Územný plán obce – Mesto Vráble
A.
1
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
DÔVODY NA OBSTARANIE A CIELE REŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE :
V roku 1993 vypracovala firma URBION Bratislava, stredisko Banská Bystrica
„Prepracovanie ÚPN-SÚ Vráble“. Pôvodný Smerný územný plán Vráble bol vypracovaný
v roku 1958. Prepracovanie bolo schválené 31. zasadnutím mestského zastupiteľstva vo
Vrábľoch dňa 27.6. 1994, uznesením č.44/94. Už v roku 1999, t.j. 4 roky po schválení vývoj
mesta priniesol požiadavku na zmenu časti platného územného plánu. Od toho okamihu sa
previdelne riešili zmeny a doplnky k územnému plánu, resp. regulačné štúdie, ktorými sa
upravovali podmienky pre funkčné využívanie územia mesta.
Z dôvodu výraznej neaktuálnosti platného územného plánu z roku 1993, ktorý sa
stával v rozvoji mesta skôr brzdou, jako nástrojom územného plánovania, obstarávateľ
(mesto Vráble) v poverení MsÚ – oddelenie životného prostredia a výstavby vypísalo
koncom roka 2009 súťaž na vypracovanie nového „Územného plánu obce – Mesto Vráble“.
V januári 2010 (11.01. 2010) Mesto Vráble podpísalo Zmluvu o poskytnutí služby s firmou
IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16 v Nitre o vypracovaní horeuvedeného predmetu súťaže.
Hlavné dôvody obstarania ÚPN – O VRÁBLE :
- absencia akejkoľvek komplexnej regulačnej územno-plánovacej dokumentácie na
predmetné riešené územie po r. 1993
- zosúladenie zámerov IBV a ostatnej výstavby s dlhodobou koncepciou rozvoja
mesta VRÁBLE
- zosúladenie zámerov priemyselnej výstavby a situovania výrobných zariadení
s dlhodobou koncepciou rozvoja mesta VRÁBLE
- zosúladenie koncepcie zabezpečenia riešeného územia ťažiskovými trasami
jednotlivých inžinierskych sietí s napojením na nadradenú kostru technickej infraštruktúry
- zosúladenie výstavby jednotlivých funkčných zložiek so zabezpečením optimálneho
stupňa ekologickej stability v riešenom území
- nutnost' zlepšenia dopravnej infraštruktúry v predmetnom území ( prekládka tranzitnej
a nákladnej dopravy mimo centrálne oplohy mesta VRÁBLE, napojenie riešeného územia
na nadradené nadregionálne dopravné trasy, úprava povrchov miestnych prístupových
komunikácií, prehodnotiť nároky na statickú dopravu a koncepciu cyklistických a peších
trás )
Hlavné ciele riešenia ÚPN – O VRÁBLE :
Úlohou územného plánu sídelného útvaru je koordinovať municipálne a vyššie
spoločenské (štátne) záujmy s dosiahnutím optimálneho rozvoja potenciálu riešeného
katastrálneho územia v správe samosprávy. Medzi všeobecne platné ciele, stanovené
územným plánom sídelného útvaru sa radí najmä :
− stanovenie želateľného trvalo udržateľného rozvoja sídla
− urbanistická koncepcia priestorového usporiadania
− účelné, čo najoptimálnejšie využitie územia – funkcie
− skvalitnenie životného prostredia
− ochrana kultúrneho dedičstva a prírodného prostredia
− stabilizácia sociálneho zloženia obyvateľstva
− odstránenie funkčných a priestorových disproporcií
− koordinácia záujmov v území
− regulácia a koordinácia investorských činností a zámerov (časová a priestorová)
− uplatnenie ekonomických predstáv v územných opatreniach – manažment územia
− aktivizácia identity občanov s bydliskom, získanie ich záujmu na rozvoji mesta, krajiny.
Atribútmi územného plánu ako základnej územno-plánovacej dokumentácie sú:
− základná kostra (ciele žiadúceho vývoja, identifikácia činností ovplyvňujúce tento vývoj,
spôsoby usmerňovania týchto činností);
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
2
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
− obligatórne časti (urbanistická koncepcia priestorového usporiadania, funkčné využitie
územia);
− fakultatívne časti (priestorová koncepcia v stavebnej činnosti, územný rozvoj plôch).
B.
URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA ÚZEMIA VYJADRUJÚCICH
ROZVOJOVÝ PROGRAM OBSTARÁVATEĽA A VARIANTY A ALTERNATÍVY
ROZVOJA ÚZEMIA :
Vypracovaním a následným schválením ÚPN – O VRÁBLE sa vytvorí územnoplánovací dokument ako podklad pre územné rozhodovanie, reguláciu a riadenie výstavby,
resp. stavebného rozvoja v predmetnom riešenom území.
Hlavné ciele rozvoja riešeného územia :
- stanovenie koncepcie rozvoja urbanistickej štruktúry v riešenom území
- stanovenie koncepcie rozvoja bývania v riešenom území
- stanovenie koncepcie rozvoja výrobných zariadení s možnosťou zabezpečenia
pracovných príležitostí v riešenom území
- stanovenie koncepcie rozvoja ostatných funkčných zložiek v riešenom území
- ochrana životného prostredia, zvýšenie ekogickej stability územia vymedzením,
resp. realizáciou lokálnych biocentier a biokoridorov s väzbou na plochy súkromnej
hospodárskej zelene, verejnej sprievodnej a izolačnej zelene, resp. krovinnej vegetácie
- stanovenie koncepcie rozvoja základnej dopravnej kostry s plochami statickej dopravy,
cyklistickými a pešími trasami v jednotlivých zónach a s ich prepojením na nadradenú
regionálnu komunikačnú sieť s prihliadnutím na prekládku tranzitnej automobilovej
dopravy ( smer NITRA – LEVICE ) mimo centrálne polohy mesta VRÁBLE
- dobudovanie chýbajúcich zložiek technickej infraštruktúry ( výhľadovo všetky hlavné
verejné rozvody inžinierskych sietí )
C.
VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA :
Kataster mesta VRÁBLE leží na strednom Požitaví 84°14´severnej zemepisnej šírky
a 18°17´ východnej zemepisnej dĺžky v nadmorskej výške od 140 do 240 m n. m., pričom
stred mesta leží vo výške 142 m n. m. Záujmové územie, katastrálne územie obce VRÁBLE
s časťami DYČKA a HORNÝ OHAJ je ohraničené socio – ekonomickou hranicou
katastrálneho územia obcí. Správne patrí do Nitrianskeho kraja a zaberá východnú časť
okresu NITRA. Mesto NITRA je vzdialená 20 km severozápadným smerom. V rovnakej
vzdialenosti na sever sú mesto ZLATÉ MORAVCE a na východ mesto LEVICE.
Rozloha katastrálneho územia je 38,289 km2 (3 828,91 ha).
Z toho :
- katastrálne územie mestskej časti Horný Ohaj
– rozloha :
801,14 ha
z toho : zastavané územie obce
53,22 ha
- katastrálne územie mestskej časti Dyčka
z toho : zastavané územie obce
– rozloha :
761,61 ha
41,40 ha
- katastrálne územie mesta Vráble
z toho : zastavané územie obce
– rozloha :
2266,16 ha
307,49 ha
Riešené územie hraničí s katastrálnymi územiami obcí ČIFÁRE, TAJNÁ, NOVÁ VES NAD
ŽITAVOU, KLASOV, PAŇA, LÚČNICA NAD ŽITAVOU a MELEK.
Celková výmera katastrálneho územia predstavuje cca 3 828,91 ha, z toho je celková
výmera zastavané územie obce 402,11 ha.
V riešenom území žije cca 9 381 obyvateľov ( k 1. 1. 2008 ).
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
D.
3
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU
NA ÚZEMIE OBCE VRÁTANE VÝSTUPOV ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI :
OBLASŤ USPORIADANIA ÚZEMIA A ROZVOJA SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRY :
Z hľadiska usporiadania územia a rozvoja sídelnej štruktúry je cieľom formovať a
podporovať organizáciu riešeného územia vyplývajúcu z jeho historického vývoja. To
znamená rozčlenenie do šiestich urbanistických častí, ktoré sú vzájomne komunikačne
previazané a sú charakteristické spôsobom zástavby a jednotlivými prevažujúcimi
funkčnými zložkami :
- Centrum ( administratíva, občianska vybavenosť, KBV )
- Juh ( IBV )
- Sever ( IBV, občianska vybavenosť )
- Priemyselný areál ( výroba, sklady, administratíva )
- Horný Ohaj ( IBV, ZOV )
- Dyčka ( IBV, ZOV )
Návrhové obdobie je stanovené do r. 2025, výhľadové obdobie je stanovené po r. 2025.
OBLASŤ USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA EKOLOGICKÝCH ASPEKTOV, OCHRANY
PRÍRODY, OCHRANY KULTÚRNYCH PAMIATOK A OCHRANY PÔDNEHO FONDU :
Najvýznamnejším segmentom siete ÚSES na území mesta VRÁBLE je hlavne tok
Žitavy, resp. jeho nezregulovaná časť. Je tu však viacero prvkov krajiny, zvlášť takých, ktoré
sa viažu na hydrický systém nivy Žitavy a jej prítokov, ale aj človekom vytvorených prvkov
ako sú vinohrady. Nenachádza sa tu žiaden prvok (biocentrum, biokoridor) nadregionálneho
významu. Na regionálnej úrovni bol na sledovanom území vyčlenený len regionálny
biokoridor toku rieky Žitavy a jej vetvy potok Širočina, Hosťovský potok a Babindolský potok.
Na sútoku dvoch posledne menovaných potokov bola vybudovaná vodná nádrž Vráble,
ktorá je klasifikovaná z hľadiska ÚSES ako vodná plocha nadregionálneho významu
vyčlenená v rámci projektu Commercialfishponds project ( IUCN ).
V riešenom území sa doporučuje formovať prírodnú štruktúru v súlade s územným
systémom ekologickej stability pomocou nasledovných prvkov :
- prírodných celkov
- biocentier
- biokoridorov
OBLASŤ ROZVOJA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI :
V tejto oblasti je cieľom vytvoriť a podporovať územné podmienky pre rozvoj
zariadení občianskej vybavenosti mestského a nadmestského významu ( obchody, služby a
pod.) s doporučeným umiestnením vo väzbe na centrálne polohy mesta, a zariadení
občianskej vybavenosti lokálneho významu ( ZOV ) s doporučeným umiestnením vo väzbe
na centrálne polohy resp. urbanistické osi jednotlivých urbanistických mestských častí.
OBLASŤ ROZVOJA VÝROBNÉHO ÚZEMIA :
V tejto oblasti je cieľom vytvoriť a podporovať územné a technické podmienky pre
rozvoj priemyselných a výrobných areálov s nezávadnou výrobou za účelom vytvárania
nových pracovných miest s doporučeným umiestnením vo väzbe na existujúce plochy
urbanistickej časti Priemyselného areálu
OBLASŤ ROZVOJA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY :
Zásobovanie pitnou vodou :
Sídelný útvar Vráble – Dyčka – Horný Ohaj je pitnou vodou zásobovaný prívodným
diaľkovodným potrubím DN 700 v trase Gabčíkovo – Nové Zámky – Vráble cez vodojem
Dyčka 2 x 10 000 m3. Z vodojemu je město napojené zásobným potrubím DN 500.
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
4
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
Z vodojemu Dyčka je vybudované prívodné potrubie do Zlatých Moraviec DN 500, z ktorého
sú zásobované obce přiľahlé k trase vodovodu.
V rámci mesta je vybudovaná vodovodná sieť s dimenziami DN 100, 150, 200. Dĺžka
vodovodnej siete je cca 45,1 km.
- podporovať postupnú realizáciu privádzacích vodovodných rádov, resp. uličných
vodovodných vetiev v súlade s požiadavkami realizácie novej zástavby
- dobudovanie vodovodu v lokalite Vrábeľských vinohradov
Odvádzanie splaškových vôd :
Kanalizačná sieť v meste Vráble nie je celkom dobudovaná – v súčasnosti je rozostavaná
kanalizácia v okrajových častiach mesta (Horný Ohaj, Dyčka). Čistiareň odpadových vôd
Vráble vybudovaná južne od mesta (recipientom je rieka Žitava) je mechanicko-biologická
s kalovým hospodárstvom, vyhovuje svojimi parametrami aj kapacitne pre rozvoj mesta
(bytovú výstavbu a rozšírenie výrobných kapacít). V prípade napojenia priľahlých obcí na
ČOV by bola potrebná jej intenzifikácia (rekonštrukcia).
- podporovať a riešiť individuálne odkanalizovanie jednotlivých navrhovaných objektov do
uličnej splaškovej gravitačnej kanalizácie a následne do ČOV, v súlade s požiadavkami
realizácie novej zástavby
Zásobovanie elektrickou energiou :
- podporovať postupnú kabelizáciu vzdušných elektrických vedení ( ktoré prechádzajú
riešeným územím ) pozdĺž koridorov miestnych prístupových komunikácií
- podporovať realizáciu trafostaníc TS VN / NN, realizáciu uličných podzemných 1 kV
kábelových rozvodov elektrickej energie resp. realizáciu uličných podzemných 1 kV
kábelových rozvodov a stožiarov verejného osvetlenia v riešenom území v súlade
s požiadavkami realizácie novej zástavby
Zásobovanie plynom :
Počet odberateľov plynu v meste, napojených na verejnú plynovú sieť je 1852.
Z toho :
- D (domácnosti)
1665
- M (malý odber plynu)
172
- S (stredný odber plynu) 11
- V (veľký odber plynu)
4
- podporovať postupnú realizáciu privádzacích plynovodných potrubí, regulačných staníc
plynu RS VTL / NTL a rozvodov uličného STL plynovodu v riešenom území v súlade
s požiadavkami realizácie novej zástavby
Zásobovanie teplom :
- preferovať zásobovanie teplom pre novú individuálnu bytovú výstavbu, resp. ostatnú
výstavbu v riešenom území formou samostatných domových kotolní na zemný plyn
( resp. preferovať alternatívne spôsoby vykurovania – solárne kolektory, tepelné
čerpadlá, fotovoltaické panely a p. )
- znižovanie spotreby fosílnych palív a postupný prechod na obnoviteľné zdroje energie.
Využívanie energetického potenciálu klimatických zdrojov. Využiteľný potenciál slnečnej
energie je v oblasti Vrábieľ pomerne vysoký. Veterno-energetický potenciál je malý
a prakticky nevyužiteľný.
- diverzifikácia vo využívaní (obnoviteľných) zdrojov
- skúmanie možností využitia termálneho vrtu na energetické účely
- znižovanie energetickej náročnosti objektov
Telekomunikačné a diaľkové zariadenia :
- podporovať a realizovať nové uličné rozvody slaboprúdových vedení a VTS
v súlade s rozvojom novej zástavby v riešenom území
Ochranné pásma :
- rešpektovať ochranné pásma existujúcich verejných inžinierskych sietí regionálneho
významu resp. miestneho významu v riešenom území
- rešpektovať ochranné pásmo komunikácií nadmestského významu
- rešpektovať ochranné pásma kultúrnych pamiatok
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
5
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
OBLASŤ INFRAŠTRUKTÚRY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA :
V tejto oblasti podporovať separovaný zber odpadu, využívanie druhotných surovín
s budovaním stálych zberových miest v riešenom území ( individuálne pre každú
urbanistickú časť ).
OBLASŤ ROZVOJA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY :
- podporovať prekládku trasy tranzitnej automobilovej dopravy ( I / 51 NITRA – LEVICE )
mimo centrálne polohy mesta
- podporovať realizáciu nových cyklistických a peších trás za účelom sprístupnenia a
vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými mestskými urbanistickými časťami
- podporovať kontinuálnu rekonštrukciu povrchov existujúcich miestnych prístupových
komunikácií
- zabezpečiť v rámci novej zástavby riešenie normového statického parkovania na
pozemkoch jednotlivých vlastníkoch
E.
ZHODNOTENIE VÝZNAMU OBCE V ŠTRUKTÚRE OSÍDLENIA :
Mesto Vráble predstavuje jedno z formujúcich sa centier sociálno - ekonomického
rozvoja Nitrianskeho kraja v podmienkach intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny.
Vhodné fyzicko geografické podmienky a priaznivá poloha na prepone trojuholníka
tvoreného zo západu krajským mestom NITRA a okresnými mestami ZLATÉ MORAVCE na
severe a LEVICE z východu ako aj prirodzene gravitujúcim územím vytvárajú priaznivé
podmienky a potenciál pre pozitívne rozvojové zámery mesta a priľahlého regiónu. V
kontexte Európskeho dohovoru o krajine je potrebné, aby na všetkých úrovniach riadenia
bola krajina integrovaná do regionálnych a územnoplánovacích koncepcií, ako aj ďalších
koncepcií, ktoré sa týkajú kultúrneho, environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho
rozvoja s možnými priamymi alebo nepriamymi vplyvmi na krajinu.
F.
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA OBCE :
Záujmové územie, katastrálne územie obce VRÁBLE s časťami DYČKA a HORNÝ
OHAJ, je ohraničené socio – ekonomickou hranicou katastrálneho územia obcí.
Správne patrí do Nitrianskeho kraja a zaberá východnú časť okresu NITRA. Město NITRA je
vzdialené 20 km severozápadným smerom. V rovnakej vzdialenosti na sever sú ZLATÉ
MORAVCE a na východ LEVICE.
G.
ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE A PROGNÓZY :
Obyvateľstvo :
Počet obyvateľov mesta VRÁBLE od roku 1869 prakticky až do roku 2001 postupne
narastal. Posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov na Slovensku prebehlo v roku 2001.
Podľa neho mali v tom roku Vráble (vrátane častí Dyčka a Horný haj) 9 493 obyvateľov.
Z toho bolo 4 598 mužov a 4 895 žien. Súčasný stav je zhruba 3 násobkom hodnoty z roku
1869. Mierny pokles bol v roku 1950 spôsobený II. svetovou vojnou. Po II. svetovej vojne
dochádza na Slovensku k nástupu nového režimu a k následnej kolektivizácii
poľnohospodárskej výroby. VRÁBLE, keďže mali výrazne nížinný ráz, získali
poľnohospodársky charak - ter a zmenám sa nevyhli. Vznikali jednotné roľnícke družstvá (
tzv. JRD ), zakladali sa priemyselné závody. Ľudia prichádzajú do mesta za prácou. V 70 –
tych rokoch 20. storočia sa začalo sa s výstavbou sídlisk Lúky a Kaška. K 1.1.1975 boli
k VRÁBĽAM pričlenené HORNÝ OHAJ a DYČKA. Postupným narastaním významu mesta
narastal aj počet obyvateľov, ktorý sa najvýraznejšie prejavil v roku 1980, práve
spomínaným vytvorením 2 sídlisk a pričlenením 2 obcí. Dostavba tretieho sídliska Žitava a
rozvoj priemyselného podniku Tesla podnietili skoro 20 % nárast počtu obyvateľov v roku
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
6
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
1991 v porovnaní s rokom 1980. Od roku 1996 je zaznamenaný mierny pokles počtu
obyvateľov, ktorý pokračuje vlastne až do súčasnosti.
Tento vývoj zodpovedá súčasným trendom vývoja počtu obyvateľov nielen na
Slovensku ale aj v Európe (pokles natality, posunutá hranica prvého pôrodu,
uprednostňovanie kariéry pred založením si rodiny ale aj finančné zabezpečenie dieťaťa).
Ľudia však stále častejšie vyhľadávajú vidiecke prostredie na bývanie. K 1.1 2008 žilo v
meste VRÁBLE 9 381 obyvateľov, s toho bolo 4 544 mužov a 4 837 žien. Hustota
zaľudnenia v roku 2008 bola 245 obyvateľov na km2, čo bolo výrazne nad celoslovenským
priemerom, ktorý bol 110,5 obyvateľa na km2.
Demografia :
Na území katastra VRÁBLE žije 6 380 obyvateľov produktívneho veku, čo je až
68,3% z celkového počtu obyvateľov. Nie je to ničím výnimočné. V súčasnosti už ani nie je
natalita taká ako pred niekoľkými desiatkami rokov, kedy sa do mesta prisťahovalo veľa
rodín s menšími deťmi do 15 rokov. Predproduktívny vek zastupuje 1 580 obyvateľov ( 16,2
% ) a poproduktívny 1 421 obyvateľov ( t.j. 15,5 % ).
Demografická štruktúra obyvateľstva mesta VRÁBLE sa odlišuje od celorepublikovej
demografickej štruktúry. Kým v celoštánom meradle sú najsilnejšími populačnými ročníkmi
skupiny obyvateľov vo veku 20 – 29 rokov a 45 – 49 rokov, vo VRÁBĽOCH je tzv.
najsilnejším ročníkom obyvateľstvo vo veku 10 – 14 rokov. Táto skupina obyvateľov počtom
výrazne prevyšuje ostatné ročníky. Nasledujú ročníky 20 – 24 -ročných a 25 – 29 -ročných,
potom ročníky vo veku 40 – 49 rokov, čo už zodpovedá celoštánym ukazovateľom.
Početná skupina mladých ľudí vo veku 10 – 14 rokov naznačuje niekoľko faktov :
– o 5 – 15 rokov pribudne ročne na pracovný trh viac pracovnej sily, zhruba o 20 %, ako v
súčasnosti, resp. v nasledujúich rokoch ( populačný ročník 15 – 19 - ročných je zastúpený
len 656 osobami ). Presnejšie počty nie je možné stanoviť, keďže je relatívne ťažké
predvídať pomer mladých ľudí nastupujúcich do práce po absolvovaní strednej školy a tých,
ktorí budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Všeobecne sa zvyšuje počet i pomer
absolventov VŠ k celkovému obyvateľstvu, avšak v ostatnom období sa ukazujú negatíva
slabšieho záujmu o stredné odborné a učňovské vzdelávanie, čo môže viesť v
nasledovných rokoch k zatraktívneniu stredoškolského vzdelávania.
– v nadchádzajúcich rokoch badateľne klesne počet vrábeľských žiakov miestnych
základných škôl ( keďže za „rekordným“ ročníkom nasledujú dva slabo zastúpené, a to : 5 –
9 - ročných je iba 542, 0 – 5 - ročných je 553 ). O vývoji počtu detí v okolitých obciach –
spádovej oblasti Vrábeľských škôl nemáme dostupné údaje, nepredpokladáme však, že
tento ukazovateľ výrazne ovplyvní smer vývoja v meste.
Jasný klesajúci trend populačného vývoja, podobne ako v celoštátnom meradle, je
spôsobený poklesom sobášnosti, pôrodnosti a plodnosti. Hlavnými faktormi spôsobujúcimi
pokles plodnosti sú modernizácia a individualizmus, ktoré sa prejavujú zvýšenou snahou o
dosiahnutie vzdelania,vybudovanie profesijnej kariéry a zabezpečenie určitého životného
štandardu skôr, ako sa založí rodina a narodia sa deti. Na znižovanie plodnosti vplýva tiež
život v anonymných veľkomestách a pokles religiozity.
Teda čím ďalej, tým viac sa vysúva priemerný vek párov pri rozhodovaní o založení
rodiny, čo znamená, že sa zvyšuje priemerný vek prvorodičiek. Čím sú rodičia starší, tým
menšiu majú šancu priviesť na svet dieťatko. Porovnávacie štúdie preukázali, že ženy vo
veku 19 – 26 rokov majú v priebehu cyklu dvojnásobne väčšiu šancu otehotnieť, ako ženy
od 35 do 39 rokov. Vo všeobecnosti sa odhaduje, že počet a vek starnúceho obyvateľstva
sa bude v najbližších desaťročiach zvyšovať, resp. predlžovať. Je to dôsledok poklesu počtu
narodených detí a predlžovania ľudského života. Je to proces, ktorý je v horizonte tejto
projekcie nezvratný, nemožno ho zastaviť, len zmierniť. Starnutie obyvateľstva bude čo do
významu najzávažnejším dôsledkom súčasného populačného vývoja. Ako dokazuje vyvoj
indexu starnutia, proces starnutia sa zrychli vo všetkych variantoch prognózy. Kym v
súčasnosti pripadaju na 1 obyvateľa vo veku nad 65 rokov 2 obyvatelia vo veku do 17
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
7
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
rokov, v roku 2050 bude podľa stredného variantu tento pomer opačny. Na jedného
obyvateľa vo veku do 17 rokov pripadnú skoro dvaja obyvateľa vo veku nad 65 rokov.
Mesto VRÁBLE napriek nepriaznivým trendom má predpoklady na udržanie, resp.
pozvoľné zvyšovanie počtu obyvateľov. Rozvinuty priemysel, pracovné priležitosti v meste,
samospráva venuje mimoriadnu pozornosť voľnočasovým aktivitam – oblasti kultúry a
športu, blízkosť krajského mesta, migrácia ľudí z okolia za prácou, výstavba nových bytov –
to sú danosti a aktivity vytvárajúce tento predpoklad. Nie je osožné usilovať sa o rýchle
zvyšovanie počtu obyvateľov, pretože takýto proces prináša so sebou aj rad negatív.
Cieľom by malo byť zvýšenie pôrodnosti miestnych obyvateľov, prirodzený prírastok by mal
mať prednosť pred migračním prírastkom.
Vychádzame z toho, že kladný vzťah k svojmu mestu sa skôr vytvorí u obyvateľov tu
narodených ako u prisťahovaných. Na dosiahnutie toho musi samospráva vykonať ďalšie
kroky, ktore budú ustretové voči deťom, mladeži a mladým rodinám. V rámci svojich
možnosti by mesto malo čo najviac uľahčiť rozhodovanie mladých rodín o prijatí a výchove
detí. Samosprava musí klasť zvyšený dôraz na mimoškolskú výchovu detí, vymedziť
priestory na rozšírenie možnosti trávenia voľneho času. S tým suvisí zmena územnej
štruktúry mesta tak, aby bolo čo najviac takých priestorov, ktoré su vhodné na trávenie času
mladých rodín, malých detí a sú dostatočne bezpečné. Treba vymedziť pokojné mestské
časti, promenády, pešie zóny pre matky s deťmi, detské a športové ihriská oddelené od
dopravy a dostatočne bezpečné, pripadne vymedziť ulice s obmedzenou dopravou. Cieľom
može byť vybudovanie materského centra – toto by mesto mohlo iniciovať vytvorením
podmienok, samotnej realizácie by sa mala zhostiť organizácia – napr. občianske združenie.
Je treba venovať zvýšenú pozornosť čistote ovzdušia a vôd a ďalšiemu rozšíreniu možnosti
vzdelávania sa. Samospráva by popri existujucich štátnych nástrojoch mala vytvárať vlastné
mechanizmy podpory mladých rodín, či už priamo v oblasti sociálnej, daňovej alebo bytovej
politiky, alebo nepriamo, podporou rôznych občianskych iniciatív, hlásajucich a
uskutočňujúcich podporu mladých rodín, detí a mládeže.
Odporúčania koncepcie v oblasti demografických ukazovateľov :
- neusilovať sa o prudký, nekontrolovaný nárast počtu obyvateľov
- podporovať udržanie alebo prírastok obyvateľstva v prvom rade prostredníctvom
zvýšenia pôrodnosti, iba v menšej miere prisťahovaním.
- zabezpečiť opatrenia na podporu mladých rodín, detí a mládeže s cieľom ovplyvniť
demografické procesy
- zabezpečiť podporu cieľových skupín v partnerstve ( tretí sektor )
H.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA URBANISTICKÚ KOMPOZÍCIU OBCE :
Z hľadiska historicko – vývojových daností bola hlavnou kompozičnou osou mesta
VRÁBLE ulica, ukončená malým námestím a objektom kostola. Po oboch staranách tejto
ulice boli postavené bloky domov. Súbežne s touto ulicou vznikli neskôr vedľajšie ulice.
Námestie uzatvárajú pôvodné rodinné domy.
Pôdorys mesta postupne narastal východným a južným smerom pozdĺž hlavných
prístupových komunikácií NITRA – LEVICE a ZLATÉ MORAVCE – DVORY NAD ŽITAVOU.
Rozvoj sídla bol výrazne ovplyvnený aj pôvodným korytom rieky Žitava.
V poslednom období sa mesto rozrástlo aj severným smerom – vznikli tu nové obytné
súbory a v severozápadnej časti obce aj priemyselný areál.
Súčasťou mesta VRÁBLE sú v súčasnosti aj bývalé samostatné obce DYČKA a HORNÝ
OHAJ.
Urbanistická koncepcia bude vychádzať zo základného urbanistického členenia mesta na
štyri pôvodné samostatné časti :
VRÁBLE, PRIEMYSELNÝ AREÁL, HORNÝ OHAJ a DYČKA.
Každá táto časť má svoju špecifickú urbanistickú štruktúru, funkčnú skladbu, kultúrno –
historické a prírodné danosti.
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
8
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
Odporúčania koncepcie v oblasti urbanistického riešenia a dopravy :
- vypracovanie územného plánu mesta a územných plánov jednotlivých mestských zón
- vybudovanie centrálneho námestia a s tým spojená revitalizácia verejných priestranstiev
- komplexná rehabilitácia centrálnej časti, t.j. realizácia konceptu Main Street – vybudovanie
centrálneho námestia a s tým spojená revitalizácia verejných priestranstiev
- vyudovanie centra pre peších
- vytvorenie nového konceptu urbanistického usporiadania mesta
- systematicke vytipovanie lokalit v meste vhodnych pre potencialnych investorov, resp. pre
potreby vystavby IBV, KBV a ich priprava na použitie pre podnikateľske aktivity.
- čo najširšie zapojenie obyvateľstva do plánovania nových urbanistických návrhov
- postupná revitalizácia sídlisk ( obytné súbory KBV )
- dopravné odbremenenie mesta, najmä centrálnej casti a obytných zón
- podpora budovania tepien okružnej dopravy na úkor rozvoja dopravnej infraštruktúry
prechádzajúcej mestom, zabezpečiť prekládku tranzitnej a nákladnej dopravy mimo
centrálne polohy mesta ( cesta I / 51 )
I.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIU OBCE :
Pre vytvorenie obrazu prívetivého malého mesta je nevyhnutnosťou vytvorenie centra
s námestím, pešími pasážami, obchodíkmi, kaviarňami a ďalšími charakterovými funkciami.
Predstava vybudovania námestia je blízka tak obyvateľom mesta, ako aj ich voleným
predstaviteľom, avšak doteraz neboli dané podmienky na jej uskutočnenie. V uplynulych
rokoch prebiehala príprava a realizácia novych investicii v priemyselnom areáli,
hospodarsky rozvoj mesta a sily sa upriamili na uskutočnenie týchto cieľov. Nasledujúce
obdobie by sa malo niesť v znameni skvalitňovania života obyvateľov mesta, čo sa odrazí aj
v prehodnotení konceptu urbanistického usporiadania mesta. S realizáciou tejto koncepcie
suvisí aj vytvorenie charakteristického obrazu mesta, najmä v centrálnej časti. Tento zámer
si vyžaduje skultúrnenie exteriérov budov v tejto časti mesta. Podobné riešenia za
predpokladu koncepčného základu prispejú k úspešnej realizácii vybudovania krajšieho a
efektívne využiteľného mestského centra.
V prípade starších obytných súborov (KBV) nezostava iné, než ich akceptovať, avšak
je potrebné ich postupne rekonštruovať a podľa možnosti revitalizovať ich celkový obraz.
Vychádzajuc z hospodárskej rozvinutosti mesta, zvyšovania ceny nehnuteľností, ako
aj z inych faktorov ( napr. plánovaná výstavba ďalších blokov AE Mochovce, príslušnosť k
aglomeráciii krajského sídla a ekonomický rozvoj regiónu ) môžeme predpokladať zvyšujúci
sa záujem investorov a realitných developerov o územie mesta aj v nevýrobnej sfére. Je
záujmom samosprávy, aby ich záujmy dokázalo skĺbiť so záujmami mesta v oblasti
urbanistického usporiadania a dopravných riešení. Tieto činitele bude potrebné podľa
možnosti zohľadniť v pripravovanom územnom pláne mesta.
Mesto VRÁBLE je z hľadiska usporiadania funkčných zložiek, resp. z hľadiska
urbanistickej kompozície v súčasnosti jasne definované.
Z hľadiska požiadaviek na obnovu, prestavbu resp. asanáciu v tomto priestorovo –
funkčnom celku sa doporučuje :
- nevyhovujúce objekty rodinných domov, resp. ostatné objekty v jednotlivých zónach zo
stavebno – technického hľadiska resp. z hľadiska nevyhovujúceho plošného štandartu
rekonštruovať v rámci stavebnej parcely podľa navrhovaných priestorových regulatívov,
prípadne asanovať a nahradiť novým objektom, ktorý bude spĺňať urbanistické,
architektonické, resp. funkčné požiadavky
- neurbanizované plochy v blízkosti bytovej výstavby intenzívnejšie využívať zmenou ich
funkčného využitia pre športovo – rekreačné účely ( športové ihriská, ihriská pre deti a p. ),
resp. pre účely verejnej zelene s možným prepojením na biokoridor popri rieke Žitava
(chodníky zdravia, pešie, resp. cyklistické trasy )
- postupná revitalizácia sídlisk
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
J.
9
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ROZVOJA DOPRAVY A KONCEPCIE
DOPRAVNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA :
Mesto VRÁBLE leží priamo na ceste I / 51 TRNAVA – NITRA – LEVICE – I / 66, ktorá
tvorí spojnicu s diaľnicou D-1 a E-75 a divoch ciest európskeho významu E-571 západ –
východ BRATISLAVA – NITRA – ZVOLEN – LUČENEC – ROŽŇAVA – KOŠICE a E-77
sever – juh WARŠAVA – BUDAPEŠŤ.
V smere sever – juh prechádza mestom cesta II / 511 PARTIZÁNSKE I / 64 – ZLATÉ
MORAVCE – VRÁBLE – NOVÉ ZÁMKY. Jej význam je regionálny. Uvedenými cest - nými
komunikáciami je mesto VRÁBLE napojené na celoslovenskú nadradenú cestnú sieť.
- V doprave SAD má mesto VRÁBLE dobrú náväznosť na nadradenú sieť liniek SAD,
nakoľko mestom prechádza niekoľko diaľkových liniek SAD, ktoré mesto VRÁBLE spájajú
napr. s BRATISLAVOU, BRNOM, mestami stredoslovenského kraja, s MAĎARSKOM a p.
Hlavné prepravné vzťahy sú predovšetkým s okresným mestom NITRA. Ďalej sú to blízke
miesta s väčším počtom pracovných príležitostí ako sú MOCHOVCE, LEVICE, ZLATÉ
MORAVCE, NOVÉ ZÁMKY.
Súčasná autobusová stanica sa nachádza v centrálnej zóne v nevhodnej polohe, kde pre
nedostatočný počet odjazdových stanovíšť sú tieto rozmiestnené do najbližšej ulice. Taktiež
odstavné plochy autobusov sú v centre pri autobusovej stanici.
- V železničnej doprave je mesto VRÁBLE napojené na lokálnu trať miestneho významu
ZLATÉ MORAVCE – ŠURANY – NOVÉ ZÁMKY, ktorá je napojená v železničnom uzle
ZLATÉ MORAVCE na južný železničný ťah Slovenska. Táto železničná trať má väčší
význam pre nákladnú dopravu ako pre osobnú dopravu. Umiestnenie železničnej stanice
vyhovuje z hľadiska prepravných nárokov nákladnej dopravy, nakoľko je v priamej väzbe na
priemyselný areál. Z hľadiska osobnej dopravy je železničná stanica v okrajovej polohe
mesta, mimo pešej dostupnosti.
- Cesty a automobilová doprava v meste VRÁBLE sú založené na ortogonálnom systéme,
ktorý pretína v centrálnych polohách mesta cesta I/51. Základná komunikačná sieť je
tvorená cestami : I/51 NITRA – LEVICE, II/511 PARTIZÁNSKE – VRÁBLE – NOVÉ ZÁMKY,
III/51111 VRÁBLE – HORNÝ OHAJ, ostatné cesty sú cesty doplnkovej siete : zberné tr. B –
1, B – 2, obslužné tr. C – 2, C – 3. Samotný dopravný systém z hľadiska organizácie
dopravy ( ortogonálny systém ) je pomerne vhodný pre malé mesto, ale nevhodný je
z hľadiska funkčného triedenia, vynúteného nevhodnou polohou ciest I / 51 a II / 511.
Odporúčania koncepcie v oblasti dopravy :
V oblasti dopravy je nevyhnutné riešiť dopravnú zaťaženosť centra mesta. Z tohto
hľadiska je potrebný aj obchvat mesta, čo však nezávisi iba od vôle jeho vedenia.
V oblasti statickej dopravy je prvoradou úlohou riešenie potreby parkovacich miest na
uzemí mesta. Vychádzajuc z hospodárskej rozvinutosti mesta môžeme predpokladať
zvyšujúci sa záujem investorov a realitných developerov o územie mesta aj v nevýrobnej
sfére. Je záujmom samosprávy, aby ich záujmy dokázalo skĺbiť so záujmami mesta v oblasti
urbanistického usporiadania a dopravných riešení, napríklad formou výstavby podzemných
či nadzemných garáží.
Pre zvýšenie bezpečnosti dopravy je vhodné vyhľadávať riešenia, ktoré určitým
spôsobom oddeľuju od seba jednotlive typy dopravy, t. j. motorizovanú od cyklistickej, pešej,
tieto dve ostatne menované od seba a pod. Tieto činitele bude potrebné podľa možnosti
zohľadniť v pripravovanom územnom pláne mesta.
Celkovým zámerom v oblasti dopravy v nasledujúcich rokoch by malo byť
uprednostnenie pešej a cyklistickej dopravy na území mesta, vytesnenie motorizovanej
dopravy z centrálnych častí v čo najvačšej miere, pokračovanie v budovaní bezbariérového
mesta tak v oblasti vstupov do verejných budov či súkromných prevádzok, ako aj v uliciach
mesta. I keď ulice vo VRÁBĽOCH sú prispôsobené najmä doprave, treba venovať zvyšenú
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
10
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
pozornosť aj využitiu týchto verejných priestranstiev na komunitné účely, aj za cenu určitého
vytesnenia prechádzajucej dopravy v rámci možnosti.
Cieľom je aj pešia dostupnosť mestskych subcentier resp. nasledovné kroky :
- podporiť využitie lokálnej trate miestneho významu ZLATÉ MORAVCE – ŠURANY - NOVÉ ZÁMKY aj pre osobnú prepravu
- podporiť v rámci mesta realizáciu mimoúrovňových križovaní železnice s cestnou sieťou
- podporiť dopravné odbremenenie mesta, najmä centrálnej časti a obytných zón
- podporiť realizáciu dopravného obchvatu ( predovšetkým cesta I / 51 ) za účelom
presunutia tranzitnej a nákladnej dopravy mimo centrálne polohy mesta vzhľadom
na v súčasnosti vysoký podiel ťažkej dopravy
- podporiť segregáciu auomobilovej dopravy od pešej dopravy
- podporiť zmenu funkčného triedenia ciest hlavne v centre mesta
- podporiť premestnenie autobusovej stanice mimo polohy centrálnej zóny
- podporiť realizáciu objektov a plôch pre umiestnenie statickej dopravy
- podporiť realizáciu cyklistických trás za účelom prepojenia všetkých urbanistických
častí riešeného územia
- budovanie centra pre peších
- vytvorenie možností cyklistického prechodu mestom najmä v smere hlavných ťahov,
mestských častí a centier zamestnanosti
- vzrast významu nemotorizovanej dopravy vo vedľajších uliciach
- podpora budovania bezbariérových prístupov na území mesta
- pešia dostupnosť v mestských subcentrách
K.
POŽIADAVKY NA OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY,
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, NA OCHRANU PRÍRODNÝCH ZDROJOV,
LOŽÍSK NERASTOV A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH
OCHRANNÝCH PÁSIEM VRÁTANE POŽIADAVIEK NA ZABEZPEČENIE
EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA :
V katastri mesta VRÁBLE nie sú osobitne chránené biotopy európskeho a národného
významu a nie sú tu ani osobitne chránené časti krajiny. V katastri mesta VRÁBLE sa
nenachádza žiaden prvok (biocentrum, biokoridor) nadregionálneho významu. Na
regionálnej úrovni bolo na sledovanom území vyčlenené regionálne biocentrum VN
VRÁBLE ( postavená na sútoku Hosťovského a Babindolského potoka ) a jeden regionálny
biokoridor toku rieky Žitavy a jej vetvy potok Širočina, Hosťovský potok a Babindolský potok.
Lesné zdroje :
Lesné plochy sa vyznačujú prevažne nepôvodným druhovým zložením drevín. V
oblasti lužných lesov je hlavnou porastovou drevinou topoľ šľachtený ( Populus x
canadensis ). V lesíkoch a na svahoch pahorkatín má často dominantné postavenie agát
biely ( Robinia pseudoacacia ).
Pôdne zdroje :
Jednou z najvýznamnejších funkcií pôdy ako prírodného zdroja je jej produkčná
schopnosť (úrodnosť, bonita), ktorá je využívaná najmä v poľnohospodárstve a lesnom
hospodárstve. V rámci Slovenska sú vzhľadom k značnej pestrosti prírodných podmienok aj
veľké rozdiely aj v bonite pôd. Najúrodnejšími pôdami sú pôdy komplexov čiernic a
černozemí na sprašiach a fluviálnych sedimentoch, naopak k najmenej úrodným pôdam
patria komplexy litozemí, podzolov, salinických pôd a organozemí. Na vyjadrenie produkčnej
schopnosti pôd je v SR vypracovaný systém pôdno-ekologických jednotiek (PEJ),
hodnotiacich poľnohospodársky pôdny fond. Na území SR celkovo prevládajú stredne
produkčné pôdy, v okolí posudzovaného územia sú to vysokoprodukčné až veľmi
produkčné pôdy.
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
11
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
V posudzovanom území je pomerne vysoký podiel plôch s obmedzenou
produkčnosťou, resp. bez produkčnej schopnosti. Celkovo je to 222,1 ha (31,8 % plochy
územia) a patria sem plochy intravilánu (technické areály, zastavané a nezastavané plochy
sídla), zastavané a technické plochy mimo intravilánu, neplodné plochy (husté porasty
drevín, devastované plochy), vodné plochy.
Poľnohospodársky využívané plochy zaberajú v posudzovanom území 476,7 ha
(68,2 % plochy vymedzeného územia). Najprodukčnejšími poľnohospodárskymi pôdami v
území sú čiernice modálne, ktoré sa však vyskytujú len na jednej malej ploche (1,9 % PPF).
Väčšiu plochu zaberajú vysokoprodukčné černozeme a hnedozeme (18,7 % PPF), avšak
najviac rozšírené sú veľmi produkčné fluvizeme glejové a hnedozeme luvizemné (64,5 %
PPF). Produkčné fluvizeme glejové zaberajú 14,9 % plochy.
V území sa nachádza 7 z 13 typologicko - produkčných kategórii, na základe, ktorých
vieme určiť do akej miery je súčasný spôsob využívania územia v súlade so zásadami
racionálneho využívania pôd.
V kategórii najprodukčnejších orných pôd je 572,27 ha poľnohospodárskej pôdy, čo
predstavuje 16,97 % z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. Do kategórie vysoko
produkčných orných pôd spadá 1943,82 ha ( 57,63 % ). Uvedená kategória je v rámci
hodnotenia najrozšírenejšou v riešenom území. Kategória veľmi produkčných orných pôd je
zastúpená 264,90 ha ( 7,85 % ). Kategória produkčných orných pôd predstavuje 508,11 ha (
15,06 % ), kategória stredne produkčných orných pôd 47,11 ha ( 1,40 % ). Do kategórie
málo produkčných polí a produkčných trávnych porastov je v území zastúpená najmenej,
zaberá 12,80 ha ( 0,38 % ) a kategória produkčných trávnych porastov 23,99 ha ( 0,71 % ).
Najprodukčnejšie pôdy sa nachádzajú východne od mestskej časti DYČKA, južne od mesta
VRÁBLE a severne od mesta pri vodnej nádrži.
Vodné zdroje :
Hlavným vodným zdrojom v území je viacúčelová umelá vodná nádrž ( VN )
VRÁBLE. Plocha nádrže je 36, 25 ha, objem 599 575 m3 akumulovanej vody. Pre vysoký
stupeň trofie, prítomnosť rias a siníc, biologický zákal, obsah fenolov nie je vhodná pre
kúpanie. Významná je pre letnú rekreáciu – rybolov.
Zdroje nerastných surovín :
V katastrálnom, resp. posudzovanom území Vrábiel, Dyčky a Horného Ohaja a jeho
bezprostrednom okolí sa podľa Hlavného banského úradu nenachádzajú žiadne evidované
ani využívané ložiská nerastných surovín. V minulosti sa v okolí mesta ťažili štrky (terasa
Žitavy pri Hornom Ohaji) a piesky. V širšom okolí mesta v rámci Žitavskej pahorkatiny sa
nachádza viacej evidovaných lokalít stavebných surovín (neogénne piesky, tehliarske hliny
– spraše), žiadna z nich však nemá stanovenú legislatívnu ochranu (chránené ložiskové
územie, resp. dobývací priestor).
Do termínu 8.2. 2009 zasahovalo do katastrálneho územia Vrábiel „Prieskumné
územie – Nitra-ropa a horľavý zemný plyn (určené pre Dunaj Hydrocarbons, s.r.o.
Bratislava“. Nie je informácia o ďalšom využívaní Prieskumného územia po uplynutí lehoty.
V danom území nie je predpoklad ďalšieho rozvoja.
Kultúrne pamiatky :
Kultúrna pamiatka je hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu
na návrh pamiatkového úradu. Evidencia nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok je
vedená v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Základná ochrana kultúrnej pamiatky je
súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu
alebo odcudzeniu, na trvalé udržiavanie dobrého stavu pamiatky vrátane jej prostredia.
V riešenom území sa nachádzajú nasledovné objekty zapísané v ÚZPF :
- kostol P. Márie ( rím. – kat. ), neorománsky, postavený v r. 1899 – 1911
- súsošie Kalvárie ( pri kostole ), neskorobarokové z r. 1768
- fara ( rím. – kat. ), neskorobaroková, postavená v 70. tych rokoch 18 storočia
- bývalý Okresný úrad, postavený v r. 1926 ( arch. M. HARMINC )
- pevnosť, baroková – FIDVÁR – Zemný hrad, vybudovaná v r. 1624 – 1625 a
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
-
12
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
1650 – 1653. Dnes sú len nepatrné zvyšky viditelné v konfigurácii terénu
kaplnka, klasicistická, postavená v r. 1873 severozápadne od VRÁBĽOV v skupine
vinohradnických pivničných domov
prícestná kaplnka, neskorobaroková z polovice 19. storočia
pamätná tabuľa na dome č. 32 na Hlavnej ulici, pripomínajúca štrajk robotníkov
17. 12. 1920
náhrobník na miestnom cintoríne pri hrobe účastníkov maďarskej komúny r. 1919
pomník pri kostole na pamäť bojovníkov padlých v II. svetovej vojne.
Všetky tieto objekty resp. územia budú v ÚPN – O VRÁBLE rešpektované a
zakomponované do urbanistickej a priestorovej štruktúry riešeného územia.
Z hľadiska možného hygienického znečistenia, resp. z etického hľadiska je od areálu
cintorína navrhované ochranné pásmo 50 m.
Územný systém ekologickej stability predstavuje systémový koncept manažmentu
krajiny, ktorý vychádza z poznatkov ekológie ekosystémov a krajinnej ekológie so zámerom
stabilizovať a zlepšiť stabilitu krajiny ekologicky významnými prvkami krajiny lineárneho a
plošného charakteru. Za územný systém ekologickej stability ( ÚSES ) sa podľa § 2, ods. 2,
písm. a), zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny považuje taká
celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá
zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému
predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo
miestneho významu. Cieľom územného systému ekologickej stability v podmienkach mesta
VRÁBLE je predovšetkým zabezpečenie podmienok pre udržanie súčasného stavu
biodiverzity a v návrhu takých opatrení, ktoré by tento stav zlepšili, optimalizovali.
Zámerom je aj stabilizácia takých ekologických štruktúr, ktoré by zabezpečili
schopnosť krajiny regulovať tlak aktivít človeka na biodiverzitu. Ide jednak o historické, ale
aj súčasné vplyvy človeka, ktoré výrazne zmenili podmienky fungovania ekosystémov,
pričom došlo k úbytku pozitívnych a ekologicky významných krajinných prvkov. Územie
mesta VRÁBLE a jeho okolie patrí k poľnohospodársky intenzívne využívaným typom
krajiny, kde podstatnú časť tvoria prvky využívania ornej pôdy. Najvýznamnejším
segmentom siete ÚSES na území mesta VRÁBLE je hlavne tok Žitavy, resp. jeho
nezregulovaná časť. Je tu však viacero prvkov krajiny, zvlášť takých, ktoré sa viažu na
hydrický systém nivy Žitavy a jej prítokov, ale aj človekom vytvorených prvkov ako sú
vinohrady. Nenachádza sa tu žiaden prvok ( biocentrum, biokoridor ) nadregionálneho
významu. Na regionálnej úrovni bol na sledovanom území vyčlenený len regionálny
biokoridor toku rieky Žitavy a jej vetvy potok Široči - na, Hosťovský potok a Babindolský
potok. Na sútoku dvoch posledne menovaných potokov bola vybudovaná vodná nádrž
Vráble, ktorá je klasifikovaná z hľadiska ÚSES ako vodná plocha nadregionálneho
významu vyčlenená v rámci projektu Commercialfishponds project ( IUCN ).
Odporúčania koncepcie v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny :
Nadregionálne biocentrum vodná nádrž Vráble :
- doporučujeme zachovať súčasný stav, predovšetkým vodný režim a obhospodarovanie
VN, ktoré podmieňujú a udržujú mokraďové typy vegetácie
Lokálne biocentrum Vinohrad 1 a Lokálne biocentrum Vinohrad 2 :
- doporučujeme obmedziť hlbšiu kultiváciu pôdy z dôvodu evidentných prejavov erózie pôdy
v minulosti a odporúčame skôr podplodiny – ďatelinové alebo trávne porasty, ktoré by pod
viničom stabilizovali povrchovú vrstvu pôdy pred jej odnosom.
Regionálny biokoridor potok Širočina :
- doporučujeme vytvoriť minimálne 10 - 20 m širokej zóny s trávnym porastom po oboch
stranách biokoridoru, ktorá by predstavovala prechodnú zónu od hydrického k terestric. až
xerotermnému typu prostredia, t.j. od koryta toku k ornej pôde na sprašových
sedimentoch, príp. nespevnených neogénnych sedimentoch. Zároveň by sa pravidelným
kosením eliminoval problém so šírením expanzívnych a inváznych druhov rastlín.
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
13
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
Lokálny biokoridor Telinský potok :
- podobne ako pri biokoridore potoka Širočina doporučujeme vytvoriť po oboch stranách
toku pásy trávnych porastov s pravidelným kosením, ktoré budú plniť tak retenčnú ako aj
ekologickú funkciu
- doporučujeme odstrániť invázne druhy ( zlatobyľ obrovská )
Lokálny biokoridor – Kovačovský potok :
- podobne ako pri biokoridore potoka Širočina doporučujeme vytvoriť po oboch stranách
toku pásy trávnych porastov s pravidelným kosením, ktoré budú plniť tak retenčnú ako aj
ekologickú funkciu
Lokálne biocentrum Lúka – Horný Ohaj :
- doporučujeme zachovať súčasný stav
- doporučujeme zabrániť ďalšej ruderalizácii odstránením inváznych drevín ( javorovec
jaseňolistý, kustovnica cudzia ), ktoré sa na lokalite vyskytujú zatiaľ v malej miere, ale je
predpoklad ďalšieho šírenia
Lokálne biocentrum Lužný lesik – Horný Ohaj :
- doporučujeme odstrániť nelegálne skládky odpadov
- doporučujeme eliminovať invázne druhy rastlín, predovšetkým pohánkovec japonský,
ktorý má na okraji lesa zatiaľ minimálne dve izolované lokality
- pri umelej obnove lesných porastov doporučujeme uprednostniť pôvodné dreviny
( jaseň úzkolistý, topoľ čierny, vŕba biela, čremcha obyčejná )
Lokálne biocentrum lokálneho významu - meandre Žitavy :
- v súčasnosti spĺňa síce parametre lokálneho biocentra, bioticky významná lokalita
- doporučujeme zachovať súčasný stav
Nadregionálny biokoridor toku Žitavy :
- zahŕňa nivu a vlastný tok rieky Žitavy. Po doriešení a revitalizácii regulovaných úsekov
môže plniť funkcie nadregionálneho biokoridoru. Doporučujeme ponechať súčasný stav.
Oblasť urbanizácie :
- V oblasti urbanizácie doporučujeme citlivo umiestňovať nové lokality rozvoja bývania s
dôrazom na zachovanie ekologickej stability kontaktnej zóny v prípade susedstva s
prvkami ÚSES.Urbanizované prostredie by malo okrem obytnej funkcie spĺňať aj
podmienky ekostabilizačnej funkcie cez vegetačné úpravy priestorov, napojenie vegetácie
na exteriér krajiny sídla a zároveň by mali vegetačné prvky v meste plniť estetickú funkciu.
Odporúčame spracovať generel vegetačných úprav v meste, ktorý by eliminoval
nedostatok vegetácie a jej funkcie v urbanizovanom prostredí mestá a priľahlých obcí.
Oblasť vodného hospodárstva :
- V oblasti vodného hospodárstva doporučujeme dodržiavať všetky podmienky pre
zadržiavanie vody v tokoch a v ich nivách prirodzenými a prírode blízkymi prostriedkami.
Technicky narušené vodné toky je potrebné renaturalizovať podľa ekologických kritérií a
vytvárať podmienky pre obnovu refugiálnych, interakčných ( koridorových ) a iných funkcií
ekosystémov tokov.Výsadbou vhodnej drevinovej vegetácie, nárazníkovými pruhmi,
pomiestnymi zmenami smerových a sklonových pomerov, ako i zdrsnením regulovaného
koryta i brehov vytvárať priaznivé podmienky kontaktných zón vodných tokov a
poľnohospodárskej krajiny.
Oblasť poľnohospodárstva :
- V podmienkach katastra mesta predstavuje poľnohospodárska výroba jeden
z najvýznamnejších vplyvov na životné prostredie. Nepriaznivé dopady intenzívneho
poľnohospodárstva sú v prvom rade podmienené riešením nepriaznivej hydroekologickej
situácie a v potrebe riešenia priestorových zmien krajinnej štruktúry. Veľký dôraz by mal
byť kladený na mimoprodukčný ( najmä ekologický a environmentálny ) potenciál
poľnohospodárstva ( podpora alternatívnych spôsobov hospodárenia ). Odporúčame, aby
sa na vybraných plochách ( nivy potokov, mokrade, okolie ekologicky významných
segmentov ) neuvažovalo s výstavbou ani rekonštrukciou hydromelioračných zariadení. V
súvislosti s environmentálno – sociálnymi a ekonomickými podmienkami je dôležité
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
14
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
prehodnotiť ďalšiu orientáciu a špecializáciu poľnohospodárskych družstiev - napr. znížiť
celkový podiel ornej pôdy a zvýšiť podiel TTP v súčinnosti s hydroekologickými
opatreniami na vodných tokoch navrhovaných na renaturáciu. Významným prínosom pre
ekologickú stabilitu v území by malo byť zmenšovanie veľkosti pôdnych celkov ( honov )
hlavne v prípade pozemkov využívaných ako orná pôda a zakladať pevné hranice medzi
pozemkami ( výsadba viacúčelových vegetačných pásov a medzí ). Napokon by bolo
potrebné minimalizovať chemizáciu poľnohospodárstva a podporovať alternatívny spôsob
hospodárenia na poľnohospodárskej pôde.
L.
POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY TRÁS NADRADENÝCH SYSTÉMOV
DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA :
Mesto VRÁBLE leží priamo na ceste I / 51 TRNAVA – NITRA – LEVICE – I / 66, ktorá
tvorí spojnicu s diaľnicou D-1 a E-75 a dvoch ciest európskeho významu E-571 západ –
východ BRATISLAVA – NITRA – ZVOLEN – LUČENEC – ROŽŇAVA – KOŠICE a E-77
sever – juh WARŠAVA – BUDAPEŠŤ.
V smere sever – juh prechádza mestom cesta II / 511 PARTIZÁNSKE I / 64 – ZLATÉ
MORAVCE – VRÁBLE – NOVÉ ZÁMKY. Jej význam je regionálny. Uvedenými cestnými
komunikáciami je mesto VRÁBLE napojené na celoslovenskú nadradenú cestnú sieť.
V železničnej doprave je mesto VRÁBLE napojené na lokálnu trať miestneho
významu ZLATÉ MORAVCE – ŠURANY – NOVÉ ZÁMKY, ktorá je napojená v železničnom
uzle ZLATÉ MORAVCE na južný železničný ťah Slovenska. Táto železničná trať má väčší
význam pre nákladnú dopravu ako pre osobnú dopravu.
Potrubná doprava sa v systéme dopravy uplatňuje hlavne pri preprave ropy, jej
tekutých derivátov, prírodného plynu, vody, sypkých a pevných materiálov, ktoré sú
rozpustené vo vode. V meste VRÁBLE je dostatočne rozvetvená sieť vodovodov,
kanalizácie a plynových potrubí.
Odporúčanie ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia :
Najväčším problémom pre dopravu, ako aj obyvateľov mesta, je akumulácia miestnej a
tranzitnej dopravy v limitujúcom priestore centra. Cesta I / 51 tvorí hlavnú os sídla, takže v
okolí cesty, alebo priamo na ceste je intenzívny pohyb chodcov, cyklistov a miestnej
dopravy. Z toho dôvodu sa aj tranzitná doprava musí v centre mesta pohybovať zníženou
rýchlosťou. Nepriaznivou bodovou zásadou je tiež úrovňové železničné priecestie so
železničnou traťou ÚĽANY NAD ŽITAVOU – ZLATÉ MORAVCE. Tieto nedostatočné
parametre cesty I / 51 prinášajú so sebou negatívne dôsledky pre dopravu, ako zvýšenie
energetických a časových strát, tiež aj zvýšenú nehodovosť. Negatíva sa budú rastúcim
dopravným zaťažením v budúcnosti zhoršovať. Z uvedených príčin sa navrhuje vybudovať
cestu I / 51 v novej polohe mimo intravilán mesta, kde budú zabezpečené lepšie kvalitatívne
parametre a kde dôjde k oddeleniu tranzitnej a miestnej dopravy. Plánovaný je obchvat
mesta ako optimálne riešenie vedenia trasy cesty I. triedy č. 51, pričom riešenie zohľadňuje
technické a ekonomické aspekty s ohľadom dopadov stavby na životné prostredie. Pri
návrhu obchvatu musia byť rešpektované Územné plány mesta VRÁBLE ako i zohľadnenie
väzieb na Územný plán Vyššieho územného celku NITRA. Šírkové usporiadanie cesty I.
triedy je navrhnuté v kategórii C11,5 s návrhovou rýchlosťou 80 km/h.
Z hľadiska trás nadradených systémov technického vybavenia sa v riešenom území
nachádzajú nasledovné zariadenia, ktoré sú rešpektované aj so svojimi ochrannými
pásmami :
Vodovod
:
prívodný vodovodný rád DN 200, zásobné vodovodné potrubia DN 300
Kanalizácia :
ČOV VRÁBLE ( 3 400 m3 .d-1 )
Elektrina
:
vzdušné elektrické 22 kV vedenia č. 248, 249 a 309
Slaboprúd :
diaľkový telekomunikačný kábel NITRA – VRÁBLE – LEVICE
Plyn
:
VTL DN 500 PN 6,4 MPa TESÁRSKE MLYŇANY – IVANKA PRI
NITRE, VTL prípojka DN 150 PN 6,4 MPa, RS VTL / STL
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
M.
15
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE NAJMÄ ZO ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU,
POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI, CIVILNEJ
OCHRANY OBYVATEĽSTVA :
Obrana štátu :
Z hľadiska obrany štátu v riešenom území nie sú doporučované žiadne nové zariadenia pre
účely obrany štátu.
Požiarna ochrana :
Z hľadiska požiarnej ochrany sa v riešenom území doporučuje posudzovať každá
novostavba alebo rekonštruovaná stavba samostatne, po predložení vypracovanej
projektovej dokumentácie protipožiarnej ochrany oprávneným projektantom
Civilná obrana :
Zásady, potreby a požiadavky civilnej obrany sú podrobnejšie špecifikované v platnej
legislatíve. V navrhovanom riešení bude potrebné rešpektovať požiadavku stálej
prejazdnosti ciest I. triedy v prijateľných parametroch s minimálnou podjazdnou výškou 5, 4
m, s oblúkovým trasovaním väčším ako 50 m a s nosnosťou mostov 60 – 80 ton.
Riešené územie sa nachádza v okrese NITRA, ktoré spadá pod obvod NITRA, zaradený
v II. kategórii z hľadiska možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v dôsledku priemyselných
činností a negatívneho pôsobenia prírodných síl. Riešené územie nespadá do ochranného
pásma jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice ( 30 km ) ale spadá do ochranného pásma
jadrovej elektrárne Mochovce ( 20 km ).
Z hľadiska potrieb civilnej obrany je potrebné zabezpečiť :
- vypracovanie samostatnej doložky CO v stupni ÚPN – O
- ukrytie obyvateľstva zabezpečovať v dvojúčelových zariadeniach s mierovým
používaním a s havarijným resp. vojnovým využitím
- zokruhovanie hlavných rozvodov inžinierskych sietí
- riešenie hlavných komunikačných trás v parametroch s rezervou pre prípad evakuácie
obyvateľstva
- optimálny prístup k objektom s možnosťou využitia mechanizmov pri záchranných
prácach
- systém prostriedkov varovania a vyrozumenia obyvateľstva s možnosťou lokálneho i
centrálneho automatického ovládania
Ochrana pred povodňami :
Z hľadiska riešenia ochrany pred povodňami je v súčasnosti na základe negatívnych
skúseností v nedávnej minulosti riešený projekt protipovodňovej ochrany na celom území
mesta VRÁBLE. V rámci eliminovania lokálnych záplav resp. podmáčania pôdy v povodí
rieky ŽITAVA resp. VN VRÁBLE je potrebné pravidelne čistiť resp. stabilizovať ich korytá,
aby pri zvýšených zrážkach nedochádzalo k ich zánášaniu naplaveninami a následným
zvyšovaním dna resp. zmenšovaním profilu k zaplavovaniu území v ich tesnej blízkosti.
N.
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA OBCE S PRIHLIADNUTÍM NA HISTORICKÉ, KULTÚRNE,
URBANISTICKÉ A PRÍRODNÉ PODMIENKY ÚZEMIA VRÁTANE POŽIADAVIEK
NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU :
Riešené územie má rozlohu cca 38,44 km2 ( katastrálne územie mestskej časti Horný
Ohaj – rozloha : 800, 44 ha, katastrálne územie mestskej časti Dyčka – rozloha : 777, 58 ha,
katastrálne územie mesta Vráble – rozloha : 2266, 38 ha ).
Z hľadiska usporiadania územia a rozvoja sídelnej štruktúry je cieľom formovať a
podporovať organizáciu riešeného územia vyplývajúcu z jeho historického vývoja.
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
16
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
To znamená rozčlenenie do šiestich urbanistických častí, ktoré sú vzájomne ko - munikačne
previazané a sú charakteristické spôsobom zástavby a jednotlivými prevažujúcimi
funkčnými zložkami :
- Centrum ( administratíva, občianska vybavenosť, KBV )
- Juh ( IBV )
- Sever ( IBV, občianska vybavenosť )
- Priemyselný areál ( výroba, sklady, administratíva )
- Horný Ohaj ( IBV, ZOV )
- Dyčka ( IBV, ZOV )
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN – O VRÁBLE je podmienené
nasledovným priestorovým členením riešeného územia na :
- priestorovo – funkčný celok ( je to prirodzene definované územie, ktoré má svoju jadrovú
časť – centrum a na ostatné priestorovo – funkčné celky je napojené prostredníctvom osi.
Podľa významu a prevahy môže byť prírodný a urbanistický )
- priestorovo – funkčnú časť ( predstavuje základnú skladobnú časť priestorovo – funkčného
celku a podľa prevahy, významu a pôsobenia jednotlivých fenoménov môže byť prírodná
resp. urbanistická ).
- priestorovo – funkčný blok ( je tvorený parcelou resp. parcelami a predstavuje základnú
skladobnú časť priestorovo – funkčnej časti ).
Navrhovaná koncepcia stavebného rozvoja v riešenom území predpokladá rozšírenie
zastavaného územia v zmysle celkovej urbanistickej resp. prírodnej koncepcie. Navrhované
rozšírenie zastavaného územia predstavuje zásadné zväčšenie plochy zastavaného územia
a je rozdelené do dvoch etáp :
- 1. etapa - návrhové obdobie do r. 2025
( rozšírenie zastavaného územia v najbližšom časovom horizonte )
- 2. etapa - výhľadové obdobie po r. 2025
Pre 1. etapu sa uvažuje s rozšírením zastavaného územia o plochy vytipované najmä pre
individuálnu bytovú zástavbu zástavbu ( rodinné domy ) resp. plochy pre vybavenostno –
výrobnú zástavbu ( priemyselný park ).
Z hľadiska regulácie riešeného územia sa doporučuje :
- zachovať a podporovať rozvoj obytnej funkcie v doporučených zónach mesta VRÁBLE
- urbanistickou kompozíciou v riešenom území podporovať vytváranie štruktúry verejných
ulíc, blokov, priestranstiev a centier v jednotlivých urbanistických častiach vo vzájomnej
komunikačnej i funkčnej väzbe
- zachovať charakteristickú formu a hustotu zástavby, podporiť výstavbu vybavenostných a
polyfunkčních objektov v centrálnych polohách mesta
- vytvoriť územno – technické predpoklady pre formovanie miestnych urbanistických
centier v jednotlivých urbanistických častiach
- kompozičným usporiadaním a výškovým zónovaním vytvárať nové identifikačné znaky
dominánt v navrhovaných urbanistických osiach resp. miestnych urbanistických centrách
- pôvodné identifikačné znaky predmetnej časti mesta ( kostol a p. ) zachovať a navrhovanú
urbanistickú štruktúru podriadiť resp. prispôsobiť týmto výrazovým a dominantným prvkom
- v rámci formovania novej urbanistickej štruktúry rešpektovať a využívať prírodné danosti
riešených lokalít ( charakteristika konfigurácie územia, vodný tok, verejná zeleň a p. ) a
zapojiť ich do urbanistického riešenia
- vytvoriť územné predpoklady pre rozvoj biokoridorov a vo výraznejšom podiele využiť
prvky zelene pri formovaní a dotváraní verejných priestorov
V riešenom území sa predpokladá hlavne s rozvojom IBV ( Dyčka, Horný Ohaj , Vráble
Sever a Juh ) a nakoľko sú tieto lokality s prevládajúcou nízkopodlažnou obytnou
zástavbou, doporučuje sa regulovať rozvoj obytnej funkcie s charakterom voľnej uličnej
zástavby do 2. N.P.
V prípade lokalít, kde sa miešajú funkcie vybavenostné s výrobnými ( priemyselný park )
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
17
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
resp. so službami ( centrum mesta ) doporučuje sa realizovať voľnú uličnú zástavbu resp.
kompaktnú uličnú zástavbu s individuálnou podlažnosťou (podľa funkčného využitia a
umiestnenia).
Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu :
Riešené územie je doporučované na perspektívny rozvoj obytnej funkcie s prevažujúcou
formou IBV, rozvoj vybavenosti a výrobných zariadení. Pre individuálnu bytovú výstavbu
(IBV) sa plošne nevzťahujú požiadavky zohľadňujúce prístup resp. užívanie osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
V prípade individuálnej požiadavky výstavby objektu v riešenom území pre užívanie
touto osobou musí táto stavba v rámci projektovej prípravy spĺňať kritériá príslušných
noriem a predpisov z hľadiska bezbariérového prístupu resp. bezbariérovej komunikácie vo
vnútorných priestoroch navrhovaného objektu.
Pri výstavbe nových objektov občianskej vybavenosti ( maloobchodov a služieb) je
potrebné zabezpečiť nároky a požiadavky bezbaríérového prístupu pre osoby so zníženou
resp. obmedzenou schopnostou pohybu resp. orientácie.
Celkovým zámerom v oblasti dopravy v nasledujúcich rokoch by malo byť
uprednostnenie pešej a cyklistickej dopravy na území mesta, vytesnenie motorizovanej
dopravy z centrálnych častí v čo najvačšej miere, pokračovanie v budovaní bezbariérového
mesta tak v oblasti vstupov do verejných budov či súkromných prevádzok, ako aj v uliciach
mesta. I keď ulice vo VRÁBĽOCH sú prispôsobené najmä doprave, treba venovať zvýšenú
pozornosť aj využitiu týchto verejných priestranstiev na komunitné účely, aj za cenu určitého
vytesnenia prechádzajúcej dopravy v rámci možností.
O.
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA,
SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A VÝROBY :
Bytový fond v meste VRÁBLE k r. 2010 predstavoval cca 3 709 bytov. V rodinných
domoch je z tohto počtu cca 1 411 bytov (cca 38%), počet bytov v bytových domoch
predstavuje 2 298 (cca 62 %). Z celkového počtu bytov je trvale obývaných 3 356 (90,48%).
V zastúpení bytov podľa roku postavenia ( ich vek ) prevažuje výrazne počet bytov
postavených po r. 1971 – cca 2 019 ( cca 54,4 % ). Priemerný vek domov je 37 rokov.
Podľa kategórie bytov sú najvýraznejšie zastúpené byty I. kategórie – cca 2 267 bytov ( cca
79 % ). Z uvedených údajov možno existujúci bytový fond charakterizovať ako vyhovujúci,
s vysokým podielom bytov I. resp. II. kategórie.
Celková potreba bytov vyplýva z navrhovaného výhľadového počtu obyvateľov resp.
znižovania priemernej veľkosti cenzovej domácnosti a ich núteného spolužitia. V návrhovom
období sa predpokladá mierne znižovanie priemernej veľkosti cenzovnej domácnosti, čím
sa o niečo zníži percento núteného súžitia cenzových domácností.
Navrhovaný prírastok bytového fondu by mal byť v podstatnej miere realizovaný v rámci
individuálnej bytovej výstavby, k čomu by mali byť vytvorené priaznivé územné podmienky.
Z hľadiska požiadaviek na rozvoj bytového fondu sa doporučuje :
- Systematicke vytipovanie lokalit v meste vhodnych pre potencialnych investorov, resp. pre
potreby vystavby IBV, KBV a ich priprava na použitie pre podnikateľske aktivity.
- Výstavba nájomných bytov pre dôchodcov, mladé rodiny a pod.
- Výstavba nízkoštandardných bytov pre neprispôsobivých občanov
Občianska vybavenosť v meste VRÁBLE nie je vybudovaná na potrebnej úrovni.
Chýbajú zariadenia kultúry, športu, služieb a zdravotníctva. Z hľadiska kvality poskytovania
služieb je ich úroveň nízka z dôvodov zlého stavebno – technického stavu objektov resp.
z dôvodov stiesnených priestorov a nevyhovujúceho prístupu.
Občianska vybavenosť do ktorej patrí obchod, stravovanie a ubytovanie, služby sú
dnes silne ovplyvnené formou súkromného podnikania. Doporučuje sa segregovať
umiestnenie jednotlivých zariadení – v blízkosti trvalého bývania len nehlučné a nezávadné
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
18
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
prevádzky, ostatné umiestňovať do centrálnych polôh mesta resp. podľa záujmu
a možností.
ZÁKLADNÁ OBČIANSKA VYBAVENOSŤ :
- Materské školy, detské jasle : * existujúce kapacity reflektujú súčasný stav
- Základná škola :
* doporučuje sa rekonštrukcia, resp. výstavba novej školy
kvôli zvýšeniu kapacity žiakov
- Kultúrne domy, kluby :
* tieto zariadenia v meste chýbajú – doporučuje sa ich
realizácia v centrálnych polohách mesta
- Knižnica :
* doporučuje sa rekonštrukcia, resp. výstavba novej
knižnice – kvôli zvýšeniu kapacity knižných zväzkov
- Zdravotné stredisko :
* doporučuje sa výstavba nového obvodového
zdravotného strediska
- Predajne základného potravinárskeho sortimentu :
* doporučuje sa realizovať v polyfunkcii s obytnou funkciou
v zónach IBV, resp. v polyfunkcii s inými vybavenostnými
funkciami v centrálnych polohách mesta – formou
súkromného podnikania.
- Stravovacie zariadenie :
* doporučuje sa realizovať v polyfunkcii s inými
vybavenostnými funkciami v centrálnych polohách mesta
formou súkromného podnikania,
* v KD Dyčka a Horný Ohaj vybudovať kuchyne
- Služby :
* doporučuje sa realizovať v polyfunkcii s inými
vybavenostnými funkciami v centrálnych polohách mesta
formou súkromného podnikania
- Administratíva :
* zariadenia administratívy pre obecnú samosprávu
postačujú, administratívne priestory pre výrobné
zariadenia sú súčasťou jednotlivých firiem,
* vytypovať vhodnú budovu pre MsP,
* priestory pre odchytené psy
VYŠŠIA OBČIANSKA VYBAVENOSŤ :
- Školstvo :
* doporučuje sa výstavba ĽŠU, rekonštrukcia objektov
SOU elektrotechnické
- Kultúra :
* doporučujeme výstavbu kultúrno – spoločenského
strediska, výstavbu klubu dôchodcov,
* vybudovanie amfiteátra na mieste starého ihriska
- Zdravotníctvo :
* doporučujeme rekonštrukciu objektu polikliniky,
* zriadenie DSS – domova sociálnych služieb
- Telovýchova, šport :
* doporučujeme rozšírenie športového areálu o ihriská pre
volejbal, tenis, loptové hry, atletiku, skateboard,
* realizácia letného kúpaliska, resp. vybudovanie
relaxačno-oddychového centra s krytým bazénom
* vybudovanie zimného štadióna
- Obchod :
* táto funkcia je zastúpená veľkopredajňami TESCO, LIDL
a plne postačuje
- Stravovanie, ubytovanie :
* doporučuje sa realizovať v polyfunkcii s inými
vybavenostnými funkciami v centrálnych polohách mesta,
resp. na okraji pri vstupoch do mesta – formou
súkromného podnikania
- Služby :
* doporučuje sa zrealizovať areál zberne druhotných
surovín na okraji mesta
- Administratíva :
* existujúce zariadenia kapacitne postačujú a sú
vyhovujúce
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
- Rekreácia :
19
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
* tvorba nových ubytovacích kapacít v rôznych cenových
a akostných kategóriách od ubytovania na priváte po
penzióny či ubytovanie hotelového typu
* realizácia rekreačného rybolovu na vodnej nádrži Vráble
* vybudovanie kúpaliska
* dobudovanie relaxačno-oddychovej zóny - Park Žitava
* vybudovanie detského parku na ul. 1 mája
* vybudovanie a rozvoj cyklotrás na hrádzi rieky Žitava
Výroba :
Hospodársky život mesta je dynamický a moderne štrukturovaný, so silne zastúpeným
priemyslom. Mesto ma viac desaťročnú priemyselnú tradíciu, na ktorú nadviazalo na
prelome tisícročí aktivitou na prilákanie investorov. Dôsledkom toho sa môže pýšiť jedným
z najvačšich priemyselných parkov na Slovensku a silnou orientáciou na priemysel, najmä
strojársky.Popri priemyselnom parku sa v meste nachádza priemyselná zóna, v ktorej
pôsobi vyše desať spoločností.
Miestne podniky nie sú mimoriadne kapitálovo silné, avšak v priemyselnom parku a
zóne sa sústredili podniky s prevažne zahraničnou kapitálovou učasťou, ktoré vidia svoju
budúcnosť prevažne vo VRÁBĽOCH. Medzi jednoznačné výhody zamestnávateľov
v priemyselných zónach mesta je dobrá vybudovanosť infraštruktúry v tejto lokalite, priestor
na ďalši rozmach, dobrá dostupnosť, blízkosť krajského mesta a s tým spojená dobrá
dostupnosť pracovnej sily – v 15 minútovej dostupnosti je asi 120 000 ekonomicky aktívnych
obyvateľov. Ďalšie rozširovanie priemyslu však môže znamenať vačšiu zaťaž na dopravu.
Odporúčania koncepcie v oblasti hospodárstva :
- v prípade dopytu spoločností po zriadení nových prevádzok na území mesta preferovať
podniky s vysokou pridanou hodnotou a investície v „hnedých parkoch“ namiesto „zelenej
lúky“.
- vplývanie na rozširovanie služieb, aby príjmy miestnych obyvateľov v čo najväčšej miere
zostali v miestnom ekonomickom kolobehu.
- podpora integrácie podnikov v priemyselnej lokalite a miestnych podnikov.
- diverzifikácia miestnej ekonomiky prostredníctvom alternatívnych spôsobov
zamestnávania a ekonomického využitia sociálnych trendov
P.
POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRÍPADNE
URČENIE POŽIADAVIEK NA HODNOTENIE PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :
V oblasti životného prostredia sa mesto musí zameriavať na ochranu prírodneho
dedičstva, ochranu vôd, ovzdušia, zachovanie biodiverzity, odpadove hospodárstvo.
I keď sa časť tychto činností javí ako priamo nesúvisiaca s výkonom samosprávy, tá
ma v podstate uspokojovať potreby občanov, medzi ktoré patrí aj zdravé a neporuše- né
životné prostredie s vhodnou biodiverzitou, ktorej sa prispôsobuje aj poľnohospo - dárska
činnosť a to všetko na udržateľnej báze.
Čistotu ovzdušia zásadne ovplyvňuje doprava, ktorej vplyv na územie mesta sa mô že zmierniť po vybudovaní dopravného cestného obchvatu mesta, čim sa prakticky
z centrálnej časti vylúči veľká časť tranzitnej dopravy. Ďalším faktorom su exhaláty z kotolní,
pozornosť však treba venovať škodlivinám z priemyselných podnikov.
Necitlivé zásahy v oblasti regulácie toku Žitavy v uplynulých desaťročiach spôsobili
vážne narušenie ekologickej stability povodia aj na Vrábeľskom úseku. Devastácia
uceleného systému lužných lesov spôsobila, že tieto činnosti zamerané na reguláciu rieky,
ktoré sledovali aj protipovodňové ciele, pôsobili miestami kontraproduktivne. Lužné lesy totiž
zohrávaju neodškriepiteľnú protipovodňovú funkciu, ich ničenie, resp. necitlivá a
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
20
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
nesystémová obnova spôsobuje vážne porušenie spomínaných funkcií, ako aj zmenšovanie
životného priestoru tamojšej flóry a fauny.
Jednym zo zásadných problémov je nízka kultúra užívania krajiny, ktorá výrazne
zmenšuje šance danej lokality napríklad v oblasti cestovneho ruchu. Často sa stretá - vame
so všeobecným obrazom : intenzívne, prechemizované poľnohospodárstvo a lesné
hospodárstvo, zregulované a miestami zanedbané povodia riek a potokov, ktoré su navyše
v niektorých úsekoch devastované hromadami odpadkov. Negatívnu rolu často zohráva
zdedená nevysporiadanosť vlastníckych vzťahov a všeobecna ľahostajnosť k štátnemu a
mestskému majetku. Príťažlivosť prostredia znižujú aj niektoré skupiny obyvateľstva svojim
nekultúrnym správaním a zvykmi.
Jednou z najvačších záťaží na životné prostredie je odpad. Mesto by sa malo snažiť
nachádzať sposoby na znižovanie produkcie odpadu a jeho čo najefektívnejšiu likvidáciu. S
tým súvisí efektivizácia separovaneho zberu, motivácia obyvateľstva k separovaniu, využitie
biologicky rozložiteľného odpadu, likvidácia divokých skládok a zamedzenie vzniku nových
osvetovou činnosťou aj represívnou metódou.
V prípade zriaďovania nových prevádzok na uzemí mesta dbať o ich ekologickú
prevádzku, podporovať zavádzanie nových technológii s cieľom vyhovenia najprísnejším
normám v oblasti ochrany ovzdušia a vôd. V oblasti krajinného plánovania je vhodné
priemyselné prevádzky oddeliť od ostatných častí mesta izolačnou zeleňou.
Mesto by malo hľadať spoločnú platformu s lesohospodármi a vodohospodármi
v oblasti napravenia prirodzenej prírodnej rovnováhy povodí, obnovenia lužných lesov a
ďalších biokoridorov a biocentier. Treba sa usilovať o zvyšovanie rozlohy zelených plôch v
meste, o premyslenú výsadbu zelene v prospech ľudí, o prirodzenú obnovu a rozvoj
mestskej flóry, ktorá z dlhodobeho hľadiska prispieva k zdravemu životnemu prostrediu.
Keďže veľká časť pozemkov v extraviláne mesta a jeho okolí je tvorená
poľnohospodárskymi plochami, problémy bioklímy sa dotýkaju aj tohto odvetvia, na prvý
pohľad vymykajúceho sa dosahu samosprávnych kompetencií. V spolupráci s
poľnohospodármi je potrebné sa usilovať aj o skultúrnenie okolitých pozemkov, umiestnenie
izolačných zelených pásov zabraňujúcim erózii pôdy, zvyšovanie rozlohy vodných plôch. V
oblasti poľnohospodárstva samospráva môže podporovať ekologické hospodárenie a
biohospodárenie.
Odporúčania koncepcie v oblasti životného prostredia, udržateľného rozvoja, biodiverzity a
poľnohospodárstva :
- znižovanie spotreby fosílnych palív a postupný prechod na obnoviteľné zdroje energie
- znižovanie produkcie odpadov
- vybudovania kompostárne pre spracovanie organického odpadu, zriadenie nového
zberného dvora
- podpora rozširovania mestskej zelene, parkov, oddychových zón, vyčlenenie priestorov
na budúcu výsadbu drevín v nových IBV a KBV
- podpora zachovania biokoridorov a biocentier
- úprava Parku Kpt. Nálepku
- vybudovanie Lesoparku Dyčka
- výsadba verejnej zelene vedľa priemyselného parku
- obnova lužných lesov, celková obnova ekologickej stability povodia Žitavy v katastroch
územia mesta a jeho častí
- podpora zachovania biokoridorov a biocentier
- podpora ekologického poľnohospodárstva
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
Q.
21
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
OSOBITNÉ POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEHO
PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU :
Racionálne usporiadanie pôdneho fondu vzhľadom k jeho stanovištným podmienkam
a aktuálnym vlastnostiam je základným predpokladom trvalo udržateľného využívania
pôdnych zdrojov. Vývoj výmery pôdneho fondu a jeho využívania na Slovensku smeruje k
trvalému úbytku poľnohospodárskej pôdy, pričom sa zvyšuje výmera lesného pôdneho
fondu. Prevodom pôdy z poľnohospodárskeho do lesného pôdneho fondu nie je produkčný
potenciál pôd v zásade ohrozený - naopak výrazne sa posilňujú mimoprodukčné funkcie
pôdy. Z hľadiska využívania produkčného potenciálu pôd je ale veľmi nepriaznivým trendom
zvyšovanie podielu území s dlhodobou, resp. trvalou stratou produkčnej schopnosti (najmä
zastavané plochy).
PPF :
Pôdny kryt posudzovaného územia okolia mesta Vráble je podmienený vlastnosťami
abiotických prírodných faktorov, avšak je silno modifikovaný činnosťou človeka.
V poľnohospodársky využívanom pahorkatinnom území prevládajú kvalitné hlboké hlinité
hnedozeme modálne až pseudoglejové, čiastočne aj černozeme modálne, na nive Žitavy
dominujú fluvizeme modálne a fluvizeme glejové, hlboké, prevažne ílovito-hlinité. Pôdy
zastavaného územia mesta patria k antrozemiam (plochy bez súvislej pôdnej pokrývky)
a kultizemiam (záhradné, vinohradnícke a rigolované pôdy).
Podľa bonitovaných pôdno - ekologických jednotiek zaberá prevažnú časť územia
pôdny druh stredne ťažkých pôd. Popri tokoch sú to ťažké, miestami veľmi ťažké pôdy, na
malej ploche sú zastúpené aj ľahké pôdy. Na celom území sa nachádzajú hlboké pôdy,
väčšinou bez skeletu. V severnej a východnej časti územia sú pôdy na svahoch ohrozené
vodnou eróziou.
Na území sa vyskytujú nasledovné pôdny typy :
Fluvizeme sú pôdnym typom recentných aluviálnych nív s vysokou hladinou podzemnej
vody, často s periodickými záplavami. Majú ochrický humusový horizont, pod ktorým je
pôdotvorný substrát - zvrstvené nivné sedimenty rôznej zrnitosti a zastúpenia riečnych
štrkov. Ide o veľmi heterogénny pôdny typ rôznej hrúbky pôdneho profilu, rôznej zrnitosti a
skeletnatosti.
V území sa vyskytuje len subtyp fluvizem glejová, a to ílovito-hlinitá až ílovitá. Zaberá spolu
259,0 ha na veľkých plochách nivy a nízkej terasy Žitavy a nív jej prítokov. Je
najrozšírenejším pôdnym typom v území (zaberá 54,3 % poľnohospodársky využívaného
územia). Patria sem PEJ 012.01, 013.01 a 112.01.
Čiernice sú pôdnym typom vytvoreným na fluviálnych sedimentoch, recentne bez trvalého
vplyvu hydromorfných procesov (záplavy, trvalé podmáčanie), sezónne ovplyvnená vyššou
hladinou podzemných vôd. Pôdy sú charakteristické hlbokým a kvalitným humusovým
horizontom molického typu. Prevažne sa viažu sa na teplú klimatickú oblasť, suchú až
mierne suchú.
V území sa vyskytuje malá plocha čiernic južne od Horného Ohaja (9,2 ha - 1,9 %
poľnohospodársky využívaného územia). Ide o PEJ 020.01.
Černozeme sú pôdnym typom substrátovo-klimaticky podmieneným - vyskytujú sa na
karbonátových sprašiach, pieskoch a slieňoch v teplej klimatickej oblasti, kde sa ešte
neprejavuje proces iluviácie pôd. Typická je veľkou hrúbkou humusového horizontu i
celkového pôdneho profilu.
Ćernozeme sú v území pomerne málo rozšírené, a to medzi intravilánmi Vrábieľ a Horného
Ohaja na ploche 38,2 ha (zaberajú 8,0 % poľnohospodársky využívaného územia). Patria
sem PEJ 039.02, 039.03.
Hnedozeme sú pôdami teplejšej klimatickej oblasti, avšak vlhšej ako v prípade černozemí,
so zreteľnými znakmi iluviácie v podpovrchovom B - horizonte. Pôdy majú tenší humusový
horizont ochrického až melanického typu a hrubší luvický podpovrchový horizont.
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
22
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
Hnedozeme sú v území druhým najrozšírenejším pôdnym typom v území. Vyskytujú sa ako
dva subtypy – modálna a luvizemná, a to v pahorkatinnom území západne od nivy Žitavy.
Spolu zaberajú cca 119,4 ha, čo predstavuje 25,0 % plochy poľnohospodársky využívaného
územia. Patria sem PEJ 044.01, 144.01, 146.01 a 146.02.
Odporúčania koncepcie v oblasti poľnohospodárstva :
V podmienkach katastrov mesta a jeho častí predstavuje poľnohospodárska výroba
jeden z najvýznamnejších vplyvov na životné prostredie. Nepriaznivé dopady intenzívneho
poľnohospodárstva sú v prvom rade podmienené riešením nepriaznivej hydroekologickej
situácie a v potrebe riešenia priestorových zmien krajinnej štruktúry. Veľký dôraz by mal byť
kladený na mimoprodukčný (najmä ekologický a environmentálny) potenciál
poľnohospodárstva ( podpora alternatívnych spôsobov hospodárenia ). Odporúčame, aby
sa na vybraných plochách (nivy potokov, mokrade, okolie ekologicky významných
segmentov) neuvažovalo s výstavbou ani rekonštrukciou hydromelioračných zariadení. V
súvislosti s environmentálno - sociálnymi a ekonomickými podmienkami je dôležité
prehodnotiť ďalšiu orientáciu a špecializáciu poľnohospodárskych družstiev - napr. znížiť
celkový podiel ornej pôdy a zvýšiť podiel TTP v súčinnosti s hydroekologickými opatreniami
na vodných tokoch navrhovaných na renaturáciu. Významným prínosom pre ekologickú
stabilitu v území by malo byť zmenšovanie veľkosti pôdnych celkov ( honov ) hlavne v
prípade pozemkov využívaných ako orná pôda a zakladať pevné hranice medzi pozemkami
( výsadba viacúčelových vegetačných pásov a medzí ). Napokon by bolo potrebné
minimalizovať chemizáciu poľnohospodárstva a podporovať alternatívny spôsob
hospodárenia na poľnohospodárskej pôde.
LPF :
Vyskytuje sa fragmentárne a maloplošne buď v podobe líniových porastov pozdĺž
vodných tokov, vodnej nádrže alebo zaberá menšie plochy. Ide najmä o zvyšky lužných
lesov, alebo brehových porastov drevín. V severnej časti katastra popri koryte Žitavy, vo
vtokovej časti vodnej nádrže a v mestskej časti Horný Ohaj sa zachovali zvyšky mäkkých
lužných lesov triedy Salicetea purpureae a tvrdých lužných lesov zväzu Alno-Ulmion. V
stromovom poschodí v nich dominuje vŕba biela (Salix alba), cudzokrajný pôvodom
severoamerický druh, javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides). V menšej miere topoľ
čierny (Populus nigra), t. biely (Populus alba), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) i jaseň
úzkolistý (F. angustifolia). Pri potokoch sa častejšie vyskytuje jelša lepkavá (Alnus glutinosa)
a vŕba krehká (Salix fragilis). V krovitom poschodí sú to najmä baza čierna (Sambucus
nigra), javor poľný (Acer campestre), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), slivka
trnková (Prunus spinosa), čremcha obyčajná (Padus avium), svíb krvavý (Swida
sanguinea). Bylinný podrast predstavujú najmä nitrofilné, alebo vlhkomilné druhy - pŕhľava
dvojdomá (Urtica dioica), ostružina ožinová (Rubus caesius), kapustička obyčajná (Lapsana
communis), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum), boľševník borščový (Heracleum
sphondylium), kuklík mestský (Geum urbanum), lastovičník väčší (Chelidonium majus),
čerkáč peniažtekovitý (Lysimachia nummularia) a tiež invázna netýkavka malokvetá
(Impatiens parviflora). Z lian chmeľ obyčajný (Humulus lupulus). Vzácne sa vyskytuje aj
kruštík (Epipactis). Porasty sú čiastočne ruderalizované a ovplyvnené človekom. Z
nepôvodných typov lesnej vegetácie sa vyskytujú najmä agátové lesy triedy Robinietea s
ruderalizovaným a nitrofilným bylinným podrastom.
Krovinovú vegetáciu predstavujú majmä vlhkomilné porasty krovitých vŕb zväzu
Salicion cinereae. Vyskytujú sa vo vtokovej oblasti vodnej nádrže, ale aj na niektorých
miestach v alúviách potokov a kanálov. Dominantnými druhmi sú vŕba popolavá (Salix
cinerea), v. purpurová (S. purpurea) a v. košikárska (S. viminalis). Suchšie stanovištia v
podobe líniových porastov osídľujú spoločenstvá trnkových kriačin zväzu Berberidion s
druhmi krov - slivka trnková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), alebo rešetliak prečisťujúci (Rhamnus catharticus).
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
23
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
Odporúčania koncepcie v oblasti lesného hospodárstva :
- obnova lužných lesov, celková obnova ekologickej stability povodia Žitavy v katastrálnom
území mesta a jeho častí
- podpora rozširovania mestskej zelene, parkov, oddychových zón
- podpora zachovania biokoridorov a biocentier
R.
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VYMEDZENÝCH ČASTÍ ÚZEMIA OBCE, KTORÉ
JE POTREBNÉ RIEŠIŤ ÚZEMNÝM PLÁNOM ZÓNY :
Z dôvodu usmerňovania a regulácie predpokladaných investícií v priemyselnom
parku, stavebných zámerov v centrálnych polohách mesta a perspektívneho rozvoja IBV
v rámci riešeného územia mesta VRÁBLE, resp. v jeho jednotlivých urbanistických častiach,
doporučujeme pre každú navrhovanú lokalitu vypracovanie dielčích územných plánov zón.
Tieto jednotlivé lokality ( viažúce sa k jednotlivým urbanistickým častiam mesta ) sa budú
koncepčne riešiť spoločne v ÚPN – O VRÁBLE ( kapacitné prepočty inžinierskych sietí,
dopravné napojenie a pod. ), resp. následné podrobnejšie riešenie každej časti sa bude
realizovať etapovite podľa záujmu jednotlivých vlastníkov pozemkov ( na úrovni dielčích
územných plánov zóny ). Po predložení územného plánu zóny na príslušný stavebný úrad a
po vydaní územného rozhodnutia na predmetnú lokalitu, ďaľšie stupne projektovej
dokumentácie si bude zabezpečovať každý vlastník parcely individuálne podľa vlastného
časového harmonogramu. Projekty na predmetné stavby, po odsúhlasení ktorých žiadateľ
obdrží stavebné povolenie, musia vychádzať z doporučených regulatívov, stanovených
v návrhu ÚPN – O VRÁBLE.
Rozsah a obsah projektovej dokumentácie musí byť v súlade so stavebným zákonom č. 50
/ 1976 Zb., jeho novelami, resp. vyhláškou MŽP SR č. 55 / 2001 Z.z. o územno plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. V riešenom území
doporučujeme riešiť projektovú dokumentáciu v stupni územný plán zóny v nasledovných
vymedzených častiach : - centrálna časť ( CMZ ) mesta VRÁBLE
- centrum miestnej časti DYČKA
- centrum miestnej časti HORNÝ OHAJ
- priemyselný park – 2. etapa
S.
POŽIADAVKY NA URČENIE REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA :
URBANISTICKÁ STRATÉGIA :
Urbanistická stratégia budúceho rozvoja riešeného územia tvorí základný názor na
definovanie rozvoja riešeného územia v polohe urbanistického rozvoja. Riešené územie má
rozlohu cca 38,44 km2.
Táto stratégia je definovaná pomocou nasledujúcich koncepčných prvkov :
1.
Urbanistický celok ( miestny celok ) :
Priestorovo – funkčný celok z urbanistického hľadiska zabezpečuje funkčné i
priestorové usporiadanie predmetného územia, ktorého cieľom je vybudovanie a
skompaktnenie urbanistickej štruktúry v rámci svojich hraníc.
2.
Urbanistické centrum ( miestne centrum ) :
Urbanistické centrum má funkciu vytvárať ťažiskové ( jadrové ) územie priestorovo –
územného celku a spolu s urbanistickými osami vytvára základné piliere urbanistickej kostry
riešeného územia. Vzhľadom na historický vývoj mesta VRÁBLE a jeho miestnych časťí sa
urbanistické centrum nachádza v polohe medzi najstaršou zástavbou v meste. Do tejto
polohy sú situované zariadenia mestskej občianskej vybavenosti - komerčné funkcie
lokálneho charakteru (obchody, resp. služby). Stavebne tento priestor je potrebné
organizovať do kompaktnej uličnej zástavby.
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
24
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
3.
Urbanistická os ( miestna urbanistická os ) :
Urbanistické osi sú definované ako intenzívne urbanistické líniové útvary, tvorené
kvalitatívne i kvantitatívne najbohatšou stavebnou štruktúrou, technickou vybavenosťou
resp. dopravnou štruktúrou. Urbanistická os v riešenom území ( resp. ostatné osi ) sú
totožné s polohou existujúcich miestnych prístupových komunikácií. Pozdĺž týchto
komunikácií sa bude tvoriť stavebná štruktúra kompaktnej resp. voľnej uličnej zástavby.
4.
Urbanistické dominanty ( miestne urbanistické dominanty ) :
Urbanistické dominanty predstavujú základný prvok pre tvorbu vonkajších siluet,
resp. vonkajšieho i vnútorného obrazu zóny. Označujú urbanistické priestory, ktoré sú z
hľadiska města, resp. zóny dôležité a vytvárajú tak charakteristický orientačný prvok pre
predmetné územie. Tvorba urbanistických dominánt je dynamická, súvisí s rozvojom
územia. V riešenom území sa v súčasnosti nachádza miestna urbanistická dominanta –
kostol P. Márie.
Vypracovanie ÚPN – O VRÁBLE je podmienené urbanistickým členením riešeného
územia na :
- priestorovo – funkčný celok - je to prirodzene definované územie, ktoré má svoju jadrovú
časť – centrum a na ostatné priestorovo – funkčné časti napojené prostredníctvom
jednotlivých osí na centrum. Podľa významu a prevahy môže byť prírodný a urbanistický.
- priestorovo – funkčnú časť - predstavuje základnú skladobnú časť priestorovo – funkčného
celku a podľa prevahy, významu a pôsobenia jednotlivých fenoménov môže byť prírodná,
resp. urbanistická.
- priestorovo – funkčný blok - je tvorený parcelou resp. parcelami a predstavuje základnú
skladobnú časť priestorovo – funkčnej časti.
Navrhovaná koncepcia stavebného rozvoja v riešenom území predpokladá rozšírenie
obytnej výstavby formou IBV v rámci zastavaného i nezastavaného územia v niekoľkých
časových etapách, ktoré súvisia jednak s disponibilnými možnosťami výstavby na
nezastavaných pozemkov, dobudovaním základných rozvodov technickej infraštruktúry
resp. záujmom vlastníkov pozemkov o výstavbu. Predpokladá sa i z rozvojom priemyselnej
výroby v priemyselnej zóne, resp. v priemyselnom parku a s realizáciou výstavby (
novostavby, rekonštruované objekty ) v rámci skvalitnenia a skompaktnenia urbanistickej
štruktúry v centrálnych polohách mesta VRÁBLE.
Z hľadiska regulácie riešeného územia sa doporučuje :
- podporovať rozvoj obytnej funkcie ako hlavnej funkcie v riešenom území
- urbanistickou kompozíciou v riešenom území podporiť vytvorenie štruktúry verejných ulíc
a mestských resp. miestnych centier vo vzájomnej komunikačnej i funkčnej väzbe
- podporovať charakteristickú formu a hustotu zástavby ( samostatne stojace objekty,
radové objekty, kompaktná zástavba )
- podporiť výstavbu chýbajúcich objektov občianskej vybavenosti vo väzbe na centrálne
polohy mesta VRÁBLE
- vytvoriť územno – technické predpoklady pre formovanie mestského centra v priestore
nadväzujúcom na pôvodnú zástavbu
- kompozičným usporiadaním a výškovým zónovaním vytvárať nové identifikačné znaky
dominánt v navrhovaných miestnych centrách (DYČKA, HORNÝ OHAJ, priemyselný park)
- v rámci formovania novej urbanistickej štruktúry rešpektovať a využívať prírodné danosti
riešeného územia ( charakteristika konfigurácie územia, blízkosť koridoru rieky Žitava
a pod. ) a ich zapojenie do urbanistického riešenia
- vytvoriť územné predpoklady pre realizáciu biokoridoru pozdĺž rieky Žitava a vo
výraznejšom podiele využiť prvky zelene pri formovaní a dotváraní verejných priestorov
- vytvoriť územno – technické predpoklady pre prekládku tranzitnej a nákladnej dopravy
mimo centrálnych polôh mesta VRÁBLE
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
25
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
V riešenom území pri návrhu ÚPN – O VRÁBLE bude potrebné rešpektovať a zhodnotiť
nasledovné limity :
- návrhové obdobie je stanovené
do r. 2025 ( 1. etapa )
- výhľadové obdobie je navrhované
po r. 2025 ( výhľad )
- rozloha riešeného územia je cca 38,44 km2
- rešpektovať trasy nadradených dopravných komunikácií aj s ich ochrannými pásmami po
celej dĺžke dotyku s riešeným územím
- rešpektovať trasy nadradených systémov technického vybavenia nachádzajúcich sa
v riešenom území aj s ich ochrannými pásmami
- rešpektovať trasu rieky ŽITAVApo celej dĺžke ako významného biokoridoru v širšom
okruhu riešeného územia
- odstupy navrhovaných stavieb od miestnych prístupových komunikácií stanoviť min. 6 m
od okraja komunikácie so zabezpečením parkovania osobných automobilov na
pozemkoch individuálnych vlastníkov
- odstupy medzi jednotlivými samostatne stojacimi obytnými objektami stanoviť na min. 7 m
( resp. 4 m ), a odstupy navrhovaných objektov od susedných hraníc nehnuteľností
stanoviť pre konkrétne prípady podľa platnej územnotechnickej legislatívy, resp.
stavebného zákona ( min. 2 m ).
T.
POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY :
Zo schváleného ÚPN - VÚC vyplývajú nasledovné požiadavky na verejnoprospešné
stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov, ktoré sa dotýkajú riešeného územia :
V oblasti dopravnej infraštruktúry :
- prekládka štátnej cesty I / 51 mimo centrálne polohy mesta do koridoru navrhovaného
obchvatu
- realizácia mimoúrovňového križovania cesty I / 51 s trasou železnice pri vstupe do mesta
V oblasti technickej infraštruktúry a odpadového hospodárstva :
- rezervovať plochy pre možný rozvoj zariadení technickej infraštruktúry
V oblasti rozvoja občianskej vybavenosti :
- rezervovať plochy pre umiestnenie chýbajúcich zariadení základnej a vyššej OV
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50 /1976
o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení zákona č. 262 /
1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1995 Z.z., zákona č. 229/1997
Z.z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a
práva k nim vyvlastnit' alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
U.
POŽIADAVKY NA ROZSAH A ÚPRAVU DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU :
Rozsah a obsah dokumentácie ÚPN – O VRÁBLE musí byť v súlade s vyhláškou
MŽP SR č.55 /2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii. Schválené Zadanie pre ÚPN – O VRÁBLE bude podkladom pre spracovanie
Návrhu ÚPN – O VRÁBLE. Návrh ÚPN – O VRÁBLE bude spracovaný v súlade s
vyhláškou MŽP SR č.55/2001 Z. z. a v zmysle vyhodnotených pripomienok k Zadaniu pre
spracovanie ÚPN – O VRÁBLE. Počet sád návrhu ÚPN – O VRÁBLE 5 x ( grafická časť
hlavné výkresy v mierke 1 : 5 000,1 : 2000, textová časť A 4 formát ). Po schválení ÚPN – O
VRÁBLE a nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým sa vyhlási záväzná časť ÚPN – O VRÁBLE
bude vypracovaný čistopis ÚPN – O VRÁBLE v požadovaných sadách na uloženie
schváleného Územného plánu zóny : - 1x uložený v obci
- 1x uložený na príslušnom stavebnom úrade
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
26
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
PRÍLOHA č. 1 – Návrh vyhodnotenia pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy,
právnických a fyzických osôb, grafické rozdelenie územia na lokality.
POVINNÝ OBSAH NÁVRHU Územného plánu obce - Mesto VRÁBLE :
Dokumentácia územného plánu obce sa člení na textovú a grafickú časť; textová časť
obsahuje smernú a záväznú časť.
A. TEXTOVÁ ČASŤ obsahuje : a.
b.
c.
d.
a.
a.1)
a.2)
a.3)
ZÁKLADNÉ ÚDAJE,
RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE,
DOPLŇUJÚCE ÚDAJE,
DOKLADOVÚ ČASŤ, KTORÁ SA PO SKONČENÍ
PREROKOVANIA NÁVRHU PRILOŽÍ K
DOKUMENTÁCII O PREROKÚVANÍ.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE :
Hlavné ciele riešenia a úlohy, ktoré územný plán obce rieši
Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce, ktorý obsahuje riešené územie, ak
existuje
Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z
prerokovania konceptu alebo návrhu.
b.
RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE OBSAHUJE :
b.1) Vymedzenie hranice riešeného územia. a jeho geografický opis :
- vymedzenie riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých regulovaných
pozemkov
b.2) Opis riešeného územia
b.3) Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu VÚC :
- záväzné časti ÚPN - VÚC a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN - O
- zhodnotenie výsledkov prerokovania konceptu riešenia ÚPN - O s príslušnými orgánmi
štátnej správy, obcí a verejnosťou, ich uplatnenie v návrhu ÚPN - O.
b.4) Vyhodnotenie limitov využitia územia :
- limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia
- ochranné pásma, chránené územia, stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych
orgánov
- kapacity a umiestnenia verejného technického vybavenia územia
b.5) Urbanistickú koncepciu priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného
využitia pozemkov a urbánnych pristavieb :
- riešenie bývania,
- riešenie občianskej vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti
- riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia, riešenie zelene, zásady ochrany a
využívania osobitne chránených časti prírody a krajiny
b.6) Začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií,
pamiatkových zón :
- stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície zóny
- vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene a
ostatných plôch
- zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt
b.7) Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky :
- vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti - v urbanisticko –
architektonickej štúdii, na základe súťaže
b.8) Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného
zastavania a únosnosti využívania územia :
- umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku, najmä vymedzenie
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
27
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
hranice na umiestnenie stavby, uličnej a stavebnej čiary, stanovenie hĺbky, šírky a výšky
zastavania ( podlažnosti ) vo vzťahu k úrovni terénu a napojenia stavby na možnosti
prístupu z miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie, k hranici susediacich
pozemkov, k umiestneniu technického vybavenia, k existujúcim stavbám a plochám
zelene
- zastavania, prípustnosť a neprípustnosť zastavania podľa druhu stavieb a ich účelového
využitia, najmä rozsah a mieru stavebného využitia vyjadrené koeficientom zastavanosti,
indexom podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene vrátane
nezastavaných plôch na pozemku a limitmi podľa druhu stavby
- prípustnosť architektonického riešenia stavieb, najmä z hľadiska zachovania charakteru
existujúcej zástavby, stavebný sloh, tvaroslovie, sklon strechy, použitie niektorých
stavebných výrobkov, druh oplotenia
- dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na verejné dopravné
a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity, najmä trasovanie a rozmerové
parametre líniových stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, vrátane napojenia
na pozemok s určením spôsobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu
- ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia, napr. znižovanie
negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia, riešenie stavieb užívaných osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, riešenie protipožiarnych
a protipovodňových opatrení
b.9) Chránené časti krajiny
b.10) Etapizáciu a vecnú časovú koordináciu
určovania obnovy, prestavby, výstavby, asanácií, vyhlásenia chránených častí prírody,
ochranných pásiem, zmeny využitia územia a iných cieľov a úloh
b.11) Pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie :
Zoznam verejnoprospešných stavieb :
Za verejnoprospešné stavby sa považujú stavby ( trasy a zariadenia ) určené na
verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj
a ochranu životného prostredia ( stavby pre zneškodňovanie odpadov, pre zásobovanie
vodou, odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie, pre verejnú dopravu, pre verejné
školstvo, verejnú správu a pod. )
Stavebné uzávery :
Zoznam jestvujúcich prípadne pripravovaných stavebných uzáverov s popisom vymedzenia
a termínom ukončenia.
b.12) Návrh záväznej časti :
Záväzná časť obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov na funkčne a priestorovo
homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na
umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo
podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku.
Záväzná časť územného plánu obce obsahuje :
- zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov
a stavieb
- regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
- regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch s určením zastavovacích
podmienok
- určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
- regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby
- určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavieb
- požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
- pozemky pre verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom
území obce
- zoznam verejnoprospešných stavieb
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Územný plán obce – Mesto Vráble
B.
28
ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚPN – O
GRAFICKÁ ČASŤ :
Grafická časť územného plánu obce obsahuje hlavné výkresy doplnené výškopisom
so zameraním sa na limity využitia územia, na koordináciu súčasnej a navrhovanej verejnej
dopravnej a technickej vybavenosti, na ochranu prírody a krajiny vrátane náležitostí dľa § 7
ods. 2,3 a 4 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie :
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
výkres širších vzťahov na úrovni regiónu v mierke 1 : 50 000
výkres širších vzťahov na úrovni sídelného útvaru v mierke 1 : 10 000
výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia, v mierke 1 : 5 000
výkres návrhu verejnej dopravnej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok,
v mierke 1 : 5 000
B.5. výkres návrhu verejnej technickej vybavenosti – vodného hospodárstva
v riešenom území, v mierke 1 : 5 000
B.6. výkres návrhu verejnej technickej vybavenosti – energetiky a plynofikácie,
v riešenom území, v mierke 1 : 5 000
B.7. hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia určenie
zastavovacích podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia
pozemkov na verejnoprospešné stavby, v mierke 1 : 5000
B.8. výkres vyhodnotenia a návrhu riešenia PPF v riešenom území, v mierke 1 : 5 000
B.9. výkres problémových faktorov v riešenom území, v mierke 1 : 5 000
B.10. doložku civilnej ochrany
Použitá literatúra :
- Prepracovanie ÚPN – SÚ VRÁBLE, r. 1993
( URBION – štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania Bratislava,
stredisko 2 - Banská Bystrica )
- Miestny územný systém ekologickejstability mesta VRÁBLE, r. 2008
( vypracoval : ENVIROPLAN, RNDr. Zita Izakovičová, PhD. )
- Koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta VRÁBLE, r. 2008
( vypracoval : TeTT Consult Slovakia s.r.o. )
- Rozšírenie výrobnej zóny Vráble – Enviromentálne hodnotenie, r. 2003
(vypracoval : REGIOPLÁN, RNDr. Peter Mederly )
spracovateľ: IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, Nitra
september 2010
Download

a. dôvody na obstaranie a ciele rešenia územného plánu