anglicko-slovenský
www.cambridge.org/elt/cz
www.oxico.sk
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
ENGLISH
PRONUNCIATION
SLOVAK
UNIT 1
to bake
[beɪk]
piecť
band
[bænd]
skupina
biscuit
[bɪskɪt]
sušienka, keks
boat
[bəʊt]
loď
brilliant
[brɪliənt]
vynikajúci, skvelý
bush
[bʊʃ]
krík
chain
[tʃeɪn]
reťaz
champion
[tʃæmpiən]
šampión
chess
[tʃes]
šachy
choir
[kwaɪər]
zbor
cookery
[kʊkəri]
kuchárske umenie, kulinárstvo
dark
[dɑːk]
tmavý
delicious
[dɪlɪʃəs]
veľmi chutný, lahodný
drama
[drɑːmə]
divadelná hra, dráma
helicopter
[helɪkɒptər]
vrtuľník, helikoptéra
hobby
[hɒbi]
koníček, záľuba
island
[aɪlənd]
ostrov
to join
[dʒɔɪn]
pridať sa k
journey
[dʒɜːni]
cesta (výlet)
to live
[lɪv]
žiť, bývať
to miss
[mɪs]
chýbať
model-making
[mɒdəl meɪkɪŋ]
stavanie modelov (lietadiel, lodí)
officer
[ɒfɪsər]
dôstojník, úradník
orchestra
[ɔːkɪstrə]
orchester
peace
[piːs]
mier
pocket
[pɒkɪt]
vrecko
pottery
[pɒtəri]
keramika
to practise
[præktɪs]
precvičovať
prison
[prɪzn]
väzenie
ship
[ʃɪp]
loď
technology
[teknɒlədʒi]
technológia
1
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
volleyball
[vɒlibɔːl]
volejbal
alone
[ələʊn]
sám
to answer
[ɑːnsər]
odpovedať
awful
[ɔːfl]
hrozný
bank
[bæŋk]
banka
to believe
[bɪliːv]
veriť
building
[bɪldɪŋ]
budova, stavba
cartoon
[kɑːtuːn]
kreslený film, komiks
detective film
[dɪtektɪv fɪlm]
detektívka
to fall off
[fɔːl ɒf]
padať, odpadnúť
funny
[fʌni]
zábavný, smiešny
game show
[geɪm ʃəʊ]
televízna súťažná relácia
to hang on
[hæŋ ɒn]
chvíľu počkať,
neskladať (telefón)
to hate
[heɪt]
nenávidieť
to hire
[haɪər]
prenajať si, vypožičať zamestnať (niekoho)
to hit
[hɪt]
udrieť, trafiť
horror film
[hɒrə fɪlm]
horor
to invite
[ɪnvaɪt]
pozvať
kids
[kɪdz]
deti
laptop
[læptɒp]
notebook
to laugh
[lɑːf]
smiať sa
to leave
[liːv]
odísť, opustiť
to love
[lʌv]
ľúbiť, milovať
midnight
[mɪdnaɪt]
polnoc
mobile
[məʊbaɪl]
mobilný
music show
[mjuːzɪk ʃəʊ]
hudobná relácia
nature programme
[neɪtʃə prəʊgræm]
relácia o prírode
to need
[niːd]
potrebovať
to order
[ɔːdər]
objednať
quiz show
[kwɪz ʃəʊ]
kvíz, súťažná relácia
to ring
[rɪŋ]
zazvoniť, zvoniť
rubbish
[rʌbɪʃ]
smeti, odpadky
UNIT 2
2
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
sailing
[seɪlɪŋ]
plavba loďou
scary
[skeəri]
strašidelný
science fiction film
[saɪəns fɪkʃn fɪlm]
vedecko-fantastický film
shock
[ʃɒk]
šok
sports show
[spɔːts ʃəʊ]
relácia o športe
strange
[streɪndʒ]
zvláštny, cudzí
super
[suːpər]
výborný, skvelý
the news
[ðə njuːz]
správy
to think
[θɪŋk]
myslieť
title
[taɪtl]
titul, názov
truck
[trʌk]
nákladné auto
to turn off
[tɜːn ɒf]
vypnúť, zhasnúť
voice
[vɔɪs]
hlas
waves
[weɪvz]
vlny
weird
[wɪəd]
zvláštny, čudný
western
[westən]
film western
basket
[bɑːskɪt]
kôš
bike
[baɪk]
bicykel
bus
[bʌs]
autobus
to call
[kɔːl]
zavolať
car
[kɑːr]
auto
to change
[tʃeɪndʒ]
zmeniť, rozmeniť
coach
[kəʊtʃ]
diaľkový autobus; tréner
to dig
[dɪg]
kopať
to dream
[driːm]
snívať
to drive
[draɪv]
riadiť, šoférovať
ferry
[feri]
trajekt
fool
[fuːl]
blázon
gold
[gəʊld]
zlato
to go sightseeing
[gəʊ saɪtsiːɪŋ]
ísť na prehliadku mesta, hradu
to hike
[haɪk]
ísť na túru
jaguar
[dʒægjʊər]
jaguár
UNIT 3
3
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
jeep
[dʒiːp]
terénne auto
jungle
[dʒʌŋgl]
džungľa
to lose
[luːz]
stratiť
lunch
[lʌntʃ]
obed
monkey
[mʌŋki]
opica
museum
[mjuːziːəm]
múzeum
offer
[ɒfər]
ponuka
to operate
[ɒpəreɪt]
fungovať, operovať, riadiť
plane
[pleɪn]
lietadlo
pyramid
[pɪrəmɪd]
pyramída
to return
[rɪtɜːn]
vrátiť sa
scooter
[skuːtər]
skúter
shame
[ʃeɪm]
hanba
single
[sɪŋgl̩ ]
jednosmerný lístok
snake
[sneɪk]
had
souvenir
[suːvənɪər]
suvenír
spider
[spaɪdər]
pavúk
to stay
[steɪ]
zostať
sunset
[sʌnset]
západ slnka
tent
[tent]
stan
ticket
[tɪkɪt]
lístok, vstupenka
tourist
[tʊərɪst]
turista
tram
[træm]
električka
tube
[tjuːb]
metro
to visit
[vɪzɪt]
navštíviť
to wake up
[weɪk ʌp]
vstať, zobudiť sa
wallet
[wɒlɪt]
peňaženka
youth club
[juːθ klʌb]
klub pre mladých
bad
[bæd]
zlý
beautiful
[bjuːtɪfl]
krásny
better looking
[betə lʊkɪŋ]
lepšie vyzerajúci
big
[bɪg]
veľký
UNIT 4
4
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
bite
[baɪt]
pohryznutie, štipnutie
cheap
[tʃiːp]
lacný
chimpanzee
[tʃɪmpænziː]
šimpanz
coast
[kəʊst]
pobrežie
conversation
[kɒnvəseɪʃn]
konverzácia, rozhovor
curly
[kɜː.li]
kučeravý
cute
[kjuːt]
roztomilý, „zlatý“
dangerous
[deɪndʒərəs]
nebezpečný
dragon
[drægən]
drak
elephant
[elɪfənt]
slon
to exist
[ɪgzɪst]
existovať, jestvovať
exotic
[ɪg‘zɒtɪk]
exotický
fairy tales
[feəri teɪlz]
rozprávky
fish
[fɪʃ]
ryba
glasses
[glɑːsɪz]
okuliare
hip-hop
[hɪp hɒp]
hip-hop
mouse
[maʊs]
myš
octopus
[ɒktəpəs]
chobotnica
owl
[aʊl]
sova
philosopher
[fɪlɒsəfər]
filozof
plump
[plʌmp]
bacuľatý, plnoštíhly
poisonous
[pɔɪzənəs]
jedovatý
pop
[pɒp]
pop (hudba)
to prefer
[prɪfɜːr]
uprednostňovať
private
[praɪvət]
súkromný
rabbit
[ræbɪt]
zajac
red (hair)
[red (heə)]
ryšavé (vlasy)
reptile
[reptaɪl]
plaz
researcher
[rɪ‘sɜːtʃər]
bádateľ, vedecký pracovník
sea level
[siː levl]
úroveň morskej hladiny
short
[ʃɔːt]
krátky, malý
slim
[slɪm]
štíhly
straight
[streɪt]
rovný
strong
[strɒŋ]
silný
5
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
sunken city
[sʌŋkən sɪti]
potopené mesto
to talk
[tɔːk]
rozprávať, debatovať
tall
[tɔːl]
vysoký
thin
[ɪn]
tenký, chudý
ugly
[ʌgli]
škaredý
underwater temples
[ʌndwɔːtər templz]
chrámy po vodou
wavy
[weɪvi]
vlnitý
wolf
[wʊlf]
vlk
young
[jʌŋ]
mladý
to argue
[ɑːgjuː]
hádať sa, diskutovať
to buy
[baɪ]
kúpiť
canoeing trip
[kənuːɪŋ trɪp]
výlet na kanoe
to clean
[kliːn]
upratovať, čistiť
to cook the dinner
[kʊk ðə dɪnər]
variť večeru
to do homework
[duː həʊmwɜːk]
robiť domáce úlohy
to do the cleaning
[duː ðə kliːnɪŋ]
upratovanie, čistenie
to do the dusting
[duː ðə dʌstɪŋ]
utierať prach
to do the ironing
[duː ði aɪənɪŋ]
žehliť
to do the shopping
[duː ðə ʃɒpɪŋ]
nakupovať
to do the washing up
[duː ðə wɒʃɪŋ ʌp]
umývať riad
fire
[faɪər]
oheň
to fly a plane
[flaɪ ə pleɪn]
pilotovať lietadlo
football boots
[fʊtbɔːl buːts]
kopačky
to go horse riding
[gəʊ hɔːs raɪdɪŋ]
ísť jazdiť na koni
to go on strike
[gəʊ ɒn straɪk]
zahájiť štrajk, štrajkovať
to have a party
[hæv ə pɑːti]
mať večierok
to help
[help]
pomôcť
to learn
[lɜːn]
učiť sa
to make the bed
[meɪk ðə bed]
ustlať posteľ
mess
[mes]
neporiadok
to move
[muːv]
sťahovať (sa); pohnúť, hýbať
to play volleyball
[pleɪ vɒlibɔːl]
hrať volejbal
UNIT 5
6
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
to put something away
[pʊt … əweɪ]
odložiť,
dať si niečo stranou
to put the rubbish out
[pʊt ðə rʌbɪʃ aʊt]
vyniesť odpadky
sister-in-law
[sɪstər ɪn lɔː]
švagriná
to stay at a friend’s house
[steɪ ət ə frendz haʊs]
zostať u kamaráta
study
[stʌd.i]
študovať
to tidy
[taɪdi]
upratať
untidy
[ʌntaɪdi]
rozhádzaný, neuprataný
Art
[ɑːt]
umenie, výtvarná výchova
audition
[ɔːdɪʃn]
konkurz
to borrow
[bɒrəʊ]
požičať (niekomu niečo)
brain
[breɪn]
mozog
to care
[keər]
starať sa
careful
[keəfl]
opatrný
circle
[sɜː.kl]
kruh
easy
[iːzi]
jednoduchý
face
[feɪs]
tvár
fair
[feər]
svetlý
fast
[fɑːst]
rýchly
figure
[fɪgər]
postava
file
[faɪl]
zložka
to forget
[fəget]
zabudnúť
Geography
[dʒiɒgrəfi]
zemepis
glad
[glæd]
rád, potešený
good
[gʊd]
dobrý
History
[hɪstri]
dejepis
to hurry
[hʌri]
ponáhľať sa
Information Technology
[ɪnfəmeɪʃən teknɒlədʒi]
informatika
Maths
[mæθs]
matematika
to multiply
[mʌltɪplaɪ]
násobiť
Music
[mjuːzɪk]
hudba, hudobná výchova
news
[njuːz]
správy
Physical Education
[fɪzɪkəl edjʊ keɪʃən]
telocvik
UNIT 6
7
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
polite
[pəlaɪt]
zdvorilý, slušný
to print out
[prɪnt aʊt]
vytlačiť
quick
[kwɪk]
rýchly
quiet
[kwaɪət]
tichý
racket
[rækɪt]
raketa
rectangle
[rektæŋgl]
obdĺžnik
rule
[ruːl]
pravidlo
Science
[saɪəns]
veda
slow
[sləʊ]
pomalý
speech
[spiːtʃ]
prejav, reč
square
[skweər]
štvorec
subject
[sʌbdʒɪkt]
predmet
to switch off
[swɪtʃ ɒf]
vypnúť
timetable
[taɪmteɪbl]
rozvrh hodín
tonight
[tənaɪt]
dnes večer
triangle
[traɪæŋgl]
trojuholník
to try
[traɪ]
skúsiť
to understand
[ʌndəstænd]
rozumieť
workshop
[wɜːkʃɒp]
kurz, pracovný seminár
basketball
[bɑːskɪtbɔːl]
basketbal
to come back
[kʌm bæk]
vrátiť sa
cycling
[saɪklɪŋ]
bicyklovanie
dinner
[dɪnər]
večera
fan
[fæn]
fanúšik
to get up late
[get ʌp leɪt]
vstávať neskoro
to go fishing
[gəʊ fɪʃɪŋ]
ísť na ryby
to go shopping
[gəʊ ʃɒpɪŋ]
ísť nakupovať
to go to a friend’s house
[gəʊ tuː ə frendz haʊs]
ísť ku kamarátovi
to go to church
[gəʊ tə tʃɜːtʃ]
ísť do kostola
to go to the cinema
[gəʊ tə ðə sɪnəmə]
ísť do kina
to hang out
[hæŋ aʊt]
tráviť veľa času (kde, s kým)
haunted house
[hɔːntɪd haʊs]
dom, v ktorom straší
UNIT 7
8
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
keen
[kiːn]
nadšený
to listen to music
[lɪsn tə mjuːzɪk]
počúvať hudbu
mountain biking
[maʊntən baɪkɪŋ]
horská cyklistika
mountain climbing
[maʊntən klaɪmɪŋ]
horolezectvo
packed lunch
[pækt lʌntʃ]
zabalený obed (na cesty)
paper round
[peɪpə raʊnd]
roznáška novín
piano lesson
[piænəʊ lesn]
hodina klavíru
plan
[plæn]
plán
to play sports
[pleɪ spɔːts]
hrať športy
to remember
[rɪmembər]
pamätať si
running
[rʌnɪŋ]
behanie
to sell
[sel]
predať
skateboarding
[skeɪtbɔːdɪŋ]
jazdenie na skateboarde
skating
[skeɪtɪŋ]
korčuľovanie
surfing
[sɜːfɪŋ]
surfovanie
swimming
[swɪmɪŋ]
plávanie
theme park
[θiːm pɑːk]
zábavný park (tematický)
trampolining
[træmpəliːnɪŋ]
cvičenie na trampolíne
to watch sport / TV
[wɒtʃ spɔːt / tiːviː]
sledovať, pozerať šport/ televíziu
anaconda
[ænəkɒndə]
anakonda (had)
ankle
[æŋkl]
členok
antelope
[æntɪləʊp]
antilopa
aspirin
[æspɪrɪn]
aspirín
attack
[ətæk]
útok
back ache (or backache)
[bækeɪk]
bolesť chrbta
to be ill
[bi ɪl]
byť chorý
blue whale
[bluː weɪl]
veľryba
a cold
[ə kəʊld]
nachladnutie
a cup of tea
[ə kʌp əv tiː]
hrnček čaju
dentist’s
[dentɪsts]
zubár
dizzy
[dɪzi]
mať závrat, omdlievať
dolphin
[dɒlfɪn]
delfín
UNIT 8
9
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
ear ache (or earache)
[ɪəreɪk]
bolesť ucha
environment
[ɪnvaɪrənmənt]
prostredie
giraffe
[dʒɪrɑːf]
žirafa
head
[hed]
hlava
head ache
[hedeɪk]
bolesť hlavy
heavy
[hevi]
ťažký
to hurt
[hɜːt]
bolieť
ill
[ɪl]
chorý
knee
[niː]
koleno
lamppost
[læmppəʊst]
stĺp lampy
lemonade
[leməneɪd]
limonáda
lion
[laɪən]
lev
lucky
[lʌki]
mať šťastie
medicinal
[mədɪsənl]
liečivý, liečebný
medicine
[medsn]
medicína
ostrich
[ɒstrɪtʃ]
pštros
oxygen
[ɒksɪdʒən]
kyslík
painting
[peɪntɪŋ]
maľovanie, obraz
pig
[pɪg]
prasa
plant
[plɑːnt]
rastlina
project
[prɒdʒɪkt]
projekt
rainforest
[reɪnfɒrɪst]
dažďový prales
rhino
[raɪnəʊ]
hroch
romantic
[rəʊ mæntɪk]
romantický
safe
[seɪf]
bezpečný
sore throat
[sɔː θrəʊt]
bolesť v krku
stomach
[stʌmək]
žalúdok, brucho
stomach ache (or
stomachache)
[stʌmək eɪk]
bolesť brucha
to survive
[səvaɪv]
prežiť
toe
[təʊ]
prst (na nohe)
tooth ache (or
toothache)
[tuːθ eɪk]
bolesť zubov
to wake
[weɪk]
prebudiť
whale shark
[weɪl ʃɑːk]
žralok obrovský (veľrybí)
10
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
UNIT 9
air
[eər]
vzduch
aliens
[eɪliənz]
mimozemšťania
to block
[blɒk]
blokovať, zatarasiť
bored
[bɔːd]
znudený, unudený
button
[bʌtn]
gombík
to carry
[kæri]
niesť
coffee
[kɒfi]
káva
comfortable
[kʌmftəbl]
pohodlný
country
[kʌntri]
vidiek
to cry
[kraɪ]
plakať, kričať
to destroy
[dɪstrɔɪ]
zničiť
dirty
[dɜːti]
špinavý
dustbin
[dʌstbɪn]
smetný kôš
frightened
[fraɪtnd]
vystrašený
gas company
[gæs kʌmpəni]
plynárske závody
gas leak
[gæs liːk]
únik plynu
to go out
[gəʊ aʊt]
ísť von
huge
[hjuːdʒ]
obrovský
key
[kiː]
kľúč
to kiss
[kɪs]
pobozkať, bozkať
to land
[lænd]
pristáť
lights
[laɪts]
svetlá
to lock
[lɒk]
zamknúť
loud
[laʊd]
hlasitý, hlučný, nahlas
masks
[mɑːsks]
masky
palace
[pæləs]
palác
path
[pɑːθ]
cesta, cestička
to pick up
[pɪk ʌp]
zobrať, zdvihnúť
place
[pleɪs]
miesto
planet
[plænɪt]
planéta
to push
[pʊʃ]
tlačiť, strkať
round
[raʊnd]
guľatý
11
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
to run away
[rʌn əweɪ]
utiecť
salt
[sɒlt, sɔːlt]
soľ
seed
[siːd]
semeno
shocked
[ʃɒkt]
šokovaný
silver
[sɪlvər]
striebro, strieborný
spaceship
[speɪsʃɪp]
vesmírna loď
to steal
[stiːl]
kradnúť
still
[stɪl]
stále
suddenly
[sʌdnli]
naraz, zrazu
surprised
[səpraɪzd]
prekvapený
thrilled
[θrɪld]
veľmi potešený, nadšený
to turn around
[tɜːn əraʊnd]
otočiť sa
universe
[juːnɪvɜːs]
vesmír
world
[wɜːld]
svet
to be in love
[‚biː ɪn lʌv]
byť zamilovaný
to be lost
[biː lɒst]
byť stratený
chemist’s
[kemɪsts]
drogéria
to cross
[krɒs]
prejsť
crowd
[kraʊd]
dav
directions
[dərekʃnz, dɪ-, daɪ-]
smery
to explain
[ɪkspleɪn]
vysvetliť
to fall asleep
[fɔːl əsliːp]
zaspať
to figure out
[fɪgər aʊt]
pochopiť, vyriešiť
go as far as the…
[gəʊ əz ‚fɑːr æz ðə…]
zájsť (ísť) tak ďaleko ako...
go past the…
[gəʊ pɑːst ðə…]
ísť okolo
to go round in circles
[gəʊ raʊnd ɪn sɜː.klz]
chodiť dookola
go straight ahead
[gəʊ streɪt əhed]
ísť rovno
hospital
[hɒspɪtl]
nemocnica
hotel
[h əʊ tel]
hotel
lottery
[lɒtəri]
lotéria
map
[mæp]
mapa
now
[naʊ]
teraz
UNIT 10
12
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
one hundred
[wʌn hʌndrəd]
sto
one hundred thousand
[wʌn hʌn.drəd θaʊzənd]
sto tisíc
one million
[wʌn mɪl.jən]
milión
one thousand
[wʌn θaʊzənd]
tisíc
police station
[pəliːs steɪʃən]
policajná stanica
post office
[pəʊst ɒfɪs]
pošta
railway station
[reɪlweɪ steɪʃən]
vlaková stanica
to rent a DVD
[rent ə diː.viːdiː]
požičať si DVD
restaurant
[restrɒnt]
reštaurácia
shopping centre
[ʃɒpɪŋ sentər]
nákupné centrum
star
[stɑːr]
hviezda
take the first left
[teɪk ðə fɜːst left]
ísť prvou vľavo
take the second right
[teɪk ðə sekənd raɪt]
ísť druhou vpravo
tourist office
[tʊərɪst ɒfɪs]
informačná kancelária
traffic
[træfɪk]
doprava
turn left
[tɜːn left]
zabočiť doľava
turn right
[tɜːn raɪt]
zabočiť doprava
way
[weɪ]
cesta
welcome
[welkəm]
vítať
beach
[biːtʃ]
pláž
blanket
[blæŋkɪt]
deka, prikrývka
breeze
[briːz]
vánok, vetrík
bridge
[brɪdʒ]
most
clouds
[klaʊdz]
mraky
cloudy
[klaʊdɪ]
zamračený
to come out
[kʌm aʊt]
vyjsť
championship
[tʃæmpiənʃɪp]
šampionát
to crash the car
[kræʃ ðə kɑːr]
naraziť auto, havarovať
degree
[dɪgriː]
stupeň, titul
driving test
[draɪvɪŋ test]
vodičská skúška
dry
[draɪ]
suchý
explorer
[ɪksplɔː.rər]
bádateľ, objaviteľ
UNIT 11
13
s autom
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
famous
[feɪməs]
známy, slávny
fog
[fɒg]
hmla
foggy
[fɒgi]
hmlistý
to get married
[get mærid]
vydávať sa / ženiť sa
miserable
[mɪzrəbl]
nešťastný, mizerný
no way
[nəʊ weɪ]
zákaz vjazdu
outside
[aʊtsaɪd]
vonku
to pass
[pɑːs]
zložiť /urobiť skúšku
race
[reɪs]
závod
rain
[reɪn]
dážď
rainy
[reɪni]
daždivý
rich
[rɪtʃ]
bohatý
sand dunes
[sænd djuːnz]
piesočné duny
showers
[ʃaʊəz]
prehánky, dáždiky
sky
[skaɪ]
nebo
snow
[snəʊ]
sneh
snowy
[snəʊi]
zasnežený, snehobiely
sun
[sʌn]
slnko
sunburn
[sʌnbɜːn]
spálenie od slnka
sunny
[sʌni]
slnečný
thunderstorm
[θʌndəstɔːm]
búrka s hromami
university
[juːnɪvɜː.səti]
univerzita
upstairs
[ʌpsteəz]
hore (po schodoch)
wind
[wɪnd]
vietor
windy
[wɪndi]
veterný
to agree
[əgriː]
súhlasiť
bell
[bel]
zvonček, zvon
to book
[bʊk]
kniha
discount
[dɪskaʊnt]
zľava
to discuss
[dɪskʌs]
diskutovať, rozprávať sa
down
[daʊn]
dole
to freeze
[friːz]
mrznúť, zamrznúť
UNIT 12
14
MORE! 2 WORDLIST: English to Slovak
idea
[aɪdɪːə]
nápad, myšlienka
magazine
[mægəziːn]
časopis
to organise
[ɔːgənaɪz]
organizovať, zariaďovať
postcard
[pəʊst kɑːd]
pohľadnica
relatives
[relətɪvz]
príbuzní
suncream
[sʌnkriːm]
opaľovací krém
term
[tɜːm]
obdobie, termín
trouble
[ʌbl]
problém, ťažkosti
would rather
[wʊd rɑːðər]
radšej by som
weather
[weð.ər]
počasie
© Cambridge University Press 2011
Slovníček bol vyrobený distribúciou OXICO pre potreby učebnice MORE! 2
z vydavateľstva Cambridge University Press.
Slovníček si môžete bezplatne objednať na adrese:
OXICO
Mudroňova 58
811 03 Bratislava
Na telefónnom čísle:
02/544 10 992, 02/544 10 993
Na emailovej adrese:
[email protected]
Slovníčky na stiahnutie sú taktiež k dispozícii na webových stránkach:
www.oxico.sk
www.cambridge.org/elt/cz
15
Download

anglicko-slovenský