Technický list
1003
UNI – jednovrstvová omietka K13
Použitie
Priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes pre ručné a strojové zhotovenie
univerzálnej omietky do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Nie je nutná dodatočná
povrchová úprava štukovou omietkou. Malta je vhodná na omietanie všetkých typov
stavebných materiálov. Je vhodná aj ako podklad pod keramické obklady.
Technické
údaje
Maximálna veľkosť zrna
Pevnosť v tlaku (28 dní)
Prídržnosť k podkladu
Reakcia na oheň
Kapilárna nasiakavosť
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (tabuľková hodnota)
Faktor difúzneho odporu μ
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty
0,6 mm
2
2
3,5 N/mm – 7,5 N/mm
2
0,4 N/mm
A1
2
0,5
≤ 0,40 kg/m . min
0,3 W/m.K
12
3
(1320 ± 50) kg/m
Spotreba
Spotreba suchej malty
Spotreba vody na 25kg vrece
13 kg/m /10 mm
cca 4,5l – 5l
Zloženie
Omietka sa skladá z cementu ,kameniva a chemických prísad , ktoré zlepšujú úžitkové
vlastnosti a spracovateľnosť malty.
Spôsob dodávky
25 kg vrece
Návod na
použitie
Do čistej nádoby, v ktorej budete maltu rozmiešavať nalejte predpísané množstvo vody
a pridajte obsah balenia. Dôkladne rozmiešajte na homogénnu, bezhrudkovú hmotu.
(čas miešania cca 3 minúty). Nechajte maltu postáť a po cca 10 minútach odležania
maltu krátko premiešajte aplikujte podľa technologického postupu. Na miešanie je
vhodné použiť aj samospádovú miešačku (resp. elektrické miešadlo s nízkymi
otáčkami). Čerstvá malta sa nanáša v hrúbke 5 – 20 mm v jednej vrstve, v prípade
aplikácie omietky vo väčšej hrúbke ako 20 mm, je potrebné aplikovať dve vrstvy,
pričom prvá z nich bude drsná. Pred nanášaním omietky treba podklad zbaviť nečistôt
a prachu. Pred nanášaním omietky odporúčame aplikovať Regulátor nasiakavosti
Kremix ako prípravu podkladu alebo dôkladne namočiť stenu pred nanášaním omietky.
Na betónové podklady je potrebné aplikovať Betónkontakt alebo prednástrek. Po
zavädnutí sa celá plocha za súčasného kropenia zahladí filcovým alebo penovým
hladidlom. Ďalšiu povrchovú úpravu možno nanášať až po dôkladnom vyschnutí
omietky. Omietnuté plochy je potrebné navlhčiť, ktoré realizujeme po úplnom vysušení
omietky, nie skôr ako pred uplynutím 48 hod. od ukončenia omietania. Naše
odporúčanie: omietnuté plochy udržiavajte minimálne 2 dni vo vlhkom stave.
Dodatočné pridávanie kameniva a prísad do malty je zakázané!
Dôležité
upozornenie
Teplota prostredia, materiálu a podkladu musí byť pri spracovaní a počas
tuhnutia min. 5°C. Pri výrobe mált v podmienkach s teplotami nad 20°C nesmie byť
teplota čerstvej malty vyššia ako 35°C.
Spôsob
skladovania
Omietka sa dodáva vo vreciach uložených na paletách. Musí sa skladovať v
neporušených obaloch. Záručná doba výrobku je 6 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby je vyznačený na obale alebo na dodacom liste. Skladujte pri teplote min.
5°C. Skladujte mimo dosahu detí!
KREMIX Trade, s.r.o.
Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
www.kremix.sk
2
tel: +421 2 48 269 116
fax: +421 2 48 269 101
email: [email protected]
Zabezpečenie
kvality
Kvalita výrobku je priebežne sledovaná podnikovým laboratóriom.
Bezpečnosť
a hygiena práce,
ekológia
Na výrobok sa vzťahuje zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických prípravkoch v znení
neskorších predpisov.
Bezpečnostné
opatrenia
pre ochranu osôb
Na pracovisku treba zabezpečiť vetranie a odprášenie priestorov. Treba dodržiavať
opatrenia na ochranu zdravia pre prácu s chemickými látkami a zabrániť styku s
pokožkou a očami. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Po práci si umyť ruky, prípadne
tvár vodou a mydlom, pokožku ošetriť vhodným regeneračným krémom. Nevdychovať
prach, minimalizovať prašnosť a používať ochranné pracovné prostriedky. Chráňte
pred deťmi!
Bezpečnostné
opatrenia pre
ochranu
životného
prostredia
Je potrebné zabrániť nekontrolovateľnému odtoku po prístupe vody, prípadne odtoku
do kanalizácie. Treba zabrániť rozfúkaniu prachu vetrom. Zámesová voda musí
vyhovovať STN EN 1008.
Pokyny pre prvú
pomoc
Maltová zmes obsahuje cement a alkalicky reaguje s vodou. Dráždi oči, dýchacie cesty
a pokožku. Pri kontakte s pokožkou je treba postihnuté miesto dôkladne umyť čistou
vodou a mydlom. Potom ošetriť vhodným regeneračným krémom. Pokiaľ dráždenie
pokožky neprestane, alebo v prípade silného nadýchania prachu treba vyhľadať
lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí, treba oči ihneď dôkladne vypláchnuť prúdom vody
a vyhľadať lekársku pomoc. Pri požití treba vypiť cca. 0,5 l pitnej vody a vyhľadať
lekársku pomoc.
Likvidácia
odpadu
Nespotrebovaný materiál treba nechať vytvrdnúť a nechať uložiť na skládku
komunálneho odpadu.
Záverečné
ustanovenia
Všetky údaje sú spracované podľa platných noriem a skúseností. Sú založené na
najnovších technických poznatkoch. Výrobca si vyhradzuje právo urobiť zmeny
založené na budúcich nových poznatkoch a zmeny zodpovedajúce novým technickým
normám.
KREMIX Trade, s.r.o.
Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
www.kremix.sk
tel: +421 2 48 269 116
fax: +421 2 48 269 101
email: [email protected]
Download

Technický list - KREMIX Trade, sro