Návod na použitie samotestu
I. Odber vzorky
II. Postup testovania
1. Vzorku stolice odoberte buď priamo zo záchodovej misy (pri
plochom splachovaní), alebo v prípade toalety s hlbokým
splachovaním odoberte vzorku na papierový prúžok určený
na odber vzorky (podľa priložených inštrukcií).
1. Testovaciu kazetu vyberte z ochranného obalu a položte
na vodorovný suchý povrch. Okrúhle testovacie okienko
na jednom konci testovacej kazety by malo byť na pravej strane (obr. 1).
2. Odskrutkujte uzáver zariadenia na odber vzorky a odbernú
tyčinku zastrčte do troch rôznych miest stolice. Do odbernej
nádobky by mala byť vložená iba vzorka stolice, ktorá sa zachytila v drážkach odbernej tyčinky.
2. Opatrne odlomte špičku zariadenia na odber vzorky (pozor
na kvapkanie). Tri kvapky extrahovanej vzorky nakvapkajte
do okrúhleho testovacieho okienka na pravej strane testovacej kazety (jemným stláčaním vzorkovej tuby v strede).
3. Odbernú tyčinku so zachytenou vzorkou stolice vložte na jedenkrát do odbernej nádobky, obsahujúcej extrakčný tlmivý
roztok. Dôležité: opakované vkladanie stolice do zariadenia
na odber vzorky ohrozuje výsledok testu!
3. Ak bol test vykonaný správne, obdĺžnikovým výsledkovým
okienkom v strede testovacej kazety bude prechádzať fialový pás.
4. Pevne zaskrutkujte uzáver nádobky a zatrasením premiešajte.
Roztok je pripravený na testovanie.
4. Výsledky testu by mali byť interpretované do 10 minút
po nakvapkaní poslednej kvapky.
Výsledkové okienko
Testovacie okienko
Obr. 1: PreventID® CalDetect® 50/200
testovacia kazeta
Návod na použitie samotestu
III. Interpretácia výsledkov
Negatívny
Červený kontrolný pásik (C) vo výsledkovom okienku značí, že test prebehol správne. V závislosti
od koncentrácie kalprotektínu vo vzorke sa na pravo od červeného kontrolného pásika (C) objavia
testovacie pásiky (T1 a T2) (obr. 2).
Pozitívny
≥ 50 µg/g
NEGATÍVNY VÝSLEDOK:
Je viditeľný iba červený kontrolný pásik (C) – test prebehol správne, nebol zistený žiadny črevný
zápal.
Pozitívny
≥ 200 µg/g
POZITÍVNY VÝSLEDOK:
• Koncentrácia kalprotektínu ≥ 50 µg/g: je viditeľný červený kontrolný pásik (C) a testovací pásik
T1. Bol zistený zápalový proces.
• Koncentrácia kalprotektínu ≥ 200 µg/g: je viditeľný červený kontrolný pásik (C) a oba testovacie
pásiky T1 a T2. Bol zistený zápalový proces v pokročilom štádiu.
NEPLATNÝ VÝSLEDOK:
Ak sa červený kontrolný pásik nezobrazí (aj v prípade, že testovacie pásiky sú viditeľné), výsledok
testu je neplatný.
Neplatný
Obr. 2: PreventID®
CalDetect® 50/200
výsledky testu
PRI POZITÍVNOM VÝSLEDKU bez váhania navštívte centrum pre liečbu črevných
zápalových ochorení alebo inú gastroenterologickú ambulanciu.
Download

návodu na použitie