CZ
SK
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
RO
PL
HU
RU
Varování!
Varovanie!
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 1- a 3-fázovej siete striedavého napätia a musí byť inštalovaný v súlade s
predpismi a normami platnými v danej
krajine. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže realizovať len osoba
s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale oboznámila
s týmto návodom a funkciou prístroja.
Prístroj obsahuje ochrany proti prepäťovým špičkám a rušivým impulzom v napájacej sieti. Pre správnu funkciu týchto
ochrán však musí byť v inštalácii predradená vhodná ochrana vyššieho stupňa
(A, B, C) a podľa normy zabezpečené
odrušenie spínaných prístrojov (stýkače,
motory, induktívne záťaže a pod.). Pred
začatím inštalácie sa bezpečne uistite, že
zariadenie nie je pod napätím a hlavný
vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného
elektromagnetického rušenia. Správnou
inštaláciou prístroja zaistite dokonalú
cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej
prevádzke a vyššej okolitej teplote nebola prekročená maximálna dovolená
pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu
a nastavenie použite skrutkovač šírky
cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná
o plne elektronický prístroj a podľa toho
k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na
predchádzajúcom spôsobe transportu,
skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ
objavíte akékoľvek známky poškodenia,
deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a
reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa
musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom.
Modulové stykače s manuálním ovládáním VSM
Modulové stýkače s manuálnym ovládáním
Modular contactors with manual control VSМ
Contactori cu control manual
Styczniki modułowe z sterowaniem ręcznym VSM
Installációs kontaktorok manuális kapcsolhatósággal
Модульные контакторы с ручным управлением
VSM425
VSM220
Přístroj je konstruován pro připojení do
1- a 3-fázové sítě střídavého napětí 230
V a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi.
Připojení musí být provedeno na základě
údajů uvedených v tomto návodu. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu
může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která
se dokonale seznámila s tímto návodem
a funkcí přístroje. Pro správnou ochranu
přístroje musí být předřazen odpovídající jistící prvek. Před zahájením instalace
se bezpečně ujistěte, že zařízení není
pod napětím a hlavní vypínač je v poloze
“VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného elektromagnetického
rušení. Správnou instalací přístroje zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak, aby
při trvalém provozu a vyšší okolní teplotě
nebyla překročena maximální dovolená
pracovní teplota přístroje. Pro instalaci
a nastavení použijte šroubovák šíře cca
2 mm. Mějte na paměti, že se jedná o
plně elektronický přístroj a podle toho
také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá
na předchozím způsobu transportu,
skladování a zacházení. Pokud objevíte
jakékoliv známky poškození, deformace,
nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodejce. S výrobkem se musí po ukončení
životnosti zacházet jako s elektronickým
odpadem.
3074;3013-02-001 Rev.: 2
VSM
Warning!
Device is constructed for connection in
1- or 3-phase main AC 230 V and must
be installed according to norms valid
in the state of application. Connection
according to the details in this direction.
Installation, connection, setting and
servicing should be installed by qualified electrician staff only, who has learnt
these instruction and functions of the
device. This device contains protection
against overvoltage peaks and disturbancies in supply. For correct function
of the protection of this device there
must be suitable protections of higher
degree (A,B,C) installed in front of them.
According to standards elimination of
disturbancies must be ensured. Before
installation the main switch must be in
position “OFF” and the device should be
de-energized. Don´t install the device
to sources of excessive electro-magnetic interference. By correct installation
ensure ideal air circulation so in case
of permanent operation and higher
ambient temperature the maximal operating temperature of the device is not
exceeded. For installation and setting
use screw-driver cca 2 mm. The device
is fully-electronic - installation should
be carried out according to this fact.
Non-problematic function depends also
on the way of transportation, storing
and handling. In case of any signs of
destruction, deformation, non-function
or missing part, don´t install and claim
at your seller. After the product exceeds
lifetime, it should be removed and placed
inprotected dump.
Avertizare!
Dispozitivul este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazată
230 V sau DC 12-240 şi trebuie instalat
conform instrucţiunilor şi a normelor
valabile în ţara respectivă. Instalarea, racordarea, exploatarea o poate face doar
persoana cu calificare electrotehnică,
care a luat la cunoştinţă modul de utilizare şi cunoaşte funcţiile dispozitivului.
Pentru protecţia corespunzătoare a
dispozitivului trebuie instalat elementul
de siguranţă corespunzător. Înainte de
montarea dispozitivului vă asiguraţi că
instalaţia nu este sub tensiune şi întrerupă- torul principal este în poziţia „DECONECTAT” Nu instalaţi dispozitivul la
instalaţii cu perturbări electromagnetice
mari. La instalarea corectă a dispozitivului asiguraţi o circulaţie ideală a aerului
astfel încât, la o funcţionare îndelungată
şi o temperatură a mediului ambiant
mai ridicată să nu se depăşească temperatura maximă de lucru a dispoztivului.
Pentru instalare folosiţi şurubelniţa de
2 mm. Aveţi în vedere că este vorba de
un dispozitiv electronic şi la montarea
acestuia procedaţi ca atare.Funcţionarea
fără probleme a dispozitivului depinde şi
de modul în care afost transportat, depozitat. Dacă descoperiţi existenţa unei
deteriorări, deformări, nefuncţionarea
sau lipsa unor părţi componente, nu
instalaţi acest dispozitiv şi reclamaţi-l la
vânzător.Dispotitivul poate fi demontat
după expirarea perioadei de exploatare, reciclat şi după caz depozitat în
siguranţă.
Ostrzeżenie!
Figyelem!
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 1- i 3-fazowymi i
musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju.
Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka,
który zna funkcjonowanie i parametry
techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie
odpowiedniego urządzenia ochronnego
na przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny włącznik musi być
ustawiony w pozycji „SWITCH OFF“ oraz
urządzenie musi być wyłączone z prądu.
Nie należy instalować urządzenia w
pobliżu innych urządzeń wysyłających
fale elektromagnetyczne. Dla właściwej
instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu
2mm dla skonfigurowania parametrów
urządzenia. Urządzenie jest w pełni
elektroniczne-instalacja
powinna
zakończyć się sukcesem w wyniku
postępowania zgodnie z tą instrukcją
obsługi. Bezproblemowość użytkowania urzadzenia wynika również z
warunków transportu, składowania
oraz sposobu obchodzenia się z nim. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad bądź usterek, braku elementów lub
zniekształcenia prosimy nie instalować
urządzenia tylko skontaktować się ze
sprzedawcą.Produkt może być po czasie
roboczym ponownie
przetwarzany.
Az eszköz egyfázisú,
váltakozó
feszültségû(230V) hálózatokban történõ
felhasználásra készült, felhasználásakor
figyelembe kell venni az adott ország
idevonatkozó szabványait. A jelen
útmutatóban található mûveleteket
(felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe
helyezés) csak megfelelõen képzett
szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van
a készülék mûködésével. Az eszköz
megfelelõ védelme érdekében bizonyos
részek elõlappal védendõk. A szerelés
megkezdése elõtt a fõkapcsolónak “KI”
állásban kell lennie, az eszköznek pedig
feszültség mentesnek.Ne telepítsük az
eszközt elektromágnesesen túlterhelt
környezetbe. A helyes mûködés érdekében megfelelõ légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hõmérséklet ne lépje
túl a megadott mûködési hõmérséklet
határértékét, még megnövekedett külsõ
hõmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz
kb 2 mm-es csavarhúzót használjunk.
Az eszköz teljesen elektronikus - a
szerelésnél ezt figyelembe kell venni.
A hibátlan mûködésnek úgyszintén
feltétele a megfelelõ szállítás raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás
mûködésre utaló nyom vagy hiányzó
alkatrész esetén kérjük ne helyezze
üzembe a készüléket, hanem jellezze
ezt az eladónál. Az élettartam leteltével
a termék újrahasznosítható, vagy védett
hulladékgyûjtõben elhelyezendõ.
Внимание!
Устройство предназначено для подключения к
1- и 3-фазной сети переменного напряжения
230 V, должно быть установлено в соответствии
с указаниями и нормами, действующими в
стране использования. Монтаж, подключение,
настройку
и
обслуживание
может
проводить специалист с соответственной
электротехнической
квалификацией,
который пристально изучил эту инструкцию
применения и функции изделия. Устройство
оснащено защитой
от перегрузок и
посторонних импульсов в подключенной
цепи. Для правильного функционирования
этих охран при монтаже дополнительно
необходима охрана более высокого уровня
(А, В,С) и нормативно обеспеченная защита
от помех коммутирующих устройств
(контакторы, моторы, индуктивные нагрузки
и т.п.). Перед монтажом необходимо
проверить не находится ли устанавливаемое
оборудование под напряжением, а основной
выключатель должен находится в положении
“Выкл.” Не устнавливайте изделие возле
устройств с эллектромагнитным излучением.
Для правильной работы изделие необходимо
обеспечить нормальной циркуляцией воздуха
таким образом, чтобы при его длительной
эксплуатации и повышении внешней
температуры не была превышена допустимая
рабочая температура. При установке и
настройке изделия используйте отвертку
шириной до 2 мм. к его монтажу и настройкам
приступайте соответственно.Монтаж должен
производиться, учитывая, что речь идет
о полностью электронном устройстве.
Нормальное функционирование изделия
также зависит от способа транспортировки,
складирования и обращения с изделием.
Если обнаружите признаки повреждения,
деформации,
неисправности
или
отсутствующую деталь - не устанавливайте
это изделие, а пошлите на рекламацию
продавцу. С изделием по окончании его срока
использования необходимо поступать как с
электронными отходами.
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
Jsou speciální verzí instalačních stykačů poskytující nejen základní funkce, ale také manuální obsluhu.
Slouží ke spínání akumulačních spotřebičů pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody.
Popis jednotlivých pozic manuálního ovládání:
- AUTO: běžná funkce stykače jako instalačního stykače bez manuálního ovládání
- 1: posunutím přepínače z AUTO na pozici 1 jsou spínací kontakty sepnuty a rozpínací kontakty jsou rozepnuty toto trvá
do následujícího impulsu na cívku stykače
- 0: kontakty jsou neustále odpojeny (spínací kontakt) nebo jsou neustále zapnuty (rozpínací kontakt) bez ohledu na napětí.
Optický ukazatel stavu zapnuto - vypnuto
Vyrábí se s konfiguracemi spínacích a rozpínacích kontaktů: VSM220: 20, 11, 02
VSM425: 40, 31, 22, 04
Ke stykačům VSM220, VSM425 lze zapojit přídavné kontakty VSK
Sú špeciálnou verziou inštalačných stýkačov poskytujúcích nielen základné funkcie, ale tiež manuálnu obsluhu
Slúži k spínaniu akumulačných spotrebičov pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody
Popis jednotlivých pozícií manuálneho ovládania:
- AUTO: bežná funkcia stýkača ako inštalačného stýkača bez manuálneho ovládánia
- 1: posunutím spínača z AUTO do pozície 1 sú spínacie kontakty zopnuté a rozpínacie kontakty sú rozopnuté. Toto trvá
do následujúceho impulzu na cievku stýkača.
- 0: kontakty sú neustále rozpojené (spínací kontakt) alebo sú neustále zopnuté (rozpínací kontakt) bez ohľadu na napájanie
Optický ukazovateľ stavu zapnuté-vypnuté
Vyrábajú se v konfigurácii spínacích a rozpínacích kontaktov: VSM220: 20, 11, 02
VSM425: 40, 31, 22, 04
K stýkačom VSM220, VSM425 možno pripojiť prídavné kontakty VSK
Special version of installation contactors with not only basic functions but also with manual control
For switching accumulative appliances for heating and service water warming
Description of individual positions of manual control
- AUTO: common function as with installation contactors without manual control
- 1: shifting from AUTO to 1: operational contacts are closed and back contacts are open until there is another impulse to a contactor
coil
- 0: contacts are open (operational contact) or closed (stand-by contact) regardless voltage
Optical indicator: ON-OFF
It is produced in confi guration of NO and NC contacts: VSM220: 20, 11, 02
VSM425: 40, 31, 22, 04
It is possible to connect auxiliary contacts VSK to contactors VSM220, VSM425
versiune specială de contactori pentru instalații, cu control de bază și manual
pentru comutarea dispozitivelor cumulative. Pentru încălzire și încălzirea de serviciu a apei
descrierea pozițiilor individuale de control manual
AUTO: funcție comună ca și pentru contactorii fără control manual
1 - comutare de la AUTO la 1: contactele operaționale sunt închise iar contactele
din spate sunt deschise până la la un nou impuls către un contactor.
0 - contactele sunt deschise (contactele operaționale) sau închise (contacte stand-by)
indiferent de tensiunea de alimentare
Indicator: ON-OFF
are rolul de a cupla și decupla contacte:
VSM220: 20, 11, 02
VSM425: 40, 31, 22, 04
este posibilă conectarea de la contacte auxiliare VSK la contactori VSM220, VSM425
Specjalna wersja stycznikówe, która ma poza podstawową funkcją także sterowanie ręczne
Stosuje się do łączenia urządzeń akumulacyjnych (piece, bojlery)
Opis pojedynczych pozycji recznego sterowania:
- AUTO: biegła funkcja stycznika jako funkcja bez ręczego sterowania
- 1: styki łączne są złączone a styki rozłączne są rozłączone aż po dalszy impuls na cewke stycznika
- 0: styki trwłę odłączone (styk łączny) albo trwałe złączone (styk rozłączny) bez względu na napięcie
Optyczny wskaźnik stanu włączony - wyłączony
produkuje się w konfi guracjach styków zwiernych i rozłącznych: VSM220: 20, 11, 02
VSM425: 40, 31, 22, 04
Do styczników VSM220, VSM425 można podłączyć styki pomocnicze VSK
Cпециальные монтажные контакторы, предлагающие не только основные функции, но и ручное управление
Cлужат для замыкания аккумуляторных эл.приборов, применяющихся для отопления, обогрева воды
Описание отдельных позиций ручного управления:
- AUTO: стандартная функция контактора как монтажного контактора без ручного управления
- 1: перемещение переключателя с поз. AUTO на позиц. 1 замык. контакты сомкнуты, а размыкающие - разомкнуты. Это
длится до следующего импульса на катушку контактора
- 0: контакты непрерывно отключены (замык.контакт) или постоянно включены (размык. контакт) не учитывая
напряжение.
Оптический указатель состояния включено - выключено
Выпускается в конфигурации замыкающих и размыкающих контактов: VSM220: 20, 11, 02
VSM425: 40, 31, 22, 04
К контакторам VSM220, VSM425 можно подключить вспомагательные контакты VSK
Speciális kontaktorok, nem csak az alapfunkciókkal felszerelve, hanem kézi vezérlés lehetőségével is.
Például fűtés és melegvíz ellátás szerelvényeinek kapcsolására
A kézi vezérlő funkciói:
- AUTO: a kontaktorok átlagos funkciója, kézi vezérlés nélkül
- 1: AUTO állásból 1-be átkapcsolás: a kontaktor érintkezői zárnak, csak akkor nyitnak újra, ha a kontaktor tekercsi impulzust kapnak.
- 0: az érintkezők nyitva (működő érintkező) vagy zárva (nem működő érintkező) feszültségtől függetlenü
optikai kijelző: ON-OFF (BE-KI)
a termék többféle érintkezővel is készül: VSM220: 20, 11, 02
VSM425: 40, 31, 22, 04
A VSM220, VSM425 kontaktorokat ki lehet egészíteni a VSK-11, VSK-20 típusú segédérintkezőkkel
Technické parametry
Technické parametre
Menovité izolačné napätie Ui:
Menovitý tepelný prúd Ith (v AC1):
Spínaný výkon
AC-1 pre 400 V:
AC-1 pre 230 V:
AC-3 pre 400 V:
AC-3 pre 230 V:
AC-7a pre 400 V:
AC-7a pre 230 V:
AC-7b pre 400 V:
AC-7b pre 230 V:
AC-15 pre 400 V:
AC-15 pre 230 V:
DC1 Ue = 24 V:
DC1 Ue = 110 V:
DC1 Ue = 220 V:
Najvyšší počet spínání pre max. zaťaženie:
Elektrická životnosť v 230/400 V
AC-1- odporová záťaž:
AC-3 - motorová záťaž:
AC-5a - vysokotlaká výbojka:
AC-5b - žiarovka:
AC-7a - odporový prístroj pre domácnosť:
AC-7b - induktívny prístroj pre domácnosť:
Minimálná zaťažitelnosť:
Skratová ochrana poistkami s char. aM:
Typ koordinácie podľa EN 60 947-4-1:
Elektrická pevnosť:
Max. prierez pripojovacích vodičov - kontakty
Plný vodič:
Lankový vodič:
Maximálny uťahovací moment:
Max. prierez pripoj. vodičov - cievka
Plný vodič:
Lankový vodič:
Maximálný uťahovací moment:
Ovládanie
Ovládacie napätie cievky:
Trvalý príkon cievky +/- 10 %:
Záberový príkon cievky +/- 10 %:
Montáž vedľa seba:
Hmotnosť:
Rozmery:
Normy:
Technical parameters
Number of contacts (Ui):
Rated thermo-current lth (v AC):
Switched operation
AC-1 for 400 V:
AC-1 for 230 V:
AC-3 for 400 V:
AC-3 for 230 V:
AC-7a for 400 V:
AC-7a for 230 V:
AC-7b for 400 V:
AC-7b for 230 V:
AC-15 for 400 V:
AC-15 for 230 V:
DC1 Ue = 24 V:
DC1 Ue = 110 V:
DC1 Ue = 220 V:
The max. number of switching for max. load:
Electrical life in 230 / 400 V
AC-1-resistive load:
AC-3-power load:
AC-5a -high-intensity discharge lamp:
AC-5b - incandescent lamps:
AC-7a - resistive household devices:
AC-7b - inductive household devices:
Minimal load:
Short circuit protection with the fuse char. aM:
Coordination type according EN 60 947-4-1:
Electrical strenght:
Contacts - max. cable size:
Solid conductor:
Stranded conductor
Maximal torque:
Coil - max. cable size:
Solid conductor:
Stranded conductor:
Max. torque:
Operating
Coil control voltage:
Coil permanent supply +/- 10 %:
Coil gear supply +/- 10 %:
Mounting side-by-side:
Weight:
Dimensions:
Standards:
4
3
R4
R3
VSM425-31
A2 -
R3
R4
R1
R2
A2 - 2 14 4 24 6 34 R8 42
2
1
A1 +
2 14 4 24 6 34 8 44
A2 -
A1 +
VSM220-02
A1 + 1 13 3 23 5 33 R7 41
1
VSM220-11
1 13 3 23 5 33 7 43
VSM425-40
VSM425
2
VSM220-20
VSM220
Parametrii tehnici
VSM425-22
A2 - 2 14 R4 22 R6 32
A1 + 1 13 R3 21 R5 31
A2 -
Tensiunea (Ui):
Intensitatea termică lth (în AC):
Comutare
AC-1 pentru 400 V:
AC-1 pentru 230 V:
AC-3 pentru 400 V:
AC-3 pentru 230 V:
AC-7a pentru 400 V:
AC-7a pentru 230 V:
AC-7b pentru 400 V:
AC-7b pentru 230 V:
AC-15 pentru 400 V:
AC-15 pentru 230 V:
DC1 Ue = 24 V:
DC1 Ue = 110 V:
DC1 Ue = 220 V:
Numărul maxim de comutări la încărcare maximă:
Detalii pentru 230 / 400 V
AC-1- încărcare rezistivă :
AC-3-sarcina de putere:
AC-5a - high-intensity discharge lamp:
AC-5b - lămpi incandescente:
AC-7a - dispozitive rezistive:
AC-7b - dispozitive inductive:
Încărcare minimă:
Protecție la scurtcircuit cu rezistență:
Tipul conexiunii în concordanță cu EN 60 947-4-1:
Rezistivitate:
Contacte - lungimea maximă a conductorului:
Conductor solid:
Conductor:
Cuplu maxim:
Coil - lungimea maximă a conductorului:
Conductor solid:
Conductor:
Cuplu maxim:
Condiții de operare
Tensiuni coil:
Sursă continuă coil +/- 10 %:
Sursă coil +/- 10 %:
Montaj unul lângă altul:
Masa:
Dimensiuni:
Standarde de calitate:
A1 +
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
Jmenovité izolační napětí (Ui):
Jmenovitý tepelný proud lth (v AC):
Spínaný výkon
AC-1 pro 400 V:
AC-1 pro 230 V:
AC-3 pro 400 V:
AC-3 pro 230 V:
AC-7a pro 400 V:
AC-7a pro 230 V:
AC-7b pro 400 V:
AC-7b pro 230 V:
AC-15 pro 400 V:
AC-15 pro 230 V:
DC1 Ue = 24 V:
DC1 Ue = 110 V:
DC1 Ue = 220 V:
Nejvyšší četnost spínání pro max. zatížení:
Elektrická životnost v 230/400 V
AC-1-odporová zátěž:
AC-3-motorová zatěž:
AC-5a - vysokotlaká výbojka:
AC-5b - žárovka:
AC-7a - odporový přístroj pro domácnost:
AC-7b - induktivní přístroj pro domácnost:
Minimální zatížitelnost:
Zkratová ochrana pojistkami s char. aM:
Typ koordinace dle EN 60 947-4-1:
Elektrická pevnost:
Max. průřez připoj. vodičů - kontakty
Plný vodič:
Slaněný vodič:
Maximální utahovací moment:
Max. průřez připoj. vodičů - cívka
Plný vodič:
Slaněný vodič:
Maximální utahovací moment:
Ovládání
Ovládací napětí cívky:
Trvalý příkon cívky +/- 10 %:
Záběrový příkon cívky +/- 10 %:
Montáž vedle sebe
Hmotnost:
Rozměry:
Normy:
Parametry techniczne
8 44
7 43
VSK
A2 -
A2 - R2 12 R4 22 R6 32 R8 42
34
A1 +
24
23 33
Технические данные
16 kW
9 kW
4 kW
2,2 kW
16 kW
9 kW
4 kW
2,2 kW
4A
6A
25 A
2A
0,5 A
600 sep/hod/ switch/hr.
0,2x106
0,5x106
0,1x106 při/ by 36 mF
0,1x106 při/ by 1,5 kW
0,2x106
0,5x106
≥ 17 V, ≥ 50 mA
35 A
1
4 kV
10 mm2
6 mm2
1,2 Nm
2,5 mm2
2,5 mm2
0,6 Nm
X
4 kW
X
1,3 kW jen pro/ only NO
X
4 kW
X
1,3 kW jen pro/ only NO
4A
6A
20 A
1A
0,5 A
600 sep/hod/ switch/hr.
0,2x106
0,3x106
0,1x106 při/by 32 mF
0,1 106 při/ by 1,5 kW
0,2x106
0,3x106
≥ 17 V, ≥ 50 mA
25 A
1
4 kV
10 mm2
6 mm2
1,2 Nm
2,5 mm2
2,5 mm2
0,6 Nm
X
X
X
2,5 mm2
2,5 mm2
0,8 Nm
X
X
X
X
X
X
≥ 12 V, ≥ 10 mA
6A
1
4 kV
X
X
X
X
X
X
X
X
4A
6A
X
X
X
600 sep/hod/ switch/hr.
500 V
6A
VSK
AC 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 110 V, 127 V, 230 V AC 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 110 V, 127 V, 230 V
X
4 VA
6 VA
X
15 VA
27 VA
x
max. 2 stykače/ contactors*
max. 2 stykače/ contactors*
X
140 g
260 g
10 g
17,5x85x60 mm
35x85x60 mm
10x85x60 mm
IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 61095, EN 60947-4-1, EN 61095, VDE 0660
440 V
25 A
VSM425
440 V
20 A
VSM220
*Poznámka: Jestliže je několik stykačů montováno těsně vedle sebe, musí být přidána modulová rozpěrka mezi každý
druhý stykač.
Modulovou rozpěrku dodáváme pod označením IKV.
* Poznámka: Ak je niekoľko stýkačov montovaných tesne vedľa seba, musí býť pridaná modulová rozperka medzi každý
druhý stýkač.
Modulovú rozperku dodáváme pod označením IKV.
* Note: In case several contactors are mounted close to each other, you need to use a module spacer between every other
contactor.
Module spacer IKV is possible to buy.
*Notă: În cazul în care mai mulți contactori sunt montati unul lângă altul, va trebui să utilizați spacere intre fiecare grup
de doi contactori.
Spacerul pentru instalații IKB este disponibil în acest sens.
* Uwaga: Jeżeli jest kilka stycznikówe instalowanych blisko siebie, musi być dodana rozpórka modułowa pomiędzy co drugi
stycznik.
Rozpórkę modułową dostarczamy pod oznakowaniem IKV.
* Megjegyzés: Több mágneskapcsoló közeli elhelyezése esetén használjon installációs helyközt, melyet IKV néven lehet
rendelni.
* Примечание: Если несколько контакторов установлено тесно рядом друг с другом, должна быть установлена
модульная распорка между каждым вторым контактором.
Модульная распорка поставляется под названием IKV.
Номин. изоляционное напряжение (Ui):
Номин. термический ток lth (v AC):
Мощность коммутации
AC-1 для 400 V:
AC-1 для 230 V:
AC-3 для 400 V:
AC-3 для 230 V:
AC-7a для 400 V:
AC-7a для 230 V:
AC-7b для 400 V:
AC-7b для 230 V:
AC-15 для 400 V:
AC-15 для 230 V:
DC1 Ue = 24 V:
DC1 Ue = 110 V:
DC1 Ue = 220 V:
Макс. частота коммутации при макс.нагрузке:
Электрическая жизненность при 230 / 400 V
AC-1-омическая нагрузка:
AC-3-нагрузка двигателя:
AC-5a - газоразр.лампа высокого давления:
AC-5b - лампа накаливания:
AC-7a - бытовой омический прибор:
AC-7b - бытовой индукционный прибор:
Минимальная нагружаемость:
Защита от замыкания предохранителем aM:
Тип координации для EN 60 947-4-1:
Электрическая прочность:
Maкс. сечение подключ.проводов - контакты
Сплошной провод:
Тросовый провод:
Макс. момент натяжения:
Макс. сечение подключ.проводов - катушка
Сплошной провод:
Тросовый провод:
Maкс. момент натяжения:
Управление
Управляющее напряжение катушки:
Постоянная мощность катушки +/- 10 %:
Пусковая мощность катушки +/- 10 %:
Монтаж нескольких контакторов:
Вес:
Размеры:
Нормы:
+ R1 11 R3 21 R5 31 R7 41
A1
Technikai paraméterek
Csatlakozók száma (Ui):
Névleges hőáram lth (AC):
A kapcsolt terhelés:
AC-1 400 V - ra:
AC-1 230 V - ra:
AC-3 400 V - ra:
AC-3 230 V - ra:
AC-7a 400 V - ra:
AC-7a 230 V - ra:
AC-7b 400 V - ra:
AC-7b 230 V - ra:
AC-15 400 V - ra:
AC-15 230 V - ra:
DC1 Ue = 24 V:
DC1 Ue = 110 V:
DC1 Ue = 220 V:
A kapcsolások maximum száma óránként:
Elektromos élettartam 230 / 400 V-on
AC-1-ohmos terhelés:
AC-3-teljesítmény terhelés:
AC-5a –magas nyomású kisüléses lámpa:
AC-5b - izzólámpák:
AC-7a – ohmikus háztartási eszközök:
AC-7b – induktív háztartási eszközök:
Minimális terhelés:
Rövidzár védelem aM biztosítékkal:
Vezérlési típus EN 60 947-4-1 szerint:
Villamos szilárdság:
Csatlakozók - max. kábel méret:
Szilárd vezető:
Sodort vezető:
Max. nyomaték:
Tekercs - max. kábel méret:
Szilárd vezető:
Sodort vezető:
Max. Nyomaték:
Működés
Tekercs vezérlő feszültség:
Állandó tekercs táp +/- 10 %:
Tápfeszültség tűrése +/- 10 %:
Egymás mellé szerelés:
Tömeg:
Méret:
Szabvány:
VSM425-04
32 44
31 43
Znamionowe napięcie izolacji (Ui):
Znamionowy prąd cieplny lth (v AC):
Moc łączeniowa
AC-1 dla 400 V:
AC-1 dla 230 V:
AC-3 dla 400 V:
AC-3 dla 230 V:
AC-7a dla 400 V:
AC-7a dla 230 V:
AC-7b dla 400 V:
AC-7b dla 230 V:
AC-15 dla 400 V:
AC-15 dla 230 V:
DC1 Ue = 24 V:
DC1 Ue = 110 V:
DC1 Ue = 220 V:
Maks. częstość złączeń dla maks. obciążenia:
Trwałość łączeniowa w 230 / 400 V
AC-1- rezyst. obciążenie:
AC-3- silnik. obciążenie:
AC-5a - lampy sodowe wysokociśnieniowe:
AC-5b - lampy żarówe:
AC-7a - aparat rezyst. dla mieszkań
AC-7b - aparat induktyw. dla mieszkań:
Min. obciążalność:
Bezpieczniki przeciwzwarciowe z char. aM:
Typ koordinacji EN 60 947-4-1:
Napięcie izolacji:
Zaciski - styki
Przewód pełny:
Przewód linkowy:
Maks. moment dokręcenia:
Zaciski - cewka
Przewód pełny:
Przewód linkowy:
Maks. moment dokręcenia:
Sterowanie
Sterowanie napięcia cewki:
Pobór mocy cewki trwały +/- 10 %:
Pobór mocy cewki załącz. +/- 10 %:
Montaż obok siebie:
Waga:
Wymiary:
Normy:
Download

Modulové stykače s manuálním ovládáním VSM Modulové