Stavbám škodlivé soli
a riešenie systémom DiffuPOR
®
Zdroje:
 anorganická chémia
 fyzikálna termika
 nem. Centrum pre remeslo
a starostlivosť o pamiatky
 skúsenosti z praxe
Pod pojmom stavbám škodlivé soli
sa rozumie predovšetkým:




sírany (sadra)
karbonáty
dusičnany (liadok)
chloridy
Vznik solí:
Soli sa tvoria najmä absorbovaním oxidu uhličitého (CO2) a oxidu siričitého (SO2) zo vzduchu,
ako aj vstrebávaním dusičnanov z pôdy a chloridov z posypov soľou a absorpciou z vody zo
vzlínajúcej vlhkosti, rosy, dažďa, hmly.
Viditeľným príznakom poškodenia soľou je
vykryštalizovanie solí na povrchu vykvitnutím,
povrch (najčastejšie omietka) zvetráva.
Mechanizmus pôsobenia:
Voda s rozpustenými látkami znečisťujúcimi ovzdušie ("kyslý dážď"), t. j. voda s rozpustenou
kyselinou uhličitou, kyselinou sírovou, kyselinou chlorovodíkovou a / alebo kyselinou dusičnou
je murivom absorbovaná z pôdy alebo z vonku cez povrchovú časť stavby, kapilárne vedená
dovnútra a / alebo von, reaguje tam s vápnom na soli CaCO3, CaSO4, CaCl2 a je opäť dopravená
z vnútornej časti stavby na povrch, kde sa vlhkosť vyparuje.
V odparovacej zóne sa hromadia soli a kryštalizujú = vykvitnutie.
Pri ďalšom nástupe vlhkosti sa opäť uvoľnia, rozpustenie a kryštalizácia sa opakuje
pri každej zmene vlhka na teplo, zakaždým dochádza ku kryštalickému tlaku,
RKI GmbH, A1100 Wien, Quellenstr. 203/21
[email protected], www.rki.at
Člen Akadémie pre poškodenia vlhkosťou a efektivity energie – AFE
t: +43 (0) 1/600 95 16, f: +43 (0) 1/600 95 15, m: +43 (0) 699 171 507 11
ktorý spôsobuje činnosť trieštenia stavebného prvku a postupne sa rozpadá.
Sírany:
Síran vápenatý (CaSO4, sadrovec) vzniká reakciou vody obsahujúcu kyselinu sírovú so zložkou
vápna z malty alebo z kameňa. Kyselina sírová vzniká z SO2 zo vzduchu, ktorý tvorí s vodou
kyselinu sírovú (2 SO2 + 2H2O + O2= 2 H2SO4) (je zložkou "kyslého dažďa"). Vysoko agresívna
kyselina sírová uvoľňuje vápnik z muriva, príp. z omietky, a tým sa viaže ako CaSO4
(Ca (OH)2 + H2SO4=CaSO4 +2H2O). Vo vode rozpustný sadrovec sa vymyje alebo kryštalizuje
v stavebnom komponente (omietka).
Karbonáty:
CO2 zo vzduchu sa zlučuje s vodou do H2CO3 = kyselina uhličitá (je zložkou "kyslého dažďa").
Vodou obsahujúcu kyselinu uhličitú sa uvoľňuje vápnik zo stavebného materiálu (kamene,
škárovacia malta, omietka), vzniká CaCO3 + 2H2O. Tieto karbonáty reagujú ďalej s kyselinou
uhličitou a vzniká vo vode rozpustný hydrogénuhličitan vápenatý (Ca(HCO3)2), a s vodou
obsahujúcou kyselinu uhličitú ďalej CaCO3. Ak hydrogénuhličitan vápenatý vystupuje na povrch
stavebného objektu, dochádza k vykvitnutiu. Ide o rovnaký proces, ako keď sa v prírode tvoria
kvaple.
Dusičnany:
Pôsobenie dusíkatých kyselín na existujúce zložky vápnika v malte alebo kameni sa označuje
ako rozožieranie muriva. Z rozkladajúcich sa produktov bielkovín a živočíšnych odpadových látok,
ktoré existujú v stavebných prvkoch alebo sem vniknú, sa uvoľňuje amoniak, ktorý je v spojení
s vodou zmenený baktériami na kyselinu dusičnú. V zlúčení s vápnikom (omietka, kameň, škárovacia
malta) vzniká liadok v murive, soľ, ktorá je veľmi hygroskopická a ľahko rozpustná.
Chloridy:
vyskytujú sa predovšetkým ako posypová soľ (NaCl) v oblasti základov, tu môžu pri vykryštalizovaní
viesť znovu k poškodeniam v omietke. Chloridy sa však môžu objaviť v omietke aj ako chlorid
vápenatý (CaCl2), veľmi hygroskopický prostriedok na vysušenie, reakciou HCl + H2O.
CaCl2 kryštalizuje s 6 H2O!
RKI GmbH, A1100 Wien, Quellenstr. 203/21
[email protected], www.rki.at
Člen Akadémie pre poškodenia vlhkosťou a efektivity energie – AFE
t: +43 (0) 1/600 95 16, f: +43 (0) 1/600 95 15, m: +43 (0) 699 171 507 11
V zhrnutí možno povedať, že látky poškodzujúce ovzdušie narúšajú stavebné prvky
2-krát:
1. Narušenie uvoľnením: Vápno sa uvoľní zo stavebnej časti vodou obsahujúcou kyselinu sírovú
a kyselinu uhličitú.
2. Ak tieto soli kryštalizujú v stavebnom prvku (napr. v omietke), spôsobujú narušenie rozpínaním,
pretože sírany, dusičnany a chloridy pri kryštalizácii viažu kryštalickú vodu a tým sa zväčšuje
objem, rozvíjajú činnosť trieštenia pôsobením kryštalického tlaku.
Vzhľadom k tomu, že soli sú samy o sebe veľmi hygroskopické, rozpúšťajú sa znovu veľmi
rýchlo pri absorbovaní vlhkosti.
Stavbám škodlivé soli sú prítomné vždy vo vlhkom murive. Počas doby schnutia schne aj murivo /
povrchová omietka, tým môžu soli vykryštalizovať, pritom viažu molekuly soli kryštalickú vodu,
čo vedie k rozpínaniu (činnosť trieštenia). Ak sa soli znovu rozpúšťajú vzlínajúcou vlhkosťou,
dažďom, hmlou, rosou, zrážaním, dôjde v nasledujúcom období počas vyschnutia opäť ku tvorbe
kryštálov. Touto neustálou zmenou objemu bude stavebná hmota, príp. omietka o pár rokov
zničená.
Ako vieme z 25 ročnej praxe, nedochádza pri použití DiffuPOR®
už k žiadnemu poškodeniu stavebnej látky. Vysvetľujeme si to nasledovne:
®
Ak je teda murivo chránené omietkou proti vlhkosti DiffuPOR , nemôže sa doň viac zvonku dostať
žiadna voda, ani soli, murivo bude pomaly schnúť, soli, ktoré boli vo vlhkom murive sa premiestnia
do omietky a vykryštalizujú, ale zmena z rozpustenej a kryštalickej formy sa nekoná vďaka tlmiacemu
účinku omietky a tým nenastáva ani činnosť trieštenia. Soli už viac nespôsobia žiadne škody.
V podstate bude murivo stále vlhké, ale soli tu rozpustené sú neškodné. Vďaka vysokej difúznej
schopnosti omietky sa voda dopravená zvnútra a predovšetkým kondenzovaná voda, ktorá sa tvorí
pri veľkých teplotných rozdieloch (kondenzácia) a je z väčšej časti zodpovedná za prevlhnutie stavby,
znovu veľmi rýchlo zmení na paru, takže nie je potrebné sa obávať ďalšieho navlhnutia stavebných
látok.
DiffuPOR
®
omietka môže – podľa hrúbky omietky – potláčať veľké množstvo
vody.
®
Aby sa zabránilo usadzovaniu dusičnanov a chloridov na povrchu DiffuPOR omietky
v oblasti základov, mal by byť podstavec v každom prípade natretý farbou s difúznou schopnosťou
(na minerálnej báze).
Poznámka:
Ak by soli rozpustené vo vode poškodili múry, Benátky by neexistovali už niekoľko 100 rokov!
RKI GmbH, A1100 Wien, Quellenstr. 203/21
[email protected], www.rki.at
Člen Akadémie pre poškodenia vlhkosťou a efektivity energie – AFE
t: +43 (0) 1/600 95 16, f: +43 (0) 1/600 95 15, m: +43 (0) 699 171 507 11
Download

Stavbám škodlivé soli a DiffuPor