-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMAČNÝ LETÁK – AUGUST 2014
Axxence Slovakia s.r.o. a partner Chemický ústav SAV
realizujú dopytovo-orientovaný projekt
APLIKOVANÝ VÝSKUM V OBLASTI
PRIEMYSELNEJ BIOKATALÝZY
Základné informácie o projekte a stručný popis jeho aktivít a cieľov
ITMS kód projektu : 26240220079
Doba realizácie: 04/2012 – 11/2014
Miesta realizácie projektu:
Axxence Slovakia s.r.o.: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava;
Radlinského 9, 811 07 Bratislava; Agátová 27, 841 01 Bratislava
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied: Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Celkové oprávnené výdavky : 1 222 317,94 EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvod
Podpora vzniku výskumno-vývojových centier a spoločných výskumných pracovísk
akademickej a podnikateľskej sféry budovaná s podporou Štrukturálnych fondov je cielene
zameraná na podporu špičkového aplikovaného výskumu a posilnenie spoločnej výskumnej
základne. Tento typ spolupráce vytvára moţ nosť intenzívneho a produktívneho spoločného
vyuţ ívania moderných technológií, ako aj budovania spolupráce s inovatívnymi podnikmi.
Navyše, pripravuje podmienky pre postgraduálne vzdelávanie a spoluprácu so zahraničím.
Priemyselná biotechnológia, nazývaná aj biela biotechnológia, so svojím dlhodobým
dynamickým medziročným rastom (v priemere 15 %) je povaţ ovaná v ekonomicky vyspelých
štátoch za hybnú silu rozvoja progresívnych a inovatívnych technológií. Má nezastupiteľný
význam pre rozvoj trvalo udrţ ateľnej „bioekonomiky“. Odrazom uvedenej skutočnosti sú
napríklad strategické dokumenty vypracované s podporou a pod záštitou Európskej komisie:
 Európska technologická platforma pre udrţ ateľnú chémiu
 Priemyselná alebo biela biotechnológia: Nástroj trvalo udrţ ateľného rastu v Európe
Priemyselná biokatalýza je súčasťou priemyselnej biotechnológie. Vyuţ íva účinok
enzýmov, resp. metabolickú aktivitu mikroorganizmov na cielenú prípravu látok pomocou
biotransformácií so širokým uplatnením v chemicom priemysle, vo farmácii (vrátane
intermediátov), v potravinárstve a krmovinárstve, atď. Keďţ e vstupné zdroje sú primárne
zaloţ ené na surovinách z agrosektora, sú významnou alternatívou fosílnych zdrojov surovín
pre výrobu biochemikálií, biopalív a biopolymérov. V biotechnologických procesoch sa
pouţ ívajú niţ šie teploty a menej škodlivé chemikálie, preto ich vyuţ ívanie prináša prínosy
v niţ ších energetických nákladoch a menšom zaťaţ ení ţ ivotného prostredia.
Všeobecný trend postupnej náhrady syntetických a semisyntetických aditív vyrábaných
pomocou organickej syntézy, za látky získavané z prírodných substrátov, resp. pripravované
biotechnologickými postupmi sa premietajú aj do oblasti prípravy a aplikácie chuťových
a vonných látok a ich komponentov. Tieto produkty sa získavajú pomocou fyzikálnych
operácií, vrátane tradičných potravinárskych postupov. Alternatívnym postupom je vyuţ itie
biotransformácií, t.j. reakcií katalyzovaných enzýmami či mikrobiálnymi bunkami.
CIELE PROJEKTU:
Strategický cieľ projektu spočíva vo vytvorení podmienok na bezprostrednú spoluprácu
výskumu s hospodárskou praxou, čo umoţ ní efektívny prenos vedeckých poznatkov do praxe,
prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu, vytvoria sa nové pracovné príleţ itosti
a zvýši sa kvalita ľudského potenciálu
V rámci predkladaného projektu boli definované aj 2 špecifické ciele, ktoré na seba nadväzujú
po obsahovej stránke a tvoria komplementárny celok tak, aby v plnej miere prispeli
k naplneniu strategického cieľa projektu. Obdobným spôsobom boli zadefinované aj
jednotlivé aktivity špecifických cieľov predkladaného projektu.
Špecifický cieľ projektu 1: Vybavenie výskumných pracovísk ţ iadateľa a partnera
špičkovou prístrojovou technikou
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prvý špecifický cieľ napĺňa strategický cieľ v zmysle skvalitnenia a obstarania
nevyhnutnej prístrojovej techniky, bez ktorej by účastníci projektu aj napriek svojej dobrej
vybavenosti ľudskými zdrojmi nemohli realizovať svoje projektové zámery – to sa týka tak
beţ iacich projektov, ako aj pripravovaných projektov pre hospodársku prax a projektov
v oblasti medzinárodnej spolupráce. Moderné prístrojové vybavenie je zvlášť potrebné
v oblasti vedy a techniky, do ktorej je nasmerovaný výskum v rámci projektu ale aj mimo
neho, teda v oblasti priemyselnej biokatalýzy. Prístrojová zloţ ka umoţ ní súčasne
zatraktívnenie pracoviska ţ iadateľa (patriaceho do kategórie stredných podnikov) a jeho
akademických partnerov v aplikačných projektoch, kde sa predpokladá spolupráca so
súkromnými a verejným inštitúciami, čo bude mať priamy pozitívny dopad na rozvoj
Bratislavského regiónu.
Stav plnenia: Aktivita 1.1 splnená (30.9.2013)
Špecifický cieľ projektu 2: Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti priemyselnej
biokatalýzy za účelom zlepšenia biokatalytických procesov prípravy prírodných aróm
Hlavnou úlohou druhého špecifického cieľa je
realizácia špičkového výskumu pomocou
novej a kvalitnej infraštruktúry vybudovanej
v rámci navrhovaného projektu. Ďalším
aspektom, ktorý bude demonštrovaný v rámci
tohto špecifického cieľa bude posilnenie
interdisciplinárneho charakteru aplikovaného
výskumu v rámci priemyselnej biokatalýzy, za
týmto účelom boli zvolené nasledovné oblasti
pre aktivity v oblasti aplikovaného výskumu:
Izolácia a charakterizácia mikroorganizmov
a enzýmov vyuţ ívaných pri priemyselnej
príprave bioproduktov pomocou biotransformačných procesov. Ide najmä o biokatalyzátory uţ itočné pri katalýze reakcií tvorby
látok zo skupiny laktónov, aromatických alkoholov a kyselín, šesťuhlíkatých aldehydov
a alkoholov,
regulácia a optimalizácia heterogénnych biokatalytických reaktorov ako nástroj na zvýšenie
produktivity zaloţ ený na chemickoinţ inierskom opise,
biokatalýza ako progresívna metóda - základnou oblasťou je vyuţ ívanie voľných
a imobilizovaných celobunkových katalyzátorov, v ideálnom prípade izolovaných enzýmov
poskytujúcich vysokú špecifickosť reakcií tvorby poţ adovaných produktov,
fermentácia – základný biotechnologický postup získavania bioproduktov v prípade
spracovania komplexnejších surovín a pri realizácii zloţ itejších procesov tvorby bioaróm,
izolácie a separácie látok
v koncentrovanej a čistej podobe. Ide tu o štúdium
a implementáciu základných jednotkových operácií zaloţ ených na extrakcii, destilácii,
adsorpcii so zámerom získavania prírodných aróm z reakčného prostredia.
Stav plnenia: Riešenie aktivity 2.1 prebieha. Prepokladané ukončenie : 30.11.2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTNERI PROJEKTU:
Axxence Slovakia s.r.o. v projekte vystupuje ako integrujúci element, keďţ e svojím
zameraním reprezentuje pracovisko, ktoré pokrýva komplexne problematiku prípravy
prírodných aróm, počnúc výskumom, vývojom, aţ po realizáciu výsledkov riešenia vo svojich
výrobných kapacitách.
Spoločnosť Axxence Slovakia s.r.o. (pôvodný názov „MONOPRIX spol. s r.o.“, platný do
26.04.2011) bola zaloţ ená v roku 1993. Medzi hlavné aktivity spoločnosti patria výskum,
vývoj, výroba a predaj vybraných prírodných vonných a chuťových (aromatických) látok pre
potravinársky a kozmetický priemysel. Výskum a vývoj je zameraný hlavne na vyuţ itie
a ďalšie zhodnotenie domácich rastlinných surovinových zdrojov a vybraných vedľajších
(odpadových) produktov z agropotravinárskej výroby.
Impulzom pre vznik a zameranie spoločnosti bol na jednej strane neustále rastúci dopyt po
prírodných aromatických látkach, najmä v krajinách s vyspelou ekonomikou (exportné
moţ nosti) a na strane druhej existencia potrebného vedomostného a odborného potenciálu
a zároveň dobré podmienky pre produkciu vybraného rastlinného materiálu, ako
surovinového zdroja, na Slovensku.
Výskum v spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o. sa zameriava na oblasť priemyselnej
biotechnológie, konkrétne na oblasť výroby špeciálnych prírodných chemikálií s vysokou
pridanou hodnotou, medzi ktoré patria prchavé šesťuhlíkaté aldehydy ako hexanál, trans-2hexenál, cis-3-hexenál, a alkoholy ako 1-hexanol, cis-3-hexenol a trans-2-hexenol sa vo
všeobecnosti označujú ako skupina tzv. zelených aróm. Tieto látky sú zloţ kami aróm väčšiny
druhov ovocia a zeleniny, navodzujúce zelený charakter, spájaný s pocitom svieţ osti. Trh so
zelenými arómami sa odhaduje na cca 900 miliónov USD/rok a neustále rastie. Zelené arómy
sú v širokej miere vyuţ ívané ako chuťové a vonné aditívne látky do potravín, nápojov a
kozmetických prípravkov. Vytvárajú sa v čerstvom rastlinnom tkanive po jeho mechanickom
rozrušení sledom biochemických reakcií z ich prekurzorov – kyseliny linolovej a alfalinolénovej. Tradičná výroba prírodných zelených aróm destiláciou rastlinných olejov je
drahá z dôvodu ich nízkeho obsahu v rastlinnom pletive a nemôţ e nasýtiť rastúce potreby
trhu. Z uvedeného dôvodu sa pre masovú výrobu týchto látok javí ako ekonomicky
zaujímavá biokatalytická syntéza pouţ itím rastlinných enzýmov lipoxygenáz
a hydroperoxidáz.
Všetky vyrábané produkty sú v zhode s "Code of Practise for the Flavour Industry",
I.O.F.I., Ţeneva, 1993, EC Council Directive 88/388/EEC a FDA-CFR §21,172.510.
Autenticita (prírodný pôvod) produktov je dokumentovaná izotopovou analýzou - aktivitou
izotopu uhlíka 14C a pomerom izotopov 13C/12C a D/H. Spoločnosť vlastní certifikáty EN ISO
9001:2008, EN ISO 14001:2004, EN ISO 22000:2005, FSSC 22000:2011 a BS OHSAS
18001:2007. Navyše, všetky produkty sa vyrábajú v zhode so špecifickými náboţ enskými
poţ iadavkami, čo je osvedčené príslušnými Kosher certifikátmi. Pouţ ívané originálne
technológie sú výsledkom dlhoročnej úspešnej spolupráce s univerzitami, výskumnými
ústavmi a ďalšími domácimi, alebo zahraničnými expertmi. V súčasnosti v spoločnosti
pracuje 56 zamestnancov v novovybudovaných prevádzkach v Plavnici, okr. Stará Ľubovňa
(obr.1) a v Bratislave (obr.2).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obr.1 Výrobná hala AXXENCE Slovakia s.r.o. v Plavnici
Obr.2 Výrobný komplex AXXENCE Park v Bratislave
Akademický partner v projekte - Oddelenie glykobiotechnológie Chemického ústavu
SAV sa systematicky zaoberá prípravou a vyuţ itím imobilizovaných systémov v rozličných
aplikáciách, napríklad vyuţ itie imobilizovaných buniek na biokatalytickú produkciu aróm,
chirálnych syntónov prírodných látok a syntetických receptorov.
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied (Chemický ústav SAV) vznikol v roku
1953 ako Ústav chemickej technológie organických látok SAV, súčasný názov má od roku
1955. Chemický ústav SAV je výskumná organizácia zameraná na vedeckovýskumnú
činnosť v oblasti chémie a biochémie sacharidov a v tomto ohľade sa jeho aktivity
koncentrujú do nasledovných výskumných smerov:
Syntéza a štruktúra biologicky dôleţ itých mono- a oligosacharidov a ich derivátov
Štruktúra a funkčné vlastnosti polysacharidov, ich derivátov a konjugátov s inými
polymérmi
Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku glykanáz
Vývoj fyzikálnochemických metód analýzy štruktúry sacharidov
Génové inţ inierstvo nutričných a biologicky účinných bielkovín
Glykobiotechnológia
Ekológia, taxonómia a fylogenéza kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov
Vývoj technológie izolácie prírodných látok a prípravy sacharidov a ich derivátov pre
komerčné účely
Ústav má vybudované Laboratórium NMR spektroskopie, ktoré je súčasťou
Národného centra NMR spektroskopie, a zbierku kultúr kvasiniek (CCY), čo je najväčšia
zbierka kvasiniek všeobecného charakteru na Slovensku. Realizačné oddelenie ústavu
poskytuje moţ nosti štvrťprevádzkovej izolácie prírodných zlúčenín a prípravy sacharidov
a ich derivátov taktieţ pre komerčné účely. Analytické oddelenie poskytuje analytické,
chromatografické, elektroforetické a spektroskopické stanovenia a merania ako aj kompletné
analytické a štrukturálne charakterizácie produktov a študovaných látok iným pracoviskám na
zákazku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prístroje zakúpené v rámci riešenia projektu:
Plynový chromatograf sa vyuţ íva na kvantitatívnu analýzu
obsahu sledovaných látok v reakčnom prostredí počas
biotransformácií a na sledovanie výsledku izolácie
a purifikácie produktu. Je základným analytickým vybavením
pri príprave prírodných aróm.
Kultivačný box - Toto zariadenie bude slúţ iť na prípravu
očkovacích monokultúr mikrobálnych kmeňov a na
skríning a optimalizáciu podmienok rastu vybraných
produkčných kmeňov pri kontrolovanej teplote a miešaní.
Rotačná vákuová odparka sa vyuţ íva na odparovanie
rozpúšťadiel pri spracovaní vzoriek pri analytickom sledovaní
priebehu biotransformácií.
Spektrofotometer UV-Vis slúţ i na účely
kvantitatívnej analýzy celého radu metabolitov
dôleţ itých pri sledovaní priebehu fermentačných
a biotransformačných procesov.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikroskop – sa pouţ íva na kontrolu sterility a fyziologického stavu
mikrobálnych kultúr, ako aj vizuálneho posudzovania subcelulárnych
štruktúr rastlinných pletív pri izolácii enzýmov, najmä lipoxygenázy a
hydroperoxid lyázy.
Prístroj na stanovenie obsahu vody metódou Carl-Fischera sa
vyuţ íva na stanovovanie obsahu vody v enzýmových
lyofilizovaných preparátoch a vo vzorkách izolovaných
prírodných aróm. Obsah vody je kritickým parametrom
určujúcim stabilitu niektorých enzýmov počas skladovania a
ich aktivitu v bezvodom prostredí.
Analytické váhy - Vyuţ ijú sa pri príprave presných roztokov, dávkovaní
substrátov do reakcií a určovaní mnoţ stva pripravovaných preparátov
enzýmov. Nakoľko pracovisko ţ iadateľa disponuje iba jednými staršími
analytickými váhami, zintenzívnenie výskumu by narazilo na tento
nedostatok vybavenia, ktorý by výrazne spomaľoval postup prác.
Cirkulačný termostat a laboratórne termostaty s
chladením - umoţ ňujú merať priebeh reakcií pri
kontrolovanej teplote zabezpečením regulácie
teploty cirkuláciou vonkajším okruhom cez
enzýmové reaktory.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polytron homogenizátor - sa vyuţ íva pri dezintegrácii rastlinných
materiálov pri izolácii lipoxygenázy a hydroperoxid lyázy. Ide o
jedinečné zariadenie umoţ ňujúce reprodukovateľnú dezintegráciu
aj menších mnoţ stiev rastlinného materiálu, vďaka čomu bude
moţ né uskutočniť celý rad testov pri skríningu zdrojov enzýmov a
pri izolácii enzýmov.
Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf slúţ i na účely
kvantitatívnej analýzy celého radu metabolitov vo
fermentačných a reakčných médiách. Je základným
analytickým prístrojom biochemického laboratória, bez
ktorého nie je moţ né adekvátne sledovať priebeh
fermentačných a biotransformačných procesov.
Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom sa
vyuţ íva na identifikáciu metabolitov vznikajúcich pri
biotransformačných reakciách a identifikácia mechanizmu
sledovaných reakcií. Bez tohto zariadenia nie je moţ né
skúmať nové a optimalizovať existujúce postupy na
biokatalytickú produkciu aróm. Zariadenie umoţ ní zlepšovať
selektivitu reakcií stanovovaním ich vedľajších produktov.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laboratórna stolová odstredivka sa pouţ íva pri izolácii
lipoxygenázy a hydroperoxid lyázy, pri frakcionácii
subcelulárnych štruktúr a pri spracovaní analytických vzoriek.
Laboratórna odstredivka, 4x1 L – sa pouţ íva pri príprave vzoriek
enzýmov alebo prírodných aróm väčších objemov.
Autokláv sa vyuţ ívaj pri príprave sterilných roztokov
potrebných pri izoláciách enzýmov z prírodných
materiálov.
Mraziaci box (-70 °C) je potrebný na dlhodobejšie skladovanie
preparátov enzýmov a vzoriek pri štandardných podmienkach a na
úschovu mikrobálnych kmeňov.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skríningová bioreaktorová stanica je nevyhnutným
zariadením na realizáciu sterilných kultivácií
kvasinkových a bakteriálnych kmeňov, ktoré budú
vyuţ ívané pri študovaných biotransformáciách.
Inkubátor - toto štandardné vybavenie biotechnologického
laboratória je nevyhnutné na dosiahnutie konštantných
podmienok - rýchleho a presného nastavenia teploty pri
kontrolovanom raste mikrobiálnych kultúr produkujúcich
arómy.
Enzýmový termistor - vyuţ ije tepelnú odozvu
enzýmových reakcií, nevyhnutnú
na
sledovanie enzýmovej kinetiky pri produkcii
aróm. Zariadenie svojou citlivosťou merania
v prietokovom systéme zabezpečí záznam
okamţ itého stavu v meranej reakcii, a tým aj
jej účinného riadenia a optimalizácie, čím sa
stáva nevyhnutným vybavením pre účely
tohto projektu.
Enkapsulátor je nevyhnutný pre produkciu
dostatočných
mnoţ stiev
imobilizovaných
biokatalyzátorov pre produkciu aróm v reálnom
čase v rámci tohto projektu, čo nie je moţ né
dosiahnuť laboratórnym enkapsulátorom, ktorým
disponuje Partner projektu. Bez tohto zariadenia nie
je moţ né uskutočňovať nevyhnutné porovnávacie
štúdie imobilizovaných a voľných biokatalyzátorov
v dostatočnej intenzite.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Príslušenstvo k vysokoúčinnému kvapalinovému
chromatografu HPLC, ktoré pozostáva z analytickej
pumpy a ohrievača kolón, bude slúţ iť na
reprodukovateľné a spoľahlivé sledovanie priebehu
biokatalytických procesov nevyhnutné pre plnenie
tohto projektu.
Potenciostat je zariadenie pouţ iteľné pre
viaceré elektrochemické techniky a bude
slúţ iť na veľmi presnú charakterizáciu
enzýmových aktivít mikrobiálnych kmeňov
pouţ itých na biokatalytickú produkciu aróm.
Multidetekčná čítačka mikroplatničiek bude
nevyhnutná pre stanovenie enzýmovej
aktivity pri produkcii aróm. Toto vysoko
citlivé zariadenie zabezpečí meranie
enzýmovej kinetiky v reálnom čase čo bude
nenahraditeľným prínosom pri skríningu
enzýmov.
Zariadenie na plynovú chromatografiu je zariadenie potrebné na
kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu vzoriek prírodných aróm a
sledovanie kinetiky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bioluminometer je špeciálne vysokocitlivé zariadenie,
ktoré slúţ i na zisťovanie viability alebo ţ ivotaschopnosti
bunkových biokatalyzátorov. Je vysoko ţ iadúcim
doplnením infraštruktúry vzhľadom k predpokladanej
toxickej a inhibičnej povahe reakčného prostredia pri
produkcii
aróm
smerom
k ţ ivým
bunkovým
biokatalyzátorom.
Parný sterilizátor je súčasťou základného vybavenia
biotechnologických laboratórií. Vzhľadom k nedostatočnej
kapacite sterilizačných zariadení na pracoviskách v rámci tohto
projektu sú sterilizátory s vyššími kapacitami absolútne
nevyhnutnou infraštruktúrou na sterilizáciu objemnejších
kompaktných zariadení najmä fermentorov.
Chladená odstredivka sa poţ íva izoláciu
a delenie látok a biomasy vo vyšších objemoch
nevyhnutných pre riešenie tohto projektu.
Zariadenie na vákuovú rektifikáciu sa pouţ íva na finálnu
purifikáciu vzoriek aróm pomocou vákuovej frakčnej
rektifikácie. Ide o náročnú jednotkovú operáciu, ktorá si
vyţ aduje vysoko profesionálny prístup a technické vybavenie
vzhľadom na extrémne nízke pracovné tlaky a tepelnú citlivosť
spracúvaných surovín.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPAGAČNÉ MATERIÁLY A PREZENTÁCIA PROJEKTU V MÉDIÁCH
Stav plnenia:
Boli zriadené veľkoplošné tabule (rozmer 250x150 cm) na priečelí budovy FCHPT STU
Bratislava na Radlinského 9 v Bratislave - na pracovisku ţ iadateľa, ako aj vo vestibule
budovy Chemického ústavu SAV – Partnera projektu. Pracoviská ţ iadateľa a partnera boli
označené informačnými tabuľami (20x30 cm).
Pri príleţ itosti začatia realizácie projektu Axxence Slovakia s.r.o. distribuoval tlačovú správu
na stránke : http://www.webnoviny.sk/ekonomika/xxx/548627-nahlad.html.
Taktieţ bola vytvorená internetová stránka projektu v rámci webstránky Axxence Slovakia
s.r.o..
Zariadenia zakúpené v rámci projektu boli označené logom Operačného programu Výskum
a vývoj a logom Európskej únie;
Na kaţ dom vedeckom výstupe (publikácie vo vedeckých časopisoch, konferenčný
príspevok...), ktorý súvisí s pouţ ívaním zariadení obstaraných počas realizácie projektu
a prezentovaní dosiahnutých výsledkov bolo uvedené poďakovanie za finančnú podporu.
Boli pripravené letáky v slovenskom jazyku s fotografiami z realizácie projektu. Tieto sú k
dispozícii v priestoroch spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o. a v priestoroch partnera, kde sú
prístupné pracovníkom spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o., partnerom ale i verejnosti.
Propagácia projektu prebehla v rámci nasledovných akcií:
Noc výskumníkov 2013
Deň otvorených dverí CHÚ SAV 2013
Deň otvorených dverí Axxence Slovakia s.r.o. 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISEMINÁCIA
Diseminácia výsledkov projektu je realizovaná prostredníctvom dvoch typov aktivít:
 V rámci povinnej publicity prostredníctvom manaţ éra pre publicitu v plnom súlade
s Manuálom pre informovanie a publicitu bola odborná verejnosť informovaná o
riešení projektu cestou:
9 prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch
2 práce publikované v nekarentovaných časopisoch
7 plágátových vývesiek na vedeckých konferenciách
 V rámci diseminačných odborných aktivít, boli zorganizované informačné a
predvádzacie stretnutia o moţ nostiach vyuţ ívania obstaraných zariadení pre
odborníkov, študentov FCHPT STU i laickú verejnosť
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOLOČNÉ PRACOVISKO
Na základe Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP účinným od 07.11.2013 bolo vytvorené
Spoločné pracovisko s partnerom projektu - Chemickým ústavom SAV Bratislava,
lokalizované vo Výskumno-výrobnom komplexe AXXENCE Park v Bratislave
Spoločné pracovisko sa bude vyuţ ívať na účely riešenia projektu: „Aplikovaný výskum
v oblasti priemyselnej biokatalýzy“, kód ITMS 26240220079 aj po ukončení riešenia
projektu. Spoločné pracovisko poskytne odborným pracovníkom oboch partnerov komplexnú
infraštruktúru pre efektívnejší aplikovaný výskum procesu izolácie prírodných aróm
z reakčného prostredia a ich finálnej purifikácie.
Definované tematické oblasti projektu sú integrálnou súčasťou strategických oblastí podpory
vedy a výskumu v rámcových programoch Európskej Únie, ako aj vecných priorít výskumu
a vývoja (Biotechnológie, Ochrana ţ ivotného prostredia, Vyuţ itie domácich surovinových
zdrojov, Zdravie – kvalita ţ ivota). Výsledky riešenia budú vyuţ ívať nielen výskumní
pracovníci ţ iadateľa i partnera, ale aj študenti doktorandského štúdia, čo prispeje k výstupom
vo forme publikačnej činnosti v karentovaných i nekarentovaných časopisoch a vedeckých
zborníkoch.
Vytvorenie spoločného pracoviska integrujúceho medzinárodne uznávaných výskumných
partnerov disponujúcich komplementárnou infraštruktúrou, ako aj riešenie
multidisciplinárnych úloh v rámci aplikovaného výskumu vytvára predpoklady pre vysokú
pridanú hodnotu projektu v oblasti biokatalytickej prípravy prírodných aróm.
Prenos poznatkov a inovatívnych technológií do praxe prispeje k zvyšovaniu hospodárskeho
rastu regiónov a celého Slovenska.
Výskumno-výrobný komplex AXXENCE Park v Bratislave s novovytvoreným
Spoločným pracoviskom s partnerom projektu Chemickým ústavom SAV Bratislava
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spoločné pracovisko – zariadenie na vákuovú rektifikáciu
Spoločné pracovisko – laboratórium
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
16
Download

INFORMAČNÝ LETÁK – AUGUST 2014