SK
SLO
S
ŽBU
R
LL
D
Å
Ú
H
A
IE
DER
T
A
I
N
NJE
K
Ž
U
I
A
U
V
N
H
O
RŽA
RAB ING OC
AP
D
N
O
P
O
D
O
JE I
ZA U VÄNDN
N
E
NÁV
K
I
T
ČN
RIŠ
AN
O
O
R
R
K
I
Ö
PR
ZA
KF
A
O
V
B
T
D
S
PUT
HAN
U
HR
BIH
SRB
m)
c
2
.
7
2
3
(
0
8
BC 2 0 (30.5 cm3 )
2
3
C
B
Pubbl. 61280077 - Nov/2008 - Grafitalia R.E. - Printed in Italy
ÚVOD
SK
Nezačínajte prácu, kým si pozorne neprečítate tento návod k použitiu, predídete tak nehodám a
dozviete sa informácie, ako krovinorez správne používať. Nájdete tu vysvetlenie ako obsluhovať
rôzne časti stroja a inštrukcie pre kontrolu a údržbu.
Poznámka: Ilustrácie a špecifikácie uvedené v tomto návode nie sú prísne záväzné. Výrobca si
vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.
UVOD
SLO
Če želite pravilno uporabljati električno koso in preprečiti nesreče, ne začnite z delom preden
skrbno ne preberete tega priročnika. V navodilih boste našli pojasnila o delovanju raznih delov
stroja, kakor tudi napotki za nujne preglede in ustrezno vzdrževanje.
Opomba: Ponazoritve in specifikacije v tem priročniku se lahko razlikujejo glede na zahteve
posamezne države in so predmet sprememb brez predhodnega obvestila proizvajalca
INLEDNING
S
UPOZORNENIE!!!
OPOZORILO!!!
RIZIKO POŠKODENIA SLUCHU
NEVARNOST POŠKODBE SLUHA
ZA NORMÁLNYCH PODMIENOK POUŽÍVANIA TOHTO PRÍSTROJA SA
OSOBA, KTORÁ HO POUŽÍVA, VYSTAVUJE DENNEJ HLADINE
HLUKU ROVNAJÚCEJ SA ALEBO VYŠŠEJ AKO
V NORMALNIH POGOJIH UPORABE LAHKO TA NAPRAVA
POVZROČA DNEVNO IZPOSTAVLJENOST UPORABNIKA HRUPU,
KI JE ENAK ALI VEČJI OD
85 dB(A)
85 dB(A)
VARNING!!!
PAŽNJA!!!
RISK FÖR HÖRSELNEDSÄTTNING
OPASNOST OD OŠTEĆENJA SLUHA
VID NORMAL ANVÄNDNING AV DENNA MASKIN KAN
ANVÄNDAREN DAGLIGEN UTSÄTTAS FÖR EN BULLERNIVĀ
SOM ÄR LIKA MED ELLER HÖGRE ÄN
POD UOBIČAJENIM UVJETIMA RADA OVOG UREÐAJA,
OSOBA KOJA GA KORISTI MOŽE BITI IZLOŽENA DNEVNO
RAZINI BUKE JEDNAKOJ ILI VIŠOJ OD
85 dB(A)
85 dB(A)
Ta inte trimmern i bruk förrän du har läst igenom denna handbok ytterst noggrant. Det är en
förutsättning för att kunna använda trimmern på korrekt sätt och förhindra olyckor. I denna
handbok finns förklaringar till de olika komponenternas funktioner och de anvisningar som
krävs för att kunna göra nödvändiga kontroller och underhåll.
OBS! Beskrivningarna och illustrationerna som finns i denna handbok är inte strängt
förpliktande, utan tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar på maskinen utan att
från gång till gång anpassa innehållet i handboken.
BIH SRB
HR
UVOD
Ako želite pravilno koristiti ovaj rezač grmlja/trimer za travu i izbjeći moguće nesretne slučajeve,
nemojte pristupati radu bez prethodnog pažljivog čitanja ovih uputstava. U ovim ćete uputstvima
naći objašnjenja o radu različitih sastavnih dijelova i naputke o neophodnim provjerama i
održavanju.
NAPOMENA: opisi i slike sadržani u ovim uputstvima ne predstavljaju nikakvu obvezu za
Proizvođača. Proizvođač pridržava pravo unošenja izmjena bez obveze ažuriranja ovih
uputstava.
2
SK
SK
OBSAH
ÚVOD......................................................... 2
PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI................... 4
ČASTI KROVINOREZU......................... 10
VYSVETLIVKY A BEZP.
UPOZORNENIA....................................... 11
MONTÁŽ................................................... 12
PRAVIDLÁ PRE PRÁCU......................... 14
ODPORÚČANÉ REZNÉ
NÁSTROJE................................................. 16
ŠTARTOVANIE......................................... 20
ZASTAVENIE MOTORA........................ 24
SLO
SLO
VSEBINA
UVOD......................................................... 2
VARNOSTNA OPOZORILA.................. 4
SESTAVNI DELI ELEKTRIČNE
KOSE........................................................... 10
RAZLAGA SIMBOLOV IN
VARNOSTNO OPOZORILO.................. 11
SESTAVA.................................................... 12
OPOZORILA ZA VARNO DELO.......... 14
PRIPOROČENE REZILNE
NAPRAVE.................................................. 16
ZAGON...................................................... 20
SS
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING ...................................................2
SÄKERHETSREGLER ..................................4
TRIMMERNS KOMPONENTER ..............10
SYMBOLER OCH
SÄKERHETSREGLER ..................................11
ASSEMBLERING ...........................................12
ARBETSREGLER ...........................................14
REKOMMENDERADE
SKÄRANORDNINGAR ...............................16
START . ..............................................................20
STOPP AV MOTORN . .................................22
PRÍPRAVNÉ PRÁCE................................ 26
ÚDRŽBA.................................................... 28
USKLADNENIE........................................ 34
HLAVICA Z NYLONOVÝCH
VLÁKIEN................................................... 36
TECHNICKÉ ÚDAJE............................... 37
ZÁRUKA.................................................... 42
BIH
HR
SRB
HR
KAZALO
UVOD......................................................... 2
SIGURNOSNI PROPISI........................... 6
SASTAVNI DIJELOVI TRIMERA.......... 10
SIMBOLI I UPOZORENJA ZA.............. 11
SKLAPANJE............................................... 13
RADNI PROPISI....................................... 15
PREPORUČENA REZNA
OPREMA.................................................... 17
STAVLJANJE U POGON......................... 21
ZAUSTAVLJANJE MOTORA................. 25
PREDRADNJE........................................... 27
ODRŽAVANJE.......................................... 29
USKLADIŠTAVANJE............................... 35
GLAVA S NAJLONSKIM NITIMA........ 36
TEHNIČKI PODACI................................ 37
GARANCIJSKI LIST................................ 43
ZAUSTAVLJANJE MOTORJA................ 24
PRIPRAVE ZA DELO.............................. 26
VZDRŽEVANJE........................................ 28
SHRANJEVANJE...................................... 34
GLAVA Z NAJLONSKO NITKO............ 36
TEHNIČNI PODATKI............................. 37
GARANCIJSKA IZJAVA.......................... 42
FÖRBEREDELSER .........................................26
UNDERHÅLL .................................................28
FÖRVARING ...................................................34
TRIMMERHUVUD FÖR
NYLONTRÅD . ...............................................36
TEKNISKA DATA . ........................................37
GARANTIBEVIS ............................................42
3
2
1
Slovensky
Slovenščina
PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI
VARNOSTNA OPOZORILA
UPOZORNENIE - Ak je krovinorez správne používaný,
je rýchlym pomocníkom a pohodlným a účinným
nástrojom. Aby bola vaša práca vždy príjemná a
bezpečná, dodržiavajte prísne bezpečnostné pravidlá,
ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie.
1 - Nepoužívajte krovinorez, keď ste unavení alebo pod
vplyvom alkoholu, omamných látok alebo liekov (Obr. 1).
2 - Noste vhodný odev a ochranné doplnky, ako čižmy,
hrubé nohavice, rukavice, slúchadlá a protiúrazovú prilbu
(pozri str. 8-9). Noste priliehavé, ale pohodlné oblečenie.
3 - Nedovoľte používať krovinorez deťom.
4 - Nedovoľte iným osobám, aby sa zdržiavali v okruhu
15 metrov od krovinorezu počas jeho používania (Obr. 2).
5 - Pred použitím krovinorezu skontrolujte, či je upevňovacia
skrutka kotúča dobre utiahnutá.
6 - Krovinorez musí byť vybavený reznými nástrojmi, ktoré
sú odporúčané výrobcom (pozri str. 16-17).
7 - Nepoužívajte krovinorez bez ochranného krytu kotúča
alebo hlavy.
8 - Pred naštartovaním motora skontrolujte, či sa plynová
páčka voľne pohybuje.
9 - Pred naštartovaním motora sa ubezpečte, či sa kotúč
voľne točí a či nie je v kontakte s cudzími predmetmi.
10 - Počas práce kotúč často kontrolujte zastavením motora.
V prípade výskytu trhlín alebo prasklín kotúč okamžite
vymeňte (Obr. 3).
11 - S motorom na voľnobehu sa kotúč nesmie točiť.
V opačnom prípade nastavte skrutku voľnobehu.
4
4
3
12 - Krovinorez prenášajte s vypnutým motorom a nasadeným
krytom kotúča (Obr. 4).
13 - Pri práci sa vždy ubezpečte, či je váš postoj stabilný a
bezpečný (Obr. 5).
14 - Krovinorez štartujte iba v dobre vetraných priestoroch.
15 - Ak je motor spustený, nerobte žiadnu údržbu a nechytajte
kotúč.
16 - DopÍňajte palivo v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov
tepla a s vypnutým motorom (Obr. 6). Pri dopÍňaní paliva
nefajčite (Obr. 6).
17 - Ak je motor spustený, neodstraňujte uzáver nádrže.
18 - Buďte opatrní a dávajte pozor, aby ste zmes nevyliali na
zem alebo na motor.
19 - Ak počas dopÍňania paliva palivo unikne, presuňte
krovinorez pred naštartovaním (Obr. 7).
20 - Palivo (zmes) nepoužívajte na čistenie.
21 - Nekontrolujte iskru sviečky v blízkosti otvoru valca.
22 - Nepracujte s poškodeným tlmičom výfuku.
23 - Rukoväte udržiavajte vždy očistené a osušené od oleja
alebo paliva (Obr. 8).
24 - Krovinorez uschovávajte na suchom mieste, v dostatočnej
vzdialenosti od zdrojov tepla a nie priamo na zemi.
25 - Motor neštartujte bez namontovanej rúčky.
26 - Nekoste príliš nízko nad zemou, aby nedošlo ku kontaktu
s kameňmi alebo inými predmetmi.
27 - Denne kontrolujte krovinorez, aby ste sa ubezpečili, či je
každé zariadenie, bezpečnostné alebo nie, funkčné.
28 - Nevykonávajte zásahy alebo opravy, ktoré nie sú súčasťou
normálnej údržby. Obráťte sa na autorizované servisy.
OPOZORILA – Ob pravilni uporabi je motorna kosa
hitro, udobno in učinkovito orodje. Da bi bilo vaše
delo vedno prijetno in varno, vas prosimo, da skrbno
spoštujete naslednja navodila za varno delo.
1 - Motorne kose ne uporabljajte, če ste utrujeni, če ste pili
alkoholne pijače ali vzeli droge oz. zdravila (slika 1).
2 - Nosite primerna oblačila in zaščitna sredstva kot so:
škornje, delovne hlače, rokavice, zaščitna očala, zaščito
sluha in zaščitno čelado. Oblačila naj bodo oprijeta,
vendar udobna (glejte strani 8-9).
3 - Ne dovolite, da bi motorno koso uporabljali otroci.
4 - Ne dovolite, da bi se vam druge osebe med košnjo
približale na manj kot 15 metrov (slika 2).
5 - Preden začnete s košnjo se prepričajte, da je vijak za
pritrditev rezila dobro privit.
6 - Motorna kosa naj bo opremljena z dodatno opremo za
rezanje, ki jo priporoča proizvajalec (glejte strani 16-17).
7 - Nikoli ne uporabljajte motorne kose brez ščitnika rezila
ali glave.
8 - Pred zagonom motorja se prepričajte, da se ročica plina
prosto giblje.
9 - Pred zagonom motorja se prepričajte, da se rezilo prosto
giblje in ni v stiku s tujimi telesi.
10 - Med delom občasno ustavite motor in preglejte rezilo.
Takoj ko opazite prve znake razpok ali odlomov, ga
zamenjajte (slika 3).
11 - Ko deluje motor v prostem teku, se rezilo ne sme vrteti.
Če se vrti, uporabite vijak za nastavitev prostega teka.
6
5
7
Slovenščina
Svenska
VARNOSTNA OPOZORILA
SÄKERHETSREGLER
12 - Motorno koso prenašajte z zaustavljenim motorjem in
nataknjenim ščitnikom rezila (slika 4).
13 - Kosite samo, ko ste v stabilnem in varnem položaju
(slika 5).
14 - Motorno koso poženite samo na dobro prezračenem
prostoru.
15 - Ob delujočem motorju se nikoli ne dotikajte rezila in ne
poskušajte servisirati kose.
16 - Posodo za gorivo polnite stran od virov toplote in ob
ustavljenem motorju (slika 6). Med polnjenjem nikoli ne
kadite (slika 6).
17 - Nikoli ne snemajte pokrova posode za gorivo ob
delujočem motorju.
18 - Pazite, da goriva ne polijete po tleh ali po motorju.
19 - Če se med polnjenjem gorivo razlije, pred zagonom
motorja motorno koso odmaknite proč (slika 7).
20 - Bencinske mešanice ne uporabljajte za čiščenje.
21 - Iskre vžigalne svečke ne preizkušajte poleg odprtine valja.
22 - Kose ne uporabljajte s poškodovano dušilko izpuha.
23 - Vedno poskrbite, da ročaji niso nikoli onečiščeni z oljem
in gorivom (slika 8).
24 - Vašo motorno koso vedno hranite na suhem, dvignjenem
mestu, proč od virov toplote.
25 - Če nosilna ročka ni montirana, ne vžigajte motorja.
26 - Ne kosite preblizu tal. Tako ne boste zadeli kamnov in
drugih predmetov.
27 - Pred vsako uporabo motorne kose se prepričajte, da vsi
sestavni deli in varnostne naprave delujejo pravilno.
28 - Ne poskušajte izvajati postopkov ali popravil, ki
niso sestavni del običajnega vzdrževanja. Obiščite
pooblaščenega trgovca.
VARNING! Om trimmern används på korrekt sätt är
den ett snabbt, bekvämt och effektivt arbetsredskap.
Följ noggrant säkerhetsreglerna nedan så att ditt arbete
alltid kan ske på tillfredsställande och säkert sätt.
1 - Använd inte trimmern när du är trött eller efter att ha
intagit alkohol, droger eller medicin (Fig. 1).
2 - Ha på dig lämpliga kläder och skydd, som stövlar,
slitstarka långbyxor, skyddshandskar, skyddsglasögon,
hörselskydd och skyddshjälm (se sid. 8-9). Bär åtsittande
och bekväma kläder.
3 - Låt inte barn använda trimmern.
4 - Se till att inga andra personer befinner sig på mindre
än 15 meters avstånd från trimmern när den används
(Fig. 2).
5 - Kontrollera att fästbulten är väl åtdragen innan du börjar
använda trimmern.
6 - Trimmern måste utrustas med de skärverktyg som
rekommenderas av tillverkaren (se sid. 16-17).
7 - Använd aldrig trimmern om skyddet över skivan eller
trimmerhuvudet inte sitter på plats.
8 - Kontrollera att gasspaken fungerar obehindrat innan
motorn startas.
9 - Kontrollera att skivan snurrar obehindrat och att den inte
har kontakt med något föremål innan du startar motorn.
10 - Kontrollera skivan ofta under arbetet, men stoppa motorn
innan kontrollen görs. Byt skivan direkt om du upptäcker
sprickor eller skador (Fig. 3).
11 - När motorn går på lägsta varvtal skall skivan inte snurra.
Justera skruven för tomgångsvarvtal om skivan snurrar.
8
12 - Ha motorn avstängd och skivskyddet monterat när
trimmern transporteras (Fig. 4).
13 - Se till att du står stabilt och säkert under arbetet (Fig. 5).
14 - Starta aldrig trimmern på en plats utan god ventilation.
15 - Gör inget underhåll och vidrör inte skivan när motorn är
igång.
16 - Ha motorn avstängd och stå långt från värmekällor när
du fyller bränsletanken (Fig. 6). Rök inte när du fyller
tanken (Fig. 6).
17 - Ta inte av bränsletankens lock när motorn är på.
18 - Se till att ingen bränsleblandning spills på marken eller på
motorn.
19 - Om bränsle spills ut medan du fyller tanken, flytta
trimmern innan du startar den (Fig. 7).
20 - Använd inte bränsle (blandning) för rengöring.
21 - Inspektera inte gnistan från tändstiftet i närheten av
cylinderhålet.
22 - Arbeta inte med en skadad ljuddämpare.
23 - Se till att handtagen alltid är rena och torra och torka bort
olja och bränsle (Fig. 8).
24 - Förvara trimmern på en torr plats, upplyft från marken
och långt från värmekällor.
25 - Starta inte motorn utan att armen är monterad.
26 - Kör inte trimmern alltför nära marken. Det finns risk att
den stöter emot stenar och andra föremål.
27 - Kontrollera trimmern varje dag för att vara säker på
att säkerhetsanordningar och andra anordningar är
funktionsdugliga.
28 - Gör inga ingrepp eller reparationer som inte ingår i
det normala underhållet. Vänd dig till en auktoriserad
serviceverkstad.
5
1
2
Hrvatski
SIGURNOSNI PROPISI
PAŽNJA - Ako se pravilno koristi, ovaj trimer
predstavlja brz, praktičan i djelotvoran radni alat.
Radit ćete uvijek na siguran način i sa zadovoljstvom
ako pažljivo slijedite dole navedene sigurnosne propise.
1 - Nemojte upotrebljavati trimer ako ste fizički premoreni,
odnosno pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova (sl. 1).
2 - Obucite prikladnu odjeću i stavite zaštitnu opremu kao
što su čizme, čvrste hlače, rukavice, zaštitne naočale,
slušalice i zaštitnu kacigu. Nosite pripijenu, ali udobnu
odjeću (vidi str. 8-9).
3 - Ne dozvoljavajte da trimer koriste djeca.
4 - Nemojte dozvoliti drugim osobama da se zadržavaju u
djelokrugu od 15 m tijekom uporabe trimera (sl. 2).
5 - Prije uporabe trimera, provjerite da je zavrtanj za
učvršćenje noža dobro zavijen.
6 - S ovim trimerom smijete upotrebljavati jedino opremu za
rezanje koju preporučuje Proizvođač (vidi str. 16-17).
7 - Nemojte koristiti trimer bez štitnika za nož ili za glavu
trimera.
8 - Prije pokretanja motora provjerite da kretanje poluge
gasa bude nesmetano.
9 - Prije pokretanja motora provjerite da okretanje noža
bude slobodno i bez dodirivanja vanjskih predmeta.
10 - Tijekom rada često provjeravajte nož zaustavljajući motor.
Čim se pojave raspukline ili lomovi, zamijenite nož (sl. 3).
11 - Kad je motor na minimumu, nož se ne smije okretati. U
suprotnom, podesite vijak minimuma.
12 - Kad prenosite trimer, motor mora biti ugašen, a štitnik
noža montiran (sl. 4).
6
13 - Kad radite pazite da vaš položaj bude uvijek stabilan i
siguran (sl. 5).
14 - Trimer stavljajte u pogon samo na dobro prozračenim
mjestima.
15 - Dok je motor upaljen, nemojte obavljati nikakve radnje
održavanja i nemojte dirati nož.
16 - Spremnik se puni gorivom daleko od izvora topline i kad
je motor ugašen (sl. 6). Nemojte pušiti prilikom punjenja
(sl. 6).
17 - Nemojte skidati čep sa spremnika ako je motor upaljen.
18 - Pazite da vam se gorivo ne prolije po tlu ili po motoru.
19 - Ako prilikom ulijevanja goriva dođ e do iscurivanja, prije
paljenja motora odmaknite trimer (sl. 7).
20 - Nemojte upotrebljavati gorivo (mješavinu) za čišćenje
trimera.
21 - Nemojte provjeravati iskru svjećice blizu otvora cilindra.
22 - Nemojte raditi s oštećenim ispušnim prigušivačem.
23 - Pazite da rukohvati budu uvijek suhi i čisti od ulja ili
goriva (sl. 8).
24 - Čuvajte trimer na suhom mjestu, daleko od izvora topline
i na položaju uzdignutom od tla.
25 - Nemojte paliti motor ako ručka nije montirana.
26 - Nemojte rezati preblizu tla, kako bi ste izbjegli kamenje i
druge predmete.
27 - Svakodnevno kontrolirajte trimer kako bi ste bili sigurni
da svi sigurnosni i ostali sustavi pravilno rade.
28 - Nemojte izvoditi zahvate ili vršiti popravke koji ne
spadaju u uobičajeno održavanje. Obratite se ovlaštenim
radionicama.
3
4
5
6
7
8
7
2
1
Slovensky
Slovenščina
Svenska
OCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÝ ODEV
VARNOSTNA ZAŠČITNA OBLAČILA
SKYDDSKLÄDER
Pri práci s krovinorezom vždy používajte homologovaný
bezpečnostný ochranný odev. Použitím ochranného odevu sa
neodstráni nebezpečenstvo úrazu, ale v prípade nehody zníži
jeho dôsledky. Pri výbere vhodného odevu si nechajte poradiť
svojím predajcom.
Pri delu z motorno žago vedno nosite odobrena zaščitna
Bär alltid godkända skyddskläder när du arbetar med trimmern.
oblačila. Uporaba zaščitnih oblačil ne preprečuje tveganja
Att bära skyddskläder eliminerar inte risken för personskador, men
Odev musí byť vhodný k danej práci a pohodlný. Noste
priliehavý ochranný odev. Ideálny pracovný odev je kabát
(Obr. 1) a pracovné nohavice (Obr. 2) Oleo-Mac. Nenoste
odevy, šály, kravaty alebo prívesky, ktoré by sa mohli zachytiť
v kroví. Ak máte dlhé vlasy, dajte ich do gumičky a zakryte ich
(napr. šatkou alebo baretkou alebo prilbou, atď.).
poškodb, vendar pa v primeru nesreče zmanjšuje obseg
poškodb. Zaupajte vašemu dobavitelju, da bo izbral za vas
primerno opremo.
reducerar effekterna av skadorna i samband med olyckor. Vänd dig till
återförsäljaren för att få råd om lämplig klädsel.
Oblačilo mora biti primerno in ne sme ovirati. Nosite oprijeta,
Kläderna skall passa bra och inte vara till besvär. Bär åtsittande
zaščitna oblačila. Oleo-Mac zaščitni suknjiči (slika 1) in hlače
skyddskläder. Jacka (Fig. 1) och arbetsbyxor (Fig. 2) med skydd från
(slika 2) so idealni. Ne nosite oblek, šalov, kravat ali verižic, ki
Oleo-Mac är det idealiska. Bär inte kläder, skor, slips eller smycken
bi se lahko zapletle v vejice. Zvijte in pokrijte dolge lase (npr. z
som kan fastna i buskar eller sly. Sätt upp långt hår och skydda håret
ruto, kapo, zaščitno čelado, ipd.).
med exempelvis en schal, en mössa eller en hjälm.
Noste ochranné topánky vybavené protišmykovou
podrážkou a oceľovými špičkami (Obr. 3).
Zaščitni čevlji z nedrsečim podplatom in neprebojnim
Používajte ochranné okuliare alebo štít (Obr. 4-5)!
Nosite zaščitna očala ali vizir (sliki 4-5)!
Bär skyddsglasögon eller skyddsvisir (Fig. 4-5)!
Používajte chrániče proti hluku, napr. slúchadlá (Obr. 6)
alebo ušné tampóny. Používanie pomôcok na ochranu sluchu
vyžaduje väčšiu pozornosť a opatrnosť, pretože pracovník
horšie vníma výstražné zvukové signály (krik, zvukové
výstrahy a pod.).
Uporabljajte zaščito proti hrupu; npr. zaščitne slušnike
Bär bullerskydd, till exempel hörlurar (Fig. 6) eller öronproppar.
(slika 6) ali čepke. Uporaba zaščite sluha zahteva več
När bullerskydd används krävs större uppmärksamhet och försiktighet
Používajte rukavice (Obr. 7), ktoré umožňujú maximálne
pohltenie vibrácií.
Oleo-Mac ponúka kompletnú radu bezpečnostných
vybavení.
8
3
varnostnim vložkom (slika 3).
pozornosti in previdnosti pri delu, saj je omejena tudi
sposobnost sprejemanja zvočnih opozoril na nevarnost
(kričanje, alarmi, ipd.).
Bär skyddsskor med halkskyddande sulor och stålspetsar (Fig. 3).
eftersom det blir svårare att uppfatta ljud- och varningssignaler, som
skrik, larmsignaler osv.
Nosite rokavice (slika 7), ki zagotavljajo največjo absorbcijo
Bär handskar (Fig. 7) som ger maximal absorbering av
tresljajev.
vibrationerna.
Oleo-Mac ponuja kompleten izbor varnostne opreme.
Oleo-Mac har ett komplett utbud av säkerhetsutrustning.
4
5
6
7
Hrvatski
ZAŠTITNA ODJEĆA ZA VAŠU SIGURNOST
Kad koristite trimer, iz sigurnosnih razloga uvijek nosite zaštitnu
homologiranu odjeću. Nošenje zaštitne odjeće neće ukloniti opasnost
od povrede, ali će smanjiti štetne posljedice u slučaju nesreće.
Posavjetujte se s vašim prodavačem o izboru odgovarajuće odjeće.
Odjeća mora biti pogodna i ne smije smetati. Nosite pripijenu odjeću
koja vas ujedno zaštićuje od povreda. Kaputić (sl. 1) i radne hlače
s prsnim dijelom i naramenicama (sl. 2) Oleo-Mac su idealni.
Nemojte nositi odjeću, šalove, kravate ili ogrlice koji bi se mogli
zaplesti u grmlje. Dugu kosu trebate skupiti i zaštititi (npr. maramom,
beretkom, kacigom, itd.).
Obujte zaštitne cipele s neklizajućim potplatima i čeličnim
kapicama (sl. 3).
Stavite zaštitne naočale ili vizir (sl. 4-5)!
Zaštitite se od buke, na primjer zaštitnim slušalicama (sl. 6)
ili čepovima. Uporaba zaštite za sluh zahtijeva veću pozornost i
opreznost, pošto je zamjećivanje zvučnih signala opasnosti (povika,
alarma, itd.) ograničeno.
Stavite rukavice (sl. 7) koje će omogućiti maksimalno apsorbiranje
vibracija.
Oleo-Mac nudi kompletan izbor zaštitne opreme.
9
S
SK
ČASTI KROVINOREZU
SLO
SESTAVNI DELI ELEKTRIČNE KOSE
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
10
- Pripojenie popruhu cez rameno
- Vypínač zapaľovania
- Kryt tlmiča výfuku
- Sviečka
- Vzduchový filter
- Uzáver palivovej nádrže
- Priključek nosilnih jermenov
- Stikalo za vklop/izklop
- Ščitnik dušilke izpuha
- Svečko
- Zračni filter
- Pokrov posode za gorivo
7 - Palivová nádrž
8 - Páčka plynu
9 - Rukoväť / bezpečnostná opierka
10- Trubica hriadeľa
11- Bezpečnostný kryt
12- Kotúč / Hlava z nylonových vlákien
7 - Posoda za gorivo
8 - Ročica plina
9 - Ročaj / Varnostni ročaj
10- Cev pogonske gredi
11- Krožni ščitnik
12- Rezilo / glava z najlonsko nitko
TRIMMERNS KOMPONENTER
1 - Bärselens fästpunkt
2 - På/Avknapp
3 - Ljuddämparens skydd
4 - Tändstift
5 - Luftfilter
6 - Lock till bränsletanken
BIH
HR
SRB HR
7- Bränsletank
8- Gasspak
9- Handtag / Skyddsstång
10- Riggrör
11- Skyddskåpa
12- Skiva/Trimmerhuvud för nylontråd
SASTAVNI DIJELOVI TRIMERA
1 - Spoj za pojaseve
2 - Prekidač uzemljenja
3 - Štitnik ispušnog prigušivača
4 - Svjećica
5 - Filter zraka
6 - Čep spremnika za gorivo
7-Spremnik za gorivo
8-Poluga gasa
9- Rukohvat
10- Cijev za prijenos
11 - Sigurnosni štitnik
12 - Nož/glava s najlonskim nitima
SK
VYSVETLIVKY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
SLO
RAZLAGA SIMBOLOV IN VARNOSTNIH OPOZORIL
S
BIH SRB
HR
OBJAŠNJENJE SIMBOLA I UPOZORENJA ZA SIGURNOST
FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH SÄKERHETSREGLER
- Pri používaní kovových alebo plastových kotúčov používajte
ochrannú obuv a rukavice.
- Pri uporabi kovinskih in plastičnih rezil nosite močne škornje in
rokavice.
- Bär skyddsskor och skyddshandskar när metall- eller plastskivor
används.
- Nosite zaštitnu obuću i rukavice kad koristite metalne ili plastične
noževe.
-
-
-
-
-
-
-
-
Používajte ochrannú prilbu, okuliare a slúchadlá.
Uporabljajte zaščito za glavo, oči in ušesa.
Bär hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd.
Stavite zaštitnu kacigu, zaštitne naočale i slušalice.
- Udržiavajte vzdialenosť 15 m od okolostojacich.
- Opazovalci naj se umaknejo najmanj 15 m.
- Se till att närvarande personer befinner sig på minst 15 m
avstånd från trimmern.
- Ne dozvoljavajte drugim osobama pristup na manje od 15 m.
Venujte pozornosť vrhaniu predmetov.
Bodite pozorni na predmete, ki lahko odletijo izpod kose.
Se upp! Det finns risk att föremål slungas ut.
Imajte u vidu da može doći do odskakanja predmeta.
- Poušívanie krovinorezu s kotúčom na drevo je zakázané.
- Motorne kose ne uporabljajte z rezilom za šaganje lesa.
- Det är förbjudet att använda trimmern tillsammans med skivor
för trä.
- Zabranjeno je koristiti trimer s drvenim nošem.
- Pred prácou s týmto prístrojom si prečítajte návod na použitie a
údržbu.
- Preberite priročnik za uporabnika pred uporabo te naprave.
- Läs noggrant igenom denna handbok för användning och underhåll
innan du börjar använda maskinen.
- Prije uporabe ovog stroja, pročitajte uputstva za njegovo korištenje i
održavanje.
- POZOR! - Povrch môže byť horúci!
- POZOR! - Površine so lahko vroče!
- VARNING! - Ytorna kan vara varma!
- PAÎNJA! - Površine mogu biti vruće!
111
1
2
3
4
Slovensky
Slovenščina
Svenska
MONTÁŽ
SESTAVA
ASSEMBLERING
MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU (Obr. 1)
Pripevnite kryt (A) k trúbke hriadeľa pomocou skrutiek
(B) v postoji, ktorý umožňuje bezpečnú prácu.
POZNÁMKA: používajte kryt (C, Obr. 1) iba s
hlavicou z nylonových vlákien. Kryt (C) musí byť
upevnený pomocou skrutky (G) ku krytu (A).
NAMESTITEV VARNOSTNEGA ŠČITNIKA (slika 1)
Z vijaki pritrdite ščitnik rezila (A) na cev pogonske gredi
tako, da zagotavlja uporabniku varno delo (B).
OPOMBA: varovalo (C, slika 1) uporabljajte samo
z glavo z najlonsko nitko. Z vijakom (G) pritrdite
ščitnik (C) na zaščito (A).
MONTÁŽ KOTÚČA (Obr. 2)
Povoľte lištu (A) v smere hodinových ručičiek; odnímte
spodný kryt (D) a spodný unášač (E). Nasaďte kotúč
(R) na horný unášač (F), dávajte pozor na smer rotácie.
Nasaďte spodný unášač (E), spodný kryt (D) a dotiahnite
skrutku (A) proti smeru hodinových ručičiek. Do
otvoru (Obr. 2) vsuňte čap (L) a zablokujte kotúč a
dotiahnite skrutku (A, Obr. 2) krútiacim momentom
2.5 kgm (25 Nm).
NAMESTITEV REZILA (slika 2)
Popustite vijak (A) v smeri urinega kazalca; odstranite
kapico (D) in spustite prirobnico (E).
Namestite rezilo (R) na zgornjo prirobnico (F). Bodite
pozorni na pravilno smer vrtenja.
Pritrdite spodnjo prirobnico (E), kapico (D) in privijte
vijak (A) v smeri, nasprotni gibanju urinega kazalca.
Priloženi zatič (L) vstavite v ustrezno odprtino (slika
2). Tako blokirate rezilo. Vijak (A, slika 2) privijete z
momentom 2.5 kgm (25 Nm).
MONTERING AV SKYDDSKÅPAN (Fig. 1)
Fixera skyddskåpan (A) vid riggröret med skruvarna (B)
så att arbetet kan ske i full säkerhet.
OBSERVERA: Använd skyddet (C, Fig. 1) endast
tillsammans med trimmerhuvudet med nylontråd.
Skyddet (C) skall fixeras med skruven (G) vid
skyddskåpan (A).
UPOZORNENIE! - Pre tento stroj nie sú vhodné
viaczubové (kotúče na drevo) kotúče (22-60-80 zubov) a
príslušným kovovým krytom.
OPOZORILO! - Ta naprava ni
primerna za uporabo rezil za šaganje lesa
(22-60-88 zob) in ustreznega kovinskega ščitnika.
UPOZORNENIE! - V prípade prepravy alebo
uskladnenia krovinorezu namontujte ochranný kryt
kotúča (M) kód. 4196086 podľa obrázkov 3-4.
12
OPOZORILO! - Pred prevozom ali shranitvijo
motorne kose namestite zaščito diska (M),
št.art. 4196086, kot je prikazano na slikah 3-4.
MONTERING AV SKIVAN (Fig. 2)
Skruva ur bulten (A) i moturs riktning, ta bort
koppen (D) och den nedre flänsen (E). Montera
skivan (R) på den övre flänsen (F) och kontrollera att
rotationsriktningen är korrekt. Montera den nedre
flänsen (E), koppen (D) och skruva åt bulten (A) moturs.
Sätt in den medföljande pinnen (L) i det speciella hålet
(Fig. 2) för att blockera skivan och kunna dra åt bulten
(A, Fig. 2) 2,5 kgm (25 Nm).
VARNING! - Dessa maskiner är inte avsedda
att användas tillsammans med skivor för trä (22-60-80
tänder) och tillhörande metallskydd.
VARNING! – Montera skivans skydd (M) kod
4196086 enligt illustrationen i Fig. 3-4 när trimmern
skall transporteras eller ställas undan för förvaring.
Hrvatski
SKLAPANJE
MONTIRANJE SIGURNOSNOG ŠTITNIKA (sl. 1)
Učvrstite štinik (A) na cijev za prijenos pomoću vijka (B) u
položaju koji će vam omogućiti siguran rad.
NAPOMENA: koristite zaštitu (C, sl. 1) samo s glavom s
najlonskim nitima. Zaštitu (C) treba pomoću vijka (G)
učvrstiti na štitnik (A).
MONTIRANJE NOŽA (sl. 2)
Odvijte zavrtanj (A) u smjeru kazaljke na satu; skinite karter
(D) i donju prirubnicu (E). Montirajte nož (R) na gornju
prirubnicu (F), provjeravajući da li je smjer okretanja ispravan.
Montirajte donju prirubnicu (E), karter (D) te navijte zavrtanj
(A) obratno od smjera kazaljke na satu. Uvucite dostavljeni klin
(L) u odgovarajući otvor (sl. 2) da bi ste zakočili nož i omogućili
učvršćivanje zavrtnja (A, sl. 2) za 2,5 kgm (25 Nm).
PAŠNJA! – Ovi strojevi nisu predviđeni za uporabu
s drvenim nošem (s 22/60/80 krakova), kao ni s njemu
odgovarajuçim metalnim štitnikom.
PAŽNJA! – Prilikom prijevoza ili spremanja trimera,
montirajte štitnik noža (M) šif. 4196086, kako je prikazano na
sl. 3-4.
13
9
10
11
12
Slovensky
Slovenščina
Svenska
MONTÁŽ - PRAVIDLÁ PRE PRÁCU
SESTAVA - OPOZORILA ZA VARNO DELO
ASSEMBLERING – ARBETSREGLER
MONTÁŽ HLAVICE Z NYLONOVÝCH VLÁKIEN
(Obr. 9)
Nasaďte horný unášač (F). Vložte čap hlavice (L) do
príslušného otvoru a dotiahnite hlavicu (N) rukou proti
smeru hodinových ručičiek.
NAMESTITEV GLAVE Z NAJLONSKO NITKO
(slika 9)
Namestite zgornjo prirobnico (F). Vstavite zatič glave (L)
v ustrezno odprtino in z roko privijte glavo (N) v smeri,
nasprotni gibanju urinega kazalca.
MONTERING AV TRIMMERHUVUD FÖR NYLONTRÅD
(Fig. 9)
Sätt in den övre flänsen (F). Sätt in trimmerhuvudets fästpinne
(L) i det speciella hålet och skruva fast trimmerhuvudet (N).
Skruva motsols och för hand.
MONTÁŽ RUKOVÄTE (Obr. 10-11)
Nasaďte rukoväť na trubicu hriadeľa a upevnite
ju pomocou skrutiek (A), podložiek a matíc. Poloha
rukoväte je nastaviteľná podľa požiadaviek obsluhy.
NAMESTITEV ROČAJA (slika 10-11)
Namestite ročaj na cev pogonske gredi in ga pritrdite z
vijaki (A), podložkami in maticami. Položaj ročaja (na
cevi) je odvisen od zahtev uporabnika.
MONTERING AV HANDTAG (Fig. 10-11)
Montera handtaget på riggröret och fixera det med hjälp av
skruvarna (A), brickorna och muttrarna. Handtagets läge kan
justeras efter användarens önskemål.
TWIN
- Odvijte vijak (D, slika 12) s pritrdišča ročaja.
- Z ročico plina obrnjeno proč od uporabnika
namestite cev na pritrdišče ročaja.
- Namestite vijak (D).
TWIN
- Skruva ur skruven (D, Fig. 12) i handtaget.
- Sätt handtaget på röret med gasreglaget vänt bort från
användaren.
- Skruva i skruven (D) igen.
OPOZORILO: Poskrbite, da so vsi sestavni deli
pravilno nameščeni in vijaki ustrezno priviti.
VARNING: Kontrollera att alla trimmerns komponenter
är väl fastsatta och att skruvarna är väl åtdragna.
OPOZORILA ZA VARNO DELO
OPOZORILO! – Vedno spoštujte varnostne
predpise. Motorno koso uporabljajte samo za rezanje
trave. Motorne kose ne uporabljajte kot vzvod za
dviganje, premikanje ali lomljenje predmetov, niti
je ne pritrjujte na fiksno podlago. Na pogonsko gred
motorne kose ni dovoljeno pritrjevati orodij ali
naprav, ki jih ni odobril proizvajalec.
ARBETSREGLER
VARNING! Följ alltid säkerhetsreglerna. Trimmern
får endast användas för att klippa gräs, små buskar och
sly. Det är förbjudet att använda den för att klippa annat
material. Använd inte trimmern som hävstång för att lyfta,
flytta eller krossa föremål och blockera den inte på ett fast
stöd. Det är förbjudet att anbringa andra typer av verktyg
och tillämpningar vid trimmern än de som tillverkaren
specificerar.
TWIN
- Odstráňte z rúčky skrutku (D, Obr. 12).
- Nasaďte rúčku na trubicu, s páčkou plynu otočenou
smerom od osoby obsluhujúcej prístroj.
- Znovu upevnite skrutku (D).
UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, či sú všetky
súčasti krovinorezu správne namontované a skrutky
dobre utiahnuté.
PRAVIDLÁ PRE PRÁCU
UPOZORNENIE! - Vždy dodržiavajte
bezpečnostné opatrenia. Krovinorez sa používa len
na kosenie trávnatých porastov alebo malých kríkov.
Je zakázané kosiť iné druhy materiálu. Nepoužívajte
krovinorez ako páku pri zdvíhaní, premiestňovaní
alebo lámaní predmetov, ani ako podperu. Používanie
iných nástrojov alebo zariadení, ktoré nie sú určené
výrobcom, je zakázané.
14
Hrvatski
SKLAPANJE - RADNI PROPISI
MONTIRANJE GLAVE S NAJLONSKIM NITIMA
(sl. 9)
Stavite gornju prirubnicu (F). Stavite klin za kočenje
glave (L) u odgovarajući otvor i isključivo rukom navijte
glavu (N) obratno od smjera kazaljke na satu.
MONTIRANJE RUKOHVATA (sl. 10-11)
Montirajte rukohvat na cijev za prijenos i učvrstite ga
vijcima (A), podloškama i maticama. Položaj rukohvata
može se podesiti obzirom na potrebe rukovatelja.
TWIN
- Odvijte vijak (D, sl. 12) na rukohvatu.
- Stavite rukohvat na cijev, tako da gas bude okrenut
na suprotnu stranu u odnosu na rukovatelja.
- Navijte vijak (D).
PAŽNJA: provjerite da svi sastavni dijelovi trimera
budu dobro spojeni te da su vijci učvršćeni.
RADNI PROPISI
PAŽNJA! - Obavezno se pridržavajte sigurnosnih
propisa. Trimer smije se koristiti jedino za šišanje
trave ili podrezivanje manjeg grmlja. Zabranjeno je
rezanje drugih vrsta materijala. Trimer se ne smije
koristiti kao poluga za podizanje, premještanje ili
lomljenje predmeta, niti ga se smije blokirati na
nepomične oslonce. Zabranjeno je priključivati na
priključak trimera alat ili dodatnu opremu koji nisu
naznačeni od strane Proizvođača.
15
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ODPORÚČANÉ REZNÉ NÁSTROJE
PRIPOROČENE REZILNE NAPRAVE
REKOMMENDERADE SKÄRANORDNINGAR
BC 280 S - BC 280 D - BC 280 T
1. Nylonová čepeľ 8 zubov - Ø 9”/230 mm
2. Nylonová čepeľ 4 zuby - Ø 9”/230 mm
3. Kotúč “Pro Trim Universal” 3 čepele Ø 9”/ 230 mm
6. Hlavica “ Tap and go” Ø 130 mm 2 nylonové vlákna Ø 2.4 mm
7. Hlavica “Multiline” Ø 2.75”/73 mm 6 štvorcových strún, strana 3 mm
7A.Kotúč 3 zuby Ø 10”/255 mm, hrúbka
1.8 mm
8. Kotúč 3 zuby Ø 9”/230 mm, hrúbka 1.4‑mm
9. Kotúč 4 zuby Ø 9”/230 mm, hrúbka 1.4 mm
10. Kotúč 8 zuby Ø 9”/230 mm, hrúbka 1.4‑mm
BC 280 S - BC 280 D - BC 280 T
1. 8-zobo najlonsko rezilo - Ø 9”/230 mm
2. 4-zobo najlonsko rezilo - Ø 9”/230 mm
3. “Pro Trim Universal” disk 3-rezila Ø 9”/230‑mm
6. “Tap and go” glava Ø 130 mm - 2 najlon
nitki Ø 2.4
7. “Multiline” glava Ø 2.75”/73 mm 6 kvadratnih nitk 3 mm stranice
7A.3-zobi disk Ø 10”255 mm, debelina 1.8 mm
8. 3-zobi disk Ø 9”230 mm, debelina 1.4 mm
9. 4-zobi disk Ø 9”230 mm, debelina 1.4 mm
10. 8-zobi disk Ø 9”230 mm, debelina 1.4‑mm
BC 280 S - BC 280 D - BC 280 T
1. Nylonblad med 8 tänder - Ø 9"/230 mm
2. Nylonblad med 4 tänder - Ø 9"/230 mm
3. Skiva “Pro Trim Universal” 3 blad –
Ø 9”/ 230 mm
6. Trimmerhuvud “Tap and go” Ø 130 mm –
2 nylontrådar Ø 2,4
7. Trimmerhuvud “Multiline” Ø 2.75"/73 mm –
6 fyrkantiga trådar 3 mm sida
7A.Skiva med 3 tänder Ø 10"/255 mm, tjocklek
1,8 mm
8. Skiva med 3 tänder Ø 9"/230 mm, tjocklek
1,4‑mm
9. Skiva med 4 tänder Ø 9”/230 mm, tjocklek
1,4 mm
10. Skiva med 8 tänder Ø 9”/230 mm, tjocklek
1,4‑mm
UPOZORNENIE! - Použitie rezných
nástrojov, ktoré nie sú schválené výrobcom,
môže byť nebezpečné.
16
OPOZORILO – Uporaba rezil, ki jih ni
odobril proizvajalec, je lahko nevarna.
VARNING! Användning av skäranordningar
som inte godkänts av tillverkaren kan medföra fara.
Hrvatski
PREPORUČENA REZNA OPREMA
BC 280 S - BC 280 D - BC 280 T
1. N a j l o n s k o o s m e r o k r a k o s j e č i v o –
Ø 9”/230 mm
2. N a j l o n s k o č e t v e r o k r a k o s j e č i v o –
Ø 9”/230 mm
3. Trokraki nož “Pro Trim Universal” –
Ø 9”/ 230 mm
6. Glava “Tap and go” Ø 130 mm – 2 najlonske
niti Ø 2,4 mm
7. Glava “Multiline” Ø 2,75”/73 mm –
6 kvadratnih niti širine stranice 3 mm
7A.Trokraki nož Ø 10”/255 mm, debljina 1,8 mm
8. Trokraki nož Ø 9”/230 mm, debljina 1,4 mm
9. Četverokraki nož Ø 9”/230 mm, debljina
1,4 mm
10. Osmerokraki nož Ø 9”/230 mm, debljina
1,4 mm
PAŽNJA! - Uporaba rezne opreme različite od
one koju preporučuje Proizvođač može dovesti do
opasnih situacija.
17
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ODPORÚČANÉ REZNÉ NÁSTROJE
PRIPOROČENE REZILNE NAPRAVE
REKOMMENDERADE SKÄRANORDNINGAR
BC 320S - BC 320T
1.Nylonová čepeľ 4 zuby - Ø 10”/255 mm
2.Nylonová čepeľ 3 zuby - Ø 10”/255 mm
3.Kotúč “Pro Trim Professional” 3 čepele Ø 10”/255 mm
5.Kotúč “Pro Trim Professional” 3 čepele Ø 12”/315 mm
6.Hlavica “Tap and go” Ø 130 mm - 2 nylonové vlákna
Ø 2.4 mm
8.Hlavica “Multiline” Ø 2.75”/73 mm - 6 štvorcových
strún strana 3 mm
9.Hlavica “Multiline” Ø 2.75”/73 mm - 8 štvorcových
strún strana 3.5 mm (BC 320T)
10.Čepeľ na trávu Ø 10”/255 mm, hrúbka 1.6 mm
12.Kotúč 3 zuby Ø 10”/255 mm, hrúbka 1.4 mm
13.Kotúč 3 pevné zuby Ø 10”/255 mm, hrúbka 1.4 mm
15.Kotúč 3 zuby Ø 12”/305 mm, hrúbka 2.4 mm
16.Kotúã 4 zuby Ø 9”/230 mm, hrúbka 1.4 mm
17.Kotúã 4 zuby Ø 10”/255 mm, hrúbka 1.4 mm
18.Kotúč 8 zubov Ø 9”/230 mm, hrúbka 1.4 mm
19.Kotúč 8 zubov Ø 10”/255 mm, hrúbka 1.4 mm
25.Nôž 3 čepele Ø 10”/255 mm, hrúbka 3 mm
BC 320S - BC 320T
1.4-zobo najlonsko rezilo - Ø 10”/255 mm
2.3-zobo najlonsko rezilo - Ø 9”/255 mm
3.“Pro Trim Professional” disk 3 rezila - Ø 10”/255 mm
5.“Pro Trim Professional” disk 3 rezila - Ø 12”/315 mm
6.“Tap and go” glava Ø 130 mm - 2 najlon nitki
Ø 2.4 mm
8.“Multiline” glava Ø 2.75”/73 mm - 6 kvadratnih nitk
3 mm stranice
9.“Multiline” glava Ø 2.75”/73 mm - 8 kvadratnih nitk
3.5 mm stranice (BC 320T)
10.Rezilo za travo Ø10”/255 mm, debelina 1,6 mm
12.Rezilo s 3 zobmi Ø 10”/255 mm, debelina 1.4 mm
13.Rezilo s 3 fiksnimi zobmi Ø 10”/255 mm, debelina
1.4 mm
15.Rezilo s 3 zobmi Ø 12”/305 mm, debelina 2.4 mm
16. 4-zobi disk Ø 9”230 mm, debelina 1.4 mm
17.4-zobi disk Ø 10”/255 mm, debelina 1.4 mm
18. 8-zobi disk Ø 9”230 mm, debelina 1.4 mm
19. 8-zobi disk Ø 10”/255 mm, debelina 1.4 mm
25.Nož s tremi rezili Ø 10”/255 mm, debelina 3 mm
BC 320S - BC 320T
1.Nylonblad med 4 tänder - Ø 10”/255 mm
2.Nylonblad med 3 tänder - Ø 10”/255 mm
3.Skiva “Pro Trim Professional” 3 blad - Ø 10”/255 mm
5.Skiva “Pro Trim Professional” 3 blad - Ø 12”/315 mm
6.Trimmerhuvud “Tap and go” Ø 130 mm - 2 nylontrådar
Ø 2,4 mm
8.Trimmerhuvud “Multiline” Ø 2.75 “/73 mm –
6 fyrkantiga trådar 3 mm sida
9.Trimmerhuvud “Multiline” Ø 2.75 “/73 mm –
8 fyrkantiga trådar 3,5 mm sida (BC 320T)
10. Gräsklinga, Ø 10"/255 mm, tjocklek 1,6 mm
12. Skiva med 3 tänder Ø 10”/255 mm, tjocklek 1,4 mm
13. Skiva med 3 fasta blad Ø 10”/255 mm, tjocklek 1,4 mm
15. Skiva med 3 tänder Ø 12”/305 mm, tjocklek 2,4 mm
16.Skiva med 4 tänder Ø 9”/230 mm, tjocklek 1,4 mm
17.Skiva med 4 tänder Ø 10”/255 mm, tjocklek 1,4 mm
18. Skiva med 8 tänder Ø 9"/230 mm, tjocklek 1,4 mm
19. Skiva med 8 tänder Ø 10”/255 mm, tjocklek 1,4 mm
25. Kniv med 3 blad Ø 10”/255 mm, tjocklek 3 mm
UPOZORNENIE! - Použitie rezných nástrojov,
ktoré nie sú schválené výrobcom, môže byť
nebezpečné.
18
OPOZORILO - Uporaba rezilnega orodja, ki ga ni
odobril proizvajalec, je lahko nevarno.
VARNING! Användning av skäranordningar som
inte godkänts av tillverkaren kan medföra fara.
Hrvatski
PREPORUČENA REZNA OPREMA
BC 320S - BC 320T
1. Najlonsko četverokrako sječivo – Ø 10”/255 mm
2. Najlonsko trokrako sječivo – Ø 10”/255 mm
3. Trokraki nož “Pro Trim Professional” Ø 10”/255 mm
5. Trokraki nož “Pro Trim Professional” – Ø 12”/315 mm
6. Glava “Batti e vai” Ø 130 mm – 2 najlonske niti
Ø 2,4 mm
8. Glava “Multiline” Ø 2,75”/73 mm – 6 kvadratnih niti
širine stranice 3 mm
9. Glava “Multiline” Ø 2,75”/73 mm – 8 kvadratnih niti
širine stranice 3,5 mm (BC 320T)
10. Sječivo za travu Ø 10”/255 mm, debljina 1,6 mm
12. Trokraki nož Ø 10”/255 mm, debljina 1,4 mm
13. Trokraki nož s nepomičnim sječivom Ø 10”/255 mm,
debljina 1,4 mm
15. Trokraki nož Ø 12”/305 mm, debljina 2,4 mm
16. Četverokraki nož Ø 9”/230 mm, debljina 1,4 mm
17. Četverokraki nož Ø 10”/255 mm, debljina 1,4 mm
18. Osmerokraki nož Ø 9”/230 mm, debljina 1,4 mm
19. Osmerokraki nož Ø 10”/255 mm, debljina 1,4 mm
25. Trokraki nož Ø 10”/255 mm, debljina 3 mm
PAŽNJA! – Uporaba rezne opreme različite od one
koju preporučuje Proizvođač može dovesti do opasnih
situacija.
19
BenzÍn - Bencin
Bensin - BENZIN
l
1
5
10
15
20
25
16
OLEJA - OLJE
OLJA - ULJE
2% - 50:1
(cm3)
l
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
l
4% - 25:1
(cm3)
0,04
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
(40)
(200)
(400)
(600)
(800)
(1000)
17
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ŠTARTOVANIE
ZAGON
START
PALIVOVÁ ZMES (Obr. 16-17)
Používajte 4% zmes oleja a benzínu (25:1).
Pri použití oleja PROSINT OLEO-MAC použite zmes 2% (50:1).
GORIVO – MEŠANICA (slika 16-17)
Uporabljajte 4% (25:1) bencinsko mešanico.
Z PROSINT OLEO-MAC oljem pripravite 2% (50:1) mešanico.
UPOZORNENIE: Dvojtaktné motor y majú vyšší
merný výkon, doporučujeme teda použitie bezolovnatého
benzínu známej značky, s oktánovým číslom najmenej 90.
MIESTNE ZÁKONY STANOVUJÚ AKÝ DRUH BENZÍNU
JE POTREBNÉ POUŽIŤ (OLOVNATÝ ALEBO BEZ). JE
POVINNÉ DODRŽIAVAŤ ICH!
OPOZORILO: – 2-taktni motorji imajo visoko specifično
moč, zato priporočamo uporabo dobro poznanega super bencina z
oktanskim številom najmanj 90. UPORABO OSVINČENEGA ALI
NEOSVINČENEGA BENCINA UREJAJO LOKALNI PREDPISI.
UPOŠTEVAJTE JIH!
-
-
-
-
-
-
Benzín, olej a zmes uchovávajte v homologovaných nádobách
(Obr. 18).
Pri príprave zmesi používate iba špeciálny olej pre
dvojtaktné motory (Obr. 19).
Pred plnením nádrže kanistrom so zmesou poriadne zatraste
a premiešajte ju (Obr. 20).
Doplňovanie paliva prevádzajte vždy s vypnutým motorom
a v dostatočnej vzdialenosti od plameňa (Obr. 21).
Pred odskrutkovaním uzáveru nádrže postavte krovinorez
uzáverom dohora na rovnú a pevnú plochu, aby sa nemohol
prevrátiť. Opatrne otvorte uzáver, aby sa nadbytočný tlak
mohol pomaly uvoľniť a aby palivo nevystreklo von.
Pripravujte vždy iba také zmesi, ktoré potrebujete,
nenechávajte ich dlho v nádrži alebo v kanistri.
Doporučujeme použiť prísady ADDITIX 2000 značky
Emak, kód 001000972 (Obr. 22), s touto prísadou je možné
zmes skladovať po dobu jedného roku.
UPOZORNENIE - Vdychovanie výfukových plynov škodí
zdraviu.
20
19
18
-
-
-
-
-
-
Bencin, olje in mešanico hranite v predpisanih posodah (slika
18).
Za pripravo mešanice uporabljate le posebno olje za 2-taktne
motorje (slika 19).
Pred polnjenjem posode za gorivo mešanico dobro premešajte
(slika 20).
Posodo za gorivo polnite (slika 21) samo z ugasnjenim motorjem
in proč od odprtega plamena.
Preden odvijete pokrov posode za gorivo, postavite motorno
koso na ravno, trdno površino, tako da se ne more prevrniti.
Pokrov odvijte počasi, tako da se lahko morebitni nadtlak v
posodi sprosti brez brizganja goriva.
Pripravite le toliko goriva, kot ga potrebujete za takojšnjo
uporabo. Ne puščajte mešanice daljši čas v posodi za gorivo ali
v rezervni posodi. Če nameravate mešanico shraniti za obdobje
do enega leta, priporočamo uporabo dodatka Emak ADDITIX
2000 code 001000972 (slika 22).
OPOZORILO – Vdihovanje izpušnih plinov lahko škoduje
vašemu zdravju.
BRÄNSLEBLANDNING (Fig. 16-17)
Använd 4% bränsleblandning (olja/bensin) (25:1).
Använd 2% bränsleblandning (50:1) tillsammans med olja
PROSINT OLEO-MAC.
VARNING! Tvåtaktsmotorer har speciellt hög effekt.
Vi rekommenderar därför användning av blyfri bensin
av ett känt märke, minst 90 oktan. LOKALA LAGAR
REGLERAR VILKEN TYP AV BENSIN SOM SKALL
ANVÄNDAS (MED BLY ELLER BLYFRI). DESSA
LAGAR MĀSTE FÖLJAS!
-
-
-
-
-
-
Förvara bensin, olja och bränsleblandning i behållare
av godkänd typ (Fig. 18).
Använd endast olja för tvåtaktsmotorer för att göra i
ordning bränsleblandningen (Fig. 19).
Skaka bränslebehållaren innan du fyller på bränsle
(Fig. 20).
Ha alltid motorn avstängd och vistas på avstånd från
flammor när bränsle fylls på (Fig. 21).
Placera trimmern på en plan och solid yta så att
den inte kan välta innan du skruvar av locket på
bränsletanken. Öppna tanklocket försiktigt så att
trycket avlastas och så att inget bränsle stänker ut.
Gör inte i ordning mer bränsleblandning än vad som
krävs för arbetet. Lämna inte någon blandning varken
i behållaren eller i tanken för länge. Vi rekommenderar
att tillsatsen ADDITIX 2000 från Emak, kod
001000972 (Fig. 22), används om blandningen skall
förvaras så lång tid som ett år.
VARNING! Att inandas avgaser är hälsovådligt.
20
21
22
Hrvatski
STAVLJANJE U POGON
GORIVO - MJEŠAVINA (sl. 16-17)
Kao gorivo upotrebljavajte 4% mješavinu ulja/benzina
(25:1).
S uljem PROSINT OLEO-MAC koristite 2% mješavinu
(50:1).
PAŽNJA: dvotaktni motori imaju veliku specifičnu
snagu, stoga savjetujemo upotrebu benzina bez olova
poznate marke, s brojem oktana ne manjim od
90. LOKALNI ZAKONI ODREÐUJU KOJU VRSTU
BENZINA TREBA KORISTITI (S ILI BEZ OLOVA).
VAŠA JE OBAVEZA POŠTIVATI ZAKON!
-
-
-
-
-
-
Čuvajte b enzin, u lj e i mj eš avinu gor iva u
homologiranim kantama (sl. 18).
Kad pripremate mješavinu upotrebljavajte samo ulje za
dvotaktne motore (sl. 19).
Potresite kantu prije nego što ulijete mješavinu u
spremnik (sl. 20).
Gorivo smijete ulijevati samo kad je motor ugašen i
daleko od vatre (sl. 21).
Prije nego što skinete čep spremnika, postavite trimer
na ravnu i stabilnu podlogu da se ne bi izvrnuo.
Oprezno otvorite čep da bi višak pritiska polako izašao
i da gorivo ne bi ištrcalo.
Pripremite samo količinu mješavine koja vam je
potrebna: nemojte je držati dugo vremena u spremniku
ili u kanti. Savjetujemo vam upotrebu Emakovog
aditiva ADDITIX 2000, šifra 001000972 (sl. 22), koje
omogućuje očuvanja mješavine u trajanju od godine
dana.
PAŽNJA – Udisanje ispušnih plinova je štetno po
zdravlje.
21
24
26
25
27
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ŠTARTOVANIE
ZAGON
START
ŠTARTOVANIE MOTORA
Nasajte do karburátora palivo opakovaným stlačením pumpičky
(A, Obr. 24).
Stlačte páčku plynu (B) a zablokujte ju na polovičnom zrýchlení
nastavením vypínača (A, Obr. 25-26) do polohy
; uvoľnite páčku
(B).
Páčku sýtiča (D, Obr. 27) dajte do polohy “CLOSE”. Krovinorez
položte na zem do stabilnej polohy. Skontrolujte, či je kotúč voľný.
Pevne držte krovinorez za kryt motora, pomaly zatiahnite za lanko
štartéra, až narazíte na odpor (Obr. 28). Potom niekoľkokrát prudko
zatiahnite a po prvom naskočení motora nastavte štartovaciu páčku
(D, Obr. 27) do pôvodnej polohy “OPEN”. Štartovací manéver
opakujte, až kým motor nenaskočí. S naštartovaným motorom stlačte
páčku plynu (B, Obr. 25-26), aby ste ju odblokovali z polohy na
polovičnom zrýchlení a motor uviedli na voľnobeh.
ZAGON MOTORJA
S pritiskanjem vbrizgalke goriva (A, slika 24) napolnite uplinjač.
Povlecite ročico za plin (B) do položaja pol moči, stikalo za vklop/
izklop (A, slika 25-26) postavite v položaj
in potem spustite
ročico (B).
Ročico čoka (D, slika 27) pomaknite v položaj CLOSE. Motorno
koso položite v stabilen položaj na tla. Prepričajte se, da se rezilo
lahko prosto vrti. Motorno koso pritisnite ob tla in počasi povlecite
zagonsko vrv, dokler ne začutite odpora (slika 28). Potem jo večkrat
zapored hitro potegnite. Ko poženete motor, vrnite ročico čoka
(D, slika 27) v prejšnji položaj OPEN (odprt). Postopek ponavljajte,
dokler motor ne vžge. Ko motor teče, pritisnite na ročico za plin
(B, sliki 25-26) in jo sprostite s položaja pol plina. Pustite, da motor
teče v prostem teku.
START AV MOTORN
Fyll förgasaren genom att trycka på bränslepumpen flera gånger
(A, Fig. 24).
Dra i gasspaken (B) och blockera den i läge halvgas genom att ställa
knappen (A, Fig. 25-26) i läge . Släpp spaken (B).
Ställ startspaken (D, Fig. 27) i läge “CLOSE”. Lägg ner trimmern på
marken så att den ligger stabilt. Kontrollera att skivan kan rotera
obehindrat. Håll trimmern i ett stadigt grepp så att den ligger
stilla och dra långsamt i startsnöret tills du känner av motstånd
(Fig. 28). Dra sedan kraftigt i snöret ett par gånger tills du hör
de första motorljuden. Skjut tillbaka startspaken (D, Fig. 27) till
ursprungsläget “OPEN”. Gör om startproceduren tills motorn
startar. Tryck på gasreglaget (B, Fig. 25-26) så att det frigörs från läge
halvgas och ställ in motorn på lägsta varvtal.
UPOZORNENIE: Pri štartovaní teplého motora
nepoužívajte sýtič.
OPOZORILO: Za ponoven zagon toplega motorja čoka ne
uporabljajte.
UPOZORNENIE: Polovičné zrýchlenie používajte výhradne
pri štartovaní studeného motora.
OPOZORILO - Pol-pospeševalno napravo uporabljajte
samo, kadar zaganjate hladen motor.
Na naštartovanie teplého motora musí byť vypínač zapaľovania (F)
nastavený ako je znázornené na obr. 29.
Pri zaganjanju toplega motorja mora biti stikalo (F) v položaju, ki je
prikazan na sliki 29.
ZÁBEH MOTORA
Motor dosiahne svoj maximálny výkon po 5÷8 hodinách práce.
Počas zábehu nenechajte motor bežať na voľnobehu na maximálne
otáčky, aby ste predišli zbytočnému namáhaniu.
VPELJAVANJE MOTORJA
Motor doseže svojo polno moč po 5÷8 urah delovanja.
V tem obdobju ne pustite, da bi motor deloval s polnimi obrati brez
obremenitve. Tako preprečite pretirano delovno obremenitev.
UPOZORNENIE! - Počas zábehu nenastavujte karburátor,
aby ste dosiahli zvýšenie výkonu, mohli by ste tak spôsobiť
poškodenie motora.
OPOZORILO! - V času vpeljavanja ne spreminjajte
nastavitev uplinjača, da bi dobili dodatno moč; tako lahko motor
poškodujete.
22
varm.
VARNING: Använd inte startspaken när motorn redan är
VARNING! Använd halvgasanordningen uteslutande för att
kallstarta motorn.
Vid varmstart av motorn skall knappen (F) ställas som i Fig. 29.
INKÖRNING AV MOTORN
Motorn uppnår maximal effekt efter 5÷8 arbetstimmar.
Låt inte motorn gå på maximalt tomgångsvarvtal under
inkörningsperioden. Det kan bli för stor belastning på motorn.
VARNING! Justera inte förgasningen för att öka effekten
under inkörningsperioden. Det kan bli skador på motorn.
28
29
Hrvatski
STAVLJANJE U POGON
POKRETANJE MOTORA
Napunite rasplinjač pritiskajući kuglicu (A, sl. 24).
Povucite polugu gasa (B) i zakočite je u polugasu namještajući prekidač
(A, sl. 25-26) u položaj
; otpustite polugu (B).
Stavite polugu startera (D, sl. 27) u položaj “CLOSE”. Odložite trimer na
tlo u stabilnom položaju. Provjerite da se nož može slobodno okretati.
Držeći trimer nepokretan, nekoliko puta povucite konop za paljenje sve
dok ne osjetite otpor (sl. 28). Zatim snažno povucite konop nekoliko
puta i nakon prvih prasaka motora vratite polugu startera (D, sl. 27)
u početni položaj “OPEN”. Ponovljajte postupak pokretanja sve dok se
motor ne upali. Kad se motor pokrene, pritisnite gas (B, sl. 25-26) da bi
ste ga otkočili iz položaja polugasa i namjestite motor na minimum.
PAŽNJA: ako je motor već ugrijan, kod paljenja nemojte
koristiti starter.
PAŽNJA - Koristite polugas isključivo u fazi pokretanja i to
hladnog motora.
Za pokretanje već ugrijanog motora, prekidač (F) treba biti u položaju
prikazanom na sl. 29.
RAZRAÐIVANJE MOTORA
Motor dostiže svoju maksimalnu snagu nakon 5÷8 sati rada.
Tijekom ovog vremena razrađivanja, a da bi se izbjeglo pretjerano
naprezanje motora, nemojte puštati da motor radi “na prazno” uz
maksimalan broj okretaja.
PAŽNJA! - Tijekom razrađivanja nemojte podešavati rasplinjač
s namjerom povećanja snage: motor bi se mogao oštetiti.
23
32
33
34
35
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ZASTAVENIE MOTORA
ZAUSTAVLJANJE MOTORJA
STOPP AV MOTORN
ZASTAVENIE MOTORA
Nastavte páčku plynu na voľnobeh (B, Obr. 32-33) a počkajte niekoľko
sekúnd, aby motor vychladol.
Vypnite motor, vypínač zapaľovania (A) nastavte do polohy STOP.
ZAUSTAVLJANJE MOTORJA
Ročico plina pomaknite v položaj za prosti tek (B, sliki 32-33) in
počakajte nekaj sekund, da se motor ohladi.
Motor zaustavite tako, da stikalo za vklop/izklop (A) pomaknete v
položaj STOP.
KARBURÁTOR
Pred nastavením karburátora vyčistite vzduchový filter
(C, Obr. 34). Tento motor bol navrhnutý a vyrobený v súlade so
smernicami 97/68/ES, 2002/88/ES a 2004/26/ES. Karburátor (Obr.
35) bol navrhnutý tak, aby umožnil reguláciu skrutiek L a H o
polotáčku. Rozpätie možnej regulácie skrutiek L a H o polotáčku je
vopred nastavené výrobcom a nie je možné zmeniť ho.
UPOZORNENIE: Skrutky neuťahujte mimo sekciu možnej
regulácie!
Skrutka voľnobehu T musí byť nastavená tak, aby sa zaistila bezpečná
hranica medzi voľnobehom motora a režimom zopnutia spojky.
Skrutka L musí byť nastavená tak, aby motor rýchlo reagoval na
pridanie plynu a mal pravidelný chod na voľnobeh.
Skrutka H musí byť upravená tak, aby motor počas kosenia podával
plný výkon.
UPLINJAČ
Pred nastavljanjem uplinjača očistite zračni filter (C, slika 34) in
ogrejte motor. Ta motor je konstruiran in proizveden tako, da je
skladen z zahtevami ustreznih direktiv 97/68/ES, 2002/88/ES and
2004/26/ES. Uplinjač (slika 35) je konstruiran tako, da omogoča
samo nastavitev vijakov L in H v obsegu kroga. Dovoljeni obseg
nastavitve vijakov L in H je določil proizvajalec in ga vi ne morete
spremeniti.
OPOZORILO: Ne poizku_ajte privijajati vijakov izven
obsega.
Vijak za prosti tek T se nastavlja tako, da zagotavlja dobro varnostno
območje med prostim tekom in vklopom sklopke.
Z vijakom L se nastavlja hiter odziv motorja na ostre pospešitve in
ustrezno delovanje v prostem teku.
Z vijakom H se nastavlja največja moč motorja v fazi vrtanja.
STOPP AV MOTORN
Dra gasspaken till lägsta varvtal (B, Fig. 32-33) och vänta ett par
sekunder så att motorn svalnar.
Stäng av motorn genom att ställa på/avknappen (A) i läge av, STOP.
FÖRGASARE
Rengör luftfiltret (C, Fig. 34) innan någon justering görs på förgasaren.
Denna motor har formgivits och tillverkats i överensstämmelse med
direktiv 97/68/EC, 2002/88/EC och 2004/26/ES. Förgasaren (Fig. 35)
är avsedd att justeras endast med skruvarna L och H i ett fält på
ett halvt varv. Inställningsfältet för skruvarna L och H, dvs. ett
halvt varv, är inställt av tillverkaren och denna inställning går inte att
ändra.
VARNING: Gör inga inställningar utanför skruvarnas
inställningsfält!
Skruven för tomgångsvar v T justeras för att få en god
säkerhetsmarginal mellan det lägsta varvtalet och varvtalet där
kopplingen läggs i.
Skruven L måste justeras så att motorn svarar snabbt på bryska
accelerationer och så att den fungerar väl på lägsta varvtal.
Skruven H måste justeras så att motorn kan köras på högsta effekt
under arbetet.
UPOZORNENIE: Ak je motor na voľnobehu
(2800-3000 otáčok/min), kotúč sa nesmie točiť. Odporúčame vám,
aby ste sa pre nastavenie karburátora obrátili na vášho predajcu
alebo autorizovaný servis.
OPOZORILO: Ko je motor v prostem teku (2800-3000 obr/m),
se rezilo ne sme vrteti. Priporočamo, da nastavitve uplinjača
zaupate vašemu trgovcu ali pooblaščenemu serviserju.
VA R N I N G : Nä r m o to r n g å r p å l ä g s t a v a r v t a l
(2800-3000 varv/min) skall skivan inte snurra. Vi rekommenderar
att du låter en återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad
sköta inställningarna på förgasningen.
UPOZORNENIE: Klimatické alebo tlakové zmeny môžu
spôsobiť zmeny zapaľovania.
OPOZORILO: Vremenski pogoji in nadmorska višina lahko
vplivajo na delovanje uplinjača.
VARNING! Klimat- och höjdskillnader kan orsaka skillnader
i förgasningen.
UPOZORNENIE: V prípade prepravy alebo uskladnenia
krovinorezu namontujte ochranný kryt kotúča (M), kód 4196086, ako
je znázornené na obr. 36-37.
OPOZORILO: Pred prevozom ali shranjevanjem motorne
kose namestite zaščito diska (M), št.art. 4196086, kot je prikazano na
slikah 36-37.
VARNING: Montera skivans skydd (M), kod 4196086, enligt
illustrationen i Fig. 36-37 när trimmern skall transporteras eller
ställas undan för förvaring.
24
36
37
Hrvatski
ZAUSTAVLJANJE MOTORA
ZAUSTAVLJANJE MOTORA
Stavite polugu gasa na minimum (B, sl. 32-33) i počekajte nekoliko
sekundi kako bi se motor ohladio.
Ugasite motor vraćajući prekidač uzemljenja (A) u položaj STOP.
RASPLINJAČ
Prije nego što podesite rasplinjač, očistite filter zraka (C, sl. 34) i zagrijte
motor. Ovaj motor je osmišljen i proizveden u skladu s primjenom
smjernica 97/68/EZ, 2002/88/EZ i 2004/26/EZ. Rasplinjač (sl. 35) je
osmišljen na način koji omogućuje samo podešavanje vijaka L i H za
pola kruga. Dozvoljeni raspon podešavanja vijaka L i H od pola kruga
određuje Proizvođač i nije ga moguće promijeniti.
PAŽNJA! - Nemojte silom okretati vijke preko dozvoljenog
raspona podešavanja!
Vijak za prazni hod T je podešen tako da postoji dovoljan sigurnosni
odmak između minimalnog režima rada i režima uključivanja kvačila.
Vijak L treba podesiti tako da motor odmah reagira na iznenadna
ubrzanja i da radi pravilno kad je podešen na minimumu.
Vijak H treba podesiti tako da motor raspolaže maksimalnom snagom
u fazi rezanja.
PAŽNJA: ako je motor na minimumu (2800-3000 o/min),
nož se ne smije okretati. Savjetujemo vam da se za podešavanje
rasplinjača obratite vašem prodavaču ili ovlaštenoj radionici.
PAŽNJA: klimatske promjene, kao i promjene nadmorske
visine mogu izazvati promjene u radu rasplinjača.
PAŽNJA - Kod prijevoza ili spremanja trimera montirajte štitnik
noža (M), šif. 4196086, kako je prikazano na sl. 36-37.
25
C
41
40
43
42
Slovensky
Slovenščina
Svenska
PRÍPRAVNÉ PRÁCE
PRIPRAVE ZA DELO
FÖRBEREDELSER
SPRÁVNE NASTAVENIE POPRUHU
NOSILNI JERMENI
KORREKT INSTÄLLNING AV BÄRSELEN
Správne nastavenie popruhu umožní náležité vyváženie
Pravilna nastavitev nosilnih jermenov omogoča pravilno
När bärselen är korrekt inställd får du god balans och
krovinorezu a vhodnú vzdialenosť od zeme (Obr. 40).
ravnotežje motorne kose in pravilen odmik od tal (slika
lämplig höjd över marken på trimmern (Fig.‑40).
- Používajte jednoduchý popruh.
40).
-
Sätt på dig den enkla bärselen.
-
Haka fast trimmern vid bärselen med hjälp av
- Spojte krovinorez s popruhom pomocou karabínky
(A, Obr. 41-42).
- Nastavte háčik (B, Obr. 41-42), aby ste dosiahli
lepšie vyváženie krovinorezu.
- Nastavte dÍžku ramenného popruhu (C, Obr. 43),
aby mal krovinorez potrebnú výšku nad zemou.
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA
- Pri práci s krovinorezom vždy používajte popruh a
držte rukoväť obidvoma rukami.
- Krovinorez používajte spôsobom ako je znázornený
na obr. 44-45.
- Skontrolujte, či kotúč v dôsledku narazenia na
cudzie predmety (kamene, atď.) nepraskol.
UPOZORNENIE! - Pred použitím krovinorezu si
pozorne prečítajte pravidlá bezpečnosti.
26
-
Uporabite enojni ali dvojni nosilni jermen.
-
Motorno koso s kavljem pripnite na jermena (A,
slika 41-42).
-
DELOVANJE
- Namestite si jermena in med delom z motorno koso
vedno držite ročaja z obema rokama.
- Motorno koso uporabljajte kot je to prikazano na
sliki 44-45.
-
ANVÄNDNINGSREGLER
- Sätt på bärselen och håll i handtagen med båda
händerna när du använder trimmern.
- Använd trimmern på det sätt som illustreras i Fig.
44-45.
- Kontrollera alltid att skivan inte har skadats om den
stöter emot ett föremål (en sten eller dylikt) under
Po udarcu ob trde predmete (kamne, ipd.) vedno
OPOZORILO: Pred uporabo motorne kose
skrbno preberite varnostna opozorila.
Placera spännet (C, Fig. 43) så att du får korrekt
höjd på trimmern.
användningen.
preglejte rezilo, da ni počeno.
Placera haken (B, Fig. 41-42) så att du får bästa
möjliga balans på trimmern.
Sponko (C, slika 43) postavite tako, da zagotovite
pravilno višino košnje.
-
-
Kavelj (B, sliki 41-42) postavite v tak položaj, da je
motorna kosa v ravnotežju.
-
spännet (A, Fig. 41-42).
VA R N I N G !
–
Läs
noggrant
säkerhetsreglerna innan trimmern används.
igenom
44
45
Hrvatski
PREDRADNJE
POJASEVI
Ispravno podešavanje pojaseva omogućuje dobru
ravnotežu trimera, kao i odgovarajuću udaljenost od tla
(sl. 40).
- Stavite jednostruke ili dvostruke pojaseve.
- Zakačite trimer na pojaseve pomoću kopče
(A, sl. 41-42).
- Namjestite kuku (B, sl. 41-42) da bi ste postigli što
bolju ravnotežu trimera.
- Namjestite zapor (C, sl. 43) da bi ste postigli
ispravnu visinu trimera.
PROPISI O UPORABI
- Stavite pojaseve i dok trimer radi uvijek držite obje
ruke na rukohvatima.
- Koristite trimer kako je prikazano na sl. 44-45.
- Nakon slučajnog udarca o vanjske predmete
(kamenje, itd.), uvijek provjerite da nož nije
napuknut.
PAŽNJA! – Prije uporabe trimera pozorno
pročitajte propise o sigurnosti.
27
48
49
51
50
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ÚDRŽBA
VZDRŽEVANJE
UNDERHÅLL
UPOZORNENIE! - Pri prevádzaní údržby používajte vždy
ochranné rukavice. Neprevádzajte údržbu, pokiaľ je motor
horúci.
OPOZORILO! – Med vzdrževalnimi posegi vedno
nosite rokavice. Vzdrževalnih posegov ne izvajajte na vročem
motorju.
VARNING! Bär alltid skyddshandskar i samband med
underhåll. Gör inget underhåll när motorn är varm.
VZDUCHOVÝ FILTER
Po každých 8-10 hodinách práce, odstráňte uzáver (A, Obr. 48)
a očistite filter (B). Prefúknite stlačeným vzduchom z vnútra
smerom von (Obr. 49). Ak je špinavý alebo poškodený,
vymeňte ho. Zanesený filter spôsobuje nepravidelný chod motora,
zvýšenú spotrebu a znížený výkon.
ZRAČNI FILTER
Na vsakih 8-10 delovnih ur odprite pokrov (A, slika 48) in očistite
filter (B). Od daleč izpihajte s stisnjenim zrakom z notranje
strani navzven (sl.49). Če je umazan ali poškodovan, ga
zamenjajte. Če je filter zamašen, teče motor neenakomerno,
zmanjša se njegova moč in poveča se poraba goriva.
PALIVOVÝ FILTER
Pravidelne kontrolujte stav palivového filtra. Nečistený filter môže
spôsobiť obtiažne štartovanie a nižší výkon motora. Pre očistenie
filter vyberte otvorom palivovej nádrže, v prípade prílišného
znečistenia ho vymeňte (Obr. 50).
POSODA ZA GORIVO
Občasno preglejte filter za gorivo. Umazan filter lahko povzroča
težave pri zagonu in znižuje moč motorja. Filter očistite po
naslednjem postopku: vzemite ga iz odprtine za polnjenje goriva.
Zamenjajte ga (slika 50), če je preveč umazan.
MOTOR
Pravidelne čistite rebrovanie valca štetcom alebo stlačeným
vzduchom (Obr. 51). Nahromadenie nečistôt na valci môže
spôsobiť prehriate, ktoré škodí chodu motora.
MOTOR
Občasno očistite rebra cilindra (slika 51) s krtačo ali s stisnjenim
zrakom. Umazan cilinder lahko povzroča nevarno pregrevanje
motorja.
MOTOR
Rengör regelbundet vingarna på cylindern med en pensel eller
tryckluft (Fig. 51). Om det samlas smuts på cylindern kan
överhettning bli följden, vilket i sin tur kan skada motorns
funktion.
SVIEČKA
Odporúčame sviečku pravidelne čistiť a kontrolovať vzdialenosť
medzi elektródami (Obr. 52). Používajte sviečku NGK CMR7A
alebo inej značky rovnakého tepelného stupňa.
VŽIGALNA SVEČKA
Vžigalno svečko očistite in občasno preglejte razdaljo med
elektrodama (slika 52). Uporabljajte svečke NGK CMR7A ali
svečke drugih proizvajalcev iste toplotne vrednosti.
TÄNDSTIFT
Rengör tändstiftet regelbundet och kontrollera avståndet
mellan elektroderna (Fig. 52). Använd tändstift NGK CMR7A
eller av annat märke med likvärdig värmegrad.
PREVODOVKA
Po každých 30 hodinách práce odstráňte na prevodovke skrutku
(A, Obr. 53) a skontrolujte hladinu maziva. Používajte kvalitný
mazací tuk na báze sírnika molybdénu (Obr. 54).
OHIŠJE PRENOSA
Na vsakih 30 delovnih ur odvijte vijak (A, slika 53) na ohišju
prenosa in preglejte količino masti. Uporabljajte kakovostno
molibden bisulfidno mast (slika 54).
KUGGVÄXELHUS
Skruva loss skruven (A, Fig. 53) på kuggväxelhuset var
30:e arbetstimme och kontrollera fettnivån. Använd
molybdendisulfidfett av god kvalitet (Fig. 54).
28
LUFTFILTER
Ta av locket (A, Fig. 48) och rengör filtret (B) var 8:e till 10:e
arbetstimme. Stå på avstånd och blås med tryckluft inifrån
och utåt (Fig. 49). Om anordningen är smutsig eller skadad
måste den bytas. Ett igensatt filter leder till oregelbunden
motorfunktion, ökar förbrukningen och minskar effekten.
BRÄNSLEFILTER
Kontrollera regelbundet skicket på bränslefiltret. Om filtret är
smutsigt försvåras starten och motorns prestationer minskar.
Ta ut filtret från hålet där bränsle fylls på innan du rengör det.
Byt filtret om det är mycket smutsigt (Fig. 50).
53
52
53
Hrvatski
ODRŽAVANJE
PAŽNJA! - Prilikom radova na održavanju obavezno
stavite zaštitne rukavice. Nemojte pristupati radovima na
održavanju ako je motor još uvijek vruć.
FILTER ZRAKA
Svakih 8-10 sati rada skinite poklopac (A, sl. 48), dobro potresite
filter (B). Iz daljine ispušite komprimiranim zrakom iznutra
prema vani (sl. 49). Ako je prljav ili oštećen - promijenite ga.
Začepljeni filter prouzročit će nepravilan rad motora, povećati
potrošnju goriva i smanjiti mu snagu.
FILTER ZA GORIVO
S vremena na vrijeme provjerite stanje filtera za gorivo. Prljavi
filter izaziva poteškoće u paljenju i smanjuje učinkovitost
motora. Da bi ste očistili filter, izvadite ga iz otvora za ulijevanje
goriva; u slučaju pretjerane prljavosti zamijenite ga (sl. 50).
MOTOR
S vremena na vrijeme očistite lopatice cilindra kistom ili
komprimiranim zrakom (sl. 51). Nakupljanje nečistoće na
cilindru može prouzročiti prezagrijavanje koje je štetno po
motor.
SVJEĆICA
Preporučuje se čišćenje svjećice s vremena na vrijeme, kao i
provjera udaljenosti elektroda (sl. 52). Koristite svjećicu NGK
CMR7A ili druge marke, ali istog termičkog stupnja.
STOŽASTI ZUPČANIK
Svakih 30 sati rada skinite vijak (A, sl. 53) na stožastom
zupčaniku i provjerite razinu maziva. Koristite kvalitetno
mazivo na bazi molibdenovog bisulfata (sl. 54).
29
56
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ÚDRŽBA
VZDRŽEVANJE
UNDERHÅLL
TLMIČI (56. ábra)
IZPUŠNO CEV (Kuva 56)
LJUDDÄMPARE (Fig. 56)
POZOR! – Tento výfuk je vybavený katalyzátorom,
ktorý je pre motor nevyhnutný, aby spĺňal podmienky
pre požiadavky na emisie. Na katalyzátore nikdy
nevykonávajte žiadne zmeny, ani ho neodstraňujte:
takýmto postupom prestúpite zákon.
POZOR! – Izpušni lonec je opremljen s
katalizatorjem, ki je nujen zato, da motor deluje v skladu
z zahtevami glede emisij izpušnih plinov. Katalizatorja
ne smete nikdar odstraniti ali na njem česarkoli
spreminjati: če to storite, prekršite zakon.
VARNING! – Denna ljuddämpare är utrustad med
katalysator som är nödvändig för motorn för att vara
i överensstämmelse med utsläppskraven. Ändra eller
avlägsna aldrig katalysatorn: om du gör detta, bryter du
mot lagen.
POZOR! – Výfuky vybavené katalyzátorom
sa pri používaní veľmi zohrejú a ostanú horúce aj
dlho po zastavení motora. K javu dôjde, aj keď je
motor pri minimálnom výkone. Dotyk katalyzátora
môže spôsobiť popáleniny kože. Nezabudnite na
nebezpečenstvo požiaru!
POZOR! – Izpušni lonci, ki so opremljeni s
katalizatorjem, se med uporabo zelo močno segrejejo
in ostanejo vroči še dolgo po ustavitvi motorja. Tako
je tudi tedaj, kadar motor teče z najmanjšim številom
vrtljajev. Dotik lahko povzroči opekline. Ne pozabite
na nevarnost požara!
VARNING! – Ljuddämpare utrustade med
katalysator blir mycket varma under användningen
och förblir så under lång tid efter att motorn har
stängts av. Detta inträffar också när motorn är på
minimum. Kontakt kan orsaka brännskador på huden.
Kom ihåg brandrisken!
DÁVAJTE POZOR! – Katalyzátor na katalytických
výfukoch treba kontrolovať a podľa potreby čistiť každý
mesiac. Ak je katalyzátor poškodený, musíte ho dať
vymeniť. Ak sa katalyzátor často upcháva, môže to
byť signálom, že výkonnosť katalytického výfuku je
obmedzená.
OPREZNO! – Pri katalizatorskih izpušnih loncih
je treba katalizator enkrat mesečno pregledati in ga po
potrebi očistiti. Če je katalizator poškodovan, ga je
treba zamenjati. Če je katalizator pogostoma zamašen,
je to lahko znak, da delovanje katalizatorskega izpušnega
lonca ni zadovoljivo.
FÖRSIKTIGHET! – På de katalytiska
ljuddämparna ska katalysatorn kontrolleras och om
nödvändigt rengöras varje månad. Om katalysatorn
är skadad ska den bytas. Om katalysatorn ofta är
tilltäppt, kan det vara ett tecken på att den katalytiska
ljuddämparens prestanda är begränsad.
POZOR: Krovinorez nepoužívajte, ak je jeho
tlmič poškodený, ak chýba alebo ak je modifikovaný.
Nesprávne udržiavaný tlmič zvyčuje riziko požiaru a
poškodenia sluchu.
OPOZORILO: ne uporabljajte obrezovalnika
grmičevja, če je dušilec poškodovan, spremenjen
ali še ga ni. Neustrezno vzdrževanje dušilca poveča
nevarnost požara in izgube sluha.
VARNING: Använd inte buskröjaren om
ljuddämparen är skadad, saknas eller är modifierad
En olämpligt underhållen ljuddämpare ökar risken för
brand och hörskador.
30
Hrvatski
ODRŽAVANJE
ISPUŠNA CIJEV (sl. 56)
PAŽNJA! – Ovaj ispušni prigušivač ima katalizator
neophodan da bi motor zadovoljavao uvjete štetnih
ispuštanja. Zabranjeno je preinačivati ili skidati
katalizator: ako to učinite, prekršit ćete zakon.
PAŽNJA! – Ispušni prigušivači s katalizatorom
se tijekom uporabe jako zagriju i ostaju vrući i dugo
nakon zaustavljanja motora. To se dešava i kad je
motor na minimumu. Dodir može prouzročiti
opekotine na koči. Zapamtite da postoji opasnost od
počara!
OPREZ! – Na katalitičkim ispušnim prigušivačima
treba kontrolirati katalizator i ako je potrebno očistiti ga
jednom mjesečno. Ako je katalizator oštećen, treba ga
zamijeniti. Ako je začepljivanje katalizatora učestalo, to
može biti znak da je djelotvornost katalitičkog ispušnog
prigušivača ograničena.
PAŽNJA: nemojte rukovati rezačem grmlja
ako je ispušni prigušivač oštećen, ako ga nema ili je
preinačen. Nepravilno održavan ispušni prigušivač
povećat će opasnost od požara i gubitka sluha.
31
64
65
66
67
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ÚDRŽBA
VZDRŽEVANJE
UNDERHÅLL
BRÚSENIE KOTÚČA 8÷80 zubov
Vždy kontrolujte celkový stav kotúča. Správne
nabrúsenie kotúča umožní dosiahnuť maximálny
výkon krovinorezu.
Na nabrúsenie zubov používajte kotúčový pilník,
následne vykonajte drobné úpravy, pri ktorých
dodržujte uhly a rozmery znázornené na obr. 64-65.
BRUŠENJE REZIL z 8÷80 zobmi
Vedno najprej preglejte splošno stanje rezila.
Pravilno brušenje omogoča optimalno delovanje
motorne kose. Za brušenje zob uporabite pilo ali
brusni kamen. Brusite z blagimi potegi, upoštevajte
kote in dimenzije, prikazane na slikah 64-65.
SLIPNING AV SKIVA MED 8-80 tänder
Kontrollera alltid det allmänna skicket på skivan.
Trimmern presterar maximalt när skivan är korrekt
slipad.
Använd en fil eller en slipsten för att fila tänderna.
Fila lätt, med små rörelser och observera vinklarna
och dimensionerna i Fig. 64-65.
UPOZORNENIE! - Chybný rezací nástroj
alebo nesprávne nabrúsená čepeľ zvyšujú riziko
spätného vrhu. Kontrolujte čepele na kosenie trávy,
aby ste zistili, či sú poškodené alebo prasknuté, v
prípade poškodenia, ich vymeňte (Obr. 66).
OPOZORILO! - Napačna vrsta rezila
ali nepravilno brušeno rezila povečuje tveganje
povratnega udarca. Preglejte rezilo motorne
kose. Če je obrabljeno, ima razpoke ali je drugače
poškodovano, ga zamenjate (slika 66).
BRÚSENIE ČEPELÍ REZNÉHO KOTÚČA
(2-3-4 ZUBY)
1.Čepele rezného kotúča sú otáčateľné: ak jedna
strana už nie je viac ostrá, čepeľ možno otočiť a
použiť druhú stranu (Obr. 67).
2.Čepele rezného kotúča ostrite plochým pilníkom
s hladkým rezom (Obr. 68).
3.Aby ste udržali rovnováhu nabrúste rovnakým
spôsobom všetky ostria.
4.Ak čepele nie sú správne nabrúsené, môžu
spôsobiť nepravidelné vibrácie prístroja a
následne prasknutie samotných čepelí.
BRUŠENJE REZIL MOTORNE KOSE
(2-3-4 ZOBJE)
1.Rezila motorne kose lahko obračate: ko prva stran
ni več ostra, lahko rezilo obrnete in uporabite še
njegovo drugo stran (slika 67).
2.Rezila motorne kose brusite s ploščato enojno
pilo (slika 68).
3.Za ohranjanje ravnotežja rezila enakomerno
brusite vse rezalne robove.
4.Če rezilo ni pravilno nabrušeno, lahko pride
do neobičajnih vibracij naprave in končno do
razpada rezila.
32
VARNING! Fel skärverktyg eller ett felslipat
skärblad ökar riskerna för bakslag. Kontrollera
gräsklingorna så att du genast upptäcker skador
och fel. Byt gräsklingorna om de är skadade
(Fig. 66).
SLIPNING AV GRÄSKLINGOR
(2-3-4 TÄNDER)
1.Det går att vända på gräsklingorna. När den ena
sidan blir slö kan klingan sålunda vändas och
användas på den skarpa sidan (Fig. 67)
2. Gräsklingorna skall slipas med en enkelgradig
flatfil (Fig. 68).
3. Slipa alla skärvinklar lika mycket för att få god
balans.
4. Om skärbladen inte slipas på korrekt sätt kan
maskinen börja vibrera onormalt mycket, vilket
kan medföra att skärbladen går sönder.
68
Hrvatski
ODRŽAVANJE
OŠTRENJE NOŽA S 8÷80 KRAKOVA
Obavezno provjerite opće stanje noža. Pravilno
oštrenje noža omogućuje maksimalnu djelotvornost
trimera.
Da bi ste naoštrili zupce koristite turpiju odnosno
brus: vršite kratke pokrete, poštujući kutove i
dimenzije navedene na sl. 64-65.
PAŽNJA – Pogrešan alat za oštrenje ili
neispravno naoštreno sječivo povećavaju opasnost od
povratnog udarca. Provjerite sječiva za šišanje trave
radi uočavanja štete ili napuklina; ako su oštećena
zamijenite ih (sl. 66).
OŠTRENJE SJEČIVA ZA ŠIŠANJE TRAVE
(dvo/tro/četverokrakih)
1. Sječiva za šišanje trave možete preokrenuti: kad
jedna strana više nije oštra, preokrenite sječivo da
bi ste ga iskoristili i s druge strane (sl. 67).
2. Sječiva za šišanje trave oštrite ravnom turpijom
jednostavnog reza (sl. 68).
3. Radi održavanja uravnoteženosti, ujednačano
turpijajte sve oštrice.
4. Ako sječiva nisu pravilno naoštrena, mogu
prenositi neodgovarajuće vibracije na stroj, s
posljedicom lomljenja samih sječiva.
33
72
-
-
-
-
-
-
-
74
73
75
Slovensky
Slovenščina
Svenska
USKLADNENIE
SHRANJEVANJE
FÖRVARING
Dodržiavajte všetky vyššie uvedené pravidlá
údržby.
Krovinorez dokonale očistite a kovové časti
nakonzervujte olejom.
Odmontujte kotúč, očistite ho a naolejujte, aby ste
zabránili zhrdzaveniu. (Obr. 79).
Odmontujte unášače, očistite, osušte a naolejujte
hriadeľ prevodovky (Obr. 72).
Vyprázdnite palivovú nádrž a znovu nasaďte
uzáver.
Vyberte sviečku, do valca nalejte malé množstvo
oleja (Obr. 73). Niekoľkokrát zvoľna zatiahnite za
lanko štartéra, aby sa olej dobre rozložil (Obr. 74).
Znovu namontujte sviečku.
Prístroj uskladnite na suchom mieste, nie priamo
na zemi a v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov
tepla.
-
-
-
-
-
-
-
Upoštevajte vsa gornja navodila za vzdrževanje.
Motorno koso dobro očistite in podmažite
kovinske dela.
Rezilo odmontirajte, očistite in podmažite, da ne
bo zarjavelo. (slika 79).
Odstranite prirobnici rezila, očistite, posušite in
podmažite zobniški prenos (slika 72).
Izpraznite posodo za gorivo in ponovno namestite
njen pokrov.
Odstranite svečko in v cilinder vlijte majhno
količino olja (slika 73). Z zagonsko vrvico
(slika 74) nekajkrat zavrtite gred motorja in tako
razmažite olje. Vrnite vžigalno svečko na njeno
mesto.
Vašo motorno koso vedno hranite na suhem, raje
ne neposredno na tleh in proč od virov toplote.
-
-
-
-
-
-
-
Följ samtliga underhållsanvisningar som givits
ovan.
Rengör trimmern ordentligt och smörj alla delar i
metall.
Ta av skivan, rengör den och smörj den med olja
för att förebygga rost. (Fig. 79).
Avlägsna skivans fästflänsar. Rengör, torka och
olja in kuggväxelhusets säte (Fig. 72).
Töm ut bränslet från tanken och sätt tillbaka
locket.
Ta ut tändstiftet och häll lite olja i cylindern
(Fig. 73). Rotera motoraxeln genom att dra i
startsnöret ett par gånger så att oljan fördelas
(Fig. 74). Sätt tillbaka tändstiftet.
Förvara på en torr plats, om möjligt utan direkt
kontakt med marken och långt från värmekällor.
UPOZORNENIE: V prípade prepravy alebo
uskladnenia krovinorezu namontujte ochranný kryt
kotúča (M), kód 4196086 ako je znázornené na
obr. 75-76.
POZOR: Pred prevozom ali shranjevanjem
motorne kose namestite zaščito diska (M),
št.art. 4196086 (slika 75-76).
VARNING: Montera skivans skydd (M),
kod 4196086, enligt illustrationen i Fig. 75-76 när
trimmern skall transporteras eller ställas undan för
förvaring.
UPOZORNENIE: Všetky operácie, ktoré nie
sú opísané v tomto návode, musia byť vykonané
autorizovaným servisom. Aby ste zaručili stále a
pravidelné fungovanie krovinorezu, nahrádzajte
všetky diely iba ORIGINÁLNYMI NÁHRADNÝMI
DIELMI.
POZOR: Vse vzdrževalne posege, ki niso
opisani v tem priročniku, sme izvajati samo
pooblaščeni servisni center. Zapomnite si, da
lahko zagotovite enakomerno in redno delovanje
motorne kose samo z zamenjavo obrabljenih delov z
ORIGINALNIMI NADOMESTNIMI DELI.
VARNING: Allt underhållsarbete som
inte beskrivs i denna manual måste göras av en
auktoriserad serviceverkstad. Alla delar av trimmern
som skall bytas måste bytas mot ORIGINAL
RESERVDELAR för att garantera att trimmerns
funktion blir korrekt och konstant.
34
76
77
78
79
Hrvatski
USKLADIŠTAVANJE
- Slijedite sva prethodno opisana pravila
održavanja.
- Detaljno očistite trimer i podmažite metalne
dijelove.
- Skinite nož, očistite ga i nauljite da bi ste spriječili
njegovo rđanje (sl. 79).
- Skinite prirubnice za kočenje noža; očistite,
osušite i nauljite ležaj stožastog zupčanika (sl. 72).
- Izvadite gorivo iz spremnika i vratite čep na
mjesto.
- Skinite svjećicu i izlijte malo ulja u cilindar (sl. 73).
Okrenite osovinu motora nekoliko puta pomoću
konopa za pokretanje, da bi ste rasporedili ulje
(sl. 74). Ponovno montirajte svjećicu.
- Čuvajte na suhom mjestu, po mogućnosti ne u
izravnom dodiru s tlom i daleko od izvora topline.
PAŽNJA: kod prijevoza ili uskladištavanja
trimera montirajte štitnik noža (M), šif. 4196086, kako
je prikazano na sl. 75-76.
PAŽNJA: sve radove na održavanju koji nisu
navedeni u ovim uputstvima treba obaviti ovlaštena
radionica. Imajte u vidu da se stalan i pravilan
rad trimera jamči jedino ako dopunske dijelove
zamijenite isključivo ORIGINALNIM DOPUNSKIM
DIJELOVIMA.
35
Ø 2.4 mm
Ø 2.4 mm
80
81
83
82
Slovensky
Slovenščina
Svenska
HLAVICA Z NYLONOVÝCH VLÁKIEN
GLAVA Z NAJLONSKO NITKO
TRIMMERHUVUD FÖR NYLONTRÅD
Používajte vždy originálne vlákno rovnakého priemeru, aby ste
predišli preťaženiu motora (Obr. 80).
Obr. 81 Pri práci predÍžite nylonové vlákno poklepaním hlavice o
zem.
POZNÁMKA: Neklepte hlavicu o betón alebo dlažbu: môže to byť
nebezpečné.
Vedno uporabljajte samo vrvice originalne debeline. Tako se izognete
preobremenjevanju motorja (slika 80).
Slika 81 Ko želite podaljšati nitko, med delom rahlo potrkajte z glavo
po tleh.
Opomba: Nikoli ne udarjajte z najlonsko glavo ob trde površine
(beton, kamen). To je lahko nevarno.
Använd alltid tråd med samma diameter som originaltråden så att
motorn inte överbelastas (Fig. 80).
Fig. 81 Stöt trimmerhuvudet lätt mot marken under arbetet för att få
ut mer nylontråd.
OBSERVERA! Stöt inte trimmerhuvudet mot hårda ytor som cement
eller stenar. Det kan vara farligt.
VÝMENA NYLONOVÉHO VLÁKNA
1- Stlačte jazýček (Obr. 82) a odstráňte kryt a vnútornú cievku.
2 - Preložte vlákno na polovicu, nechajte jednu časť dlhšiu ako
druhú o približne 14 cm. Vložte vlákno do príslušného zárezu
(B, Obr. 83) v cievke. Natočte, v smere šípky, všetky vlákna v ich
drážkach rovnakým spôsobom bez toho, aby ste ich prekrížili.
3 - Po natočení vlákna ho upevnite v príslušných zárezoch ako je
znázornené na obr. 77 (str. 35). Namontujte pružinu. Prestrčte
vlákno cez očká (Obr. 78 - str. 35) a zatiahnite ho smerom von.
Hlavicu upevnite uzáverom.
ZAMENJAVA NAJLONSKE NITKE
1 - Pritisnite na gumb (slika 82) in odstranite pokrov in notranje
vreteno.
2 - Preganite nitko, en del naj bo 14 cm daljši od drugega. Nitko
zataknite v zarezo (B, slika 83). Nitki navijate v smeri puščice,
pravilno vsako v svoj utor, nikoli ju ne križajte.
3 - Ko sta nitki naviti, zataknite vsako v svojo režo (slika 77, stran 35).
Vstavite vzmet. Nitko vtaknite v odprtino (slika 78 – stran 35)
in jo potegnite navzven. Glavo zaprite z pokrovom.
Hrvatski
GLAVA S NAJLONSKIM NITIMA
Koristite uvijek nit istog promjera kao što je ona originalna, da ne bi
ste preopteretili motor (sl. 80).
Sl. 81 - Da bi ste produžili najlonsku nit, lagano udarite glavom
trimera po tlu dok radite.
NAPOMENA: Nemojte udarati glavom trimera po cementu ili
kamenom tlu: može biti opasno.
ZAMJENA NAJLONSKE NITI
1. Pritisnite jezičak (sl. 82) pa skinite poklopac i unutarnji kolut
niti.
2. Presavijte nit na pola, ostavljajući jedan kraj duži od drugog za
otprilike 14 cm. Zakočite nit u odgovarajućem zasjeku (B, sl. 83)
na kolutu. Ravnomjerno i pazeći da se ne isprepletu, namotajte
u smjeru strijelice svaku nit u vlastiti ležaj.
3. Po izvršenom namotavanju niti, zakočite ih u odgovarajućim
otvorima kako je prikazano na sl. 77 (str. 35). Montirajte
oprugu. Uvucite niti kroz okca (sl. 78 - str. 35) i povucite ih
prema vani. Blokirajte glavu poklopcem.
36
BYTE AV NYLONTRÅD
1 - Tryck på tungan (Fig. 82) och ta av locket och spolen som finns
inuti trimmerhuvudet.
2 - Vik tråden dubbel, men se till att den ena änden är cirka 14 cm
längre än den andra. Blockera tråden i den speciella skåran (B,
Fig. 83) som finns på spolen. Linda upp de två trådändarna på
avsedd plats i pilens riktning. Linda trådändarna jämnt och se
till att de inte trasslas ihop.
3 - Blockera sedan trådändarna i de speciella skårorna enligt
illustrationen i Fig. 77 (sid. 35). Montera fjädern. Sätt in tråden
i hålen (Fig. 78 - sid. 35) och dra ut den. Lås trimmerhuvudet
med locket.
TECHNICKÉ ÚDAJE
SLO TEHNIČNI PODATKI
SK
Objem valcov - Prostornina - Cylindervolym Zapremnina cilindra
S
TEKNISKA DATA
BIH SRB
cm3
HR
TEHNIČKI PODACI
27.2
(BC 280 S)
27.2
(BC 280 D)
30.5
(BC 320 S)
30.5
(BC 320 T)
2 dvojtaktný - takta - Tvåtakts - dvotaktni EMAK
Motor
Výkon - Moč - Effekt - Snaga
27.2
(BC 280 T)
1.0
kW
1.1
Počet otáčok/minimálne otáčky - Min. obr/min - Lägsta varvtal/min
- Minimalni br. okretaja/min
min-1
2800÷3000
Maximálna rýchlosť výstupného hriadeľa - Največja hitrost izhodne
gredi - Den utgående axelns högsta varvtal - Maksimalna brzina
osovine na izlazu
min-1
9.000
Rýchlosť motora pri maximálnej rýchlosti výstupného hriadeľa
- Hitrost motorja pri največji hitrosti izhodne gredi - Motorns
varvtal vid den utgående axelns högsta varvtal - Brzina motora pri
maksimalnoj brzini osovine na izlazu
min-1
12.150
Objem palivovej nádrže - Volumen posode za gorivo - Tankens
volym - Kapacitet spremnika
cm3
580 (0.58 l)
Elektrické zapaľovanie - Elektronski vžig - Elektronisk tändning Elektronsko paljenje
Áno - Da - Ja
Membránový karburátor - Membranski uplinjač - Membranförgasare
- Rasplinjač s membranom
Áno - Da - Ja
Vstrekovač paliva - Vbrizgalka uplinjača - Primerförgasare Primer rasplinjač
Áno - Da - Ja
Odstredivá spojka - Centrifugalna sklopka - Centrifugal koppling
- Centrifugalna spojka
Áno - Da - Ja
Antivibračný systém - Protivibracijski sistem - Vibrationsskydd Sistem protiv vibriranja
Áno - Da - Ja
Šírka rezu - Širina reza - Klippbredd - Širina rezanja
cm
Hmotnosť rezného nástroja a krytu - Teža brez rezalnega orodja Vikt utan skärverktyg och skydd - Težina bez reznog alata i štitnika
kg
38
5.5
42
6.7
6.0
5.8
6.0
37
MODEL
MODEL
MODELL
MODEL
BC 280 S - BC 280 D
AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU
NIVO TLAKA
LJUDTRYCK
AKUSTIČNI PRITISAK
LpA av
dB (A)
NEISTOTA
TOLERANCA
TVEKSAMHET
NESIGURNOST
dB (A)
ZARUCENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO HLUKU
ZAGOTOVLJENI NIVO HRUPA
GARANTERAD LJUDEFFEKTSNIVÅ
GARANTIRANA RAZINA AKUSTIČNE SNAGE
LwA
dB (A)
NEISTOTA
TOLERANCA
TVEKSAMHET
NESIGURNOST
dB (A)
EN 11806
EN 22868
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
BC 280 T
96.5
93.5
96.5
93.5
1.7
1.9
1.7
1.9
114.0
107.0
114.0
107.0
3.4
4.0
3.4
4.0
ÚROVEÀ VIBRÁCIÍ
NIVO VIBRACIJ
VIBRATIONSNIVÅ
RAZINA VIBRIRANJA
m / s2
EN 11806
EN 22867
EN 12096
3.9 (sx)
3.5 (dx)
4.2 (sx)
4.5 (dx)
2.8 (sx)
2.5 (dx)
3.2 (sx)
4.2 (dx)
NEISTOTA
TOLERANCA
TVEKSAMHET
NESIGURNOST
m / s2
EN 12096
1.9 (sx)
2.1 (dx)
1.9 (sx)
1.4 (dx)
1.4 (sx)
2.1 (dx)
1.4 (sx)
1.7 (dx)
SK
SLO
S
BIH-SRB-HR
38
-
-
-
-
Priemerné štatistické hodnoty: 1/2 voľnobeh, 1/2 na plný výkon (hlavica) alebo 1/2 max. rýchlosť bez záťaše (kotúč).
Ponderirane povprečne vrednosti: 1/2 pri najmanjših obr/min, 1/2 pri polni obremenitvi (glava) ali pri 1/2 v praznem teku (rezilo).
Vägda genomsnittsvärden: 1/2 lägsta varvtal, 1/2 full belastning (trimmerhuvud) eller 1/2 tomgångshastighet (skiva).
Koeficijent srednjih vrijednosti: 1/2 minimalnog, 1/2 punog opterećenja (glava) ili 1/2 maksimalne brzine u praznom hodu (noš).
MODEL
MODEL
MODELL
MODEL
AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU
NIVO TLAKA
LJUDTRYCK
AKUSTIČNI PRITISAK
LpA av
dB (A)
NEISTOTA
TOLERANCA
TVEKSAMHET
NESIGURNOST
dB (A)
ZARUCENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO HLUKU
ZAGOTOVLJENI NIVO HRUPA
GARANTERAD LJUDEFFEKTSNIVÅ
GARANTIRANA RAZINA AKUSTIČNE SNAGE
LwA
dB (A)
NEISTOTA
TOLERANCA
TVEKSAMHET
NESIGURNOST
dB (A)
EN 11806
EN 22868
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
BC 320 S
BC 320 T
97.7
94.3
97.7
94.3
2.9
3.0
2.9
3.0
114.0
108.0
114.0
108.0
2.6
3.1
2.6
3.1
ÚROVEÀ VIBRÁCIÍ
NIVO VIBRACIJ
VIBRATIONSNIVÅ
RAZINA VIBRIRANJA
m / s2
EN 11806
EN 22867
EN 12096
4.4 (sx)
4.9 (dx)
4.8 (sx)
6.3 (dx)
3.3 (sx)
3.1 (dx)
4.9 (sx)
7.6 (dx)
NEISTOTA
TOLERANCA
TVEKSAMHET
NESIGURNOST
m / s2
EN 12096
1.8 (sx)
2.1 (dx)
1.4 (sx)
3.4 (dx)
1.8 (sx)
1.5 (dx)
3.6 (sx)
2.3 (dx)
SK
SLO
S
BIH-SRB-HR
-
-
-
-
Priemerné štatistické hodnoty: 1/2 voľnobeh, 1/2 na plný výkon (hlavica) alebo 1/2 max. rýchlosť bez záťaše (kotúč).
Ponderirane povprečne vrednosti: 1/2 pri najmanjših obr/min, 1/2 pri polni obremenitvi (glava) ali pri 1/2 v praznem teku (rezilo).
Vägda genomsnittsvärden: 1/2 lägsta varvtal, 1/2 full belastning (trimmerhuvud) eller 1/2 tomgångshastighet (skiva).
Koeficijent srednjih vrijednosti: 1/2 minimalnog, 1/2 punog opterećenja (glava) ili 1/2 maksimalne brzine u praznom hodu (noš).
39
NOTE:
40
NOTE:
41
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ZÁRUKA
GARANCIJSKA IZJAVA
GARANTIBEVIS
Tento prístroj bol navrhnutý a zrealizovaný pomocou najmodernejších výrobných
techník. Výrobca poskytuje na svoje výrobky 24 mesačnú záruku od dátumu nákupu v
prípade používania súkromnými osobami a pri používaní vo voľnom čase. V prípade
profesionálneho používania je záruka obmedzená na 12 mesiacov.
Ta naprava je bila konstruirana in proizvedena s pomočjo najsodobnejših tehnik.
Izdelovalec nudi garancijo za svoje izdelke za as 24 mesecev od nakupa za zasebno
ali uporabo v prostem asu. Za profesionalno uporabo garancija velja le za 12
mesecev.
Denna maskin har formgivits och tillverkats med avancerad och modern
produktionsteknik. När produkten används för privatbruk eller hobbybruk gäller
tillverkarens produktgaranti i 24 månader, räknat från och med inköpsdatum. Garantin
är begränsad till 12 månader vid yrkesbruk.
Omejena garancija
1) Garancijski rok začne teči z dnevom prodaje. Proizvajalec se obvezuje preko
svoje prodajne in tehnično servisne mreže brezplačno nadomestiti vse dele,
ki bi se izkazali za neustrezne zaradi materiala, obdelave ali proizvodnje. Ta
garancija ne vpliva na kupčeve pravice, ki izhajajo iz zakonodaje, ki ureja
posledice napak na napravi.
2) Tehnično osebje bo vsa potrebna popravila izvedlo v kar najkrajšem možnem
času in v skladu s potrebami organizacije.
3) Vsi garancijski zahtevki morajo biti opremljeni s tem Garancijskim listom,
v celoti izpolnjenim in z pečatom prodajalca, računom ali potrdilom,
ki izkazuje datum nakupa. Navedeno pregleda oseba, ki odobri izvedbo
popravila.
4) Garancija ne velja in je razveljavljena kadar:
- naprava očitno ni bila pravilno vzdrževana,
- se je naprava uporabljala za napačen namen ali je bila kakorkoli modificirana,
- so se uporabljala neprimerna sredstva za mazanje ali neustrezno gorivo,
- so bili uporabljeni neoriginalne nadomestni deli oz. nameščena neoriginalna
dodatna oprema,
- so bila izvedena popravila s strani nepooblaščenega osebja.
5) Garancija ne vključuje potrošnih delov ali delov, ki so podvrženi normalni
obrabi.
6) Garancija ne vključuje dela za posodobitev ali izboljšavo naprave.
7) Garancija ne vključuje pripravljalnih in servisnih opravil, potrebnih v
garancijskem obdobju.
8) Poškodbe, ki so nastale med prevozom, morate takoj prijaviti prevozniku: če
tega ne storite, se garancija razveljavi.
9) Motorje drugih proizvajalcev (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda,
itd.), ki so nameščeni na naše naprave, pokrivajo garancije proizvajalcev
motorjev.
10) Garancija je vključuje poškodb ali škode, ki bi jo posredno ali neposredno
utrpele osebe ali stvari zaradi napak naprave ali zaradi daljših obdobij
neuporabe naprave zaradi istih napak.
Allmänna garantivillkor
1) Garantin är giltig från och med inköpsdatum. Tillverkaren byter kostnadsfritt ut
delar som har defekter i material, bearbetning eller tillverkning genom sitt nät
av försäljnings- och servicefirmor. Garantikontraktet fråntar inte köparen de i
civilrätten fastslagna lagliga rättigheterna mot verkningar av defekter eller fel på den
sålda produkten.
2) Fel åtgärdas så snart som möjligt av servicefirmans personal, i mån av tid och med
hänsyn tagen till servicefirmans organisation.
3) För att kunna begära service under garantitiden måste användaren visa upp
nedanstående garantibevis med återförsäljarens stämpel. Garantibeviset skall vara
ifyllt i alla sina delar och åtföljas av en faktura eller ett kvitto eller annan handling
där inköpsdatum framgår.
4) Garantin upphör att gälla i följande fall:
- Bristande underhåll,
- Felaktig användning av maskinen eller otillåtna ändringar på maskinen,
- Användning av fel typ av smörjmedel eller bränsle,
- Användning av icke original reservdelar eller tillbehör,
- Reparationer som har utförts av icke auktoriserad servicepersonal.
5) Tillverkarens garanti gäller inte förbrukningsartiklar eller komponenter som normalt
utsätts för slitage vid användningen.
6) Garantin gäller inte uppdateringar eller förbättringar av produkten.
7) Garantin täcker inte de justeringar eller det underhåll som eventuellt kan krävas
under garantiperioden.
8) Transportören måste omedelbart informeras om eventuella skador som har
uppkommit under transport. Om så inte sker blir garantin ogiltig.
9) För motorer av andra varumärken (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda,
osv.) som monteras på våra produkter gäller den garanti som motortillverkaren
utställer.
10) Garantin täcker inte direkta eller indirekta personskador eller skador på föremål som
förorsakas av defekter på maskinen eller som följer av ett längre påtvingat avbrott i
användningen av maskinen.
Všeobecné záručné podmienky
1) Záruka je platná od dátumu nákupu. Výrobná spoločnosť prostredníctvom predajnej
siete a technického servisu bezplatne vymení časti, ktoré sú chybné v dôsledku chyby
materiálu, opracovania alebo výroby. Záruka neuberá kupujúcemu právne nároky
vyplývajúce z občianskeho zákonníka v prípade chýb alebo kazov spôsobených
predanou vecou.
2) Technický personál zasiahne čo najrýchlejšie v časových lehotách, ktoré mu umožnia
organizačné požiadavky.
3) Na vyžiadanie záručnej opravy je potrebné predložiť oprávnenému personálu
nižšie uvedený záručný list opečiatkovaný predajcom, vyplnený vo všetkých
častiach a doplnený nákupnou faktúrou alebo pokladničným blokom, povinným
na daňové účely, na ktorom je uvedený dátum nákupu.
4) Záruka sa neuplatňuje v prípade:
- Zjavnej absencie údržby,
- Nesprávneho používania výrobku alebo jeho poškodenia,
- Použitia nevhodných mazadiel alebo pohonných látok,
- Použitia neoriginálnych náhradných súčiastok alebo doplnkov,
- Zásahov vykonaných neoprávnenými osobami.
5) Výrobná spoločnosť vyníma zo záruky spotrebné materiály a súčasti, ktoré podliehajú
bežnému funkčnému opotrebeniu.
6) Záruka sa nevzťahuje na zásahy modernizácie alebo vylepšenia výrobku.
7) Záruka nepokrýva nastavovanie a údržbu, ktoré by mali byť potrebné počas záručnej
lehoty.
8) Prípadné škody spôsobené prepravou musia byť ihneď nahlásené prepravcovi, inak
záruku nemožno uplatniť.
9) Na motory ostatných značiek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, atď.),
namontované na naše prístroje, sa vzťahuje záruka poskytnutá výrobcami motora.
10) Záruka nepokrýva prípadné škody, priame alebo nepriame, spôsobené osobám alebo
na veciach poruchami prístroja alebo ktoré sú následkom núteného predĺženého
pozastavenia jeho používania.
✂
✂
MODEL - MODEL
DÁTUM - DATUM
MODELL
VÝROBNÉ č.
SERIJSKA ŠT.
PREDAJCA - TRGOVEC
SERIENUMMER
KÚPENÉ OD P. - KUPIL g.
42
Skicka inte! Bifoga endast begäran om teknisk garanti.
✂
Nezasielajte! Priložte iba k prípadnej žiadosti o technický servis.
Ne pošiljajte! Samo priložite k zahtevku ta tehnično garancijo.
KÖPT AV
DATUM
ÅTERFÖRSÄLJARE
Hrvatski
GARANCIJSKI LIST
Ovaj je stroj osmišljen i proizveden primjenjujući najmodernije tehničke
postupke. Proizvođač daje garanciju za vlastite proizvode u trajanju od 24
mjeseca od datuma kupnje, za korištenje u privatne svrhe ili kao hobi. U slučaju
profesionalne uporabe garancija vrijedi samo 12 mjeseci.
Opći uvjeti garancije
1) Garancija stupa na snagu od datuma kupnje. Proizvođač preko svoje
prodajne mreže i tehničkih servisa besplatno zamjenjuje dijelove zbog
neispravnosti materijala, radnih ili proizvodnih postupaka. Garancija
ne uskraćuje kupcu zakonska prava predviđena građanskim zakonikom
za posljedice prouzročene nepravilnošću ili nepropisnošću prodanih
prizvoda.
2) Tehničko osoblje će vas posjetiti u što kraćem vremenskom roku, sukladno
s već programiranim radnim obvezama.
3) Kod zahtjeva za servisiranje pod garancijom, ovlaštenom osoblju trebate
pokazati potpuno ispunjen donji garancijski list s pečatom prodajnog
mjesta i s priloženim računom o kupnji ili porezno važećim kontrolnim
listićem blagajne, koji potvrđuju datum kupnje.
4) Garancija nije više važeća u slijedećim slučajevima:
- očito pomanjkanje održavanja,
- nepropisno korištenje ili prepravljanje proizvoda,
- upotreba neprikladnih motornih ulja ili goriva,
- neupotrebljavanje originalnih rezervnih dijelova ili dodatne opreme,
- popravci izvršeni od strane neovlaštenog osoblja.
5) Proizvođač ne pruža garanciju za potrošni materijal niti za dijelove izložene
uobičajenom habanju tijekom rada.
6) Garancija ne obuhvaća radove na dotjerivanju ili preinačenju proizvoda.
7) Garancija ne pokriva razna podešavanja ni radove na održavanju kojima se
pristupa tijekom garantnog roka.
8) Moguću štetu prouzročenu tijekom prijevoza treba odmah prijaviti
prevozniku; u protivnom garancija neće važiti.
9) Za motore drugih proizvođača (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki,
Honda, itd.) koje se montira na naše strojeve, vrijedi garancija koju izdaje
dotični proizvođač motora.
10) Garancija ne pokriva izravnu ni neizravnu štetu nanešenu osobama ili
stvarima, a do koje je došlo uslijed kvara na stroju ili je posljedica prisilnog
i produženog nekorištenja stroja.
SERIJSKI Br.
✂
✂MODEL
DATUM
ZASTUPNIK
KUPAC
✂
Nemojte slati! Priložite jedino zahtjevu za tehničku garanciju.
43
SK
SLO
S
BIH
UPOZORNENIE! - Tento návod musí sprevádzať prístroj po celú dobu jeho životnosti.
OPOZORILO! - Ta Priročnik za uporabnika mora ostati z napravo skozi njeno celotno življenjsko dobo.
VARNING! - Denna handbok måste åtfölja maskinen under maskinens hela livstid.
SRB
HR
PAŽNJA! - Ovaj priručnik treba čuvati zajedno sa strojem tijekom čitavog njegovog radnog vijeka.
It’s an EMAK S.p.A. trademark Member of the Yama Group
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
[email protected] • www.oleomac.it
Download

Návod na použitie