Komunálne
čistiarne
odpadových vôd
v§d
, ISO 9001
Komunálne čistiarne odpadových vôd
ROTO, Európsky výrobca
s tradíciou a skúsenosťami
tradcija in strokovnostjo
Výber ROTO čistiarni odpadových vôd je
SPRÁVNE ROZHODNUTIE
Spoločnosť ROTO je Európsky výrobca plastových výrobkov s viac
ako 35 ročnou tradíciou. Výrobky sú dielom vedomostí našich
inžinierov v spolupráci s odbornými inštitúciami a práce viac ako 200
zamestnancov. ROTO je súkromná spoločnosť so sídlom v Slovinsku, ktorá má dcérske výrobné spoločnosti v Chorvátsku, Srbsku,
Macedónsku a Slovensku. Spoločnosť je certifikovaná podľa normy
kvality ISO 9001 a ISO 14000. ROTO má svoju vlastnú výrobu,
vývojové centrum, predajno - obchodnú sieť doma a v zahraničí,
vlastnú dopravu a servisnú sieť. ROTO je držiteľom
medzinárodných ocenení za hospodárske výsledky,
ochranu životného prostredia, znaku kvality v stavebníctve
atď..
• VYSOKÝ ČISTIACI VÝKON
Vyčistená voda v ČOV ROTO je na
95%.
ROTO čistiarne odpadových vôd pracujú bezpečne a
spoľahlivo, sú takmer nepočuteľné a bez zápachu, a sú
citlivé na zmeny v životnom prostredí a zmeny vonkajších
teplôt. Čistia komunálne odpadové vody z WC, kúpeľne,
kuchyne a podobných zdrojov znečistenia. Sú účinné do
takej miery , že voda môže byť bezpečne vypúšťaná do
povrchových vôd alebo podzemných tokov.
ROTO systém čistenia je navrhnutý v súlade s európskou
normou-Ardo BS EN 12566 a sú pod požadovanou úrovňou ,
ktorá sú predpísaná: BSK 5 <30 mg / L, COD <150 mg / L.
• NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Vysoká účinnosť a úspora energie
• OSVEDČENÉ A SPOĽAHLIVÉ
Je nainštalovaných viac ako 20.000 ČOV ROTO od 3 2000 EO rôznych typov, septikov. ROTO je priekopníkom
vo výrobe čistiarní odpadových vôd v Európe. Čistiarne
odpadových vôd sú inštalované vo viac ako 50 krajinách po
celom svete. Cena Inštitútu ZRMK v roku 2008 potvrdzuje
dokonalosť produktu a jeho vhodnosť použitia pre stavebné
inžinierstvo.
• JEDNODUCHÁ DOPRAVA
Rozmery čistiarní odpadových vôd sú maximálne v 50000
L nádržiach, ktoré zodpovedajú súpravám o dĺžke 13 m.
• EU VÝROBKY
ČOV sú vyrobené a certifikovné v Európsky krajinách
(Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko atď.)
• VÝHODY A VHODNOSŤ POUŽITIA
Sú veľmi vhodné hlavne pre ťažko dostupné terény, kde je
problém dopraviť ťažké mechanizmy a je nedostatok
pracovných síl.
• ZABUDOVANIE POD ZEMOU
ČOV sa zabudovávajú pod zem. Ideálne v prípade, ak
sme omedzený priestorom nad zemou.
• MODULÁRNA KONŠTRUKCIA
Je veľmi jednoduché zväčšiť resp. zmenšiť jej kapacitu,
alebo je presťahovať na iné miesto.
• NÁDRŽE SÚ VEROBENÉ Z POLYETYLÉNU
Sú 100% recyklovateľné a majú vynikajúcu statiku
(hrúbka steny je 10-14 mm).
• ROZLIČNÉ SPôSOBY ČISTENIA (MBBR, SBR)
• POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY
• VYNIKAJÚCI ZÁKAZNÍCKY SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA
Rýchle dodanie, údržba, uvedenie do prevádzky a servis
techniky. Servis spoločnosť Roto patrí kontrola mechanických
dielov pre spotrebiče, upratovanie a pozrite sa na stav,
rovnako ako testovanie všetkých funkcií častí. Vzdelávať
užívateľa o správnom používaní a údržbe ČOV, ale môžete
tiež usporiadať alebo dohliadať na inštaláciu a zakopávanie
zariadenia
www.roto-group.eu
naprave
OPIS POSTUPU ČIŠTENIA SBR:
Celá ČOV je riadená riadiacou jednotkou, ktorá je
zabudovaná. V jednotke sú nastavené prevádzkové časy
počítač nastavený prevádzkové časy pre jednotlivé fázy. .
Počítač ovláda 4 ventily, z ktorých každý má svoju funkciu:
1. Čerpanie kalov z nátokovej časti do aeračnej
2. Aeracia v aeraračnej časti
3. Prečerpávanie vyčistenej vody do výtokovej časti
4. Prečerpávanie usadených kalov z a aeračnej časti
naspäť do nátokovej časti
1. Znečistená voda do ČOV priteká gravitačne
a zhromažďuje sa v prvej komore (kalová časť).
2. Z kalovej časti čerpadlo prečerpá určité množstvo
do aeračnej časti a uzavrie sa prvý ventil.
3. Prostredníctvom dúchadla sa privádza do aeračnej
časti vzduchu (mikro-bubliny), kde sa pomocou baktérií
rozkladá fekálna voda. Vzduch, ktorý sa privádza cez
ventil do membrány prevzdušňuje odpadové vody. Čas
prevzdušňovania závisí na veľkosti ČOV.
4. Po ukončení prevzdušňovacej fázy dochádza
ku sedimentácii kalu v prevzdušňovacej komore. Vyčistená voda na povrchu, sa oddelí a kaly sa
usadia. Počas sedimentačnej fázy dúchadlo nefunguje.
5. Vyčistená voda je prečerpávaná (vákuovo)
z prevzdušňovacej nádrži pomocou kompresora (3. ventil je
aktivovaný).
6. Sedimentovaný kal je prečerpávaný ( vákuovo)
z prevzdušňovacej časti pomocou kompresora (aktivuje sa
4 ventil) v nádrži. Proces čistenia sa opakuje niekoľkokrát
denne.
Model
ČN
Objem
(L)
Rozmery ČOV (mm)
Priemer rúry
v mm
A (L)
B (W)
Hmin
Hmax
H vtok
H iztok
20 EO
12000
3760
2310
2350 2830
2120
2080
160
30 EO
12000
40 EO
12000
3760
2310
2350 2830
2120
2080
160
20000
6280
2310
2350 2830
2120
2080
160
50 EO
20000
6280
2310
2350 2830
2120
2080
160
75 EO
30000
8800
2310
2350 2830
2120
2080
160
100 EO
40000
11320
2310
2350 2830
2080
2040
200
200 EO
2x30000
18100
2310
2350 2830
2080
2040
200
www.roto-group.eu
naprave
KOMPONENTY ČN 200 –
2500PE:
1. Čerpacia stanica
2. mechanické predčistenie
3. Prietokomer
4. Lapač tukov
5. Retančná nádrž
6. SBR reaktor
7. Senzor dávkovania kyslíku
8. Zásobník kalu
9. Šachta pre odber vzoriek
VÝHODY KOMUNÁLNYCH ČOV
200-2000 EO
• Kompletné automatizácie
• Dôkladné predčistenie
• Sledovanie funkčnosti a histórie
• Efektívna prevádzka
• Nízka spotreba energie
• Jednoduchá a rýchla montáž na mieste
2
4
3
5
7
6
8
9
A
KOMPRESOR TITAN TTN 5022
95 m3/h; 20kPa
2,2 kW
400 V; 50Hz; ~3
DÁVKOVACIA STANICA GRUNDFOS
Prietokomer
2 x ELEKTRO MAGNETICKÝNI VENTIL VZDUCHOVÝ
FLOMAG 3000
DN 200
1,5 kW
200 m3/h
4 kW
2m
O600
O600
MAX
2035
15 m3/h
0,75 kW
2.3 m
KISIK O2 [mg/l]
MIN
15 m3/h
0,75 kW
2.3 m
O 650
250
MIN
Hmax=2830; Hmin=2350
2051
30 m3/h
1,5 kW
2.3 m
O200
O200
O200
MAX
2035
Hmax=2830; Hmin=2350
FINE GRABLJE
O600
O600
O200
NIVO
30 m3/h
1,5 kW
2.5 m
B
HACH LANGE KISIKOVA SONDA - 1X
2051
MIN
DN=50[mm]
Tip:7250; MX
24 V DC; 14 W
MAX
5660
2500
5660
13839
480
1100
2250
JAŠEK - MERILNO MESTO
O600
5660
O200
O200
O600
MAX
2035
2035
2051
SKIMMER
Hmax=2830; Hmin=2350
O200
O200
O600
MAX
C
15 m3/h
0,75 kW
2.3 m
KISIK O2 [mg/l]
MIN
15 m3/h
0,75 kW
2.3 m
2051
O600
Hmax=2830; Hmin=2350
če
13839
ZADRŽEVALNI BAZEN- LOVILEC MAŠÈ OB IN OLJ
5660
8799
ZALOGOVNIK BLATA
SBR
13839
SBR REAKTOR
D
www.roto-group.eu
E
naprave
POSTUP ČISTENIA MBBR:
MBBR Technológia je založená na tisícoch nosičov baktérii z z polyetylénu (biofilmu) pôsobiacich v kombinovanom pohybe v rámci prevzdušňovania ČOV. Každý jednotlivý biocarrier
zvyšuje produktivitu prostredníctvom poskytovania chránenej plochy na podporu rastu heterotrofné
a autotrofné baktérii vo svojich bunkách. Je to high-density populácia baktérií, ktoré dosahujú
vysokú rýchlosť biodegradácii v rámci systému, a zároveň ponúkajú vysoko spoľahlivý proces
a jednoduché ovládanie. Táto technológia poskytuje nákladovo efektívne výslekdy s minimálnou
údržbou, pretože MBBR proces self-udržiava optimálnu úroveň produktivity biofilmu. Navyše,
biofilm, ktorý sa vytvára na nosičoch v systéme automaticky reaguje na kolísavé zaťaženie..
VÝHODY ÚPRAVY ODPADOVEJ VODY
SYSTÉMOM MBBR:
• Zlepšená účinnosť čistenia
• Malé nádrže
• Vysoké hydraulické a organické zaťaženie
• Dobrá separácia nerozpustených látok
• Bez návratu kalu
• Neodvisna kontrola zadrževalnih časov
www.roto-group.eu
MOŇOSTI VYUŽITIA :
• Zberné systémy (vákuové, suché a mokré ...)
• Čistiarne odpadových vôd (napr., SBR, MBR, MBBR, AS, atď).
• Kalové (napr. stabilizácia, dehydratácia, sušenie, odstránenie ...)
• Vodovody (studne, zásobníky vody, hydrofóbne stanice, závlahové systémy...)
Softvér podporuje M 2 M komunikáciu
(telemetria), kde sa prenášajú dáta:
SCADA
aplikacije
NADZOR
ČISTILNE NAPRAVE
Celkové sledovanie objektu
• SCAD riadiace centrum (zariadenia môžu byť zahrnuté do WEB SCADA riadiaceho
centra)
• Na vyžiadanie je možné vytvorenie nového centra alebo integrácie
v akomkoľvek dispečingu, ktorý podporuje štandardné komunikačné protokoly pre
komunikácia s pobočkami zariadenia
• Pre diaľkové ovládanie a riadenie zariadení, ktoré môžu byť prístupné
prostredníctvom internetu,
GSM telefónu, iPad a ďalšie tabletové počítače ...
• Pre vzájomnú komunikáciu medzi objektmi
SCADA APLIKÁCIE
• Možnosť vzdialenej správy s každej jednotku zvlášť aj celej ČOV
• Alarmy na upozornenie chybovosti (e-mail, SMS)
• možnosť spätného zistenia histórie na paneli a SCADA aplikácii
• Všetky dáta sú tiež uložené na mieste (protokolovanie všetkých dát na karte SD)
• Automatické zaznamenanie dát SCADA ovládacím centrom
• Pregled zgodovine
PREDNOSTI SCADA APLIKACIJ:
Mechanický stupeň - špirálové sito SP35
• Prikaz trenutnih in arhiviranih podatkov v oknih in diagramih
• Možnost
vklopa
in izklopa vseh
naprav izpre
SCAD-e
Špirálové
sito/hadica/
je určená
čistenie hrubých častíc z odpadových vôd
• Možnost nastavitev in sprememb parametrov za delovanje čistilne naprave
• Prikaz alarmov z možnostjo pošiljanja različnim skupinam vzdrževalcev
špirálové sito
• Filtriranja alarmov po dnevu nastanka, uporabniku in imenu alarma
za kasnejše
analize in sistemsko odpravljanje
Zberná nádobanapak
pre pevné látky
• Avtomatska izdelava poročil
• Pregled delovnih ur, števila vklopov, porabe, servisnih intervalov
• Pojavno okno na vseh napravah in merilcih za vnos zaznamkov
hladinový spínač
z achytávacia mreža
betónový žľab
teleskopická
noha
Výhodou špirálového sitá je:
• Jednoduché a lacné odstránenie hrubých častíc z odpadových vôd.
• Kompaktný dizajn z nerezovej ocele.
• Zanesenie filtrov off.
• Odstránenie pevných častíc priamo z nádoby.
• umiestnenie zariadenia aj mimo neho (možnosť externej
inštalácie potrebnej ku modernizácii existujúceho vykurovania)
Mere betonskega kanala za vgradnjo:
Špecifikácia rotačnej špirály SP35
• Priemerná rýchlosť prietoku 18 l / min
• Tok častíc 3 až 6 mm (v závislosti na vstavaných filtroch)
• Elektrická energia 1,5 kW (400 V, 50 Hz)
• Bezpečnostný spínač pre núdzové zastavenie
• Hladinový spínač pre napájanie v prípade zvýšeneho prúdenia
vody v špirále
• Tilt pri vytváraní 350
• Celková dĺžka súpravy približne 4850 mm
• Celková výška sa dá nastaviť približne na 3060 mm
• Celková šírka setu približne 520 mm
www.roto-group.eu
REFERENCIE
200 PE - SENEGAL - AFRIKA
750 PE - FRANCÚZSKO
350 PE - FRANCÚZSKO
200 PE - SENEGAL - AFRIKA
500 PE - CHORVÁTSKO
300 PE - MAROKO
75 PE - RWANDA - AFRIKA
50 PE- SRBSKO
2650 PE - BULHARSKO
100 PE - SLOVINSKO
www.roto-group.eu
150 PE - SLOVINSKO
400 PE - FRANCÚZSKO
ROTO d.o.o.
Gorička 150 Černelavci
9000, Murska Sobota SLOVENIA
tel: +386 2 52 52 173 tel: +386 2 52
52 176 fax: +386 2 52 52 171 [email protected] www.roto.si
ROTO SK spol. s r.o.
Jelšová 1, 080 05
Prešov
Slovakia
[email protected]
www.roto-group.si/sk
tel : +421 51 758 20 32
fax: + 421 51 77 22 737
ROTO GRAD
Ivanić Grad, CROATIA
tel: ++385 1 283 04 04
fax: ++385 1 283 04 02
[email protected]
ROTO Alibunar
Alibunar, SERBIA
tel: +381 (0) 136 416 90
tel: +381 (0) 632 062 12
[email protected]
ROTO M
Vinica, MACEDONIA
tel: +389 713 046 71
fax: +389 333 635 16
[email protected]
ROTO Proizvodni obrati
ROTO Distributerji
www.roto-group.eu
ROTO BH
Sarajevo, BIH
tel: +386 2 52 52 173
tel: +387 0 61 626 371
[email protected]
Download

Katalóg - Komunálne čistiarne odpadových vôd