CAPH
CAPH
LED
STANDARD
5
75
349
325
284
44
lm/W
93
Ra
Briliant
Mix
Areas of application
•public areas, shopping centres,
receptions, hotels, boutiques, shops,
restaurants, bars, galleries, museums,
showrooms, canteens, schools
Aplikácia
•bary, butiky, jedálne, galérie, hotely,
múzeá, spoločenské priestory, recepcie,
reštaurácie, školy, obchody, nákupne
centrá, prezentačné miestnosti
370
355
370
355
5
Mounting
Ceiling recessed
Light source
LED
Optical system
Diffuser
Light distribution
Direct
Wiring
Dimmable electronic control gear DALI (10-100%)
(separate gearbox, cable length 0,5m)
Materials
Housing: sheet steel
Diffuser: opal PMMA + PMMA Diamond microprisma
Surface finish
White (RAL 9003)
Other colors on request
Lifetime LED
50 000 hours/L70
Ambient temperature
Up to +35°C
Montáž
Vsadená
Svetelný zdroj
LED
Optický systém
Difúzor
Distribúcia svetla
Priama
Elektrická výbava
Stmievateľný elektronický predradník DALI (10-100%)
(odnímateľný gear box, dĺžka kábla: 0,5m)
Materiál
Teleso: oceľový plech
Difúzor: opálový PMMA + PMMA Diamantová mikroprizma
Povrchová úprava
Biela (RAL 9003)
iné farby na požiadanie
Životnosť LED
50 000 hodín/L70
Teplota okolia
Až do +35°C
Type
optical
349
system
325
DIFFUSER
284
OPAL+MICROPRISMATIC
net lumen
output
(at Ta = 25 °C)
(lm)
power
consumption
(W)
color
rendering
index
CRI (Ra)
•
2000
45
93
CAPH
correlated
thermal
color
management
temperature
CCT (K)
passive
349
325
4000
• 284
Luminous flux tolerance +/- 10%
370
75
2000
lm
349
325
284
5
up to
Benefits
• Color Rendering Index 93 Ra
•Passive cooling for optimum thermal
management
•Product using Briliant mix technology
Benefity
• Index farebného podania 93 Ra
•Pasívne chladenie pre optimálny odvod
tepla
•rodukt využívajúci technológiu Briliant
Mix
349
325
284
75
caph
370
370
349
325
284
370
Photometry
Fotometria
Mounting
Montáž
CAPH LED
2000lm 4000K
90
90
75
75
200
60
60
300
45
45
400
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
weight
(kg)
2.5
The system Brilliant mix implemented
to the OMS product CAPH developed
by OMS in collaboration with Osram
Opto semiconductor (Regensburg,
Germany) and Mazet (Jena, Germany).
The Briliant mix is a demonstration,
especially from the technical point of
view, how OMS is able to produce the
white light of high quality.
The principle Brilliant mix is based on mixing
three LED colours (“blue” white, “green” EQWHITE and “red” amber) in one luminaire – as
a result white colour with a very high Colour
Rendering Index arises. By adding/removing
individual channels also the correlated colour
temperature of white colour can be changed in
a wide range (2,700 – 4,000 K). It is important
that every adjusted colour temperature of white
has a durably high CRI (more than 90) and a
relatively high efficacy (lm/W).
The whole concept is completed by electronics
which are able to control each channel independently and the colour sensor that assesses the
data about CRI and CCT. If the values differ from
the selected ones, the sensor gives the electronics a command for correction. In this way
permanent monitoring of the light quality during
the whole LED life cycle is ensured.
Daylight Simulation
The functionality of daylight simulation continues in the knowledge about the positive influence of the natural daylight on people.
It is based on the fact that daylight is not monotonous and depending on individual parts of the day or seasons of the year its intensity changes as well as the correlated colour temperature from
the warm white up to the cold white. A lighting system designed
on a high-quality level and a correct type of the luminaires is able
to copy the properties of the daylight and to help to improve the
overall visual and psychological well-being of people.
8:00
Princíp Brilliant mix vychádza z miešania troch
farieb LED („modrá“ biela, „zelená“
EQ-WHITE a „červená“ amber) v jednom svietidle,
pričom ako výsledok vzniká biele svetlo s veľmi
vysokým indexom farebného podania. Pridávaním/
uberaním jednotlivých kanálov je zároveň možné
meniť nahradnú teplotu chromatickosti bieleho
svetla v širokom rozsahu (2700-4000K). Dôležité
je, že každá nastavená teplota chromatickosti
bielej má trvalo vysoký index farebného podania
CRI viac ako 90 a relatívne vysoký merný výkon
(lm/W).
Celý koncept je doplnený o elektroniku, ktorá dokáže riadiť každý kanál samostatne a farebný senzor, ktorý permanentne vyhodnocuje údaje o CRI
a CCT. Pokiaľ sa hodnoty líšia od navolených,
senzor dá elektronike pokyn na korekciu. Týmto
spôsobom je zabezpečený trvalý monitoring kvality svetla počas celej doby životnosti LED.
S konceptom Briliant mix je možné docieliť, aby
všetky svietidlá inštalované v jednej miestnosti
mali stále rovnakú, presne tú istú hodnotu CCT.
13:30
17:30
LED driver additional features
Pridané
funkcie elektronického predradníka
Analog interface - the easiest way to control brightness of a luminaire
Analog interfaces are used in lighting industry only for dimming.
It is the most used dimming system for retail (e.g. spot lights in
shops). Drawback is that it is not possible to switch off luminaire
via analog dimming.
Analógové rozhranie – najľahší spôsob, ako riadiť jasnosť
svietidla
Analógové rozhrania sa používajú v svetlárskom priemysle len na stmievanie. Je to najpoužívanejší spôsob stmievania svietidiel v maloobchodných predajniach (napr. bodové svetlá v obchodoch). Nevýhodou analógového rozhrania je, že nie je možné svietidlo vypnúť cez toto stmievanie.
There are two basics analog interfaces:
•TE/LE - trailing/leading edge (thyristor regulation) – only
one luminaire can be dimmed.
•0-10 V, 1-10 V dimming – supports more than one
controlled luminaire (Figure 4.5.1).
Existujú dve základné analógové rozhrania:
•TE/LE - zostupná/nábežná hrana (triaková regulácia) –
môže byť stmievané len jedno svietidlo.
•0-10 V, 1-10 V dimming – podporuje viac než jedno
svietidlo (viď obr. 4.5.1).
Figure 4.5.1:
L
Good morning
Cool, fresh light raises the energy
level of people coming into the
office and provides a good start
to the day.
Lunch time
A short rest helps us to recharge
out batteries. The light level
decreases and the warm light
facilitates relaxation.
Post-lunch dip
After lunch,we usually feel sleepy.
The light level rises again and
changes to cool white to counter
the „post lunch dip“.
Dobré ráno
Studené, čerstvé svetlo zvýši úroveň
energie u ľudí, ktorí prichádzajú do
práce a poskytne dobrý začiatok
dňa.
Čas obeda
Krátky odpočinok nám pomôže
znova nabiť batérie. Úroveň svetla
sa zníži a teplé svetlo uľahčí
relaxáciu.
Prudký pokles po obede
Po obede sa zvyčajne cítime ospalí.
Úroveň svetla sa opäť zvýši a zmení
sa na studené svetlo, aby čelilo
„prudkému poklesu po obede”.
By implementing the concept Brilliant mix we
can achieve that all luminaires installed in one
room have a permanently stable, and exactly the
same CCT value.
Systém Brilliant mix, implementovaný
do OMS produktu CAPH, vyvinula spoločnosť OMS v spolupráci s Osram Opto
semiconductor (Regensburg, DE) a Mazet
(Jena, DE). Brilliant mix je najmä technickou ukážkou toho, ako OMS dokáže
vyrobiť biele svetlo vysokej kvality.
12:00
Simulácia denného svetla
Funkcionalita simulácie denného svetla nadväzuje na poznatky o pozitívnom vplyve prirodzeného denného svetla na človeka. Vychádza
zo skutočnosti, že denné svetlo nie je monotónne a v závislosti od
jednotlivých častí dňa, alebo ročných období, sa mení jeho intenzita
ale i náhradná teplote chromatickosti od teplej bielej po studenú bielu farbu svetla. Kvalitne dizajnovaná osvetľovacia sústava a správny
typ svietidiel dokážu kopírovať vlastnosti denného svetla a prispieť tak
k celkovej zrakovej a psychologickej pohode človeka.
lighting level
(lux)
8:00
cool light (5500 K)
warm light (3000 K)
900
13:30
800
700
12:00
600
led driver
Happy hour
Just before the end of the working
day a change to cooler white
light provides an alertness boost
ahead of the journey home. For
people working late, warm white
light creates a pleasent „homely“
atmosphere.
Šťastná hodina
Tesne pred koncom pracovného dňa
zmena na chladnejšiu bielu podporí
našu bdelosť pred cestou domov.
Pre ľudí, ktorí pracujú dlhšie, teplé
svetlo vytvorí príjemnú „domácu”
atmosféru.
17:30
1-10V dimming.
1-10 V stmievanie.
N
1-10V
Digital interface – sophisticated communication with
luminaire
Digital interface offers possibility to connect more LED drivers via
digital interface, and control them independently. Also supports
reading the status of each luminaire. Digital interface supports
dimming, presence sensor, remote control, tunable white, scenic
light schemes, etc. It is ideal solution for installations/projects with
high numbers and various types of luminaires.
Digitálne rozhranie – sofistikovaná komunikácia so svietidlom
Digitálne rozhranie ponúka možnosť zapojiť viac elektronických
predradníkov a riadiť ich nezávisle. Taktiež podporuje čítanie stavu
každého svietidla. Digitálne rozhranie podporuje stmievanie, jednotku núdzového osvetlenia, detektor prítomnosti, diaľkové ovládanie,
laditeľnú bielu, voľby svetelných scén, atď. Je ideálnym riešením pre
inštalácie/projekty s vysokým počtom rôznych typov svietidiel.
Digital interfaces used in lighting industry:
•DALI-Digital Addressable Lighting Interface – most used
(Figure 4.5.2)
•
DSI-Digital Signal Interface
•
DMX-Digital Multiplex
•KNX-Worldwide standard for all applications in home and
building control
Digitálne rozhrania používané v svetlárskom priemysle:
•DALI – (Digital Addressable Lighting Interface) - je najčastejšie používané (viď obr. 4.5.2)
DSI – Digital Signal Interface
•
DMX – Digital Multiplex
•
•KNX – celosvetový štandard pre aplikácie na komplexné riadenie budov
500
L
8:00
10:00
12:00
Dynamic Lighting
Dynamic lighting as one of the functions by which we can achieve
light conditions copying the daylight properties is based on the ascertainment that the human organism positively responds to slow
cyclical changes of intensity. Making use of this function in the
lighting system we can achieve similar conditions which arise in
the external environment when the clouds move slowly.
14:00
16:00
Figure 4.5.2:
18:00
Dynamické osvetlenie
Dynamické osvetlenie, ako jedna z funkcií, s ktorou možno docieliť
svetelné podmienky kopírujúce vlastnosti denného svetla, vychádza
zo zistení, že ľudský organizmus pozitívne reaguje na pomalé, cyklické
zmeny v intenzite. Využitím tejto funkcie v osvetľovacej sústave možno docieliť podobné podmienky, aké vznikajú vo vonkajšom prostredí
pri pomalom pohybe oblakov.
Tunable White
The light conditions of the external environment can be effectively imitated by changing the correlated colour temperature in the
room. The lighting system requires, in this case, using a special
type of luminaires with two types of light sources out of which
each radiates a light with various correlated colour temperature
(cold white 6,500 K and warm white 3,000 K). Through changing
the luminous flux of individual light sources we can achieve various
levels of the correlated colour temperature of white colour and in
this way adapt the lighting to its task in the space.
Ladenie bielej farby svetla
Zmenou náhradnej chromatickej teploty svetla v miestnosti možno
efektívne napodobniť svetelné podmienky vo vonkajšom prostredí.
Osvetľovacia sústava si v tomto prípade vyžaduje použitie špeciálneho typu svietidiel s dvoma typmi svetelných zdrojov, z ktorých každý
vyžaruje svetlo s rôznou náhradnou teplotou chromatickosti (studená
biela 6500 K a teplá biela 3000 K). Zmenou výkonu jednotlivých svetelných zdrojov možno potom docieliť rôzne stupne náhradnej teploty chromatickosti bieleho svetla a tým prispôsobiť osvetlenie jeho
úlohe v priestore.
Tunable white means that we can play with white colour. In term
of lighting there is not only one white colour. We have more. We
can play with the warm white, neutral white and cool white colour.
Laditeľná biela znamená, že sa s farbou môžme hrať. Z hľadiska osvetlenia nie je len jedna biela farba. Máme ich viac. Môžme sa zahrať
s teplou bielou, neutrálnou bielou a studenou bielou farbou.
DALI interface.
DALI rozhranie.
led driver
N
DALI
Tunable white
If we duplicate some electronic parts inside the driver, we can
connect and control two types of LEDs with different CCT – cool
white and warm white (Figure 4.5.3). This allows for “tuning” CCT
of light emitted by a luminaire and use it in various well-being
applications.
Laditeľná biela
Ak zdvojíme niektoré elektronické obvody vo vnútri predradníka,
dokážeme zapojiť a riadiť dva LED svetelné zdroje s rôznymi CCT studenú bielu a teplú bielu (viď obr. 4.5.3). Toto nám dovoľuje „ladenie“ CCT svetla vyžarovaného svietidlom a použiť ho v rôznych aplikáciách zvyšujúcich komfort užívateľa.
Figure 4.5.3:
L
2700K
Tunable white.
Laditeľná biela.
led driver
Warm white
N
5600K
Cold white
DALI
Download

C A P H - OMS lighting