110
Keramisk elektrisk spis
Bruksanvisni Installations- och underhållsanvisningar
Elektro-keramický
Užívateľská príručka,Pokyny pre inštaláciu a údržbu
U107233 - 01
Skydda dig
Varning
Då apparaten är i användning blir de åtkomliga delarna heta. För att undvika
bränn- och skållningsskador bör barn hållas på avstånd.
Ställ inte ifrån dig eller lämna inte tunga saker på keramikhällen. Fastän den
keramiska ytan är mycket stark kan ett hårt slag eller ett vasst fallande föremål
spräcka ytan. Så snart en spricka blir synlig på ytan bör apparaten genast kopplas
från strömkällan och reparatör tillkallas. Var försiktig så att inget vatten sipprar in i
apparaten
Under och efter användning är apparaten varm. Var försiktig med små barn. Om
de yngre medlemmarna i familjen får vistas i köket rekommenderar vi starkt att de
hålls under uppsikt hela tiden.
Om du inte tidigare har använt en spis med keramiskhäll och elektrisk ugn
rekommenderar vi att du läser "Allmänna säkerhetsföreskrifter" där vi beskriver
några grundprinciper för hur spisen skall användas på ett säkert sätt.
Elströmmen påkopplad
Försäkra dig om att elströmmen är påkopplad.
Konstiga lukter
Då du använder din spis för första gången kan den avge lite lukt. Detta bör
upphöra efter kort tids användning.
Ställ in ugnsvärmen på 240 °C och låt ugnarna vara påslagna under en
timme innan du använder dem för första gången. Då försvinner lukten från
tillverkningen. Försäkra dig om att rummet är väl ventilerat med luft utifrån,
genom att till exempel öppna ett fönster.
2
Innehåll
Hällen
Sida 4
Ugnarna
Sida 6
Klockan
Sida 7
Gräddning med timer
Sida 8
Multifunktionsugn
Sida 9
Handygrillen
Sida 10
Användning av Handygrillen
Sida 11
Ugnshyllor
Sida 11
Ugnsbelysning
Sida 12
Förvaring
Sida 12
Rengöring av spisen
Sida 14
Rengöringstabell
Sida 15
Felsökning
Sida 16
Allmänna säkerhetsföreskrifter
Sida 18
Installation
Sida 20
Underhåll
Sida 24
Tekniska data
Sida 27
Strömkretsdiagram
Sida 54
3
Hällen
Användning av mindre kastruller slösar energi, och allt
spill bränner fast. Om du lägger ett lock på kastrullen
kokar innehållet upp snabbare.
Då du tillreder mat på en keramisk häll är det mycket
viktigt att använda riktiga kastruller...
1
5
Använd endast kastruller som lämpar sig för keramisk häll.
Lyft alltid av kastrullen från hällen. Kastruller som skjuts
över hällen orsakar märken och skråmor. Vrid alltid
kontrollknappen till av-läget innan du lyfter av en kastrull.
Vi rekommenderar kastruller av rostfritt stål eller
emaljerade stålkastruller då kärl och kastruller av
koppar och aluminium lämnar spår på hällen som
är svåra att avlägsna.
Glaserade keramiska kokkärl är inte lämpliga emedan
deras ledningsförmåga är dålig.
6
Varje kokplatta har en indikatorlampa. Denna tänds då
någon av hällens kontrollknappar vrids på och lyser tills
ytan svalnat. Var alltid försiktig innan du rör ytan, även om
plattan är frånkopplad - den kan vara hetare än du tror.
2
Kokkärlen och kastrullerna bör ha en tjock, jämn och slät
botten. Detta garanterar en maximal värmeöverföring
från hällen till kastrullen, och tillredningen går snabbt och
effektivt.
Använd aldrig en wokpanna med rund botten; inte ens på
en ställning.
7
Kokplattornas effekter visas i diagrammet ovan.
3
Den bästa kastrullens botten är något rund när den är
kall. Om du håller en linjal mot botten ser du en liten
urgröpning i mitten. Då kastrullen hettas upp expanderar
metallen och botten ligger slät mot hällens yta.
8
Till höger om hällen finns ett område med två funktioner.
Den inre ringen utmärker ett 1,2 kW område på
hällen, den yttre linjen utmärker värmarområdet. Vrid
kontrollknappen till det första (Värmare) läget för att hetta
upp hela området till en låg temperatur. Använd värmaren
för att hålla maten varm medan du lägger sista handen
vid måltiden. För att uppnå bästa resultat bör du förvärma
ett täckt serveringsfat under 10 minuter innan du lägger
mat på det.
Kontrollera att kastrullens botten är ren och torr. Då
brinner inga rester fast på hällens yta. Detta förhindrar
även att det uppstår skråmor och avlagringar (såsom
kalkfläckar).
För att uppnå bästa resultat bör du förvärma ett täckt
serveringsfat 10 minuter innan du lägger mat på det.
4
Använd alltid eldfasta kärl.
Vrid knappen ytterligare för att använda den inre ringen
som en normal kokplatta på hällen.
Använd alltid kastruller som är av samma storlek som
(eller något större än) de markerade områdena på hällen.
U107233
4
Typen av kastrull du använder och mängden mat
som du tillreder inverkar på inställningarna. Ju
större kvantiteter mat du tillreder desto högre bör
inställningarna vara.
Ytan bör naturligtvis tvättas efter användning för att
den inte skall skrapas eller bli smutsig.
9
Den kokplatta på hällen som du använder kan
kopplas av och på medan du tillreder mat på hällen.
Detta orsakas av en säkerhetsfunktion som begränsar
temperaturen på hällen. Det är alldeles normalt när
man lagar mat med höga temperaturer. Om det
inträffar ofta med en viss kastrull kan det emellertid
innebära att kastrullen är olämplig - den är kanske för
liten eller för ojämn för en keramisk häll.
Fastän den keramiska ytan är mycket stark kan ett hårt
slag eller ett vasst fallande föremål (till exempel ett
saltkar) spräcka ytan. Så snart en spricka blir synlig på
ytan bör apparaten genast kopplas från strömkällan och
reparatör tillkallas.
Var försiktig så att inget vatten sipprar in i apparaten
Sockerspill skadar hällen beständigt och bör därför
försiktigt och omedelbart putsas bort. Låt aldrig
sockerspill kallna förrän du försöker avlägsna det.
10
Områdena som är utmärkta med två koncentriska cirklar
har ett inre och ett yttre element. Vrid kontrollknappen
medsols för att hetta upp hela området för större
kastruller - vrid den åt andra hållet för att endast hetta
upp den inre delen för mindre kastruller.
Om socker eller mat med hög sockerhalt,
aluminiumfolie eller plastföremål av misstag tillåts
smälta på hällens yta bör de omedelbart avlägsnas
från den heta kokplattan med hjälp av en skrapa, så
att möjlig skada på ytan kan undvikas. Se avsnittet
"Rengöring av spisen".
Skär aldrig något direkt på den keramiska hällens
yta.
Tillred aldrig mat direkt på den keramiska hällens
yta, dvs. utan kastrull eller annat lämpligt kärl.
Använd aldrig den keramiska hällen som en
arbetsyta.
Drag eller skjut aldrig kärl eller redskap över den
keramiska hällens yta.
Placera aldrig något mellan kastrullbotten och
den keramiska hällens yta (t.ex. asbestmattor,
aluminiumfolie, en wokställning).
Lämna aldrig redskap, mat eller bränsle på
keramiska hällen då den inte är i användning. (t.ex.
kökshanddukar, stekpannor med olja)
11
Placera aldrig plast- eller aluminiumfolie, eller
plastkärl på den keramiska hällen.
Tillred aldrig mat direkt på den keramiska hällens yta.
Lämna aldrig hällens zoner påkopplade om de inte
skall användas för matlagning.
Placera aldrig stora konserveringskastruller eller
fiskkastruller över två värmezoner.
Placera interedskap så att de delvis täcker en
värmezon. Placera alltid verktygen centralt.
Tillåt aldrig någon att klättra eller stå på hällen.
5
U107233
Ugnarna
Apparaten blir het under användning. Var noga med att du inte vidrör upphettningselementen inne i ugnen.
Ställ in ugnsvärmen på 240 °C och låt ugnarna vara påslagna under en timme innan du använder dem för
första gången. Då försvinner lukten från tillverkningen. För att vädra ut lukten bör du försäkra dig om att
rummet är väl ventilerat med luft utifrån genom att till exempel öppna fönster.
Klockan måste ställas in på rätt tid innan Multifunktionsugnen kan fungera. Se avsnittet "Klockan" för instruktioner
om hur du ställer in tiden.
Ugnen till vänster
Ugnen till höger
Ugnen till vänster är en Multifunktionsugn. Den är
utrustad såväl med ugnsfläkt som med fläktelement
samt även med två extra uppvärmningselement, ett
synligt i den övre delen av ugnen och ett annat under
ugnsbottnen. Var noga med att undvika att röra det övre
elementet och elementluftriktaren då du sätter in och
tar ut kärl från ugnen. Se avsnittet "Multifunktionsugn"
för en utförligare beskrivning.
Fläkten i ugnen till höger cirkulerar het luft
kontinuerligt, vilket betyder snabbare och jämnare
gräddning.
Multifunktionsugnen har två kontroller: en
funktionsväljare och en temperaturinställningsknapp.
Varmluftskontrollen för ugnen till höger finns längst till
höger på kontrollpanelen.
De rekommenderade gräddningstemperaturerna för en
varmluftsugn är i allmänhet lägre än de för en ugn utan
fläkt.
Vrid funktionsväljaren till en gräddningsfunktion. Det
här är inställningen för varmluftsugnen.
Vrid ugnstemperaturknappen till den önskade
temperaturen.
Vrid ugnstemperaturknappen till den önskade
temperaturen.
Ugnens indikatorljus lyser ända tills ugnen har uppnått
den valda temperaturen. Ljuset tänds och släcks sedan
under tillredningen.
Ugnens indikatorljus lyser ända tills ugnen har uppnått
den valda temperaturen. Ljuset tänds och släcks sedan
under tillredningen.
U107233
6
Klockan
För att starta och stoppa ugnen
automatiskt
Du kan använda timern för att koppla på och stänga av
Multifunktionsugnen till vänster. Klockan måste ställas
in på rätt tid innan den vänstra Multifunktionsugnen
kan fungera.
Innan du ställer in klockan bör du hålla två siffror
noga i minnet.
"Gräddningstiden", vilket är den tid som du vill att
ugnen skall grädda.
Inställning av tiden
"Stopptiden", vilket är den tid på dagen du vill att
ugnen skall kopplas från.
Du kan inte direkt ställa in en starttid - den ställs in
automatiskt då du ställer in gräddningstiden och
stopptiden.
Tryck och håll in som visas ovan. Tryck samtidigt på (-)
eller (+) tills klockan visar den rätta tiden. Kom ihåg att
det är en 24-timmars klocka. Om du gör ett misstag eller
trycker på fel knapp bör du koppla från elektriciteten
under en eller två minuter och börja om från början.
För att ställa in tiden för något som du
gräddar (signal för gräddningstid)
Tryck ner och
håll knappen för
Gräddningstiden
(
) nedtryckt. Tryck
samtidigt på (-) eller
(+) tills den önskade
gräddningstiden visas.
Tryck in och håll
Stopptids-knappen
(
) intryckt.
Tryck ner knappen för
signal för gräddningstid
och håll den intryckt
( ).
Tryck samtidigt på
(-) eller (+) tills den
önskade stopptiden
visas.
AUTO syns på skärmen.
Ställ in ugnen på den önskade temperaturen.
När gräddningen är färdig ljuder en signal. VRID
UGNSKANAPPEN FÖRST TILL 0 (av), tryck sedan en
gång på för att stänga av signalen, tryck en gång
till på för att återgå till manuell tillredning.
Tryck samtidigt på
(-) eller (+) tills klockan
visar den tidsperiod som
maten ska tillredas.
Om du är borta behöver du inte bekymra dig
om signalen, den tystnar efter en stund. När du
återvänder skall du VRIDA UGNSKNAPPEN FÖRST TILL
0 (av), sedan trycka två gånger på för att återgå till
manuell gräddning.
Du kan se den återstående tiden genom att trycka på
och slå av signalen genom att trycka på
För automatiskt stopp
Använd det då du har kopplat på ugnen manuellt.
Om AUTO syns men du vill återgå till
manuell tillredning.
Tryck in och håll
Stopptids-knappen
(
) intryckt.
Då du annullerar en automatisk inställning bör
inställningen för gräddningstid återställas till 0.00
innan du kan återgå till manuell gräddning genom att
trycka på -knappen.
Klockans speciella egenskaper
Tryck samtidigt på (-) eller (+) tills den begärda
Nyckellås
"Stopptiden" visas. AUTO syns på skärmen. När
Då nyckellåset är aktiverat kan klockan användas
gräddningen är färdig ljuder en signal. VRID
som vanligt men ugnen är låst och slås inte
UGNSKNAPPEN FÖRST TILL 0, tryck sedan en gång på
på. Detta betyder att ditt barn kan välja ett
för att stänga av signalen, tryck på en gång till för
att övergå till manuell gräddning.
7
U107233
Gräddning med timer
gräddningsprogram, men programmet aktiveras inte
och ugnen slås inte på.
Timern kan endast styra Multifunktionsugnen.
Aktivering av nyckellåset
Försäkra dig om att klockan är i manuellt läge och
annullera alla aktiva program.
Du kan ställa in ugnen att slås på när som helst under
de följande 24 timmarna.
Om du vill grädda mer än en rätt skall du välja
rätter som kräver ungefär lika lång gräddningstid.
Gräddningstiden för rätter kan emellertid
"förlängas" något genom att man använder små
kärl och täcker dem med aluminiumfolie eller
"förkortas" en aning genom att man gräddar
mindre mängder eller genom att de läggs i större
kärl
Håll knapparna för
Koktidssignal ( ) och
Gräddningstid (
)
intryckta under cirka
8 sekunder.
"On" (På)" syns på
skärmen.
Tryck en gång på "+"knappen.
Rätter som är ömtåliga såsom griskött eller fisk bör
undvikas om man har planerat ett längre uppehåll,
speciellt i varmt väder.
Nyckelsymbolen ( )
och "OF" (Av) syns på
skärmen. Släpp upp
knapparna.
Lägg inte varm mat i ugnen.
Använd inte en redan varm ugn.
Använd inte ugnen om den bredvid är varm.
Klockugnens
kontrollfunktioner är
nu låsta.
Undvik att använda vin eller öl om det finns ett
uppehåll, då jäsning kan uppträda.
För att undvika löpning bör grädde tillsättas i
rätten strax innan den serveras.
Efter några sekunder
återgår skärmen till
att visa tiden och
nyckelsymbolen ( ).
Färska grönsaker som kan missfärgas under ett
uppehåll bör täckas med smält fett eller sänkas i en
citronvattenlösning.
Inaktivering av nyckellåset
Håll knapparna för
Koktidssignal
( ) och Gräddningstid
(
) intryckta cirka
8 sekunder.
Många frusna maträtter är idealiska för gräddning
med uppehåll och kan placeras i ugnen medan de
ännu är frusna.
Fruktpajer, pajer med vaniljsås eller liknande våta
blandningar ovanpå ogräddad pajdeg blir endast
välgräddade om det finns ett kort uppehåll. Rätter
som innehåller överblivet gräddat kött eller fågel bör
inte gräddas automatiskt om det finns ett uppehåll.
"OF" (Av) syns på
skärmen.
Tryck en gång
på "+"-knappen.
Nyckelsymbolen
( ) släcks och "On" (På)
syns på skärmen. Släpp
upp knapparna
Hel fågel måste vara helt upptinad innan den läggs
i ugnen.
Kontrollera att kött och fågel är genomstekta
innan du serverar rätten.
Båda ugnarna
Efter några sekunder återgår skärmen till att visa
tiden och nyckelsymbolen.
Trådhyllorna skall alltid skjutas in ordentligt längst
bak i ugnen.
Ugnen och klockugnens kontrollfunktioner kan nu
användas normalt.
Bakplåtar, köttburkar osv. bör placeras vågrätt i
mitten på ugnens trådhyllor. Placera inte skålar
och kärl nära ugnens sidor då detta kan orsaka att
maten bränns.
U107233
8
Multifunktionsugnens funktioner
För en jämn, brun färg rekommenderas att
gräddkärlet är högst 330 mm x 290 mm.
Upptining
Gräddning av mat som innehåller mycket vätska
kan åstadkomma en "ångpust" när ugnsluckan
öppnas. Stå längre bak när du öppnar ugnen och
låt all ånga skingras.
Denna funktion håller i gång fläkten så att
endast kall luft cirkulerar. Ingen värme används. Detta
gör det möjligt att tina upp små mängder, såsom
efterrätter, gräddkakor och bitar av kött, fisk och
höna.
Upptining på det här sättet gör processen snabbare
och skyddar maten mot flugor. Kött-, fisk- och
hönsbitar bör placeras på ett galler över en skål som
fångar upp eventuellt dropp. Tvätta gallret och skålen
efter upptiningen.
Tina upp med ugnsluckan stängd.
Stora stycken såsom hela hönor och stekar bör inte
tinas upp på detta sätt. Vi rekommenderar att detta
sker i kylskåpet.
När ugnen är påslagen får ugnsluckan inte stå öppen
längre än nödvändigt, då knapparna kan bli väldigt
heta.
•
•
•
•
•
Upptining bör inte ske i varm ugn eller när en ugnen
bredvid är i användning eller ännu är varm.
Försäkra dig om att mjölkprodukterna, köttet och
hönan är helt och hållet upptinade innan de tillreds.
Lämna alltid en "fingersbredd" mellan kärlen
på samma hylla. Detta gör att värmen fritt kan
cirkulera mellan dem.
Självrengörande sidoplåtar (se Rengöring av din
spis) fungerar bättre om fettstänk undviks. Täck
köttet vid gräddning.
Torka grundligt grönsakerna eller pensla dem
lätt med matolja. Detta minskar fettstänket då du
lägger dem i det heta fettet omkring en stek.
Om du vill bryna bottnen på en pajrätt skall du
förvärma ett gräddningskärl i 15 minuter innan du
placerar rätten mitt i kärlet.
Om rätterna kan koka upp och spilla över
under gräddningen bör du placera dem i ett
gräddningskärl.
Multifunktionsugn
Ugnen till vänster är en Multifunktionsugn. Den kan
användas på många olika sätt. Vi råder dig att hålla
noggrann uppsikt när du gräddar maten tills du har
bekantat dig med varje funktion. Kom ihåg - alla
funktioner är inte lämpliga för all slags mat.
Kom ihåg att alla spisar är olika - temperaturerna
i dina nya ugnar kan vara olika dem du hade i din
tidigare ugn.
9
U107233
Varmluftsugn
som tillreds på den övre hyllan bryns och blir knaprig
snabbare än på den nedre hyllan eftersom värmen
är högre i den övre delen av ugnen än i den nedre
delen, såsom i en ugn med fläktfunktion. Likadana
stycken bör dock byta hylla med varandra så att de
gräddas jämnt. Detta betyder att mat som behöver
olika temperaturer kan tillredas tillsammans genom
att den svalare zonen i den nedre delen av ugnen
och den varmare delen i den övre delen av ugnen
utnyttjas.
Denna funktion håller i gång fläkten och
värmeelementen omkring den. En jämn värme
fördelas i hela ugnen vilket gör det möjligt att grädda
stora mängder snabbt.
Gräddning i varmluftsugn är speciellt lämpligt då
man bakar på flera hyllor på en gång, och det är en
bra allround-funktion. Det kan vara nödvändigt att
sänka temperaturen med ungefär 10 °C för recept
som tidigare har gräddats i en konventionell ugn.
Brynelement
Om du vill förvärma ugnen, vänta tills indikatorljuset
har slocknat innan du sätter in maten.
Denna funktion använder endast elementet
i den övre delen av ugnen. Den är en användbar
funktion för att bryna eller för att slutgrädda
pastarätter, grönsaker i sås, shepherds pie
(köttpudding med potatismos) och lasagne, där
ingredienserna som skall brynas redan är heta innan
man kopplar över till det övre elementet.
Grillning med fläkt
Denna funktion håller i gång fläkten medan det
övre elementet är på. Den åstadkommer en jämnare,
mindre intensiv värme än en konventionell grill. Den
levererade pannan kan användas på en ugnshylla
eller på ställningen för Handygrillen (se avsnittet
om Handygrillen i denna bruksanvisning) Pannan är
utformad så att den medger luftcirkulation. Tjocka
kött- och fiskstycken är idealiska att grilla på detta
sätt då den cirkulerande luften minskar värmens
intensitet från grillen. Ugnsluckan skall hållas stängd
under grillning för att spara energi. Du kommer också
att märka att maten inte behöver vaktas lika noga och
vändas lika ofta som vid en normal grillning. Förvärm
denna funktion innan du gräddar.
Undervärme
Denna funktion använder endast det nedre
elementet. Den gör din pizza- eller quichebotten
krispig eller slutför gräddningen av en pajbotten på
en lägre hylla. Den ger också en mild värme som är
bra för långsam kokning av grytor i mitten av ugnen
eller för att värma tallrikar.
Funktionerna för bryning och undervärme är
användbara extrafunktioner för din ugn, som ger
dig flexibilitet att ge dina maträtter den där perfekta
finishen. Ju mer du använder de olika funktionerna,
desto snabbare kommer du att märka att dessa
funktioner kan kombineras så att du blir allt
skickligare att laga mat.
Ugn med fläkt
Denna funktion håller fläkten i gäng. Fläkten
cirkulerar luft som uppvärmts av elementen i ugnens
övre och nedre del. Kombinationen med fläkt och
konventionell tillredning (över- och undervärme)
gör denna funktion idealisk för gräddning av stora
stycken som måste bli genomstekta, såsom en stor
köttstek. Det är också möjligt att tillreda på två
hyllor på en gång. Du bör dock byta hylla under
gräddningstiden då värmen i den övre delen av
ugnen är intensivare än i den nedre delen, när denna
funktion används.
Handygrillen
Den maximala vikten som Handygrillen kan bära
är 5,5 kg. Den bör användas endast tillsammans
med den medlevererade plåten som har designats
för att passa ställningen. Ett annat kärl kan vara
ostadigt.
Detta är ett snabbt och intensivt gräddningssätt. Håll
ett öga på maten som gräddas tills du har blivit van
vid denna funktion.
Handygrillen passar på ugnsluckan. Matlagningen
på den är lätt att övervaka för den är tillgänglig
då luckan är öppen. Den kan placeras på olika
höjder. Beroende på höjden som den satts på bör
ugnshyllorna möjligen avlägsnas eller omplaceras så
att de passar.
Konventionell ugn
(över- och undervärme)
Denna funktion kombinerar värmen från de övre
och undre elementen. Den är speciellt lämpad för
stekning och för att baka pajer, tårtor och kakor. Mat
U107233
10
Användning av Handygrillen
Andra användningsområden
Handygrillen och pannan kan också användas för
stekning.
Avlägsna trefoten från pannan och placera
ställningen i höjd av mitten av ugnen. Använd
varmluftsugnens eller den konventionella ugnens
inställningar och följ de rekommenderade tiderna för
stekning i gräddningstabellen. Använd endast den
tillhandahållna pannan i Handygrillens ställning - ett
annat kärl kan vara ostadigt.
Montering av Handygrillen
Grillning med fläkt
Rikta in Handygrillställningens ändar med ett hålpar i
konsolerna på ugnsluckan.
Grillning med fläkt sker med ugnsluckan stängd.
Gallret på insidan av Multifunktionsugnens lucka
(ugnen till vänster) gör det möjligt för dig att placera
Handygrillen på fyra olika höjder.
Vid användning av Handygrillen för grillning med
fläkt är det möjligt för dig att passa maten utan att du
behöver lyfta grillpannan ur ugnen.
Det är viktigt att komma ihåg att rengöra grillpannan
efter varje grillning då fettansamling är farligt och
ohygieniskt.
Var försiktig då du öppnar och stänger ugnsluckan
medan du använder Handygrillen.
den vänstra sidan
den högra sidan
Skjut ändarna in i de båda stöttorna samtidigt.
Tabell för tillredning med grill
Placeringen av Handygrillen på ugnsluckans konsoler
bestäms av storleken på maträtten som skall grillas.
Förvärm ugnen med funktionen grillning med fläkt
med ugnsluckan stängd 5-10 minuter innan du
använder den.
den vänstra sidan
Bestäm alltid på vilken nivå du vill grilla innan du
förvärmer, då Handygrillens galler och panna blir
väldigt heta.
den högra sidan
Häkta på ställningen på stöttorna.
Den andra nivån uppifrån är den mest användbara för
normal grillning. Använd den översta nivån endast för
brödrostning eller för mycket snabbt stekta stycken
såsom minutbiff.
Ugnshyllor
Dessa tider är endast rekommendationer
Mat
Temperatur
Tillredningstid i minuter
Korvar
200-Max
5-10 per sida
Bacon
200-Max
5-7 per sida
Hamburgare
200-Max
5-10 per sida
Kotlett eller biff
200-Max
10-15 per sida
Kycklingportion
200-Max
10-15 per sida
Laxbiff
200-Max
10-15
hyllskyddet bör vara i den bakre delen riktat uppåt
Med en del modeller medföljer en försänkt hylla
tillsammans med de platta hyllorna. Dropphyllan
ökar möjligheterna att sprida ugnshyllorna.
11
U107233
Tryck på den lämpliga knappen för att tända
ugnsbelysningen.
Om ugnsbelysningen inte tänds, bör du koppla
från strömkällan innan du byter lampa. Se avsnittet
"Felsökning" för närmare information om hur man
byter ut en ugnslampa.
Förvaring
Ugnshyllor kan enkelt avlägsnas och återinsättas.
Lådan kan bli väldigt varm. Förvara därför inte något i
den som kan smälta eller börja brinna.
Dra hyllan framåt tills
bakre delen av hyllan
stoppas av hyllstopparna
i ugnssidorna.
Lådan kan avlägsnas helt och hållet för rengöring osv.
Dra lådan framåt för att avlägsna den.
Lyft upp hyllans
främre del så att bakre
delen passerar under
hyllstopparen och dra
hyllan framåt.
Lyft upp plasthållarna (en på var sida) för att lösgöra
spärranordningen som fäster lådan i sidoskenorna,
och dra samtidigt lådan framåt och bort från
sidoskenorna.
För att sätta tillbaka hyllan, rikta hyllan längs en skåra
i ugnens sida och skjut hyllan bakåt tills ändarna når
hyllstoppen. Lyft upp den främre ändan så att hyllans
ändar kommer förbi hyllstoppen, och sänk sedan den
främre ändan så att hyllan ligger plant och skjut den
helt bakåt.
Ånga
Då du tillreder mat som innehåller mycket vatten
(t.ex. ugnschips) kommer det troligtvis att synas lite
ånga från gallret på baksidan av kokplattan. Detta är
helt normalt.
Ugnsbelysning
Skjut av säkerhetsskäl lådskenorna tillbaka in så att
de inte är i vägen.
U107233
12
Hur lådan sätts tillbaka
Lägg lådan tillbaka på sidoskenorna, håll den plant och knuffa den rakt bakåt. Hållarna bör klicka in i läge och fästa
lådan i sidoskenorna.
13
U107233
Rengöring av spisen
VIKTIGT: Använd en grytlapp för att skydda din
hand mot eventuella brännskador. Skrapa bort det
större delen av spillet eller det smälta materialet
från kokplattan och skjut det till ett kallt område.
Koppla sedan från enheten och låt den svalna
innan du rengör den. Sedan kokplattans yta kallnat
och värmeindikatorljuset slocknat kan du rengöra
kokplattan såsom vid daglig rengöring.
Viktig information
Koppla från elströmmen innan du gör en grundlig
rengöring. Kom i håg att koppla på elströmmen innan
du använder din spis.
Använd aldrig förtunningsmedel för målfärg,
tvättsoda, frätande rengöringsmedel,
biologiska pulver, blekningsmedel,
klorbaserade blekningsrengörare, grova
slipmedel eller salt. Blanda inte olika
rengöringsprodukter - de kan reagera
med varandra med farligt resultat. De
rekommenderade rengöringsmedlen visas i
tabellen i slutet av detta avsnitt.
Rengöring av fastbränt spill
Se till att värmeindikatorlamporna är släckta och
att hällen är kall. Skrapa bort det brända materialet
med en eneggad rakbladsskrapa. Håll skrapan i ca
30° vinkel mot ytan och skrapa bort det fastbrända
materialet på samma sätt som om du skrapade bort
målarfärg från ett fönster.
Se avsnittet "Att flytta på spisen" för anvisningar om
du vill flytta på din spis för att rengöra den.
Alla spisens delar kan rengöras med varmt tvålvatten
men var försiktig så att inget överloppsvatten
sipprar in i apparaten.
Se rengöringsmedel i "Rengöringstabellen" i slutet av
detta avsnitt.
VIKTIGT: Var försiktig när du använder en vass skrapa.
Hällen
Rengör såsom vid den ovan beskrivna dagliga
rengöringen sedan du avlägsnat så mycket som
möjligt med skrapan.
Det är mycket lätt att rengöra hällen med ett
rekommenderat rengöringsmedel.
FÖRSIKTIGT — Använd inte slipande rengörare
eller dynor, ugnsaerosoler eller dynor eller
fläckborttagningsmedel på hällens yta.
Daglig skötsel
Först bör du se till att alla värmeindikatorlampor
är släckta och att kokplattans yta är kall. Sätt en
liten, ungefär en 50-öringsstor droppe keramisk
rengöringspasta i mitten av området som skall
rengöras. Fukta en ren pappersduk och bred ut
pastan på kokplattans yta som om du putsade ett
förnster. Torka till slut av kokplattans yta med en ren
och torr pappersduk.
Rengöring av spill
Spill och sådant som kokat över under tillredning bör
torkas bort med en ren pappersduk från området
runt den heta zonen sedan du först kopplat från
enheten. Spill (som inte innehåller mycket socker)
på den heta zonen bör du inte torka bort förrän
enheten är helt avkyld. Följ instruktionerna nedan
("Rengöring av fastbränt spill"). Om något av
misstag smälter på kokplattan eller om du spiller
mat som innehåller mycket socker (sylter, tomatsås
osv.) skall du AVLÄGSNA spillet OMEDELBART med
en rakbladsskrapa medan enheten ännu är het.
U107233
Att avlägsna lämningar av metall.
Speciellt aluminium- och kopparkastruller lämnar
märken på ytan om de dras över hällen. Dessa
märken ser ut som skråmor, men kan lätt avlägsnas
med samma metod som ovan beskrivits för rengöring
av spill. Om märkena är speciellt envisa kan du
använda en rengöringspasta tillsammans med
rakbladsskrapan på sätt som beskrivits ovan.
Handygrillen
Pannan och gallret bör tvättas med hett tvålvatten.
Efter grillning av kött eller maträtter som smutsar
ned, bör den blötläggas några minuter i diskhon
direkt efter användning. Ihärdig smuts kan avlägsnas
från gallret genom att man använder en nylonborste.
Kontrolltavla och luckor
Undvik att använda nötande rengörare som
innehåller rengöringsmedel i pastaform, t.ex. Cif, på
borstade ytor av rostfritt stål Bästa resultat uppnås
med flytande rengöringsmedel t.ex. Demestos Multi
Surface Cleaner.
Kontrolltavlan och kontrollknapparna bör rengöras
endast med en mjuk, urkramad trasa med rent, hett
14
Rengöringstabell
Hällen
Del
Slut
Rekommenderat rengöringssätt
Keramisk häll
Glas med anodiserad
aluminiuminfattning
Avlägsna från den glaserade ytan alla torra gräddnings- eller matrester med
en skrapa för keramisk häll. Skrapan kan köpas i elaffärer, t.ex Curry's. Rengör
med HobBrite Homecare-produkter eller Easy-DO Hobcare för keramisk och
halogenhäll.
Använd inte rengörare avsedda för den keramiska hällen, på hällens
infattning. Använd endast varmt tvålvatten och en mjuk trasa på
infattningen.
Spisens utsida
Del
Slut
Rekommenderat rengöringssätt
Luckan, luckans omgivning och
förvaringslådans utsida.
Emalj eller
målarfärg
Varmt tvålvatten, mjuk trasa.
Avlägsna envisa fläckar varsamt med flytande tvättmedel.
E Cloth (Comet) eller Vileda Mikrofiber Plus universaltrasa,
Freudenberg hushållsprodukter LP (livsmedelsaffär)
Varmt tvålvatten, mjuk trasa.
Varmt tvålvatten, mjuk trasa. Rengöringsmedel i pastaform,
varsamt, om nödvändigt.
Varmt tvålvatten. Använd inte skrapande rengörare på
inskriften.
Varmt tvålvatten, mjuk trasa.
Varmt tvålvatten, rengöringsmedel i pastaform/skrubbsvamp
om det behövs.
Rostfritt stål
Sidor och sockel
Stänkskydd/Bakre grillen
Kontrollpanel
Kontrollreglage/handtag
Ugnsluckeglas/glaslock
Målade ytor
Emalj eller rostfritt
stål
Målarfärg, emalj
eller rostfritt stål
Plast/krom
Härdat glas
Ugnar
Del
Sidor, ugnsgolv och -tak INTE INTE SJÄLVRENGÖRANDE
PANELER (se nedan)
Slut
Emalj
Självrengörande ugnspaneler
(endast en del modeller)
Speciell emalj
som delvis är
självrengörande
Krom
Ugnshyllor, Handy-konsol,
Grilltrefot, Handygrill-konsol
Grillpanna/köttform, Handygrillpanna (endast en del modeller)
Rekommenderat rengöringssätt
Alla specialugnsrengörare som är lämpliga för emalj.
VARNING: FRÄTANDE UGNSRENGÖRARE - FÖLJ
TILLVERKARENS ANVISNINGAR. Undvik kontakt med
ugnselementen.
Ytan är självrengörande vid 200 °C och över. Panelerna kan
även avlägsnas och tvättas med varmt tvålvatten och en
nylonborste. (se "Ugnarna"i "Rengöring av spisen")
En ugnsrengörare som är lämplig för emalj. Tvålfylld dyna.
Diskmaskin.
Varmt tvålvatten. Tvålfylld svamp (Brillo). Diskmaskin.
Emalj
De uppräknade rengöringsmedlen finns
i livsmedelsaffärer eller nämnda elaffärer.
Rengöringstillverkare i kursiverad stil
Regelbunden rengöring rekommenderas.
Rengöring är lättare om du torkar av allt stänk
genast.
För emaljerade ytor, använd rengörare som är godkända
för glaserad emalj. Föreningen för glaserad emalj har en
lista över godkända rengöringsmedel. Kontakta dem via
deras webbsida www.ive.org.uk, eller per telefon:
+44 1527 893031.
Ugnen hålls lättare ren om du täcker köttet som
du steker med folie eller använder en stekpåse.
Pensla grönsakerna med fett innan du placerar
dem runt köttet.
15
tvålvatten. Torka av med en ren fuktig trasa och
putsa med en torr trasa. Ugnsluckorna bör rengöras
endast med en mjuk, urkramad trasa med rent, hett
tvålvatten.
Ugnar
Ugnarna har täckts med borttagbara plåtar som
har belagts med en speciell emalj som delvis är
självrengörande. Detta förhindrar inte alla fläckar på
plåten men bidrar till att minska behovet av manuell
rengöring.
De självrengörande plåtarna fungerar bättre i
temperaturer över 200°C. Om du för det mesta
gräddar i temperaturer under denna kan du ibland
ta ut plåtarna och torka dem med en luddfri
trasa och hett tvålvatten. Plåtarna bör sedan
torkas och sättas tillbaka och ugnen upphettas
till 200°C i ungefär en timme. Detta gör att de
självrengörande plåtarna fungerar effektivt.
Använd inte stålull (Brillo) eller något annat material
som skrapar ytan. Använd inte ugnsrengöringsdynor.
Avlägsnande av ugnsbeklädnaden
En del av beklädnadsplåtarna kan avlägsnas för att
göra rent bakom dem. Avlägsna först hyllorna.
Sidoplåtarna i båda ugnarna kan avlägsnas
Båda ugnssidorna är fastsatta med fyra
fastsättningsskruvar. Du behöver inte avlägsna
skruvarna för att avlägsna ugnsbeklädnaden. Lyft
båda sidoplåtarna uppåt så att de glider av skruvarna.
Dra dem sedan framåt.
Felsökning
En spricka syns på hällens yta
Koppla bort spisen omedelbart från strömkällan
och kalla på en reparatör. Använd inte spisen förrän
den är reparerad. I Kundtjänstbroschyren finner du
kontaktuppgifter till servicepersonal.
Hällen är skrapad
Har du använt de riktiga rengöringsmetoderna?
Kärl och kastruller med ojämn botten, eller grova
partiklar (salt eller sand) mellan kastrullen och hällens
yta kan orsaka skråmor.
Använd de rekommenderade rengöringsmetoderna.
Se till att kastrullernas botten är jämn och ren. Små
skråmor kan inte avlägsnas men de blir mindre
synliga med tiden som resultat av rengöring.
Maärken av metall på hällen
Skjut inte aluminium- eller kopparkastruller
över hällens yta. Märken efter aluminium- eller
kopparkastruller, och minerallagringar från vatten
eller mat kan avlägsnas med rengöringspastan.
Det stiger ånga från ugnen
Då du gräddar mat som innehåller mycket vatten
(t.ex. ugnschips) kommer det troligtvis att synas lite
ånga vid det bakre gallret. Var försiktig när du öppnar
ugnsluckan då det tillfälligt kan slå ut en ångpust då
ugnsluckan öppnas. Ställ dig längre bakom och låt
ångan spridas ut.
Ugnsfläkten för oljud
Ugnsfläktens ton kan förändras då ugnen värms upp
- detta är helt normalt.
Vilka rengöringsmaterial rekommenderas för spisen?
Se avsnittet "Rengöring" för rekommenderade
rengöringsmaterial. Vi rekommenderar inte att
använda Mr. Muscle, eftersom det innehåller
kemikalier som kan skada ytorna på din spis.
När beklädnaden har avlägsnats kan emaljen i ugnen
rengöras.
Knapparna blir heta då jag använder ugnen; kan jag
undvika detta?
Ja, detta orsakas av värme som stiger från ugnen och
hettar upp dem. Lämna inte ugnsluckan öppen.
Vem betalar om det uppstår ett installationsproblem
och jag inte kan få den ursprungliga installatören att
komma tillbaka och reparera felet?
Du betalar. Servicefirmorna debiterar för sina
utryckningar om de rättar till arbete som har utförts
av din ursprungliga installatör. Det ligger i ditt
intresse att hålla rätt på din ursprungliga installatör.
U107233
16
Eldriven jordningsläckagebrytare
Där spisinstallationen är skyddad av en 30 mA känslig
restströmsanordning, kan kombinerad användning
av din spis och de övriga hushållsmaskinerna ibland
orsaka att denna anordning löser ut på ett irriterande
vis. I sådana fall bör spisens strömkrets eventuellt
skyddas genom att den utrustas med en 100 mAanordning. Detta arbete bör utföras av en behörig
elektriker.
Maten gräddas för långsamt, för snabbt, eller bränns
vid
Gräddningstiderna kan vara andra än dem du vant
dig vid med din tidigare ugn. Kontrollera att du
använder de rekommenderade temperaturerna och
hyllägena. Se ugnens gräddningsguide. Ugnens
kontrollinställningar och gräddningstider är avsedda
endast som vägledning. Personlig smak kan kräva att
temperaturen ändras i någondera riktningen för att
du skall uppnå önskat resultat. Pröva att grädda med
en högre temperaturinställning.
Ugnen gräddar inte maten jämnt
Använd inte en form eller ett gräddningskärl som är
större än 330 mm x 290 mm.
Om du gräddar ett stort stycke skall du vara beredd
på att du måste vända det under tillredningen.
Om du använder två hyllor skall du kontrollera att
det finns utrymme mellan dem så att värmen kan
cirkulera. När du sätter ett gräddningskärl i ugnen bör
du försäkra dig om att du lägger det mitt på hyllan.
Kontrollera att luckans packning inte är skadad och
att dörrhaken är justerad så att luckan är stadigt
stängd mot packningen.
Syns nyckelsymbolen ( ) på skärmen? Se
klockavsnittet i bruksanvisningen för närmare
information om klockans nyckellåsegenskaper.
Den vänstra multifunktionsugnen slås inte på vid
automatisk gräddning
Timern har ställts in rätt men ugnsknappen har blivit i
AV-läge av misstag?
Syns nyckelsymbolen ( ) på skärmen? Se
klockavsnittet i bruksanvisningen för närmare
information om klockans nyckellåsegenskaper.
Har du ställt in en gräddningsfunktion?
Ugnstemperaturen stiger då spisen blir äldre
Om det inte hjälper att vrida ned knappen eller det
endast hjälper för en kort stund måste du troligtvis
skaffa en ny termostat. Den bör installeras av en
servicemontör.
Ugnsbelysningen fungerar inte
Lampan har troligtvis gått sönder. Du kan köpa
en ny lampa (ingår inte i garantin) i en välsorterad
elaffär. Be att få en 15 W, 240 V lampa med Edisonskruvsockel, FÖR UGNAR. Det måste vara en
speciallampa som tål värme upp till 300 °C. Se HJÄLPhäftet för att beställning av reservdelar per post.
Koppla från elströmmen.
Kontrollera att ugnen är sval. Öppna ugnsluckan och
avlägsna ugnshyllorna.
Skruva loss lampskyddet genom att vrida motsols.
Det kan vara mycket trögt.
Ett kärl med vatten bör ha samma djup överallt då
det är placerat på hyllan. (Till exempel om vattnet
är djupare på baksidan bör baksidan av spisen höjas
eller framsidan sänkas). Om spisen inte står jämnt
skall du be din leverantör justera den så att den står
vågrätt.
Den vänstra multifunktionsugnen slås inte på då den
kopplas på manuellt
Är strömmen påkopplad? Lyser klockan?
Om inte kan det vara något fel på strömkällan. Är
spiskontakten inkopplad vid huvudströmbrytaren?
Skruva loss den gamla lampan men var försiktig och
skydda dina fingrar om den skulle gå sönder.
Skruva i den nya lampan, skruva tillbaka
lampskyddet. Koppla på elströmmen och kontrollera
att lampan nu lyser.
Har du ställt klockan?
Har du ställt in en gräddningsfunktion?
17
U107233
Allmänna säkerhetsföreskrifter
Av hygieniska och säkerhetsskäl bör spisen alltid
hållas ren då fettansamlingar och andra matrester
kan fatta eld.
Spisen måste installeras av en behörig elektriker och
i enlighet med installationsanvisningarna. Den bör
underhållas av en behörig servicetekniker och endast
godkända reservdelar får användas. Be installatören
visa dig var spisens arbetsbrytare är placerad.
Markera den så att den hittas lätt. Låt alltid spisen
svalna och koppla sedan av huvudströmbrytaren
innan den rengörs eller underhållsarbeten utförs, om
inte annat har angivits i denna manual.
Vi rekommenderar att du undviker att
torka av någon yta innan den svalnat och
värmeindikatorljuset slocknat . Sockerhaltiga
spill utgör ett undantag till detta. Se avsnittet
"Rengöring av spisen". Använd endast
rekommenderad rengöringspasta för att rengöra
hällen sedan den svalnat.
Alla spisens delar blir heta vid användning och
håller värme även efter att gräddningen eller
matlagningen avslutats.
Använd inte rengöringspastan på den heta glaserade
ytan - det kan eventuellt skada kokplattans yta.
Läs och fökj noga alla anvisningar och varningar
på rengöringspastans etiketter. Använd en torr
trasa eller pappersduk för att avlägsna rester av
rengöringspasta.
Var försiktig när du rör hällen, speciellt de utmärkta
kokplattsområdena. Hällens glaserade yta håller
värme även efter det att kontrollknapparna ställts
i av-läget. För att möjligheten till brännskador
skall minimeras. bör du alltid försäkra dig om att
kontrollerna är i AV-läge, och att hela den glaserade
ytan är sval innan du börjar rengöra den.
Hetta inte upp en tom kastrull. Det kan skada både
hällen och kastrullen.
Se till att lättantändliga väggbeklädnader eller
gardiner osv. finns på säkert avstånd från din spis.
Använd torra grytvantar där det är lämpligt - att
använda fuktiga vantar kan resultera i ångskador
när du rör vid heta ytor. Använd aldrig spisen med
våta händer.
Placera eller förvara aldrig saker på hällens
glaserade yta när den inte är i bruk.
Spraya inte aerosoler i närheten av spisen då den är
på.
Använd inte en handduk eller annan skrymmande
duk istället för en vante. De kan fatta eld om de vidrör
en het yta.
Förvara och använd inte lättantändliga material
eller brännbara vätskor i närheten av denna
apparat.
Vrid alltid hällens kontrollknappar till av-läget
innan du lyfter av en kastrull.
Använd inte vatten för att släcka brinnande fett. Fatta
aldrig tag i en brinnande panna. Stäng av reglagen.
Kväv en brinnande panna på en ytenhet genom att
täcka pannan helt och hållet med ett välpassande
lock eller en ugnsplåt. Använd en universell
kempulver- eller en skumbrandsläckare, om detta
finns.
Placera aldrig redskap på hällens yta när den är i
användning. De kan bli heta och orsaka brännskador.
Rengör hällen med försiktighet. Om du använder
en våt svamp eller trasa för att torka av stänk
på en het yta, var då försiktig så att du undviker
ångskador. En del rengöringsmedel kan bilda
skadliga ångor om de används på en het yta.
Lämna aldrig kokplattan obevakad på den
högsta inställningen. Pannor som kokar över kan
förorsaka rökutveckling och fettstänk kan fatta eld.
Använd inte ostadiga stekpannor, och placera
handtagen så att de hålls borta från kokplattans kant.
Spädbarn, små barn bör aldrig vistas nära spisen
De bör aldrig tillåtas att sitta eller stå på någon del
av spisen. Lär dem att de inte får leka med reglagen
eller några andra av spisens delar.
Använd aldrig löstsittande kläder eller som hänger
löst när du använder denna apparat. Var försiktig
då du försöker nå saker som förvaras i skåp ovanför
hällen. Brandfarligt material kan fatta eld om det
kommer i kontakt med en het ytenhet och kan
åstadkomma allvarliga brännskador.
Förvara aldrig något lockande för barn i skåp ovanför
en spis - barn som klättrar på spisen för att nå det kan
skada sig allvarligt.
Rengör endast delar som uppräknas i denna guide.
U107233
18
Var försiktig när du hettar upp fetter och oljor, då
de kan fatta eld om de blir för heta.
Försäkra dig om att ditt kök alltid är väl ventilerat.
Använd utsugningsfläkt eller -kåpa om sådan är
installerad.
Använd alltid en djup fettermometer då det är
möjligt, för att undvika att fettet överhettas över
rökpunkten.
Värm aldrig upp oöppnade matkärl. Tryckökningen
kan få kärlet att sprängas och åstadkomma skada.
Lämna aldrig en fritös obevakad. Upphetta
alltid fett långsamt och bevaka det under
upphettningen. Fritöser skall endast fyllas till en
tredjedel med fett. Om du fyller den för mycket kan
den koka över då du tillsätter mat i den. Om du
använder en kombination av olja och fett då du
friterar skall du röra om dem innan du hettar upp
dem eller medan fettet smälter.
Spisen är tillverkad endast för tillredning av mat
och får inte användas för något annat ändamål.
Mat som skall friteras bör vara så torr som möjligt.
Frost på frusen mat eller fukt på färsk mat kan leda till
att hett fett bubblar upp över pannans sidor. Var noga
med stänk eller överhettning av maten då du friterar
vid höga eller mellanhöga temperaturer. Försök aldrig
flytta på en panna med hett fett, speciellt inte en
fritös. Vänta tills fettet har svalnat.
Specifikationerna för denna spis bör inte ändras.
Använd inte övre delen av rökgången (springan
längs bakre delen av spisen) för att värma tallrikar,
maträtter, torkning av kökshanddukar eller för att
mjuka upp smör.
Om du använder en elektrisk apparat i närheten
av hällen bör du se till att apparatens elsladd inte
kommer i kontakt med kokplattan.
Ugnen får INTE användas för att värma köket. Detta
är inte endast slöseri med bränsle, utan reglagen kan
också bli överhettade.
Lämna INTE ugnsluckan öppen under en längre tid
än nödvändigt då ugnen är på.
Denna apparat är tung. Var aktsam när du flyttar
den.
När spisen inte är i bruk, bör du försäkra dig om att
reglagen är i AV-läge.
Skjut aldrig kastruller över hällen då detta kan
skrapa den glaserade ytan - glaseringen är
resistent mot skråmor men inte skråmsäker. Skarpa
instrument, ringar eller andra smycken och nitar i
kläder kan skrapa hällens yta.
Använd inte ytan som ett skärbräde.
Förvara inte tunga saker ovanför hällen. Om de
faller ned på hällen kan de orsaka skada
Så snart en spricka blir synlig på hällens yta bör
apparaten genast kopplas från strömkällan och en
reparatör tillkallas.
Se till att inget vatten sipprar in i apparaten
Endast vissa typer av glas, glaserad keramik,
lergods eller andra glasyrtäckta kärl är lämpliga för
tillredning på en kokplatta. Andra kärl kan spricka
på grund av de plötsliga temperaturväxlingarna.
Använd alltid kastruller av rätt storlek - välj kastruller
som är tillräckligt stora att täcka ytan av kokplattan.
Användning av för små kastruller utsätter en del
av ytenheten för direkt kontakt och kan orsaka
antändning av kläder. Det är även effektivare att
använda rätt storleks kastruller.
Tillåt ingen att klättra, stå eller hänga på någon
del av spisen.
Använd inte aluminiumfolie för att täcka hyllor,
beklädnader eller ugnstaket.
19
U107233
INSTALLATION
Kontrollera att apparaten är elsäker när du är klar.
Installation
Bästa installatör
Innan du påbörjar installationen ber vi dig vänligen fylla i uppgifterna NEDAN.
Om det kunden erfar ett problem som gäller installationen kan han lätt nå dig.
Tack.
Installatörens namn
Installatörens företag
Installatörens telefonnummer
U107233
20
INSTALLATION
Kontrollera att apparaten är elsäker när du är klar.
Spisens placering
Kontroll av delarna
Diagrammet här nedan visar det rekommenderade
minimiavståndet från spisen till närmaste ytor.
Spisen bör inte placeras på en sockel.
Kokplattans omgivning bör vara i höjd med eller ovanför
alla närliggande arbetsytor. Ovanför kokplattans nivå
bör lämnas ett mellanrum på 75 mm mellan spisens alla
sidor och varje närliggande lodräta yta.
Det krävs ett minimiutrymme på 650 mm mellan
kokplattans topp och en vågrät antändbar yta.
*Alla spiskåpor bör installeras i enlighet med spiskåpans
tillverkares anvisningar.
Handygrillens ställning
Handygrillagg/ köttform
Tre flata ugnshyllor och en
försänkt ugnshylla
Sockel
Planvy
Ett avstånd på 130 mm på båda sidorna krävs för
att ugnsluckorna kan öppnas.
Uppackning av spisen
Ta inte bort förpackningen från spisen förrän den står
direkt framför det ställe där den skall installeras (detta
gäller inte om den inte ryms i sin förpackning in genom
dörren). Skär av spännbanden, lyft av kartonglådan och
lämna spisen stående på förpackningens botten. Se det
skilda bladet med uppackningsanvisningar
Av säkerhetsorsaker får gardiner inte placeras
omedelbart bakom spisen.
Vi rekommenderar ett avstånd på 1110 mm mellan olika
enheter för att underlätta flyttning av spisen. Kläm inte
in spisen, det måste fortfarande vara möjligt att flytta
spisen in och ut för rengöring och underhåll.
Redskap för nivåjustering
Ett spelrum på 130 mm krävs om spisen är nära ett hörn
i köket så att ugnsluckorna kan öppnas. Den faktiska
lucköppningen är något mindre, men detta ger ett visst
skydd för dina händer då du öppnar luckan.
Vid ytor som inte är antändbara (såsom omålad metall
eller klinker) kan detta minskas till 25 mm.
Möbel- och väggytor vid sidan av och bakom apparaten
bör vara värme-, stänk- och ångbeständiga. Vissa
typer av köksmöbler av vinyl eller laminat är speciellt
utsatta för värmeskador och missfärgning. Vi ansvarar
inte för skador som orsakas av normal användning av
spisen på material som avlamineras eller missfärgas vid
temperaturer lägre än 65 °C över rumstemperatur.
Sexkantnyckel (Allen-nyckel)
Flyttning av spisen
Spisen är mycket tung. Var mycket försiktig Vi
rekommenderar att två personer manövrerar spisen.
Försäkra dig om att golvbeläggningen är stadigt fäst
eller borttagen så att den inte rubbas då spisen flyttas
omkring. Du kommer att behöva nivåjusteringsredskapet.
21
U107233
INSTALLATION
Kontrollera att apparaten är elsäker när du är klar.
Luta spisen bakifrån framåt och avlägsna den
bakre halvan av förpackningens polystyrenbotten.
SÄNK NU NER DE TVÅ BAKRE TRISSORNA.
Passa först in nivåjusteringsverktyget på den hexagonala
justeringsmuttern såsom visas här nedan.
Vrid om 10 hela varv (360°) medsols. (Det här betyder att
du vrider och tar bort nivåjusteringsverktyget
20 gånger).
Luta sedan spisen framifrån och avlägsna den främre
delen av polystyrenbottnen. Dra ut lådan så långt det går.
Lyft upp ändorna på plasthållarna (en på var sida)
för att lösgöra spärranordningen som fäster lådan i
sidoskenorna och dra samtidigt lådan framåt och bort
från sidoskenorna. Skjut av säkerhetsskäl lådskenorna
tillbaka in så att de inte är i vägen. Placera lådan på ett
säkert ställe - sätt inte tillbaka lådan innan du har slutfört
installationen.
Sänk ner trissorna
Passa in insexnyckeln (Allen-nyckeln) i den mittersta
trissans nersänkningmekanisn (C i bilden nedan).
Försäkra dig om att du sänker ner BÅDA BAKRE
TRISSORNA. Det finns två justeringsmuttrar, en för varje
trissa, vid de båda främre hörnen av spisens botten.
Öppna bakre kanten
på förpackningens
bottenpalett. Skjut
försiktigt spisen bakåt i
läge. Var försiktig så att du
inte skadar elkabeln. Skjut
spisen nära den slutliga
platsen men lämna så
mycket plats att du kan
ställa dig bakom den.
Nivåjustering
Vi rekommenderar att du använder ett vattenpass på en
av ugnens hyllor för att kontrollera vågrättheten.
Placera spisen på den avsedda platsen medan du
ser till att du inte vrider den i mellanrummet mellan
köksenheterna då det därvid kan uppstå skador på
spisen eller på köksenheterna.
Trissorna kan ställas in för att nivåjustera spisen. Använd
det medföljande nivåjusteringsverktyget för att ställa
in höjden på spisens bakre del genom att vrida på
justeringsmuttrarna i de främre hörnen i spisens botten.
Ställ in höjden på den främre trissan för att ställa spisen
i våg. Vrid medsols för att höja spisen och motsols för att
sänka den.
När du är nöjd med höjden och vågrättheten, höj
spisens framsida genom att vrida ett varv på den främre
justeringstrissan. Skruva ner de främre fötterna så att
de når golvet. För att höja de främre trissorna, skruva
A vänster bakre trissa, B höger bakre trissa, C mittre trissa
SÄNK NER DEN FRÄMRE TRISSAN genom att vrida om 14
hela varv (360°) medsols .
U107233
22
INSTALLATION
Kontrollera att apparaten är elsäker när du är klar.
de främre avpassningstrissorna motsols så att spisen
stöds på fötterna och inte på de främre trissorna, för att
undvika att spisen oavsiktligt rör sig.
användning av din spis och övriga hushållsmaskiner
ibland orsaka att denna anordning löser ut på ett
irriterande vis. I sådana fall bör spisens strömkrets
eventuellt skyddas genom att den utrustas med en
100 mA-anordning. Detta arbete bör utföras av en
behörig elektriker.
Lägg nivåjusteringsverktyget i förvaringslådan så att
kunden kan använda det om de önskar flytta spisen.
Elanslutning
Denna apparat måste installeras av en behörig elektriker,
med iakttagande av tillämpliga bestämmelser och det
lokala elleverantörbolagets krav.
Kontrollera att strömtillförsevärdena (spänning, nominell
belastning osv.) motsvarar de värden som anges på
dataskylten som finns fastsatt på spisens högra stöd.
(Avlägsna förvaringslådan). Anslutningarna som syns i
strömkretsdiagrammet är för en-fas jordad elanslutning.
Det är viktigt att en flerpolsströmkretsbrytare installeras
som helt kopplar från apparaten från huvudströmkällan,
med ett 3 mm minimum kontaktbrytningsavstånd.
Ugnsbelysning
Tryck på ugnsbelysningens brytare och kontrollera att
lampan fungerar.
OBSUgnsbelysningslampan omfattas inte av garantin.
Hällen
Koppla på varje kokplatta och kontrollera att den hettas
upp.
Kontroll av ugnen
Klockans tid måste ställas in innan Multifunktionsugnen
kan fungera.
VARNING: DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS
Spisen får måste kopplas till ett effektiv jordad
strömkrets. Om elnätet inte är försett med en jordad
anslutning måste en sådan installeras separat i enlighet
med lokala bestämmelser. Jorning är ett av lagen
krävt försiktighetsmått, och måste utföras med stor
försiktighet av en behörig elektriker, som också måste
kontrollera att eltillförselväredna är korrekta.
Tryck och håll knappen intryckt, som ovan visas.Tryck
samtidigt på - eller + tills den riktiga tiden visas.Glöm
inte att klockan visar 24 timmar.Om du gör ett misstag
eller trycker på fel knapp skall du slå av strömmen
en minut eller två, och sedan börja på nytt.Koppla på
ugnarna. Kontrollera att ugnsfläktarna börjar snurra och
att ugnarna värms upp. Stäng av ugnarna.Placering av
sockeln
Storleken på kabeln skall vara anpassad för denna
belastning och uppfylla alla lokala bestämmelser. Notera
att största kabelstorlekarna är 6 mm2 för skruvfästena
och 10 mm2 för de 3-spetsade kopplingarna.
Nätkabelfästena är åtkomliga genom att skyddskåpan
på det elektriska kabelfästet på bakpanelen avlägsnas.
Anslut nätkabeln till de rätta kabelfästena för din typ av
elektrisk spänningskälla (se fig.).
Lossa de tre skruvarna längs med spisens främre
bottenkant. Haka på det mittersta nyckelhålet över den
mittersta skruven. Vrid och passa in varje nyckelhålsslut
på respektive skruv. Dra åt monteringsskruvarna.
Sätta tillbaka lådan
Lägg lådan tillbaka på sidoskenorna, håll den plant och
knuffa den rakt bakåt. Hållarna bör klicka in i läge och
fästa lådan i sidoskenorna
Kundtjänst
Kontrollera att länkarna är rätt inpassade och att
kabelfästenas skruvar är hårt åtskruvade.
Säkra nätkabeln genom att använda kabelklämman.
Fyll i dina kontaktuppgifter i början av detta avsnitt.
Informera användaren om hur spisen skall användas och
ge bruksanvisningspaketet.
Tack.
Eldriven jordningsläckagebrytare
Där spisinstallationen är skyddad av en 30 mA
restströmskänslig anordning kan kombinerad
23
U107233
VARNING - SERVICE FÅR UTFÖRAS ENDAST AV EN AUKTORISERAD PERSON
Koppla från elektriciteten innan servicen görs. Kontrollera att apparaten är säker när du är klar.
Underhåll
Koppla från strömkällan innan du påbörjar
underhållsarbetena, speciellt innan du avlägsnar
något av följande: kontrollpanel, sidopaneler, den
keramiska hällen eller några elektriska komponenter
eller skyddskåpor.
Drag av skjutpassningen i kontrollpanelens blindfläns
i vardera ändan och avlägsna fastsättningsskruvarna
under blindflänsen.
Innan du kopplar på strömmen bör du kontrollera att
apparaten är elektriskt säker.
Obs.: - hänvisningar till V och H gäller ugnen sedd
framifrån.
Avlägsna de lägre främre hållskruvarna (en på var sida)
som finns under den nedre kanten vid sidopanelernas
främre hörn.
Innehåll
1. Att avlägsna en sidopanel
26
2. Att lyfta upp den keramiska hällen
26
3. Att byta ut ett element i hällen
26
4 Att avlägsna kontrollpanelen
26
5. Att avlägsna ugnsbelysningsbrytaren
26
6. Att avlägsna den elektroniska timern
27
7. Att byta en kontrollknapp på hällen
27
8. Att avlägsna en termostat
27
9 Att avlägsna ett ugnselements värmesäkring.
27
10. Att avlägsna en ugnslucka
27
11. Att byta ugnsluckans yttre panel
27
12. Att byta ugnsluckans lås
27
13. Att justera spärrhållaren för en ugnslucka
28
14. Att byta ugnsluckans packning
28
15. Att avlägsna ugnens inre baksida
28
16. Att avlägsna en ugnsfläkt
28
17. Att avlägsna ett ugnsfläktelement
28
18. Att avlägsna V ugns botten- och överdelselement
29
Vänd på sidopanelerna så att du kommer åt hällens
fastsättningsskruvar /1 på var sida) i övre främre
sidostolparna. Avlägsna dessa skruvar.
Varning
Materialet i den keramiska hällen är mycket
känsligare för skråmor på den undre sidan än på
den övre.
Lyft upp den keramiska hällen framtill och stöd upp den
med ett stöd som inte är av metall.
Var försiktig så att du inte vidrör eller skrapar
undersidan av den keramiska hällen då detta
gör materialet svagare och kan orsaka att hällen
splittras.
3. Att byta ut ett element i hällen
Lyft upp den keramiska hällen, se 2. Elementen kan nu
nås.
4
Koppla från strömmen.
Lyft upp den keramiska hällen framtill - se 2. Avlägsna
kontrollpanelens övre skruvar.
Dra ut alla kontrollreglage. Öppna ugnsluckorna och
avlägsna fastsättningsskruvarna under kontrollpanelen.
Skruvarna som finns rakt under klockan är för klockans
fästbygel - avlägsna inte dem för tillfället.
1. Att avlägsna en sidopanel
Koppla från strömmen.
Drag spisen framåt
Lyft kontrollpanelen, dra den framåt och koppla loss
kablarna från baksidan.
Drag av skjutpassningen i kontrollpanelens blindfläns
i vardera ändan och avlägsna fastsättningsskruvarna
under blindflänsen.
Avlägsna hållskruvarna för varje panel (1 framtill,
2 baktill). De lägre hållskruvarna (en på var sida) finns
under den lägre kanten på sidopanelernas främre hörn.
Sätt ihop i omvänd ordning. Kontrollera med elinstalla
tionsdiagrammet då du byter ut ledningar. Kontrollera
timerns funktion.
5. Att avlägsna ugnsbelysningsbrytaren
Avlägsna kontrollpanelen (se 4).
Sätt ihop i omvänd ordning.
OBS Den gamla brytaren kan förstöras under
avlägsnandet.
2. Att lyfta upp den keramiska hällen
Drag spisen framåt
U107233
Att avlägsna kontrollpanelen
Avlägsna den gamla brytarknappen och den gamla
brytaren från sin infattning genom att gripa tag i
brytarens kropp bakom kontrollpanelen och snabbt
vrida om.
24
VARNING - SERVICE FÅR UTFÖRAS ENDAST AV EN AUKTORISERAD PERSON
Koppla från elektriciteten innan servicen görs. Kontrollera att apparaten är säker när du är klar.
Brytarinfattningen kan sedan avlägsnas genom att vika
ut dess låsvingar och skjuta framåt. Passa in den nya
infattningen i kontrollpanelen genom att först rikta
in den upphöjda knappen på dess stomme i skåran i
kontrollpanelen och sedan skjuta den in från framsidan.
Montera den nya brytaren i infattningen genom att rikta
in knappsektionerna och skjuta dem på plats. Passa in
den nya knappen genom att trycka in från framsidan.
Återställ kontrollpanelen i omvänd ordning och testa att
den fungerar korrekt.
9
Koppla från strömmen.
Dra spisen framåt för att komma åt skyddslådan.
Skruva loss skyddsskruvarna och lyft bort. Säkringen
finns på jordningsplattan bredvid ugnselementens
anslutningar. Koppla från säkringens ledningar.
Skruva loss fästanordningarna som håller säkringen
på plats på jordningsplattan och avlägsna den. Sätt in
reservkontrollen och återställ i omvänd ordning.
10. Att avlägsna en ugnslucka
Öppna ugnsluckan. Stöd luckan och avlägsna de två
skruvarna som fäster övre gångjärmet och packningen
i spisens framsida. Avlägsna luckan från de lägre
gångjärnen genom att lyfta något och flytta utåt.
6. Att avlägsna den elektroniska timern
Koppla från strömmen.
Dra ut timerns kontrollknappar och avlägsna
kontrollpanelen (se 4). Avlägsna timern och
fastsättningsbygeln från kontrollpanelen genom att
avlägsna de två fastsättningsskruvarna. Avlägsna
timern från fastsättningsbygeln genom att trycka
ner plastflänsarna på timerns hölje och samtidigt dra
enheten framåt.
Att avlägsna ett ugnselements värmesäkring.
Sätt ihop i omvänd ordning.
11. Att byta ugnsluckans yttre panel
Flytta spisen framåt för att komma åt sidorna. Öppna
ugnsluckan en aning och avlägsna frampanelens
fastsättningsskruvar från luckornas sidor (två på båda
sidorna).
Sätt ihop i omvänd ordning. Kontrollera med elinstalla
tionsdiagrammet då du byter ut ledningar. Kontrollera
timerns funktion.
7. Att byta en kontrollknapp på hällen
Lyft upp den keramiska hällplattan (se 2) Avlägsna
kontrollpanelen (se 4). Koppla från ledningarna
till kontrollknappen. Avlägsna de 2 skruvar som
håller kontrollknappen i panelen. Sätt in den nya
kontrollknappen och återställ i omvänd ordning.
Kontrollera att knappen fungerar korrekt.
Lyft försiktigt av luckans yttre panel.
Avlägsna luckans handtag från panelen genom att
skruva loss de 2 återstående muttrarna. Montera luckans
handtag på den nya panelen
8. Att avlägsna en termostat
Koppla från strömmen.
Lyft upp den keramiska hällplattan (se 2) Avlägsna
kontrollpanelen (se 4). Öppna den aktuella ugnsluckan
och avlägsna inredningen i ugnen.
Montera panelen på luckan. Sätt ihop i omvänd ordning.
12. Att byta ugnsluckans lås
Avlägsna luckans yttre panel (se 13). Avlägsna skruvarna
"B" som fäster låsspärren i luckans inre panel. Sätt in den
nya spärren och återställ i omvänd ordning.
H ugn
Avlägsna de två fastsättningsskruvarna som fäster
skyddet över termostatglaset. Ta ur termostatglaset från
klämmorna i ugnens bakre panel.
Kontrollera att luckan fungerar korrekt.
V ugn
Avlägsna de två skruvarna som fäster termostatglaset
vid ugnsfläktskyddet baktill i ugnen. Dra enheten
framåt för att komma åt baksidan av spisen.
Avlägsna de båda skyddslådorna genom att
avlägsna fastsättningsskruvarna och lyfta ut dem.
Drag ut kapillärtermostaten ur ugnen. Koppla
från ledningarna från termostaten och skruva loss
de två fästanordningarna som fäster kontrollen i
monteringsplattan. Sätt in reservdelen och återställ i
omvänd ordning. Försäkra dig om att glaset är fastklämt
bak i ugnen och placerat i mitten mellan klämmorna.
13. Att justera en spärrhållare för en ugnslucka
Öppna ugnsluckan, lossa på låsmuttern vid hållarens
botten och skruva in eller ut enligt behov tills den
lämpliga inställningen har uppnåtts. Dra åt låsmuttern
på nytt.
Kontrollera att termostaten fungerar korrekt.
25
U107233
VARNING - SERVICE FÅR UTFÖRAS ENDAST AV EN AUKTORISERAD PERSON
Koppla från elektriciteten innan servicen görs. Kontrollera att apparaten är säker när du är klar.
14. Att byta ugnsluckans packning
Öppna ugnsluckan. Packningen hålls på plats med små
hakar på dess baksida. Dra bort packningen diagonalt
från hörnet från luckans mitt tills haken har lossat. Gå
vidare till nästa hake och lösgör den på samma sätt
och så vidare. Använd kraft om hakarna är styva då den
gamla packningen skall slängas.
Håll i fläktbladet och avlägsna centermuttern
(vänstergängad), de 2 mäsingsbrickorna, fläktbladet och
fjäderringen. Skruva loss muttrarna och brickorna som
fäster fläkten (3 st vardera) och lyft ut fläkten från spisens
baksida. Sätt in den nya fläkten och återställ i omvänd
ordning. Kontrollera ugnens funktion.
Placera packningsskarven på botten när du sätter in den
nya packningen. Haka fast den nya packningen i ett av
luckans hörnhål och fortsätt runt luckan genom att i tur
och ordning knäppa fast varje hake.
17. Att avlägsna ett ugnsfläktelement
Koppla från strömmen.
Dra enheten framåt för att komma åt skyddslådorna
på baksidan av apparaten. Avlägsna skruvarna som
håller skyddet på plats och lyft bort detta. Lösgör
kabelanslutningarna och notera deras lägen. Avlägsna
den inre baksidan såsom beskrivits i avsnitt 22. Avlägsna
fästanordningarna som håller elementet i ugnen på plats
och lyft försiktigt ut elementet. Sätt in det nya elementet
och återställ delarna i omvänd ordning. Kontrollera att
ugnen fungerar korrekt.
15. Att avlägsna ugnens inre baksida
Öppna ugnsluckan. Avlägsna ugnstillbehören. För V ugn
skruva loss termostatglasets 2 fastsättningsskruvar.
18. Att avlägsna V ugns botten- och
överdelselement
Koppla från strömmen.
Bottenelement
Dra spisen framåt för att komma åt skyddslådorna på
baksidan av enheten. Avlägsna fästanordningarna som
håller skyddet på plats och lyft bort det.
Avlägsna fästanordningarna som fäster den inre
bakdelen på ugnens baksida.
Lyft bort den löstagbara panelen. Sätt åter ihop i
omvänd ordning. Försäkra dig om att fasthållningsa
nordningarna är helt åtdragna. För V ugn, skruva loss
termostatglasets 2 fästskruvar. Avlägsna skruvarna
som fäster den inre bakdelen vid ugnens baksida. Lyft
bort den löstagbara panelen. Sätt åter ihop i omvänd
ordning. Försäkra dig om att fasthållningsanordningarna
är helt åtdragna.
Avlägsna de 2 skruvarna "A" and och låt plattan falla ner.
Ta bort de 2 skruvarna "B", sänk ner den övre plåten och
avlägsna den genom springan på spisens baksida.
16. Att avlägsna en ugnsfläkt
Koppla från strömmen.
Dra spisen framåt för att komma åt baksidan Avlägsna
skruvarna som fäster ellocket på den bakre plåten
och avlägsna locket. Kopla från de 3 kabelfästena som
är kopplade till fläkten, och märk ut deras position.
Avlägsna ugnens inre baksida (se 15).
Lösgör kabelanslutningarna och notera deras lägen.
Avlägsna elementfästanordningarna och ta ut
elementet. Sätt tillbaka elementet och återställ delarna i
omvänd ordning.
Övre element
Öppna V ugnslucka och avlägsna fästanordningarna
som fäster värmeskyddsplåten. Avlägsna den övre
U107233
26
VARNING - SERVICE FÅR UTFÖRAS ENDAST AV EN AUKTORISERAD PERSON
Koppla från elektriciteten innan servicen görs. Kontrollera att apparaten är säker när du är klar.
elementkonsolens fästanordningar och ta ut elementet.
Sätt tillbaka elementet och återställ delarna i omvänd
ordning. Kontrollera att ugnen fungerar tillfredsställande.
Tekniska data
INSTALLATÖR: Ge dessa instruktioner åt användaren.
DATASKYLTENS LÄGE: DATASKYLTENS LÄGE: Nedantill stödstolpe höger kokplatta (avlägsna förvaringslådan).
Leveransland: SE
Mått
Total höjd
Total bredd
Totalt djup
Utrymme för fastsättning
Minimiutrymme ovanför kokplattan
minimum 900 mm
maximum 925 mm
1100 mm Se avsnittet "Placering av spisen".
648 mm
Se avsnittet "Placering av spisen".
650 mm
Dimensionering
Total belastning vid 230 V 50 Hz 13,6 kW (ungefärlig totalbelastning, inkl.ugnsbelysning, ugnsfläkt osv.)
Hällen
Ugnar
Fläktelement
Övre element
Brynelement
Bottenelement
Den vänstra
multifunktionsugnen
2,5 kW
1,2 kW
1,15 kW
1,0 kW
Ugnar
Energieffektivitetsklass:
på en skala från A (mer effektiv) till G (mindre
effektiv)
Energikonsumtion baserad på
standardbelastning
Användbar volym (liter)
Storlek
Gräddningstid med standardbelastning
Gräddningsområde
Den högra
varmluftsugnen
2,5 kW
Multifunktion Forcerad
luftkonvektion
B
A
0,90 kWh
0,85 kWh
62
67
Mellan
Stor
41 minuter
38 minuter
1400 cm
1400 cm2
2
27
U107233
Buďte opatrní
Upozornenie
Prístupné časti sa pri používaní stávajú horúcimi. Aby ste zabránili vzniku
popálenín a obarenín, udržiavajte deti mimo dosah.
Nedávajte ani nenechávajte ťažké veci na ohrievacej platni. Hoci je keramický
povrch pevný, nárazy alebo ostré padajúce predmety môžu spôsobiť jeho
prasknutie. Hneď ako spozorujete, že prasklina na povrchu sa stáva viditeľnou,
odpojte spotrebič okamžite od prívodu elektriny a zabezpečte jeho opravu.
Dávajte pozor, aby žiadna voda neprenikla dovnútra spotrebiča.
Dávajte pozor na malé deti, pretože spotrebič je počas a po použití stále teplý. Ak
majú mladší členovia rodiny prístup do kuchyne, dôrazne odporúčame, aby boli
vždy pod dozorom.
Odporúčame, ak ste ešte nepoužívali elektrokeramický sporák, aby ste si prečítali
‘Všeobecné bezpečnostné pokyny’ , kde opisujeme niektoré základné pravidlá, ako
bezpečne používať váš sporák.
Elektrina zapnutá
Uistite sa, že prívod elektriny je zapnutý.
Zvláštne pachy
Ak používate sporák prvýkrát, môže vypúšťať jemný zápach. Toto by malo prestať
po krátkom používaní.
Na rozptýlenie výrobných zápachov pred prvým použitím, zapnite rúry
na 240°C počas jednej hodiny. Uistite sa, že miestnosť je dobre vetraná
vonkajším vzduchom, napr. otvorenými oknami.
28
Obsah
Varný panel
Strana 30
Rúry
Strana 32
Hodiny
Strana 33
Pečenie pomocou časovača
Strana 34
Multifunkčná rúra
Strana 35
Praktický gril
Strana 36
Používanie praktického grilu
Strana 36
Rošty rúry
Strana 37
Osvetlenie rúry
Strana 38
Úložný priestor
Strana 38
Čistenie sporáka
Strana 39
Tabuľka čistenia
Strana 40
Odstraňovanie porúch
Strana 41
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Strana 43
Inštalácia
Strana 45
Servisovanie
Strana 49
Technické údaje
Strana 53
Schéma zapojenia
Strana 54
29
Varný panel
akékoľvek rozliatie prihorí na platni. Použitie pokrievky
pomôže urýchliť uvarenie obsahu.
Keď varíte na keramickom paneli, je veľmi dôležité,
aby ste používali správny druh nádob...
1
Používajte iba nádoby vhodné pre keramické varné panely.
Odporúčame nádoby z antikorovej a smaltovanej
ocele, pretože dná hrncov a panvíc z medi a hliníka
zanechávajú na paneli stopy, ktoré sa ťažko odstraňujú.
5
Hrnce vždy na paneli nadvihnite. Posúvaním hrncov
môžete spôsobiť škvrny a škrabance. Predtým, ako beriete
hrnce z platne, otočte ovládače do vypnutej polohy .
Sklo-keramické kuchynské nádoby nie sú vhodné kvôli
nízkej tepelnej vodivosti.
6
2
Hrnce a panvice by mali mať hrubé, hladké, ploché dná.
Týmto sa zabezpečí najväčší prenos tepla z panela na
nádobu, čo prispieva k rýchlemu a energeticky úspornému
vareniu.
Nikdy nepoužívajte Wok hrnce so zaguľatenými dnami, ani
keď sú s podstavcom.
Každá varná plocha má svoj svetelný indikátor. Indikátor
sa rozsvieti, keď sa ovládač zapne a zostáva svietiť počas
ochladzovania povrchu. Vždy keď sa idete dotknúť povrchu,
dávajte pozor, pretože i po vypnutí môže byť povrch
horúcejší, ako si myslíte.
7
Nákresy hore ukazujú údaje o varných plochách.
3
Najvhodnejšie sú nádoby, ktoré majú v studenom stave
dná veľmi jemne vypuklé dovnútra. Ak priložíte pravítko
krížom cez dno, uvidíte malú medzierku v strede. Keď sa
zohrievajú, kov sa rozťahuje a dno sa na varnom povrchu
vyrovnáva.
Uistite sa, že dno nádoby je čisté a suché, aby sa predišlo
pripaľovaniu zvyškov na varný panel. Pomôžete tým
tiež predísť škrabancom a usadeninám (ako napr. vodný
kameň).
8
Napravo od ohrievacej platne je dvojúčelová plocha.
Vnútorný kruh označuje 1.2 kW varnú plochu, vonkajšia
čiara označuje oblasť ohrievača. Otočte ovládač do prvej
polohy (ohrievač), aby sa celá plocha vyhriala na nízku
teplotu. Použite ohrievač na udržiavanie jedla v teplom
stave, pokým sa do jedla pridávajú posledné príchute. Pre
najlepší výsledok, predhrejte zakrytú servírovaciu nádobu
na 10 minút pred naložením jedla do nej.
Pre najlepší výsledok, predhrejte zakrytú servírovaciu nádobu
na 10 minút pred naložením jedla do nej.
4
Používajte vždy nádoby s rovnakou veľkosťou (alebo o
niečo väčšie), ako je plocha označená na povrchu varného
panela. Používaním menších nádob sa plytvá teplom a
U107233
Používajte iba žiaruvzdorné nádoby.
Otočte ovládač ďalej, aby ste plochu vnútri kruhu využili
ako bežnú varnú.
30
varného panela. Je to úplne poriadku, najmä keď varíte
pri vysokých teplotách. Ak sa to však stáva často s
určitou nádobou, nemusí byť táto vhodná – možno
príliš malá alebo nerovná pre keramický panel.
9
Hoci je keramický povrch pevný, ťažké alebo ostré padajúce
predmety (napr. soľnička) môžu spôsobiť jeho prasknutie.
Ak nájdete na povrchu prasklinu, okamžite odpojte
spotrebič od napájania a zabezpečte jeho opravu.
Dávajte pozor, aby žiadna voda neprenikla dovnútra
spotrebiča.
Rozsypaný cukor trvalo poškodí varný panel, a preto sa
musí okamžite a opatrne očistiť. Nikdy nenechávajte
rozsypaný cukor vychladnúť predtým, ako sa ho
pokúsite odstrániť.
Ak sa cukor alebo jedlo s vysokým obsahom cukru,
hliníková fólia alebo plastové veci náhodne rozpustia
na povrchu panela, okamžite ich odstráňte z horúcej
oblasti pomocou škrabky, aby ste sa vyhli možnému
poškodeniu povrchu. Pozrite ‘Čistenie sporáka’.
Nikdy nekrájajte priamo na na povrchu panela.
Nepripravujte jedlo priamo na povrchu panela, tzn.
bez hrnca alebo kuchynského riadu.
10
Plochy, ktoré sú označené dvomi sústrednými kružnicami,
majú vnútorné a vonkajšie vyhrievacie teleso. Otočte
ovládač v smere hodinových ručičiek, aby ste vyhrievali
celú plochu pre väčšie hrnce - otočte ho opačným smerom,
ak chcete vyhrievať iba vnútornú časť pre menšie hrnce.
Nepoužívajte varný panel ako pracovnú dosku.
Neťahajte kuchynský riad cez povrch varného panela.
Nepoložte nič medzi dno nádoby a povrch varného
panela (t.j. azbestové podložky, hliníkovú fóliu, stojan
na Wok).
Nenechávajte kuchynský riad, potraviny alebo horľavé
látky na varnom paneli, ak ho nepoužívate. (napr.
utierky, panvice na vyprážanie s olejom)
Nepoložte plastovú alebo hliníkovú fóliu, alebo
plastové nádobky na varný panel.
Nenechávajte zóny varného panela zapnuté, pokým
sa nepoužívajú na varenie.
Nepoložte veľké kotlíkové hrnce alebo nádoby na
prípravu rýb cez dve ohrevné zóny.
Nepoložte kuchynský riad na ohrevnú zónu tak, aby ju
čiastočne zakrýval. Vždy položte riad do stredu.
Nikdy nenechajte nikoho, aby liezol alebo stál na
varnom paneli.
11
Nikdy nepripravujte jedlo priamo na povrchu.
Druh použitej nádoby a množstvo jedla ovplyvňuje
požadované nastavenie. Pri väčších množstvách jedla
sa vyžadujú silnejšie nastavenia.
Je prirodzené, že povrch sa po použití musí umyť, aby
sa predchádzalo jeho zašpineniu alebo poškriabaniu.
Pri varení na paneli môžete vidieť, že varná plocha,
ktorú používate, svieti a zhasína. Zapríčiňuje to
bezpečnostné zariadenie, ktoré obmedzuje teplotu
31
U107233
Rúry
Spotrebič sa počas používania stáva horúcim. Treba byť opatrný a vyhnúť sa dotyku horúcich častí vnútri
rúry.
Na rozptýlenie výrobných zápachov pred prvým použitím, zapnite rúry na 240°C počas jednej hodiny. Na
odstránenie zápachu sa uistite, že miestnosť je dobre vetraná vonkajším vzduchom, napríklad otvorenými
oknami.
Hodiny musia byť nastavené na denný čas predtým, ako multifunkčná rúra začne pracovať. Pozrite si časť ‘Hodiny’
pre pokyny na nastavenie denného času.
Ľavostranná rúra
Pravostranná rúra
Ľavostranná rúra je multifunkčná rúra. Rovnako ako
ventilátor rúry a teleso ventilátora, rúra je vybavená
dvomi extra výhrevnými telesami, jedno viditeľné
navrchu rúry a druhé pod dnom rúry. Buďte opatrní
a vyhnite sa dotyku horného telesa a deflektora
telesa, keď vkladáte alebo vyberáte veci z rúry. Viac
podrobností o tejto rúre si pozrite v časti ‘Multifunkčná
rúra’.
Ventilátor v pravej rúre nepretržite cirkuluje horúci
vzduch, čo znamená ešte rýchlejšie pečenie.
Multifunkčná rúra má dva ovládače, volič funkcie a
ovládač nastavenia teploty.
Ovládač ventilátora pravej rúry je na pravom konci
ovládacieho panela.
Odporúčané teploty pečenia pre teplovzdušnú rúru sú
všeobecne nižšie ako pre rúru bez ventilátora.
Otočte volič funkcie na funkciu pečenia. Toto je
nastavenie ventilátora rúry.
Otočte ovládač teploty na teplotu, ktorú potrebujete.
Otočte ovládač teploty na teplotu, ktorú potrebujete.
Kontrolka rúry bude svietiť, až pokým rúra nedosiahne
zvolenú teplotu. Potom bude striedavo svietiť a zhasínať
počas pečenia.
Kontrolka rúry bude svietiť, až pokým rúra nedosiahne
zvolenú teplotu. Potom bude striedavo svietiť a
zhasínať počas pečenia.
U107233
32
Hodiny
Automatické zapnutie a vypnutie rúry
Pred nastavením hodín musíte mať v mysli jasné dve
čísla.
Časovač môžete použiť na vypnutie a zapnutie
ľavostrannej multifunkčnej rúry. Hodiny musia byť
nastavené na denný čas predtým, ako ľavostranná
multifunkčná rúra začne pracovať.
‘Perióda pečenia’, čo je časová perióda, počas ktorej
chcete, aby rúra piekla.
‘Čas ukončenia’, čo je denný čas, kedy chcete, aby rúra
prestala piecť.
Nastavenie denného času
Čas zapnutia nemôžete nastaviť priamo - toto je
nastavené automaticky periódou pečenia a časom
ukončenia.
Stlačte a podržte, ako je znázornené hore. V rovnakom
čase stlačte (-) alebo (+), pokým sa ukáže správny čas.
Nezabudnite’, že režim je 24 hodinový. Ak sa pomýlite,
alebo stlačíte zlé tlačidlo, vypnite napájanie na minútu
alebo dve, a začnite znovu.
Načasovať niečo na pečenie
(minútový pripomínač)
Stlačte a podržte Cook
Time (
) tlačidlo. V
rovnakom čase stlačte
(-) alebo (+), pokým
sa ukáže požadovaná
‘perióda pečenia’.
Stlačte a podržte Stop
Time (
) tlačidlo.
V rovnakom čase stlačte
(-) alebo (+), pokým sa
ukáže požadovaný‘ čas
ukončenia’.
Stlačte a podržte
minútový pripomínač
( ).
AUTO sa ukáže na
displeji.
Nastavte rúru na požadovanú teplotu. Keď sa skončí
vaše pečenie, ozve sa pípanie. OTOČTE OVLÁDAČ
RÚRY NAJSKÔR NA 0 (vypnuté), potom stlačte
jedenkrát na zastavenie pípania, stlačte znova pre
návrat k manuálnemu pečeniu.
V rovnakom čase stlačte
(-) alebo (+), pokým
sa ukáže čas, počas
ktorého chcete piecť.
Zostávajúci čas môžete skontrolovať stlačením
pípanie zrušiť stlačením
Ak ste mimo, neobávajte sa začatia pípania, toto po
chvíli prestane. Keď sa vrátite, OTOČTE OVLÁDAČ
RÚRY NAJSKÔR NA 0 (vypnuté), potom stlačte
dvakrát pre návrat k manuálnemu pečeniu.
a
Ukáže sa AUTO, chcete znovu nastaviť
na manuálne pečenie.
Automatické ukončenie
Použite, ak ste rúru zapli manuálne.
Keď rušíte automatické nastavenie, akýkoľvek už
nastavený čas pečenia musí byť vrátený na 0.00
pred návratom k manuálnemu pečeniu stlačením
tlačidla.
Stlačte a podržte Stop
Time (
) tlačidlo.
Špeciálne funkcie hodín
Zámok
Keď je zámok aktivovaný, hodiny sa môžu bežne
V rovnakom čase stlačte (-) alebo (+), pokým sa ukáže
obsluhovať, ale rúra je uzamknutá a nezapne sa. To
požadovaný ‘Čas ukončenia’. AUTO sa ukáže na displeji.
znamená, že vaše deti môžu vybrať program pečenia,
Keď sa skončí vaše pečenie, ozve sa pípanie. OTOČTE
ale program nebude aktivovaný a rúra nebude
spustená.
OVLÁDAČ RÚRY NAJSKÔR NA 0, potom stlačte
jedenkrát na zastavenie pípania, stlačte znova pre
návrat k manuálnemu pečeniu.
33
U107233
Aktivovanie zámku
Uistite sa, že hodiny sú v manuálnom režime a zrušte
akýkoľvek aktívny program.
Pečenie pomocou časovača
Časovač môže ovládať iba multifunkčnú rúru.
Môžete nastaviť zapnutie rúry na hocijaký čas počas
nasledujúcej 24 hodinovej periódy.
Podržte Minútový
pripomínač ( ) a Čas
pečenia (
) tlačidlá
na asi 8 sekúnd.
Ak chcete piecť viac ako jedno jedlo, vyberte jedlá
ktoré vyžadujú približne rovnaký čas. Avšak jedlá
môžu byť mierne ‘spomalené’ použitím malých
nádob a ich prikrytím hliníkovou fóliou, alebo
mierne ‘urýchlené’ pečením menších množstiev
alebo umiestnením do väčších nádob.
‘On’ (zapn.) sa objaví na
displeji.
Stlačte ‘+’ tlačidlo
jedenkrát.
Treba sa vyhnúť rýchlokaziacim jedlám, ako je
bravčovina alebo ryba, ak je plánovaná dlhá perióda
oneskorenia, hlavne v horúcej vode.
Symbol zámku ( ) a
‘Of' (vypn.) sa objavia
na displeji. Uvoľnite
tlačidlá.
Nedávajte teplé jedlo do rúry.
Nepoužívajte už teplú rúru.
Nepoužívajte, ak je susedná rúra teplá.
Teraz sú zamknuté
funkcie ovládania rúry.
Vyhýbajte sa použitiu vína alebo piva pri perióde
oneskorenia, pretože môže prísť ku kvaseniu.
Po pár sekundách sa
displej prepne a ukáže
denný čas a symbol
zámku ( ).
Smotana sa má pridať do jedla tesne pred
servírovaním, aby sa predišlo zrazeniu.
Čerstvá zelenina, ktorá môže zmeniť farbu počas
periódy oneskorenia, má byť obalená v roztopenom
tuku alebo ponorená v roztoku vody a citrónovej
šťavy.
Vypnutie zámku
Podržte Minútový
pripomínač ( ) a Čas
pečenia (
) tlačidlá
na asi 8 sekúnd.
Veľa zmrazených jedál je ideálnych na oneskorené
pečenie a môžu sa dať do rúry, pokým sú ešte
zmrazené.
‘Of’ (vypn.) sa objaví na
displeji.
Ovocné koláče, pudingové torty alebo podobné
vlhké zmesi na vrchu neupečeného pečiva sú vhodné
iba pri krátkej perióde oneskorenia. Jedlá, ktoré
obsahujú zvyšky uvareného mäsa alebo hydiny, sa
nemajú piecť automaticky pri perióde oneskorenia.
Stlačte ‘+’ tlačidlo
jedenkrát. Symbol
zámku ( ) sa stratí a
‘On’ (zapn.) sa ukáže
na displeji. Uvoľnite
tlačidlá.
Po pár sekundách sa displej prepne a ukáže denný
čas.
Ovládacie funkcie rúry a hodín sa dajú teraz normálne
používať.
Celý kus hydiny musí byť pred vložením do rúry
úplne rozmrazený.
Skontrolujte pred servírovaním, či mäso a hydina
sú celkom upečené.
Obidve rúry
Rošty musia byť vždy pevne zatlačené k zadnej časti
rúry.
Pekáče, mäsové konzervy atď., majú byť
umiestnené rovnomerne v strede na drôtených
roštoch rúry. Všetky pekáče a nádoby udržiavajte
mimo bokov rúry, aby sa jedlo nepripieklo.
U107233
34
Funkcie multifunkčnej rúry
Kvôli pripečeniu je maximálna odporúčaná veľkosť
pekáča 330 mm x 290 mm.
Pečenie jedla s vysokým obsahom vody môže
spôsobiť ‘popálenie parou’, ak sa otvoria dvere rúry.
Ak otvárate dvere rúry, postavte sa dostatočne
ďalej a umožnite, aby sa akákoľvek para rozptýlila.
Rozmrazovanie
Táto funkcia ovláda ventilátor, ktorý cirkuluje
iba chladný vzduch. Nepoužíva sa žiadne teplo. Toto
umožňuje rozmraziť malé kusy ako zákusky, krémové
koláče a kúsky mäsa, ryby a múčnikov.
Rozmrazovanie týmto spôsobom urýchli proces a
chráni jedlo od múch. Kúsky mäsa, ryby a múčnikov
sa majú umiestniť na stojan nad pekáčom, ktorý
zachytáva kvapky. Určite po rozmrazovaní umyte
stojan a pekáč.
Rozmrazovanie so zatvorenými dverami rúry.
Týmto spôsobom sa nemajú rozmrazovať veľké kusy,
ako napr. celé kurčatá a roštenka. Odporúčame takéto
rozmrazenie spraviť v chladničke.
Rozmrazovanie sa nemá robiť v teplej rúre, alebo ak je
susedná rúra ešte zapnutá, alebo je ešte teplá.
Ak je rúra zapnutá, nenechávajte dvere otvorené
dlhšie, ako je nevyhnutné, pretože sa ovládače môžu
príliš zohriať.
•
•
•
•
•
Zabezpečte, aby mliečne výrobky, mäso a múčniky
Vždy nechajte ‘šírku prsta’ medzi nádobami
na rovnakom rošte. To umožňuje teplu voľne
cirkulovať okolo nich.
Cook & Clean podložky pre rúry (pozrite Čistenie
sporáka) pracujú lepšie, ak sa neošpliechajú
mastnotou. Mäso pri pečení zakryte.
Ak pridávate zeleninu do masti okolo pečeného
jedla, úplne ju vysušte, alebo potrite olejom, aby sa
znížil rozstrek mastnoty.
Ak chcete pripiecť spodok múčnika, predhrejte
pekáč na 15 minút predtým, ako dávate múčnik do
stredu pekáča.
Ak sa jedlo môže rozvariť alebo vyliať počas
pečenia z nádob, položte ich na pekáč.
Multifunkčná rúra
boli pred pečením celkom rozmrazené.
Teplovzdušná rúra
Táto funkcia ovláda ventilátor a okolité
vyhrievacie teleso. Rovnomerné teplo je vyvíjané
v celej rúre a umožňuje vám rýchlo upiecť veľké
množstvá.
Teplovzdušné pečenie je zvlášť vhodné na pečenie na
niekoľkých roštoch naraz a je dobrou ‘všade dokola’
funkciou. V porovnaní s predchádzajúcim pečením
podľa receptov v bežnej rúre, môže byť potrebné
znížiť teplotu približne o 10°C.
Ak si prajete predhriať rúru, pred vložením jedla
počkajte, pokým kontrolka zhasne.
Teplovzdušné grilovanie
Ľavostranná rúra na vašom sporáku je multifunkčná
rúra. Má veľa rôznych použití. Odporúčame, aby
ste boli pozorní pri pečení, pokým sa oboznámite s
každou funkciou. Zapamätajte si - nie všetky funkcie
sú vhodné pre všetky druhy jedla.
Zapamätajte si prosím, že všetky sporáky sa odlišujú teploty vo vašich nových sporákoch sa môžu líšiť od
vašich predchádzajúcich sporákov.
35
Táto funkcia ovláda ventilátor, pokým je
vrchné teleso zapnuté. Vyvíja rovnomernejšie, menej
prudké teplo ako bežný gril. Dodávaná panvica
môže byť použitá buď na rošte rúry, alebo na stojane
praktického grilu (pozrite časť 'Praktický gril' v
návode). Panvica je navrhnutá tak, aby umožnila
vzduchu cirkulovať. Hrubé kusy mäsa alebo ryby
sú ideálne na grilovanie týmto spôsobom, keďže
cirkulujúci vzduch znižuje prudkosť tepla z grilu.
Dvere rúry majú byť počas doby grilovania zatvorené,
a tak šetriť energiu. Prídete tiež na to, že jedlo musíte
pozorovať a otáčať menej ako pri normálnom
grilovaní. Funkcia predhrevu pred pečením.
U107233
Rúra s podporou ventilátora
Táto funkcia ovláda ventilátor, ktorý cirkuluje
vzduch vyhrievaný telesami na vrchu a spodku rúry.
Kombinácia teplovzdušného a bežného pečenia
(vrchný a spodný ohrev) robí túto funkciu ideálnu
na pečenie jedla, ktoré potrebuje úplné prepečenie,
ako napr. veľké kusy mäsa. Pri tejto funkcii je taktiež
možné piecť naraz na dvoch roštoch, hoci počas doby
pečenia bude potrebné vymeniť ich polohu, pretože
teplo zhora je väčšie ako teplo zdola.
Toto je rýchly a najintenzívnejší druh pečenia; dávajte
pozor na pečené jedlo, pokým si zvyknete na túto
funkciu.
Praktický gril (Handygrill)
Maximálna hmotnosť, ktorú vydrží praktický gril,
je 5.5 kg. (12lb). Mal by sa používať iba s dodaným
plechom, ktorý je navrhnutý presne pre stojan.
Akákoľvek iná nádoba by mohla byť nestabilná.
Praktický gril pasuje na dvere rúry. Pečené jedlo sa
ľahko obsluhuje, pretože je dostupné pri otvorených
dverách. Môže sa pripevniť v rozličnej výške. V
závislosti na výške, v ktorej je upevnený, môže byť
potrebné vybrať rošty z rúry, alebo ich vhodne
premiestniť.
Používanie praktického grilu
Konvenčná rúra
(vrchný a spodný ohrev)
Táto funkcia kombinuje ohrev z vrchného a spodného
telesa. Je zvlášť vhodná na opekanie a pečenie
zákuskov, koláčov a keksíkov. Jedlo na vrchnom rošte
sa upečie a zapečie rýchlejšie ako na spodnom rošte,
pretože teplo navrchu rúry je väčšie ako zospodu, tak
ako pri funkcii ‘Rúra s podporou ventilátora’. Podobné
kusy bude potrebné pri pečení poprehadzovať
dokola, aby boli rovnomerne upečené. To znamená,
že jedlá, ktoré vyžadujú rozličné teploty, sa môžu
piecť spolu, využívaním chladnejšej zóny v dolnej
polovici rúry a teplejšieho priestoru navrchu.
Teplovzdušné grilovanie
Teplovzdušné grilovanie sa robí so zatvorenými
dverami rúry.
Konštrukcia na vnútornej strane dverí multifunkčnej
rúry (ľavostranná rúra) vám umožňuje umiestniť
praktický gril na hociktorú zo štyroch rozličných
úrovní.
Zapekacie teleso
Táto funkcia používa iba vrchné teleso rúry. Toto
je užitočná funkcia na zapekanie alebo dokončievanie
cestovinových jedál, zeleniny v omáčkach, zemiakov
s mäsom a lazaní, jedál na zapečenie, ktoré sú už
horúce pred zapnutím horného telesa.
Používanie praktického grilu na teplovzdušné
grilovanie vám dáva možnosť obsluhovať jedlo bez
nutnosti vyberania grilovacej nádoby z rúry.
Je dôležité nezabudnúť vyčistiť grilovaciu nádobu po
každom grilovaní, pretože hromadenie mastnoty by
bolo nebezpečné a nehygienické.
Spodný ohrev
Táto funkcia používa iba spodné teleso. Týmto
zapečie dochrumkava spodok vašej pizze alebo
quiche koláča, alebo dokončí pečenie múčnikov na
nižšom rošte. Je taktiež mierny ohrev, ktorý je dobrý
na pomalé pečenie panvíc v strede rúry alebo ohrev
tanierov.
Buďte opatrní pri otváraní a zatváraní dverí rúry,
pokým používate praktický gril.
Tabuľka grilovania
Poloha praktického grilu na držiakoch vo dverách
závisí od veľkosti jedla na grilovanie.
Zapekanie a spodný ohrev sú užitočné prídavné
funkcie vašej rúry, ktoré vám dávajú flexibilitu pri
dokonalom dokončovaní jedál. Používaním čoskoro
zistíte, ako môžete tieto funkcie kombinovať, aby ste
si rozšírili svoje schopnosti v pečení.
U107233
Pred použitím predhrejte rúru s funkciou
teplovzdušného grilovania so zatvorenými dverami
počas 5-10 minút.
Vždy sa rozhodnite v akej úrovni budete grilovať ešte
PRED predhrevom, pretože stojan praktického grilu a
nádoba sa veľmi zohrejú.
36
Rošty rúry
Druhá úroveň zhora je najvhodnejšia na normálne
grilovanie. Najvyššiu úroveň použite iba na toasty a
veľmi rýchlo upečené jedlá, ako napr. minútky.
Tieto časy sú len odporúčané
Jedlo
Teplota
Čas pečenia v minútach
Klobása
200-Max
5-10 každá strana
Slanina
200-Max
5-7 každá strana
Hamburger
200-Max
5-10 každá strana
Kotleta alebo
steak
200-Max
10-15 každá strana
Porcia kuraťa
200-Max
10-15 každá strana
Steak z lososa
200-Max
10-15
Pohľad zhora
Pohľad zdola
ochranné zahnutie
predná
časť
ochranné zahnutie roštu má byť vzadu, smerom hore
Iné použitie
Tak ako s rovnými roštami, niektoré modely sú
dodávané aj so zníženým roštom. Znížený rošt
umožňuje zväčšiť priestor medzi roštami.
Praktický gril a nádoba sa dajú tiež použiť na
restovanie.
Vyberte mriežku s nožičkami z nádoby a umiestnite
stojan do výšky stredu rúry. Použite ventilátor alebo
konvenčné nastavenie rúry a postupujte podľa
doporučených časov v tabuľke pre restovanie. Použite
iba dodávanú nádobu v stojane praktického grilu akákoľvek iná nádoba by mohla byť nestabilná.
Plochý rošt
Znížený rošt
Pripevnenie praktického grilu
Vyrovnajte konce stojana praktického grilu s párom
otvorov v montážnych držiakoch na dverách rúry.
Rošty rúry sa dajú ľahko vyberať a zasúvať späť.
Potiahnite rošt dopredu,
pokým sa jeho zadná časť
nezastaví na dorazoch po
stranách rúry.
ľavá strana
Nadvihnite predok roštu
tak, aby jeho zadná časť
prešla pod doraz a potom
ho vytiahnite smerom
dopredu.
pravá strana
Zasuňte konce do obidvoch konzol naraz.
ľavá strana
pravá strana
Rošt zasuniete späť tak, že ho vyrovnáte s drážkami
na stenách rúry a potlačíte dozadu, pokým koniec
roštu nie je na doraz. Nadvihnite predok, aby sa
koniec roštu uvoľnil na dorazoch, potom spustite jeho
predok, aby sa vyrovnal a zatlačte ho úplne dozadu.
Zaveste stojan na zvislé konzoly.
37
U107233
Para
Pri pečení jedla s vysokým obsahom vody (napr.
zemiakové hranolčeky) môžete spozorovať určitú
paru pri rošte vzadu varnej dosky. Toto je úplne v
poriadku.
Osvetlenie rúry
Kvôli bezpečnosti zatlačte koľajničky zásuvky
dozadu, aby neprekážali.
Stlačte príslušné tlačidlo na zapnutie osvetlenia rúry.
Ak sa svetlo v rúre nezapne, vypnite napájanie
predtým, ako vymeníte žiarovku. Pozrite časť
‘Odstraňovanie porúch’pre podrobnosti pri výmene
žiarovky osvetlenia rúry.
Zasunutie zásuvky
Položte zadnú časť zásuvky na bočné koľajničky,
vyrovnajte ju a zatlačte rovno dozadu. Klapky by mali
zapadnúť na miesta, kde je zásuvka prichytená na
bočných koľajničkách.
Úložný priestor
Zásuvka sa môže príliš zohrievať, preto v nej
neskladujte nič, čo sa môže roztaviť alebo chytiť
horieť.
Zásuvka sa môže úplne vybrať pri čistení atď.
Zásuvku potiahnite dopredu, aby ste ju
vybrali.
Nadvihnite konce plastových klapiek (na každej
strane), aby sa uvoľnili príchytky, ktoré držia zásuvku
v postranných koľajničkách a zároveň ju vytiahnite
dopredu a von z koľajničiek.
U107233
38
Čistenie sporáka
z varnej zóny a posuňte do studenej oblasti. Varný
panel potom vypnite (OFF) a nechajte ho pred ďalším
čistením vychladnúť. Keď sa varná plocha ochladí a
svetelné indikátory zhasnú, postupujte podľa dennej
starostlivosti opísanej vyššie.
Základné informácie
Pred celkovým čistením odpojte sporák od elektriny.
Nezabudnite zapnúť prívod elektriny pred použitím.
Čistenie prihorenín
Uistite, že ani jeden svetelný indikátor nesvieti
a varný panel je chladný. Odstráňte nadmerné
prihoreniny pomocou jednobritovej škrabky. Držte
škrabku približne v uhle 30° k povrchu a zoškriabte
prihoreninu, ako keby ste odstraňovali farbu z okna.
Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá farieb,
uhličitan sodný, žieraviny, biologické prášky,
bielidlá, čistiace prostriedky na báze chlóru,
hrubé abrazivá alebo soľ. Nemiešajte rozličné
čistiace prostriedky spolu - môžu spolu
nebezpečne zreagovať. Odporúčajú sa čistiace
materiály, ktoré sú uvedené v tabuľke na konci
tejto časti.
Pozrite si časť s názvom ‘Premiestnenie sporáka’, ak ho
chcete premiestniť pri čistení.
Všetky časti sporáka sa môžu čistiť horúcou mydlovou
vodou - ale dávajte pozor, aby žiadna zvyšná voda
nezatiekla do spotrebiča.
Čistiace prostriedky si pozrite v ‘Tabuľke čistenia’ na
konci tejto časti.
DÔLEŽITÉ: Buďte opatrní, keď používate ostrú škrabku.
Ak ste už so škrabkou odstránili, čo sa dalo, postupujte
podľa dennej starostlivosti opísanej vyššie.
Varný panel
Čistenie varného panela je veľmi jednoduché s
odporúčaným čistiacim prostriedkom.
UPOZORNENIE — Nepoužívajte abrazívne čistiace
prostriedky alebo hubky, spreje na rúry alebo
odstraňovače škvŕn na povrchu.
Denná starostlivosť
Najskôr sa uistite, že ani jeden svetelný indikátor
nesvieti a varná plocha je chladná. Naneste malé
množstvo krému na čistenie keramických varičov,
približne veľkosti mince, do stredu každej plochy,
ktorú idete čistiť. Navlhčite čistú papierovú utierku
a rozotierajte čistiaci krém na povrchu, ako keby ste
čistili okno. Na záver poutierajte varnú plochu s čistou
suchou papierovou utierkou.
Čistenie rozliateho
Pri rozliatom a vykypenom počas varenia, vypnite
varný panel a poutierajte oblasť okolo horúcej zóny
s čistou papierovou utierkou. Ak je rozliate (iné
ako cukor) v horúcej oblasti, nečistite to, pokým
varný panel úplne nevychladne a postupujte podľa
pokynov ('Čistenie pripečeného'). Ak náhodou
roztopíte niečo na varnom povrchu, alebo rozlejete
jedlo s vysokým obsahom cukru (lekvár, rajčinový
pretlak atď.), ODSTRÁŇTE rozliate OKAMŽITE
so škrabkou, pokým je varný panel ešte horúci.
DÔLEŽITÉ: Použite kuchynské rukavice, aby ste
ochránili vaše ruky pred prípadným popálením.
Zoškriabte hlavnú časť rozliateho alebo roztopeného
Odstránenie stôp po kove
Ak posúvate hrnce na varnom paneli, najmä hliníkové
alebo medené, môžu zanechať na povrchu stopy.
Tieto stopy často vyzerajú ako škrabance, ale dajú sa
jednoducho odstrániť postupom na čistenie rozliateho,
ktorý je opísaný vyššie. Ak sú stopy veľmi odolné,
použite čistiaci krém spolu so ostrou škrabkou a
postupujte technikami opísanými vyššie.
Praktický gril
Nádoba a mriežka sa majú umývať v horúcej mydlovej
vode. Po grilovaní mäsa alebo jedla, ktorým sa znečistí,
nechajte namočené pár minút v dreze. Tvrdé časti sa
môžu odstrániť z mriežky pomocou nylonovej kefky.
Ovládací panel a dvere
Vyhnite sa použitiu abrazívnych čistiacich prostriedkov
vrátane krémových, napr. Cif, na leštených
antikorových povrchoch. Na dosiahnutie najlepšieho
účinku použite tekuté saponáty, napr. Domestos Multi
Surface Cleaner.
Ovládací panel a ovládače sa majú čistiť iba s mäkkou
handrou vyžmýkanou v čistej horúcej mydlovej
vode. Poutierajte s čistou vlhkou handrou a potom
vyleštite suchou handrou. Dvere rúry sa majú čistiť
iba s mäkkou handrou vyžmýkanou v čistej horúcej
mydlovej vode.
39
U107233
Tabuľka čistenia
Varný panel
Časť
Povrch
Odporúčaný spôsob čistenia
Keramický
varný panel
Sklo s okrajmi s
povrchovo upravenými
hliníkom.
Odstráňte zo skla všetky suché pripálené zvyšky so škrabkou na keramické
varné panely, ktorá je dostupná u elektropredajcov. Očistite s výrobkami, ako
sú napr. HobBrite Homecare Products alebo Easy-Do Hobcare Ceramic, alebo
Halogen Hob Cleaner, alebo Conditioner Easy-Do Do Products Ltd (Curry’s) a
vyleštite mäkkou handričkou.
Nepoužívajte čističe určené pre keramický varný panel na okraje panelu.
Na okraje použite len horúcu mydlovú vodu a mäkkú handričku.
Vonkajšia časť sporáka
Časť
Povrch
Odporúčaný spôsob čistenia
Dvere, okolie dverí a vonkajšia
časť zásuvky.
Smalt alebo lak
Horúca mydlová voda, mäkká handrička.
Akékoľvek tvrdé škvrny jemne odstráňte s tekutým saponátom.
Napr. E handrička (Cornet), alebo Vileda mikrovláknová utierka
alebo podobné univerzálne utierky
Horúca mydlová voda, mäkká handrička.
Horúca mydlová voda, mäkká handrička. Ak je potrebné,
opatrne krémovým čističom.
Teplá mydlová voda. Nepoužívajte abrazívne čistiace
prostriedky na označení.
Teplá mydlová voda, mäkká handrička.
Horúca mydlová voda, krémový čistič / drôtenka, ak je potrebné.
Antikorová oceľ
Steny a spodná časť
Zadný ochranný panel /
Odvetrávacia mriežka
Ovládací panel
Ovládače / rukoväte
Sklo dverí rúry / sklenené veko
Lakovaný povrch
Smalt alebo
antikorová oceľ
Lak, smalt alebo
antikorová oceľ
Plast / chróm
Tvrdené sklo
Rúry
Časť
Steny, dno a strop rúry NIE COOK & CLEAN PANELY RÚRY
(pozrite nižšie)
Povrch
Smalt
Cook & Clean panely rúry (iba
niektoré modely)
Špeciálny smalt,
ktorý sa čiastočne
samočistí.
Chróm
Rošty rúry, podstavec pekáčov,
mriežka grilu, stojan praktického
grilu
Grilovacia panvica / pekáč na
mäso, nádoba praktického grilu
(iba niektoré modely)
Smalt
Odporúčaný spôsob čistenia
Akýkoľvek špeciálny čistič na rúry, ktorý je vhodný
na smalt. POZOR: KOROZÍVNE / LEPTAVÉ ČISTIACE
PROSTRIEDKY NA RÚRY - POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV
VÝROBCU. Zabráňte kontaktu s výhrevnými telesami rúry.
Tento povrch sa samočistí pri teplote 200°C a vyššej, alebo
sa panely môžu vybrať a umyť horúcou mydlovou vodou a
nylonovou kefkou. (pozrite si 'Rúry' v 'Čistení sporáka')
Čistič interiéru rúry vhodný na chróm. Mydlom nasiaknutá
hubka. Umývačka riadu.
Horúca mydlová voda. Mydlom nasiaknutá hubka (Brillo).
Umývačka riadu.
Uvedené čistiace prostriedky sú dostupné v
supermarketoch alebo u elektropredajcov.
Odporúča sa pravidelné čistenie. Rozliate
okamžite poutierajte, aby sa vám ľahšie čistilo.
Na smaltované povrchy použite čistič, ktorý je
odporúčaný na sklo - keramiku. Združenie výrobcov
sklo - keramiky má zoznam odporúčaných čistiacich
prostriedkov. Kontaktujte ich na ich stránke
www.ive.org.uk alebo telefonicky: +44 1527 893031.
Mäso pri pečení prikryte fóliou, alebo použite
vrecko na pečenie, aby ste udržiavali vašu rúru
čistú. Zeleninu pre pridaním k mäsu potrite
olejom.
40
Odstraňovanie porúch
Rúry
Rúry majú odnímateľné panely povrchovo upravené
špeciálnym smaltom, ktorý sa čiastočne samočistí.
Týmto sa úplne neodstraňuje špinenie na obložení,
ale pomôže to znížiť rozsah potrebného ručného
čistenia.
Cook & Clean panely pracujú lepšie nad 200°C.
Ak je väčšina vášho pečenia pod touto teplotou,
panely občas vyberte a poutierajte ich bezprašnou
handrou a horúcou mydlovou vodou. Panely sa
majú potom vysušiť, znovu nasadiť a rúra sa má
vyhriať na 200°C počas približne jednej hodiny.
Týmto sa zabezpečí, že Cook & Clean panely účinne
pracujú.
Nepoužívajte oceľovú vlnu (Brillo) ani akékoľvek
materiály, ktoré poškriabu povrch. Nepoužívajte
podušky na čistenie rúr.
Vytiahnutie obložení rúry
Niektoré panely obloženia sa dajú vytiahnuť na
čistenie a čistenie za nimi. Vytiahnite najskôr rošty.
Bočné panely sa dajú vytiahnuť na každej rúre.
Každá strana rúry je primontovaná so štyrmi
príchytnými skrutkami. Skrutky nemusíte vyberať, aby
ste vytiahli obloženie rúry. Nadvihnite každý bočný
panel smerom hore a tým sa vytiahnu zo skrutiek.
Potom ich potiahnite dopredu.
Na povrchu varného panela sa objavila prasklina
Odpojte sporák okamžite od prívodu elektriny a
zabezpečte jeho opravu. Nepoužívajte sporák, pokým
nie je opravený. Pozrite si lístok 'Starostlivosť o
zákazníka', aby ste vedeli, ako kontaktovať servisného
technika.
Varný panel je poškriabaný
Použili ste už správne postupy čistenia?
Hrnce a panvice s drsnými dnami alebo hrubé častice
(soľ alebo piesok) medzi hrncom a povrchom varného
panela môžu spôsobiť vznik škrabancov.
Použite odporúčané čistiace postupy. Uistite sa, že
dná sú hladké a čisté. Jemné škrabance sa nedajú
odstrániť, ale čistením sa po čase stávajú menej
viditeľné.
Kovové stopy na varnom paneli
Neposúvajte hliníkové alebo medené hrnce po
povrchu. Stopy po hliníkových alebo medených
hrncoch, ako aj zvyšky minerálov z vody alebo jedla
sa dajú odstrániť s krémovým čističom.
Z rúry uniká para
Pri pečení jedla s vysokým obsahom vody (napr.
zemiakové hranolčeky) môžete spozorovať určitú
paru pri zadnom rošte. Pri otváraní dverí rúry
dávajte pozor, pretože môže dôjsť ku krátkodobému
odfúknutiu pary, keď sa dvere otvoria. Postavte sa
dostatočne ďalej a nechajte paru rozptýliť.
Ventilátor rúry je hlučný
Zvuk ventilátora rúry sa môže pri jej zahrievaní
meniť - toto je úplne v poriadku.
Aké čistiace materiály sa odporúčajú na sporák?
Pozrite časť ‘Čistenie’, kde nájdete odporúčané čistiace
materiály. Neodporúčame prostriedok Mr. Muscle,
pretože obsahuje chemikálie, ktoré môžu poškodiť
povrch vášho sporáka.
Ak sú obloženia odstránené, vnútro rúry sa môže
čistiť.
Keď používam rúry, ovládače sa zahrievajú. Ako
môžem tomuto predísť?
Áno, toto je spôsobené teplom, ktoré stúpa z
rúry hore a zohrieva ich. Nenechávajte dvere rúry
otvorené.
Ak mám problém s inštaláciou a nemôžem zohnať na
opravu pôvodného pracovníka, ktorý sporák zapájal,
kto to zaplatí?
Vy zaplatíte. Servisné spoločnosti účtujú výjazdy,
ak napravujú prácu, ktorú vykonal váš pôvodný
pracovník. Je vo vašom záujme, aby ste našli vášho
pôvodného pracovníka.
41
U107233
Prúdom ovládané ističe zvyškových prúdov
Ak je sporák chránený zariadením citlivým na 30 mA
zvyškové prúdy (RCD), spoločné používanie sporáka
a iných domácich spotrebičov môže občas spôsobiť
rušenie vypínaním. V týchto prípadoch môže byť
potrebné chrániť okruh sporáka montážou 100 mA
zariadenia. Toto musí urobiť kvalifikovaný elektrikár.
Jedlo sa pečie príliš pomaly, príliš rýchlo, alebo sa
spáli
Časy pečenia sa môžu odlišovať od vašich
predchádzajúcich rúr. Skontrolujte, že používate
odporúčané časy a polohy roštov. Pozrite si príručku
k pečeniu. Nastavenia regulácie rúry a časy pečenia
majú slúžiť iba informačne. Individuálne chute si
môžu vyžiadať rôznu zmenu teploty, aby ste dosiahli
výsledky, aké chcete. Vyskúšajte pečenie s nastavením
vyššej teploty.
Rúra nepečie rovnomerne
Nepoužívajte pekáče alebo nádoby na pečenie väčšie
ako 330 mm x 290 mm.
Ak pečiete veľký kus, pripravte sa, že ho treba počas
pečenia otáčať.
Ľavostranná multifunkčná rúra sa nespustí pri
automatickom pečení.
Časovač je správne nastavený, ale ovládač rúry je
omylom ponechaný na OFF (vypn.)?
Je symbol zámku ( ) zobrazený na displeji? Keď
chcete získať viac informácii o vlastnostiach zámku
hodín, pozrite si v návode časť Hodiny.
Nastavili ste už funkciu pečenia?
Teplota v rúre stúpa so starnutím sporáka
Ak ste ovládačom neznižovali teplotu, alebo sa
používal iba krátky čas, potom možno potrebujete
nový termostat. Výmenu by mal urobiť servisný
pracovník.
Osvetlenie rúry nefunguje
Žiarovka sa pravdepodobne vypálila. Náhradnú
žiarovku si môžete kúpiť (nevzťahuje sa na ňu záruka)
v dobrom elektroobchode. Požiadajte o 15 W /
240 V žiarovku s Edisonovým závitom, PRE RÚRY. Musí
to byť špeciálna žiarovka, odolná teplu do 300°C.
Pozrite si lístok POMOC pre emailovú objednávku
náhradných dielov.
Ak využívate dva rošty, skontrolujte, že je ponechaný
priestor, aby mohlo teplo cirkulovať. Keď vložíte
nádobu na pečenie do rúry, uistite sa, že je
umiestnená v strede roštu.
Vypnite napájanie.
Uistite sa, že rúra je chladná. Otvorte dvere rúry a
vyberte rošty.
Skontrolujte, či tesnenie dverí nie je poškodené a
že príchytky dverí sú nastavené tak, že dvere pevne
doliehajú na tesnenie.
Odskrutkujte žiarovku otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek. Môže byť dosť pripečená.
Miska s vodou položená na rošte má mať všade
rovnakú hĺbku. (Napríklad, ak je hĺbka väčšia vzadu,
potom zadná časť sporáka sa má nadvihnúť, alebo
spustiť predok). Ak nie je sporák v rovnakej úrovni,
požiadajte vášho dodávateľa o vyrovnanie.
Ľavostranná multifunkčná rúra sa nespustí pri
manuálnom zapnutí.
Je napájanie zapnuté? Svietia hodiny?
Ak nie, potom môže byť niečo chybné s elektrickým
napájaním. Je istič napájania sporáka zapnutý
Chráňte si prsty pre prípad, že žiarovka praskne.
Odskrutkujte starú žiarovku.
Bol už nastavený denný čas?
Zaskrutkujte novú žiarovku a naspäť jej kryt. Zapnite
elektrické napájanie a skontrolujte, že žiarovka teraz
svieti.
Nastavili ste už funkciu pečenia?
Je symbol zámku ( ) zobrazený na displeji? Keď
chcete získať viac informácii o vlastnostiach zámku
hodín, pozrite si v návode časť 'Hodiny'.
U107233
42
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
Nikdy neuskladňujte nič zaujímavé pre deti v
skrinkách nad sporákom - deti, ktoré sa šplhajú na
sporák, aby sa dostali k skrinkám, sa môžu vážne
poraniť.
Sporák musí inštalovať odborný elektrikár podľa
pokynov pre inštaláciu. Sporák má byť servisovaný
kvalifikovaným servisným technikom a môžu sa
použiť iba schválené náhradné súčiastky. Požiadajte
technika, aby vám ukázal umiestnenie ovládacieho
spínača sporáka. Označte ho pre jednoduché
nájdenie. Pred čistením alebo vykonaním akejkoľvek
údržby nechajte sporák vždy vychladnúť a potom ho
odpojte od napätia, pokým nie je určené inak v tejto
príručke.
Čistite len časti uvedené v tejto príručke.
V záujme hygieny a bezpečnosti sa má sporák
udržiavať vždy čistý, pretože nánosy mastnoty a iných
zvyškov jedál môžu spôsobiť požiar.
Všetky časti sporáka sa počas používania
zohrievajú a zostávajú horúce aj po ukončení
pečenia.
Dávajte pozor pri dotýkaní sa varného panela,
hlavne označených varných oblastí. Sklenený
povrch varného panela zostane horúci aj po vypnutí
ovládačov. Aby ste znížili možnosť popálenia, buďte
si vždy istí, že ovládače sú v OFF (vypn.) pozícii a že
celá sklenená plocha je pred čistením varného panela
chladná.
Ak sa dá, používajte suché kuchynské rukavice použitie vlhkých rukavíc môže viesť k popáleniu
parou, keď sa dotknete horúcej plochy. Nikdy
neobsluhujte sporák s vlhkými rukami.
Odporúčame, aby ste sa vyhli utieraniu
akýchkoľvek oblastí na povrchu sporáka, pokým
sa neochladia a nezhasne svetelný indikátor.
Výnimkou je iba rozsypaný cukor. Pozrite si
‘Čistenie sporáka’. Ak je varný panel studený, na
čistenie použite iba odporučený krém na čistenie
varnej platne.
Aby ste sa vyhli možnému poškodeniu varného
povrchu, neaplikujte čistiaci krém na sklenený
povrch, keď je horúci. Prečítajte si a postupujte
podľa všetkých pokynov a upozornení na etiketách
čistiacich krémov. Keď ste dočistili, použite suchú
handričku alebo papierovú utierku, aby ste odstránili
zvyšky čistiaceho krému.
Vyhýbajte sa ohrevu prázdnych hrncov. Takto
môžete zničiť varný panel a hrniec.
Vždy udržiavajte horľavé závesy alebo záclony atď. v
bezpečnej vzdialenosti od vášho sporáka.
Nepoužívajte utierku alebo inú hrubšiu handru
namiesto rukavíc. Ak sú v kontakte s horúcim
povrchom, môžu sa chytiť horieť.
Nedávajte ani neuskladňujte veci na povrchu
skleneného varného panela, ak ho nepoužívate.
Vždy otočte ovládače varného panela sporáka do
vypnutej polohy predtým, ako beriete hrnce.
Nepoužívajte aerosólové spreje v blízkosti sporáka,
pokým je zapnutý.
Nenechávajte kuchynský riad na varnom paneli, ak
ho nepoužívate. Môžu sa veľmi zohriať a spôsobiť
popáleniny.
Neuskladňujte ani nepoužívajte horľavé materiály
alebo horľavé tekutiny v blízkosti tohto spotrebiča.
Nepoužívajte vodu na oheň z mastnoty. Nikdy
nedvíhajte horiacu panvicu. Vypnite ovládače.
Zahaste horiaci povrch panvice úplným zakrytím
pomocou dobre tesnej pokrievky alebo pekáčom. Ak
je možné, použite viacúčelový suchý chemický alebo
penový druh hasiaceho prístroja.
Pozorne očistite varný panel. Ak použijete vlhkú
špongiu alebo handru na utretie rozliateho na
horúcej ploche, buďte opatrní, aby ste sa vyhli
popáleniu parou. Niektoré čistiace prostriedky
vytvárajú škodlivé výpary, ak sa aplikujú na horúci
povrch.
Nikdy nenechávajte varný panel bez dohľadu pri
nastavení na silný ohrev. Kypiace hrnce môžu
spôsobiť dymenie a rozliata mastnota sa môže
chytiť horieť.
Nepoužívajte nestabilné panvice a umiestnite
rukoväte mimo okraja varnej dosky.
Bábätkám, batoľatám a malým deťom sa nesmie
nikdy dovoliť zdržiavať blízko sporáka. Nesmie sa
im nikdy dovoliť sedieť alebo stáť na žiadnej časti
spotrebiča. Poučte ich, aby sa nehrali s ovládačmi
alebo inými časťami sporáka.
43
U107233
Nikdy nenoste voľný alebo visiaci odev, keď používate
spotrebič. Buďte opatrní, keď dočahujete predmety
uložené v skrinkách nad varným panelom. Horľavé
materiály sa môžu zapáliť, ak sa dostanú do styku s
horúcim povrchom sporáka a môžu spôsobiť vážne
popáleniny.
Použitie menších hrncov odkryje časť varného
povrchu a priamy kontakt môže zapríčiniť zapálenie
odevu. Správny pomer hrncov k povrchu sporáka tiež
zvyšuje hospodárnosť.
Dávajte si veľký pozor, keď zohrievate masť a oleje,
pretože sa zapália, ak sú príliš horúce.
Nepoužívajte hliníkovú fóliu na zakrytie roštov,
obložení alebo stropu rúry.
Použite hĺbkový teplomer oleja vždy, keď je možné,
aby ste zabránili jeho prehriatiu cez bod dymenia.
Uistite sa, že vaša kuchyňa je stále dobre vetraná.
Používajte ventilátory alebo odsávače pár, ak sú
zabudované.
Nedovoľte nikomu liezť, stáť alebo sa zavesiť na
žiadnu časť sporáka.
Nikdy nenechávajte fritovací hrniec bez dozoru.
Olej vždy zohrievajte pomaly a sledujte ho, ako
sa zohrieva. Hlboké vyprážacie panvice sa majú
plniť olejom len do jednej tretiny. Naplnenie
panvice príliš veľa olejom môže spôsobiť vyliatie,
keď sa vloží jedlo. Ak používate kombináciu olejov
alebo masti pri vyprážaní, pred ohriatím ich spolu
pomiešajte, aby sa rozpustili.
Nikdy nezohrievajte neotvorené nádobky s jedlom.
Vzniknutý pretlak môže zapríčiniť, že nádoba
vybuchne a spôsobí zranenie.
Sporák je určený iba na prípravu jedál a nesmie byť
použitý na žiadny iný účel.
Rúra NESMIE byť použitá na vyhrievanie kuchyne,
nielen že sa plytvá energiou, ale ovládače sa môžu
prehriať.
Jedlá na vyprážanie by mali byť čo najviac suché.
Námraza na zmrazených alebo vlhkosť na čerstvých
jedlách môže spôsobiť bublanie horúceho oleja nad
a cez okraje panvice. Pozorne sledujte kvôli vyliatiu
oleja alebo prehriatiu jedla, keď sa vypráža pri vysokej
alebo stredne vysokej teplote. Nikdy neskúšajte
hýbať panvicou s horúcim olejom, hlavne s hlbokým
fritézami. Počkajte, pokým olej vychladne.
Keď je rúra pustená, NENECHÁVAJTE jej dvere
otvorené dlhšie než je nevyhnutné.
Určenie tohto sporáka sa nemá meniť.
Tento spotrebič je ťažký, buďte opatrní pri jeho
premiestňovaní.
Ak sporák nepoužívate, zabezpečte, aby ovládače boli
vo vypnutej polohe.
Ak sú rúry zapnuté, nepoužívajte vrch vetráka
(otvor pozdĺž zadnej časti sporáka) na ohrev
tanierov, hrncov, sušenie utierok alebo
zmäkčovanie masla.
Neposúvajte hrnce po varnom paneli, pretože tým
môžete poškriabať sklo - sklo vydrží škrabance ,
ale nie je odolné voči nim. Ostré predmety, prstene
alebo iné šperky a gombíky na odeve môžu
poškriabať povrch panela.
Ak používate elektrický spotrebič pri varnom paneli,
uistite sa, že kábel spotrebiča neprichádza do styku s
povrchom panela.
Nepoužívajte povrch ako dosku na krájanie.
Ak nájdete na povrchu panela prasklinu, okamžite
odpojte spotrebič od napájania a zabezpečte jeho
opravu.
Neskladujte ťažké predmety nad varným panelom.
Ak spadnú na varný panel, môžu spôsobiť
poškodenie.
Dávajte pozor, aby žiadna voda neprenikla dovnútra
spotrebiča.
Iba určité druhy sklených, sklo-keramických,
hrnčiarskych alebo iných smaltovaných nádob
sú vhodné na ohrev na varnom paneli; iné môžu
prasknúť kvôli náhlej zmene teploty.
Používajte vhodnú veľkosť hrncov - vyberte si také,
ktoré majú ploché a dostatočne veľké dná, aby
pokryli jednotlivé vyhrievané oblasti na sporáku.
U107233
44
INŠTALÁCIA
Keď ste skončili, skontrolujte, že spotrebič je bezpečný.
Inštalácia
Vážený technik pri inštalácii
Vyplňte prosím údaje DOLU, predtým ako začnete inštaláciu.
Ak bude mať váš zákazník problémy súvisiace s vašou inštaláciou, jednoducho nás
bude môcť kontaktovať.
Ďakujeme vám.
Meno technika pri inštalácii
Spoločnosť, pre ktorú technik pracuje
Telefónne číslo technika
45
U107233
INŠTALÁCIA
Keď ste skončili, skontrolujte, že spotrebič je bezpečný.
Umiestnenie sporáka
Kontrola častí
Nákresy dolu ukazujú minimálnu odporúčanú
vzdialenosť od sporáka k vedľajším plochám.
Sporák by nemal byť položený na podstavci.
Okolie varnej dosky by malo byť zarovno alebo vyššie
od akéhokoľvek susedného pracovného povrchu. Nad
rovinou varnej doskou sa má vynechať medzera 75 mm
medzi každou stranou sporáka a akoukoľvek susendou
vertikálnou plochou.
Pri nehorľavých povrchoch (ako sú nenatreté kovové
alebo keramické obkladačky) sa medzera môže zmenšiť
na 25 mm.
Vzdialenosť 650 mm je minimálna požadovaná medzi
vrchom varnej dosky a horizontálnym horľavým
povrchom.
Šesťhranný kľúč
Kľúč na spúšťanie
Stojan praktického grilu
Nádoba praktického grilu /
Nádoba na mäso
3 ploché rošty a 1 znížený rošt
Spodný kryt
Ak je sporák blízko rohu kuchyne, vyžaduje sa vôľa
130 mm, aby sa mohli otvárať dvere rúr. Skutočné
roztvorenie dverí je trocha menšie, ale týmto je
zabezpečená určitá ochrana rúk, keď dvere otvárate.
Pohľad zhora
*Akýkoľvek odsávač pár sa má inštalovať v súlade s
pokynmi jeho výrobcu.
Povrch nábytku a stien po stranách a vzadu spotrebiča
by mal byť odolný proti teplu, špineniu a pare. Určité
typy vinylového alebo laminátového kuchynského
nábytku sú obzvlášť náchylné na poškodenie teplom
a zmenu farby. Pri normálnom používaní sporáka
nemôžeme preberať zodpovednosť za poškodenie
žiadnych materiálov, ktoré sa odlaminujú alebo zmenia
farbu pri teplotách menších ako 65°C nad izbovou
teplotou.
Kvôli bezpečnostným dôvodom sa nesmú záclony
používať hneď za sporákom.
Odporúčame medzeru 1110 mm medzi skrinkami, aby sa
mohlo so sporákom hýbať. Nevrážajte sporák dovnútra,
musí sa vždy dať vysunúť a zasunúť pri čistení a servise.
U107233
46
Na každej strane je potrebná vôľa 130 mm, aby sa mohli
otvárať dvere rúry.
Odbalenie sporáka
Neodbaľujte nič zo sporáka, pokým nie je priamo pred
miestom, kde sa má inštalovať (iba v prípade, že sa s jeho
vonkajším obalom nedostanete cez dvere). Prestrihnite
sťahovacie pásky a zdvihnite kartónovú škatuľu zo
sporáka, sporák nechajte stáť na podložke balenia.
Odstráňte voľnú baliacu fóliu.
Premiestnenie sporáka
Sporák je veľmi ťažký. Buďte veľmi opatrní. Odporúčame,
aby so sporákom narábali dvaja ľudia. Uistite sa, že
pokrytie podlahy pevne drží, alebo ho odstráňte, aby
sa zabránilo jeho porušeniu, keď sa bude hýbať so
sporákom. Budete potrebovať nástroj na zdvíhanie.
INŠTALÁCIA
Keď ste skončili, skontrolujte, že spotrebič je bezpečný.
Zozadu nakloňte sporák dopredu a vytiahnite
zadnú polovicu polystyrénovej podložky.
SPUSTITE PREDNÉ TRANSPORTNÉ KOLIESKO pomocou
14 úplných (360°) otáčok v smere hodinových ručičiek.
Teraz SPUSTITE DVE ZADNÉ TRANSPORTNÉ KOLIESKA.
Najskôr nasaďte spúšťací kľúč na šesťhrannú
nastavovaciu maticu podľa obrázka dolu.
Spravte 10 úplných (360°) otáčok v smere hodinových
ručičiek. (Znamená to otočiť a vytiahnuť spúšťací kľúč
20 krát).
Zopakujte spredu a vytiahnite prednú polovicu
polystyrénovej podložky. Vytiahnite zásuvku do jej
krajnej polohy.
Uistite sa, že spúšťate OBIDVE ZADNÉ TRANSPORTNÉ
KOLIESKA. Na obidvoch spodných predných rohoch
sporáka sú dve nastavovacie matice, jedna pre každé
koliesko.
Vystrite zadný okraj
podložky obalu. Opatrne
zatlačte sporák dozadu na
miesto. Dávajte pozor, aby
sa nepoškodil prívodný
kábel. Zatlačte sporák tesne
k jeho konečnej polohe a
ponechajte toľko miesta,
aby ste sa zaň dostali.
Nadvihnite konce plastových klapiek (na každej
strane), aby sa uvoľnili príchytky, ktoré držia zásuvku
v postranných koľajničkách a zároveň ju vytiahnite
dopredu a von z koľajničiek. Kvôli bezpečnosti zatlačte
koľajničky zásuvky dozadu, aby neprekážali. Zásuvku
položte niekde na bezpečné miesto - nedávajte ju
naspäť, pokým nie je inštalácia dokončená.
Spustenie transportných koliesok
Nasaďte šesťhranný kľúč na stredový mechanizmus na
spustenie koliesok (C na obr. dolu).
Vyváženie
Odporúčame vám, aby ste na kontrolu roviny použili na jednom
rošte v niektorej rúre, vodováhu.
Umiestnite sporák na určené miesto a dávajte pritom pozor, aby
sa neskrížil v medzere medzi kuchynskou linkou, pretože by sa
sporák, alebo linka mohli poškodiť.
Transportné kolieska môžete použiť na nastavenie sporáka do
roviny. Na nastavenie výšky zadnej časti sporáka použite dodaný
spúšťací kľúč, ktorým otáčajte nastavovacie matice vpredu v
spodných rohoch sporáka.
Nastavte výšku predného transportného kolieska, aby sa sporák
vyrovnal. Otáčaním v smere hodinových ručičiek sporák zdvíhate,
proti smeru spúšťate.
Ak ste spokojní s výškou a rovinou, zdvihnite predok sporáka
jedným otočením nastavovacej matice predného kolieska.
Odskrutkujte predné nožičky, aby sa dotkli podlahy. Zdvihnite
A ľavé zadné koliesko, B pravé zadné koliesko, C stredné koliesko
47
U107233
INŠTALÁCIA
Keď ste skončili, skontrolujte, že spotrebič je bezpečný.
Osvetlenie rúry
predné transportné koliesko otáčaním jeho nastavovacej matice
proti smeru hodinových ručičiek, aby bol predok sporáka
podopretý na nožičkách, a nie na koliesku, aby sa zabránilo
náhodnému posunutiu.
Stlačte vypínač svetla rúry a skontrolujte, či osvetlenie funguje.
Poznámka: Žiarovka osvetlenia rúry nepodlieha záruke.
Varný panel
Nechajte nastavovací kľúč uložený v zásuvke, aby ho užívateľ
mohol použiť, ak bude chcieť sporák posunúť.
Zapínajte postupne každý varič a skontrolujte, či sa zahrieva.
Kontrola rúry
Elektrické pripojenie
Predtým, ako multifunkčná rúra začne pracovať, hodiny sa musia
nastaviť na denný čas.
Tento spotrebič musí inštalovať kvalifikovaný elektrikár v súlade
s príslušnými predpismi a aj požiadavkami dodávateľskej
spoločnosti elektriny.
Uistite sa, že vlastnosti siete (napätie, menovitý príkon, atď.)
zodpovedajú hodnotám, ktoré sú uvedené na štítku, ktorý je
pripevnený dole k pravému stĺpiku sporáka (vytiahnite zásuvku).
Sporák je nastavený na jednofázové uzemnené elektrické
pripojenie. Dôležité je inštalovať viacpólový istič okruhu s
odtrhom kontaktov minimálne 3 mm, ktorý úplne odpája
spotrebič od siete.
Stlačte a podržte, ako je znázornené hore. V rovnakom čase stlačte
- alebo +, pokým sa ukáže správny čas.
UPOZORNENIE: TENTO SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ
Nezabudnite, že režim je 24 hodinový.
Spotrebič musí byť pripojený k účinnému uzemňovaciemu
okruhu. Ak nie je elektrická sieť vybavená uzemňovacím
pripojením, potom sa musí inštalovať oddelene v súlade s
miestnymi predpismi. Uzemnenie je bezpečnostné opatrenie,
ktoré vyžaduje vyhláška, a kvalifikovaný technik ho musí vykonať
so zvláštnou opatrnosťou a tiež musí skontrolovať, že hodnoty
elektrického napájania sú správne.
Ak sa pomýlite, alebo stlačíte zlé tlačidlo, vypnite napájanie na
minútu alebo dve a začnite znovu.
Zapnite rúry. Skontrolujte, či sa ventilátor v rúre začne točiť a že sa
rúra začína zohrievať. Vypnite rúry.
Pripevnenie spodného krytu
Uvoľnite 3 skrutky pozdĺž prednej spodnej hrany sporáka. Zaveste
strednú dierku na strednú skrutku. Narovnajte a nasaďte každú
krajnú dierku na príslušnú skrutku. Dotiahnite pripevňovacie
skrutky.
Veľkosť kábla by mala vyhovovať zaťaženiu spotrebiča a
zodpovedať všetkým miestnym požiadavkám. Dajte pozor,
prosím, aby najväčší prierez káblov bol 6 mm2 pre svorkovnice so
skrutkami a 10 mm2 pre 3-vidlicový adaptér kábla.
Vloženie zásuvky
Položte zadnú časť zásuvky na bočné koľajničky, vyrovnajte ju a
zatlačte rovno dozadu. Klapky by mali zapadnúť na miesta, kde je
zásuvka prichytená na bočných koľajničkách
K napájacej svorkovnici sa dostanete po demontáži jej krycej
krabice na zadnom paneli sporáka. Pripojte napájací kábel k
správnym kontaktom podľa typu vášho elektrického pripojenia
(pozri obr.).
Starostlivosť o zákazníka
Vyplňte, prosím, vaše kontaktné údaje na začiatku tejto časti.
Prosím, informujte užívateľa, ako používať sporák a odovzdajte mu
balíček s návodom.
Ďakujeme vám.
Skontrolujte, aby boli drôty správne pripojené a skrutky
na svorkovnici pritiahnuté.
Zaistite prívodný kábel pomocou káblovej svorky.
Prúdom ovládané ističe zvyškových prúdov
Ak je sporák chránený zariadením citlivým na 30 mA zvyškové
prúdy (RCD), spoločné používanie sporáka a iných domácich
spotrebičov môže občas spôsobiť rušenie vypínaním. V týchto
prípadoch môže byť potrebné chrániť okruh sporáka montážou
100 mA zariadenia. Toto musí urobiť kvalifikovaný elektrikár.
U107233
48
UPOZORNENIE - ÚDRŽBU MÔŽE VYKONAŤ IBA OPRÁVNENÁ OSOBA
Odpojte od elektrickej siete pred vykonaním údržby. Keď ste skončili, skontrolujte, že spotrebič je bezpečný.
Servisovanie
2. Nadvihnutie keramického varného panela
Potiahnite sporák dopredu.
Odpojte od elektriny pred začatím servisu, obzvlášť
pred demontážou niektorého z nasledujúcich:
ovládacieho panelu, bočných panelov, keramického
varného panelu alebo elektrických častí a krytov.
Pred opätovným pripojením k elektrine skontrolujte, či je
spotrebič elektricky bezpečný.
Poznámka - Odkazy na ľavostrannú a pravostrannú rúru
sú vztiahnuté na pohľad spredu.
Vytiahnite zatláčacie krytky na každom okraji
ovládacieho panela a demontujte pripevňovacie skrutky,
ktoré sú pod nimi.
Obsah
1. Demontáž bočných panelov
26
2. Nadvihnutie keramického varného panela
26
3. Výmena vyhrievacích telies varného panela
26
4. Demontáž ovládacieho panela
26
5. Demontáž vypínača osvetlenia
26
6. Demontáž elektronického časovača
27
7. Výmena regulátora varného panela
27
8. Demontáž termostatu
27
9. Demontáž tepelnej poistky výhrevného telesa rúry
27
10. Demontáž dverí rúry
27
11. Výmena vonkajšieho panela na dverách rúry
27
12. Výmena zámku dverí rúry
27
13. Nastavenie dosadnutia dverí rúry
28
14. Výmena tesnenia dverí rúry
28
15. Demontáž zadnej vnútornej časti rúry
28
16. Demontáž ventilátora rúry
28
17. Demontáž vyhrievacieho telesa ventilátora
28
18. Demontáž vrchného a spodného vyhrievacieho
telesa ľavostrannej rúry
Demontujte spodné predné príchytné skrutky (jedna
na každej strane), ktoré sú umiestnené pod spodnou
hranou pri predných rohoch bočných panelov.
Nakloňte bočné panely, aby ste získali prístup ku
skrutkám varného panela (1 na každej strane), ktoré sú
navrchu predných bočných stĺpikov. Demontujte tieto
skrutky.
Pozor
Materiál keramického varného panela je oveľa
náchylnejší na poškriabanie na spodnej časti ako
navrchu.
Nadvihnite keramický panel vpredu a podoprite v tejto
polohe s nekovovou podpierkou.
Dávajte pozor,aby ste sa nedotýkali alebo
nepoškriabali spodnú časť keramiky, pretože tým
môžete oslabiť materiál a spôsobiť narušenie
vrchnej časti.
3. Výmena vyhrievacieho telesa varného panela
Nadvihnite keramický panel, pozrite si 2. Máte teraz
prístup k vyhrievacím telesám.
4. Demontáž ovládacieho panela
Odpojte od prívodu elektriny.
29
Nadvihnite predok keramického panela – pozrite si 2.
Demontujte vrchné skrutky ovládacieho panela.
1. Demontáž bočného panela
Odpojte od prívodu elektriny.
Vytiahnite všetky ovládače. Otvorte dvere rúry a
odmontujte pripevňovacie skrutky pod ovládacím
panelom. Skrutky, ktoré sú priamo po hodinami,
sú na uchytenie držiaka hodín - v tomto kroku ich
nedemontujte.
Potiahnite sporák dopredu.
Vytiahnite zatláčacie krytky na každom okraji
ovládacieho panela a demontujte pripevňovacie skrutky,
ktoré sú pod nimi.
Odmontujte 4 príchytné skrutky každého panela
(1 vpredu a 2 vzadu). Spodné predné príchytné skrutky
(jedna na každej strane) sú umiestnené pod spodnou
hranou pri predných rohoch bočných panelov.
Zdvihnite panel ovládačov, potiahnite ho smerom
dopredu a odpojte zozadu kabeláž.
Naspäť zmontujte v opačnom poradí. Pri výmene
vodičov postupujte podľa schémy zapojenia.
Skontrolujte funkciu časovača.
Naspäť zmontujte v opačnom poradí.
5. Demontáž vypínača osvetlenia
Demontujte ovládací panel (pozri 4).
Poznámka: Starý vypínač sa môže počas demontáže
zničiť.
49
U107233
UPOZORNENIE - ÚDRŽBU MÔŽE VYKONAŤ IBA OPRÁVNENÁ OSOBA
Odpojte od elektrickej siete pred vykonaním údržby. Keď ste skončili, skontrolujte, že spotrebič je bezpečný.
Vyberte starý vypínač z objímky tak, že stlačíte jeho telo
za ovládacím panelom a rýchlo ho otočíte.
Objímku vypínača potom vyberiete tak, že ohnete
dozadu jeho príchytné ušká a potiahnete smerom
dopredu. Nasaďte novú objímku do ovládacieho
panela tak, že najskôr vyrovnáte vyvýšený nos na jeho
tele s drážkou v paneli a zatlačíte ho spredu dovnútra.
Namontujte nový vypínač do objímky vyrovnaním časti
s drážkami a zatlačením na miesto. Nasaďte nové tlačidlo
zatlačením spredu.
Zmontujte ovládací panel v opačnom poradí a
skontrolujte správnu činnosť.
6. Demontáž elektronického časovača
Odpojte od prívodu elektriny.
Vytiahnite tlačidlá časovača a demontujte ovládací
panel (pozri 4). Demontujte celok časovača s rámikom
z ovládacieho panela pomocou príchytných skrutiek.
Vyberte časovač z jeho držiaka stlačením plastových
ušiek na jeho skrinke a zároveň potiahnite celok
dopredu.
doske. Nasaďte náhradnú súčiastku a zmontujte späť
v opačnom poradí. Uistite sa, že banka je pripevnená
svorkami vzadu v rúre a umiestnená v strede medzi nimi.
Skontrolujte správnu funkciu termostatu.
9
Demontáž tepelnej poistky výhrevného telesa
rúry
Odpojte od prívodu elektriny.
Potiahnite sporák dopredu, aby ste získali prístup k
zadnej časti. Odmontujte skrutky na kryte a vyberte
ho. Poistka je umiestnená na uzemňovacej platni vedľa
pripojenia vyhrievacieho telesa rúry. Odpojte vodiče
poistky. Uvoľnite príchytky, ktoré zaisťujú poistku na
uzemňovacej doske a vytiahnite ju. Nasaďte náhradnú
súčiastku a zmontujte späť v opačnom poradí.
10. Demontáž dverí rúry
Otvorte dvere rúry. Podoprite dvere a demontujte dve
skrutky, ktoré držia vrchný záves a tesnenie na prednej
časti sporáka. Vyberte dvere zo spodného závesu
jemným nadvihnutím a vysunutím smerom von.
Naspäť zmontujte v opačnom poradí.
Naspäť zmontujte v opačnom poradí. Pri výmene
vodičov postupujte podľa schémy zapojenia.
Skontrolujte funkciu časovača.
11. Výmena vonkajšieho panela na dverách rúry
Potiahnite sporák dopredu, aby ste získali prístup k
bokom.
7. Výmena regulátora varného panela
Dvere trocha pootvorte a demontujte z bokov dverí
príchytné skrutky predného panela (dve na každej
strane).
Nadvihnite keramický varný panel (pozri 2). Demontujte
ovládací panel (pozri 4). Odpojte kabeláž z regulátora.
Vymontujte 2 skrutky, ktoré prichytávajú regulátor k
panelu. Nasaďte nový regulátor a zmontujte späť v
opačnom poradí. Skontrolujte správnu činnosť.
8. Demontáž termostatu
Odpojte od prívodu elektriny.
Nadvihnite keramický varný panel (pozri 2). Demontujte
ovládací panel (pozri 4). Otvorte príslušné dvere rúry a
vyberte vnútorné vybavenie.
Pravostranná rúra
Zdvihnite opatrne vonkajší panel dverí.
Vyberte príchytky, ktoré zaisťujú kryt banky termostatu.
Uvoľnite banku termostatu zo svoriek na zadnom paneli
sporáka.
Demontujte rukoväť dverí z panela odtiahnutím
2 príchytných matíc. Nasaďte rukoväť na nový panel.
Ľavostranná rúra
Demontujte dve skrutky, ktoré držia banku termostatu
na kryte ventilátora rúry v jej zadnej časti. Potiahnite
sporák dopredu, aby ste mali prístup k jeho zadnej časti.
Demontujte obidve krycie krabice pomocou príchytných
skrutiek a dajte ich mimo. Vysuňte kapiláru termostatu
mimo rúry. Odpojte vodiče z termostatu a uvoľnite
dve príchytky, ktoré držia regulátor na príchytnej
U107233
50
Nasaďte panel na dvere. Naspäť zmontujte v opačnom
poradí.
12. Výmena zámku dverí rúry
Demontujte vonkajší panel dverí (pozrite si 13).
Demontujte skrutky 'B', ktoré držia celok zámku k
vnútornému panelu dverí. 'Nasaďte nový priťahovač a
zmontujte späť v opačnom poradí.
Skontrolujte správnu funkciu dverí.
UPOZORNENIE - ÚDRŽBU MÔŽE VYKONAŤ IBA OPRÁVNENÁ OSOBA
Odpojte od elektrickej siete pred vykonaním údržby. Keď ste skončili, skontrolujte, že spotrebič je bezpečný.
13. Nastavenie dosadnutia dverí rúry
Otvorte dvere rúry, povoľte poistnú maticu dole na
závese, zatiahnite alebo povoľte, pokým nedosiahnete
žiadané dosadnutie. Znovu zatiahnite poistné matice.
14. Výmena tesnenia dverí rúry
Demontujte príchytky, ktoré zaisťujú vnútorný panel na
zadnej časti rúry.
Otvorte dvere rúry. Tesnenie drží na mieste pomocou
malých háčikov na zadne strane. Tesnenie v rohoch
potiahnite von, smerom po uhlopriečke zo stredu dverí,
až kým sa háčik neuvoľní. Prejdite k ďalšiemu háčiku a
uvoľnite ho podobným spôsobom, pokračujte tak ďalej.
Ak háčiky pevne držia, použite viac sily, keďže staré
tesnenie sa vyhodí.
Vyberte odnímateľný panel. Zmontujte späť v opačnom
poradí. Uistite sa, že sú príchyty pevne dotiahnuté. V
ľavostrannej rúre vyskrutkujte 2 príchytné skrutky banky
termostatu. Demontujte skrutky, ktoré zaisťujú vnútorný
panel na zadnej časti rúry. Vyberte odnímateľný panel.
Zmontujte späť v opačnom poradí. Uistite sa, že príchyty
sú pevne dotiahnuté.
16. Demontáž ventilátora rúry
Odpojte od prívodu elektriny.
Potiahnite sporák dopredu, aby ste získali prístup k
zadnej časti. Demontujte skrutky, ktoré zaisťujú kryt
elektrickej časti k zadnému panelu a kryt vyberte.
Odpojte 3 káble pripojené k ventilátoru a poznačte si ich
pozície. Vyberte zadnú vnútornú časť rúry (pozri 15).
Nové tesnenie nasaďte tak, aby zvar tesnenia bol dole.
Zaveste nové tesnenie do dierky v jednom rohu dverí
a postupujte dokola dverí postupným prichytávaním
každého háčika.
15. Demontáž zadnej vnútornej časti rúry
Otvorte dvere rúry. Vyberte vybavenie rúry. V
ľavostrannej rúre vyskrutkujte 2 príchytné skrutky banky
termostatu.
Podržte lopatky ventilátora a odtiahnite stredovú maticu
(ľavý závit), 2 mosadzné podložky, vrtuľu ventilátora
a poistný krúžok. Odskrutkujte 3 príchytné matice
ventilátora, vyberte 3 podložky a vytiahnite ventilátor
zo zadnej časti sporáka. Nasaďte nový ventilátor a
zmontujte späť v opačnom poradí. Skontrolujte funkciu
rúry.
51
U107233
UPOZORNENIE - ÚDRŽBU MÔŽE VYKONAŤ IBA OPRÁVNENÁ OSOBA
Odpojte od elektrickej siete pred vykonaním údržby. Keď ste skončili, skontrolujte, že spotrebič je bezpečný.
17. Demontáž vyhrievacieho telesa ventilátora
Odpojte od prívodu elektriny.
Potiahnite sporák dopredu, aby ste získali prístup ku
krycím krabiciam na zadnej časti sporáka. Odmontujte
príchytné skrutky na kryte a vyberte ho. Uvoľnite káble
na svorke a poznačte si ich polohu. Vyberte vnútornú
zadnú časť podľa popisu v časti 22. Vyberte príchyty,
ktoré držia vyhrievacie teleso vnútri rúry a opatrne ho
vytiahnite von. Nasaďte náhradnú súčiastku a zmontujte
späť v opačnom poradí. Skontrolujte správnu funkciu
rúry.
18. Demontáž vrchného a spodného vyhrievacieho
telesa ľavostrannej rúry
Odpojte od prívodu elektriny.
Spodné vyhrievacie teleso
Potiahnite sporák dopredu, aby ste získali prístup ku
krycím krabiciam na zadnej časti sporáka. Odmontujte
príchytné skrutky na kryte a vyberte ho.
Odtiahnite 2 skrutky 'A' a nechajte plech klesnúť dolu.
Vyberte 2 skrutky B, nechajte klesnúť horný plech a
vyberte ho cez medzeru na zadnej časti sporáka.
Uvoľnite káble na svorke a poznačte si ich pozície.
Odstráňte príchyty vyhrievacieho telesa a vysuňte
ho. Nasaďte náhradnú súčiastku a zmontujte späť v
opačnom poradí.
Vrchné vyhrievacie teleso
Otvorte dvere ľavostrannej rúry a uvoľnite príchyty,
ktoré držia ochranný tepelný štít. Odstráňte príchyty
na držiaku vrchného vyhrievacieho telesa a vysuňte
ho. Nasaďte náhradnú súčiastku a zmontujte späť v
opačnom poradí. Skontrolujte správnu funkciu rúry.
U107233
52
Technické údaje
TECHNIK PRI INŠTALÁCII: Prosím, nechajte tieto pokyny užívateľovi.
UMIESTNENIE ŠTÍTKA: Vpravo dole na stĺpiku sporáka (vytiahnite zásuvku)
Krajina určenia: SK
Rozmery
Celková výška
Celková šírka
Celková hĺbka
Priestor pre zabudovanie do linky
Minimálny priestor nad varným
panelom
minimálne 900 mm
maximálne 925 mm
1100 mm, pozrite si ‘Umiestnenie sporáka’
648 mm
Pozrite si ‘Umiestnenie sporáka’
650 mm
Hodnoty
Celkový príkon Pri 230V / 50Hz 13.6 kW (približný celkový príkon vrátane osvetlenia rúr, ventilátora rúry atď.)
Varný panel
Rúry
Vyhrievacie teleso
ventilátora
Vrchné vyhrievacie
teleso
Zapekacie teleso
Spodné vyhrievacie
teleso
Ľavostranná multifunkčná
rúra
2,5 kW
Rúry
Pravostranná
teplovzdušná rúra
2,5 kW
1,2 kW
1,15 kW
1,0 kW
Multifunkčná
Energetická trieda:
na stupnici od A (úspornejšia) do G (menej
úsporná)
Spotreba energie pri bežnej záťaži
Využiteľný objem (litre)
Veľkosť
Čas pečenia pri bežnej záťaži
Plocha pečenia
53
Nútené prúdenie
vzduchu
B
A
0,90 kWh
0,85 kWh
62
67
Stredná
Veľká
41 minút
38 minút
1400 cm2
1400 cm2
U107233
54
Strömkretsdiagram/Schéma zapojenia
Anslutningarna som syns i strömkretsdiagrammet är för en-fas. Dimensionerad för 230 V 50 Hz
A Vänster slutdubbelkrets energiregulator för hällen
B Vänster bakre energiregulator för hällen
C Vänster främre energiregulator för hällen
D Höger bakre energiregulator för hällen
E Jordanslutning
F Höger främre energiregulator för hällen
G Höger främre värmare/häll-reglage
H Den vänstra ugnens termostat
I Den vänstra ugnens funktionsbrytare
J Klocka
K1 Den högra ugnens termostat
K2 Den högra ugnens brytare
L Fas-anslutning
M Värmarelement
N Nolledaranslutning
O1 Vänster ugns belysningsbrytare
O2 Höger ugnsbelysningsbrytare
P1 Vänster ugns lampa
P2 Höger ugnslampa
Q1 Bottenelement 1,0 kW
Q2 Överelement 1,2 kW
Q3 Brynelement 1,15 kW
Q4 Varmluftsugnens element 2,5 kW
R Vänster ugnsfläkt
S Höger varmluftsugnselement 2,5 kW
T Den högra ugnens fläkt
U Hällens neonindikatorer
V Instrumentbrädes neonindikatorer
w Nedkylningsfläkt
X1 Värmesäkring till vänster ugnsfläktelement
X2 Värmesäkring till vänster ugns Q1, Q2-element
X3 Värmesäkring till höger ugnsfläktelement
Färgkod
b Blå
bl Svart
br Brun
g/g Grön och gul
or Orange
r Röd
v Violett
w Vit
v/g Vit med gult märke i änden
v/s vit och svart
g Gul
Zapojenie znázornené na schéme je pre jednofázové pripojenie. Hodnoty sú pre 230V, 50Hz
A Dvojokruhový regulátor výkonu ľavej strany varného
panela
B Regulátor výkonu ľavej zadnej strany varného panela
C Regulátor výkonu ľavej prednej strany varného panela
D Regulátor výkonu pravej zadnej strany varného panela
E Uzemňovacia svorka
F Regulátor výkonu pravej prednej strany varného panela
G Regulátor pravého ohrievača / varného panela
H Termostat ľavostrannej rúry
I Vypínač funkcie ľavostrannej rúry
J Hodiny
K1 Termostat pravostrannej rúry
K2 Vypínač pravostrannej rúry
L Pól pre fázu
M Vyhrievacie teleso ohrievača
N Nulová svorka
O1 Vypínač svetla ľavostrannej rúry
O2 Vypínač svetla pravostrannej rúry
P1 Vypínač žiarovky ľavostrannej rúry
P2 Vypínač žiarovky pravostrannej rúry
Q1 Spodné vyhrievacie teleso 1,0 kW
Q2 Vrchné vyhrievacie teleso 1,2 kW
Q3 Zapekacie teleso 1,15 kW
Q4 Vyhrievacie teleso ventilátora 2,5 kW
R Ventilátor ľavostrannej rúry
S Vyhrievacie teleso ventilátora pravostrannej rúry 2,5 kW
T Ventilátor pravostrannej rúry
U Neóny indikátorov varného panela
V Neóny predných indikátorov
W Chladiaci ventilátor
X1 Tepelná poistka vyhrievacieho telesa ventilátora
ľavej rúry
X2 Tepelná poistka vyhrievacích telies Q1, Q2 ľavej rúry
X3 Tepelná poistka vyhrievacieho telesa ventilátora
pravej rúry
Kód farby
b Modrá
bl Čierna
br Hnedá
g/y Zeleno - žltá
or Oranžová
r
Červená
v Fialová
w Biela
w/y Biela so žltými koncami
w/b Biela a čierna
y Žltá
55
130307
56
Download

Manuál Toledo XT - sporaky