Spoločný obecný úrad
územného plánovania a stavebného poriadku
J.Kalinčiaka č. 39 , 032 03 Liptovský Ján
Číslo: SOcU/LJ – 119/2013
V Liptovskom Jáne 25.7.2013
Vybavuje : Ing.Urbanová
Vec: Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania .
verejná vyhláška Dňa 24.7.2013 podal stavebník Obec Liptovský Ondrej , 032 04 Liptovský Ondrej v
zastúpení starostom obce Ľubošom Žuborom žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na
stavbu „Výstavba vodovodou a kanalizácie IBV Okružlina „ na pozemku parc. C KN 103/3,
103/4 ,106/4 v k.ú. Liptovský Ondrej . Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Spoločný stavebný úrad územného rozhododvania a stavebného poriadku so sídlom v
Liptovskom
Jáne
,
príslušný
stavebný
úrad
podľa
§117 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
§ 5 odst.1 písm.a zák.č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie , v súlade s ustanovením §36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
14.8.2013 /streda o 9.00 hod
so zrazom pozvaných na Obecnom úrade Liptovský Ondrej.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námietky k návrhu uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány , inak sa v zmysle §36 odst.3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Lipt.Jáne
Juraj Filo
starosta
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 odst. 4 stavebného zákona v zneneí
nskorších predpisov a musí byť spolu so situačným výkresom vyvesené pod dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 odst. 2 zákona
č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15 deň
vyvesenia a zverejnenia oznámenia.
Vyvesené dňa ...........................
Zvesené dňa .............................
…...........................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osby
Doručuje sa:
Obec Liptovský Ondrej , 032 04 Liptovský Ondrej
Rímskokatolícka cirkev – farnosť 032 04 Liptovský Ondrej
Bc.Jana Rybanská ,Kemi 629/10, 031 04 Liptovský Mikuláš
Bc.Matúš Moravčík, 032 05 Smrečany č. 44
Bc.Lucia Moravčíková 032 23 Liptovská Sielnica č. 119
ThDr.PaedDr. PhDr.František Kočibal PhD Farská 116, 032 03 Liptovský Ján
Ľuboslava Adamjaková Rakúsy 138, 059 79 Rakúsy
Na vedomie:
Obvodný úrad životného prostredia Lipt.Mikuláš ,Vrbická 1993
- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
- úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
- úsek štánej vodnej správy
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Štúrova 36 ,031 01 Lipt.Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nám.osloboditeľov č. 1 Lipt.Mikuláš
Stredoslovenská energetika – D a.s. Ul Republiky 5, 010 47 Žilina
Hydromeliorácie ,š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Slovak Telecom a.s. a.s. Karadzičova 925 13 Bratislava
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. , Revolučná 595, 031 01 Lipt.Mikuláš
Download

Oznam o začatí územného konania