Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „ VOP“) upravujú právne vzťahy medzi Zmluvnými partnermi uvedenými v prílohe č. 1 k týmto VOP a držiteľom zľavovej karty Orava Holiday Card (ďalej len „držiteľ karty“). 1. Definícia zľavovej karty Orava Holiday Card Zľavová karta Orava Holiday Card – Oravská dovolenková karta (ďalej len ako „zľavová karta“) je karta s nezameniteľným číslom registrovaná na meno držiteľa karty, ktorá umožňuje po jej zakúpení držiteľovi karty využívať zľavy vo výške 20 % na služby poskytované jednotlivými zmluvnými partnermi. Zľavovú kartu vydáva a cez zmluvných partnerov distribuuje spoločnosť THERMAL PARK ORAVA, s.r.o. 2. Držiteľ karty Držiteľ karty je osoba, ktorá si zakúpila platnú zľavovú kartu na predajnom mieste u niektorého zo zmluvných partnerov. Držiteľ karty je ihneď po jej zakúpení povinný vykonať jej registráciu s uvedením nasledovných údajov: meno, priezvisko, poštová adresa a tel. číslo, prípadne e-­‐mail držiteľa karty a to priamo na stránke www.meanderthermal.com/OHC, prípadne priamo na predajnom mieste vyplní predtlačený formulár, ktorý odovzdá predajcovi, ktorý vykoná registráciu zľavovej karty elektronicky. Zľavová karta je neprenosná a je vydaná na meno jej držiteľa. Poskytovanie zľavovej karty osobám je zakázané. Zmluvný partner má pred zakúpením služby držiteľom karty oprávnenie overiť jeho totožnosť. 3. Kúpna cena Orava Holiday Card Orava Holiday Card je u jednotlivých zmluvných partnerov predávaná za jednotnú kúpnu cenu vo výške 7,50 € s DPH. 4. Práva držiteľa karty 4.1 Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti zľavovej karty využívať všetky zľavnené služby u zmluvných partnerov v rozsahu a kvalite uvedenej na internetových stránkach zmluvných partnerov. Poskytovateľ zľavy môže pred využitím zľavovej karty držiteľom karty požadovať predloženie platného preukazu totožnosti s fotografiou. Nárok držiteľa karty na využitie rodinného vstupu s uplatnením príslušnej zľavy nie je dotknutý. Každé použitie zľavovej karty je u jednotlivých zmluvných partnerov registrované ručným zápisom priamo do elektronického formulára umiestneného na stránke: www.meanderthermal.com/OHC alebo do pretlačeného formulára. 4.2 Držiteľ karty sa pri využití zľavnenej služby u zmluvného partnera automaticky stáva jeho zmluvnou stranou. Všetky nároky držiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím zľavnených služieb jednotlivého zmluvného partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky z vád poskytnutej zľavnenej služby uplatňuje držiteľ karty voči zmluvnému partnerovi, ktorý držiteľovi karty poskytol zľavnenú službu. 4.3 Obchodná spoločnosť THERMAL PARK ORAVA, s.r.o. neručí za eventuálne škody spôsobené držiteľovi karty pri využívaní zľavnených služieb u jednotlivého zmluvného partnera. Obchodná spoločnosť THERMAL PARK ORAVA, s.r.o. nie je povinná prevádzať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných zľavnených služieb. Preto neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ponúkané zľavnené služby zmluvných partnerov a nezabezpečuje nad nimi dohľad. 4. Držiteľ karty je oprávnený využiť zľavnenú službu u každého zo zmluvných partnerov jednotlivo len raz denne. 5. Povinnosti držiteľa karty 5.1 Držiteľ karty je oprávnený využívať zľavnené služby zmluvných partnerov výlučne osobne a nie je oprávnený postúpiť práva vyplývajúce zo zľavovej karty na tretiu osobu. Zľavová karta je neprenosná. V prípade porušenia tejto povinnosti je ktorýkoľvek zo Zmluvných partnerov oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe zľavovej karty a jej držiteľ, resp. neoprávnený používateľ je povinný ju vydať. 5.2 Držiteľ karty je povinný ohlásiť elektronicky prípadnú zmenu osobných údajov na stránke www.meanderthermal.com/OHC v sekcii pre prihlásených, prípadne na e-­‐mailovej adrese [email protected] 6. Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov K obmedzeniu ponuky zľavnených služieb a ich využitia u zmluvných partnerov môže dôjsť najmä vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím alebo technickým stavom, či vykonávaním údržbárskych prác, prípadne prípravou na letnú a zimnú prevádzku. Za týmto účelom sú zmluvní partneri povinní uvedené obmedzenia uverejniť bezodkladne na svojich webových stránkach. Držiteľ karty nemá v prípade obmedzenia, alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny. Obchodná spoločnosť THERMAL PARK ORAVA, s.r.o. nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov a neručí za ceny ich služieb. Výška poskytnutých zliav u zmluvných partnerov je nemenná počas doby platnosti zľavovej karty. Držiteľ karty nemá nárok na uplatnenie zľavy vo výške 20 % podľa bodu 1. týchto VOP v prípade zakúpenia služby, ktorá je podľa platného cenníka jednotlivého zmluvného partnera už zľavnená. 7. Doba platnosti zľavovej karty Zľavová karta je platná do 31. 12. 2014. Po uplynutí doby platnosti stráca Orava Holiday Card automaticky svoju platnosť. 8. Ochrana osobných údajov Držiteľ karty súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z,. o ochrane osobných údajov pre potreby evidencie zmluvných partnerov. Príloha č.1 Zmluvnými partnermi Orava Holiday Card sú tieto subjekty: 1. Obchodné meno: THERMAL PARK ORAVA, s.r.o. Sídlo: Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava IČO: 44 820 313 DIČ: 2022842404 Prevádzka: Oravice 109, 027 44 Tvrdošín Rezervácie: 00 421 43 550 4603 E-­‐mail: [email protected] 2. Obchodné meno: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín IČO: 36 145 106 DIČ: 2021437913 Prevádzka: Oravský hrad – Oravský Podzámok Oravský hrad 1, 027 41 Rezervácie: 00 421 43 581 6151 E-­‐mail: [email protected] 3. Obchodné meno: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín IČO: 36 145 106 DIČ: 2021437913 Prevádzka: Oravská Lesná železnica – Oravská Lesná, časť Tanečník Rezervácie: 00 421 43 552 4891 E-­‐mail: [email protected] 4. Obchodné meno: KIMEX Group s.r.o. Sídlo: Poštová 8, 040 01 Košice IČO: 36 191 906 IČ DPH: SK2020045995 Prevádzka: Hotel***ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort 028 01 Brezovica 370 Rezervácie: 00 421 43 53 93781 E-­‐mail: [email protected] 5. Obchodné meno: Dolina-­‐cattering, s.r.o. Sídlo: Severná 253/44, 029 01 Námestovo IČO: 46582975 IČ DPH: SK2023489413 Prevádzka: Kinderland, Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo Rezervácie: 00 421 917 439 306 E-­‐mail: [email protected] 6. Obchodné meno: Ing. Eduard Dunčič -­‐ ORAVA TOUR Sídlo: Komenského 486/11, 029 01 Námestovo IČO: 33755272 DIČ: 1020472662 Prevádzka: Ranč u Edyho, Oravská priehrada, 029 01 Námestovo Rezervácie: 00 421 43 552 1840 E-­‐mail: [email protected] 
Download

Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky