Rímsko-katolícka farnosť Dolná Krupá
Aktivity farníkov a správcu farnosti vdp. Mgr. Miroslava Kováča v roku 2013
1. duchovné a kultúrne podujatia a aktivity
1. 1. 2013
Vianočný koncert – v kostole sv. Mikuláša v Hornej Krupej vystúpil folklórny súbor
„Krupanskí črpáci“ z Dolnej Krupej. Po sv. omši o 10:00 vystúpili s pásmom vianočných
kolied.
4. 1. 2013
Tradične sa v tento deň konalo v Oratku na fare povianočné posedenie pre 25 detí, ktoré si
nacvičili betlehemské pásmo „Jasličková pobožnosť“.
5. 1. 2013
V toto nedeľné popoludnie sa v kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej konal vianočný koncert –
„Koncert rodákov“, na ktorom vystúpili naši mladí talentovaní rodáci: Daniel Čapkovič,
Paulína Ištvancová a Lucia Kubeková.
6. 1. 2013
Po úspešnom vystúpení v Dolnej Krupej sa deti z farnosti opäť vybrali do Hornej Krupej, kde
v kostole sv. Mikuláša v tento sviatočný deň po sv. omši o 10:00 vystúpili s predstavením
„Jasličková pobožnosť“.
7. 1. 2013
V tento deň sa 20 farníkov s pánom farárom, vdp. Mgr. Miroslavom Kováčom vybralo za
kultúrnym zážitkom až do Bratislavy. V kostole sv. Vincenta de Paul sa zúčastnili na
prekrásnom predstavení s názvom „Otče náš“, v ktorom účinkovali – spievala Jana
Kociánová a sprievodné slovo mal katolícky kňaz Ján Sucháň, pôsobiaci v Čataji. Ako názov
napovedá, obaja sa „zamýšľali – spevom i slovom“ nad Modlitbou Pána Otčenáš.
3. 2. 2013
Slávenie sv. omše o 11:00 v kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej spevom sprevádzala
mužská spevácka skupina z Kátloviec – „Kátlovani“, ktorí o 14:30 vystúpili aj počas
koncertu a zaslúžene si vypočuli dlhý potlesk za svoj spev.
5. 2. 2013
Kňazská rekolekcia Smolenického dekanátu sa tento krát konala v kostole sv. Mikuláša
v Hornej Krupej, kde sa začala slávením sv. omše o 9:30 a pokračovala pracovnou časťou
v miestnom Kultúrnom dome.
4. 3. 2013
V kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej sa konala tradičná výročná poklona Sviatosti oltárnej
s programom (moderovaná adorácia, Litánie) od 9:30 – 11:00 a 15:00 – 17:30, do sv. omše.
28. 3. 2013
Výročná poklona Sviatosti oltárnej sa konala aj v kostole sv. Mikuláša v Hornej Krupej, ktorá
bola ukončená sv. omšou.
1
14. 4. 2013
Koncertná šnúra pokračovala vystúpením chrámového zboru „Gaudete“ z farského kostola
zo Serede – v kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej o 15:00. Zbor predtým spevom sprevádzal
aj pri sv. omši o 11:00.
4. 5. 2013
V kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej sa po 2 rokoch opäť vysluhovala Sviatosť birmovania,
ktorú tento krát vysluhoval generálny vikár Mons. Ján Paučír. K Sviatosti birmovania pristúpilo
55 birmovancov pri sv. omši o 11:00, ktorú hudobne sprevádzali farský spevokol „Zvony“
a dychová hudba „Dolnokrupanka“.
5. 5. 2013
V kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej sa konala tradičná sv. omša za hasičov pri príležitosti
sviatku sv. Floriána, patróna hasičov.
12. 5. 2013
Oslavám a kultúrnemu programu pri príležitosti Dňa matiek predchádzalo slávenie sv. omše
o 11:00, ktorú vdp. Mgr. Miroslav Kováč obetoval za všetky matky vo farnosti.
13. 5. 2013
Vdp. Mgr. Miroslav Kováč požehnal obnovenú Lurdskú jaskyňu v kostole sv. Ondreja
v Dolnej Krupej.
19. 5. 2013
Do Dolnej Krupej opäť zavítalo divadlo „DINO“ z Hornej Stredy, tento krát s predstavením
„Dínom – Dánom“. Aj toto predstavenie malo veľký úspech a bolo zavŕšené obrovským
potleskom, ktorý si právom zaslúžili za skvelý útok na naše bránice.
24. 5. 2013
Po zrušení úspešnej „Noci kostolov“ sa farníci v kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej mohli
zúčastniť podujatia pod názvom „Nikodémova noc“, kedy sa v atmosfére pri sviečkach
konala moderovaná adorácia Sviatosti oltárnej.
2. 6. 2013
Počas slávenia sv. omše o 11:00 v kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej prijalo 16 detí tretieho
ročníka Sviatosť Eucharistie – 1. sv. prijímanie.
3. 6. 2013
V Oratku na fare sa konalo spoločné posedenie prvoprijímajúcich detí a ich rodín s p.
farárom, vdp. Mgr. Miroslavom Kováčom, sestrou Veronikou a triednou učiteľkou. Posedenie,
ktoré bolo spoločnou oslavou prijatia Eucharistie i oslavou Dňa detí, spestril svojím
programom kúzelník ČIVOLAHIM – p. Jozef Mihalovič z Topoľčian.
7. 6. 2013
V kostole sv. Mikuláša v Hornej Krupej požehnal p. farár, vdp. Mgr. Miroslav Kováč nový
oltárik so sochou Božského Srdca Ježišovho – zo St. Anna. Oltárik vyrobil p. Emil Jankovič
z Lančára.
8. + 9. 6. 2013
Počas podujatia „Slávnosť ruží“, ktorá sa konala v kaštieli v Dolnej Krupej, prebiehali
sprievodné podujatia i v kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej.
8. 6. 2013 po sv. omši sa konal recitál Doc. Gabriely Gotthardovej, ktorá v súčasnosti učí
slovenský jazyk na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Predstavila niekoľko básní zo svojej
zbierky „Na oltári vonia ruža“ a predniesla i báseň „Učila som v Dolnej Krupej“, v ktorej
2
spomína na svoje učiteľské začiatky u nás. O 18:30 program pokračoval vystúpeniami
súborov „Katlovani“ z Kátloviec a „Krupanskí črpáci“ z Dolnej Krupej.
V nedeľu 9. 6. 2013 slávenie sv. omše o 11:00 za zosnulé rodiny Brunsvikovcov
a Chotekovcov hudobne sprevádzal farský spevokol „Zvony“.
16. 6. 2013
Sv. omšu o 11:00 v kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej vdp. Mgr. Miroslav Kováč obetoval
za všetkých otcov vo farnosti pri príležitosti Dňa otcov.
16. 6. 2013
V toto nedeľné popoludnie sa konalo dlhoočakávané koncertné vystúpenie „Otče náš“
s Janou Kociánovou (spev), katolíckym kňazom Jánom Sucháňom (sprievodné slovo –
úvahy nad Modlitbou Pána Otčenáš) sprevádzané symfonickým orchestrom Art Music
Orchestra z Červeníka pod vedením Mareka Bielika. Nádherný zážitok umocňovala
atmosféra kostola sv. Ondreja i neutíchajúci aplauz divákov, ktorí zaplnili celý kostol. Niekoľko
šťastlivcov si okrem krásneho zážitku z koncertu domov odnieslo i spomienku naň v podobe
CD, ktoré vyhrali v tombole.
13. 7. 2013
Zážitky z koncertov striedajú zážitky z pútí, na ktoré sa farníci vydávajú počas prázdninových
dní. Naša tohtoročná prvá púť smerovala do moravského Velehradu, kam sa 49 farníkov
z Dolnej i Hornej Krupej spolu s vdp. Mgr. Miroslavom Kováčom vydalo v rámci slávenia
1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Po slávení sv. omše
i prehliadke Baziliky a jej okolia sa farníci vydali ďalej – na prehliadku Skanzenu „Moravskej
dediny“ v Strážnici a po obede aj na ochutnávku vín v Templárskych vínnych sklepoch
v Čejkoviciach. Domov sme si odniesli požehnanie i pekné spomienky a duchovné zážitky.
10. 8. 2013
Druhá púť farníkov z Dolnej i Hornej Krupej spolu s vdp. Mgr. Miroslavom Kováčom viedla
opäť na Moravu. Tento krát naše kroky viedli na Sv. Hostýn, najvyššie položené pútnické
miesto na Morave. Po nečakaných komplikáciách s pokazeným autobusom a 2 hodinovým
meškaním sme dorazili do cieľa. Po sv. omši i Krížovej ceste, ktorú sme si tu vykonali,
zamierili sme do Lešnej, kde sme si prezreli aspoň časť krásnej rozsiahlej ZOO i nádherný
zámoček v nej. Aj z tejto púte sme si odniesli i kopec pekných zážitkov.
18. 8. 2013
V rámci osláv 900. výročia 1. písomnej zmienky / Zoborská listina 1113/ o obci Dolná
Krupá sa v kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej konala slávnostná sv. omša o 11:00, ktorú
celebroval Mons. Ján Orosch – nastávajúci trnavský arcibiskup. Hudobným doprovodom bola
dychová hudba „Dolnokrupanka“ Počas slávenia sv. omše Otec biskup Mons. Ján Orosch
požehnal novú štandardu obce. V kostole pri tejto príležitosti pribudla maketa kostola sv.
Ondreja.
29. 8. 2013
Po dvoch júlových opekačkách sa v tento horúci deň na fare konala „Guláš párty“, ktorú
zorganizovali rodičia prvoprijímajúcich detí spolu s p. farárom, vdp. Mgr. Miroslavom
Kováčom. Príjemné posedenie bolo tak peknou bodkou za letnými prázdninami.
30. 8. – 1. 9. 2013
Tento rok sme si pripomenuli významné jubileum - 200 rokov od posviacky kostola sv. Ondreja
v Dolnej Krupej - keď ho v nedeľu pred sviatkom Narodenia Panny Márie v roku 1813 posvätil
ostrihomský biskup Mikuláš Rauscher. Preto 1. sept. nedeľu slávime hody – výročie posviacky
chrámu. Tento rok boli spojené s trojdňovou duchovnou obnovou, v rámci ktorej sa nám pri slávení
sv. omší svojím kázaním prihovárali pozvaní hostia – kňazi:
3
30. 8. 2013 to bol Doc. ThLic. Pavol Zemko, ThD – p. farár v Kátlovciach. Sv. omšu spevom
sprevádzal Daniel Čapkovič.
31. 8. 2013 sa nám počas sv. omše prihovoril Mgr. Karol Schönwiesner – p. farár z Veselého, spievali
„Krupanskí črpáci“.
Toto trojdnie svojím kázaním doplnil 1. 9. 2013 o 11:00 Mgr. František Bačík, dekan farár
v Piešťanoch, v kostole sv. Štefana, kráľa. Sv. omšu sprevádzali „Zvony“.
3. 9. 2013
V kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej sa konala kňazská rekolekcia kňazov Smolenického
dekanátu, pod vedením nového p.dekana vdp. Mgr. Petra Šimka, farára v Horných
Orešanoch. Po sv. omši o 9:30 a pracovnej časti rekolekcie sa konala ochutnávka medoviny
vo firme Apimed.
8. 9. 2013
Na pozvanie p.farára Mgr. Miroslava Kováča tento krát do D. Krupej zavítalo „Divadlo na
kolene“ z Častej s komédiou „Lebo je tu dobre“. Toto predstavenie odštartovalo „jesennú
šnúru“ divadelných predstavení, ktoré sú vždy zárukou zábavy i príjemného kultúrneho
zážitku.
22. 9. 2013
V kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej (i v kostole sv. Mikuláša v Hornej Krupej) sa konala
„Roľnícka nedeľa“, kedy vdp. Mgr. Miroslav Kováč slávil sv. omšu na poďakovanie Pánu
Bohu za tohtoročnú úrodu. Farníci poďakovali už po tretí krát výzdobou z plodov, semien,
kvetov a darov zeme, ktoré nám Pán Boh požehnal.
(Posledné dni našej obce boli spojené s 2 významnými jubileami, a preto boli pripomenuté
i touto výzdobou. 1./ 900-té výročie 1. písomnej zmienky o obci Dolná Krupá / Zoborská listina
1113 / sme si pripomenuli erbom sypaným zo semien a kútikom venovaným hudbe i ružiam /
Dolná Krupá – obec hudby a ruží /.
2. významné jubileum slávil priamo náš kostol sv. Ondreja – 200 rokov od jeho posviacky.
Návštevníci tu preto našli maketu nášho farského kostola i obraz sv. Ondreja – patróna nášho
kostola i celej farnosti. Poklona a vďaka bola vzdaná i osobnostiam Cirkvi - Panne Márii,
Matke Tereze i Jánovi Pavlovi II.)
Kostol s takouto výzdobou opäť lákal mnohých návštevníkov z obce i z okolia, dokonca opäť
aj zo zahraničia.
22. 9. 2013
O to krajšie vyznel v takomto nádhernom chráme i umelecký zážitok z koncertu mladých
hudobníkov z Červeníka – symfonického orchestra Art Music Orchestra, ktorý si ako hosťa
tento krát pozvali speváčku a herečku Janu Hubinskú, ktorá zaspievala šansóny francúzskej
speváčky Edith Piaf. A opäť plný kostol, a opäť neutíchajúci potlesk!
5. 10. 2013
O pekný kultúrny zážitok sa postarali i členovia divadelného súboru „Celkom malé divadlo“
z Levíc – zo Starého Tekova, ktorí predstavením „Take on Me“ – „Nechaj to na mňa“ sviežou,
vtipnou komédiou rozosmiali milovníkov divadla.
16. 11. 2013
V kostole sv. Mikuláša v Hornej Krupej slávil vdp. Mgr. Miroslav Kováč o 14: 00 sv. omšu pri
príležitosti osláv 40 rokov založenia miestnej folklórnej skupiny „Krupianka“, ktorej sa
zúčastnili aj folklórne skupiny z okolia. Po sv. omši nasledoval kultúrny program v Kultúrnom
dome, ktorého sa zúčastnil aj p. Tibor Mikuš, predseda VÚC.
4
23. 11. 2013
Do kostola sv. Ondreja v Dolnej Krupej opäť po roku zavítalo Spoločenstvo „Živá voda“
z Piešťan, ktoré spolu s vdp. Mgr. Miroslavom Kováčom slúžiacim sv. omšu o 9:30 pripravilo
pre farníkov duchovnú obnovu pod názvom „Ježiš ti chce dať skutočnú slobodu“ s pestrým
programom (chvály, piesne, kázanie, svedectvá). Kázal a duchovnú obnovu opäť viedol
Štefan Patrik Kováč, ThLic., spevom sprevádzali mládežníci z Bolerázu.
24. 11. 2013
Sv. omšu o 11:00 v kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej slávil vdp. Mgr. Miroslav Kováč pri
príležitosti 150. výročia narodenia Márie Henriety Chotekovej – Ružovej grófky.
24. 11. 2013
O ďalší kultúrny zážitok sa v toto nedeľné popoludnie postarali a výborne nás všetkých
zabavili divadelníci zo súboru „Hlavina“ z Radošiny hrou Stanislava Štepku „Ako bolo“.
30. 11. 2013
Na sviatok sv. Ondreja - patróna farského kostola v Dolnej Krupej slávil vdp. Mgr. Miroslav
Kováč sv. omšu za jubilantov, ktorí tento rok oslávili 60 rokov. Sv. omša predchádzala
stretávke šesťdesiatnikov.
30. 11. 2013
Ukončenie „Roku sv. Cyrila a Metoda“ vyhláseného pri príležitosti osláv 1150. výročia ich
príchodu na Veľkú Moravu s mottom „Dedičstvo Otcov zachovaj nám, Pane“ sme si
pripomenuli spolu s divadelníkmi z Piešťan z kostola sv. Štefana Kráľa, ktorí nám hrou o sv.
Cyrilovi a Metodovi pripomenuli túto významnú udalosť v našich národných dejinách.
24. 12. 2013
Sériu vianočných koncertov aj tento rok ako tradične odštartovali v kostole sv. Ondreja
v Dolnej Krupej „Krupanskí črpáci“ svojím vystúpením pred polnočnou sv. omšou.
25. 12. 2013
Atmosféru betlehémskej noci nám svojím pásmom v kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej
priblížili aj deti z našej farnosti svojou „Jasličkovou pobožnosťou“, v ktorej nám piesňami,
básňami a scénkami pripomenuli narodenie Pána Ježiša v Betlehéme.
Po tomto vystúpení sa predstavili vianočnými koledami i folklórna skupina „Picúchovci“.
Obe vystúpenia sa tešili veľkému úspechu.
26. 12. 2013
Sv. omšu o 11:00 na druhý vianočný sviatok, sv. Štefana, diakonav kostole sv. Ondreja
v Dolnej Krupej hudobne sprevádzala dychová hudba „Karpatská kapela“.
27. 12. 2013
Do príbytkov farníkov v Dolnej Krupej zavítali malí koledníci s „Dobrou novinou“, ktorí
zvestovaním narodenia Pána Ježiša v Betlehéme pomáhali zozbierať peniaze pre chudobné
deti v Afrike. Vyzbierali pre ne 516,95 €.
28. 12. 2013
Po úspechu v Dolnej Krupej malí koledníci ohlasovali „Dobrú novinu“ i v Hornej Krupej. Tu
vyzbierali186,55€.
29. 12. 2013
O ďalší krásny umelecký zážitok sa v kostole sv. Ondreja v Dolnej Krupej postaral nádhernou
hrou na cimbal p. Ivan Herák z Dolnej Krupej i mladí hudobníci z dychovej hudby
„Križovianka“ z Križovian, ktorí nám zahrali predovšetkým vianočné koledy.
5
2. Práce vo farnosti:
Dolná Krupá
-
obnovenie Lurdskej jaskyne – Miloš Kubek, Jaroslav Krkoš, Dolná Krupá
dvere na kostole – Ján Fančovič, Naháč
dlažba okolo kostola, dlažba na fare – Miroslav Garažia, Dolná Krupá
renovácia dvier a soklov na fare, obnova kazateľnice + bočných oltárov
– Teofil Skýpala, Miloš Kubek, Jaroslav Krkoš, Dolná Krupá
kľakadlá – Emil Jankovič, Lančár
koberce – JUTEX Hlohovec – objednávka z Holandska, so vzorom ľalie
čistiace koberce – BRENO Bratislava
prekrytie kanálov, nájazd na vozíky – Radoslav Skýpala, Dolná Krupá
svetlá / chórus, kostol – 3 ks/ - Miroslav Galgóci, Peter Slabý, Dolná Krupá
vysadenie 50 ks ruží pri kostole + 3 ks magnólií + 1 ks ruža „Mária Henrieta“ –
vyšľachtená k jej výročiu v Nemecku
Horná Krupá
-
obnova zastavení krížovej cesty, + oltárik – Emil Jankovič, Lančár
kľakadlá - Emil Jankovič, Lančár
svetlá v kostole, osvetlenie oltárov - Miroslav Galgóci, Peter Slabý, Dolná Krupá
koberce
3. Štatistické údaje:
Sviatosť krstu:
Sviatosť Eucharistie:
Sviatosť birmovania:
Sviatosť manželstva:
Pohreb:
43
17
55
9
44
(33 Dolná Krupá + 11 Horná Krupá)
6
Download

Pozri TU.pdf - Rímskokatolícka cirkev