Vzdelávacia oblasť : Človek a hodnoty
Predmet : ETICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika predmetu :
Etická výchova je povinne voliteľný predmet , ktorý vychováva osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku
a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií
o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu
správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných
vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre
etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia,
empatia, pozitívne hodnotenie iných…) ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.
Ciele predmetu :
•
•
•
•
•
•
•
•
Vychovať osobnosť, ktorá:
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou
jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti,
a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia
s pocitom sebaľútosti
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované
desiatich základných témach a šiestich aplikačných témach:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia.
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti):
Etická výchova má :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu
umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých,
tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch
vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne - pozitívne) správanie
umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie
umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu,
rozvíjať sebaoceňovanie
spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia,
zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg
umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s
predčasným sexuálnym životom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou
rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie
vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami
umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom
vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia
•
•
učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám,
ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život
rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy,
vychovať kritického diváka
Zapracovanie národného štandardu finančnej gramotnosti :
Predmet má:
•
•
•
•
•
pomôcť žiakom pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia
učiť žiakov hodnotiť a analyzovať hodnotu a význam reklamy
vysvetliť žiakom vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny
vysvetliť žiakom , z čoho pozostáva a ako sa tvorí rodinný rozpočet
vysvetliť žiakom pojem úverovej schopnosti , hodnotu informácií o úverovej histórii pre žiadateľov úveru.
Školský vzdelávací program – etická výchova -5. ročník
počet hodín týždenne : ŠVP- 1 hodina týždenne (spolu 33 hodín)
Obsahový štandard
Výkonový štandard spôsobilosti
Medzipredmet.
vzťahy
CIEĽ
Tematický celok
Osvojiť
si základné
sociálno-komunik.
zručnosti
Sociálno-afektívny
Konatívny
Otvorená
komunikácia
Úrovne komunikácie, verbálna
a neverbálna komunikácia.
Pozdrav,
poďakovanie,
ospravedlnenie.
Prejavy
úcty
voči
iným
v komunikáciikomunikačné
šumy , chyby a prekážky.
- žiak si uvedomuje
príčiny komunikačných
šumov a vníma miesto
komunikačných
prekážok pri
nedorozumeniach
-žiak dobre zvláda základné
komunikačné
zručnostipredstavenie sa , pozdrav,
poďakovanie, prosba ,
ospravedlnenie sa
- v komunikácii badať
odstraňovanie komunikač.
šumov
Poznanie
a pozitívne
hodnotenie seba
Sebapoznanie, sebahodnotenie,
sebaúcta
,
sebaovládanie,
poznanie
svojich
silných
a slabých stránok.
Povedomie vlastnej hodnoty.
Elementy formujúce sebaúctu
v školskom veku ( rodina, škola,
vrstovníci , zovňajšok, úspech,
vzťahy, záujmy...)
- žiak si uvedomuje
dôležitosť poznania
svojich silných
a slabých stránok
-pozná elementy
formujúce sebaúctu
-žiak má snahu o väčšie
sebapoznanie a rozvíjanie
pozitívneho sebahodnotenia
Osvojiť
si
zručnosti
pozitívneho
hodnotenia seba aj
Poznanie
druhých
a pozitívne
hodnotenie
druhých
Téma
Pozitívne hodnotenie druhých - žiak chápe zmysel
pozitívneho hodnotenia
v bežných podmienkach .
Pozitívne hodnotenie najbliž- druhých
ších
(rodina,
kamaráti,
učitelia...) – hľadanie dôvodov
pre pozitívne hodnotenie iných,
-v správaní žiaka
sebaovládanie
Odporúčaný počet
hodín
6
7
badať -prepojenie s obč.
výchovou
-žiak je schopný vyjadriť
pozitívne
hodnotenie
druhých
v bežných
podmienkach
7
ich verbálne vyjadrenie ,
prípadne písomné vyjadrenie
pozitív iných.
Reflexia nad dobrom, ktoré
prijímame od ostatných.
Úcta k postihnutím, starým,
chorým.
-učí sa vidieť problémy
postihnutých, starých
a chorých ľudí
a objavuje ich dary
Tvorivosť
v medziľudských
vzťahoch,
iniciatíva
Rozvíjanie základnej tvorivosti.
Objavovanie
darov
prostredníctvom
širokej
ponuky pre ľudskú tvorivosť
( pohybová, výtvarná, imitačná
literárna...), radosť z tvorivosti.
Tvorivosť
a iniciatíva
v medziľudských vzťahoch ( čo
môžem urobiť pre mojich
spolužiakov , pre našu triedu ,
pre rodinu , pre ľudí v núdzi...)
-žiak rozumie, že
tvorivosť je potrebná
nielen pre vedu
a umenie , ale aj pre
vytváranie
medziľudských
vzťahov
Osvojiť
si Etické
aspekty
základné
pojmy ochrany prírody
súvisiace
s ochranou prírody
a životného
prostredia
Vnímanie prírody, obdiv a úcta
ku všetkým formám života.
Dôležitosť ochrany prírody
z hľadiska prosociálnosti (úcta
k tým, čo prídu do prírody po
nás ...)
Ekologická etika z pohľadu
žiaka
(zber
odpadu,
neznečisťovať
okolie, šetriť
prírodu konkrétnou citlivosťou
v bežných životných situáciách
– tečúci vodovod, svetlo....
-žiak cíti, že je
súčasťou prírody a chce
jej pomôcť
Osvojiť si tvorivé
riešenia
každodenných
situácií
v medziľudských
vzťahoch
- pozná ekológiu a vie,
ako môže pomôcť
prírode, životnému
prostrediu
-vie
ohodnotiť
dobro
u iných
i v podmienkach
záťaže – u postihnutých,
starých, chorých
-prepojenie
s obč. výchovou
-prepojenie
s výtvarnou
a hudobnou
-žiak je schopný rozlíšiť výchovou
7
dobro – je tvorivý ,
iniciatívny
-vie si vážiť
dobro
poskytnuté iným človekom
-podľa svojich možností
a výziev, ktoré ponúka
región , chráni prírodu
-prierezová t.Enviromentálna
výchova
6
Výchovné metódy:
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a
zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt etickej výchovy do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé
poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V etickej výchove je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie,
dramatizácia …). Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. Bez reflexie by
ostal žiakovi iba pekný zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto je v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným
na reflexiu. Ak nacvičíme so žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená, že to budú robiť aj doma a
na ulici.
Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do každodenného života (napr.
záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto časti hovoríme v etickej výchove transfer –
prenos z hodiny etickej výchovy do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje
veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve.
Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik
zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom svete.
Učebné zdroje : Učebnica etickej výchovy
Odborná literatúra – zameraná na psychológiu dieťaťa a mladého človeka
- zameraná na hry a rozvoj osobnosti
Internet
Hodnotenie:
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov
priebežne i na konci hodiny.
Školský vzdelávací program – etická výchova -6. ročník
počet hodín týždenne : ŠVP- 1 hodina týždenne (spolu 33 hodín)
Obsahový štandard
Výkonový štandard spôsobilosti
CIEĽ
Tematický celok
Identifikácia a
vyjadrenie
vlastných citov
Osvojiť si ďalšie
prosociálne
zručnosti :
vyjadrovanie
citov, empatia ,
asertivita ,
prosociálne
správanie...
Téma
Uvádzanie žiakov do tajomstva
citového života, definovanie
a delenie citov, pocitov,
identifikácia vlastných citov,
pomenovanie, uchopenie,
vyjadrenie a spôsob ich
usmerňovania. Pomoc pri
verbalizácii citového sveta –
žiaci sa učia vyjadrovať to, čo
prežívajú v období radosti
i bolesti.
Sociálno-afektívny
-žiak chápe dôležitosť
vyjadrenia citov
pre život
- z vlastnej
skúsenosti chápe,
ako vplývajú city
na zdravie a
výkonnosť ( v čase
radosti i bolesti – láska,
vďačnosť, bolesť,
smútok...)
Medzipredmet.
vzťahy
Konatívny
- vie narábať s pojmovým
aparátom, ktorý sa týka
identifikácie citov (vie
pomenovať rôzne spôsoby
vlastného prežívania)
Odporúčaný počet
hodín
7
- badať snahu vyjadrovať
city zrozumiteľne a bez
zraňovania iných
-prepojenie s obč.
náukou
Kognitívna a
emocionálna
empatia,
pochopenie
druhých, vžitie
sa do
situácie druhých
Rozvoj empatického vnímania
iných ľudí na základe
pochopenia
dôležitosti empatie pre seba
samého. Zložky empatie –
kognitívna a empatická. Jej
rozvoj– počúvanie, podobná
skúsenosť, citlivosť,
vyprázdnenie sa pre
druhého, samotné zažívanie zo
strany druhých.
- žiak rozumie a vie
vyjadriť pojem
empatie a jej význam
v medziľudských
vzťahoch
- žiak chápe význam
empatie vo svojom
živote
a je ochotný byť
empatickým k iným
už
v komunikácii
badať prvky aktívneho
počúvania a prvé prejavy
empatie
7
Zvládnutie
asertivity
Asertivita ako súčasť
komunikácie.
Spôsoby správania
v kolíznych situáciách –
pasívne, agresívne
a asertívne. Vysvetlenie
podstaty asertivity – pokojné
presadzovanie svojich
názorov bez toho aby sme
ubližovali inému. Výhody
a nevýhody všetkých troch
typov správania. Asertivitou
odbúravame agresivitu,
bránime svoje práva,
bránime sa proti manipulácii
a útokom a učíme sa
vyjadriť svoj názor.
- žiak vie vysvetliť
pojem
„ sebapresadenie“
a pozná jeho význam
v medziľudských
Pozitívne vzory
správania
v histórii a v
literatúre
Vysvetlenie pojmov vzor,
model, idol. Pozitívne a
negatívne vzory.
Pozitívne vzory správania
v histórii, literárne vzory,
filmoví hrdinovia. Rozvíjať
schopnosť mravného úsudku
na modeloch správania,
ktoré sú prezentované v
médiách. Čo je to dobro a zlo
v ľudskom živote? Ako sa
prejavuje na správaní
jednotlivcov
a skupín, s akými dôsledkami
pre jednotlivca a skupiny?
reflektovať na svojom
živote všetky tri formy
správania -agresívne,
pasívne a asertívne
-prepojenie
s obč. náukou
vzťahoch
- chápe výhodnosť
asertívneho správania
pre
ozdravenia a jasnosť
vzťahov
- žiak vie vysvetliť
Osvojiť si pojmy
empatia, asertivita,
spolupráca
a prosociálne
správanie.
- žiak je schopný
pojmy vzor, model,
idol, ideál
- vie rozlíšiť
pozitívne
a negatívne vzory
- žiak už vie uviesť
aspoň dva negatívne
a dva pozitívne
príklady vzorov
z histórie a z
literatúry i zo svojho
okolia
- cíti obdiv k vzorom
a chce sa im podobať
6
- žiak je schopný pri
strete záujmov
komunikovať asertívne ,
hájiť si svoje právo, ale
zároveň aj rešpektovať
nároky iných
-prepojenie
s výtvarnou,
hudobnou
a literárnou
- žiak je schopný prejaviť výchovou
- žiak je schopný posúdiť
a detronizovať svoj idol
mravný úsudok
pri
posudzovaní
pozitívnych
a negatívnych literárnych
i historických vzorov
5
Pozitívne vzory
v každodennom
živote
Vedieme žiakov k citlivosti
na vnímanie ľudí okolo seba,
anonymný hrdina. Moje
okolie a dobrí ľudia, čo si na
nich najviac cením? Ako by
som chcel žiť a ako nie, ako
kto a prečo? Prečo sa mi
nedarí byť takí ako oni?
Každý človek je pozvaný
k naplneniu svojho života
dobrom originálnym
spôsobom. Môžem byť aj ja
vzorom pre iných?
- žiak vie vymenovať
vlastnosti ľudí, ktorí
môžu byť pozitívnym
vzorom a vie aspoň
dvoch takýchto
ľudí identifikovať vo
svojom okolí
- žiak si pripúšťa možnosť
byť
potencionálnym
vzorom a na základe toho
badať aj prvky väčšej
zodpovednosti
4
- chápe dôležitosť
prítomnosti prosociál.
vzorov vo svojom
živote
- sám sa identifikuje s
niektorými
vlastnosťami
svojich vzorov
Prosociálne
správanie
Komponenty prosociálneho
správania: - správanie
v prospech druhého,
správanie bez očakávania
protislužby, alebo vonkajšej
odmeny, správanie
podporujúce reciprocitu,
správanie, ktoré
nenaruší identitu osoby,
ktorá sa správa prosociálne.
Druhy prosociálneho
správania: pomoc,
darovanie, delenie sa,
spolupráca, priateľstvo.
- žiak rozumie a vie
vysvetliť pojem
prosociálne správanie
(prejavené dobro vo
vzťahu k inému
človeku bez
očakávania aktuálnej
odmeny)
- vie vymenovať
niektoré
druhy prosociálneho
správania
z vlastnej skúsenosti
vie, aký je to pocit
z konania dobra
- badať rozvoj empatie
ako predpokladu
prosociálneho správania
- je ochotný pomôcť,
podeliť sa
- vie prijať ponúkanú
pomoc
- participuje na tvorbe
sociálnych projektov v
triede, príp. v blízkom
okolí
- prepojenie
s obč. náukou
4
Výchovné metódy:
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a
zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt etickej výchovy do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé
poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V etickej výchove je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu,
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie,
dramatizácia …). Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. Bez reflexie by
ostal žiakovi iba pekný zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto je v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným
na reflexiu. Ak nacvičíme so žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená, že to budú robiť aj doma a
na ulici.
Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do každodenného života (napr.
záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto časti hovoríme v etickej výchove transfer –
prenos z hodiny etickej výchovy do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje
veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve.
Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik
zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom svete.
Učebné zdroje : Učebnica etickej výchovy
Odborná literatúra – zameraná na psychológiu dieťaťa a mladého človeka
- zameraná na hry a rozvoj osobnosti
Internet
Hodnotenie:
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov
priebežne i na konci hodiny.
Školský vzdelávací program – etická výchova -7. ročník
počet hodín týždenne : ŠVP- 1 hodina týždenne (spolu 33 hodín)
Obsahový štandard
Výkonový štandard spôsobilosti
CIEĽ
Tematický celok
Úvodná hodina
Osvojiť si základné
postoje, ktoré
podmieňujú
kultivované
dospievanie. Učí sa
poznávať
sám seba, objavuje
svoju identitu,
rozvíja
sebaoceňovanie. Učí
sa obhájiť svoje
práva a
názory
Osvojiť si pojmy
empatia,
asertivita,
spolupráca a
prosociálne
(sociálne
pozitívne)
Objavenie
vlastnej identity
a jedinečnosti
Byť sám sebou,
vedieť obhájiť
svoje práva
a názory.
Medzipredmet.
vzťahy
Téma
Odporúčaný počet
hodín
Oboznámenie sa s cieľmi etickej
výchovy v 7. ročníku.
Veľkosť a dôstojnosť ľudskej
osoby, úcta k človeku. Poznať
svoje silné a slabé stránky,
pozitívne a negatívne vlastnosti.
Zdravé sebavedomie. Prijať sám
seba aj so svojimi
nedostatkami a rozhodnúť sa
pracovať na sebe. Rovnakú šancu
dávať iným.
Byť sám sebou, vedieť obhájiť
svoje práva a názory.
-Žiak sa učí vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych
situáciách: opýtať sa prečo, vedieť odmietnuť,
vysloviť sťažnosť, vysvetliť svoje názory, požiadať o
láskavosť, vysloviť návrh, čeliť
manipulácii a tlaku skupiny. Uplatňovanie asertívneho
správania v každodennosti.
Žiak:
- rozumie manipulatívnym spôsobom v správaní a vie
im odolávať.
-Pozná svoje práva na odmietnutie a uplatňuje ich.
-Argumentuje a odôvodňuje svoje názory.
-Uplatňuje prvky asertívnych techník., vie povedať
NIE
7
-prepojenie s obč.
náukou
a regionálnou
výchovou
6
Nový vzťah k druhým:
nezávislosť a rešpektovanie,
správanie
Poznávať svoje
práva a povinnosti v
rodine, učiť sa
kultivovane prejaviť
svoj názor,
postupne preberať
zodpovednosť za
svoje rozhodnutia,
zaroveň však
rešpektovať rodičov
a
viesť s nimi
konštruktívny
dialóg.
Prehlbiť svoju
sexuálnu identitu,
chápať pozitívne
hodnoty priateľstva,
lásky,
manželstva a rodiny,
uvedomiť si riziká
spojené s
predčasným
sexuálnym životom.
Prosociálnosť
a ako
zložka
vlastnej
identity.
Etické aspekty
vzťahu
k vlastnej
rodine.
Etické aspekty
integrovania
sexuálnej
zrelosti do
kontextu
osobnosti
ponúkanie a prijímanie slobody
ako predpokladu pre schopnosť
preberať zodpovednosť.
Asertívne práva.
Hlbšie poznanie svojej rodiny
(poznám moju mamu, otca,
súrodencov?)
Uplatnenie sociálnych zručností
v rodine ( otvorene hovoriť, byť
empatickým, asertívnym.).
Zdravá
a nezdravá
kritika
v rodine.
Pochopenie rodičov, tolerancia,
autority v rodine,...
Rešpektovanie
rodinných
pravidiel.
Rozvíjanie sexuálnej identity.
Vzťahy medzi chlapcami a
dievčatami. Priateľstvo a láska.
Utváranie predstáv o budúcom
partnerovi. "Zázrak života" počatie a prenatálny život
ľudského plodu. Rozpor medzi
pohlavnou a psychosociálnou
zrelosťou. Predčasný sexuálny
styk, jeho príčiny a dôsledky.
Pohlavné choroby a AIDS.
Sloboda a zodpovednosť
Žiak:
-sa snaží rozvíjať vlastnú identitu v interakcii
s druhými,
-učí sa odpúšťať a požiadať o odpustenie.
-slobodné prijať záväzky a vernosť k
nim ako predpoklad zrelosti (napr. prijímanie úloh v
rodine, v žiackom kolektíve, v záujmových
skupinách...).
4
-prepojenie
s obč. náukou
a biológiou
Žiak :
-vie uplatňovať sociálne zručností v rámci rodiny (byť
empatickým, otvorene a citlivo
komunikovať, byť asertívnym...)
-učí sa reflexii nad vlastnou kritickosťou v rodine.
- učí sa rešpektovať pravidlá hry (práva a povinnosti)
v rodine.
Žiak:
- učí sa utvárať si predstavy o budúcom partnerovi.
-spoznáva"Zázrak života" - počatie a prenatálny život
ľudského plodu.
-Učí sa chápať rozpor medzi pohlavnou a
psychosociálnou zrelosťou. Predčasný sexuálny
styk, jeho príčiny a dôsledky. Pohlavné choroby a
AIDS.
-učí sa byť zodpovedný v dozrievaní sexuálnych
vzťahov v manželský a rodinný zväzok.
6
-prepojenie
s obč. náukou
a biológiou
6
v dozrievaní
Rozvíjať pozitívny
postoj k
postihnutým,
chorým, a iným
skupinám
obyvateľstva, ktoré
potrebujú pomoc a
porozumenie.
Vzťah k
starým, chorým
a k osobám so
špecifickými
potrebami
Rozvoj empatie, komunikácie s
vyššie spomínanými ľuďmi.
Žiak vie:
- vymenovať dôvody, prečo pomáhať chorým
a starým ľuďom, - vymenovať prednosti chorých a
osôb so špeciálnymi potrebami,- zdôvodniť potrebu
-prepojenie
špecifickej komunikácie s osobami so špecifickými
s občianskou
potrebami.
Ochota chápať ich potreby.
Tolerancia
rešpektovanie
odlišností, generačné rozdiely.
4
náukou
a náboženskou
výchovou
Výchovné metódy:
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a
zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt etickej výchovy do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé
poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V etickej výchove je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu,
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie,
dramatizácia …). Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. Bez reflexie by
ostal žiakovi iba pekný zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto je v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným
na reflexiu. Ak nacvičíme so žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená, že to budú robiť aj doma a
na ulici.
Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do každodenného života (napr.
záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto časti hovoríme v etickej výchove transfer –
prenos z hodiny etickej výchovy do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje
veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve.
Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik
zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom svete.
Učebné zdroje :
Literatúra: Lencz, L.: Pedagogika etickej výchovy. Výchova k prosociálnosti. Bratislava : Metodické centrum v Bratislave, 1998.
Lencz, L.: Metódy etickej výchovy. Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1993.
Lencz, L. – Križová, O.: Metodický materiál k predmetu etická výchova, Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1997.
Knižnica, internet
Hodnotenie:
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov
priebežne i na konci hodiny.
Školský vzdelávací program – etická výchova -8. ročník
počet hodín týždenne : ŠVP- 1 hodina týždenne (spolu 33 hodín)
Obsahový štandard
Výkonový štandard spôsobilosti
CIEĽ
Tematický celok
Oboznámiť
sa Úvodná hodina
s mravným
kódexom
prosociálneho
správania
a podporiť význam
jeho osvojenia pre
život
ZDROJE
ETICKÉHO
POZNANIA
Rozvíjať základné
podmienky
správneho
konania: správny
úsudok
a sebaovládanie,
aby sme dokázali
urobiť to, čo sa
nám javí ako
správne
ŽIVOT
Téma
Sociálno-afektívny
Konatívny
- žiak sa má aktívne zapájať
do kolektívnych aktivít
a utvárať zdravo
komunikujúce spoločenstvo
triedy
Oboznámenie sa s cieľmi etickej
výchovy v 8. ročníku.
Etika
–mravné hodnoty
a normy.
Svedomie- pozitívne vzory
v živote, v literatúre.
Zmysel ľudského života .
Náboženstvá.
Kresťanstvo
a jeho posolstvo.
Mravná hodnota, mravná
norma.
Prečo ľudia veria?
Orientácia
v živote.
Etické normy svetových
náboženstiev.
Sekty
Umenie
a ľudová
slovesnosť.
Medzipredmet.
vzťahy
-žiak chápe význam
svedomia vo svojom
živote
- poznáva zdroje
etického poznania
ľudstva
- vie vysvetliť , čo je
mravná hodnota
a mravná norma
- žiak sa učí odbúravať
predsudky medzi
veriacimi a neveriacimi
- prispieva svojim
dielom k porozumeniu,
úcte a tolerancii voči
nábožensky založeným
ľuďom
Ochrana
života
a -žiak vie vysvetliť
starostlivosť o zdravie ako termín zdravie
-žiak vie prejaviť
rozhodnutie pre dobro
- učí sa osvojiť si základné
postoje súvisiace s voľbou
životných cieľov ,
svetonázorom ,
náboženstvom
- žiak vie aktívne pracovať
v skupine i individuálne
- žiak sa aktívne podieľa na
tvorbe projektov
-žiak chráni zdravie svoje
i iných
Odporúčaný počet
hodín
1
-prepojenie s obč.
náukou
a regionálnou
výchovou
7
6
Osvojiť
si
pozitívne postoje
vo vzťahu ku
svojmu
zdraviu
a ochrane života
človeka.
A TELESNÉ
A DUŠEVNÉ
ZDRAVIE AKO
ETICKÁ
HODNOTA
ETICKÉ
ASPEKTY
MANŽELSTVA
Uvedomiť si , že
rodina má pre
každého človeka
význam
a nevyčísliteľnú
hodnotu
Osvojiť
si
EKONOMICKÉ
základné
HODNOTY
ekonomické
pojmy súvisiace A ETIKA
s ekonomickými
hodnotami
,
etický problém.
Základy duševnej hygieny.
Vedieť
vysvetliť
problematiku
duševných
porúch- depresia, stresové
skraty.
Priblíženie
informácií
o zdravotnej
starostlivosti
v našom štáte.
Drogy, alkohol, fajčenie.
Lekárska etika – eutanázia ,
interupcia,
klonovanie
človeka.
Sebaovládanie
ako
podmienka
zdravého
sexuálneho života.
Priateľstvo,
zamilovanosť,
známosť, manželstvo.
Umelé
prerušenie
tehotenstva a jeho možné
následky.
Plánované
rodičovstvoantikoncepcia.
Poruchy sexuálnej orientácie,
sexuálne trestné činy.
Pojmy : cieľovosť hodnoty
peňazí,
materializmus,
konzumizmus.
Vlastníctvo a peniaze ako
prostriedok i ako cieľ.
a starostlivosť o svoje
zdravie
- vie zdôvodniť
tvrdenie, že zdravie je
etická hodnota
-vie
využiť
športové
aktivity i odpočinok vo svoj
prospech
- žiak vie zaujať stanovisko
k lekárskej etike
- aktívne sa podieľa na
tvorbe projektov
- podnietiť žiakov
k zamysleniu sa nad
svojím životným
štýlom
-prepojenie
s obč. náukou
a biológiou
- žiak vie pomenovať
problémy závislého
človeka
-žiak pokračuje
v upevňovaní
poznatkov zo 7. ročníka
-žiak vie zaujať
stanovisko k sexualite ,
k sexuálnemu životu
-žiak si uvedomuje
dôležitosť rodiny
a manželstva
-vie milovať a chrániť
svoju rodinu- prejavuje
empatiu
-prepojenie
s obč. náukou
a biológiou
5
-vie priblížiť problémy
neúplných
a rozvrátených rodín
-žiak chápe základné
etické problémy
súvisiace
s ekonomickými
hodnotami
7
- žiak je v materiálnej
oblasti rozvážny, nemá
veľké nároky
-žiak sa snaží nepodľahnúť
-prepojenie
s občianskou
náukou
osvojiť si základné
ekonomické cnosti
Osvojiť
si
základné
etické
hodnoty súvisiace
s dobrým menom,
cťou a pravdou
Reklama- jej ciele a metódy.
Dešifrovanie
manipulácií
konzumizmu a orientácia na
rozvoj človeka.
„Ekonomické
cnosti“
sporivosť,
podnikavosť,
umenie hospodáriť.
Svojpomoc, darovanie.
Solidarita a nadácie.
Prosociálnosť,
darca
a obdarovaný.
Poctivosť,
ochrana
spotrebiteľa.
DOBRÉ MENO
A PRAVDA AKO Poznanie
a pravda ako
ETICKÉ
etické hodnoty.
HODNOTY
Je
vždy
nesprávne
nepovedať pravdu?
Poctivosť, reálna a absolútna
pravda.
Lož a jej následky.
Ublíženie na cti a česť
človeka.
Ochrana
osobnosti
,
zákonom povolené mlčanie,
hodnotový rebríček.
Sústrediť
V
pozornosť
na TVORIVOSŤ
MEDZIĽUDSKÝCH
tvorivé
riešenie
VZŤAHOCH
problémov
v skupine, v škole
i v bežnom živote
-žiak sa učí chápať
hodnotu peňazí
-pozná banky a ostatné
finančné inštitúcie
manipulácii reklamy
a nedožaduje sa nadbytku
-vie prejaviť solidaritu
a pomoc iným
-žiak sa učí rozumne
hospodáriť
-osvojuje si prosociálne
postoje
-žiak vie vyjadriť
-žiak vie v komunikácii
a prijať pravdu o sebe argumentovať
svojimi
-chápe, že pravda
môže pomôcť
i spôsobiť bolesť
názormi a tvrdeniami a vie
prijať argumenty iných
-chápe etické
problémy súvisiace
s pravdou a dobrým
menom
Vysvetlenie
pojmov
kreativita
a fluencia
, -žiak berie do úvahy
demokratickosť
originalita.
v štáte
Národné povedomie.
Mravnosť
občianstva.
-žiak vie kriticky zhodnotiť
nastolenie situácie
-žiak vie riešiť problémy ,
ktoré sa vyskytnú v skupine
prepojen
ie s obč.
náukou
a nábože
nskou
výchovo
u
7
-asertívne vyjadruje
Medzinárodný kredit.
svoje názory
Európska únia a my.
Dobré
vzťahy
v škole,
-žiak vie prejaviť
v zamestnaní.
patriotizmus a je hrdý
na svoju vlasť
Výchovné metódy:
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a
zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt etickej výchovy do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé
poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V etickej výchove je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu,
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie,
dramatizácia …). Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. Bez reflexie by
ostal žiakovi iba pekný zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto je v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným
na reflexiu. Ak nacvičíme so žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená, že to budú robiť aj doma a
na ulici.
Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do každodenného života (napr.
záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto časti hovoríme v etickej výchove transfer –
prenos z hodiny etickej výchovy do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje
veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve.
Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik
zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom svete.
Učebné zdroje : Učebnica etickej výchovy
Odborná literatúra – zameraná na psychológiu dieťaťa a mladého človeka + zameraná na hry a rozvoj osobnosti
Internet
Hodnotenie: Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov
priebežne i na konci hodiny.
Školský vzdelávací program – etická výchova -9. ročník
počet hodín týždenne : ŠVP- 1 hodina týždenne (spolu 33 hodín)
Tematický celok
Počet hodín
Ciele
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Úvodná hodina
1
Oboznámiť žiakov so
systémom práce
a témami etickej
výchovy
Priblížiť žiakom predmet
etická výchova
Žiak:
vymenuje témy etickej
výchovy preberané v nižších
ročníkoch;
vysloví svoje návrhy
a pripomienky k priebehu
vyučovacích hodín;
zoznámi sa so skupinou
Občianska náuka
OSR
Dôstojnosť
a hodnota ľudskej
osoby
3
Rozvíjať
povedomie vlastnej
dôstojnosti a
hodnoty ľudskej
bytosti
Objavovanie nových darov,
ich kultivovanie a rozvoj
záujmov.
Dar priateľstva pre rozvoj
ľudskej osoby.
Ľudské možnosti, túžby,
odvážne sny a odvaha konať.
Plány do budúcnosti.
Žiak:
OSR
OZŽ
VMR
Prehlbovanie
komunikačných
spôsobilostí
5
Prehlbovať žiacke
komunikačné
spôsobilostí
orientované na
riešenie problémov
a vedenie dialógu.
Počúvanie, vedenie
dialógu, riešenie
konfliktov.
Asertivita, orientovaná na
prosociálnosť, požiadať
o láskavosť, hovoria
adresne, vedieť povedať
nie, oprávnená
a neoprávnená kritika.
vymenuje a nehanbí sa za
svoje silné a slabé stránky;
hodnotí sebaovládanie ako
prvok sebaúcty;
rešpektuje svetonázor,
sexuálnu orientáciu, rasu,
etnikum iných osôb
Žiak:
chápe dôležitosť rozvoja
vlastnej komunikácie pre
rozvoj vzťahov;
vníma
vlastné omyly ,čo ho vedie
k väčšej otvorenosti prijať
kritiku; je schopný vyjadriť i
prijať kompliment; pokojne
prijíma oprávnenú kritiku;
na neoprávnenú kritiku
reaguje podľa zásad
asertívneho správania
Občianska náuka
Náboženská výchova
OSR
MED
Občianska výchova
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzie jazyky
Zdravý životný štýl
Závislosti
Masmediálne
12
7
3
Oboznámeniťsa s
niektorými
vlastnosťami
podporujúcimi
zdravý životný štýl
Povedomie vlastnej hodnoty,
rozvíjanie skromnosti (opak
neprimeraného
sebaoceňovania)
nepovyšovať sa nad iných vo
vystupovaní, v nárokoch,
dobroprajnosť,
cieľavedomosť,
pracovitosť, usilovnosť,
čistota zmýšľania, rečí,
prejavov správania
v oblasti sexuality, význam
studu a intimity v prejavoch
náklonnosti
medzi chlapcom a
dievčaťom, kultivované
vyjadrovanie svojich
citov, hlavne negatívnych,
veselosť, sebaovládanie.
Zmysluplné využitie
voľného času.
Žiak:
vysvetľuje zásady, ktoré
súvisia so zdravým životným
štýlom; popisuje význam
studu a intimity v prejavoch
náklonnosti medzi chlapcom
a dievčaťom; vymenuje
možnosti trávenia voľného
času vo svojom prostredí;
voľný čas využíva na
rozvíjanie vzťahov, pomoc
a zábavu
OSR
OZŽ
Preberať zodpovednosť pri
ponuke rozličných
typov závislostí
Poukázať na škodlivosť
závislostí, ktoré
znehodnocujú a ohrozujú
život – fajčenie, alkohol,
omamné látky, konzumný
a nezodpovedný sex, hracie
automaty, nadmerné
sledovanie televízie, sekty a
kulty,
skupiny orientované na
rasovú neznášanlivosť.
Žiak:
vymenuje faktory, ktoré
spôsobujú závislosti v živote
mladého človeka; pozná
škodlivosť závislosti od
fajčenia, alkoholu,
omamných látok, hracích
automatov, televízie,
internetu, sexu, siekt, skupín
orientovaných na rasovú
neznášanlivosť; posudzuje
mieru pri rôznych ponukách
zábavy, argumentuje ich;
neprejavuje neznášanlivosť
voči ľahko ovplyvniteľným
ľuďom; navrhuje riešenia na
agitáciu proti závislostiam
a snaží sa byť príkladom pre
mladších
Žiak:
ENV
OSR
MED
REG
Preberať
Reflektovať vplyv
ENV
Biológia
Geografia
Telesná výchova
Informatika
Matematika
Občianska náuka
Biológia
OSR
vplyvy
Radosť a
optimizmus
2
zodpovednosť pri voľbe
rozličných masmediálnych
prvkov.
Kritické hodnotenie
reklamy.
Rozoznávať vhodnosť
a nevhodnoť televíznych
programov pre rozvoj
osobnosti či zábavu vhodnú
veku.
masmédií
prosociálne vzory v
masmédiách,
kritické hodnotenie
videoprodukcie
a televíznych programová
analýza filmu, výchova
kritického diváka,
možnosti pozitívneho
ovplyvňovania televíziou.
Vedieť aplikovať pojmy
etickej výchovy do bežného
života prostredníctvom
optimizmu a radosti.
Trvalé nastavenie ľudského
života.
Radosť ako dôsledok
objavovania hodnôt.
Radosť ako výsledok
vynaloženej námahy pri
dosahovaní cieľa.
Radosť ako predpoklad
socializácie a dar pre iných.
Pozitívny vzťah k životu
a ľuďom.
vymenuje pozitíva i negatíva
masmédií hlavne televízie
a internetu;
je citlivý na
zámery filmovej produkcie
(etický odkaz );
vyberá televízne programy
vyhodnocuje etické prvky
filmu alebo vysielania
(vhodného pre svoju vekovú
kategóriu);
vo
virtuálnej realite hľadá to, čo
podporuje jeho zdravý
životný štýl
Žiak:
na hodine i mimo nej je
optimisticky naladený, čo sa
prejavuje na jeho správaní sa
k sebe i okoliu;
prejavuje pozitívny vzťah
k životu a prírodu chápe ako
zdroj života; prejavuje
prosociálne správanie
MED
MUV
Občianska náuka
Dejepis
Informatika
OSR
REG
Občianska náuka
Geografia
Výchovné metódy:
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a
zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt etickej výchovy do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé
poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V etickej výchove je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu,
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie,
dramatizácia …). Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. Bez reflexie by
ostal žiakovi iba pekný zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto je v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným
na reflexiu. Ak nacvičíme so žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená, že to budú robiť aj doma a
na ulici.
Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do každodenného života (napr.
záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto časti hovoríme v etickej výchove transfer –
prenos z hodiny etickej výchovy do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje
veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve.
Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik
zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom svete.
-
Hodnotenie:
Učebné zdroje : R. Roche Olivar: Etická výchova
Slyšková: Zakázané ovocie najlepšie chutí
Škvareninová: Rečová komunikácia
Výchova k rodičovstvu a manželstvu
Šišková: Výchova k toleranci proti rasizmu
Ľudské práva; Práva detí a mládeže
Doplnkové učebné texty: Nechaj ma chcem sa učiť sám; Poznaj sám seba
Učebnice: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Literárna výchova, Envirovmentálna výchova
Odborná literatúra, ktorá sa zaoberá životným prostredím
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov
priebežne i na konci hodiny.
Download

Etická výchova je povinne