1.
2.
3.
4.
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ENAGRO, a.s.
pre nákup zrna kukurice zo dňa 20.06.2013
2.
Preambula
3.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ENAGRO, a.s. pre nákup zrna kukurice zo dňa 20.06.2013 (ďalej len „VOP“) upravujú
právne vzťahy spoločnosti ENAGRO, a.s., so sídlom Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, identifikačné číslo 43 814 808, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10469/B (ďalej len „odberateľ“) a jej dodávateľov (ďalej len
„dodávateľ“) pri nákupe zrna kukurice na základe zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a odberateľom (ďalej len „zmluva“).
Pokiaľ zmluva neurčuje inak, má sa za to, že obchodné podmienky obsiahnuté v týchto VOP sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Odchylné
písomné dojednania zmluvných strán v zmluve však majú prednosť pred znením obchodných podmienok obsiahnutých v týchto VOP.
Tieto VOP sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v sídle odberateľa a v elektronickej forme na webovom sídle odberateľa
www.enagro.sk.
Tieto VOP upravujú vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom pri nákupe zrna kukurice (ďalej len “Kukurica”); bližšia špecifikácia Kukurice
vrátane kvalitatívnych parametrov je obsiahnutá v prílohe č. 1 týchto VOP.
4.
Čl. I
Základné obchodné podmienky pre dodanie Kukurice
1. Doba dodania a miesto dodania
1.1 Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať Kukuricu odberateľovi v dohodnutej dobe podľa zmluvy a na dohodnutom mieste dodania. Zmluvné strany
sa dohodli, že jednotlivé dodávky Kukurice sa uskutočnia na základe harmonogramu dodávok doručeného zo strany odberateľa
dodávateľovi (ďalej len “Harmonogram dodávok”). Harmonogram dodávok bude obsahovať termín dodania Kukurice, množstvo dodávanej
Kukurice v tomto termíne a údaj o mieste dodania. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely týchto VOP sa jednotlivé termíny dodávok v
Harmonograme dodávok nepovažujú za návrhy na uzavretie kúpnych zmlúv, ale len za bližšiu špecifikáciu podmienok, za ktorých má byť
dohodnutý objem Kukurice dodaný. Odberateľ je oprávnený Harmonogram dodávok doručiť dodávateľovi osobne, poštou, faxom, emailom. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne doručený Harmonogram dodávok je pre zmluvné strany záväzný a dodávateľ sa zaväzuje
uskutočniť dodávky Kukurice v súlade s Harmonogramom dodávok.
1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania je zmluvný externý sklad odberateľa alebo iné miesto určené odberateľom. Zmluvné strany
sa zároveň dohodli, že preprava Kukurice bude zabezpečovaná v zmysle doložky obchodných podmienok INCOTERMS (2010)
dohodnutej v zmluve.
1.3Pri dodávkach Kukurice, ktorých prepravu zabezpečuje odberateľ, sa dodávateľ zaväzuje skontrolovať identifikačné údaje pristaveného
dopravného prostriedku vo svojom sídle a totožnosť vodiča takéhoto dopravného prostriedku za účelom preverenia jeho oprávnenia
zabezpečovať prepravu Kukurice pre odberateľa, skontrolovať čistotu pristaveného dopravného prostriedku vo svojom sídle a spôsob
zabezpečenia nemožnosti znehodnotenia Kukurice počas jej prepravy do miesta dodania. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade zistenia
akýchkoľvek nedostatkov pri kontrole podľa predchádzajúcej vety bez zbytočného odkladu informovať odberateľa o týchto nedostatkoch
pred tým, ako naloží Kukuricu na dopravný prostriedok a ďalej postupovať podľa pokynov odberateľa.
1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dodávateľ neoznámil odberateľovi nedostatky podľa bodu 1.3 posledná veta a odberateľ zistí
po vyložení Kukurice v mieste dodania, že Kukurica má vady, má sa za to, že Kukurica mala vady v čase jej naloženia na dopravný
prostriedok (v čase odovzdania Kukurice odberateľom určenému dopravcovi v sídle dodávateľa).
1.5 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať prepravu prostredníctvom dopravných prostriedkov vhodných pre prepravu sypkých
poľnoshospodárskych komodít.
1.6 Všetky dopravné prostriedky určené na prepravu Kukurice musia byť čisté, riadne zabezpečené a zabezpečujúce nemožnosť
znehodnotenia Kukurice počas jej prepravy do miesta dodania, pričom Kukurica musí byť prepravovaná oddelene od akýchkoľvek iných
produktov. Dodávateľ je povinný viesť evidenciu dokladov preukazujúcich druh tovaru, ktorý bol dopravnými prostriedkami prepravovaný a
evidenciu o vyčistení dopravných prostriedkov, ktoré je na požiadanie povinný predložiť odberateľovi.
1.7 Pri dodávkach nákladnými motorovými vozidlami, prívesmi a návesmi je zmluvná strana, ktorá zabezpečuje prepravu Kukurice do miesta
dodania, povinná zabezpečiť riadne zakrytie prepravovanej Kukurice plachtami. Pri porušení týchto povinnosti zodpovedá zmluvná strana
zabezpečujúca prepravu danej dodávky Kukurice za škodu, ktorá týmto konaním vznikne na Kukurici.
2. Prevzatie Kukurice
2.1 Prevzatie dodanej Kukurice je odberateľ alebo zmluvný externý sklad odberateľa povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste.
Jedna kópia dodacieho listu zostáva odberateľovi alebo zmluvnému externému skladu odberateľa.
2.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že Kukurica bude v čase prevodu vlastníckeho práva na odberateľa v jeho výlučnom vlastníctve a nebude
zaťažená právom tretej osoby.
2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo ku Kukurici a nebezpečenstvo škody na Kukurici prechádza z dodávateľa na odberateľa
okamihom jej vyloženia v mieste dodania.
3. Zodpovednosť za vady
3.1 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Kukurica v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Kukurici na odberateľa.
5.
6.
7.
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Čl. II
Kúpna cena a platobné podmienky
1.
a v prípade, ak prepravu Kukurice do miesta určenia zabezpečuje dodávateľ, tak aj náklady na prepravu Kukurice do miesta dodania.
V kúpnej cene nie je zahrnutá príslušná daň z pridanej hodnoty, ktorú bude dodávateľ fakturovať v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.
Dodávateľovi, ktorý je pestovateľom Kukurice, vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním Kukurice (splnením) podľa zmluvy
do dohodnutého miesta dodania, a to za Kukuricu, ktorá bola podľa dodacieho listu potvrdeného odberateľom dodaná a doručením
odberateľovi:
a)
pravdivo a úplne vyplnenej agronomickej karty, ktorej vzor tvorí prílohu č. 2 týchto VOP (ďalej len „Agronomická karta“)
b)
pravdivo a úplne vyplneného formulára Self declaration/Self assessment/Samohodnotenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 týchto
VOP (ďalej len „Formulár“)
c)
pravdivo a úplne vyplneného dodacieho listu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 týchto VOP, vrátane časti Trvalá udržateľnosť (v časti
Trvalá udržateľnosť je potrebné uviesť nasledovné informácie: certifikačná schéma, druh biomasy, hmotnosť, jedinečné číslo
dodávky, krajina pôvodu, rok žatvy, spôsob prepravy, vzdialenosť v km, GHG emisie – množstvo emisií skleníkových plynov; pri
množstve emisií skleníkových plynov je potrebné uviesť, či ide o vlastný výpočet alebo tzv. default hodnotu 296,50 kg CO2 eq/t);
d)
úradne osvedčenej kópie platného osvedčenia o registrácii dodávateľa pre daň z pridanej hodnoty,
e)
originálu alebo úradne osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra dodávateľa.
Dodávateľovi, ktorý nie je pestovateľom Kukurice, vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním Kukurice (splnením) podľa
zmluvy do dohodnutého miesta dodania, a to za Kukuricu, ktorá bola podľa dodacieho listu potvrdeného odberateľom dodaná a doručením
odberateľovi:
a)
pravdivo a úplne vyplnenej Agronomickej karty v prípade, ak jej predloženie vyžiada odberateľ,
b)
pravdivo a úplne vyplneného dodacieho listu, ktorého vzor tvorí príloha č. 4 týchto VOP, vrátane časti Trvalá udržateľnosť (v časti
Trvalá udržateľnosť je potrebné uviesť nasledovné informácie: certifikačná schéma, druh biomasy, hmotnosť, jedinečné číslo
dodávky, krajina pôvodu, rok žatvy, spôsob prepravy, vzdialenosť v km, GHG emisie – množstvo emisií skleníkových plynov; pri
množstve emisií skleníkových plynov je potrebné uviesť, či ide o vlastný výpočet alebo tzv. default hodnotu 296,50 kg CO2 eq/t);
c)
úradne osvedčenej kópie platného osvedčenia o registrácii dodávateľa pre daň z pridanej hodnoty,
d)
originálu alebo úradne osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra dodávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že doklady podľa bodu 3. písm. d) a e) a doklady podľa bodu 4. písm. c) a d) sa považujú za doručené
odberateľovi pre účely vzniku nároku na zaplatenie kúpnej ceny dodanej Kukurice ak boli dodávateľom odberateľovi riadne doručené
v lehote do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy a ku dňu doručenia odberateľovi neboli staršie ako 30 dní od dátumu ich vydania. Zároveň sa
zmluvné strany dohodli, že doklady podľa bodu 3. písm. d) a e) a doklady podľa bodu 4. písm. c) a d) nemusí dodávateľ doručiť
odberateľovi pre vznik nároku na zaplatenie kúpnej ceny za dodanú Kukuricu, ak už tieto doručil skôr, napríklad v súvislosti s iným
zmluvným vzťahom s odberateľom a ak odo dňa doručenia dokladov odberateľovi neuplynulo viac ako 6 mesiacov.
Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu spolu s príslušnou daňou z pridanej hodnoty po vzniku nároku na jej zaplatenie
v lehote podľa zmluvy, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový
účet dodávateľa uvedený na faktúre.
Odberateľ môže na základe vlastného uváženia poskytnúť dodávateľovi preddavok na kúpnu cenu za dodanú Kukuricu; dojednanie podľa
bodu 3.a 4. tým nie je dotknuté.
Kúpna cena zahŕňa náklady dodávateľa spojené s nakládkou Kukurice na dopravné prostriedky prepravujúce Kukuricu do miesta dodania
1
Dodávateľ sa zaväzuje počas celého obdobia pestovania, zberu, prepravy a skladovania Kukurice udržiavať Kukuricu oddelene od
akýchkoľvek produktov, ktoré nie sú vhodné na použitie na kŕmne a potravinové účely.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby pestovanie a ošetrovanie Kukurice bolo počas obdobia vegetácie riadne zdokumentované
v Agronomickej karte.
Dodávateľ sa zaväzuje umožniť odberateľovi kontrolu Kukurice počas obdobia vegetácie a skladovania a odobrať kontrolné vzorky
Kukurice pre účely vykonania kontrolnej analýzy kvality.
Dodávateľ sa zaväzuje viesť záznam o čistení, sušení alebo akomkoľvek inom ošetrení Kukurice, najmä chemickými prostriedkami (ďalej
len „záznam o ošetrení“).
Dodávateľ sa zaväzuje predložiť odberateľovi na požiadanie záznam o ošetrení.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať Kukuricu v dohodnutom termíne, a to počas pracovných dní alebo v sobotu v čase od 6,00 do 16,00 hod.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dodávateľ nedodá Kukuricu riadne a včas, je odberateľ oprávnený uskutočniť nákup Kukurice
od tretej osoby, pričom kladný rozdiel medzi kúpnou cenou, za ktorú odberateľ preukázateľne kúpi Kukuricu od tretej osoby a kúpnou
cenou za Kukuricu podľa zmluvy, je odberateľ oprávnený uplatniť voči dodávateľovi a dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť odberateľovi tento
rozdiel. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ je oprávnený postupovať podľa predchádzajúcej vety aj v prípade, ak nesplnenie alebo
omeškanie dodávateľa je spôsobené prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti.
Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že v prípade ak dodávateľ nedodá Kukuricu riadne a včas a odberateľ zaplatil kúpnu cenu za Kukuricu
alebo jej časť dodávateľovi vopred, dodávateľ je povinný odberateľovi takto zaplatenú sumu vrátiť, a to do 3 dní odo dňa márneho
uplynutia lehoty na riadne dodanie Kukurice. V prípade, že dodávateľ nevráti odberateľovi vopred zaplatenú kúpnu cenu na Kukuricu alebo
jej časť v súlade s dojednaním podľa predchádzajúcej vety, odberateľ je oprávnený postupovať podľa čl. VI týchto VOP.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dodávateľ nedodá Kukuricu v súlade s Harmonogramom dodávok podľa čl. I bod 1.1, odberateľ
je oprávnený dodávku Kukurice odmietnuť a neprevziať.
10. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť samostatný dodací list pre každú dodávku Kukurice jedným dopravným prostriedkom. Dodací list musí byť
vystavený vo forme podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 4 týchto VOP. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dodávateľ nevystaví a
nedoručí s dodávkou Kukurice dodací list vo forme podľa predchádzajúcej vety, odberateľ je oprávnený odmietnuť dodávku Kukurice.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak prepravu Kukurice do miesta dodania zabezpečuje dodávateľ, je dodávateľ povinný
zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a zamestnanci prepravcu dodávateľa dodržiavali v areáli zmluvných partnerov odberateľa bezpečnostné
a protipožiarne predpisy zmluvných partnerov odberateľa, a to najmä zákaz fajčenia a zákaz požitia alkoholických nápojov. V prípade
porušenia zákazu fajčenia, zákazu požitia alkoholických nápojov, porušenia ostatných bezpečnostných a protipožiarnych predpisov
zmluvných partnerov odberateľa a odcudzenia majetku zmluvných partnerov odberateľa takýmito osobami sa takéto porušenie považuje
za podstatné porušenie tejto zmluvy a odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že kontrolu dodržiavania bezpečnostných a protipožiarnych predpisov v objekte zmluvného partnera
odberateľa bude vykonávať strážna služba zmluvného partnera odberateľa a technik požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci zmluvného partnera odberateľa.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak ktorýkoľvek zamestnanec dodávateľa alebo ktorýkoľvek zamestnanec prepravcu dodávateľa
poruší niektorú z nasledovných povinností z oblasti dodržiavania bezpečnostných a protipožiarnych predpisov zmluvného partnera
odberateľa, zaväzuje sa dodávateľ zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu v nasledovnej výške:
a) fajčenie v priestoroch sídla zmluvného partnera odberateľa - 400 EUR;
b) vnášanie alebo požívanie alkoholických nápojov v priestoroch sídla zmluvného partnera odberateľa - 400 EUR;
c) zdržiavanie sa mimo pracoviska vykládky Kukurice - 200 EUR;
d) neporiadok na pracovisku a pred areálom zmluvného partnera odberateľa - 200 EUR;
e) nedodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri práci - 200 EUR.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikne len za podmienky, že dotknutá zmluvná strana písomne
vyzve porušujúcu zmluvnú stranu na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote splatnosti 30 dní počítanej odo
dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty
podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti porušujúcej zmluvnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.
15. Dodávateľ sa zaväzuje viesť záznamy o pôvode, zdravotnej neškodnosti a vysledovateľnosti Kukurice v súlade s požiadavkami platných
právnych predpisov EU týkajúcich sa bezpečnosti potravín a na požiadanie ich predložiť odberateľovi.
zhodu so špecifikáciou kvality uvedenej v prílohe č. 1 týchto VOP najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyloženia Kukurice v mieste
dodania. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kvalitatívne parametre dodanej Kukurice nebudú vyhovovať požadovaným kritériám
podľa špecifikácie kvality uvedenej v prílohe č. 1 týchto VOP a miestom dodania je zmluvný externý sklad odberateľa v Leopoldove,
znižuje sa kúpna cena takto dodanej Kukurice spôsobom uvedeným v prílohe č. 1 týchto VOP. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že
v prípade, ak kvalitatívne parametre dodanej Kukurice nebudú vyhovovať požadovaným kritériám podľa špecifikácie kvality uvedenej
v prílohe č. 1 týchto VOP a miestom dodania je iný zmluvný externý sklad odberateľa ako sklad v Leopoldove, znižuje sa kúpna cena
takto dodanej Kukurice spôsobom množstevných zrážok v súlade s STN 462300-1 a STN 462300-2.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak má Kukurica iné vady ako zvýšený obsah nečistôt podľa prílohy č. 1 týchto VOP, a ak zároveň
Kukuricu nie je z akéhokoľvek dôvodu možné vrátiť dodávateľovi, je odberateľ oprávnený oznámiť dodávateľovi tieto vady, a to najneskôr
do 10 dní odo dňa zistenia týchto vád a uplatniť si u dodávateľa nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade uplatnenia písomnej
reklamácie je odberateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny ako aj prípadný nárok na náhradu škody, vzniknutej mu
v dôsledku vadnej dodávky Kukurice, a to najmä nárok na náhradu škody vzniknutej odberateľovi v dôsledku potreby dosušenia alebo
dočistenia Kukurice tak, aby spĺňala parametre podľa prílohy č. 1 VOP. Zmluvné strany sa dohodli, že dojednaním podľa tohto bodu
zmluvy o dodávke Kukurice nie sú dotknuté ostatné nároky odberateľa z vád Kukurice podľa príslušných právnych predpisov. Odberateľ sa
zaväzuje priložiť k písomnej reklamácii doklad preukazujúci výsledky analýzy kvality.
Čl. V
Trvalá udržateľnosť
1.
2.
3.
4.
Čl. IV
Kontrola kvantity, kvality a uplatňovanie nárokov z vád Kukurice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dodávateľ sa zaväzuje, že pri manipulácii s Kukuricou bude dodržiavať všetky hygienické opatrenia za účelom zabezpečenia prevencie
pred kontamináciou mikroorganizmami, a to najmä plesňami, a zabezpečí že dodaná Kukurica nebude obsahovať geneticky modifikované
organizmy.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi Kukuricu v dohodnutej kvalite podľa špecifikácie kvality, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 týchto
VOP a v množstve podľa zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ je oprávnený skontrolovať kvalitu Kukurice pred jej dodaním, a to formou odberov kontrolnej
vzorky u dodávateľa, ktorú si odberateľ sám odoberie za prítomnosti dodávateľa. Odber vzoriek sa vykoná podľa STN ISO 542 alebo STN
ISO 13690.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre výpočet celkovej kúpnej ceny za Kukuricu a pre určenie kvality Kukurice bude určujúca hmotnosť
Kukurice zistená na úradne overenej váhe odberateľa alebo úradne overenej váhe v zmluvnom sklade odberateľa a kvalita zistená
odberateľom alebo zmluvným partnerom odberateľa v zmluvnom sklade odberateľa podľa zmluvy.
Odberateľ alebo zmluvný partner odberateľa sa zaväzuje pred vyložením Kukurice v mieste dodania vykonať kontrolu Kukurice za účelom
zistenia tých vád Kukurice ako sú vlhkosť nad požadovaný limit a nevyhovujúce organoleptické vlastnosti, ktoré spôsobujú jej
nepoužiteľnosť odberateľom. V prípade, že bude mať Kukurica takéto vady, odberateľ je oprávnený takúto dodávku Kukurice odmietnuť a
neprevziať. V takomto prípade náklady spojené s následnou prepravou odmietnutej dodávky Kukurice späť k dodávateľovi znáša
dodávateľ. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak prepravu Kukurice do miesta dodania zabezpečoval odberateľ a dodávka
Kukurice bola odmietnutá podľa druhej vety, dodávateľ je povinný nahradiť odberateľovi aj náklady na prepravu Kukurice do miesta
dodania.
Zmluvné strany sa dohodli, že pri prevzatí dodávky Kukurice budú odobraté dve vzorky z danej dodávky Kukurice, z toho jedna archívna
vzorka a jedna vzorka určená pre laboratórne rozbory. Obe vzorky budú riadne označené a archívna vzorka bude odberateľom
uskladnená po dobu 14 dní odo dňa dodania Kukurice. Dodávateľ týmto potvrdzuje a súhlasí s tým, že bol oboznámený so spôsobom
uskladnenia tejto vzorky a nemá voči nemu námietky. Minimálna hmotnosť jednej vzorky je 1 kilogram.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dodávateľ nebude súhlasiť so stanoviskom odberateľa ohľadom kvality dodanej Kukurice,
rozdelí odberateľ archívnu vzorku dodanej Kukurice za prítomnosti zástupcu dodávateľa na štyri časti. Jednu časť archívnej vzorky
odovzdá odberateľ dodávateľovi, dve časti sú určené pre odberateľa a jedna časť je určená na testovanie v akreditovanom laboratóriu.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak v prípade reklamácie vád Kukurice alebo vzniku sporu ohľadne kvality Kukurice nedôjde k dohode
zmluvných strán do 10 dní od zistenia takýchto vád, je odberateľ povinný dať časť archívnej vzorky určenú na testovanie v akreditovanom
laboratóriu podľa bodu 7. posledná veta na rozbor v akreditovanom skúšobnom laboratóriu spoločnosti EL spol. s r.o., so sídlom
Radlinského ul. č. 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves,identifikačné číslo 31 652 859, ktorého výsledky v rámci reprodukovateľnosti
konkrétnej metódy budú pre zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na rozbor vzorky zaplatí tá zmluvná strana,
ktorej tvrdenie sa rozborom nepotvrdilo.
Odberateľ sa zaväzuje preveriť kvalitu dodanej Kukurice podľa harmonogramu vstupnej kontroly v zmysle ISO 9001 a ISO 22000 a určiť
5.
6.
Vzhľadom na to, že odberateľ je držiteľom certifikátov preukazujúcich plnenie kritérií trvalej udržateľnosti, je potrebné, aby aj dodávateľ
splnil kritériá trvalej udržateľnosti. Vzhľadom na to sa zmluvné strany dohodli na postupe podľa bodov 2. až 6.
Dodávateľ, ktorý je pestovateľom Kukurice, sa zaväzuje, že doručí odberateľovi pravdivo a úplne vyplnený Formulár, v ktorom okrem iného
vyhlási, že sa riadi systémom krížového plnenia (tzv. cross compliance) a že disponuje potrebnou dokumentáciou preukazujúcou toto
tvrdenie.
Dodávateľ, ktorý je pestovateľom Kukurice, sa ďalej zaväzuje, že sa kedykoľvek počas trvania zmluvy, ako aj do 5 rokov po jej zániku (bod
6.), podrobí auditu ohľadom splnenia podmienok trvalej udržateľnosti vykonávaného odberateľom, audítormi certifikačných orgánov alebo
audítormi ISCC.
V rámci auditu vykonávaného u dodávateľa, ktorý je pestovateľom, podľa bodu 3. sa dodávateľ zaväzuje predložiť najmä nasledovné
dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek systému trvalej udržateľnosti:
a)
úplný zoznam pozemkov, na ktorých dodávateľ pestuje Kukuricu,
b)
žiadosť o poskytnutie dotácie podanú Pôdohodpodárskej platobnej agentúre v roku 2007 obsahujúcu číslo žiadosti a zoznam
pozemkov uvádzaných v žiadosti spolu s ich výmerami,
c)
žiadosť o poskytnutie dotácie podanú Pôdohodpodárskej platobnej agentúre v roku konania auditu obsahujúcu číslo žiadosti
a zoznam pozemkov uvádzaných v žiadosti spolu s ich výmerami,
d)
zoznam chránených území, na ktorých dodávateľ pestuje Kukuricu s uvedením požiadaviek na ich ochranu,
e)
ortofotomapy vo vzťahu k všetkým pozemkom podľa písmena a) alebo iné dokumenty preukazujúce, že v období od 1. 1. 2008
nedošlo k zmene využívania týchto pozemkov,
f)
vyhlásenie dodávateľa, že súhlasí s auditom,
g)
zmluvu s odberateľom, všetky dodacie listy a vážne lístky, prípadne iné dokumenty preukazujúce dodanie Kukurice.
Dodávateľ, ktorý nie je pestovateľom Kukurice, sa zaväzuje, že v čase dodania Kukurice bude disponovať platným certifikátom ohľadom
splnenia kritérií trvalej udržateľnosti, ktorý je totožný s certifikačným systémom uvedeným pri uzatváraní zmluvy a tento certifikát sa
zaväzuje kedykoľvek počas trvania zmluvy na základe výzvy odberateľa odberateľovi predložiť.
Dodávateľ sa zaväzuje archivovať všetky dokumenty potrebné k preukázaniu plnenia požiadaviek systémov trvalej udržateľnosti po dobu
minimálne 5 rokov po zániku zmluvy.
Čl. VI
Osobitné dojednania
1.
2.
3.
2
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas svoj záväzok podľa zmluvy vrátiť odberateľovi vopred
zaplatenú kúpnu cenu za Kukuricu alebo jej časť (čl. III. bod 8.) alebo ak odberateľ nesplní riadne a včas svoj záväzok podľa zmluvy
zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu za dodanú Kukuricu, má oprávnená zmluvná strana právo, aby tento záväzok povinnej zmluvnej strany
bol splnený Kukuricou alebo inými hnuteľnými vecami povinnej zmluvnej strany (ďalej len „hnuteľné veci“).
Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom výkonu práva oprávnenej zmluvnej strany na splnenie záväzku spôsobom uvedeným v bode 1.
je oprávnená zmluvná strana oprávnená:
a) odobrať povinnej zmluvnej strane hnuteľné veci;
b) vstupovať do prevádzkarní, skladových a iných priestorov povinnej zmluvnej strany a použiť za týmto účelom primerané prostriedky
vrátane odstránenia prekážok;
c) uzavrieť na nevyhnutnú dobu priestory uvedené v písm. b) a zamedziť prístup tretím osobám k hnuteľným veciam, ktoré sa tam
nachádzajú.
Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie výkonu oprávnení vedených v písm. a) až c) tohto bodu zmluvy je oprávnená zmluvná
strana oprávnená použiť vhodné tretie osoby.
Povinná zmluvná strana sa zaväzuje nahradiť oprávnenej zmluvnej strane všetky náklady, ktoré vznikli oprávnenej zmluvnej strane
v súvislosti s výkonom jej oprávnení podľa bodu 2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Oprávnená zmluvná strana je oprávnená odobrať povinnej zmluvnej strane hnuteľné veci podľa vlastného výberu. Oprávnená zmluvná
strana je oprávnená odobrať povinnej zmluvnej strane hnuteľné veci v takej hodnote, ktorá sa rovná súčtu peňažnej pohľadávky, s ktorej
zaplatením je povinná zmluvná strana v omeškaní vrátane jej príslušenstva a nákladov podľa bodu 3. Vzhľadom na to, že odobratím
hnuteľných vecí sa iným spôsobom plní peňažný záväzok povinnej zmluvnej strany, so splnením ktorého je povinná zmluvná strana
v omeškaní a vzhľadom na to, že úmyslom zmluvných strán je umožniť oprávnenej zmluvnej strane následne sa čo najskôr uspokojiť
predajom odobratých hnuteľných vecí, zmluvné strany sa dohodli, že hodnota odobratých hnuteľných vecí podľa predchádzajúcej vety sa
určí vo výške zodpovedajúcej najnižšej cene, za akú sa takáto alebo porovnateľná hnuteľná vec obvykle predáva v čase odobratia,
zníženej podľa okolnosti až o 30 %. Pri určovaní hodnoty odobratých hnuteľných vecí sa musí postupovať v súlade so zásadami poctivého
obchodného styku a tak, aby boli primerane chránené oprávnené záujmy oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany sa dohodli, že do výšky hodnoty odobratých hnuteľných vecí zaniká záväzok povinnej zmluvnej strany, s ktorého splnením
je v omeškaní.
Povinná zmluvná strana sa zaväzuje poskytnúť pri odoberaní hnuteľných vecí oprávnenej zmluvnej strane nevyhnutnú súčinnosť, najmä
predložiť jej požadované doklady vzťahujúce sa na odoberané hnuteľné veci. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ povinná zmluvná strana
nepredloží oprávnenej zmluvnej strane doklady hodnoverne osvedčujúce, že odoberané hnuteľné veci sú vo vlastníctve tretích osôb, alebo
ak z iných okolností (najmä v prípadoch ak sa povinná zmluvná strana odobratia nezúčastní) vlastníctvo tretích osôb nevyplýva, má sa za
to, že hnuteľné veci nachádzajúce sa v prevádzkarni, v skladových a iných priestoroch povinnej zmluvnej strany sú vo vlastníctve povinnej
zmluvnej strany. V prípade pochybností platí, že oprávnená zmluvná strana odobrala hnuteľné veci v dobrej viere, že sú vo vlastníctve
povinnej zmluvnej strany.
Zmluvné strany sa dohodli, že o odobratí hnuteľných vecí spíšu zápisnicu, v ktorej uvedú najmä:
a) zoznam odobratých hnuteľných vecí a
b) hodnotu odobratých hnuteľných vecí určenú podľa bodu 4.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa povinná zmluvná strana odmietne zúčastniť na odobratí, môže oprávnená zmluvná strana
odobrať hnuteľné veci za prítomnosti hodnovernej a nestrannej tretej osoby, ktorá osvedčí ich odobratie a prípadne aj ich hodnotu.
Oprávnená zmluvná strana sa zaväzuje, že ďalší predaj hnuteľných vecí bude uskutočňovať tak, aby neohrozil alebo nepoškodil dobré
meno a povesť povinnej zmluvnej strany alebo dobré meno a povesť hnuteľných vecí.
2.
3.
4.
poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde alebo v prípade doručovania kuriérom aj deň, v ktorý
zásielka nebola adresátovi doručená z dôvodu, že adresát nebol kuriérom zastihnutý.
Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy, ktoré sú ako sídla zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy, ibaže
odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil nové sídlo, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie
písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa
príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre
doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
Ak sa akákoľvek písomnosť na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom
mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2., ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje.
Zmluvné strany sa dohodli, že dojednania podľa bodu 1., 2. a 3. nemajú vplyv na prípadné osobité dohody medzi zmluvnými stranami
o zasielaní elektronických faktúr.
Čl. X
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú:
a) príloha č. 1, ktorá obsahuje bližšiu špecifikáciu Kukurice vrátane kvalitatívnych parametrov;
b) príloha č. 2, ktorá obsahuje vzor agronomickej karty,
c) príloha č. 3, ktorá obsahuje vzor Self declaration/Self assessment/Samohodnotenie,
d) príloha č. 4, ktorá obsahuje vzor dodacieho listu a
e) príloha č. 5, korá obsahuje vzor Prehlásenia o pôvode.
Právne vzťahy VOP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť ich prijatím odberateľom a voči dodávateľovi dňom účinnosti zmluvy, ktorej neoddeliteľnú prílohu tvoria.
Čl. VII
Ďalšie dojednania
1.
2.
3.
4.
V Leopoldove, dňa 20.06.2013
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov zo zmluvy a navzájom si budú oznamovať
všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie podmienok dohodnutých v zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti so zmluvou a označia ich ako dôverné alebo
z ktorých povahy bude vyplývať, že ide o dôverné informácie, použijú len v súvislosti s plnením svojich záväzkov a výkonom svojich práv
podľa zmluvy alebo pri zabezpečovaní ochrany svojich práv podľa zmluvy a nepoužijú ich v rozpore s ich účelom; za porušenie tejto
povinnosti sa však nepovažuje poskytnutie informácií tretím osobám v prípadoch a v rozsahu stanovenom právnymi predpismi alebo tretím
osobám, ktoré sú alebo budú (na základe zákona alebo na základe dohody so zmluvnou stranou, ktorá informácie poskytuje) viazané
mlčanlivosťou. Tento záväzok mlčanlivosti a utajenia platí i po zániku zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania niektorej zmluvnej strany so zaplatením akejkoľvek peňažnej sumy podľa zmluvy,
ktorú je povinná zaplatiť, sa povinná zmluvná strana zaväzuje zaplatiť druhej zmluvnej strane úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane,
ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
Ing. Juraj Kovács
predseda predstavenstva
ENAGRO, a.s.
Čl. VIII
Riešenie sporov
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou, vrátane
všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad,
zánik zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie výlučne na Rozhodcovský súdny dvor, zriadený pri spoločnosti
Arbitration tribunal, s.r.o., so sídlom Strážnická ul. č. 3, 811 08 Bratislava, identifikačné číslo 44 455 453, podľa ustanovení Rokovacieho
poriadku a Štatútu Rozhodcovského súdneho dvoru. Zmluvné strany v zmysle ust. § 42 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v
znení neskorších predpisov vylučujú zrušenie rozhodnutia Rozhodcovského súdneho dvoru z dôvodu podľa ust. § 40 ods. 1 písm. h) cit. zákona
o rozhodcovskom konaní. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa podrobia rozhodcovskému rozhodnutiu, jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany
záväzné.
Čl. IX
Doručovanie písomností
1.
Doručením akýchkoľvek písomností na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa rozumie doručenie písomností doporučene poštou
na adresu určenú podľa bodu 2., doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa
považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná
trojdňová lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej
poštou zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná
3
Ing. Alexandra Broszová
podpredseda predstavenstva
ENAGRO, a.s.
Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti ENAGRO, a.s. pre nákup zrna kukurice zo dňa 20.06.2013
Príloha č. 2 k Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti ENAGRO, a.s. pre nákup zrna kukurice zo dňa 20.06.2013
ŠPECIFIKÁCIA KVALITY
Agronomická karta
1.
2.
Vlhkosť
max. 14,0 %
max. 1,0 %
Definované nečistoty1 spolu
Z toho: a) zemina, piesok, kamienky max. 0,2 %
b) plesnivé zrná
max. 0,2 %
c) škodlivé nečistoty
max. 0,1 %
Zrážka z ceny za nečistoty v prípade,
že obsah nečistôt bude vyšší ako 1,0 % , zrážka z ceny 0,5% z každé 1% nečistôt (viď príklad) 2
3.
Objemová hmotnosť
min. 710 g/l
4.
Obsah škrobu v zrne
min. 62,0 %
5.
Dodaná kukurica nie je geneticky modifikovaná, má pôvod EU alebo Európsky, pochádza z porastov pestovaných a ošetrovaných
podľa podmienok správnej farmárskej praxe (v zmysle NV SR č. 389/2005 Z.z).
6.
Zrno kukurice musí byť zdravé, vyzreté, bez živých škodcov a cudzích pachov. Nesmie obsahovať plesnivé a plesnivejúce zrná,
zhnité a nahnité zrná a nedozreté zrná v mliečnej zrelosti.
7.
Počas skladovania kukurica nesmie byť stabilizovaná chemickými prípravkami.
8.
Množstvo cudzorodých kontaminujúcich látok v zrne kukurice musí byť v súlade s platnými legislatívnymi predpismi (ťažké kovy,
rezíduá prípravkov na ochranu rastlín a iné nežiaduce látky)
9.
Požadované prípustné množstvá obsahu jednotlivých mykotoxínov v zrne kukurice sú:
Mykotoxíny
Požadované hodnoty v µg/kg (pri 12 % vlhkosti)
Deoxynivalenol (DON)
3 200
Zearalenón (ZEA)
700
Fumonizíny (B1, B2, B3)
16 000
Aflatoxíny (suma)
5,0
Skladovanie
1. Skladovacie priestory a zariadenia musia byť suché, čisté a v dobrom stave, so zamedzením prieniku hmyzu, hlodavcov a vtákov.
2. Teplota, relatívna vlhkosť vzduchu, vlhkosť kukurice, ventilácia a prevzdušňovanie kukurice v skladoch musí byť zabezpečené tak, aby sa
zabránilo napadnutiu zrna plesňami, roztočmi a tvorbe mykotoxínov.
Požiadavky na prepravu
1. Na prepravu sa musia používať hygienicky čisté vozidlá s Osvedčením o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu
obilnín.
2. Všetky dopravné prostriedky, či už v priamom vlastníctve alebo zapožičané, prepravujúce voľne ložené materiály (obilie), sa musia pravidelne
čistiť, dezinfikovať, v prepravných kontajneroch, resp. v cisternových návesoch nesmú zostať žiadne zvyšky z predchádzajúcej nakládky.
3. Prepravovaná surovina musí byť chránená pred poveternostnými vplyvmi.
4. Vodič/prepravca na požiadanie musí predložiť Záznam o preprave posledných troch voľne ložených dodávkach.
Požadovaná dokumentácia
1. Vyhlásenie GMO – písomné vyhlásenie alebo protokol o tom, že dávka kukurice neobsahuje geneticky modifikované organizmy.
2. Vyhlásenie alebo Protokol o skúške - materiál obsahujúci informáciu o obsahu nežiaducich látok v dávke kukurice v zmysle Nariadenie vlády
SR č. 438/2006 Z.z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov
(mykotoxíny, ťažké kovy, rezíduá pesticídov, a.i.) vystavený akreditovaným laboratóriom. Kópia Protokolu o skúške bude dodaná pre každú
šaržu uskladnenej kukurice.
3. Záznam o ošetrení skladovanej kukurice – písomný doklad obsahujúci údaje o všetkých a akýchkoľvek ošetreniach, ktoré boli uskutočnené
v priebehu skladovania kukurice obsahujúci aj popis látok a prípravkov, ktoré boli pri takomto ošetrení použité.
Poznámky:
1Za „definované“ nečistoty sa považujú :
1.
celkový prepad sitom s kruhovými otvormi s priemerom 2 mm;
2.
v podiele nad sitom s kruhovými otvormi s priemerom 2 mm:

anorganické nečistoty (zemina, piesok, kamienky a pod.);

plesnivé zrná

škodlivé nečistoty podľa Nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z.z.
DODÁVATEĽ: __________________________________________
__________________________________________
NÁZOV PARCELY: _______________________________________
VÝMERA (ha): ____________________
►
PREDPLODINA: _____________________________________
►
HNOJENIE:
Druh hnojiva
►
►
Dávka N – P - K
č.ž. kg/ha
Dodávateľ hnojiva
Dátum sejby
Výsevná
jednotka/ha
Dodávateľ osiva
Dávka na hektár
Dodávateľ pesticídu
SEJBA:
Hybrid kukurice
►
Dátum hnojenia
OCHRANA PROTI ŠKODLIVÝM ČINITEĽOM:
Pesticíd
Dátum aplikácie
ÚRODA (t/ha): _________________
------------------------------------------podpis, pečiatka
Príklad na určovanie zrážok za nečistoty, ak je ich obsah vyšší ako 1,0 %:
Dodávka kukurice (jedno auto)
25 ton
Zistený obsah nečistôt
3,5 %, nečistoty = 1% - 2,5 % = - 1,5 % = - 0,015
Výpočet zrážky
25 x(- 0,015 x 150 Eur (cena kukurice) )*0,5= - 28,13 Eur zrážka / auto 25T
2
4
Príloha č. 3 k Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti ENAGRO, a.s. pre nákup zrna kukurice zo dňa 20.06.2013
Self declaration/Self assessment/Samohodnotenie
5
Príloha č. 4 k Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti ENAGRO, a.s. pre nákup zrna kukurice zo dňa20.06.2013
Príloha č. 5 k Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti ENAGRO, a.s. pre nákup zrna kukurice zo dňa20.06.2013
Dodací list
Vyhlásenie o pôvode, GMO, nežiadúcich látkach
Spoločnosť _____________, týmto potvrdzuje, že Kukurica dodávaná spoločnosti ENAGRO, a.s. Leopoldov, na zmluvu č. ENA 13/_________
v celkovom kontrahovanom množstve _________T:
1) bola vypestovaná z úrody ____________ v krajine:
Krajina pôvodu
Dodané množstvo
2) neobsahuje geneticky modifikované organizmy,
3) vyhovuje norme o obsahu nežiaducich látok v dávke kukurice v zmysle Nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z.z. o nežiaducich látkach
v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov (mykotoxíny, ťažké kovy, rezíduá
pesticídov, a.i.) Na dožiadanie je ochotná doložiť Protokol o skúške, vystavený akreditovaným laboratóriom.
___________________________________________
Pečiatka, podpis, dátum
6
Download

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ENAGRO, a.s. pre