1
Anglicko-slovenský slovníček
Slovak Ventures
Výhradný distribútor vydavateľstva Pearson
pre Slovenskú republiku
OBSAH
Module 1 – THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Module 2 – EXERCISE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Module 3 – RISK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Module 4 – OUT AND ABOUT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Module 5 – THE WEATHER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Module 6 – EXPEDITIONS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Module 7 – HELPING- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Module 8 – TELEVISION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
VÝSLOVNOSŤ
Hlavný prízvuk sa označuje horným apostrofom pred prízvučnou slabikou vtedy, ak sa nejedná
o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:ŋ] a seven [ˈseven] ale sun [san], alebo ak má slovo dva a viac
prízvukov: teddy bear [ˈtedi,beə]. Vedľajší prízvuk sa označuje dolným apostrofom. Zvláštne znaky
použité v prepise výslovnosti:
b
block
[blɒk]
ʒ
casualty
[ˈkæʒuәlti]
d
end
[end]
dʒ
sledge
[sledʒ]
f
friend
[frend]
ʌ
sunny
[ˈsʌni]
g
grey
[greɪ]
ɑ:
disaster
[dɪˈzɑ:stә]
h
hat
[hæt]
æ
planet, sad
[ˈplænәt], [sæd]
j
music
[ˈmju:zɪk]
e
end
[end]
k
camel
[ˈkæmәl]
ə
photography
[fәˈtɒgrәfi]
l
camel
[ˈkæmәl]
з:
work
[ˈwз:k]
m
camel
[ˈkæmәl]
ɪ
living
[ˈlɪvɪŋ]
n
end
[end]
i:
team
[ti:m],
ŋ
penguin
[ˈpeŋgwɪn]
ɒ
rock
[rɒk]
p
trip
[trɪp]
ɔ:
fall
[ˈfɔ:l]
r
friend
[frend]
ʊ
put
[pʊt]
s
sunny
[ˈsʌni]
u:
loop
[lu:p]
ʃ
shock
[ʃɒk]
aɪ
tribe
[traɪb]
t
trek
[trek]
aʊ
round
[raʊnd]
tʃ
adventure,
[әdˈventʃә],
eɪ
brave, fail
[breɪv], [feɪl]
θ
death
[deθ]
oʊ
go
[goʊ]
ð
rather
[ˈrɑ:ðә]
ɔɪ
coin
[kɔɪn]
v
love
[lʌv]
eə
despair
[dɪˈspeә]
w
widow
[ˈwɪdәʊ]
ɪə
here
[hɪə]
z
zoo
[zu:]
ʊə
pure
[pʊə]
Použité skratky:
adv.
adverb
príslovka
conj.
conjunction
spojka
n.
noun
podstatné meno
pl.
plural
množné číslo
v.
verb
sloveso
NEW CHALLENGES – 1
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GET READY
PRIPRAVTE SA
A – You
Key Words: Countries
Ty/vy/Vy
Krajiny
Argentina
[ɑ:dʒən'ti:nə]
Argentína
Australia
[ɒ'streɪlɪə]
Austrália
Brazil
[brə'zɪl]
Brazília
Canada
['kænədə]
Kanada
China
['tʃaɪnə]
Čína
Greece
[gri:s]
Grécko
Italy
['ɪtəlɪ]
Taliansko
Japan
[dʒə'pæn]
Japonsko
Poland
['pəʊlənd]
Polsko
Portugal
['pɔ:tjʊgəl]
Portugalsko
Russia
['rʌʃə]
Rusko
Spain
[speɪn]
Španielsko
Turkey
['tɜ:kɪ]
Turecko
the United Kingdom
[ðɪ juːˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm]
Spojené Kráľovstvo
the United States
[ðɪ juːˈnaɪtɪd steɪts]
Spojené Štáty
Key Expressions
Dôležité frázy
Hello
[heləʊ]
Ahoj, dobrý deň, nazdar
Hi
[haɪ]
Ahoj! Nazdar! Čau!
My name's Ewa.
Volám sa Ewa.
What's your name?
Ako sa voláš?
Nice to meet you
Rád vás poznávam. Teší ma.
Where are you from?
Odkiaľ si/ste?
B -Your Family
Key Words: Numbers
Tvoja rodina
Čísla / číslovky
one
[wʌn]
jeden/jedna/jedno
two
[tu:]
dva
three
[θri:]
tři
four
[fɔ:]
štyri
five
[faɪv]
päť
six
[sɪks]
šesť
seven
['sevən]
sedem
eight
[eɪt]
osem
nine
[naɪn]
deväť
| 1
2 |
NEW CHALLENGES – 1
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
ten
[ten]
desať
eleven
[ɪ'levən]
jedenásť
twelve
[twelv]
dvanásť
thirteen
['θɜ':ti:n]
trinásť
fourteen
['fɔ:'ti:n]
štrnásť
fifteen
['fɪf'ti:n]
päťnásť
sixteen
['sɪks'ti:n]
šesťnásť
seventeen
['sevən'ti:n]
sedemnásť
eighteen
['eɪ'ti:n]
osemnásť
nineteen
[,naɪn'ti:n]
deväťnásť
twenty
['twentɪ]
dvadsať
thirty
['θɜ:tɪ]
tridsať
thirty-eight
tridsať osem
thirty-nine
třidsať deväť
forty
['fɔ:tɪ]
štyridsať
fifty
['fɪftɪ]
päťdesiat
sixty
['sɪkstɪ]
šesťdesiat
sixty-three
šesťdesiat tri
sixty-five
šesťdesiat päť
seventy
['sevəntɪ]
sedemdesiat
eighty
['eɪtɪ]
osemdesiat
ninety
['naɪntɪ]
deväťdesiat
one hundred
[wʌn] ['hʌndrəd]
sto
Key Words: Family
Rodina
aunt
[ɑ:nt]
teta
brother
['brʌðə]
brat
cousin
['kʌzən]
bratranec, sesternica
daughter
['dɔ:tə]
dcéra
father; dad
['fɑ:ðə] [dæd]
otec, tato
granddaughter
['grænd'dɔ:tə]
vnučka
grandfather
[ˈgrænd'fɑ:ðə]
dedko
grandmother
babka
grandparents
starí rodičia
grandson
vnuk
husband
['hʌzbənd]
manžel
NEW CHALLENGES – 1
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
child/children
[tʃaɪld/ˈtʃɪldrən]
dieťa/deti
mother; mum
['mʌðə] [mʌm]
matka, mama, mamka
nephew
['nefju:]
synovec
niece
[ni:s]
neter
parents
['peərəntz]
rodičia
sister
['sɪstə]
sestra
son
[sʌn]
syn
uncle
['ʌŋkəl]
strýco
wife
[waɪf]
manželka
Key Words: Ordinal Numbers
radové číslovky
first
[fɜ:st]
prvý
second
['sekənd]
druhý
third
[θɜ:d]
tretí
fourth
[fɔ:θ]
štvrtý
fifth
[fɪfθ]
piaty
sixth
[sɪksθ]
šiesty
seventh
['sevənθ]
siedmy
eighth
[eɪtθ]
ôsmy
ninth
[naɪnθ]
deviaty
tenth
[tenθ]
desiaty
eleventh
[ɪ'levənθ]
jedenásty
twelfth
[twelfθ]
dvanásty
thirteenth
['θɜ:'ti:nθ]
trinásty
sixteenth
['sɪks'ti:nθ]
šesťnásty
eighteenth
['eɪ'ti:nθ]
osemnásty
twentieth
['twentɪɪθ]
dvadsiaty
twenty-second
dvadsiaty druhý
twenty-third
dvadsiaty tretí
twenty-sixth
dvadsiaty šiesty
thirtieth
['θɜ:tɪɪθ]
thirty-first
tridsiaty
tridsiaty prvý
Key Words: Months
Mesiace
January
['dʒænjʊərɪ]
január
February
['febrʊərɪ]
február
March
[mɑ:tʃ]
marec
| 3
4 |
NEW CHALLENGES – 1
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
April
['eɪprəl]
apríl
May
[meɪ]
máj
June
[dʒu:n]
jún
July
[dʒʊlaɪ]
júl
August
[ɔ':gʌst]
august
September
[sep'tembə]
september
October
[ɒk'təʊbə]
október
November
[nəʊ'vembə]
november
December
[dɪ'sembə]
december
C – Your Classroom
Tvoja/vaša trieda
bag
[bæg]
taška
bin
[bɪn]
kôš (na odpadky), popoľnica
board
[bɔ:d]
tabuľa, nástenka
book
[bʊk]
kniha, učebnica
bookshelf
['bʊkʃelf]
polica, polička (na knihy)
CD player
[-pleɪə]
CD prehrávač
chair
[tʃeə]
stolička s operadlom
classroom
[klasrʊm]
trieda (učebná miestnosť)
computer
[kəm'pju:tə]
počítač
cupboard
['kʌbəd]
skriňa (s policemi)
desk
[desk]
písací stôl
dictionary
[dikʃənrɪ]
slovník (jazykový)
door
[dɔ:]
dvere
DVD player
DVD prehrávač
pen
[pen]
pero
pencil
['pensəl]
ceruzka
plant
[plɑ:nt]
rastlina
poster
['pəʊstə]
plagát
ruler
['ru:lə]
pravítko
wall
[wɔːl]
stena (v izbe)
watch
[wɒtʃ]
hodinky (náramkové, vreckové)
window
['wɪndəʊ]
okno
D – Your School
education
Tvoja/vaša škola
['edjʊ'keɪʃən]
vzdelávanie, výchova, vzdelanie
NEW CHALLENGES – 1
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Key Words: School Subjects
Predmety v škole
art
[ɑ:t]
výtvarné umenie, výtvarná výchova
Chinese
[tʃaɪ'niːz]
čínština
English
['ɪŋglɪʃ]
angličtina
geography
[dʒɪ'ɒgrəfɪ]
zemepis, geografia
history
['hɪstrɪ]
dejepis, história
IT (information technology)
[ˌɪnfəˈmeɪʃən tekˈnɒlədʒɪ]
informačné technológie,
počítačová technika
maths
[mæθs]
matematika
music
['mju:zɪk]
hudebná výchova
PE (physical education)
[ˈfɪzɪkəl ˌedjʊˈkeɪʃən]
telesná výchova
science
['saɪəns]
(prírodo)veda
E – Your Room
Tvoja izba
black
[blæk]
čierny, čierna farba
blue
[blu:]
modrý
brown
[braʊn]
hnedý
green
[gri:n]
zelený
grey
[greɪ]
šedý
pink
[pɪŋk]
ružový
purple
['pɜ:pəl]
purpurový
red
[red]
červený
white
[waɪt]
biely
yellow
['jeləʊ]
žltý
bed
[bed]
posteľ, lôžko
carpet
['kɑ:pɪt]
koberec
Key Words: Bedrooms
Spálňa
CDs
cédečka (digitálne nosiče)
computer
[kəm'pju:tə]
počítač
curtains
['kɜ:tən]
záclona, záves (okenný)
desk
[desk]
písací stôl
lamp
[læmp]
lampa
magazine
[,mægə'zi:n]
časopis
picture
['pɪktʃə]
obrázok, obraz
wardrobe
['wɔ:drəʊb]
šatník, skriňa na šaty
F – Your Photos
Key Words: Appearance
big
Tvoje/vaše fotografie
Vzhľad
[bɪg]
veľký, rozložitý
| 5
6 |
NEW CHALLENGES – 1
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
blond
[blɒnd]
svetlý (farba vlasov), blonďatý,
svetlovlasý
dark
[dɑ:k]
tmavý, snedý (osoba)
fat
[fæt]
tlstý, obézny
old
[əʊld]
starý (vekom)
short
[ʃɔ:t]
malý (postavou, veľkosťou)
small
[smɔ:l]
malý, neveľký (postavou, veľkosťou)
tall
[tɔ:l]
vysoký (fyzicky, postavou)
thin
[θɪn]
štíhly
young
[jʌŋ]
mladý
5
4
3
2
MODULE 1 – THE CHALLENGE
MODUL 1 – VÝZVA
ability
[ə'bɪlɪtɪ]
schopnosť, spôsobilosť niečo robiť
achievement
[ə'tʃi:vmənt]
úspech, výsledok
(čoho niekto dosiahol)
community
[kə'mju:nɪtɪ]
obec, komunita, spoločenstvo (osôb)
environment
[ɪn'vaɪrənmənt]
životné prostredie
expedition
[ˌekspɪ'dɪʃən]
expedícia, výprava (za účelom
študijným, poznaním)
how
[haʊ]
jak, jakým spôsobom
how many
koľko, otázka na počet
how old
jak starý, koľko má (rokov),
otázka na vek
what
[wət]
čo, aký, ktorý v otázke
where
[weə]
kde, kam v otázke
who
[hu:]
kdo v otázke, ktorý (u život. podst.mien)
8
7
6
1 – Young and talented
1 – Mladí a talentovaní/nadaní
captain
['kæptɪn]
kapitán (mužstva)
different
['dɪfrənt]
odlišný, rozdielny, iný
disabled
[dɪ'seɪbəld]
postihnutý (zdravotne), invalidný
champion
['tʃæmpɪən]
šampión, preborník, majster
talented
['tæləntɪd]
talentovaný/nadaný
Key Words: Abilities
Schopnosti, zručnosti
act
[ækt]
hrať (účinkovať)
cook
[kʊk]
variť
dance
[dɑ:ns]
tancovať
draw
[drɔ:]
kresliť
paint
[peɪnt]
malovať
NEW CHALLENGES – 1
| 7
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
hrať na hudobný nástroj
(napr. piano, kytara, housle)
play chess
[pleɪ- tʃes]
hrať šachy
pottery
[ˈpɒtərɪ]
keramika, hrnčiarstvo
ride a bike
[raɪd ə baɪk]
jazda na bycikli
sing
[sɪŋ]
spievať
speak Chinese
[spi:k- tʃaɪ'niːz]
hovorť čínsky
swim
[swɪm]
plávať
take photos
[teɪk ˈfəʊtəʊz]
fotografovať
use a computer
[ju:z ə kəm'pju:tə]
pracovať s počítačom
write stories
[raɪt ˈstɔːrɪz]]
písať príbehy
2 – Zručnosti pre život
language
['læŋgwɪdʒ]
jazyk (reč, cudzí jazyk)
challenge
['tʃælɪndʒ]
výzva, tažká úloha
stránky sociálnych sietí
3 – The first meeting
3 – Prvné stretnutie
[æk'tɪvɪtɪ]
aktivita, činnosť
be into
[bɪˈ ɪntə]
zajímať sa o niečo (byť na ...)
cycling
['saɪkəlɪŋ]
cyklistika, jízda na bycikli
diving
['daɪvɪŋ]
potápanie
film classes
hodiny filmu
horse riding
jazda na koni
[bɪˈintərɪs'tid]
majúci zájem o čo, zaujatý čím
interests
[-tərɪsts]
zájmy
be mad about
[bɪˈ-mæd- əˈbaʊt]
byť blázon do koho/čoho
making computer games
5
be interested
4
activity
3
social networking sites
2
2 – Skills for Life
1
[pleɪ- ˈmjuːzɪkəl
ˈɪnstrəmənt]
MODULE
play a musical instrument
(e.g. piano/guitar/violin)
programovať počítačové hry
['mju:zɪk]
running
['rʌnɪŋ]
Key Words: Opinion Adjectives
hudba
behanie
6
music
Prídavné mená vyjadrujúce názor
nudný
brilliant
['brɪljənt]
geniálny, vynikajúcí,
brilantný (človek apod.)
cool
[ku:l]
super, parádny, skvelý
great
[greɪt]
ohromný, veľký (priestorovo,
fyzicky); známy, významný (človek);
parádny,bezchybný, úžasný (s obdivom)
interesting
['ɪntrərɪstɪŋ]
zajímavý, pútavý, interesantný
nice
[naɪs]
pekný, dobrý, milý
8
['bɔ:rɪŋ]
7
boring
8 |
NEW CHALLENGES – 1
okay
[ˌəʊ'keɪ]
dobrý, prima, fajn, v poriadku
pretty
['prɪtɪ]
pekný, pôvabný (hl. dievča, žena)
silly
['sɪlɪ]
hlúpy, bláznivý
MODULE 2 – EXERCISE
MODUL 2 – CVIČENIE
advice
[əd'vaɪs]
rada
exercise
['eksə,saɪz]
cvičiť, cvičenie
lift
[lɪft]
výťah
some
[səm]
nejaký, niektorý, niekoľko
trochu
any
['enɪ]
ktorýkoľvek, jakýkoľvek, každý
z danej skupiny; nejaký v otázke
a obmedzujúcej podmienke; žiady
v zápornej vete
stairs
[steəs]
schody
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
5
4
3
Key Words: Sport and Exercise
šport a cvičenie
athletics
[æθ'letɪks]
atletika
baseball
[ˈbeɪsˌbɔːl]
baseball
basketball
['bɑ:skɪt,bɔ:l]
basketbal
cycle
['saɪkəl]
ísťna bycikli
football
['fʊt,bɔ:l]
futbal americký futbal
gymnastics
[dʒɪm'næstɪks]
gymnastika
judo
['dʒu'dəʊ]
judo
run
[rʌn]
behať, beh
skateboarding
['skeɪt,bɔ:d]
jazdiť na skateboarde
swim
[swɪm]
plávať
tennis
[ˈtenɪs]
tenis
walk
[wɔ:k]
chvôdza, chodiť
8
7
6
4 – Fit and Fashionable
4 – Módny a fit
clothes
[kləʊðz]
šaty, oblečenie, odev(y)
collection
[kə'lekʃən]
kolekcia, zbierka
design
[dɪ'zaɪn]
navrhnúť, navrhovať (šaty, stroj ap.);
design, koncepcia, vzhľad (výrobku ap.)
diamond
['daɪəmənd]
diamant
example
[ɪg'zɑ:mpəl]
príklad, vzor
famous
['feɪməs]
slávny, preslavený (čím)
fashion
['fæʃən]
móda
magazine
[ˌmægə'zi:n]
časopis
shaved head
[ˌʃeɪvd 'hed]
holá, vyholená hlava
NEW CHALLENGES – 1
| 9
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
[ʃəʊ]
výstava, prehliadka; predviesť, ukázať
suit
[sju:t]
oblek spoločenský, kostým dámsky
tattoos
[tæ'tu:z]
tetovanie
thin
[θɪn]
chudý, štíhly
top
[tɒp]
predný, hlavný, najlepší
(v určitej oblasti ap.)
eyes (blue/brown/green e.)
[aɪs]
oči (modré, hnedé, zelené)
boots
[bu:tz]
topánky (vysoké, členkové, kanady)
cap
[kæp]
čapica (so šiltom)
curly
['kɜ:lɪ]
kučeravý (vlasy)
dark
[dɑ:k]
tmavý, snedý (osoba)
dress
[dres]
šaty (dámske), odev, oblečenie
earrings
['ɪə,rɪŋs]
náušnice
fair
[feə]
svetlý (i pleť ap.); plavý (vlasy ap.)
hat
[hæt]
klobúk, čapica
jacket
['dʒækɪt]
sako, bunda, krátky kabát
jeans
[dʒi:nz]
džíny, rifle
long
[lɒŋ]
dlhý (napr. vlasy)
ponytail
['pəʊnɪ,teɪl]
cop (účes)
red hair
[red heə]
ryšavé vlasy
shirt
[ʃɜ:t]
košeľa
shoes
[ʃu:z]
topánky, črievičky, poltopánky
short
[ʃɔ:t]
krátky (napr. účes)
shorts
[ʃɔ:tz]
kraťasy, šortky, bermudy
skirt
[skɜ:t]
sukňa
socks
[sɒkz]
ponožky
straight hair
[streɪt heə]
rovné vlasy
tracksuit
[træk ˌsju:t]
(športovná) tepláková súprava, tepláky
trainers
['treɪnəz]
športové topánky, tenisky
trousers
['traʊzəz]
nohavice
T-shirt
[ti: ʃɜ:t]
tričko (krátky rukáv)
8
Word Builder
fashion magazine
hair style
7
svetlý (farba vlasov), blonďatý,
svetlovlasý
6
[blɒnd]
5
blond
4
čierny, čierna (farba)
3
[blæk]
2
Vzhľad a oblečenie
black
1
Key Words: Appearance and Clothes
MODULE
show
módny časopis
[heə staɪl]
účes
10 |
NEW CHALLENGES – 1
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
3
2
1
MODULE
tennis player
ear ring
hráč tenisu, tenista
['ɪə,rɪŋ]
sports star
športová hviezda, šampión
5 – Top Tips
5 – Nejlepšie tipy
biscuit
['bɪskɪt]
sušienka, keks
diet
['daɪət]
strava (zloženie), jedálniček
fresh
[freʃ]
čerstvý (jedlo ap.)
frozen
['frəʊzən]
z(mrazené) jedlo a pod.
glass
[glɑ:s]
pohár (nádoba i jej obsah)
cheese
[tʃi:z]
syr
match
[mætʃ]
zápas, stretnutie
money
['mʌnɪ]
peniaze
nut
[nʌt]
orech, oriešok
protein
['prəʊti:n]
bielkovina, proteín
tired
['taɪəd]
unavený, vyčerpaný, utiahnutý
vegetable
['vedʒtəbəl]
zelenina
vegetarian
[,vedʒɪ'teərɪən]
vegetarián
7
6
5
4
Key Words: Food and Drink
Jedlo a pitie
apples
['æpəlz]
jablká
beans
[bi:nz]
fazuľa
biscuits
['bɪskɪtz]
sušienky, keksy
cheese
[tʃi:z]
syr
chicken
['tʃɪkɪn]
kura
coffee
['kɒfɪ]
káva
cola
['kəʊlə]
kola
crisps
[krɪsps]
(smažené) zemiačky, chipsy
fish
[fɪʃ]
ryba
milk
[mɪlk]
mlieko
nuts
[nʌtz]
orechy, oriešky
pasta
['pæstə]
cestoviny
salad
['sæləd]
šalát (zeleninový, ovocný ap.)
tea
[ti:]
čaj
water
['wɔ:tə]
voda
6 – At the Sports Centre
8
náušnice
6 – V športovom centre
group
[gru:p]
skupina, uskupenie (koho/čoho)
horrible
['hɒrəbəl]
hrozný, strašný, príšerný
NEW CHALLENGES – 1
| 11
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
['præktɪs]
tréning, cvik, cvičenie s pravidelným
opakovaním
hard work
[hɑːd wɜːk]
ťažká práca, drina
Key Expressions
How's your diving class going?
Ako idú/pokračujú tvoje lekcie
potápania?
How are your judo class going?
Ako idú/pokračujú tvoje hodiny juda?
Not too bad
Celkom dobre.
It's really difficult
Je to skutočne ťažké.
It's easy. It's hard work.
It's horrible.
Je to ľahké. Je to drina. Je to hrozné.
They're great.
Sú skvelé.
Across Cultures 1
Naprieč kultúrami 1
trenér (športovný)
competition
[,kɒmpɪ'tɪʃən]
súťaž(enie), súperenie
look for
[lʊk fə]
hľadať, dívať sa po čom
medal
['medəl]
medaila
national holiday
[ˈnæʃənəl hɒlɪdɪ]
národný/štátny sviatok
prize
[praɪz]
cena, výhra, ocenenie v súťaži
relay
['ri:leɪ]
štafeta (v behu, plávaní ap.)
serious
['sɪərɪəs]
vážny, závažný, ťažký
team
[ti:m]
tým, družstvo, mužstvo
win
[wɪn]
zvíťazit, získať (čo), dosiahnuť (čoho)
MODUL 3 – RIZIKO
Key Words: Jobs
5
MODULE 3 – RISK
4
[kəʊtʃ]
3
coach
2
Ako sa ti/Vám darí?
1
How are things?
MODULE
practice
Práca/zamestnanie
builder
['bɪldə]
staviteľ, stavbár
doctor
['dɒktə]
lekár, doktor
electrician
['i:lek'triʃən]
elektrikár, elektromontér,
elektroinštalatér
fire fighter
['faɪə,faɪtə]
hasič, požiarnik
model
['mɒdəl]
model(ka), manekýn(ka)
nurse
[nɜ:s]
zdravotná sestra / brat, ošetrovateľ(ka)
pilot
['paɪlət]
pilot, letec
police officer
[pəˈliːs ˈɒfɪsə]
policajt, člen policajného zboru
racing driver
[ˈreɪsɪŋ ˈdraɪvə]
závodník (napr. automobilový)
scientist
['saɪəntɪst]
vedec
8
herec/herečka
7
['æktə] ['æktrɪs]
6
actor/actress
12 |
NEW CHALLENGES – 1
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
teacher
['ti:tʃə]
učiteľ
vet
[vet]
zvelolekár, veterinár
waiter/waitress
['weɪtə] ['weɪtrɪs]
čašník/servírka
window cleaner
['wɪndəʊ] ['kli:nə]
čistič okien
Key Words: Adjectives
Prídavné mená
boring
['bɔ:rɪŋ]
nudný, nezábavný
dangerous
['deɪndʒərəs]
nebezpečný, riskantný
difficult
['dɪfɪkəlt]
obtiažny, ťažká, neľahká (úloha ap.)
easy
['i:zɪ]
ľahký, uvoľnený, pohodový
interesting
['ɪntrərɪstɪŋ]
zaujímavý, pútavý, interesantný
safe
[seɪf]
bezpečný, bez rizika
(neprinášajúcí ohrozenie ap.)
7 – A Dangerous Job
7 – Nebezpečná práca
arrive
[ə'raɪv]
prísť, doraziť (kam)
average
['ævrɪdʒ]
priemer, priemerne, v priebehu
dangerous
['deɪndʒərəs]
nebezpečný, riskantný
dishes
[dɪʃiz]
riad
early
['ɜ:lɪ]
skoro, včas (skôr než obvykle)
equipment
[ɪ'kwɪpmənt]
vybavenie zariadenie, výstroj
exciting
[ɪk'saɪtɪŋ]
vzrušujúcí
flatmate
['flæt,meɪt]
spolubývajúci
hungry
['hʌŋgrɪ]
hladný
check the weight
[tʃek weit]
sledovať/kontrolovať hmotnosť
jockey
['dʒɒkɪ]
žokej (dostihový závodník)
prepare
[prɪ'peə]
pripraviť sa, (na)chystať čo (jedlo,
podmienky apod.); pripraviť sa
routine
[ru:'ti:n]
každodenný úkon
stable
['steɪbəl]
stajňa, koniareň
track
[træk]
(závodná) dráha
trainer
['treɪnə]
trenér atlétov ap.; cvičiteľ koní ap.
weight
[weɪt]
hmotnosť
Key Words: Routines
Běžná/každodenná činnosť
brush your teeth
vyčistiť si zuby
do some exercise
zacvičiť si
do the dishes
umyť riad
do the housework
urobiť domáce práce
do your homework
urobiť si domáce úlohy
empty the rubbish bins
vyniesť odpadky
NEW CHALLENGES – 1
| 13
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
go shopping
ísť nakupovať
go to bed
ísť spať (ísť do postele)
have a shower
dať si sprchu (osprchovať sa)
have breakfast/lunch/dinner
naraňajkovať sa/naobedovať sa/
navečerať sa
make your bed
ustlať postel
play card/chess
(za)hrať si karty/šachy
tidy your room
upratať si izbu
wash you clothes
vyprať oblečenie
8 – Cyber Safety
8 – Počítačová (kybernetická)
bezpečnosť
agree
[ə'gri:]
súhlasiť
another
[ə'nʌðə]
další, druhý, iný
download
['daʊn,ləʊd]
stiahnuť, nahrať (dáta)
fact
[fækt]
fakt, skutočnosť
fiction
['fɪkʃən]
fikcia, výmysel, beletria
find out
[faɪnd aʊt]
zistiť, prísť na, vypátrať
nasty
['nɑ:stɪ]
nepríjemný, zlý, nesympatický
(chovanie ap.)
nickname
['nɪk,neɪm]
prezývka
password
['pɑ:s,wɜ:d]
heslo
Key Words: The Internet
Internet
[tʃæt ]
rozprávať sai, klábosiť, rozprávať sa
s kým neformálne, chatovať (online
na internete)
download (music, a file, a photo) ['daʊn,ləʊd]
stiahnuť, nahrať (hudbu, súbor,
fotografiu)
receive (an email, an
attachment)
[rɪ'si:v]
dostávať, obdržať (e-mail, prílohu)
save (a file, an email, an
attachment)
[seɪv]
uložiť (súbor, e-mail, prílohu)
use (a password, a nickname)
[ju:z]
použiť (heslo, prezývku)
7
vymazať (súbor, prílohu)
6
delete (an email, an attachment) [dɪ'li:t]
5
chat (online)
4
dospelý
3
[ə'dʌlt]
2
adult
1
vstávať
MODULE
get up
Sentence Builder
ísť (si) (za)lyžovať
chat online
chatovať (online na internete)
play sport
robiť nejaký šport
ride a horse/a bike
jazdiť na bycikli/koni
8
go skiing
14 |
NEW CHALLENGES – 1
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
travel by car/bus
ísť autom/autobusom
use the internet/a mobile
používať internet/mobil
9 – The Adventure Park
9 – Zábavný park
amazing
[ə'meɪzɪŋ]
úžasný, ohromujúcí, ohromný
complete
[kəm'pli:t]
dokončiť, dorobiť
conclusion
[kən'klu:ʒən]
záver, súd (vyvodenie); koniec
programu ap.
heights
[haɪtz]
výšky
high-wire
[haɪ waɪə]
visuté lano
to mind
[maɪnd]
vadiť komu čo, namietať proti čomu
obstacle
['ɒbstəkəl]
prekážka, bariéra (v postupe ap.)
part
[pɑ:t]
(sú)časť, kus, kúsok, diel (čoho)
scared
[skeəd]
mať/majúcí strach z koho/čoho
(someone's) turn
[tɜ:n]
rada na kom
zip slide
[zip slaɪd]
lanová/kladková dráha
Key Words: Feelings
Pocity
bored
[bɔ:d]
znudený, otrávený (čím)
excited
[ɪk'saɪtɪd]
nadšený, plný vzrušenia
happy
['hæpɪ]
šťastný, spokojný
nervous
['nɜ:vəs]
nervózny, nervný, napätý
relaxed
[rɪ'lækst]
uvoľnený, pohodový, nenútený
scared
[skeəd]
majúcí strach z koho/čoho, vydesený
unhappy
[ʌn'hæpɪ]
nešťastný, smutný
Key Expressions: Preferences
Preference
I love this place
Milujem/mám rád toto miesto.
I like the slide
Páči sa mi tento slide.
I hate heights
Nenávidím/neznášam výšky.
I don't mind heights
Nevadia mi výšky.
I don't like being up here
Nepáči sa mi tu hore.
I prefer playing the drums
Radšej hrám na bicie.
MODULE 4 – OUT AND ABOUT
MODUL 4 – VON A ZA ZÁBAVOU
classroom
[klas'rʊm]
trieda
directions
[daɪ'rekʃənz]
inštrukcie/pokyny k ceste (ako sa
niekam dostať)
mistake
[mɪ'steɪk]
chyba
survey
['sɜ:veɪ]
prieskum, anketa, šetrenie
NEW CHALLENGES – 1
| 15
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Key Words: Places
Miesta
bowling alley
[ˈbəʊlɪŋˈælɪ]
kolkárska herňa / dráha
cinema
['sɪnɪmə]
kino
disco
['dɪskəʊ]
diskotéka
ice rink
[aɪs rɪŋk]
(umelé) klzisko, zimný štadión
internet café
[ˈintənet ˈkæfei]
internetová kaviareň
museum
[mju:'zɪəm]
múzeum
shop
[ʃɒp]
obchod, predajňa
shopping centre
[ˈʃɒpɪŋ ˌsentə]
nákupné centrum
skatepark
[skeɪt pɑːk]
korčuliarsky areál
snack bar
[snæk]
snack-bar
sports centre
[ˈspɔːts ˌsentə]
športové centrum (viacúčelové)
swimming pool
['swɪmɪŋ – pu:l]
bazén, kúpalisko
mládežnicky klub (napr. športový)
water park
aquapark/vodný svet
zoo
[zu:]
10 – Free time
3
under 16s' club
2
zábavný park
1
[əˈmjuːzmənt pɑːk]
MODULE
amusement park
zoologická záhrada
10 – Voľný čas
oblasť, územie
beer
[bɪə]
pivo
bit
[bɪt]
trocha, troška, kúsok
equipment
[ɪ'kwɪpmənt]
vybavenie, náradie
expensive
[ɪk'spensɪv]
drahý, finančne náročný
focus
['fəʊkəs]
zamerať sa, sústrediť sa,
zaostriť pozornosť na čo
hang out
[hæŋ-]
potĺkať sa, ponevierať sa
hardly ever
[ˈhɑːdlɪˈevə]
takmer nikdy, sotva kedy
church
[tʃɜ:tʃ]
kostol
local
['ləʊkəl]
miestny
much
[mʌtʃ]
veľmi, moc, mnoho, veľa
never
['nevə]
nikdy
often
['ɒftən]
často
poem
[ˈpəʊɪm]
báseň
smoke
[sməʊk]
dym, cigareta, fajčiť (cigarety ap.)
sometimes
['sʌm,taɪmz]
niekedy, občas, sem tam
8
['eərɪə]
7
area
6
vždy, zakaždým, stále
5
[ɔːlwɪz]
4
always
16 |
NEW CHALLENGES – 1
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
spend
[spend]
(s)tráviť (čas), utratiť, vydať, vynaložiť
za čo (peniaze, zdroje ap.)
usually
['ju:ʒʊəlɪ]
obvykle, obyčajne, normálne
11 – A Trip back in Time
11 – Výlet zpäť v čase
access
['ækses]
prístup, vstup kam (do budovy ap.),
dostať sa k čomu (k informáciam ap.)
descendant
[dɪ' sendənt]
potomok, nástupca, následník
description
dɪ'skrɪpʃən]
popis, popísanie koho/čoho
difficulty
['dɪfɪkəltɪ]
problém, potiaž, obtiažnosť
dig
[dɪg]
(vy)kopať, (vy)hĺbiť čo jamu ap.
exhibition
[,eksɪ'bɪʃən]
výstava, expozícia, ukážka,
predvedenie vlastnosti ap.
get in
[get ɪn]
nastúpiť, nasadnúť, dostať sa
(dovnútra)
great
[greɪt]
parádny, bezchybný, úžasný s obdivom
guide
[gaɪd]
príručka, návod, (turistický) sprievodca
(osoba i kniha) ap., vodca horský ap.
listen to
['lɪsən]
poslúchať koho/čo
market
['mɑ:kɪt]
trh, trhovisko
parking space
[ˈpɑːkɪŋ speɪs]
parkovacie miesto
reconstruction
[,ri:kən'strʌkʃən]
rekonštrukcia, prestavba čoho
space
[speɪs]
priestor, miesto, (voľná) plocha
talk to
[tɔ:k]
pohovoriť si, porozprávať sa s niekým
There's/There are
[ðeə]
je / sú čo a kde (vyjadruje existenciu)
visit
['vɪzɪt]
navštíviť koho, návšteva koho
wheelchair
['wi:l,tʃeə]
invalidný vozík
12 – Going Out
12 – Vyraziť von
railway station
vlaková stanica
Key Words: Places
Miesta
bank
[bæŋk]
banka
car park
[kɑː pa:k]
parkovisko
church
[tʃɜ:tʃ]
kostol
hospital
['hɒspɪtəl]
nemocnica
hotel
[həʊ'tel]
hotel
police station
[pə'li:s ˈsteɪʃən]
policajná stanica
post office
[pəʊst] ['ɒfɪs]
pošta
river
['rɪvə]
rieka
theatre
['θɪətə]
divadlo
tourist information
['tʊərɪst-]
turistické informácie
Inštrukcie (ako se niekam dostať)
NEW CHALLENGES – 1
| 17
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Key Words: Directions
[krɒs]
prejsť (na druhú stranu ap.)
go down
[-daʊn]
ísť(dolu) po (napr. ulici ap.)
go out of
[-aʊt]
vyjsť von z
go past
[-pɑ:st]
ísť okolo
on the corner
[-kɔ:nə]
na rohu
on the left/right
MODULE
cross
naľavo/napravo
[opo' sɪt]
o(na)proti
turn right/left
[tɜ:n -]
zahnúť/zabočiť doprava/doľava
Can you tell me how to get to the
bank, please?
Môžete mi prosím povedať,
ako sa dostanem k banke?
Yes, sure. Go down this street
and it's opposite the railway
station.
Samozrejme. Choďte po tejto ulici
a nájdete (banku) oproti železničnej
stanici.
The railway station?
Železničnej stanici?
Yes. You can't miss it.
Áno. Nemôžete to minúť.
Thanks very much.
Ďakujem Vám mnohokrát.
You're welcome.
Nemáte za čo.
Across Cultures 2
Naprieč kultúrami 2
field
[fi:ld]
študijný odbor
homework
['həʊm,wɜ:k]
domáca úloha
including
[ɪn'klu:dɪŋ]
vrátane (koho/čoho)
language
['læŋgwɪdʒ]
jazyk
sport camp
[spɔːt kæmp]
športovný tábor (sústredenie)
subject
['sʌbdʒɪkt]
predmet (v škole)
teacher
['ti:tʃə]
učiteľ, vyučujúci
textbook
['tekst,bʊk]
učebnice, cvičebnice
MODULE 5 – THE WEATHER
6
skúška
5
[ɪg'zæm]
4
exam
3
Spýtať sa na cestu a popisovať cestu
(niekomu)
2
Key Expressions: Asking for and
giving directions
1
opposite
MODUL 5 – POČASIE
Key Words: Weather
Počasie
zamračený, oblačný
cold
[kəʊld]
studený, chladný (o teplote)
foggy
['fɒgɪ]
hmlistý
hot
[hɒt]
horúci, rozpálený, vrelý
icy
['aɪsɪ]
ľadový (vietor), zľadovatelý, namrznutý
povrch ap.
8
['klaʊdɪ]
7
cloudy
18 |
NEW CHALLENGES – 1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
rainy
['reɪnɪ]
daždivý
snowy
['snəʊɪ]
zasnežený, snehový
sunny
['sʌnɪ]
slnečný
warm
[wɔ:m]
teplý
wet
[wet]
mokrý, vlhký, daždivý
windy
['wɪndɪ]
veterný
4
3
2
1
13 – Our Weather
13 – Počasie u nás
Artic Circle
[ˈpəʊlə ˈsɜːkəl]
polárny kruh
because
[bi'kəz]
pretože
enjoy
[ɪn'dʒɔɪ]
tešiť sa, radovať sa
grow
[grəʊ]
rásť, vyrásť, narásť,
(organizmus, objem ap.)
maybe
['meɪ,bi:]
možno, snáď
midnight
['mɪd,naɪt]
polnoc
plants
[plɑ:ntz]
rastliny
rainbow
['reɪn,bəʊ]
dúha
sky
[skaɪ]
nebo, obloha
temperature
['temprɪtʃə]
teplota
why
[waɪ]
prečo, načo (v otázkach)
wish
[wɪʃ]
prianie, priať (komu, si)
5
Key Words: Seasons
Ročné obdobie
spring
[sprɪŋ]
jar
summer
['sʌmə]
leto
autumn
['ɔ:təm]
jeseň
winter
['wɪntə]
zima
8
7
6
14 – Tornado!
14 – Tornádo!
alive
[ə'laɪv]
(na)živ(e), živý, zaživa
away
[ə'weɪ]
prečo – pohybovať sa ap., ďaleko,
vzdialený (v čase smerom do budúcna)
basement
['beɪsmənt]
suterén hl. obytný, pivnica
between
[bɪ'twi:n]
mezi dvomi subjektami ap.
carry
['kærɪ]
(za)niesť, doniesť, priniesť koho/čo kam
during
['djʊərɪŋ]
behom, v priebehu, počas
fast
[fɑ:st]
rýchly
move
[mu:v]
(po)hnúť (sa), hýbať (sa), pohybovať
(sa)
over
['əʊvə]
nad čím, cez čo priestorovo
NEW CHALLENGES – 1
| 19
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
(o)hlásiť, oznámiť čo, podať správu
o čom, informovať, podávať správy
road
[rəʊd]
cesta
safe
[seɪf]
bezpečný, bez rizika, neprinášajúcí
ohrozenie ap., v bezpečí, chránený
pred čím
stand
[stænd]
stáť na nohe ap., vstať zo sedu ap.
still
[stɪl]
eště, doposiaľ, stále
studio
['stju:dɪ,əʊ]
štúdio pre televízne a rozhlasové
vysielanie, (filmové) / nahrávacie štúdiá
na natáčenie
15 – In the Country
1
[rɪ'pɔ:t]
MODULE
report
15 – Na vidieku
certainly
['sɜ:tənlɪ]
iste, určite, rozhodne, samozrejme
cola
['kəʊlə]
kola nápoj
compass
['kʌmpəs]
kompas, buzola
country
['kʌntrɪ]
vidiek, zem, územný ceok, štát, kraj,
región, územie s danou vlastnosťou
crisps
[krɪsp]
(smažené) zemiačiky, chipsy
holiday
[hɒlɪdɪ]
dovolenka, sviatok, sviatočný deň,
voľný deň, prázdniny
lemonade
[,lemə'neɪd]
citronáda, limonáda z citrónov
magazine
[,mægə'zi:n]
časopis, magazín televízny, rozhlasový
map
[mæp]
mapa, plán mesta ap.
mineral water
[ˈmɪnrəl – 'wɔ:tə]
minerálna voda, minerálka
peanut
['pi:,nʌt]
arašíd, burský oriešok
phone card
['fəʊn,kɑ:d]
telefónna karta
postcard
['pəʊst,kɑ:d]
pohľadnica
sell
[sel]
predať čo komu, predávať, viesť, mať
(na predaj) čo
shoplifter
['ʃɒp,lɪftə]
zlodej(ka) v obchode
stamp
[stæmp]
(poštovná) známka, kolok, razítko
steal
[sti:l]
ukradnúť, odcudziť
stock room
[stok'rʊm]
sklad, skladisko tovaru k predaju
torch
[tɔ:tʃ]
baterka k svieteniu, (vrecková) baterka
a bottle of (e.g. water)
[ e ˈbɒtəl əv]
fľaša (napr. vody)
a packet of (e.g. crisps)
[ a ˈpækɪt əv]
balenie (obj. tovar napr. chipsy )
7
oba, obe, oboje kdo/čo
6
[bəʊθ]
5
both
4
batérie, baterky, akumulátor
3
['bætərɪ]
2
battery
Word Builder
8
20 |
NEW CHALLENGES – 1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
a can of (e.g. cola)
[e kən əv]
plechovka (napr. koly)
a carton of (e.g. orange juice)
[e kɑːˈtuːn əv]
kartón (napr. pomarančový džús)
Key Expressions: Shopping
Nakupovanie
Can I help you?
Môžem Vám pomôcť?
I'd like this/these…, please.
Chcel(a) by/vzal(a) by som si tento/
tieto…, prosím.
Certainly
['sɜ:tənlɪ]
Máte nejaké ....?
How many would you like?
Koľko by ste chceli? (otázka
na množstvo)
How much are…?
Koľko stojí ...? (otázka na cenu)
Can I have …, please?
Môžem dostať..., prosím?
Okay, that's …, please?
V poriadku, je to...., prosím?
Here you are. Thank you.
Nech sa páči. Ďakujem
2
1
Have you got any…?
6
5
4
3
MODULE 6 – EXPEDITIONS
MODUL 6 – VÝPRAVY
Key Words: Transport
Doprava
balloon
[bə'lu:n]
(teplovzdušný) balón
bus
[bʌs]
autobus
camel
['kæməl]
ťava
canoe
[kə'nu:]
kanoe
car
[kɑ:]
auto(mobil)
ferry
['ferɪ]
trajekt, prevozná loď
horse
[hɔ:s]
kôň
plane
[pleɪn]
lietadlo
rocket
['rɒkɪt]
raketa
ship
[ʃɪp]
loď
sledge
[sledʒ]
sane, sánky
train
[treɪn]
vlak
7
16 – Space Station
8
Samozrejme, iste (súhlas)
16 – Vesmírná stanica
back
[bæk]
(na)späť, smerom dozadu
comfortable
['kʌmfətəbəl]
pohodlný stolička ap., útulný, príjemný
dom ap.
commander
[kə'mɑ:ndə]
veliteĺ
crew
[kru:]
(p)osádka, mužstvo, personál
important
[ɪm'pɔ:tənt]
dôležitý, významný, závažný pre koho/
čo
impossible
[ɪm'pɒsəbəl]
nemožný, neuskutečniteľný, nereálný,
beznádejný, bezvýchodiskový (situácia)
NEW CHALLENGES – 1
| 21
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
[,ɪntə'næʃənəl]
mezinárodný
mission
['mɪʃən]
misia, poslanie, úloha
nearly
['nɪəlɪ]
skoro, takmer
only
['əʊnlɪ]
len, iba
oxygen
['ɒksɪdʒən]
kyslík
successful
[sək'sesfʊl]
úspešný, vydarený
astronaut
['æstrə,nɔ:t]
astronaut, kosmonaut
crew
[kru:]
(p)osádka, mužstvo, personál
Earth
[ɜ:θ]
Zem
equipment
[ɪ'kwɪpmənt]
vybavenie, zariadenie, výstroj
experiment
[ɪk'sperɪmənt]
pokus, experiment vedecký,
experimentovať, robiť pokusy s čím,
na čom
mission
['mɪʃən]
misia, poslánie, úloha
Moon
[mu:n]
Mesiac
oxygen
['ɒksɪdʒən]
kyslík
planet
['plænɪt]
planéta
space station
[speɪs] [ˈsteɪʃən]
vesmírna / orbitálna stanica
bore
[bɔ:]
nudiť, otravovať koho, ísť na nervy
komu
excite
[ɪk'saɪt]
vzrušiť, nadchnúť, nabudiť koho
interest
[intərɪst]
záujem (o čo), zaujímať, zaujať koho,
vzbudiť čí zájem o čo (o kúpu ap.)
tire
['taɪə]
unaviť(sa), vyčerpať (sa), unaviť (sa)
koho
worry
['wʌrɪ]
robiť si starosti, mať obavy, strachovať
sa o koho, kôli čomu
Key Words: Space
MODULE
international
Vesmír, kosmos
1
2
3
Word Builder
['wʌrɪd]
ustaraný, obávajúci sa, majúcí obavy
o koho/čo
crazy
['kreɪzɪ]
bláznivý, šialený
cross border
[krɒs] [ˈbɔːdə]
prekročiť hranicu
dangerous
['deɪndʒərəs]
nebezpečný pre koho/čo (človek,
situácia)
decide
[dɪ'saɪd]
rozhodnúť (sa) k čomu, pre čo;
rozhodnúť o čom, čo
each
[i:tʃ]
každý, jednotlivý, každý z čoho, všetci
čo (zdôraznenie)
8
be worried
7
dobrodružstvo, zážitok)
6
[əd'ventʃə]
5
adventure
4
17 – Dobrodružstvo pri dobročinnej
práci
17 – Charity Adventure
22 |
NEW CHALLENGES – 1
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
charity
['tʃærɪtɪ]
charita, dobročinnosť
journey
['dʒɜ:nɪ]
cesta (podniknutá)
kind
[kaɪnd]
druh, typ, forma (čoho); milý, láskvý,
prívetivý ku komu
raise money
získať peniaze
receive
[rɪ'si:v]
dostať, obdržať dopis, peniaze ap.
security
[sɪ'kjʊərɪtɪ]
bezpečnosť, zabezpečenie
(vezenia ap.)
stay
[steɪ]
zostať, zotrvať kde; zdržovať sa,
bývať dočasne
transport
['træns,pɔ:t]
dopravný prostriedok, doprava
19 – Výprava, expedícia
careful
['keəfʊl]
opatrný, starostlivý, dôkladný
dark
[dɑ:k]
tmavý, temný, tma
early
['ɜ:lɪ]
skoro, skôr (skôr než obvykle)
foot
[fʊt]
noha dolu od členku, chodidlo
hole
[həʊl]
diera, otvor, jama
expedition
[,ekspɪ'dɪʃən]
expedícia, výprava
hurt
[hɜ:t]
zraniť (si), poraniť (si) čo, bolieť
now
[naʊ]
teraz, práve, ihneď, okamžite
really
['rɪəlɪ]
skutočne
right in front
[raɪt – ɪn – frʌnt]
priamo pred
spoil
[spɔɪl]
(z)kaziť, pokaziť
take a photo
[teɪk – ə – ˈfəʊtəʊ]
(vy)fotiť
view
[vju:]
pohľad, názor, stanovisko na čo;
výhľad, vyhliadka na čo, odkiaľ
(z okna ap.); výhľad, zorné pole
8
7
6
5
4
3
2
18 – The Expedition
Key Expressions: Suggestions
Návrhy
Let's go.
Ideme. Poďme
Let's have a group photo.
Odfoťme sa spoločne.
No, not now./No, we can't.
Nie, teraz nie. Nie, nemôžeme.
Right, let's do that
V poriadku, urobme to.
That's a good idea.
To je dobrý nápad.
That's not a very good idea.
To nie je moc dobrý nápad.
We can stop for five minutes.
Môžeme zastaviť na 5 minút.
We can't do that.
Nemôžeme to urobiť.
Why don't we stop here?
Prečo sa tu nezastavíme?
Why don't you go without me?
Proč nejdeš bezo mňa?
Across Cultures 3
Naprieč kultúrami 3
NEW CHALLENGES – 1
| 23
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
krásny, nádherný
delicious
[dɪ'lɪʃəs]
lahodný, výborný, vynikajúce jedlo ap.
difficult
['dɪfɪkəlt]
obtiažna, ťažká, neľahká (úloha ap.)
especially
[ɪ'speʃəlɪ]
(ob)zvlášť, hlavne, predovšetkým
fantastic
[fæn'tæstɪk]
fantastický, úžasný
friendly
['frendlɪ]
priateľský, milý, prívetivý človek,
spriatelený, majúci dobrý vzťah s kým
great
[greɪt]
parádny, bezchybný, úžasný s obdivom
immigrant
['ɪmɪgrənt]
prisťahovalec, imigrant,
přisťahovalecký, imigrantský vízum ap.
miss
[mɪs]
netrafiť, nezasiahnuť čo, chýbať kto čo
rainy
['reɪnɪ]
daždivý
remember
[rɪ'membə]
pamätať si, spomínať si (na) čo,
na koho z minulosti; spomenúť si skôr
spomenuté ap. pamätať na čo
seafood
['si:,fu:d]
plody/dary mora, morské plody,
potraviny z morských živočíchov
tasty
['teɪstɪ]
chutný, lahodný, delikátny
traffic
['træfɪk]
doprava, dopravný ruch; preprava
tovaru, ľudí
warm
[wɔ:m]
teplý
MODULE 7 – HELPING
4
['bju:tɪfʊl]
3
beautiful
2
pláž
1
[bi:tʃ]
MODULE
beach
MODUL 7 – POMÁHÁNIE
['helpfʊl]
nápomocný, užitočný
tidy the room
[ˈtaɪdɪ ð rʊm]
upratať izbu
empty the rubbish bin
[ˈemptɪ ð ˈrʌbɪʃ bɪn]
vysypať odpadkový kôš
Key Words: Helping
5
helpful
Pomoc
recycle
[ri':saɪkəl]
recyklovať, opätovne použíť čo
save
[seɪv]
zachrániť, ochrániť koho pred čím; (u)
šetriť, (u)sporiť, našetriť na čo dlhodobo
turn off
[tɜ:n]
vypnúť, zavrieť, zhasnúť prístroj ap.
animal
['ænɪməl]
zviera
environment
[ɪn'vaɪrənmənt]
životné prostredie
community
[kə'mju:nɪtɪ]
obec, komunita, spoločenstvo (osôb)
bottle
['bɒtəl]
fľaša, fľaška
paper
['peɪpə]
papier
plastic
['plɑ:stik]
umelá hmota, plast materiál
tins
[tɪn]
plechovka, konzerva i obsah
8
pomoc, vypomôcť komu s čím (radou,
peniazmi ap.); pomoc, výpomoc, rada
7
[help]
6
help
24 |
NEW CHALLENGES – 1
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
electricity
['i:lek-]
elektrina
water
['wɔ:tə]
voda
light
[laɪt]
svetlo
tap
[tæp]
kohútik, uzáver (vody)
19 – Animals in Danger
19 – Zvieratá v ohrození
bald eagle
[bɔ:ld] ['i:gəl]
orol bielohlavý
become
[bɪ'kʌm]
stať sa čím
blue whale
[blu:] [weɪl]
veleryba obrovská
coast
[kəʊst]
pobrežie, morský breh
destroy
[dɪ'strɔɪ]
zničiť, rozbiť, znehodnotiť čo dom,
mesto, ap.
extinct
[ɪk'stɪŋkt]
vyhynutý, vymretý druh ap.
zaniknuté remeslo ap.
government
['gʌvəmənt]
vláda
horn
[hɔ:n]
(pa)rohy, zvieracia rohovina
hunt
[hʌnt]
loviť zver ap. lov, lovecká výprava
hunter
['hʌntə]
lovec zvieraťa, lesník
illegal
[ɪ'li:gəl]
nezákonný, ilegálny
increase
[ɪn'kri:s]
zvýšiť/zvyšovať (sa), rásť
irrawady dolphin
[-dɒlfɪn]
irrawady delfín (pojm. dle Irrawaddy,
barmskej vodnej tepny)
plant
[plɑ:nt]
rastlina
protection programme
[prə'tekʃən]
záchranný program
rainforest
['reɪn,fɒrɪst]
dažďový prales
rhino
[ˈraɪnəʊ]
nosorožec
scientist
['saɪəntɪst]
vedec
sloth
[sləʊθ]
leňochod; lenivosť, nečinnosť
species
['spi:ʃ, ɪi:z]
druh živočíšny ap.
surprised
[sə'praɪzd]
prekvapený čím
take off
['teɪk,ɒf]
stiahnuť, vyradiť z programu,
z obehu ap.
thousand
['θaʊzənd]
tisíc
tiger
[ˈtaɪgə]
tiger
wildlife
['waɪld,laɪf]
divoká príroda/zver, život/zvieraťa
vo voľnej prírode
8
20 – Change your World
20 – Zmeň svoj svet
bullying
['bʊlɪink]
šikana, šikanovanie, zastrašovanie
vandalism
['vændə,lɪzəm]
vandalstvo, vandalismus
litter
['lɪtə]
smeti, odpadky
NEW CHALLENGES – 1
| 25
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
doprava, dopravný ruch; doprava,
preprava tovaru, ľudí
graffiti
[græ'fi:ti:]
graffiti, maľby či nápisy na verejných
miestach
hero
['hɪərəʊ]
(hlavný) hrdina, hlavná postava knihy
ap., hrdina, statočný človek, idol, človek
obdivovaný pre svoje schopnosti,
vlastnosti
collect
[kə'lekt]
zbierať, zhromažďovať podpisy, drevo
ap., zbierať známky, mince ap.
broken glass
[ˈbrəʊkən glɑːs]
rozbité sklo
council
['kaʊnsəl]
rada (mestská ap.), výbor,
zasadnutie rady
volunteer
[,vɒlən'tɪə]
dobrovoľník, dobrovolný pracovník,
dobrovolne sa prihlásiť na čo
21 – Verejne prospešná práca
(výtvarný) umelec, výtvarník, maliar,
sochár, umelec všeobecne
awful
['ɔ:fʊl]
strašný, hrozný, príšerný
bin
[bɪn]
kôš odpadkový, popolnica
clean
[kli:n]
čistý košeľa ap. (vy)čistiť, (o)čistiť odev,
upratať čo izbu, dom ap.
heavy
['hevɪ]
ťažký, majúcí veľkú hmotnosť, silný,
intenzívny
pass
[pɑ:s]
podať komu čo rukou
plastic bag
[ˈplɑːstik bæg]
igelitová taška, sáčok
tin of paint
[tɪn əv peɪnt]]
plechovka od farby
Môžeš mi podať plastovú (igelitovoú)
tašku/sáčok, prosím?
Can you work with Emily,
please?
Mohol by si prosím pracovať s Emily?
Can you help me clean this
area?
Môžeš mi prosím pomôct vyčistiť tento
priestor?
Can I collect some litter, please?
Môžem pozbierať /vziať nejaké
odpadky prosím?
Sure. Here you are.
Iste. Prosím (tu sú).
Okay, just a second.
Dobre, chvilinku prosím.
Okay, great.
Áno, výborne.
Sure, no problem.
Iste, žiadny problém/kľudne.
No, I'm sorry, you can't.
Nie, bohužiaľ, nemôžete.
7
Can you pass me a plastic bag,
please?
6
Žiadosti
5
Key Expressions: Requests
4
['ɑ:tɪst]
3
artist
2
21 – Community Work
1
['træfɪk]
MODULE
traffic
8
26 |
NEW CHALLENGES – 1
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
1
MODULE
MODULE 8 – TELEVISION
TELEVIZE
actress
['æktə] ['æktrɪs]
herec/herečka
addict
[ə'dikt]
nadšenec, maniak, blázon do určitej
činnosti ap.; (drogovo) závislý človek,
narkoman, toxikoman
flat-screen
[flæt-skriːn]
plochá obrazovka
invitation
[,ɪnvɪ'teɪʃən]
pozvanie, pozvánka, pozvanie na čo,
k čomu
programme
['prəʊgræm]
program, relácia
turn on record
[tɜːn on ri'ko:d]
zapnúť záznam, nahrávku
3
2
Key Words: TV programmes
Televízne programy
cartoon
[kɑ':tu:n]
kreslený film, kreslený vtip, komiks
v novinách
chat show
[tʃæt ʃəʊ]
televízna debata
documentary
[dɒkjʊməntrɪ]
dokument, dokumentárny film, program
drama series
[ˈdrɑːmə si'rɪz]
dramatický seriál
film
[fɪlm]
film, filmový záznam
game show
televízna (zábavná) súťaž
music programmes
hudobné programy
news
[nju:z]
8
7
6
5
4
reality show
správy
reality show
sitcom
['sɪt,kɒm]
situačné komédie, sitkom
soap (e.g. opera)
[səʊp]
(televízny) seriál nekonečný
sports programme
športový program
22 – Last Week on TV
22 – Minulý týždeň v televízii
special effects
[ˈspeʃəl ɪˈfekts]
špeciálne efekty
band
[bænd]
kapela, skupina hudobná
desert
['dezət]
púšť
movie channel
[ˈmuːvɪ ˈtʃænəl]
filmový kanál
competition
[,kɒmpɪ'tɪʃən]
súťaž(enie), závod
exciting
[ɪk'saɪtɪŋ]
vzrušujúci
popular
[ˈpɒpjʊlə]
populárny, obľúbený
boring
['bɔ:rɪŋ]
nudný
expensive
[ɪk'spensɪv]
drahý, finančne náročný
safe
[seɪf]
bezpečný, bez rizika
(neprinášajúcí ohrozenie ap.)
bad
[bæd]
zlý, nepríjemný
fast
[fɑ:st]
rýchly (auto, bežec ap.)
NEW CHALLENGES – 1
| 27
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Word Builder
[ə'meɪzd]
ohromený, udivený
bored
[bɔ:d
znudený, otrávený čím
excited
[ɪk'saɪtɪd]
nadšený, plný vzrušenia
interested
[intərɪs'tid]
majúcí záujem o čo, zaujatý čím
23 – A Chat Show
23 – Televízna debata
[ə'geɪn]
znovu, zase, opät opakovane
damage
['dæmɪdʒ]
poškodiť čo, spôsobiť škodu / újmu
na čom na majetku ap., škoda, ujma
designer
[dɪ'zaɪnə]
návrhár, designér, projektant
finish
['fɪnɪʃ]
dokončiť, dorobiť čo (dopísať, dočítať,
dopiť ap.), (s)končiť film, kurz ap.
organic
[ɔ:gænɪk]
ekologický, bio- bez chemického
hnojenia ap. organický aj vývoj ap.
panic
['pænɪk]
panika, zdesenie, (z)panikáriť
range
[reɪndʒ]
škála, rada, sortiment čoho výrobkov,
farieb ap. ; rozhranie, rozsah cenový,
vekový ap.
soon
[su:n]
skoro, zanedlho
sure
[ʃɔ:]
istý (si) čím, byť si istý čím
watching
[wɒtʃ'ink]
sledovať, pozerať sa (na televíziu),
pozorovať koho/čo, dávať pozor
na koho
worry
['wʌrɪ]
robiť si starosti, mať obavy, strachovať
sa o koho, kvôli čomu
24 – Čas na večierok
narodeninová oslava/večierok
capital
['kæpɪtəl]
hlavné mesto
celebrate
['selɪ,breɪt]
(o)slaviť, oslavovať čo vítazstvo ap.
congratulations
[kən,grætjʊ'leɪʃənz]
Blahoželám!, Gratulujem!
drink
[drɪŋk]
pitie
food
[fu:d]
jedlo
place
[pleɪs]
miesto, lokalita
roleplay
[rəʊl-pleɪ]
hranie úlohy, hrať úlohu
7
[ˈbɜːθˌdeɪ ˈpɑːtɪ]
6
birthday party
5
24 – Party Time
4
again
3
hrať (účinkovať)
2
[ækt]
1
act
the time of day
MODULE
amazed
denná doba
Pozvanie
Do you want to come with us?
Chceš/chcete ísť/ s nami?
I'd love to.
Rád by som. Veľmi rád.
Sorry, I can't.
Prepáč, nemôžem.
8
Key Expressions: Invitations
28 |
NEW CHALLENGES – 1
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Would you like to see the
capital? I'd love to.
Chcel by si vidieť hlavné mesto?
Hrozne rád.
Across Cultures 4
Naprieč kultúrami 4
light
[laɪt]
svetlo
lunar calendar
[ˈluːnə 'kælɪndə]
lunárny kalendár
master
['mɑ:stə]
pán, riadiaci,majster
monsoon
[mɒn'su:n]
monzun, obdobie monzúnových
dažďov, monzunové dažde
musician
[mju:'zɪʃən]
hudobník, muzikant
put up
[pʊt ʌp]
vyvesiť, vylepiť
reindeer
['reɪn,dɪə]
sob
sculpture
['skʌlptʃə]
socha, skulptura, plastika
slave
[sleɪv]
otrok
solar calendar
[ [ˈsəʊlə 'kælɪndə]
slnečný kalendár
8
7
6
5
4
3
Key Words: Celebrations
Oslavy
bell
[bel]
zvon, zvonček
cake
[keɪk]
torta, koláč, bábovka
decorations
[,dekə'reɪʃən]
výzdoba, vybavenie izby ap.,
ozdoba, okrasa
dragon
['drægən]
drak
fireworks
['faɪə,wɜ:k]
raketa, zábavná pyrotechnika,
ohňostroj
grape
[greɪp]
víno, plody hrozna
lamp
[læmp]
lampa, svetlo
parade
[pə'reɪd]
prehliadka, slavnostný sprievod
present
['prezənt]
darček, dar
NADVÄZNOSŤ UČEBNÍC VYDAVATEĽSTVA PEARSON
New Challenges / Učebnica pre nižšie
ročníky viacročných gymnázií a základné školy
zamerané na výučbu cudzích jazykov
Choices / Kurz pre stredné školy
a gymnáziá, vhodná pre triedy so
zmiešanou úrovňou jazykovej znalosti
New Success / Kurz pre akademicky založené gymnáziá
Longman – Maturita Activator,
Exam Accelerator / Ročný intenzívny
kurz prípravy na Maturitu
MyGrammarLab / Unikátny materiál
pre výučbu gramatiky, spojenie knihy,
on-line cvičení a mobilnej aplikácie
V našom portfóliu nájdete kompletnú ponuku materiálov pre výučbu
angličtiny nielen vydavateľstva Pearson ale aj od ostaných veľkých svetových
ELT vydavateľstiev, a to súčasne so zjednodušeným čítaním Pinguin Readers.
www.venturesbooks.sk
www.bookmall.sk
Kontakty:
e-mail: [email protected]
tel.: + 421 37 6520 261, fax: + 421 37 7720 190
Download

New Challenges 1 - Venturesbooks.sk