydala 8 periodík, zborník, aktualizovala príručku kvality CO CHKT, učebné texty pre
F plyny a Späť k základom.
Okrem toho SZ CHKT preškolilo viac ako 300 odborníkov podľa Zákona o F plynoch a preskúšalo maďarských
odborníkov na F plyny s platnosťou v EÚ. To všetko prevýšilo plánovaný rozsah aktivít na rok 2012. Bolo ukončených
viac ako 60 školení s cca 1500 absolventami vo viacerých mestách na Slovensku na odborné znalosti a odbornú
spôsobilosť – meracie laboratórium.
Spoločnosť sa prezentovala na výstavách Climatherm Bratislava a Aquatherm Nitra.
V roku 2012 sa spoločnosť v rámci medzinárodných vzťahov zamerala najmä na spoluprácu s AREA, IIR, UNFCC,
UNEP a EHPA.
322 - Slovenská zváračská spoločnosť
Činnosť Slovenskej zváračskej spoločnosti sa v roku 2012 sústreďovala najmä na organizovanie odborných
seminárov, konferencií, výstav, prezentácií firiem, klubov zváračov so zámerom zvýšiť spoločenské postavenie
zvárania v očiach širokej laickej verejnosti a rozšíriť si vedomosti o nové poznatky a praktické skúsenosti. Podľa
analýzy sa na zhruba 25 akciách ročne zúčastní asi 1200 zváračských odborníkov.
27
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Spoločnosť udržiava tradíciu organizovania medzinárodných konferencií „ZVÁRANIE“. V roku 2012 sa konal jej
40. ročník, ktorý bol zameraný na poznatky o uplatnení zvárania vo výrobe, o aplikácii a dostupnosti prostriedkov
na zváranie a o výchove zváračských odborníkov. Na konferencii sa zúčastnilo 37 prednášateľov, z toho 23
zo Slovenska a 14 zo zahraničia a cca 170 účastníkov.
Ďalšou každoročne organizovanou akciou je medzinárodná konferencia „Kvalita vo zváraní“, ktorá sa
v roku 2012 konala v Tatranskej Lomnici.
Na MSV v Nitre mala SZS svoj vlastný stánok s rozlohou 70 m2. Zároveň počas veľtrhu SZS organizovala cyklus
prednášok EUROWELDING 2012.
Výrazom morálneho ocenenia odborníkov za rozvoj zvárania a príbuzných technológií počas ich dlhoročnej, príp.
celoživotnej práce je udelenie Medaily akademika Čabelku. V roku 2012 boli udelené 3 medaily, a to dvom
slovenským odborníkom a jednému zahraničnému (Česká republika).
Spoločnosť je pridruženou organizáciou medzinárodnej mimovládnej organizácie IIW. Delegáti spoločnosti sa
v roku 2012 zúčastňovali na príslušných zasadnutiach orgánov IIW a 17 členovia spoločnosti boli v roku 2012 na 65.
výročnom zasadaní IIW v USA, v meste Denver.
SZS je prostredníctvom svojich členov naviazaná na spoluprácu s významnými medzinárodnými inštitúciami
vo zváraní: Európska zváračská federácia (EWF) so sídlom v Lisabone a viaceré národné zváračské spoločnosti v ČR,
Nemecku, USA, Poľsku, Ukrajine, Japonsku, Číne, Srbsku a Slovinsku.
323 – Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS
Aktivita Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS v organizovaní odborných akcií sa oproti minulému
roku zvýšila. Spolupráca s Výskumným ústavom ekonomiky a manažmentu (VUSEM) pokračovala na projekte
„Príprava triednych učiteľov na manažérstvo kvality vzdelávania“.
V r. 2012 spoločnosť sama a aj v spolupráci so svojou odbornou sekciou – Futurologickou spoločnosťou
Slovenska zrealizovala spolu 26 seminárov a prednášok.
Obdobne ako po minulé roky pokračovali internetové kontakty so SAVE International (USA) a SJVA (Japonsko).
324 – Slovenská lesnícka spoločnosť
Vďaka aktívnej činnosti členov spoločnosti a dobrej spolupráci s kolektívnymi členmi SLS sa podarilo
v roku 2012 uskutočniť 14 podujatí. Už tradične patria medzi najúspešnejšie: konferencia „Aktuálne problémy
v ochrane lesa“ a seminár „Aktuálne problémy škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa“, na ktorých odznelo
spolu 39 odborných referátov a prezentovalo sa na nich 228 odborníkov.
Na ďalších 4 seminároch si 205 účastníkov vypočulo 14 referátov, ktoré boli zamerané na program starostlivosti
o lesy, ekonomické otázky lesného hospodárstva a progresívne technológie a metódy ochrany lesa.
Spoločnosť zorganizovala aj školenie ochranárov (77 záujemcov) a školenie obsluhy motorových reťazových píl
(31 záujemcov).
O popularizáciu lesníctva v rámci mimoškolského vzdelávania mládeže prejavilo záujem 98 žiakov.
Spoločnosť sa prezentovala svojim príspevkom aj na celozväzovom podujatí Fórum ZSVTS 2012 v Bratislave.
325 – Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky
Napriek tomu, že spoločnosť má malú členskú základňu, každoročne organizuje jedno väčšie odborné podujatie,
čo v roku 2012 predstavoval medzinárodný seminár „FIRE SAFETY 2012“, ktorý bol organizovaný spoločne
so „Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI)“ pri VŠB Technickej univerzite v Ostrave a konal sa
v októbri v moravských Valticiach. Súčasťou podujatia bola aj návšteva účastníkov v Jadrovej elektrárni Dukovany.
Z podujatia bolo vydané CD ako zborník.
Propagácia vedy a techniky zahŕňa dnes aj nutnosť propagácie vysokoškolského štúdia. Aj preto spoločnosť
pristúpila k intenzívnejšiemu „vzdelávaniu“ budúcich študentov na stredných školách, stredoškolských učiteľov na
odborných školách a vysokoškolských študentov na všetkých stupňoch podnecovaním „motivačných“ prednášok.
V hodnotenom roku ich bolo 6 a celkovo sa ich zúčastnilo cca 500 osôb.
326 – Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia patrí už viac rokov medzi najaktívnejšie členské subjekty ZSVTS.
Vzdelávacie aktivity predstavovali v uplynulom roku nosnú oblasť činnosti SSTP, čoho dôkazom sú odborné akcie
– hlavne konferencie, ktoré sa uskutočňujú každý rok, resp. každé 2 roky, napr. "Vykurovanie", "Sanhyga", "Meranie
a rozpočítanie tepla", "Vnútorná klíma budov", "Akustický seminár", "Facility Management", "Vetranie
a klimatizácia" a iné.
28
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Vyvrcholením nosných aktivít je každoročne usporadúvaná medzinárodná výstava TZB, ktorú organizuje SSTP
spoločne s INCHEBA, a.s. V rámci sprievodného programu výstavy sa konajú 3 odborné semináre. Táto výstava sa
stala aj miestom už tradičného oceňovania tvorivých výsledkov členov SSTP v súťažiach (najlepšia diplomová práca
v odbore techniky prostredia a TZB, najlepší projekt a realizácia v oblasti techniky prostredia a TZB, najlepší
výrobok, zariadenie a technológia v oblasti techniky prostredia a TZB). Ďalším špecializovaným veľtrhom, ktorý
spoluorganizuje SSTP, bol "Aqua-therm" Nitra. Aj tu sa konali 2 sprievodné semináre, ako i na veľtrhu
CONECO/RACIOENERGIA, kde sa konal špecializovaný seminár.
Spoločnosť je aktívnym členom Európskej federácie REHVA. Naďalej pokračovala v spolupráci aj
so spoločnosťami v Nemecku, Anglicku a i. Pravidelná bola aj účasť na valnom zhromaždení Americkej spoločnosti
ASHREA.
327 - Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
Činnosť Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti je limitovaná obmedzenými finančnými prostriedkami
a neveľkou členskou základňou. Napriek týmto faktorom je vidieť záujem členov ale aj nečlenov spoločnosti
o aktuálne problémy v ochrane rastlín. Na základe tejto skutočnosti sa v roku 2012 viacerí členovia spoločnosti
podieľali ako lektori na vzdelávaní riadiacich pracovníkov, traktoristov a pomocných pracovníkov v oblasti
používania prípravkov na ochranu rastlín.
Spoločnosť spolu s Českou rastlinolekárskou spoločnosťou a s Rakúskou pracovnou skupinou pre integrovanú
ochranu rastlín zorganizovala odborný seminár „Starostlivosť o zdravie predpoklad bezpečných potravín“, ktorý sa
konal v apríli na Morave.
Počas roka sa členovia SRS zúčastnili niektorých medzinárodných odborných podujatí, napr.
na 53. Rakúskych rastlinolekárskych dňoch v novembri v Rakúsku alebo na Českých rastlinolekárskych dňoch
v novembri v Čechách, na ktorých členovia spoločnosti vystúpili s prednáškami.
328 – Slovenská cestná spoločnosť
Hlavnou úlohou Slovenskej cestnej spoločnosti je rozširovať nové progresívne poznatky z oblasti cestného
hospodárstva a cestného staviteľstva. Pre naplnenie tejto úlohy spoločnosť v roku 2012 zorganizovala
a usmerňovala viacero odborných podujatí. Medzi najvýznamnejšie patria: „Cestná konferencia 2012“ (marec
2012), „Zimná údržba pozemných komunikácii“ (jún 2012), „BECEP 2012“ (september 2012), XVII. ročník „Dni
slovenských cestárov“ (október 2012), a „XVII. Seminár Ivana Poliačka“ (november 2012). V júni 2012 bol
v spolupráci s Českou silniční společností zorganizovaný seminár: „XII. Dopravno-inžinierske dni“ a v máji 2012
podujatie „Poznatky z XXIV. ročníka Svetového cestného kongresu v Mexiku“.
Spoločnosť každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu zameranú na oblasť cestného staviteľstva
a cestného hospodárstva, taktiež každoročne oceňuje aj najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu.
SCS aktívne spolupracuje so zahraničnými partnerskými organizáciami v Českej republike, Maďarskej republike
a Poľskej republike. Slovenská cestná spoločnosť je dlhoročným kolektívnym členom Svetovej cestnej asociácie
(WRA), je členom národného komitétu na Slovensku a členovia SCS pôsobia vo viacerých technických výboroch
tejto najvýznamnejšej organizácie.
329 – Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu v uplynulom roku vstúpila do 22. roku svojej existencie. Činnosť
spoločnosti sa sústreďovala najmä na organizovanie odborných seminárov v spolupráci so Slovenským ústavom
technickej normalizácie so zámerom zvýšiť povedomie o normách a normalizačnej práci. Celkovo tak zorganizovali
3 odborné akcie, na ktorých sa zúčastnilo spolu 238 osôb. Z hľadiska záujmu boli tieto podujatia: „Fórum
normalizátorov na Slovensku“ organizované každoročne v apríli a odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa
normalizácie organizovaný v novembri, predmetom veľkého záujmu. Na oboch akciách boli mimoriadne zaujímavé
prednášky odrážajúce aktuálne otázky. Prednášky na svetový deň normalizácie sú vždy zamerané na tému, ktorú
vyhlásia tri medzinárodné normalizačné organizácie ISO, IEC a ITU. V roku 2012 bola téma „Menej odpadu, lepšie
výsledky. Normy zvyšujú efektívnosť“.
Rok 2012 bol zároveň rokom oslavy 90. výročia technickej normalizácie na Slovensku. Súčasťou odborného
seminára bol aj odovzdávanie ceny Vladimíra Lista za aktívnu dlhodobú prácu v normalizácii.
330 – Slovenská spektroskopická spoločnosť
Spoločnosť všetky svoje sily sústredila na organizáciu svojej najvýznamnejšej akcie, ktorou bola Slovensko-česká
spektroskopická konferencia. Bola to už jubilejná XX. Konferencia; konala sa v októbri v Tatranskej Lomnici
a v tomto roku bola pridružená k European Symposium on Atomic Spectroscopy, ktoré spoločnosť tiež organizačne
29
Správa o činnosti ZSVTS 2012
zabezpečovala. Obe akcie našli významnú podporu odbornej verejnosti, ktorá sa prejavila hojnou účasťou (viac ako
200 odborníkov z 19 krajín). Počas konferencie bola vyhodnotená aj súťaž vedeckých prác mladých spektroskopikov
za roky 2011 a 2012.
Popri tejto najvýznamnejšej akcii spoločnosť usporiadala 15 odborných seminárov a 5 prednášok. Cieľom
podujatí bolo ozrejmenie využívania netradičných postupov a nových smerov v spektroskopii.
Nie zanedbateľnou sa javí aj účasť členov spoločnosti na vedeckých konferenciách, sympóziách, workshopoch
a vedeckých stretnutiach, kde prezentujú výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti.
331 – Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku zorganizovala v hodnotenom období 4 významné
konferencie. Prvou bola v marci konferencia „Progresívne technológie povrchových úprav 2012“, ďalšou bola
v apríli medzinárodná konferencia „Výroba a poruchy ozubených kolies a ozubených prevodov“. V máji sa
uskutočnila medzinárodná konferencia „Kvalita a spoľahlivosť technických systémov“ ako sprievodná akcia
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2012 v Nitre a v júni v Herľanoch to bola konferencia PRO-TECH-MA 2012.
Počas roka sa konali aj Tribotechnické kurzy a školenia.
Niektorí členovia spoločnosti boli veľmi aktívni aj v publikačnej činnosti a pravidelne prispievali
do rôznych časopisov a zborníkov.
332 – Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
V súlade s plánom práce spoločnosť v roku 2012 uskutočnila pár odborných podujatí. Nosnou akciou bol
medzinárodný kongres „Káblová televízia 2012“, ktorý sa konal v novembri v Bratislave a mal mimoriadny úspech.
Kongres bol vhodnou príležitosťou na stretnutie sa členov našej asociácie, ale aj ďalších osôb pôsobiacich v oblasti
káblovej televízie a internetu nielen zo Slovenska, ale i Čiech, Poľska, Nemecka a Holandska. Tradične sa podarilo
získať prestížnych odborníkov zo zahraničia, pričom ich príspevky boli prijaté zúčastnenými s veľkým záujmom.
V marci sa v Trenčíne konal seminár pod názvom „Právna problematika KDS“.
Na informovanie svojich členov využívalo predsedníctvo SAKT vo výraznej miere svoju webstránku www.sakt.sk,
ktorá bola v priebehu roka 2012 kompletne prepracovaná po obsahovej i vzhľadovej stránke.
333 – Slovenská vákuová spoločnosť
V roku 2012 bola činnosť Slovenskej vákuovej spoločnosti orientovaná na zorganizovanie a realizáciu už
tradičnej „Školy vákuovej techniky“ s názvom „Progresívne materiály a vákuum“. Podujatie sa uskutočnilo
v novembri na Štrbskom Plese a zúčastnilo sa jej 39 záujemcov zo Slovenska a Českej republiky. Z podujatia bol
vydaný zborník. Paralelne so školou vákuovej techniky prebiehal aj „Kurz vákuovej techniky“, na ktorom sa
zúčastnilo 19 záujemcov, nielen doktorandov, ale aj záujemcov z praxe.
Koncom októbra 2012 spoločnosť zorganizovala stretnutie výkonného výboru ECM 114, IUVSTA (Medzinárodná
organizácia pre vákuové technológie), ktorej členom je aj Slovenská vákuová spoločnosť. Stretnutie zástupcov z 30
krajín Európy a USA bolo v Bratislave. Po skončení zasadnutia výkonného výboru sa uskutočnil jednodňový seminár
„IUVSTA Highlight seminars“, z ktorého bol vydaný zborník abstraktov.
334 – Asociácia technických diagnostikov SR
ATD SR sa v hodnotenom roku spolupodieľala na organizovaní XVII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
„Kvalita a spoľahlivosť technických systémov“, ktorý sa konal v máji v Nitre s 82 účastníkmi a tiež XII.ročníka
konferencie „Stredoeurópske fórum údržby“ v máji na Štrbskom Plese s 205 účastníkmi. Novinkou v tomto roku bol
1. ročník workshopu „Tribológia a tribotechnika v praxi“, na ktorom sa stretli záujemcovia pracujúci v tejto oblasti.
Najhlavnejším podujatím však bola medzinárodná vedecká konferencia „Diagnostika strojov – Teória a aplikácia
metód technickej diagnostiky“, ktorá sa uskutočnila v októbri v Košiciach a zúčastnilo sa je 77 odborníkov.
Certifikačný orgán personálu aj v roku 2012 pokračoval v certifikácii osôb, a to certifikáciou personálu v oblasti
tribotechnickej diagnostiky v marci a v apríli.
335 - Slovenská asociácia strojných inžinierov
Spoločnosť a jej kluby v hodnotenom období uskutočnili alebo sa podieľali na 29 odborných akciách. Medzi
najvýznamnejšie patrili medzinárodné konferencie: „SEKEL 2012“, ktorá sa uskutočnila v septembri v Modre –
Harmónii, „Optimalizácia mechanických sústav a zariadení“, ktorá sa konala v novembri v Roháčoch a zúčastnilo sa
je 45 hostí a „PRO-TECH-MA 2012“, ktorá sa uskutočnila v júni v Herľanoch a rokovalo sa v sekciách: „Tvárnenie
30
Správa o činnosti ZSVTS 2012
kovov a plastov, automobilová výroba“ a „Zváranie, zlievanie, povrchové úpravy, obrábanie, materiály“.
Konferencie sa zúčastnilo 85 účastníkov.
V novembri sa konal aj seminár „Stretnutie absolventov Sjf SVŠT Bratislava po 43 rokoch“. Bolo to
v podstate stretnutie odborníkov z oblasti strojárstva, ktorého sa zúčastnilo 70 účastníkov.
Aktivity 35-člennej skupiny vysokoškolákov (prevažne zo Strojníckej fakulty STU Bratislava), ktorý pod názvom „
STUBA GREEN TEAM“ (ďalej len SGT) organizačne patria priamo pod ústredie SASI Bratislava. V roku 2012 sa SGT
zúčastnil na viac ako 15 podujatiach s cieľom propagácie tvorivostí mladých, propagácie mladých strojárov
a projektu, ako aj výstavby nového pretekárskeho elektromobilu.
336 – Slovenská spoločnosť pre techniku v zdravotníctve
V hodnotenom období Slovenská spoločnosť pre techniku v zdravotníctve zorganizovala seminár „Prevencia
mládeže a dospelých diagnostikovaním zubných kazov“, ktorý sa konal vo februári v Starej Turej a seminár
„Nepriaznivá veková štruktúra zubných lekárov. Nedostatok zubných lekárov a nedostatočný počet absolventov“,
ktorý sa konal v decembri. Spolu sa oboch seminárov zúčastnilo 38 účastníkov.
Spoločnosť počas roka poskytovala aj konzultačno-poradenskú činnosť.
337 – Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy
V uplynulom roku Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy opäť zorganizovala viaceré významné podujatia.
Patrila medzi ne aj 22. medzinárodná konferencia „Korózia v energetike 2012“, ktorá sa uskutočnila v máji
v Košiciach, zúčastnilo sa jej 50 odborníkov zo SR a ČR a bol z nej vydaný zborník prednášok. Ozdobou konferencie
bol poobedňajší program, ktorý zahŕňal návštevu putovnej výstavy Leonarda da Vinci z Florencie, ktorá je súčasťou
programu výstav v Košiciach v rámci hlavného európskeho mesta kultúry. Ďalej to bola „54. Medzinárodná
galvanická konferencia“, ktorá sa opäť konala v Kočovciach. Na konferencii odznelo 8 prednášok rozdelených
do dvoch dní a stretli sa tu výrobcovia, dodávatelia, zákazníci, pracovníci z legislatívy, a tiež špecialisti z vývojových
pracovísk, univerzitných pracovísk, ktorí garantovali nielen vysokú odbornú úroveň konferencie, ale boli aj zárukou
pre nadviazanie nových pracovných či obchodných kontaktov. Výber tém a erudovanosť prednášateľov vyvolali
tradične živú diskusiu, a tak účastníci konferencie získali otvorenou komunikáciou kvalitné informácie a priateľskou
pracovnou atmosférou sa opäť potvrdila opodstatnenosť konania tohto najstaršieho podujatia v oblasti
povrchových úprav. Samozrejme účastníci dostali aj zborník z podujatia.
V októbri sa na Štrbskom Plese uskutočnila konferencia „NANOMATERIALS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS
2012“ venovaná problematike nanomateriálov, ich základným vlastnostiam a aplikáciám. Zúčastnilo sa jej
73 delegátov z viac ako 10 krajín sveta.
Okrem týchto významných konferencií spoločnosť zorganizovala resp. spoluorganizovala aj seminár
a v rámci mimoškolského vzdelávania mládeže to boli odborné prednášky na stredných školách, ako aj Dni
otvorených dverí na FCHPT STU.
338 – Slovenská magnetická spoločnosť
Činnosť SMAGS v roku 2012 bola zameraná predovšetkým na aktivity súvisiace s rozvojom vedeckej, výskumnej
a výučbovej činnosti v oblasti magnetizmu a štúdia vlastností magnetických materiálov. V súlade s tým sa členovia
spoločnosti v maximálnej miere venovali propagácii magnetizmu u mladých talentovaných študentov
a u začínajúcich vedeckých pracovníkov na vysokých školách, a preto spoločnosť zorganizovala prvý ročník súťaže
o Cenu Štefana Jedlíka za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti magnetizmu a magnetických materiálov.
Ďalšou oblasťou práce s mládežou bola spolupráca členov spoločnosti pri priebehu súťaže Študentskej vedeckej
odbornej činnosti na Leteckej fakulte TU KE.
V roku 2012 spoločnosť zorganizovala 2 prednášky na tému „Magnetické vlastnosti kovových pások pripravených
rýchlym ochladením taveniny“ a „Výroba a vlastnosti neorientovaných Si – pásov pre elektrotechnický priemysel“.
Druhá prednáška bola doplnená mimoriadne vydarenou exkurziou vo výrobných priestoroch firmy US STEEL.
339 – Slovenská spoločnosť údržby
V roku 2012 bola najúspešnejšou akciou SSÚ konferencia “Národné fórum údržby“, ktorej sa zúčastnilo 206
delegátov z toho 43 zo zahraničia. Sprievodnými podujatiami konferencie boli aj 4 semináre: „Globalizované
ukazovatele - benchmarking“, „Riadenie údržby na základe rizík“, „Diagnostika“ a „Od údržby po poruche“. Celkový
počet účastníkov na týchto seminárov bol 40 odborníkov. Z konferencie bol vydaný zborník prednášok.
Spoločnosť na konferencii každoročne oceňuje najlepšiu diplomovú prácu z oblasti údržby a udeľuje cenu
„Údržbár roka“.
31
Správa o činnosti ZSVTS 2012
SSÚ je od roku 2004 plnoprávnym členom EFNMS - stavovskej organizácie údržbárov. Spoločnosť takisto aktívne
spolupracuje s podobnými spoločnosťami v Čechách, Poľsku a Maďarsku.
340 – Spotrebiteľský inštitút
Spotrebiteľský inštitút v hodnotenom období zorganizoval viacero seminárov, spomenúť treba seminár „Ochrana
spotrebiteľov vo finančných službách a finančná gramotnosť v podmienkach Slovenska“ (september), „Vek
v spotrebiteľskom vzdelávaní nerozhoduje“ (september), „Spotrebitelia a cestovanie“ (november) a „Občania
a spotrebiteľský zákonník“ (december). Účastníci seminárov dostali certifikát o absolvovaní seminárov.
Veľmi podnetnou bola aj tlačová beseda – 50 rokov spotrebiteľských práv, tradície a posolstvo, poznatky
a skúsenosti, ktorá sa konala v marci v sídle Zastúpenie EU na Slovensku.
Členovia spoločnosti sa aktívne zúčastňovali na podujatiach spotrebiteľských inštitúcií Európskej únie (projekt
EFIN).
341 – ASA- Slovenská hradovedná spoločnosť
Spoločnosť bola v hodnotenom období prijatá ako ďalšia členská organizácia do ZSVTS. Jej aktivity boli zamerané
na prezentáciu projektu a knihy Leporelo Pajštún, hlavne v časopise Nápadník ako samostatná príloha. Pri
príležitosti Mesiaca knihy bola kniha predstavená žiakom 1.stupňa ZŠ, ako aj v knižnici Ružinov.
Členovia spoločnosti zamerali svoje úsilie na získanie hradu Zniev a Pajštún do vlastnej správy.
344 – Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie
Činnosť Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie sa v roku 2012 sústredila na sledovanie postupov
rozvoja inžinierskeho vzdelávania v SR aj zahraničí, spracovanie ich základnej charakteristiky a informácií o tom
našej technickej verejnosti.
Vzdelávacia aktivita spoločnosti sa sústreďovala predovšetkým na organizovanie vedecko-technických
seminárov. V roku 2012 uskutočnili tieto semináre: „Funkcia matematiky v technických disciplínach“ (február),
„Význam technického vzdelávania v národnom hospodárstve“ (apríl), „Úloha vysokých škôl v príprave
euroinžinierov“ (jún), „Problémy prechodu zo stredných technických škôl na vysoké školy a ich riešenie“
(september), „Výchova k účinnému samovzdelávaniu na vysokých školách technických“ (november). Spolu sa týchto
podujatí zúčastnilo 68 účastníkov.
V rámci medzinárodnej spolupráce si vymieňala vzájomné informácie s Medzinárodnou spoločnosťou
pre inžiniersku pedagogiku (IGIP) v Klagenfurte, s Műszaki Egyetem v Budapešti a Masarykovou univerzitou v Brne.
347 – Slovenská spoločnosť pre vzdelávanie žien vo vede a technike na Slovensku
Spoločnosť pre uplatnenie žien vo vede a technike na Slovensku aj minulý rok pokračovala v realizácii svojich
cieľov – starostlivosti o celoživotné vzdelávanie, a to u všetkých generácií.
V hodnotenom období spoločnosť zorganizovala 4 semináre a 1 prednášku. V máji to bol seminár „Význam
jazykových znalostí v podnikaní i v súkromnom živote“ za účasti 19 odborníkov, v júni sa konala prednáška „História
Žiliny pri príležitosti 700-stého výročia“ za účasti 21 účastníkov. V druhom polroku to boli semináre „História Žiliny“
ako pokračovanie cyklu prednášok a seminárov k 700-stému výročiu mesta, ďalej „História stavebníctva a sedem
divov sveta“ a napokon „Novodobé divy sveta a najzaujímavejšie budovy a mosty sveta“. Spolu sa ich zúčastnilo
58 osôb.
349 – Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti spoločnosť usporiadala 2 kurzy výučby strelmajstrov, jeden na Bani
Čáry, a.s. a druhý v Banskej Bystrici. Spolu bolo vyškolených 16 nových strelmajstrov. Regionálny klub členov
spoločnosti v Spišskej Novej Vsi uskutočnil 1 kurz odpaľovačov ohňostrojov, ktorého sa zúčastnilo 9 uchádzačov.
Spoločnosť zorganizovala už 24. medzinárodnú konferenciu „Trhacia technika 2012“ v Starej Lesnej, ktorej sa
zúčastnilo 187 odborníkov, z toho 63 zo zahraničia zo 6 krajín. Z podujatia bol vydaný zborník prednášok obsahujúci
31 prednášok.
Medzinárodná spolupráca pokračovala so Spoločnosťou inžinierov a technikov baníctva Poľska, Baníckohutníckou akadémiou v Krakove, Maďarskou trhacou spoločnosťou, Českou spoločnosťou pre trhaciu techniku
a pyrotechniku, ako aj s inými subjektmi v zahraničí, najmä v Bulharsku a NSR.
SSTVP je členom Európskej federácie explozívnych inžinierov - EFEE.
32
Správa o činnosti ZSVTS 2012
352 – Slovenská nukleárna spoločnosť
Slovenská nukleárna spoločnosť patrí medzi najaktívnejšie spoločnosti. V roku 2012 zorganizovala viaceré
podujatia, okrem iného prostredníctvom svojej webstránky informovala o aktuálnych správach o havárii
vo Fukušime.
Spomenúť treba konferenciu Riadenie kvality v energetike s témou „Zabezpečovanie integrovaného
manažérstva“, ktorá sa konala v apríli v Častej-Papierničke s účasťou 106 odborníkov, medzinárodnú konferenciu
SES 2012 „Bezpečná dodávka energie“, ktorá sa konala v septembri v Bratislave s účastnou 80 popredných
expertov zo Slovenska a zo zahraničia, a konferenciu „ZAKVARAL ´12 -Zabezpečenie kvality pri rádiochemických
analýzach“, ktorá bola v októbri v Krahuliach.
Okrem toho spoločnosť počas roka zorganizovala množstvo prednášok (prednášajúci boli zo Slovenska
i zo zahraničia) a niektoré z nich sa uskutočnili na stredných školách, ako aj viacero zaujímavých seminárov.
V máji bol ocenený študent za najlepšiu prácu v rámci ŠVOČ, potom študenti za najlepšie práce na konferencii
doktorandov Elitech a v júni to boli 3 študenti za najlepšie diplomové práce. Na hudobnom festivale Bažant Pohoda
2012 umiestnený informačný stan SNUS s názvom „Žiarenie v nás a okolo nás“. Cieľom akcie bolo informovať
návštevníkov o výskyte ionizujúceho žiarenia v živote každého človeka. V stane bolo realizované merania
rádioaktivity bežných predmetov a tiež súťaž, ktorej cieľom bolo, aby účastník pomocou vlastného tela zatienil
detektor gama spektrometra a zúčastnilo sa jej viac ako 400 návštevníkov.
Spoločnosť je členom Európskej nukleárnej spoločnosti, Rady riaditeľov ENS a Vysokej vedeckej rady (High
Scientific Council) ENS. V roku 2012 predseda SNUS prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. vykonával funkciu
viceprezidenta Európskej nukleárnej spoločnosti.
353 – Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Nosnou akciou Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti v roku 2012 bola medzinárodná konferencia
„LUMEN V4“, ktorá sa konala v Bratislave a bola organizovaná v spolupráci so svetelnotechnickými spoločnosťami
krajín V4 a ďalšími spoluorganizátormi a partnermi. Súčasťou konferencie bola sprievodná výstavka svetelnej
techniky, prehliadka večerného osvetlenia Bratislavy, ale aj formálne a neformálne stretnutia účastníkov
konferencie a predstaviteľov svetelnotechnických spoločností, na ktorom riešili strategické úlohy rozvoja
a vzájomnej spolupráce. Účastníci konferencie vyzdvihli vysokú odbornú úroveň akcie a dohodli sa na mieste
konania ďalšieho ročníka v roku 2015 v maďarskom Visegráde.
V jarnom období Slovenská svetelnotechnická spoločnosť zorganizovala dva odborné kurzy svetelnej techniky
všeobecné (pre začiatočníkov a pokročilých) a dva kurzy tematické zamerané na aktuálne špecificky orientované
problémy.
Zámerom SSTS je aj pripravovať pre významné slovenské svetelnotechnické firmy odborné semináre v rámci ich
firemných dní. V priebehu roka sa preto konali pre firmu AMI, s.r.o. Nové Zámky série seminárov s názvom "AMI
za Vami" a pre firmu SLOS „Raňajky so SLOSom“.
Spoločnosť naďalej rozvíja spoluprácu so svetelnotechnickými spoločnosťami v krajinách EÚ v rámci združenia
LUX Europa. Taktiež úzko spolupracuje so Slovenským národným komitétom CIE, Slovenským elektrotechnickým
zväzom SEZ-KES a ďalšími organizáciami.
354 – Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie
Ťažiskom práce Slovenskej spoločnosti pre oceľové konštrukcie bola príprava 23. Českej a slovenskej
medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v septembri v Podbanskom. Táto konferencia bola organizovaná
v spolupráci s Katedrou stavebných konštrukcií a mostov SvF ŽU v Žiline. Zúčastnilo sa jej 110 odborníkov a bol z nej
vydaný zborník prednášok.
Spoločnosť sa spolupodieľala aj na vyhodnotení Ceny prof. Tesára v študentskej kategórii, ktorá bola udelená
Ing. Ľubošovi Balcierákovi (STU Bratislava), Ing. Milanovi Magurovi (TU Košice) a Ing. Petrovi Tvrdému (TU Žilina).
V hlavnej kategórii boli udelené ešte 2 ceny.
Niektorí členovia spoločnosti sú zároveň aj členmi medzinárodných odborných organizácií (IASS a IABSE).
383 – Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica
Začiatkom roka ÚKC Banská Bystrica usporiadalo v poradí už XVIII. medzinárodnú konferenciu o analytických
metódach v potravinárstve „LABORALIM 2012“. Počas dvoch dní sa na nej zúčastnilo okolo 100 odborníkov.
V spolupráci s ÚKC ZSVTS Košice a ďalšími organizáciami sa v novembri konala vedecká konferencia
so zahraničnou účasťou venovaná storočnici cukrovaru Trebišov, z ktorej bol vydaný aj zborník prednášok. Súčasťou
33
Správa o činnosti ZSVTS 2012
konferencie bola aj výstava v Trebišovskom múzeu venovaná tejto problematike a večerný slávnostný adventný
koncert.
V spolupráci s klubom AMAVET č.937 pri SOŠS Kremnička Banská Bystrica sa konal 1. ročník technickej súťaže
žiakov stredných škôl, zameraný najmä na teoretické vedomosti z fyziky a na základné inštrumentálne zručnosti
pri riešení technických hlavolamov. Ďalej to bol v poradí už 9. ročník súťažnej prehliadky didaktických
multimediálnych diel učiteľov a študentov stredných a vysokých škôl zo stredného Slovenska. Najlepšie diela boli
ocenené.
ÚKC Banská Bystrica získala od BBSK podporný grant podľa projektu s názvom: „Posilnenie zdravého životného
štýlu u mladej generácie“. Na základe toho sa konali aj dve súťaže pre deti z materských škôl a základných škôl
v B. Bystrici a seminár „Možnosti využitia ovocia a zeleniny v školskom stravovaní“ pre vedúce školských
stravovacích zariadení zo stredného Slovenska.
Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa ÚKC spolupodieľalo na 9. ročníku Olympiády zdravej výživy určenej pre
žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ.
384 – Územné koordinačné centrum ZSVTS Košice
Činnosť ÚKC Košice sa v hodnotenom roku zamerala na školenia v oblasti OBP, kde je spoločnosť gestorskou
organizáciou. Členovia ÚKC Košice spolupracovali s ďalšími organizáciami pri spracovávaní odborných projektov
a expertných posudkov. Ďalej členovia spoločnosti udržiavali kontakty a spolupracovali s radou mladých
odborníkov hlavne na stredných školách.
34
Správa o činnosti ZSVTS 2012
PRÍLOHA - ZSVTS v číslach
Členská základňa ZSVTS roku 2012
Názov členskej organizácie ZSVTS
Asociácia technických diagnostikov SR
Drevársky kongres
Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
Slovenská asociácia strojných inžinierov
Slovenská banícka spoločnosť
Slovenská cestná spoločnosť
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Slovenská hradovedná spoločnosť
Slovenská lesnícka spoločnosť
Slovenská magnetická spoločnosť
Slovenská metrologická spoločnosť
Slovenská nukleárna spoločnosť
Slovenská poľnohospodárska VT spoločnosť
Slovenská potravinárska spoločnosť
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť
Slovenská sklárska spoločnosť
Slovenská spektroskopická spoločnosť
Slovenská spol. aplikovanej kybernetiky a informatiky
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy
Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Slovenská spoločnosť pre techniku v zdravotníctve
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Slovenská spoločnosť pre životné prostredie
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie
Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky
Slovenská spoločnosť údržby
Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť
Slovenská strojárska spoločnosť
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Slovenská textilná, odevná a kožiarska VTS
Slovenská vákuová spoločnosť
Slovenská VTS dopravy
Slovenská VTS pre obchod a cestovný ruch
35
Počet členov
individuálnych kolektívnych
52
8
30
0
32
0
6
129
277
0
400
14
33
59
102
1
15
1
40
6
50
0
150
2
392
24
150
6
40
0
85
0
71
3
36
2
107
8
84
0
103
2
40
10
67
6
40
7
24
10
214
58
85
0
250
2
52
0
36
1
400
0
26
0
8
40
37
3
135
0
178
11
23
0
33
0
275
3
22
0
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Slovenská zváračská spoločnosť
Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS
Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú
techniku
Spoločnosť pre uplatnenie žien vo VaT na Slovensku
Spotrebiteľský inštitút
Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica
Územné koordinačné centrum ZSVTS Košice
Odborné aktivity ZSVTS v rokoch 2010 až 2012
Odborná aktivita
Rok
2010 2011
konferencia
79
97
sympózium
5
3
kongres
2
1
kolokvium
0
2
seminár
123 163
prednáška
38
45
výstava/veľtrh
5
7
informačný stánok na výstave
4
4
tematický zájazd
14
6
exkurzia
11
18
klubové stretnutie
5
8
kurzy
18
27
školenia
49
34
firemné dni
13
16
odborný výcvik
0
13
popularizačné akcie
16
24
dni odborných spoločností
23
34
mimoškolské vzdelávanie mladých 30
26
workshop
4
1
webstránky
20
23
podané projekty
5
1
vypracované odborné posudky
1
1
vydané zborníky
92
114
vydávané časopisy
4
9
vydávané bulletiny
11
12
vydané odborné knihy
10
4
36
2012
86
4
2
3
124
74
5
16
2
52
2
28
26
31
3
24
17
21
5
22
1
0
94
7
10
7
382
387
70
315
5
41
0
315
27
70
40
90
0
0
0
8
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Počet ocenených osobností ZSVTS v rokoch 2010 až 2012
Druh ocenenia
Rok
2010 2011 2012
Čestné uznanie ZSVTS
10
6
24
Strieborná medaila ZSVTS
12
19
14
Zlatá medaila ZSVTS
5
6
13
Plaketa k 20.výročiu vzniku ZSVTS 21
0
3
Propagátor vedy a techniky
3
3
3
Plaketa za rozvoj spolupráce
1
1
1
Významné medzinárodné odborné podujatia, ktoré usporiadali členské organizácie v r.2012
Typ podujatia Názov podujatia
Organizátor
kongres
Káblová televízia/Cable Television
SAKT
konferencia
Výroba a poruchy ozubených kolies a ozubených
SSTT
prevodov
sympózium
Prevádzková spoľahlivosť výrobných zariadení
SSPCH
v chemickom priemysle a energetike
konferencia
Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR SES
International Conference on Applied Electrical
Engineering and Informatics
sympózium
European Symposium on Atomic Spectrometry 2012 SSpS
sympózium
Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch
SBS
Slovenska a strednej Európy
Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy
a uskladňovania uhľovodíkov
sympózium
Nábytok 2012
DK
konferencia
DIS 2012 -Teória a aplikácie metód technickej
ATD SR
diagnostiky
konferencia
PRO-TECH-MA
SASI
konferencia
Cestná konferencia
SCS
Dopravná infraštruktúra v mestách
konferencia
Aktuálne problémy ochrany lesa
SLS
konferencia
Fyzika materiálov
SMagS
konferencia
Secure energy supply 2012
SNUS
konferencia
13th International Carpathian Control Conference
SSAKI
Logistický kongres CLC 2012
konferencia
XVIII. Medzinárodné česko- slovensko- poľské
SSGK
geodetické dni
konferencia
Svetový deň kvality- Stvorené kvalitou, stvorené pre SSK
úspech
konferencia
54. medzinárodná galvanická konferencia
SSPÚ
Korózia v energetike
seminár
XXI. Fórum normalizátorov
SSTN
37
Správa o činnosti ZSVTS 2012
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
seminár
konferencia
konferencia
Vykurovanie
Akustický seminár
Facility management
Sanhyga
Trhacia technika 2012
Manažérstvo životného prostredia
Národné fórum údržby 2012
Teória a konštrukcie pozemných stavieb
TRANSFER 2012
Lúmen V4 2012
Škola vákuovej techniky
Horizonty železničnej dopravy
Verejná osobná doprava
Hydrochémia 2012
Medzinárodná servisná konferencia
Zváranie 2012
Laboralim
Fire safety 2012
Oceľové konštrukcie a mosty
Vedecká konferencia k storočnici trebišovského
cukrovaru
38
SSTP
SSTVP
SSŽP
SSÚ
SSt VTS
SSS
SSTS
SVS
SVTS-D
SVHS
SZCHKT
SZS
ÚKC ZSVTS BB
SSPVT
SSOK
ÚKC ZSVTS KE
Správa o činnosti ZSVTS 2012
Názov:
Správa o činnosti
Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločnosti
za rok 2012
Vydal:
Zostavili:
ZSVTS – Sekretariát
Ing. Robert Brežný, PhD.
Zuzana Podlipová
Ing. Andrea Hačkóová
Ing. Jozef Krajčovič, CSc.
Tlač:
Náklad:
Ing. Karol Illý, Vydavateľstvo NOI, Kyjevská 4, Bratislava
100 ks
39
Správa o činnosti ZSVTS 2012
40
Download

Správa o činnosti ZSVTS za rok 2012_ na stiahnutie