VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesto Ružomberok na základe ustanovenia § 6, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a doplnkov vydáva pre územie mesta Ružomberok toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2014
Doplnok č. 1,
ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku podľa § 11 ods. 4 písm. g. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach sa
mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ružomberku dňa
14.11.2012, účinného od 1.1.2013 takto:
V § 1 – Poplatok - sa mení text v tomto znení:
1) V bode 1) sa ruší text a nahrádza novým, ktorý znie: Poplatok sa platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem
elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, pochádzajúcich od fyzických osôb,
a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
V § 5 - Vyrubenie poplatku – sa mení text v tomto znení:
1) V bode 2) sa dopĺňa text novou vetou, ktorá znie: Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.
V § 6 – Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku - sa text mení v tomto znení:
1) Sa rušia body 3c), 3d), 5e) a bod 6c)
2) V bode 1a), 1b) sa mení lehota vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti na 60 dní odo
dňa doručenia písomnej žiadosti.
3) V bode 3) sa dopĺňa nové písm. c), ktorého text znie: občanovi, ktorý pracuje mimo mesta
v turnusových, sezónnych prácach.
4) V bode 3) v úvodnej vete sa dopĺňa text : Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad správca poplatku zníži poplatníkovi s trvalým alebo prechodným pobytom v meste
o 50% a to.
5) V bode 4), 4a) sa ruší text a nahrádza sa novým textom : Poplatok správca zníži o 60%
poplatníkovi, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť na území mesta a nemá v meste
trvalý alebo prechodný pobyt, ktorý preukáže, že sa v meste viac ako 90 dní nezdržiava
a uhrádza poplatok v mieste trvalého alebo prechodného pobytu.
6) V bode 5) v úvodnej vete sa dopĺňa text: Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad správca poplatku zníži poplatníkovi s trvalým alebo prechodným pobytom v meste
o 100% a to.
7) Dopĺňa sa nový bod 11), ktorého text znie: V prípade, že poplatník predloží k žiadosti
o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú správcom dane akceptovateľné
Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok
Tel.: +421 44 431 44 22, www.ruzomberok.sk, [email protected]
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
podľa §6 bod 6 správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne, prípadne poplatok neodpustí.
Správca dane nie je povinný poplatníka vyzývať na doplnenie takýchto dokladov.
Záverečné ustanovenie
1) Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku schválilo toto VZN č. 21/2014 o doplnku č.1 k VZN
č. 9/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dňa
13.11.2014 uznesením č. ....
2) VZN č. 21/2014 o doplnku č.1 k VZN č. 9/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli dňa
14.11.2014
3) VZN č. 21/2014 o doplnku č.1 k VZN č. 9/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015
4) Návrh VZN č. 21/2014 o doplnku č.1 k VZN č. 9/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady 9/2012 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 23.10.2014.
5) VZN č. 21/2014 o doplnku č.1 k VZN č. 9/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Ružomberok od
23.10.2014 do 8.11.2014.
PaedDr. Ján Pavlík
primátor mesta
Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok
Tel.: +421 44 431 44 22, www.ruzomberok.sk, [email protected]
Download

Základné údaje o projekte