CENNÍK PRODUKTOV
Platný od 2. 2. 2014
1
INTELIGENTNÝ STREŠNÝ SYSTÉM
Komplexné vyriešenie vašej strechy s BRAMACOM
nteligentný strešný systém od Bramacu pon ka všetky potrebné s časti pre dokonale unkčn
strechu: škridly, strešné príslušenstvo, odkvapový systém, solar a izolácie – to celé navyše
spolu s užitočnými službami. ostanete tak všetko z jednej ruky so zárukou, že celý systém
navzájom per ektne sedí. S každou strechou vám Bramac pom že od základného plánovania až
po celkové dokončenie.
SERVIS
SERVIS
SOLAR
STREŠNÉ
DOPLNKY
ODKVAPY
K
PY
A
V
IZOLÁCIEOD
SERVIS
SERVIS
2
SERVIS
SERVIS
SERVIS
SERVIS
ŠKRIDLY
Vybrané novinky Bramac
OBSAH
i zne lie s pravou R S STANT
Vodotesné podstrešie Bramac Premium WU
4
5
Bet nová krytina Bramac
Preh ad modelov a arieb krytín Bramac
Ceny základných modelov škridiel Bramac
Technické daje modelov škridiel Bramac
lustračný preh ad strešných prvkov Bramac
Bramac Tegalit (Protegon)
Bramac Adria
Bramac Montero (Protector)
Bramac MA 7
Rímska škridla (Protector)
Bramac Reviva (Protector)
Bramac Tectura (Protector)
Bramac Klasik (Protector)
Bramac Moravská škridla (Novo)
Bramac Renova
Balenie
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Keramická krytina Braas
Preh ad modelov a arieb krytín Braas
Ceny základných modelov škridiel Braas
Technické daje modelov škridiel Braas
lustračný preh ad strešných prvkov Braas
Braas a ír
Braas Smaragd
Braas Turmalín
Braas Opál
Braas Topás 13
Braas ranát 13
Braas Rubín 9
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
Príslušenstvo Bramac
Preh ad originálneho príslušenstva Bramac
Strechy Bramac vo výhodných balíčkoch
Sprievodca výberom strešného balíčku
Bramac TAN AR
Bramac STOTA
Bramac STOTA od 7
Bramac KOMFORT
Príslušenstvo univerzálne prvky
Riešenie k prestupom v strešnej krytine
38
40
41
42
43
44
45
46
52
Odkvapový systém Bramac Stabicor
Odkvapový systém Stabicor - M
Odkvapový systém Stabicor - P
54
56
Bramac Therm
Nadkrokvové izolácie
58
Bramac Solar
Solárne strechy Bramac
Fotovoltaické strechy Bramac
62
63
Rekosada
Riešenie pre rekonštrukciu komína
Bet nová mrazuvzdorná dlažba Bramac
64
3
66
Pokrývačské pom cky
67
Reklamačný poriadok
spoločnosti BRAMAC strešné systémy, spol. s r.o.
68
Obchodné dodacie podmienky
spoločnosti BRAMAC strešné systémy, spol. s r.o.
69
3
VYBRANÉ NOVINKY BRAMAC 2014
Difúzne fólie s úpravou RESISTANT
ODOLNÉ PROTI IMPREGNÁCII
Bramac PRO PLUS RESISTANT
Bramac UNIVERSAL 2S RESISTANT
Bramac TOP RU RESISTANT
NOVINKA
VÝHODY FÓLIÍ S ÚPRAVOU RESISTANT
un k tna te no a v roby
odo nos prot m re n
dreva ouž vanej
na stre n
at
o
ana red zate en m vod v m este re t a
e k n om
v sok d zna s o nos
STOP
prete eniu vod s novou fóliou
s úpravou RESISTANT
PÔSOBENIE SILNÉHO KONCENTRÁTU CHEMICKEJ IMPREGNÁCIE V OBLASTI
PREBITIA KLINCOM:
P ežnej d znej
do dza už o dvo m n ta k rete eniu.
P
s
avou RESISTANT an o mno
od n
ned jde k rete eniu.
Bežn difúzna fólia
4
Difúzna fólia s povr ovou úpravou RESISTANT
NOVINKA
Difúzne otvorené vodotesné podstrešie
BRAMAC PREMIUM WU
vysokokvalitná 3-vrstvová strešná fólia ur ená
pre e en e st e s ož adavkou na vodotesné
podstrešie
je zvárate ná teplovzdušnou pišto ou alebo Tekutým zváracím prípravkom Premium WU
fólia je difúzne otvorená. Je odolná vo i hnanému
daž u a má ve mi vysokú vodotesnos
(vodný st pec > 10.000 mm)
sp a ož adavky nemeckého Cechu strechárov ZVDH,
ako aj rakúskej normy ÖNORM B 4119:2010 pre ouž t e
aj v extrémnych klimatických oblastiach
PRÍSLUŠENSTVO
Krycí pás Premium WU
pre bezpe né utesnenie kontralát a ostatných detailov
Napojenie vonkajšieho rohu Premium WU
pre pripojenie komínov a iných prestupujúcich konštrukcií; spájanie
sa robí teplovzdušnou pišto ou alebo Tekutým zváracím prípravkom
Premium WU
Prestupov manžeta Premium WU
pre napojenie kruhových prestupov rôznych priemerov z termoplastického polyuretánu
Lepiaca hmota Premium WU
vhodná na lepenie presahov fólií, napojenie prestupov a
opravy všetkého druhu
V prípade riešenia vodotesného podstrešia sa kontralaty
prekryjú Krycím pásom Premium WU, ktorý sa zvarí
s podkladnou vrstvou.
5
BETÓNOVÁ
KRYTINA BRAMAC
Voľba modernej strechy
VÝHODY STREŠNEJ KRYTINY BRAMAC:
má vysok pevnosť a znesie ove a väčšie zaťaženie
ako predpisuje norma
je vyrábaná ekologicky a chráni pred hlukom
jej pokládka je ve mi jednoduchá a rýchla
má 30-ročn záruku na materiál
6
PREH AD MODELOV A ARIE KRYT N RAMAC
Bramac MAX 7O *
Bramac TEGALIT *
sivá
bridlicovočierna
ebenová
čierna
tehlovočervená
červenohnedá
bridlicovočierna
Bramac MONTERO *
Bramac ADRIA *
NOVINKA
umbra
montano
magico
rubínová
červená
Bramac RÍMSKA ŠKRIDLA *
bordeaux
canyon
granitová čierna
Bramac REVIVA *
NOVINKA
tehlovočervená
antik
červenohnedá
ebenová čierna
Bramac KLASIK
tehlovočervená
antik
ebenová čierna
Bramac TECTURA *
NOVINKA
tehlovočervená
červenohnedá
tmavohnedá
ebenová čierna
ebenová
čierna
antracitová
Bramac MORAVSKÁ ŠKRIDLA
tehlovočervená
červenohnedá
tmavohnedá
bridlicovočierna
Bramac RENOVA
NOVINKA
tehlovočervená
červenohnedá
NOVINKA
tmavohnedá
NOVINKA
čierna
Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom.
Na zabezpečenie včasnej dodávky však odpor čame dodaciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákaznikov Bramacu.
7
CENY ZÁKLADNÝCH
MODELOV ŠKRIDIEL BRAMAC
Spotreba
na 1 m2
Cena bez P
v
1 m2
Bramac Tegalit
10 ks
19,00
12
Bramac Adria
10 ks
14,00
13
Bramac Montero
10 ks
13,00
14
Bramac MA 7o
8,1 ks
12,96
15
Bramac Rímska škridla
10 ks
12,50
16
Bramac Reviva
11 ks
12,10
17
Bramac Tectura
11 ks
12,10
18
Bramac Klasik
10 ks
11,00
19
Bramac Moravská škridla
10 ks
09,80
20
Bramac Renova
10 ks
09,20
21
Strešná krytina Bramac
Ceny s uvedené bez
8
P za 1 m2 základnej škridly 1 1.
Str.
TECHNICKÉ ÚDAJE
MODELOV ŠKRIDIEL BRAMAC
stredná krycia šírka
Strešná krytina Bramac
Bramac Tegalit
bezpečný
sklon
strechy
25
o
základná
škridla
(mm)
300
polovičná
krajná
krajná
škridla
škridla avá škridla pravá
(mm)
(mm)
(mm)
150
260
290
110
140
celá
celá
polovičná
polovičná
vzdialenosti latovania
(mm)
hmotnosť
(kg ks)
315 - 340
5,2
Bramac Adria
22o
300
150
260
290
315 - 340
4,8
Bramac Montero
22o
300
150
260
290
315 - 340
4,3
Bramac MA 7o
22o
330
165
290
325
366 - 375
5,1
Bramac Rímska škridla
22o
300
150
260
290
315 - 340
4,8
230
290
Bramac Reviva
25
155
215
280 - 310
4,5
o
300
150
celá
celá
trojštvrťová trojštvrťová
Bramac Tectura
25o
300
150
230
290
280 - 310
4,5
Bramac Klasik
22o
300
150
260
290
315 - 340
4,3
Bramac Moravská škridla 22o
300
150
260
290
315 - 340
4,3
Bramac Renova
300
150
260
290
315 - 340
4,3
22o
9
ILUSTRA N PREH AD
STREŠNÝCH PRVKOV BRAMAC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
10
23
Druh výrobku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
ákladná škridla polovičná 1 2
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá
Krajná škridla pravá
PULTOVÁ ŠKRIDLA
Pultová škridla 1 1
Pultová škridla polovičná 1 2
Pultová škridla rohová avá
Pultová škridla rohová pravá
Manzardová škridla základná 1 1
Manzardová škridla krajná avá
Manzardová škridla krajná pravá
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč
rebenáč na ukončenie nárožia
Rozde ovací hrebenáč
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová škridla
Škridla sneholamu
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada uroVent pre sanitárne odvetranie
Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie
Sada uroVent pre anténu a satelit
Sada uroVent pre odvod spalín
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla (bez držiaku a st pacej plošiny)
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
BLESKOZVODY
Bleskozvodová škridla 1 1
Bleskozvodový hrebenáč
11
Bramac Tegalit (Protegon)
Druh výrobku
Spotreba
žne
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
10 ks m2
ákladná škridla 1 1
cena od
ákladná škridla polovičná 1 2
pod a potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá
3 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks 1 bm hrany
Krajná škridla avá polovičná 1 2
3 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá polovičná 1 2
3 ks 1 bm hrany
PULTOVÁ ŠKRIDLA
Pultová škridla 1 1
3,3 ks 1 bm hrany
Pultová škridla polovičná 1 2
pod a potreby
Pultová škridla rohová avá
pod a potreby
Pultová škridla rohová pravá
pod a potreby
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks 1 bm
rebenáč na ukončenie nárožia + príchytka hrebenáča
1 ks na 1 ukončenie nárožia
Rozde ovací hrebenáč
1 ks pre spojenie 1 hrebe a s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová zábrana
pod a potreby
kridla sneholamu kovová (bez držiaku)
pod a potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks 100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada uroVent pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre anténu a satelit
pod a potreby
Sada uroVent pre odvod spalín
pod a potreby
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla kovová (bez držiaku a st pacej plošiny)
2 ks 1 plošina
v cene je zahrnutá aj dodávka utes ovacích vrutov
Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom.
Na zabezpečenie včasnej dodávky však odpor čame dodaciu lehotu vopred konzultovať
s Oddelením služieb pre zákaznikov Bramacu.
12
Jednotka Po et ks Po et ks Cena v € za jednotku množstva
množstva v 1 zväzku na palete
bez DPH s DPH 20%
1 ks
m2
1 ks
28
84
168
-
1,90
19,00
2,20
2,28
22,80
2,64
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
17
17
17
17
-
7,90
7,90
7,90
7,90
9,48
9,48
9,48
9,48
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
16
16
10
10
-
17,20
35,00
35,00
35,00
20,64
42,00
42,00
42,00
1 ks
1 ks
32
14
-
6,90
19,50
8,28
23,40
1 ks
40
-
19,50
23,40
1 ks
1 ks
100
1
3 000
-
0,86
48,00
1,03
57,60
1 ks
11
-
19,80
23,70
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1
1
1
1
-
61,90
55,90
44,50
53,60
74,28
67,08
53,40
64,32
1 ks
10
-
65,00
78,00
Bramac Adria
Druh výrobku
Spotreba
žne
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
10 ks m2
ákladná škridla 1 1
cena od
ákladná škridla polovičná 1 2
pod a potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá
3 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks 1 bm hrany
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks 1 bm
rebenáč na ukončenie nárožia + príchytka hrebenáča
1 ks na 1 ukonč. nárožia
Rozde ovací hrebenáč
1 ks pre spojenie 1 hrebe a s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová zábrana
pod a potreby
kridla sneholamu kovová (bez držiaku)
pod a potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks 100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada uroVent pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre anténu a satelit
pod a potreby
Sada uroVent pre odvod spalín
pod a potreby
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
pod a potreby
Jednotka Po et ks Po et ks Cena v € za jednotku množstva
množstva v 1 zväzku na palete
bez DPH s DPH 20%
1 ks
m2
1 ks
40
1
240
160
1,40
14,00
1,70
1,68
16,80
2,04
1 ks
1 ks
1
1
32
32
6,50
6,50
7,80
7,80
1 ks
1 ks
1
1
108
100
5,10
12,60
6,12
15,12
1 ks
1
40
16,90
20,28
1 ks
1 ks
100
1
3 000
10
0,86
27,70
1,03
33,24
1 ks
1
24
8,30
9,96
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1
1
1
1
-
51,30
45,30
33,90
43,00
61,56
54,36
40,68
51,60
1 ks
10
-
12,90
15,48
v cene je zahrnutá aj dodávka utes ovacích vrutov
Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom.
Na zabezpečenie včasnej dodávky však odpor čame dodaciu lehotu vopred konzultovať
s Oddelením služieb pre zákaznikov Bramacu.
Pre model Bramac Adria vo všetkých troch arebných verziách (umbra, magico, montano)
odpor čame použitie príslušenstva v tmavohnedej arbe.
13
Bramac Montero (Protector)
Druh výrobku
Spotreba
žne
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
10 ks m2
ákladná škridla 1 1
cena od
ákladná škridla polovičná 1 2
pod a potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá
3 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks 1 bm hrany
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks 1 bm
rebenáč na ukončenie nárožia + príchytka hrebenáča
1 ks na 1 ukonč. nárožia
Rozde ovací hrebenáč
1 ks pre spojenie 1 hrebe a s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová zábrana
pod a potreby
kridla sneholamu kovová (bez držiaku)
pod a potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks 100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada uroVent pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre anténu a satelit
pod a potreby
Sada uroVent pre odvod spalín
pod a potreby
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
pod a potreby
Jednotka Po et ks Po et ks Cena v € za jednotku množstva
množstva v 1 zväzku na palete
bez DPH s DPH 20%
1 ks
m2
1 ks
42
1
252
168
1,30
13,00
1,60
1,56
15,60
1,92
1 ks
1 ks
1
1
32
32
4,50
4,50
5,40
5,40
1 ks
1 ks
1
1
108
100
3,50
9,70
4,20
11,64
1 ks
1
40
16,10
19,32
1 ks
1 ks
100
10
3000
-
0,86
22,80
1,03
27,36
1 ks
1
24
7,10
8,52
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1
1
1
1
-
44,90
38,90
27,50
36,60
53,88
46,68
33,00
43,92
1 ks
10
-
12,90
15,48
v cene je zahrnutá aj dodávka utes ovacích vrutov
Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom.
Na zabezpečenie včasnej dodávky však odpor čame dodaciu lehotu vopred konzultovať
s Oddelením služieb pre zákaznikov Bramacu.
Pre model Bramac Montero rubínová červená odpor čame použitie príslušenstva v tehlovočervenej arbe.
Pre model Bramac Montero bordeaux odpor čame použitie príslušenstva v červenohnedej arbe.
Pre model Bramac Montero canyon odpor čame použitie príslušenstva v tmavohnedej arbe.
Pre model Bramac Montero granitová čierna odpor čame použitie príslušenstva v čiernej arbe.
14
Bramac MAX 7°
Druh výrobku
Spotreba
žne
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
8,1 ks m2
ákladná škridla 1 1
cena od
ákladná škridla polovičná 1 2
pod a potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá
2,6 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá
2,6 ks 1 bm hrany
PULTOVÁ ŠKRIDLA
Pultová škridla 1 1
3 ks 1 bm hrany
Pultová škridla polovičná 1 2
pod a potreby
Pultová škridla rohová avá
pod a potreby
Pultová škridla rohová pravá
pod a potreby
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks 1 bm
rebenáč na ukončenie nárožia + príchytka hrebenáča
1 ks na 1 ukonč. nárožia
Rozde ovací hrebenáč
1 ks pre spojenie 1 hrebe a s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová škridla
pod a potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
pod a potreby
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada uroVent pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre anténu a satelit
pod a potreby
Sada uroVent pre odvod spalín
pod a potreby
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla (bez držiaku a st pacej plošiny)
2 ks 1 plošina
BLESKOZVODY
Bleskozvodová škridla 1 1
pod a potreby
Bleskozvodový hrebenáč + príchytka hrebenáča
pod a potreby
Jednotka Po et ks Po et ks Cena v € za jednotku množstva
množstva v 1 zväzku na palete
bez DPH s DPH 20%
1 ks
m2
1 ks
42
1
168
128
1,60
12,96
1,90
1,92
15,55
2,28
1 ks
1 ks
1
1
28
28
7,10
7,10
8,52
8,52
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1
1
1
1
18
18
9
9
9,30
9,50
15,70
15,70
11,16
11,40
18,84
18,84
1 ks
1 ks
1
1
108
100
3,30
9,50
3,96
11,40
1 ks
1
40
15,90
19,08
1 ks
1
40
3,10
3,72
1 ks
1
26
8,50
10,20
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1
1
1
1
-
44,90
38,90
27,50
36,60
53,88
46,68
33,00
43,92
1 ks
1
20
12,90
15,48
1 ks
1 ks
1
1
24
33
9,90
9,90
11,88
11,88
v cene je zahrnutá aj dodávka utes ovacích vrutov
Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom.
Na zabezpečenie včasnej dodávky však odpor čame dodaciu lehotu vopred konzultovať
s Oddelením služieb pre zákaznikov Bramacu.
15
Bramac Rímska škridla (Protector)
Druh výrobku
Spotreba
žne
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
10 ks m2
ákladná škridla 1 1
cena od
ákladná škridla polovičná 1 2
pod a potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá
3 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks 1 bm hrany
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks 1 bm
rebenáč na ukončenie nárožia + príchytka hrebenáča
1 ks na 1 ukonč. nárožia
Rozde ovací hrebenáč
1 ks pre spojenie 1 hrebe a s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová zábrana
pod a potreby
kridla sneholamu kovová (bez držiaku)
pod a potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks 100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada uroVent pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre anténu a satelit
pod a potreby
Sada uroVent pre odvod spalín
pod a potreby
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
pod a potreby
Jednotka Po et ks Po et ks Cena v € za jednotku množstva
množstva v 1 zväzku na palete
bez DPH s DPH 20%
1 ks
m2
1 ks
42
1
252
176
1,25
12,50
1,55
1,50
15,00
1,86
1 ks
1 ks
1
1
32
32
4,50
4,50
5,40
5,40
1 ks
1 ks
1
1
108
100
3,30
9,50
3,96
11,40
1 ks
1
40
15,90
19,08
1 ks
1 ks
100
10
3 000
-
0,86
27,70
1,03
33,24
1 ks
1
24
6,90
8,28
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1
1
1
1
-
51,30
45,30
33,90
43,00
61,56
54,36
40,68
51,60
1 ks
10
-
12,90
15,48
v cene je zahrnutá aj dodávka utes ovacích vrutov
Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom.
Na zabezpečenie včasnej dodávky však odpor čame dodaciu lehotu vopred konzultovať
s Oddelením služieb pre zákaznikov Bramacu.
Pre model Bramac Rímska škridla antik odpor čame použitie príslušenstva v tmavohnedej arbe.
16
Bramac Reviva (Protector)
Druh výrobku
Spotreba
žne
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
11 ks m2
ákladná škridla 1 1
cena od
ákladná škridla polovičná 1 2
pod a potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá
1,5 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá
1,5 ks 1 bm hrany
Krajná škridla avá 3 4
1,5 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá 3 4
1,5 ks 1 bm hrany
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks 1 bm
rebenáč na ukončenie nárožia + príchytka hrebenáča
1 ks na 1 ukonč. nárožia
Rozde ovací hrebenáč
1 ks pre spojenie 1 hrebe a s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová zábrana
pod a potreby
kridla sneholamu kovová (bez držiaku)
pod a potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks 100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada uroVent pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre anténu a satelit
pod a potreby
Sada uroVent pre odvod spalín
pod a potreby
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla kovová
2 ks 1 plošina
(bez držiaku a st pacej plošiny)
Jednotka Po et ks Po et ks Cena v € za jednotku množstva
množstva v 1 zväzku na palete
bez DPH s DPH 20%
1 ks
m2
1 ks
42
1
168
168
1,10
12,10
1,40
1,32
14,52
1,68
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1
1
1
1
40
40
60
60
4,10
4,10
4,10
4,10
4,92
4,92
4,92
4,92
1 ks
1 ks
1
1
108
100
3,30
9,50
3,96
11,40
1 ks
1
40
15,90
19,08
1 ks
1 ks
100
10
3 000
-
0,86
39,40
1,03
47,28
1 ks
1
32
6,90
8,28
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1
1
1
1
-
61,90
55,90
44,50
53,60
74,28
67,08
53,40
64,32
1 ks
10
-
54,90
65,88
v cene je zahrnutá aj dodávka utes ovacích vrutov
Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom.
Na zabezpečenie včasnej dodávky však odpor čame dodaciu lehotu vopred konzultovať
s Oddelením služieb pre zákaznikov Bramacu.
Pre model Bramac Reviva antik odpor čame použitie príslušenstva v tmavohnedej arbe.
17
Bramac Tectura (Protector)
Druh výrobku
Spotreba
žne
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
11 ks m2
ákladná škridla 1 1
cena od
ákladná škridla polovičná 1 2
pod a potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá
3 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks 1 bm hrany
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks 1 bm
rebenáč na ukončenie nárožia + príchytka hrebenáča
1 ks na 1 ukonč. nárožia
Rozde ovací hrebenáč
1 ks pre spojenie 1 hrebe a s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová zábrana
pod a potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks 100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada uroVent pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre anténu a satelit
pod a potreby
Sada uroVent pre odvod spalín
pod a potreby
v cene je zahrnutá aj dodávka utes ovacích vrutov
Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom.
Na zabezpečenie včasnej dodávky však odpor čame dodaciu lehotu vopred konzultovať
s Oddelením služieb pre zákaznikov Bramacu.
18
Jednotka Po et ks Po et ks Cena v € za jednotku množstva
množstva v 1 zväzku na palete
bez DPH s DPH 20%
1 ks
m2
1 ks
42
1
168
168
1,10
12,10
1,40
1,32
14,52
1,68
1 ks
1 ks
1
1
40
40
4,10
4,10
4,92
4,92
1 ks
1 ks
1
1
108
100
3,30
9,50
3,96
11,40
1 ks
1
40
15,90
19,08
1 ks
100
3 000
0,86
1,03
1 ks
1
32
6,90
8,28
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1
1
1
1
-
61,90
55,90
44,50
53,60
74,28
67,08
53,40
64,32
Bramac Klasik (Protector)
Druh výrobku
Spotreba
žne
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
10 ks m2
ákladná škridla 1 1
cena od
ákladná škridla polovičná 1 2
pod a potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá
3 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks 1 bm hrany
PULTOVÁ ŠKRIDLA
Pultová škridla 1 1
3,3 ks 1 bm hrany
Pultová škridla polovičná 1 2
pod a potreby
Pultová škridla rohová avá
pod a potreby
Pultová škridla rohová pravá
pod a potreby
Manzardová škridla základná 1 1
3,3 ks 1 bm hrany
Manzardová škridla krajná avá
pod a potreby
Manzardová škridla krajná pravá
pod a potreby
Manzardová škridla polovičná 1 2
pod a potreby
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks 1 bm
rebenáč na ukončenie nárožia + príchytka hrebenáča
1 ks na 1 ukonč. nárožia
Rozde ovací hrebenáč
1 ks pre spojenie 1 hrebe a s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová škridla
pod a potreby
Protisnehová zábrana
pod a potreby
kridla sneholamu kovová (bez držiaku)
pod a potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks 100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada uroVent pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre anténu a satelit
pod a potreby
Sada uroVent pre odvod spalín
pod a potreby
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla (bez držiaku a st pacej plošiny)
2 ks 1 plošina
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
pod a potreby
BLESKOZVODY
Bleskozvodová škridla 1 1
pod a potreby
Bleskozvodový hrebenáč + príchytka hrebenáča
pod a potreby
Jednotka Po et ks Po et ks Cena v € za jednotku množstva
množstva v 1 zväzku na palete
bez DPH s DPH 20%
1 ks
m2
1 ks
42
1
252
176
1,10
11,00
1,40
1,32
13,20
1,68
1 ks
1 ks
1
1
32
32
4,10
4,10
4,92
4,92
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1
1
1
1
1
1
1
1
30
30
16
16
-
8,30
8,60
13,10
13,10
8,50
13,10
13,10
8,80
9,96
10,32
15,72
15,72
10,20
15,72
15,72
10,56
1 ks
1 ks
1
1
108
100
3,30
9,50
3,96
11,40
1 ks
1
40
15,90
19,08
1 ks
1 ks
1 ks
1
100
10
96
3 000
-
2,10
0,86
22,80
2,52
1,03
27,36
1 ks
1
24
6,90
8,28
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1
1
1
1
-
44,90
38,90
27,50
36,60
53,88
46,68
33,00
43,92
1 ks
10
-
7,20
8,64
1 ks
10
-
12,90
15,48
1 ks
1 ks
1
1
24
33
7,90
7,90
9,48
9,48
v cene je zahrnutá aj dodávka utes ovacích vrutov
neštandardný program na objednávku s dobou dodania 3-4 týždne
19
Bramac Moravská škridla (Novo)
Druh výrobku
Spotreba
žne
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
10 ks m2
ákladná škridla 1 1
cena od
ákladná škridla polovičná 1 2
pod a potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá
3 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks 1 bm hrany
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks 1 bm
rebenáč na ukončenie nárožia + príchytka hrebenáča
1 ks na 1 ukonč. nárožia
Rozde ovací hrebenáč
1 ks pre spojenie 1 hrebe a s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová škridla
pod a potreby
Protisnehová zábrana
pod a potreby
kridla sneholamu (bez držiaku)
pod a potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks 100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada uroVent pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre anténu a satelit
pod a potreby
Sada uroVent pre odvod spalín
pod a potreby
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla
2 ks 1 plošina
(bez držiaku a st pacej plošiny)
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
pod a potreby
BLESKOZVODOVÉ RIEŠENIE
Bleskozvodová škridla 1 1
pod a potreby
Bleskozvodový hrebenáč + príchytka hrebenáča
pod a potreby
v cene je zahrnutá aj dodávka utes ovacích vrutov
do vypredania zásob
20
Jednotka Po et ks Po et ks Cena v € za jednotku množstva
množstva v 1 zväzku na palete
bez DPH s DPH 20%
1 ks
m2
1 ks
40
1
240
160
0,98
9,80
1,28
1,18
11,76
1,54
1 ks
1 ks
1
1
32
32
3,90
3,90
4,68
4,68
1 ks
1 ks
1
1
108
100
3,20
8,90
3,84
10,68
1 ks
1
40
15,40
18,48
1 ks
1 ks
1 ks
1
100
10
92
3 000
-
1,80
0,86
22,80
2,16
1,03
27,36
1 ks
1
24
6,30
7,56
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1
1
1
1
-
44,90
38,90
27,50
36,60
53,88
46,68
33,00
43,92
1 ks
10
-
7,10
8,52
1 ks
10
-
12,90
15,48
1 ks
1 ks
1
1
24
33
7,10
7,10
8,52
8,52
Bramac Renova
Druh výrobku
Spotreba
žne
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
10 ks m2
ákladná škridla 1 1
cena od
ákladná škridla polovičná 1 2
pod a potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá
3 ks 1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks 1 bm hrany
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks 1 bm
rebenáč na ukončenie nárožia + príchytka hrebenáča
1 ks na 1 ukonč. nárožia
Rozde ovací hrebenáč
1 ks pre spojenie 1 hrebe a s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová zábrana
pod a potreby
kridla sneholamu kovová (bez držiaku)
pod a potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks 100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada uroVent pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie
pod a potreby
Sada uroVent pre anténu a satelit
pod a potreby
Sada uroVent pre odvod spalín
pod a potreby
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
pod a potreby
Jednotka Po et ks Po et ks
množstva v 1 zväzku na palete
Cena v € za jednotku množstva
bez DPH s DPH 20%
1 ks
m2
1 ks
42
1
252
176
0,92
9,20
1,22
1,10
11,04
1,46
1 ks
1 ks
1
1
32
32
3,50
3,50
4,20
4,20
1 ks
1 ks
1
1
108
100
2,95
7,90
3,54
9,48
1 ks
1
40
14,90
17,88
1 ks
1 ks
100
10
3 000
-
0,86
22,80
1,03
27,36
1 ks
1
24
5,90
7,08
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1
1
1
1
-
44,90
38,90
27,50
36,60
53,88
46,68
33,00
43,92
1 ks
10
-
12,90
15,48
v cene je zahrnutá aj dodávka utes ovacích vrutov
21
BALENIE
Množstvá na paletách a hmotnosť paliet
Bramac Klasik
Druh výrobku
Bramac Tegalit
Po et ks
na 1 paletu
typu EURO
ákladná škridla 1 1
ákl. škridla pol. 1 2
Krajná škridla avá
Krajná škridla pravá
rebenáč
Odvetrávacia škridla
Protisnehová škridla
Nosná škridla
Pultová škridla zákl. 1 1
Pultová škridla pol. 1 2
Pultová škridla roh. avá
Pult. škridla roh. pravá
reb. na ukonč. nárož.
Rozde . hrebenáč
Bleskozvod. škridla 1 1
Bleskozvod. hrebenáč
252 ks
176 ks
32 ks
32 ks
108 ks
24 ks
96 ks
20 ks
30 ks
30 ks
16 ks
16 ks
100 ks
40 ks
24 ks
33 ks
Hmotnos
v kg/ 1 ks
Hmotnos
tovaru
na palete
4,30
2,25
6,50
6,50
4,50
5,90
4,50
8,20
8,10
4,10
10,40
10,40
4,75
4,50
4,70
4,80
1084
396
208
208
486
142
432
164
243
123
166
166
475
180
112,8
158,4
Bramac MAX 7o
Druh výrobku
Po et ks
na 1 paletu
typu EURO
ákladná škridla 1 1
ákl. škridla pol. 1 2
Krajná škridla
rebenáč
Odvetrávacia škridla
Nosná škridla
Protisnehová škridla
Pultová škridla 1 1
Pultová škridla 1 2
Pultová škridla krajná
reb. na ukonč. nárož.
Rozde ovací hrebenáč
Bleskozvod. škridla 1 1
Bleskozvod. hrebenáč
22
168 ks
128 ks
14 ks
108 ks
26 ks
20 ks
40 ks
18 ks
18 ks
9 ks
100 ks
40 ks
24 ks
33 ks
Druh výrobku
Po et ks
v 1 zväzku
(na palete)
ákladná škridla 1 1 28(168) ks
ákl. škridla pol. 1 2
84 ks
Krajná škridla avá
17 ks
Krajná škridla pravá
17 ks
Kraj. škridla pol. avá
17 ks
Kraj. škridla pol. pravá
17 ks
rebenáč
32 ks
Odvetrávacia škridla
11 ks
Pultová škridla zákl. 1 1 16 ks
Pultová škridla pol. 1 2 16 ks
Pult. škridla roh. avá
10 ks
Pult. škridla roh. pravá
10 ks
Rozde . hrebenáč
14 ks
reb. na ukonč. nárož.
25ks
Hmotnos
v kg/ 1 ks
5,20
2,96
7,60
7,60
3,90
3,90
4,70
5,87
6,50
4,15
9,80
9,80
4,50
4,75
Hmotnos
tovaru
v 1zväzku
(na palete)
145,6 (924)
248,64
129,20
129,20
66,30
66,30
150,40
64,57
104
66,40
98
98
63
118,75
Bramac Moravská škridla
Hmotnos
v kg/ 1 ks
5,10
2,60
8,60
4,40
6,90
9,80
6,00
8,40
4,40
13,20
4,75
4,50
5,30
4,80
Hmotnos
tovaru
na palete
897
333
241
475
179
169
240
185
110
150
475
180
127,2
158,4
Druh výrobku
Po et ks
na 1 paletu
typu EURO
ákladná škridla 1 1
ákl. škridla pol. 1 2
Krajná škridla avá
Krajná škridla pravá
rebenáč
Odvetrávacia škridla
Protisnehová škridla
Nosná škridla
reb. na ukonč. nárož.
Rozde ovací hrebenáč
Bleskozvod. škridla 1 1
Bleskozvod. hrebenáč
240 ks
160 ks
32 ks
32 ks
108 ks
24 ks
92 ks
20 ks
100 ks
40 ks
24 ks
33 ks
Hmotnos
v kg/ 1 ks
4,30
2,25
6,60
6,60
4,40
6,20
4,50
8,20
4,75
4,50
4,70
4,80
Hmotnos
tovaru
na palete
1032
360
211
211
475
149
414
164
475
180
112,8
158,4
BALENIE
Množstvá na paletách a hmotnosť paliet
Bramac Tectura
Bramac Renova
Druh výrobku
Po et ks
na 1 paletu
typu EURO
ákladná škridla 1 1
ákl. škridla pol. 1 2
Krajná škridla avá
Krajná škridla pravá
rebenáč
Odvetrávacia škridla
reb. na ukonč. nárož.
Rozde . hrebenáč
252 ks
176 ks
32 ks
32 ks
108 ks
24 ks
100 ks
40 ks
Hmotnos
v kg/ 1 ks
4,30
2,25
6,50
6,50
4,50
5,90
4,75
4,50
Hmotnos
tovaru
na palete
1084
396
208
208
486
142
475
180
Rímska škridla
Druh výrobku
ákladná škridla 1 1
ákl. škridla pol. 1 2
Krajná škridla
rebenáč
Odvetrávacia škridla
Protisnehová škridla
reb. na ukon. nárož.
Rozde . hrebenáč
Po et ks
na 1 paletu
typu EURO
264ks
168 ks
32 ks
108 ks
24 ks
96 ks
100 ks
40 ks
Hmotnos
v kg/ 1 ks
4,50
2,40
6,90
4,50
5,80
4,90
4,90
4,60
Hmotnos
tovaru
na palete
1188
422
221
486
139
470
490
184
Bramac Reviva
Druh výrobku
ákladná škridla 1 1
ákl. škridla pol. 1 2
Krajná škridla ., p.
rebenáč
reb. na ukonč. nárož.
Rozde ovací hrebenáč
Odvetrávacia škridla
168
168
40
108
100
40
32
Hmotnos
v kg/ 1 ks
4,50
2,35
4,00
4,40
4,75
4,50
5,90
Hmotnos
tovaru
na palete
756 kg
395 kg
160 kg
475 kg
475 kg
180 kg
189 kg
Bramac Montero
Druh výrobku
Po et ks
na 1 paletu
typu EURO
ákladná škridla 1 1
ákl. škridla pol. 1 2
Krajná škridla avá
Krajná škridla pravá
rebenáč
Odvetrávacia škridla
Protisnehová škridla
reb. na ukonč. nárož.
Rozde . hrebenáč
252 ks
168 ks
32 ks
32 ks
108 ks
24 ks
96 ks
100 ks
40 ks
Hmotnos
v kg/ 1 ks
4,30
2,25
6,50
6,50
4,50
5,90
4,50
4,75
4,50
Hmotnos
tovaru
na palete
1084
378
208
208
486
142
432
475
180
Bramac Adria
Po et ks
na 1 paletu
typu EURO
ákladná škridla 1 1
ákl. škridla pol. 1 2
Krajná škridla 1 1 ., p.
Krajná škridla 3 4 ., p.
rebenáč
rebenáč na ukonč. nárož.
Rozde ovací hrebenáč
Odvetrávacia škridla
Druh výrobku
Po et ks
na 1 paletu
typu EURO
168
168
40
60
108
100
40
32
Hmotnos
v kg/ 1 ks
4,50
2,35
5,50
4,00
4,40
4,75
4,50
5,90
Hmotnos
tovaru
na palete
756 kg
395 kg
220 kg
240 kg
475 kg
475 kg
180 kg
189 kg
Druh výrobku
Po et ks
na 1 paletu
typu EURO
ákladná škridla 1 1
ákl. škridla pol. 1 2
Krajná škridla
rebenáč
reb. na ukonč. nárož.
Rozde ovací hrebenáč
Odvetrávacia škridla
240
160
32
108
100
40
24
Hmotnos
v kg/ 1 ks
4,80
2,40
6,90
4,50
7,75
4,60
6,90
Hmotnos
tovaru
na palete
1152 kg
384 kg
221 kg
486 kg
775 kg
184 kg
166 kg
23
KERAMICKÁ KRYTINA BRAAS
Nadčasová krása s prírodným šarmom
ž stáročia s keramické strešné krytiny symbolom krásy a prirodzenosti. Krytiny
Braas s vyrobené z najkvalitnejších surovín najmodernejšími technol giami a prepožičaj vášmu domu šarm, dojem tepla a istoty.
VÝHODY KERAMICKEJ KRYTINY BRAAS:
tradičný materiál používaný už stáročia
ve ký výber tvarov, povrchov a arieb
nízka nasiakavosť, rozmerová presnosť, výborná pevnosť
má 30-ročn záruku na kvalitu materiálu
24
PREH AD MODELOV A ARIE KRYT N RAAS
SMARAGD
Engoba
antracitová
Glazúra
Glazúra Top Line
gaštanovohnedá
tmavohnedá
tmavomodrá
ebenová čierna
TURMALÍN
Režn
Engoba
prírodná
červená
medená
Glazúra
sivá
antracitová
gaštanovohnedá
čierna
OPÁL
Režn
prírodná
červená
A R
Engoba
pamiatková
červená
medená
hnedá
antracitová
Režn
Engoba
prírodná červená
mediterran
TOPÁS 13
Režn
Engoba
prírodná
červená
medená
Glazúra
tmavohnedá
antracitová
gaštanovohnedá červenohnedá
čierna
GRANÁT 13
Režn
prírodná
červená
Engoba
medená
Glazúra
antracitová
gaštanovohnedá
Glazúra Top Line
červenohnedá
tmavohnedá
tmavozelená
RUBÍN 9
Režn
prírodná
červená
Engoba
medená
Glazúra
tmavohnedá
antracitová
gaštanovohnedá
čierna
25
CENY ZÁKLADNÝCH
MODELOV KERAMICKÝCH ŠKRIDIEL BRAAS
Spotreba
na 1 m2
Cena bez P
v
1 m2 od
Braas a ír
14,1 - 14,6 ks
25,92
Braas Smaragd
12,5 - 14,0 ks
23,75
31
Braas Turmalín
11,0 - 11,7 ks
19,80
32
Braas Opál
33,7 - 38,3 ks
19,55
33
Braas Topás 13
12,9 - 14,5 ks
13,44
34
Braas ranát 13
13,0 - 14,2 ks
12,87
35
9,4 10,1 ks
12,22
36
Strešná krytina Braas
Braas Rubín 9
Ceny s uvedené bez
26
Str.
30
P za 1 m2 základnej škridly 1 1.
TECHNICKÉ ÚDAJE
MODELOV KERAMICKÝCH ŠKRIDIEL BRAAS
stredná krycia šírka
bezpečný
sklon
strechy
základná
škridla
(mm)
Braas a ír
22
205
310
Braas Smaragd
16
433
Braas Turmalín
30
240
Strešná krytina Braas
krajná
krajná
škridla avá škridla pravá
(mm)
(mm)
vzdialenosti latovania
(mm)
hmotnosť
(kg ks)
200
335 - 345
3,6
295
295
165 - 185
3,7
240
240
355 - 380
4,4
šupinové krytie
Braas Opál
30
180
120
120
145 - 165
290 - 330
1,8
korunové krytie
Braas Topás 13
28
215
265
215
320 - 360
3,5
Braas ranát 13
22
213
270
213
330
360
3,6
Braas Rubín 9
16
267
366
264
370
400
4,0
27
ILUSTRA N PREH AD
STREŠNÝCH PRVKOV BRAAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
28
Druh výrobku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ŠKRIDLA
ákladná škridla 1 1
ákladná škridla polovičná 1 2
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla avá pravá
končovacia škridla
PULTOVÁ ŠKRIDLA
Pultová škridla 1 1
Pultová škridla polovičná 1 2
Pultová škridla rohová avá pravá
Pultová škridla ukončovacia
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč
rebenáč začiatočný
rebenáč ukončovací
Rozde ovací hrebenáč
záver hrebe a keramický
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehový hák
Škridla sneholamu
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie
Prestupová škridla keramická pre anténu a satelit
Prestupová škridla keramická pre odvod spalín
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla st pacej plošiny
29
Braas Zafír
Druh výrobku
Cena v € za jednotku množstva
Popis
bez
ŠKRIDLY
ákladná škridla 1 1
ákladná škridla 1 1
cca. 14,4 ks m2
KRAJNÉ LÍNIE STRECHY
Krajná škridla 1 1, pravá avá
cca. 3 ks bm
končovacia škridla
cca. 3 ks bm
RIEŠENIE PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč k nický P s príchytkou P
3 ks bm
rebenáč začiatočný k nický P s príchytkou P
1 ks začiatok
rebenáč zakončovací k nický P
1 ks zakončenie
rebenáč rozde ovací k nický P s vrutom
pre sklony striech od 20 až 60
Príchytka hrebenáča tč
1 ks hrebenáč
tes ovací vrut tč
1 ks pripevnenie
ODVETRANIE STECHY
Odvetrávacia škridla
min. 25 ks 100 m2 strechy
ZAISTENIE PROTI VETRU
Príchytka škridiel
3
pod a statického posudku
Príchytka rezaných škridiel
1 ks základná škridla
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre anténu
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie
pod a potreby
Redukčný prvok na prestupov škridlu
1 ks prestup
S prava pre napojenie na doplnkov hydroizolačn vrstvu
1 ks prestup
OSTATNÉ
Originálna arba na zatretie rezov napr. pri ž abí
250 ml
tč - tehlovočervená
Neštandardný sortiment na objednávku.
30
Režn
Engoba
prírodná červená
mediterran
M. J.
P
s
P
bez
P
s
P
ks
m2
1,80
25,92
2,16
31,10
1,85
26,64
2,22
31,97
ks
ks
9,60
9,60
11,52
11,52
9,80
9,80
11,76
11,76
ks
ks
ks
ks
ks
ks
8,20
19,20
19,20
96,00
0,82
0,52
9,84
23,04
23,04
115,20
0,98
0,62
8,40
19,40
19,40
98,00
0,82
0,52
10,08
23,28
23,28
117,60
0,98
0,62
ks
10,60
12,72
10,80
12,96
ks
ks
1,10
0,75
1,32
0,90
1,10
0,75
1,32
0,90
sada
sada
sada
sada
sada
162,00
136,00
136,00
4,90
4,90
194,40
163,20
163,20
5,88
5,88
176,00
148,00
148,00
4,90
4,90
211,20
177,60
177,60
5,88
5,88
ks
29,00
34,80
29,00
34,80
odaciu lehotu odpor čame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.
Braas Smaragd
Druh výrobku
Cena v € za jednotku množstva
Popis
bez
ŠKRIDLY
ákladná škridla 1 1
ákladná škridla 1 1
cca. 12,5 ks m2
KRAJNÉ LÍNIE STRECHY
Krajná škridla pravá avá
2,8 ks bm
končovacia škridla pravá avá
2,8 ks bm
PULT
niverzálny pultový hrebenáč s príchytkou
3 ks bm
niverzálny pultový hrebenáč začiatočný pravý s príchytkou a vrutom 1 ks pult
niverzálny pultový hrebenáč ukončovací avý s príchytkou a vrutom
1 ks pult
Príchytka hrebenáča th
1 ks hrebenáč
RIEŠENIE PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč líniový N s príchytkou
3 ks bm
rebenáč začiatočný líniový N s príchytkou a vrutom
pod a potreby
rebenáč vyrovnávací dvojhrdlový N
1 ks hrebe
s dvoma vrutmi k vyrovnaniu d žky hrebe a
rebenáč rozde ovací líniový N s vrutom
pre sklony striechod 20 až 60
záver hrebe a keramický
1 ks začiatok, 1 ks koniec
Krajná škridla pre napojenie hrebe a pravá avá
1 ks pravá avá na hrebe
Krajná škridla hrebe ová pravá avá
1 ks pravá avá na hrebe
rebe ová škridla
2,3 ks bm
Príchytka hrebenáča th
1 ks hrebenáč
tes ovací vrut čh, th, eč
1 ks pripevnenie
ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 25 ks 100 m2 strechy
ODKVAPOVÁ HRANA
Odkvapová škridla
2,3 ks bm
OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU
Protisnehový hák čh, bč, th, eč
1,3 - 5 ks m2 pod a polohy a sklonu strechy
kridla sneholamu kovová (bez držiaku) 1
pod a d žky sneholamu
kridla sneholamu kovová (bez držiaku) 2
pod a d žky sneholamu
ržiak mreže sneholamu (A ) th, bč
1 ks 1 škridla sneholamu
Mreža sneholamu th, bč
3 000 x 200 x 17 mm
Svorka mreže sneholamu th, bč
17 x 17 mm
POHYB PO STRECHE
Nosná škridla st pacej plošiny kovová (bez držiaku) 1
2 ks 1 plošina
Nosná škridla st pacej plošiny kovová (bez držiaku) 2
2 ks 1 plošina
ržiak st pacej plošiny th, bč
2 ks 1 plošina
St pacia plošiny a, th
1 000 x 250 mm
ZAISTENIE PROTI VETRU
Príchytka škridiel
4
pod a statického posudku
Príchytka rezaných škridiel
1 ks základná škridla
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre anténu
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie
pod a potreby
Redukčný prvok na prestupov škridlu
1 ks prestup
S prava pre napojenie
1 ks prestup
OSTATNÉ
Originálna arba na zatretie rezov napr. pri ž abí
250 ml
Engoba
Glazúra
TopLine Glazúra
antracitová
gaštanovohnedá
tmavohnedá
ebenová čierna
tmavomodrá
M. J.
P
s
P
bez
P
s
P
bez
P
s
P
ks
m2
1,90
23,75
2,28
28,50
1,99
24,88
2,39
29,85
2,60
32,50
3,12
39,00
ks
ks
6,90
4,90
8,28
5,88
7,90
5,90
9,48
7,08
8,90
6,90
10,68
8,28
ks
ks
ks
ks
8,90
17,80
17,80
0,25
10,68
21,36
21,36
0,30
9,90
18,40
18,40
0,25
11,88
22,08
22,08
0,30
10,90
19,20
19,20
0,25
13,08
23,04
23,04
0,30
ks
ks
ks
4,70
19,10
4,70
5,64
22,92
5,64
4,90
19,90
4,90
5,88
23,88
5,88
5,80
20,90
5,80
6,96
25,08
6,96
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
59,00
8,90
14,10
14,10
2,20
0,25
0,52
70,80
10,68
16,92
16,92
2,64
0,30
0,62
61,00
9,90
15,90
15,90
2,40
0,25
0,52
73,20
11,88
19,08
19,08
2,88
0,30
0,62
69,00
11,90
16,70
16,70
3,60
0,25
0,52
82,80
14,28
20,04
20,04
4,32
0,30
0,62
ks
12,20
14,64
12,60
15,12
23,60
28,32
ks
1,80
2,16
1,90
2,28
3,20
3,84
ks
ks
ks
ks
ks
ks
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
ks
ks
sada
sada
78,00
82,00
8,90
139,00
93,60
98,40
10,68
166,80
78,00
82,00
8,90
139,00
93,60
98,40
10,68
166,80
78,00
82,00
8,90
139,00
93,60
98,40
10,68
166,80
0,28
0,75
0,34
0,90
0,28
0,75
0,34
0,90
0,28
0,75
0,34
0,90
sada
sada
sada
sada
sada
235,00
215,00
185,00
4,90
4,90
282,00
258,00
222,00
5,88
5,88
245,00
225,00
190,00
4,90
4,90
294,00
270,00
228,00
5,88
5,88
265,00
245,00
200,00
4,90
4,90
318,00
294,00
240,00
5,88
5,88
ks
29,00
34,80
29,00
34,80
29,00
34,80
ks
ks
a - antracit, tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna
antracitová
2
gaštanovohnedá, tmavohnedá, ebenová čierna, tmavomodrá
Neštandardný sortiment na objednávku. odaciu lehotu odpor čame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.
1
31
Braas Turmalín
Druh výrobku
Cena v € za jednotku množstva
Popis
Režn
Engoba
Glazúra
prírodná červená
antracitová
medená
gaštanovohnedá
čierna
sivá ( ngoba)
M. J.
bez
ŠKRIDLY
ákladná škridla 1 1
ákladná škridla 1 1
cca. 11 ks m2
Polovičná škridla 1 2
pod a potreby
KRAJNÉ LÍNIE STRECHY
Krajná škridla 1 1, pravá avá cca. 1,4 resp. 2,8 ks bm pod a sp sobu pokládky
Krajná škridla polovičná 1 2, pravá avácca. 1,4 resp. 2,8 ks bm pod a sp. pokládky
končovacia škridla
pod a potreby
PULT
Pultová škridla 1 1
4,2 ks bm
Pultová škridla polovičná 1 2
pod a potreby
Pultová škridla zakončovacia
pod a potreby
Pultová škridla rohová 1 1, pravá avá
pod a potreby
Pultová škridla rohová polovičná 1 2, pravá avá
pod a potreby
RIEŠENIE PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč líniový K s príchytkou
3 ks bm
rebenáč začiatočný líniový K s príchytkou a vrutom
pod a potreby
rebenáč zakončovací líniový K s vrutom
1 ks zakončenie
rebenáč rozde ovací líniový K s vrutom
pre sklony striech od 20 až 60
záver hrebe a keramický
1 ks začiatok, 1 ks koniec
Príchytka hrebenáča tč, th
1 ks hrebenáč
tes ovací vrut tč, čh, th, eč
1 ks pripevnenie
ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 25 ks 100 m2 strechy
OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU
Protisnehový hák tč, čh, bč, th, eč 1,3 - 5 ks m2 pod a polohy a sklonu strechy
kridla sneholamu kovová (bez držiaku) 1
pod a d žky sneholamu
kridla sneholamu kovová (bez držiaku) 2
pod a d žky sneholamu
ržiak mreže sneholamu (A ) tč, th, bč
1 ks 1 škridla sneholamu
Mreža sneholamu tč, th, bč
3 000 x 200 x 17 mm
Svorka mreže sneholamu tč, th, bč
17 x 17 mm
POHYB PO STRECHE
Nosná škridla st pacej plošiny kovová (bez držiaku) 1
2 ks 1 plošina
Nosná škridla st pacej plošiny kovová (bez držiaku) 2
2 ks 1 plošina
Sada st pacej plošiny ST P P S 41 (A ) tč, th, bč
410 x 250 mm
Sada st pacej plošiny ST P P S 88 (A ) tč, th, bč
880 x 250 mm
ZAISTENIE PROTI VETRU
Príchytka škridiel
pod a statického posudku
Príchytka rezaných škridiel
1 ks základná škridla
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre anténu
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre turbokotol
pod a potreby
Redukčný prvok na prestupov škridlu
1 ks prestup
S prava pre napojenie
1 ks prestup
OSTATNÉ
Originálna arba na zatretie rezov napr. pri ž abí
250 ml
P
s
P
bez
P
s
P
P
s
P
ks
m2
ks
1,80
19,80
4,90
2,16
23,76
5,88
2,10
23,10
5,20
2,52
27,72
6,24
2,30
25,30
5,80
2,76
30,36
6,96
ks
ks
ks
6,90
5,90
5,90
8,28
7,08
7,08
7,90
6,90
6,90
9,48
8,28
8,28
8,60
7,60
7,60
10,32
9,12
9,12
ks
ks
ks
ks
ks
31,80
34,30
42,80
42,80
43,80
38,16
41,16
51,36
51,36
52,56
32,50
35,00
43,60
43,60
44,60
39,00
42,00
52,32
52,32
53,52
33,20
35,70
44,20
44,20
45,20
39,84
42,84
53,04
53,04
54,24
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
6,90
16,60
16,60
59,00
7,40
0,25
0,52
8,28
19,92
19,92
70,80
8,88
0,30
0,62
7,60
17,80
17,80
61,00
7,90
0,25
0,52
9,12
21,36
21,36
73,20
9,48
0,30
0,62
8,60
18,90
18,90
66,00
8,90
0,25
0,52
10,32
22,68
22,68
79,20
10,68
0,30
0,62
ks
6,90
8,28
7,90
9,48
8,50
10,20
ks
ks
ks
ks
ks
ks
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
ks
ks
sada
sada
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
ks
ks
0,28
0,75
0,34
0,90
0,28
0,75
0,34
0,90
0,28
0,75
0,34
0,90
sada
sada
sada
sada
sada
sada
162,00
136,00
136,00
162,00
4,90
4,90
194,40
163,20
163,20
194,40
5,88
5,88
172,00
142,00
142,00
172,00
4,90
4,90
206,40
170,40
170,40
206,40
5,88
5,88
176,00
148,00
148,00
176,00
4,90
4,90
211,20
177,60
177,60
211,20
5,88
5,88
ks
29,00
34,80
29,00
34,80
29,00
34,80
tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna
1
červená, hnedá, antracitová
2
sivá, gaštanovohnedá, čierna
Neštandardný sortiment na objednávku. odaciu lehotu odpor čame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.
32
bez
Braas Opál
Druh výrobku
Cena v € za jednotku množstva
Popis
bez
ŠKRIDLY
ákladná škridla 1 1
ákladná škridla 1 1
cca. 33,7 ks m2
Polovičná škridla 1 2
dodáva sa v pároch pre pravý a avý kraj
kridla 3 4
kridla odkvapová
cca. 5,6 ks bm
KRAJNÉ LÍNIE STRECHY
Krajná škridla, pravá avá
2,8 ks bm
PULT
niverzálny pultový hrebenáč s príchytkou
3 ks bm
niverzálny pultový hrebenáč začiatočný pravý s príchytkou a vrutom 1 ks pult
niverzálny pultový hrebenáč ukončovací avý s príchytkou a vrutom
1 ks pult
Príchytka hrebenáča tč, th
1 ks hrebenáč
RIEŠENIE PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč k nický O s príchytkou
2,5 ks bm
rebenáč začiatočný ozdobný k nický O
pod a potreby
s príchytkou a vrutom
rebenáč vyrovnávací dvojhrdlový k nický O
1 ks hrebe
s vrutom
k vyrovnaniu d žky hrebe a
rebenáč rozde ovací k nický O
pre sklony striech od 30 až 50
s tromi príchytkami a vrutom
rebe ová škridla
5,6 ks bm
záver hrebe a keramický
1 ks začiatok, 1 ks koniec
Príchytka hrebenáča tč, th
1 ks hrebenáč
tes ovací vrut tč, čh, th, eč
1 ks pripevnenie
ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
9 cm2 ks, 5,6 ks bm
Odvetrávacia škridla s výrezom
10 cm2 ks, min. 45 ks 100 m2 strechy
Odvetrávacia škridla s výrezom, pravá avá
1 ks pravá a 1 ks avá v spojení s odvetrávacou škridlou s výrezom
Odkvapová škridla odvetrávacia
9 cm2 ks, 5,6 ks bm
rebe ová škridla odvetrávacia
9 cm2 ks, 5,6 ks bm
OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU
Protisnehový hák tč, čh, bč, th, eč 1,3 - 5 ks m2 pod a polohy a sklonu strechy
kridla sneholamu kovová (bez držiaku) 1
pod a d žky sneholamu
ržiak mreže sneholamu (A ) tč, th, bč
1 ks 1 škridla sneholamu
Mreža sneholamu tč, th, bč
3 000 x 200 x 17 mm
Svorka mreže sneholamu tč, th, bč
17 x 17 mm
POHYB PO STRECHE
Nosná škridla st pacej plošiny kovová (bez držiaku) 1
Sada st pacej plošiny ST P P S 41 (A ) tč, th, bč
410 x 250 mm
Sada st pacej plošiny ST P P S 88 (A ) tč, th, bč
880 x 250 mm
ZAISTENIE PROTI VETRU
Príchytka škridiel Opál, pre laty 30 50
pod a statického posudku
Príchytka škridiel Opál, pre laty 40 60
pod a statického posudku
Príchytka rezaných škridiel
1 ks základná škridla
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre anténu
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre turbokotol
pod a potreby
Redukčný prvok na prestupov škridlu
1 ks prestup
S prava pre napojenie na doplnkov hydroizolačn vrstvu
1 ks prestup
OSTATNÉ
Originálna arba na zatretie rezov napr. pri ž abí
250 ml
Režn
Engoba
prírodná červená
medená
pamiatková červená
hnedá, antracitová
M. J.
P
s
P
bez
P
s
P
ks
m2
ks
ks
ks
0,58
19,55
0,82
0,86
0,86
0,70
23,46
0,98
1,03
1,03
0,68
22,92
0,94
0,98
0,98
0,82
27,50
1,13
1,18
1,18
ks
3,20
3,84
3,90
4,68
ks
ks
ks
ks
8,90
17,80
17,80
0,25
10,68
21,36
21,36
0,30
9,90
18,40
18,40
0,25
11,88
22,08
22,08
0,30
ks
ks
5,20
22,80
6,24
27,36
5,60
23,80
6,72
28,56
ks
7,10
8,52
8,10
9,72
ks
49,00
58,80
51,00
61,20
ks
ks
ks
ks
1,20
7,40
0,25
0,52
1,44
8,88
0,30
0,62
1,30
7,90
0,25
0,52
1,56
9,48
0,30
0,62
ks
ks
ks
1,90
3,90
1,90
2,28
4,68
2,28
2,10
4,10
2,10
2,52
4,92
2,52
ks
ks
2,10
2,10
2,52
2,52
2,30
2,30
2,76
2,76
ks
ks
ks
ks
ks
0,98
65,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
13,08
59,40
1,19
0,98
65,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
13,08
59,40
1,19
ks
sada
sada
78,00
49,90
69,60
93,60
59,88
83,52
78,00
49,90
69,60
93,60
59,88
83,52
ks
ks
ks
0,37
0,40
0,75
0,44
0,48
0,90
0,37
0,40
0,75
0,44
0,48
0,90
sada
sada
sada
sada
sada
sada
185,00
168,00
168,00
185,00
4,90
4,90
222,00
201,60
201,60
222,00
5,88
5,88
195,00
178,00
178,00
195,00
4,90
4,90
234,00
213,60
213,60
234,00
5,88
5,88
ks
29,00
34,80
29,00
34,80
tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna
červená, hnedá, antracitová
Neštandardný sortiment na objednávku. odaciu lehotu odpor čame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.
1
33
Braas Topás 13
Druh výrobku
Cena v € za jednotku množstva
Popis
Režn
Engoba
Glazúra
prírodná červená
antracitová
tmavohnedá
medená
červenohnedá
gaštanovohnedá
čierna
M. J.
bez
ŠKRIDLY
ákladná škridla 1 1
ákladná škridla 1 1
12,8 ks m2
KRAJNÉ LÍNIE STRECHY
Krajná škridla pravá avá
2,8 ks bm
končovacia škridla
pod a potreby
PULT
niverzálny pultový hrebenáč s príchytkou
3 ks bm
niverzálny pultový hrebenáč začiatočný pravý s príchytkou a vrutom 1 ks pult
niverzálny pultový hrebenáč ukončovací avý s príchytkou a vrutom
1 ks pult
Príchytka hrebenáča tč, th
1 ks hrebenáč
RIEŠENIE PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč drážkový O s príchytkou
3 ks bm
rebenáč začiatočný drážkový O s príchytkou a vrutom
pod a potreby
rebenáč vyrovnávací drážkový dvojhrdlový O
1 ks hrebe
s vrutom k vyrovnaniu d žky hrebe a
rebenáč vyrovnávací drážkový bez hrdla O s dvoma príchytkami
a jedným vrutom pre napojenie na rozde ovací hrebenáč
a k vyrovnaniu d žky hrebe a
rebenáč rozde ovací drážkový O
s tromi príchytkami a vrutom
pre sklony striech od 15 až 55
záver hrebe a keramický
1 ks začiatok, 1 ks koniec
Príchytka hrebenáča tč, th
1 ks hrebenáč
tes ovací vrut tč, čh, th, eč
1 ks pripevnenie
ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 25 ks 100 m2 strechy
OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU
Protisnehový hák tč, čh, bč, th, eč 1,3 - 5 ks m2 pod a polohy a sklonu strechy
kridla sneholamu kovová (bez držiaku) 1
pod a d žky sneholamu
kridla sneholamu kovová (bez držiaku) 2
pod a d žky sneholamu
ržiak mreže sneholamu (A ) tč, th, bč
1 ks 1 škridla sneholamu
Mreža sneholamu tč, th, bč
3 000 x 200 x 17 mm
Svorka mreže sneholamu tč, th, bč
17 x 17 mm
POHYB PO STRECHE
Nosná škridla st pacej plošiny kovová (bez držiaku) 1
2 ks 1 plošina
Nosná škridla st pacej plošiny kovová (bez držiaku) 2
2 ks 1 plošina
Sada st pacej plošiny ST P P S 41 (A ) tč, th, bč
410 x 250 mm
Sada st pacej plošiny ST P P S 88 (A ) tč, th, bč
880 x 250 mm
ZAISTENIE PROTI VETRU
Príchytka škridiel
pod a statického posudku
Príchytka rezaných škridiel
1 ks základná škridla
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre anténu
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie
pod a potreby
Redukčný prvok na prestupov škridlu
1 ks prestup
S prava pre napojenie
1 ks prestup
OSTATNÉ
Originálna arba na zatretie rezov napr. pri ž abí
250 ml
P
s
P
bez
P
s
P
P
s
P
ks
m2
1,05
13,44
1,26
16,13
1,25
16,00
1,50
19,20
1,48
18,94
1,78
22,73
ks
ks
6,60
6,80
7,92
8,16
7,20
7,90
8,64
9,48
7,80
8,40
9,36
10,08
ks
ks
ks
ks
8,90
17,80
17,80
0,25
10,68
21,36
21,36
0,30
9,90
18,40
18,40
0,25
11,88
22,08
22,08
0,30
10,90
19,20
19,20
0,25
13,08
23,04
23,04
0,30
ks
ks
ks
6,20
16,60
5,20
7,44
19,92
6,24
6,40
17,80
5,40
7,68
21,36
6,48
7,40
18,90
6,40
8,88
22,68
7,68
ks
6,20
7,44
6,40
7,68
7,40
8,88
ks
59,00
70,80
61,00
73,20
66,00
79,20
ks
ks
ks
7,40
0,25
0,52
8,88
0,30
0,62
7,90
0,25
0,52
9,48
0,30
0,62
8,40
0,25
0,52
10,08
0,30
0,62
ks
4,90
5,88
5,40
6,48
6,20
7,44
ks
ks
ks
ks
ks
ks
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
ks
ks
sada
sada
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
ks
ks
0,28
0,75
0,34
0,90
0,28
0,75
0,34
0,90
0,28
0,75
0,34
0,90
sada
sada
sada
sada
sada
162,00
136,00
136,00
4,90
4,90
194,40
163,20
163,20
5,88
5,88
172,00
142,00
142,00
4,90
4,90
206,40
170,40
170,40
5,88
5,88
176,00
148,00
148,00
4,90
4,90
211,20
177,60
177,60
5,88
5,88
ks
29,00
34,80
29,00
34,80
29,00
34,80
tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna
1
červená, hnedá, antracitová
2
červenohnedá, gaštanovohnedá, čierna
Neštandardný sortiment na objednávku. odaciu lehotu odpor čame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.
34
bez
Braas Granát 13
Druh výrobku
Cena v € za jednotku množstva
Popis
Režn
Engoba
Glazúra
prírodná červená
antracitová
medená
červenohnedá
gaštanovohnedá
tmavohnedá
M. J.
bez
ŠKRIDLY
ákladná škridla 1 1
ákladná škridla 1 1
cca. 13 ks m2
Polovičná škrid a 1 2
pod a potreby
KRAJNÉ LÍNIE STRECHY
Krajná škridla pravá avá
2,8 ks bm
končovacia škridla
pod a potreby
PULT
niverzálny pultový hrebenáč s príchytkou
3 ks bm
niverzálny pultový hrebenáč začiatočný pravý s príchytkou a vrutom 1 ks pult
niverzálny pultový hrebenáč ukončovací avý s príchytkou a vrutom
1 ks pult
Príchytka hrebenáča tč, th
1 ks hrebenáč
RIEŠENIE PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč drážkový O s príchytkou
3 ks bm
rebenáč začiatočný drážkový O s príchytkou a vrutom
pod a potreby
rebenáč vyrovnávací drážkový dvojhrdlový O
1 ks hrebe
s vrutom k vyrovnaniu d žky hrebe a
rebenáč vyrovnávací drážkový bez hrdla O s dvoma príchytkami
a jedným vrutom pre napojenie na rozde ovací hrebenáč
a k vyrovnaniu d žky hrebe a
rebenáč rozde ovací drážkový O s tromi príchytkami
a vrutom
pre sklony striech od 15 až 55
záver hrebe a keramický
1 ks začiatok, 1 ks koniec
Príchytka hrebenáča tč, th
1 ks hrebenáč
tes ovací vrut tč, čh, th, eč
1 ks pripevnenie
ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 25 ks 100 m2 strechy
OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU
Protisnehový hák tč, čh, bč, th, eč 1,3 - 5 ks m2 pod a polohy a sklonu strechy
kridla sneholamu kovová (bez držiaku) 1
pod a d žky sneholamu
kridla sneholamu kovová (bez držiaku) 2
pod a d žky sneholamu
ržiak mreže sneholamu (A ) tč, th, bč
1 ks 1 škridla sneholamu
Mreža sneholamu tč, th, bč
3 000 x 200 x 17 mm
Svorka mreže sneholamu tč, th, bč
17 x 17 mm
POHYB PO STRECHE
Nosná škridla st pacej plošiny kovová (bez držiaku) 1
2 ks 1 plošina
Nosná škridla st pacej plošiny kovová (bez držiaku) 2
2 ks 1 plošina
Sada st pacej plošiny ST P P S 41 (A ) tč, th, bč
410 x 250 mm
Sada st pacej plošiny ST P P S 88 (A ) tč, th, bč
880 x 250 mm
ZAISTENIE PROTI VETRU
Príchytka škridiel
pod a statického posudku
Príchytka rezaných škridiel
1 ks základná škridla
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre anténu
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre turbokotol
pod a potreby
Redukčný prvok na prestupov škridlu
1 ks prestup
S prava pre napojenie
1 ks prestup
OSTATNÉ
Originálna arba na zatretie rezov napr. pri ž abí
250 ml
P
s
P
bez
P
s
P
bez
P
s
P
ks
m2
ks
0,99
12,87
2,20
1,19
15,44
2,64
1,22
15,86
2,40
1,46
19,03
2,88
1,38
17,94
2,60
1,66
21,53
3,12
ks
ks
5,20
3,80
6,24
4,56
5,80
4,20
6,96
5,04
6,40
4,60
7,68
5,52
ks
ks
ks
ks
8,90
17,80
17,80
0,25
10,68
21,36
21,36
0,30
9,90
18,40
18,40
0,25
11,88
22,08
22,08
0,30
10,90
19,20
19,20
0,25
13,08
23,04
23,04
0,30
ks
ks
ks
6,20
16,60
5,20
7,44
19,92
6,24
6,40
17,80
5,40
7,68
21,36
6,48
7,40
18,90
6,40
8,88
22,68
7,68
ks
6,20
7,44
6,40
7,68
7,40
8,88
ks
59,00
70,80
61,00
73,20
66,00
79,20
ks
ks
ks
7,40
0,25
0,52
8,88
0,30
0,62
7,90
0,25
0,52
9,48
0,30
0,62
8,40
0,25
0,52
10,08
0,30
0,62
ks
4,40
5,28
4,60
5,52
4,80
5,76
ks
ks
ks
ks
ks
ks
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
ks
ks
sada
sada
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
ks
ks
0,28
0,75
0,34
0,90
0,28
0,75
0,34
0,90
0,28
0,75
0,34
0,90
sada
sada
sada
sada
sada
sada
162,00
136,00
136,00
162,00
4,90
4,90
194,40
163,20
163,20
194,40
5,88
5,88
172,00
142,00
142,00
172,00
4,90
4,90
206,40
170,40
170,40
206,40
5,88
5,88
176,00
148,00
148,00
176,00
4,90
4,90
211,20
177,60
177,60
211,20
5,88
5,88
ks
29,00
34,80
29,00
34,80
29,00
34,80
tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna
1
červená, hnedá, antracitová
2
červenohnedá, gaštanovohnedá, tmavohnedá, tmavozelená
Neštandardný sortiment na objednávku. odaciu lehotu odpor čame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.
Cenov ponuku pre povrchov pravu Top ine laz ra zostaví Bramac v prípade záujmu individuálne.
35
Braas Rubín 9
Druh výrobku
Cena v € za jednotku množstva
Popis
Režn
Engoba
Glazúra
prírodná červená
antracitová
tmavohnedá
medená
gaštanovohnedá
čierna
M. J.
bez
ŠKRIDLY
ákladná škridla 1 1
ákladná škridla 1 1
cca. 9,4 ks m2
KRAJNÉ LÍNIE STRECHY
Krajná škridla pravá avá
2,5 ks bm
končovacia škridla
pod a potreby
PULT
niverzálny pultový hrebenáč s príchytkou
3 ks bm
niverzálny pultový hrebenáč začiatočný pravý s príchytkou a vrutom 1 ks pult
niverzálny pultový hrebenáč ukončovací avý s príchytkou a vrutom 1 ks pult
Príchytka hrebenáča tč, th
1 ks hrebenáč
RIEŠENIE PRE HRE EŇ A N RO IE
rebenáč drážkový O s príchytkou
3 ks bm
rebenáč začiatočný drážkový O s príchytkou a vrutom
pod a potreby
rebenáč vyrovnávací drážkový dvojhrdlový O
1 ks hrebe
s vrutom
k vyrovnaniu d žky hrebe a
rebenáč vyrovnávací drážkový bez hrdla O s dvoma príchytkami
a jedným vrutom pre napojenie na rozde ovací hrebenáč
a k vyrovnaniu d žky hrebe a
rebenáč rozde ovací drážkový O s tromi príchytkami
a vrutom
pre sklony striech od 15 až 55
záver hrebe a keramický
1 ks začiatok, 1 ks koniec
Príchytka hrebenáča tč, th
1 ks hrebenáč
tes ovací vrut tč, čh, th, eč
1 ks pripevnenie
ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 25 ks 100 m2 strechy
OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU
Protisnehový hák tč, čh, bč, th, eč 1,3 - 5 ks m2 pod a polohy a sklonu strechy
kridla sneholamu kovová (bez držiaku) 1
pod a d žky sneholamu
kridla sneholamu kovová (bez držiaku) 2
pod a d žky sneholamu
ržiak mreže sneholamu (A ) tč, th, bč
1 ks 1 škridla sneholamu
Mreža sneholamu tč, th, bč
3 000 x 200 x 17 mm
Svorka mreže sneholamu tč, th, bč
17 x 17 mm
POHYB PO STRECHE
Nosná škridla st pacej plošiny kovová (bez držiaku) 1
2 ks 1 plošina
Nosná škridla st pacej plošiny kovová (bez držiaku) 2
2 ks 1 plošina
Sada st pacej plošiny ST P P S 41 (A ) tč, th, bč
410 x 250 mm
Sada st pacej plošiny ST P P S 88 (A ) tč, th, bč
880 x 250 mm
ZAISTENIE PROTI VETRU
Príchytka škridiel
9
pod a statického posudku
Príchytka rezaných škridiel
1 ks základná škridla
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre anténu
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie
pod a potreby
Prestupová škridla keramická pre turbokotol
pod a potreby
Redukčný prvok na prestupov škridlu
1 ks prestup
S prava pre napojenie
1 ks prestup
OSTATNÉ
Originálna arba na zatretie rezov napr. pri ž abí
250 ml
P
s
P
bez
P
s
P
P
s
P
ks
m2
1,30
12,22
1,56
14,66
1,66
15,60
1,99
18,72
1,90
17,86
2,28
21,43
ks
ks
6,60
3,60
7,92
4,32
6,80
3,90
8,16
4,68
7,60
4,20
9,12
5,04
ks
ks
ks
ks
8,90
17,80
17,80
0,25
10,68
21,36
21,36
0,30
9,90
18,40
18,40
0,25
11,88
22,08
22,08
0,30
10,90
19,20
19,20
0,25
13,08
23,04
23,04
0,30
ks
ks
ks
6,20
16,60
5,20
7,44
19,92
6,24
6,40
17,80
5,40
7,68
21,36
6,48
7,40
18,90
6,40
8,88
22,68
7,68
ks
6,20
7,44
6,40
7,68
7,40
8,88
ks
59,00
70,80
61,00
73,20
66,00
79,20
ks
ks
ks
7,40
0,25
0,52
8,88
0,30
0,62
7,90
0,25
0,52
9,48
0,30
0,62
8,40
0,25
0,52
10,08
0,30
0,62
ks
4,90
5,88
5,40
6,48
6,20
7,44
ks
ks
ks
ks
ks
ks
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
0,98
65,00
72,00
10,90
49,50
0,99
1,18
78,00
86,40
13,08
59,40
1,19
ks
ks
sada
sada
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
78,00
82,00
49,90
69,60
93,60
98,40
59,88
83,52
ks
ks
0,28
0,75
0,34
0,90
0,28
0,75
0,34
0,90
0,28
0,75
0,34
0,90
sada
sada
sada
sada
sada
sada
162,00
136,00
136,00
162,00
4,90
4,90
194,40
163,20
163,20
194,40
5,88
5,88
172,00
142,00
142,00
172,00
4,90
4,90
206,40
170,40
170,40
206,40
5,88
5,88
176,00
148,00
148,00
176,00
4,90
4,90
211,20
177,60
177,60
211,20
5,88
5,88
ks
29,00
34,80
29,00
34,80
29,00
34,80
tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna
1
červená, hnedá, antracitová
2
gaštanovohnedá, čierna
Neštandardný sortiment na objednávku. odaciu lehotu odpor čame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.
36
bez
SERVIS
SERVIS
SERVIS
STREŠNÉ PRÍSLUŠENSTVO
BRAMAC
PY
VA
DK
O
SERVIS
VÝHODY ORIGINÁLNEHO STREŠNÉHO
PRÍSLUŠENSTVA BRAMAC:
• skúšané vo vlastnom testovacom stredisku
• vyvinuté presne pre krytinu Bramac
ve ký počet realizačných riem zaškolených na pokládku
nadštandardná 15-ročná záruka na unkčnosť
celého strešného systému Bramac
37
PREH AD ORI IN LNEHO
PRÍSLUŠENSTVA BRAMAC
HRE EŇ N RO IE
abezpečuje odvetranie strechy. abra uje vnikaniu snehu, prachu a vody.
PRÍCHYTKY
Chránia strechu pred poškodením vetrom.
SOLÁRNY
A OTOVOLTAICK SYSTÉM
Mení slnečn energiu na teplo a elektrinu.
PROTISNEHOVÝ SYSTÉM
abra uje nekontrolovanému zos vaniu
snehu zo strechy.
PRVKY PRE ODKVAP. HRANU
abezpečuj odvetranie strechy a zárove zabra uj vlietavaniu vtákov.
38
IZOLÁCIA
STREŠNÉ
abra uje tepelným nikom v zime
a prehrievaniu interiéru v lete.
Sl žia na dokonalé zabezpečenie proti
vode a ochranu tepelnej izolácie
v strešnom plášti.
LIE
PRESTUPY STRECHOU
UKON OVACIE SYSTÉMY
Pro esionálne riešenie pre odvetranie
kanalizácie, anténne prestupy a pod.
Pre prepojenie strechy s komínom
a a šími stavebnými prvkami
(stena, at .)
STÚPACÍ SYSTÉM
mož uje bezpečný pohyb na streche.
PRESVETLENIE STRECHY
Strešné okná a presvet ovacie škridly.
Ú
A IE
Sl ži na prepojenie dvoch r znych
rovín striech.
ODKVAPOVÝ SYSTÉM
abezpečuje odvod daž ovej vody.
39
STRECHY BRAMAC
VO V HODN CH AL KOCH
Strešný systém Bramac obsahuje okrem škridiel rozsiahly sortiment strešných doplnkov od jednoduchších a cenovo dostupných až po špičkové so špeciálnymi vlastnosťami a unkciami.
Aby sme vám v našej ponuke u ahčili orientáciu, pripravili sme pre vás preh ad v podobe ucelených balíčkov striech spojených s výhodami, vi nasleduj ca
strana Sprievodca výberom strešného balíčku . Takto sa m žete vzh adom na vaše potreby rozhodn ť
pre tú najvhodnejšiu strechu pre vás - k ubovo nému modelu škridly Bramac si doplníte strešné doplnky
pod a vami vybratého balíčka.
BRAMAC
TIP
POZOR! Ak si pri predaji strechy nie ste istí jej navrhnutým z ožen m a s vnos ou st e n
do nkov
v cenovej ponuke, radi vám pom žeme. Kontaktujte nás na tel. čísle 037/692 00 03 a 05 alebo mailom na adresu
[email protected] Bezplatne vám poradíme, ako neprísť o žiadnu zo záruk BRAMAC.
Prečo kompletný strešný systém Bramac z jednej ruky?
 nad tanda dn z uka na unk nos st e
ako
celku v trvaní 15 rokov, čo je až 7,5x viac ako je
obvyklé na trhu pri zárukách na konkurenčné príslušenstvo
 zákazník má možnosť v
a s z najv e o o tu
ea za n
em, ktoré s rmou Bramac pravidelne školené na správnu pokládku celého strešného systému
 originálne doplnky Bramac s vyvinuté presne na kry-  v prípade uznanej reklamácie za ez e
tinu Bramac, čím sa minimalizuje riziko zatečenia vody
do strechy
40
ama na
svoje náklady aj výmenu chybného doplnku vrátane
demont že a mont že k t n nielen dodanie náhradného výrobku
Sprievodca výberom strešného balíčku
1. Čo by mala vaša
nová strecha poskytnúť?
K ud a stotu v aka kompletnej dodávke s kvalitou BRAMAC
O anu ed zate en m v aka doplnkom vyvinutým
a testovaným pre krytinu BRAMAC
E t mnu odo nos škridiel voči mrazu s písomnou zárukou
na 30 rokov
Zákonnú záruku na kvalitu samotných strešných doplnkov
v trvaní 2 rokov
Rozšírenú písomnú záruku na unkčnosť strešného systému
v trvaní 15 rokov
Výhodnejší nákup nízkoenergetických riešení (Bramac Solar a Therm)
v aka dotácii Bramac až do výšky 1.800,- ur
Vyšší tepelný komfort v podkroví znížením teploty
v letných mesiacoch až o 3 oC
Efektívnejšie odvetranie, ktoré pred ži životnosť celej strechy
2. Doplňte strechu odkvapovým systémom BRAMAC
Stabicor M - oce ový odkvapový systém s ochrannou arebnou vrstvou
Stabicor P - odkvapový systém z tvrdeného, arebne upraveného plastu
3. Chceli by ste s vašou novou strechou šetriť peniaze?
Dajte Vášmu domu viac energie vďaka voliteľným nízkoenergetickým riešeniam BRAMAC
Bezplatný ohrev vody solárnym systémom BRAMAC
Úspora nákladov na kúrenie v aka dokonalej izolácii
Bramac Therm
Elektrická energia získavaná zo slnka
otovoltaickými panelmi BRAMAC
ŠTANDARD - Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu
je súčasťou balíčka
ISTOTA - Premyslené riešenie strechy s extra zárukou
je k dispozícii pre daný balíček
KOM ORT - Pohodlné bývanie na najvyššej úrovni
nie je súčasťou balíčka
41
BRAMAC ŠTANDARD
Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu
ákladný balíček strešných prvkov, ktorý v spojení s akýmko vek modelom škridiel Bramac poskytuje ochranu za dostupnú
cenu. e vhodný na neobytné podkrovia a rekonštrukcie striech.
Zloženie balíčka BRAMAC ŠTANDARD
Popis
Strešné príslušenstvo
Poistná
hydroizolácia
(strešná lia)
Strešné príslušenstvo
Výhody pre vás
Veltitech 120
2-vrstvová cenovo výhodná strešná lia na strechy bez debnenia a do neobytných podkroví od sklonu 22 . Má vysok odolnosť voči pretrhnutiu a prieniku
vody.
Bramac Štandard
3-vrstvová cenovo dostupná poistná strešná hydroizolačná lia pre nedebnené
strechy od sklonu 22 , di zne otvorená.
Ecoroll
Cenovo výhodný pás pre hrebe a nárožie s kvalitným hliníkovým lemom na
rovni cenovo vyššie postavených výrobkov.
rebe a nárožie
coroll A
Ochranná mriežka
Štandard
Cenovo výhodný pás pre hrebe a nárožie s celohliníkovou konštrukciou.
NOVINKA
abezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva.
NOVINKA
Vetrací pás tandard
Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečuj
lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
Odkvapový plech
Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej lie mimo konštrukciu strechy. Chráni
pred zatečením vody zo strešnej lie do rímsy a asády.
Napojenie na krytinu
Easy Flash
Napája strešný plášť na prestupuj ce murované konštrukcie (komíny, vikiere,
štítové m ry). e vyrobený zo špeciálne vrstveného materiálu s kovovým povrchom s dlhou životnosťou podobnou plechovým a oloveným riešeniam.
Úž abie
liníkový pás ž abia
šírky 500
Farebne zhodný so všetkými štandardnými arbami krytín Bramac a v aka
rebrovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.
Odkvapová hrana
Značková strecha
dostupná pre každého!
Ak sa pri výbere strechy riadite najmä cenou, balíček
Bramac tandard je riešením práve pre vás.
Ako najvhodnejšie modely krytín k uvedenému balíčku vám odpor čame Bramac Renovu alebo Moravskú
škridlu, ktoré pon kaj výborný pomer kvality
za dobrú cenu.
42
NOVINKA
BRAMAC ISTOTA
Získajte výnimočnú záruku!
Systém s kvalitnými strešnými doplnkami so zvýšenou ochranou a zárukou. V spojení s akýmko vek modelom škridly Bramac
je vhodný pre rekonštrukcie a novostavby s obytným podkrovím.
Zloženie balíčka BRAMAC ISTOTA
Popis
Výhody pre vás
Veltitech 120
2-vrstvová cenovo výhodná strešná lia na strechy bez debnenia a do neobytných podkroví od sklonu 22 . Má vysok odolnosť voči pretrhnutiu a prieniku
vody.
Pro Plus
Resistant
3-vrstvová vysokoparopriepustná lia na strechy bez debnenia od sklonu 22 ,
s možnosťou pokládky priamo na tepeln izoláciu. Má vysok odolnosť voči
pretrhnutiu a nedochádza k jej vlneniu pri pokládke a napínaní na krokvách.
S pravou Resistant je navyše odolná proti impregnácii na strešných latách.
NOVINKA
niversal 2S
Resistant
4-vrstvová vysokoparopriepustná lia na plné debnenie od sklonu 15 . Povrch
lie má vysok odolnosť voči oderu na debnení a v aka výstužnej mriežke
je lia odolná voči roztrhnutiu. ve integrované lepiace pásky zabezpečuj
dokonalé vetrotesné napojenie jednotlivých pásov lie. S pravou Resistant je
navyše odolná proti impregnácii na strešných latách.
NOVINKA
Aero rst
Vetrací pás hrebe a strechy, ktorý zabezpečuje dodatočné odvetranie hrebe a
a tiež chráni pred hnaným daž om a snehom.
Figaroll Plus
Výborný systém odvetrania hrebe a a nároží pomocou zdvojených vetracích
kanálikov zabezpečuje zníženie teploty interiéru a chráni tak krov pred vlhkosťou, tvorbou plesní a hnilobou dreva.
Ochranná mriežka
abezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva.
Navyše štetiny s vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť.
Vetrací pás
Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečuj
lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
Odkvapový plech
Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej lie mimo konštrukciu strechy. Chráni
pred zatečením vody zo strešnej lie do rímsy a asády.
Napojenie
na krytinu
Waka ex
Napája strešný plášť na prestupuj ce murované konštrukcie (komín, vikier,
m r,...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. e vyrobený bez
použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí daž ov
vodu zo strechy na polievanie).
Úž abie
liníkový pás ž abia
šírky 500 mm
Farebne zhodný so všetkými štandardnými arbami krytín Bramac a v aka
rebrovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.
Poistná
hydroizolácia
(strešná lia)
Strešné príslušenstvo
Strešné príslušenstvo
rebe a nárožie
Odkvapová hrana
Istota funkčnosti celej strechy!
S týmto balíčkom získate výnimočn
o n z uku
na unk nos va ej st e
ako e ku. V prípade akéhoko vek problému so zatekaním vám Bramac nielen
dodá náhradný zlyhaný výrobok, ale aj na svoje náklady uvedie strechu do 100 % stavu.
Podmienkou získania unkčnej záruky je zaslanie
na to určenej vyplnenej žiadosti do Bramacu,
kde bude zaregistrovaná a na jej základe bude
vydaný záručný list.
43
BRAMAC ISTOTA OD 7O
Vsaďte na bezpečný systém!
Systém na e en e st e s n zk m sk onom už od , pozostávaj ci z krytiny Bramac MA 7 a špeciálnych doplnkov.
Vhodný na použitie pri modernej architekt re s maximálnym
využitím podkrovného priestoru.
Zloženie balíčka BRAMAC ISTOTA vo verzii od 7o sklonu
Popis
Strešné príslušenstvo
Poistná
hydroizolácia
(strešná lia)
rebe a nárožie
Odkvapová hrana
Napojenie
na krytinu
Strešné príslušenstvo
Výhody pre vás
Top R
Resistant
4-vrstvová strešná lia určená pre vytvorenie vodotesného podstrešia v rámci
systému Bramac 7 (v kombinácii s lepiacou hmotou na spoje lie a tesniacim
tmelom pod kontralaty). Má vysok priepustnosť vodnej pary a tiež vynikaj cu
odolnosť voči pretrhnutiu, oderu a vytrhnutiu z klincov. ej lepiace pásy s priamo
napojené na vn torn vodotesn vrstvu lie, čím sa plne zamedzí riziku preniknutia vody do spoja. S pravou Resistant je navyše odolná proti impregnácii
na strešných latách.
Premium WU
Vysokokvalitná 3-vrstvová strešná lia určená pre riešenie striech s požiadavkou na vodotesné podstrešie. e di zne otvorená, odolná voči hnanému daž u
a má ve mi vysok vodotesnosť (vodný st pec 10.000 mm). Sp a požiadavky
aj pre použitie v extrémnych klimatických oblastiach.
Metalroll
Najrobustnejšie riešenie hrebe ového odvetrania na slovenskom trhu. e odolný voči poškodeniu, dokonale ormovate ný ku každej krytine, s vynikaj cou
lepivosťou aj pri nízkych teplotách.
Ochranná mriežka
abezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva.
Navyše štetiny s vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť.
Vetrací pás
Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečuj
lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
Odkvapový plech
pod škridlu a liu
Bezpečne odvádza vlhkosť zo škridly a lie mimo konštrukciu strechy. Chráni
pred zatečením vody zo strešnej lie do rímsy a asády.
Waka ex
Napája strešný plášť na prestupuj ce murované konštrukcie (komín, vikier,
m r,...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. e vyrobený bez
použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí daž ov
vodu zo strechy na polievanie).
Výhody systému Bramac 7°:
• hodnotnejší vzh ad strechy ako pri iných používaných materiáloch (napr. lia, plech)
• do detailov vyriešený strešný systém vrátane
doplnkov (prestupy, napojenia...)
• zabezpečené odvetranie strešného plášťa
• okrem klasickej 30-ročnej záruky na mrazuvzdornosť krytiny aj dodatočná 15-ročná záruka na
unkčnosť celého systému
Podmienkou získania unkčnej záruky je zaslanie na to
určenej vyplnenej žiadosti do Bramacu, kde bude zaregistrovaná a na jej základe bude vydaný záručný list.
44
NOVINKA
NOVINKA
RAMAC KOM ORT
Chráňte sa pred horúčavou!
celený balíček strešných doplnkov, ktorý v spojení s akýmko vek
modelom škridiel Bramac zabezpečí váš maximálny kom ort bývania v podkroví. Použité materiály s evaj v ete k zn žen u
teploty pod vašou strechou až o C.
Zloženie balíčka BRAMAC KOMFORT
Popis
Strešné príslušenstvo
Poistná
hydroizolácia
(strešná lia)
Strešné príslušenstvo
rebe a nárožie
Odkvapová hrana
Napojenie
na krytinu
Clima Plus 2S
Odráža 83 sálavého tepla, čím zníži teplotu pod strechou až o 3 C. šetrí
tak až 20 elektrickej energie potrebnej na prevádzku klimatizácie v podkroví.
Výrazne tiež redukuje elektrosmog a negatívne p sobenie žiarenia z vonkajšieho prostredia.
Metalroll
Najrobustnejšie riešenie hrebe ového odvetrania na slovenskom trhu. e odolný voči poškodeniu, dokonale ormovate ný ku každej krytine, s vynikaj cou
lepivosťou aj pri nízkych teplotách.
Combi mriežka
abezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva
a prispieva k intenzívnejšiemu odvetraniu strechy. Navyše štetiny s vzájomne
previazané čo zvyšuje ich robustnosť.
Vetrací pás
Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečuj
lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
Odkvapový plech
Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej lie mimo konštrukciu strechy. Chráni
pred zatečením vody zo strešnej lie do rímsy a asády.
Waka ex
liníkový pás ž abia
šírky 500
Úž abie
1.
2.
3.
4.
5.
Výhody pre vás
Napája strešný plášť na prestupuj ce murované konštrukcie (komín, vikier,
m r,...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. e vyrobený bez
použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí daž ov
vodu zo strechy na polievanie).
Farebne zhodný so všetkými štandardnými arbami krytín Bramac a v aka
rebrovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.
Ako sa teplo šíri strechou?
1. Teplota ovzdušia v lete obvykle dosahuje 30 C
a viac.
2. Strešná krytina sa ohreje až na 80 C.
3. Strešná krytina sála teplo vo orme tepelného
žiarenia alej až na liu.
4. Tepelné žiarenie sa po dopade na re exn
liu
Bramac Clima Plus 2S takmer plne odráža.
5. Teplota v podkroví tak ostáva nižšia a prispieva
k lepšej tepelnej pohode.
Podmienkou získania unkčnej záruky je zaslanie na to
určenej vyplnenej žiadosti do Bramacu, kde bude zaregistrovaná a na jej základe bude vydaný záručný list.
45
PRÍSLUŠENSTVO
Univerzálne prvky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
46
Príslušenstvo - univerzálne prvky
Druh výrobku / farba
Spotreba
žne
PRVKY PRE HRE EŇ A N RO IE
1 Aero rst vetrací pás hrebe a tč, čh, th, bč
0,98 ks 1 bm
2 Metalroll tč, čh, th, bč
1 bal 5 m
3 Figaroll Plus tč, th, bč
1 bal 5 m
4 coroll tč, th, bč
1 bal 5 m
NOVINKA
5 coroll A
tč, th, bč
1 bal 5 m
6 končenie hrebe a s povrch. pravou PMMA tč, th, bč
1 ks
7 záver hrebe a z PVC tč, čh, th, bč
1 ks 1 ukonč. hrebe a
8 Príchytka hrebenáča tč, th
1 ks 1 hrebenáč
9 Príchytka rezaných škridiel nárožia a ž abia
pod a potreby
10 ržiak laty hrebenáča s klincom dl. 23 cm
pod a potreby
11 tes ovací vrut
pod a potreby
OCHRANA PROTI VETRU A SNEHU
12 Protisnehová zábrana tč, čh, th, bč
pod a potreby
SYSTÉM BRAMAC STOP PLUS:
13 ržiak mreže sneholamu (Al) tč, čh, th, bč
pod a potreby
14 Mreža sneholamu tč, čh, th, bč
1 ks 3 m
15 Spoj. svorka mreže sneholamu tč, čh, th, bč
2 ks spoj
16 ržiak gu atiny (Al)
pod a potreby
SYSTÉM BRAMAC STOP UNI:
17 ržiak mreže sneholamu ( arebný pozink) tč, th, bč
pod a potreby
18 Mreža sneholamu ( arebný pozink) tč, th, bč
1 ks 3 m
19 Spoj. svorka mreže sneholamu ( arebný pozink) tč, th, bč
2 ks spoj
20 Príchytka škridly pozinkovaná 70 mm 80 mm
21 Príchytka pre škridlu Bramac Reviva
pod a potreby
22 Klinec pozinkovaný
a) o 2,5 45 mm
pod a potreby
b) o 3,1 80 mm
pod a potreby
23 Vrut
a) o 4,5 40 mm
pod a potreby
b) o 4,5 70 mm
pod a potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
NOVINKA
24 Ochranná mriežka tandard bč
1 ks 1 bm
25 Ochranná mriežka bč (pre balíčky stota a stota od 7 )
1 ks 1 bm
26 Combi mriežka bč (pre balíček Kom ort)
1 ks 1 bm
NOVINKA
27 Vetrací pás tandard 5m tč, bč
1 bal 5 m
28 Vetrací pás 5m tč, bč (pre bal. stota, stota od 7 a Kom ort)
1 bal 5 m
29 Odkvap. plech pod liu Bramac 7 dl. 275 cm tč, bč
pod a potreby
30 Od. plech pod škridlu Bramac 7 dl. 275 cm tč, bč
pod a potreby
31 Odkvapový plech arebný pozink. dl. 275 cm bč
pod a potreby
tč
tehlovočervená arba, čh
červenohnedá arba, th
tmavohnedá arba, bč
Jednotka
množstva
Po et ks
v balení
(na palete)
1 ks
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
25 (300)
4 (72)
5 (90)
4 (180)
4 (180)
10
60
50 (12 600)
50
100 (3 200)
100
1 ks
100 (3 000)
0,86
1,03
1
1
10,90
13,08
1
49,50
59,40
1
0,99
1,19
1
10,90
13,08
1
5
6,90
8,28
1
26,10
31,32
2
0,60
0,72
500
0,12 / 0,13 0,14 0,16
500
0,27
0,32
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Cena v za jednotku množstva
bez DPH s DPH 20%
7,95
59,50
42,50
19,50
20,80
7,90
1,50
0,25
0,75
0,86
0,52
9,54
71,40
51,00
23,40
24,96
9,48
1,80
0,30
0,90
1,03
0,62
1 kg
1 kg
1
1
3,10
3,25
3,72
3,90
500 ks
500 ks
1
1
8,90
11,90
10,68
14,28
1 ks
1 ks
1 ks
1 bal
1 bal
1 ks
1 ks
1 ks
200 (3 600)
200 (3 600)
30 (720)
10 (500)
10 (500)
10 (240)
10 (240)
10 (240)
0,65
0,95
1,90
4,70
5,90
10,50
9,80
9,50
0,78
1,14
2,28
5,64
7,08
12,60
11,76
11,40
bridlicovočierna arba
47
PRÍSLUŠENSTVO
Univerzálne prvky
32, 33, 34, 35
36, 37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
49
50
51
52
53
54
55
56
48
60
Príslušenstvo - univerzálne prvky
Druh výrobku / farba
POCHÔDZNA STRECHA
32 Sada st pacej plošiny Bramac Step Plus 41 (Al) bč
33 Sada st pacej plošiny Bramac Step Plus 41 (Al) bč
- pre sklon menší ako 15
34 Sada st pacej plošiny Bramac Step Plus 88 (Al) bč
35 Sada st pacej plošiny Bramac Step Plus 88 (Al) bč
- pre sklon menší ako 15
36 Sada st pacej plošiny Bramac Step N 40 tč, bč
37 Sada st pacej plošiny Bramac Step N 80 tč, bč
PRESVETLENIE STRECHY
38 niverzálne strešné okno tč, čh, th, bč
uminex niverzál 47,5 x 52 cm
39 Náhradná výpl univerzálneho
strešného okna uminex ni. (bez obr.)
POISTNÉ HYDROIZOLÁCIE A PÁSKY
40 Bramac Veltitech 120
Poistná hydroizolačná lia, di zne uzatvorená.
41 Bramac tandard
Poistná hydroizolačná lia, vysoko di zne otvorená.
NOVINKA
42 Bramac Pro Plus Resistant
Poistná hydroizolačná lia, vysoko di zne otvorená.
NOVINKA
43 Bramac niversal 2S Resistant
Poistná hydroizolačná lia, vysoko di zne otvorená,
s dvomi lepiacimi pásmi, s použitím od sklonu 15
44 Bramac Top R Resistant
NOVINKA
Poistná hydroizolačná lia, vysoko di zne otvorená,
s dvomi lepiacimi pásmi, s použitím od 7 sklonu strechy.
45 Bramac Clima Plus 2S. Poistná hydroizolačná
lia, vysoko di zne otvorená, s dvomi lepiacimi
páskami, s re exnou vrstvou
NOVINKA
46 Bramac Premium W
Poistná hydroizolačná lia, di zne otvorená
pre vodotesné podstrešia
47 ivotape jednostranne lepiaca páska
48 uorol obojstranne lepiaca páska
49 asy Tape
exibilná lepiaca páska
NOVINKA
50 Superabsorbér tesniaca páska
51 Butylband obojstranná tesniaca páska
pod kontralaty (šírka 50 mm)
52 Tesniaci tmel pod kontralaty od 7
53 epiaca hmota pre vodotesné napojenie lií od 7
NOVINKA
54 Prestupová manžeta W
NOVINKA
55 Napojenie vonkajšieho rohu W
NOVINKA
56 epiaca hmota Premium W
tč
tehlovočervená arba, čh
červenohnedá arba, th
Jednotka
množstva
Po et ks
v balení
(na palete)
pod a potreby
pod a potreby
1ks
1ks
1
1
49,90
55,50
59,88
66,60
pod a potreby
pod a potreby
1 ks
1 ks
1
1
69,60
75,20
83,52
90,24
pod a potreby
pod a potreby
1 ks
1 ks
1
1
39,80
49,80
47,76
59,76
pod a potreby
1 ks
1 (12)
98,00
117,60
pod a potreby
1 ks
1
69,00
82,80
pod a potreby
1 bal 75m2
m2
1 bal 75m2
m2
1 bal 75m2
m2
1 bal 75m2
m2
1 (20)
60,00
0,80
82,50
1,10
103,50
1,38
195,00
2,60
72,00
0,96
99,00
1,32
124,20
1,66
234,00
3,12
1 bal 75m2
m2
1 (12)
307,50
4,10
369,00
4,92
1 bal 75m2
m2
1 (20)
315,00
4,20
378,00
5,04
1 bal 45m2
m2
1 (20)
337,50
7,50
405,00
9,00
1 ks 25 m
1ks 50 m
1ks 10 m
1ks 30 m
1 ks 25 m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
10
6
6
10 (240)
2 (150)
17,50
24,90
39,50
22,50
21,50
21,00
29,88
47,40
27,00
25,80
pod a potreby
pod a potreby
pod a potreby
pod a potreby
pod a potreby
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
10
12
10 (720)
40 (2 800)
6 (465)
29,50
9,70
29,00
5,00
35,00
35,40
11,64
34,80
6,00
42,00
Spotreba
žne
pod a potreby
pod a potreby
pod a potreby
pod a potreby
pod a potreby
tmavohnedá arba, bč
1
1 (30)
1 (20)
Cena v za jednotku množstva
bez DPH s DPH 20%
bridlicovočierna arba
49
PRÍSLUŠENSTVO
Univerzálne prvky
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
62
50
Príslušenstvo - univerzálne prvky
Druh výrobku / farba
PRVKY PRE Ú A IE
57 liníkový pás ž abia šírky 500 mm tč, čh, th, bč
58 Príchytka hliníkového pásu ž abia tč
59 pev ovací samolepiaci pás ž abia
60 Compriband klin 30 60 mm samolepiaci
Spotreba
žne
1 ks 1,5 m
6 ks 1,5 m ž abia
pod a potreby
2 ks 1 bm ž abia
AKA LE
61 asyFlash tč, th, bč
1 bal 5 m
univerzálny prvok pre ukončenie strešnej krytiny
62 Waka ex tč, th, bč
1 bal 5 m
univerzálny prvok pre ukončenie strešnej krytiny
63 Krycia lišta Waka exu (60 2400 m m) tč, th
pod a potreby
64 Skrutka k lište Waka exu
12 ks 1 krycia lišta
65 Tmel pre Waka ex
1 ks 5 m lišty
OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO
66 Ozdobný koh t vrátane príslušenstva tč, bč
pod a potreby
67 Modulová nosná zostava tč, th, bč
1 ks škridla sneholamu
bez škridly sneholamu (modulová podpora, sada skrutiek)
68 Anténny držiak univerzálny
pod a potreby
69 Nadstavec pre priečne vedenie bleskozvodu
pod a potreby
tč
tehlovočervená arba, čh
červenohnedá arba, th
tmavohnedá arba, bč
Jednotka
množstva
Po et ks
v balení
(na palete)
1 ks
1 ks
1m
1 ks
1
50
10
100 (800)
16,90
0,37
12,90
1,50
20,28
0,44
15,48
1,80
1 bal
5
59,00
70,80
1 bal
484
78,00
93,60
1 ks
1 ks
1 ks
20
240
20
9,90
0,35
13,90
11,88
0,42
16,68
1 ks
1 ks
1
1
215,00
13,70
258,00
16,44
1 ks
1 ks
1
100
69,00
1,45
82,80
1,74
Cena v za jednotku množstva
bez DPH s DPH 20%
bridlicovočierna arba
51
RIEŠENIE K PRESTUPOM
V STREŠNEJ KRYTINE
1
3
4
6
7
9
10
12
13, 14
15, 16, 17, 18
19
20
52
Riešenie k prestupom v strešnej krytine
Jednotka Po et ks Po et ks Cena v za jednotku množstva
množstva v 1 zväzku na palete
bez DPH s DPH 20%
1 Sada uroVent pre sanit. odvetr. Montero, Klasik, M , MA 7 tč, čh, th, bč
2 Sada uroVent pre sanitárne odvetranie Adria, R * tč, čh, th, bč
3 Sada uroVent pre sanitárne odvetranie Reviva, Tectura, Tegalit tč, th, bč
4 Sada uroVent pre kanal. odvetr. Montero, Klasik, M , MA 7 tč, čh, th, bč
5 Sada uroVent pre kanalizačné odvetranie Adria, R * tč, čh, th, bč
6 Sada uroVent pre kanal. odvetranie Reviva, Tectura, Tegalit tč, th, bč
7 Sada uroVent pre anténu a sat. Montero, Klasik, M , MA 7 tč, čh, th, bč
8 Sada uroVent pre anténu a satelit Adria, R * tč, čh, th, bč
9 Sada uroVent pre prestup antény Reviva, Tectura, Tegalit tč, th, bč
10 Sada uroVent pre odvod spalín Montero, Klasik, M , MA 7 tč, čh, th, bč
11 Sada uroVent pre odvod spalín Adria, R * tč, čh, th, bč
12 Sada uroVent pre odvod spalín Reviva, Tectura, Tegalit tč, th, bč
UNIVERZÁLNE PRVKY PRE VŠETKY SADY
13 Pružná spojka odvetrania, N 100 mm
14 Pružná spojka odvetrania, N 125 mm
15 Prípojná sada uroVent N 100 mm
16 Prípojná sada uroVent N 125 mm
17 Prípojná sada uroVent N 100 mm Max
18 Prípojná sada uroVent N 125 mm Max
19 Redukčný prvok 100 70
20 niverzálna prestupová škridla pre káble od nadstrešných
zariadení, max. 8 káblov s priemerom 4 - 8 mm
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
44,90
51,30
61,90
38,90
45,30
55,90
27,50
33,90
44,50
36,60
43,00
53,60
53,88
61,56
74,28
46,68
54,36
67,08
33,00
40,68
53,40
43,92
51,60
64,32
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
10
6
64
64
64
64
20
-
200
96
-
16,50
16,90
4,50
4,90
4,50
4,90
4,90
69,70
19,80
20,28
5,40
5,88
5,40
5,88
5,88
83,64
Druh výrobku / farba
* bez obrázku
tč
tehlovočervená arba, čh
červenohnedá arba, th
tmavohnedá arba, bč
bridlicovočierna arba
53
ODKVAPOVÝ SYSTÉM
BRAMAC STABICOR – M
z farbeného pozinkovaného plechu
myselný odkvapový systém spájaný mechanickými spojkami bez potreby nitovania a lepenia. e zabezpečený ochranou
voči oderom a poškrabaniu pri montáži, resp. doprave (ž aby a r ry s po celej d žke balené do ochrannej lie). Vyznačuje sa
vysokou stabilitou voči poveternostným vplyvom a V žiareniu. Odoláva ve kým teplotným zmenám. Nie s potrebné žiadne
dodatočné nátery.
6
5
2
1
4
7, 8
3
11, 12
11, 12
18, 19, 20, 21
15
17
1 - oce . 2 - zinková vrstva. 3 - pasivácia,
4 - základný náter, 5 - nálny náter (polyester)
16
FARBA
9, 10
tehlovočervená
54
červenohnedá
tmavohnedá
čierna
Odkvapový systém Bramac Stabicor – M
Druh výrobku
A Y/t
t
1 Odkvapový ž ab á 4 m
2 Spojka ž abu so spev ovacím pro lom
3 Vn torný roh ž abu 90
4 Vonkajší roh ž abu 90
5 končenie ž abu s tesnením
6 ržiak ž abu
7 rdlo ž abu s odtokom 100 80 mm
8 rdlo ž abu s odtokom 150 100 mm
ZVODY t
t
9 Odkvapová r ra 3 m
10 Odkvapová r ra 1 m
11 Obl k odkvapovej r ry 72
12 Obl k odkvapovej r ry 42
13 Odbočka odkvapovej r ry 72 , 100 80
14 Odbočka odkvapovej r ry 72 , 100 100
15 Spojka odkvapovej r ry
16 Klapka pre zber daž ovej vody
17 Soklový ohyb
18 Objímka odkvap. r ry 80 mm + závit 140 mm
19 Objímka odkvap. r ry 80 mm + závit 200 mm
20 Objímka odkvap. r ry 100 mm + závit 140 mm
21 Objímka odkvap. r ry 100 mm + závit 200 mm
22 Korekčný lak
Jednotka
množstva
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Po et ks
v balení
(na palete)
Cena v €
za jednotku množstva
s DPH
bez DPH
20%
100 mm R 250
5 (180) 16,50 19,80
10
6,00
7,20
5 (200) 10,30 12,36
5 (200) 10,30 12,36
25
4,50
5,40
10
3,60
4,32
25
7,50
9,00
80 mm
5
15,20 18,24
5
4,75
5,70
25
5,95
7,14
10
26,00 31,20
25
3,35
4,02
25
3,85
4,62
1
8,50
10,20
Cena v €
Po et ks
v balení za jednotku množstva
s DPH
(na palete) bez DPH
20%
150 mm R 333
5 (180) 20,90 25,08
10
6,10
7,32
5 (200) 10,75 12,90
5 (200) 10,75 12,90
25
4,60
5,52
10
3,00
3,60
25
8,20
9,84
100 mm
5 (120) 16,20 19,44
5 (120) 5,50
6,60
25 (400) 8,15
9,78
25 (400) 8,15
9,78
10
26,50 31,80
25
8,50 10,20
10
30,90 37,08
25
12,10 14,52
25
3,50
4,20
25
3,90
4,68
1
8,50 10,20
* bez obrázku
tč
tehlovočervená arba, čh
červenohnedá arba, th
tmavohnedá arba, č
čierna arba
55
ODKVAPOVÝ SYSTÉM
BRAMAC STABICOR – P
z tvrdeného farebne upraveného plastu
Vyznačuje sa vysokou arebnou stabilitou a atraktívnym medeným vzh adom. Pri extrémnom zaťažení d jde k pružnej deormácii ž abu, ktorý sa po od ahčení vráti do p vodného tvaru. Svojou odolnosťou voči kor zii sa radí medzi produkty, ktoré
nevyžaduj žiadnu držbu. Montáž systému je ve mi jednoduchá priamo na mieste.
12, 13
1, 2
3
7
10, 11
5
8, 9
18, 19, 20
25
23
21, 22
FARBA
24
medená
56
14, 15, 16, 17
Odkvapový systém Bramac Stabicor – P
Druh výrobku
A Y
1 Odkvapový ž ab á 4 m
2 Spojka ž abu dvojdielna
3 Vn torný roh ž abu 90
4 Vonkajší roh ž abu 90
5a peciálny roh ž abu 90 (uhol na objednávku)
5b peciálny roh ž abu 90 30 (uhol na objednávku)
5c peciálny roh ž abu dvojitý uhol (uhol na objednávku)
6 končenie ž abu univerzálne
7 rdlo ž abu s odtokom 70
8 rdlo ž abu s odtokom 100
9 Variabilný odtok 70
10 Variabilný odtok 100
11 ržiak ž abu štandardný
12 ržiak ž abu krátky
Jednotka
množstva
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Po et ks
v balení
(na palete)
Cena v €
za jednotku množstva
s DPH
bez DPH
20%
125 mm
4 (60) 36,00
20
9,90
16
17,50
16
17,50
1
64,70
1
139,70
1
109,50
30
3,90
16
13,80
12
14,70
1
17,80
1
23,50
25 (400) 6,90
25 (400) 3,85
43,20
11,88
21,00
21,00
77,64
167,64
131,40
4,68
16,56
17,64
21,36
28,20
8,28
4,62
Cena v €
Po et ks
za jednotku množstva
v balení
s DPH
(na palete) bez DPH
20%
150 mm
4 (60)
38,20 45,85
30
10,90 13,08
12
19,90 23,88
12
19,90 23,88
1
64,70 77,64
1
139,70 167,64
1
109,50 131,40
40
4,50
5,40
12
15,90 19,08
–
–
1
24,70 29,64
25 (400)
7,90
9,48
25 (400)
4,30
5,16
* bez obrázku
Odkvapový systém Bramac Stabicor – P
Druh výrobku
ZVODY
14 Odkvapová r ra á 4 m
15 Odkvapová r ra á 2 m
16 Odkvapová r ra á 1 m
17 Odkvapová r ra á 0,5 m
18 Obl k odkvapovej r ry 67
19 Obl k odkvapovej r ry 45
20 Obl k odkvapovej r ry 15
21 Odbočka odkvapovej r ry 45
70 mm
22 Odbočka odkvapovej r ry 45
100 mm
23 Spojka odkvapovej r ry
24 Klapka pre zber daž ovej vody
25 Objímka odkvapovej r ry
26 Objímka odkvap. r ry pred žená so závitom 200 mm
Jednotka
množstva
Po et ks
v balení
(na palete)
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 (43)
3 (43)
6 (86)
25
12
36
1
10
10
1
10
25
25
Cena v € za
jednotku množstva
s DPH
bez DPH
20%
100 mm
35,00
19,90
10,90
5,50
6,00
9,90
21,00
26,00
27,00
10,90
24,85
5,10
7,90
42,00
23,88
13,08
6,60
7,20
11,88
25,20
31,20
32,40
13,08
29,82
6,12
9,48
57
NADKROKVOVÉ IZOLÁCIE
BRAMAC THERM
VÝHODY SYSTÉMU:
možnosť dodatočného zateplenia obývaných priesto-rov zvonku bez zásahu v interiéri
v zime zabra uje niku tepla a v lete prehrievaniu strechy
minimálny nik tepla cez krokvy
možnosť zachovania vidite ného krovu v interiéripodkrovia
navyše možnosť získania BRAMAC OT C
na ucelené nízkoenergetické strechy
58
BRAMAC THERM PRO
- ako náhrada plného debnenia s vynikaj cimi tepelne izolačnými vlastnosťami. Nahradí
cca. 7 cm klasickej izolácie.
Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (P R) na vrchnej strane opatrená nakašírovanou liou ako poistnou hydroizoláciou z polypropylénu so zvislými aj vodorovnými
presahmi a s armovacou tkaninou na spodnej strane
Te e n vod vos λ 0,028 W mK
Rozmery:
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
1225 x 2385 mm (krycie rozmery)
Hrúbka materiálu: 50 mm
D žkovan e
spoj na pero a drážku
Utesnenie presahu: integrované samolepiace pásky (dvojité zlepenie)
BRAMAC THERM KOMPAKT
- pre dodatočné zateplenie existuj cej strechy s p vodnou medzikrokvovou izoláciou bez
nutnosti zvyšovania krokiev.
Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (P R) opatrená z oboch strán netkanou textíliou
a na hornej ploche nakašírovanou liou pre poistn hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými
a vodorovnými presahmi
Te e n vod vos λ 0,025 W mK (hr bka dosky 120 mm)
λ 0,024 W mK (hr bka dosky
120 mm)
Rozmery:
pre hr bky dosiek 50,80 mm
1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
pre hr bky dosiek
100 mm
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
Hrúbka materiálu 50 mm 240 mm
D žkovan e
spoj na pero a drážku
Utesnenie presahu: integrované samolepiace pásky (dvojité zlepenie)
BRAMAC THERM TOP
- využite ný najmä pre novostavby - bu samostatne bez použitia medzikrokvovej izolácie,
alebo ako doplnok ku medzikrokvovej izolácii.
Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (P R) opatrená z oboch strán hliníkovou liou
a na hornej ploche nakašírovanou liou pre poistn hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými
a vodorovnými presahmi
Te e n vod vos λ 0,022 W mK
Rozmery:
pre hr bku dosiek 80 mm
1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
pre hr bky dosiek
100 mm
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
Hrúbka materiálu: 80 mm 240 mm
D žkovan e
spoj na pero a drážku
Utesnenie presahu: integrované samolepiace pásky (dvojité zlepenie
59
Bramac Therm
Druh výrobku
1 BRAMAC THERM PRO
Bramac Therm Pro 50 mm
2 BRAMAC THERM KOMPAKT
Bramac Therm Kompakt 50 mm
Bramac Therm Kompakt 80 mm
Bramac Therm Kompakt 100 mm
Bramac Therm Kompakt 120 mm
Bramac Therm Kompakt 140 mm
Bramac Therm Kompakt 160 mm
Bramac Therm Kompakt 180 mm
Bramac Therm Kompakt 200 mm
Bramac Therm Kompakt 220 mm
Bramac Therm Kompakt 240 mm
3 BRAMAC tTHERM
TOP
HERM TOP
Bramac Therm Top 80mm
Bramac Therm Top 100mm
Bramac Therm Top 120mm
Bramac Therm Top 140mm
Bramac Therm Top 160mm
Bramac Therm Top 180mm
Bramac Therm Top 200mm
Bramac Therm Top 220mm
Bramac Therm Top 240mm
4 SYSTÉMOVÉ VRUTY BRAMAC THERM
WT - T - 6,5 x 160
UD - 7 x 210
UD - 7 x 230
UD - 7 x 250
UD - 7 x 270
UD - 7 x 300
UD - 7 x 330
UD - 7 x 360
UD - 7 x 400
UD - 7 x 440
UD - 7 x 480
60
Jednotka
množstva
Po et ks
v 1 zväzku
(na palete)
Cena v za jednotku množstva
ez DPH s DPH 20%
m2
1 (24)
22,40
26,88
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1 (24)
1 (15)
1 (12)
1 (10)
1 (8)
1 (7)
1 (6)
1 (6)
1 (5)
1 (5)
19,20
24,50
27,90
31,90
35,60
39,50
43,10
47,20
51,10
54,70
23,04
29,40
33,48
38,28
42,72
47,40
51,72
56,64
61,32
65,64
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1 (15)
1 (12)
1 (10)
1 (8)
1 (7)
1 (6)
1 (6)
1 (5)
1 (5)
25,60
29,10
33,30
37,50
41,10
45,60
49,10
52,80
56,50
30,72
34,92
39,96
45,00
49,32
54,72
58,92
63,36
67,80
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0,76
1,30
1,35
1,40
1,50
1,60
1,70
1,90
2,90
3,10
3,50
0,91
1,56
1,62
1,68
1,80
1,92
2,04
2,28
3,48
3,72
4,20
Bramac Therm
Druh výrobku
OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO
5 Bramac Membran 100 2S
6 Clima Tape
7 rebe ový a ž abový pás Bramac Therm
8 Bramac Therm utes ovací pás 20 mm x 3m pre škáry 8-12mm
9 Tesniaci tmel Bramac F
(vn torný)
10 Tesniaci tmel Bramac F A (vonkajší)
11 P R pena, 750 ml
12 N 42mm-55mm
13 N 50mm-70mm
14 Pripojovacia manžeta pre BramacTherm - kolmá
15 Pripojovacia manžeta pre BramacTherm - priama
Jednotka
množstva
Po et ks
v 1 zväzku
(na palete)
1 bal 75m2
1 ks 25 m
1 ks 20 m
1 ks 3 m
ks
ks
ks
ks
ks
1 sada
1 sada
1 (20)
10
1
1
20
12
12
1
1
1
1
Cena v za jednotku množstva
bez DPH s DPH 20%
148,50
19,90
48,30
6,90
8,50
8,50
4,90
10,50
13,90
67,10
39,80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12, 13
178,20
23,88
57,96
8,28
10,20
10,20
5,88
12,60
16,68
80,52
47,76
14, 15
61
SOLÁRNE STRECHY BRAMAC
VÝHODY:
atraktívny dizajn zabudovaný priamo v streche
vysoká činnosť
získanie nezávislosti od neustále sa zvyšuj cich cien energií
navyše možnosť získania BRAMAC OT C
na ucelené nízkoenergetické strechy
Solárny kolektor
Bramac - vstavaný
Solárny kolektor
Bramac - vstavaný
teplá voda
solárny
akumulačný
zásobník
solárny zásobník
pre prípravu
teplej vody
radiátor
kotol
kotol
čerpadlová skup. s reguláciou
rozvod vody
čerpadlová skup. s reguláciou
rozvod vody
expanzná nádoba
Ohrev teplej úžitkovej vody
drojom energie v tomto systéme je zmes
vody a nemrzn ceho prostriedku. Táto zmes sa
ohrieva v kolektore p sobením slnečného žiarenia.
V prípade, že teplota v kolektore prekročí teplotu v
spodnej časti solárneho zásobníka o cca. 5 C, uvedie
sa do chodu solárne obehové čerpadlo. Teplonosná
kvapalina pretečie výmenníkom tepla v zásobníku a
odovzdá teplo do okolitej žitkovej vody. Ochladená
kvapalina sa vráti do kolektoru, kde sa p sobením
slnečného žiarenia znovu ohreje.
Orientačné hodnoty pre nadimenzovanie systému
Ve kos
kolektoru
Bramac
Po et os
v dom nost
vysoká priemerná
nízka
spotreba spotreba spotreba
Ve kos
zásobníka
v litroch
cca. 4 m2
-
2
3
300
cca. 6 m2
2
3
4
300 -400
cca. 8 m2
4
5
6
400 - 500
cca. 10 m2
6
7
8
500 - 600
62
podlahové
kúrenie
expanzná nádoba
Podpora vykurovania
Kombinované solárne zariadenia sa popri ohreve
teplej vody významnou mierou podie aj aj na dokurovaní. Počas prechodného obdobia tak m žu
zabezpečiť bezplatný prísun tepelnej energie. Mimoriadne dobré predpoklady na to maj nízkoenergetické domy.
Dimenzovanie vykurovania
Typické dimenzovanie pre nízkoenergetický rodinný
dom cca. 1 2 m2 plochy kolektora na každých 10
m2 vykurovanej obytnej plochy popri prave teplej
vody. Odpor ča sa nechať si zostaviť presný výpočet.
BRAMAC
TIP
V prípade záujmu si vyžiadajte v Bramacu cenov
ponuku na ucelen sadu kompletného solárneho
systému.
1
2
3
4
Solárne strechy Bramac
Popis
výrobku
Druh výrobku
SOLÁRNE KOLEKTORY BRAMAC
1 Solárny kolektor BSD 4E PRO
Vstavaný solárny kolektor 4 m2 s integr. oplechovaním
2 Solárny kolektor BSD 6E PRO
Vstavaný solárny kolektor 6 m2 s integr. oplechovaním
3 Solárny kolektor BSD 8E PRO
Vstavaný solárny kolektor 8 m2 s integr. oplechovaním
4 Solárny kolektor BSD 10E PRO
Vstavaný solárny kolektor 10 m2 s integr. oplechovaním
5 Nadstrešný vertik. kolektor AWKh PRO 2,55m2
Nadstrešný vertikálny kolektor 2,55 m2
2
6 Nadstrešný horizont. kolektor AWKq PRO 2,55m Nadstrešný horizont. kolektor 2,55 m2
NOSNÉ HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE PRE NADSTREŠNÉ KOLEKTORY
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
7 Montážny set pre 2x AWKh PRO - sklon 0o
o
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
8 Montážny set pre 3x AWKh PRO - sklon 0
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
9 Montážny set pre 4x AWKh PRO - sklon 0o
o
10 Montážny set pre 2x AWKh PRO - sklon 20
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
VÝHODY SYSTÉMU:
o
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
11 Montážny set pre 3x AWKh PRO - sklon 20
atraktívny dizajn zabudovaný priamo v streche
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
12 Montážny set pre 4x AWKh PRO - sklon 20o
vysoká činnosť
o
13 Montážny set pre 2x AWKh PRO - sklon 45
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
kompletný systém v ucelených sadách
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
14 Montážny set pre 3x AWKh PRO - sklon 45o
získanie
nezávislosti
od
neustále
sa
zvyšuj
o cich cien energií
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
15 Montážny set pre 4x AWKh PRO - sklon 45
možnosť
BRAMAC
16 navyše
Montážny
set pre získania
2x AWKq
PRO - sklonOT
0o C Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
na ucelenésetnízkoenergetické
strechy
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
17 Montážny
pre 3x AWKq PRO
- sklon 0o
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
18 Montážny set pre 4x AWKq PRO - sklon 0o
o
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
19 Montážny set pre 2x AWKq PRO - sklon 20
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
20 Montážny set pre 3x AWKq PRO - sklon 20o
o
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
21 Montážny set pre 4x AWKq PRO - sklon 20
o
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
22 Montážny set pre 2x AWKq PRO - sklon 45
Jednotka
množstva
1660,00
2220,00
2890,00
3495,00
599,00
599,00
1992,00
2664,00
3468,00
4194,00
718,80
718,80
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
133,80
206,70
297,40
249,30
360,70
528,40
264,00
380,30
557,80
243,70
357,20
470,70
343,00
489,60
669,30
160,56
248,04
356,88
299,16
432,84
634,08
316,80
456,36
669,36
292,44
428,64
564,84
411,60
587,52
803,16
4 m2/ks
6 m2/ks
8 m2/ks
10 m2/ks
2,55 m2/ks
2,55 m2/ks
OTOVOLTAICKÉ STRECHY RAMAC
ks
Princíp fungovania
23 Montážny
set pre 3x AWKq PRO - sklon 45
fotovoltaiky
Cena v €
za jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
ks
o
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
ks
357,10
508,40
428,52
610,08
24 Montážny set pre 4x AWKq PRO - sklon 45o
Konštr. pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
697,50
837,00
Slnečné žiarenie
ot nov) dopadá
25 Zavetrovacia
diagonála(pr
(bezd obr.)
Zavetrovací prvok pre podperné konštrukcie
ks
18,90
22,68
2 ks
45,00
54,00
1160,00
1290,00
1695,00
1392,00
1548,00
2034,00
na kremíkov
plochu otovoltaického
paUPEVŇOVACIE
KONŠTRUKCIE
NA ŠIKMÚ STRECHU
PRE NADSTREŠNÉ KOLEKTORY
nelu.
Táto
plocha
uvo
ní
elektr
ny,
ktoré
26 Sada držiakov pre nadstrešné kolektory
Vrátane dištančných podložiek
s
ako
jednosmerný
pr
d
odvádzané
do
ZÁSOBNÍKY
meniča,
kde sa pretrans ormuj
na zásobník
klasic- pre prípravu TÚV 400 l vrátane izolácie
27 FW
400 solo
Solárny
ký 500
striedavý
Ten sa
bu pre prípravu TÚV 500 l vrátane izolácie
28 FW
solo elektrický pr d.Solárny
zásobník
29 FW
300 Compact
(vr. čerpadlovej
skup.
regulácie CR1 S2)
spotrebuje
v domácnosti,
alebo
sa aodveSolárny zásobník pre prípr. TÚV 300 l vr. izolácie, čerpadlovej skupiny a regulácie CR1 S2
die do elektrickej prenosovej s pravy.
ks
ks
ks
30 FW 500 Compact (vr. čerpadlovej skup. a regulácie CR1 S2)
ks
2099,00
2518,80
Solárny zásobník pre prípr. TÚV 500 l vr. izolácie, čerpadlovej skupiny a regulácie
CR1
S2
Zo strechy priamo do el. zásuvky alebo el. siete.
3445,00
4134,00
31 CW+ 800 (vr. čerpadlovej skup. a regulácie CR+ S5)
Solárny akumulačný zásobník 800 l vr. izolácie, čerpadlovej skupiny a regulácie CR+ S5
ks
32 CW+ 800 (vr. čerpadlovej skup. bez regulácie)
Solárny akumulačný zásobník 800 l vrátane izolácie, čerpadlovej skupiny bez regulácie
ks
3170,00
3804,00
33 CW+ 1000 (vr. čerpadlovej skup. a regulácie CR+ S5)
Solárny akum. zásobník 1000 l vrátane izolácie, čerpadlovej skupiny a regulácie CR+ S5
ks
3549,50
4259,40
63
34 CW+ 1000 (vr. čerpadlovej skup. bez regulácie)
ks
3274,50
3929,40
Cen otovo ta k
s st mov v m v o tame nd v du ne na m e u na z k ade va
ož adav ek
REKOSADA
Riešenie pre rekonštrukciu komína
NOVINKA
VÝHODY:
pre rekonštrukciu starších komínov v nadstrešnej časti bez zásahu v interiéri
určený pre tradičné murované komíny s vn torným otvorom 15x15 cm
po odstránení poškodenej časti jednoducho postavíte nov bez nadmurovania
v dvoch základných verziách (Stabil - tvárnice, Final bet nové prvky) a dvoch kompletných verziách vrátane
sady lemovania komínu
64
REKOSADA - 1 metr
REKOSADA
- 1 metr
 VÝHODY
Pro rekonstrukci starších komínů v nadstřešní části
VÝHODY
Pro rekonstrukci
starších
komínů komíny
v nadstřešní
části
 Určený
pro tradiční
vyzdívané
s vnitřním
otvorem 15 x 15 cm
VÝHODY
REKOSADA
1
metr

Určený
pro
tradiční
vyzdívané
komíny
s
vnitřním
otvorem
x 15 cm
 Po odstranění poškozené části jednoduše postavíte 15
novou
 Pro rekonstrukci starších komínů v nadstřešní části
odstranění poškozené části jednoduše postavíte novou
 Ve Po
dvou
základních variantách
(Stabil
- tvárnice, Final - betonové prvky) a dvou kompletních
REKOSADA
1
meter

Ve
dvou
základních
(Stabil
- tvárnice,
Final - betonové
prvky)
kompletních

Určený
pro
tradičnívariantách
vyzdívané
komíny
s vnitřním
otvorem
15 ax dvou
15 cm
VÝHODY
variantách včetně sady lemování komínu (Stabil s lemováním komínu, Final s lemováním komínu)
variantách
včetně
sady komínů
lemování
(Stabilčásti
spostavíte
lemovánímnovou
komínu, Final s lemováním komínu)
Porekonstrukci
odstranění
poškozené
části
jednoduše
 Pro
starších
vkomínu
nadstřešní

Určený
prozákladních
tradiční
vyzdívané
komíny
otvorem
15
x 15
Ve Lemování
dvou
variantách
- tvárnice,
Finalsladěných
- betonové
prvky)
a dvou
kompletních
Pozn.:
komínu
nabídce
ve
4s vnitřním
barevných
variantách
sladěných
s odstíny
střešních
tašek
Pozn.:
Lemování
komínu
vvnabídce
ve(Stabil
4 barevných
variantách
scm
odstíny
střešních
tašek
(cihlově
Po
odstranění
poškozené
části
jednoduše
postavíte
novou
(cihlově
červená,
tmavohnědá,
šedá,
břidlicově
černá).
variantách
včetně
sady lemování
komínu
(Stabil
s lemováním komínu, Final s lemováním komínu)
červená,
tmavohnědá,
šedá,
břidlicově
černá).
 Ve dvou základních variantách (Stabil - tvárnice, Final - betonové prvky) a dvou kompletních
REKOSADA
STABIL
Pozn.:
Lemování
komínu
v nabídce
ve 4 (Stabil
barevných
variantách
sladěných
s odstíny střešních
variantách
včetně
sady lemování
komínu
s lemováním
komínu,
Final s lemováním
komínu) tašek
REKOSADA
STABIL
REKOSADA
STABIL
REKOSADA
+ SADA
LEMOVÁNÍ
KOMÍNU
(cihlově
červená, STABIL
tmavohnědá,
šedá, břidlicově
černá).
REKOSADA
STABIL
SADA
LEMOVANIA
KOMÍNU
Pozn.:
Lemování komínu
v nabídce
4 barevných
variantách sladěných
s odstíny střešních tašek
REKOSADA
STABIL
++ ve
SADA
LEMOVÁNÍ
KOMÍNU
(cihlově červená, tmavohnědá, šedá, břidlicově
černá).
Kónické vyústění
REKOSADA STABIL
Krycí deska
FINAL
vyústenie
Kónické
vyústění UNI
REKOSADA
STABIL + SADA
LEMOVÁNÍ
KOMÍNU
REKOSADA
STABIL
Betonové
tvárnice
Krycia
doskaFINAL
FINAL
Krycí
deska
REKOSADA STABIL + SADA LEMOVÁNÍ
Betónové tvárnice
Betonové
tvárnice KOMÍNU
Kónické vyústění
Izolační
rohoždeska FINAL
Kónické
vyústění
Krycí
Komínová
vložka tvárnice
Krycí
deska
FINAL
Betonové
Izolačná rohož
BetonovéIzolační
tvárnice rohož
Sanační díl
Komínová vložka KII
Původní komínové
Izolační rohož
zdivo Sanační
Sanačný díl
diel 15x15
Izolační
rohož
REKOSADA Komínová
STABIL
sada
5.300,- Kč bez DPH
Komínová vložkaREKOSADA STABIL
Komínová vložka
SanačnáKOMÍNU
sada STAB
+ SADA LEMOVÁNÍ
Pôvodné komínové
komínové
Původní
murivo
Sanačná
sada STAB
zdivo
Sanační díl
Sanační díl
Cena v €
bez DPH
s DPH
167.299,- Kč bez DPH
238,00
20
248,00
REKOSADA STABIL
5.300,- Kč bez DPH
Sanačná sada STAB P S 16
306,00
REKOSADA FINAL
REKOSADA
STABIL
s
lemovaním
Waka
ex
7.299,Kč
bez DPH
Původní komínovéKOMÍNU
komínové
REKOSADA FINAL + SADAPůvodní
LEMOVÁNÍ
+ SADA LEMOVÁNÍ KOMÍNU
zdivo zdivo
Sanačná
sada
STAB
P
S
20
316,00
REKOSADA
STABIL STABIL
5.300,- Kč bez
DPH Kč bez DPH
REKOSADA
5.300,Kónické vyústění
sSTABIL
lemovaním Waka ex
REKOSADA
REKOSADA STABIL
7.299,- Kč bez
DPH Kč bez DPH
REKOSADA FINAL
Krycí deska FINAL
7.299,+ SADA LEMOVÁNÍ
KOMÍNU16,
ModulLEMOVÁNÍ
STAB
0,33 m
24,00
+ SADA
KOMÍNU
prvky
Modul STAB 20, 0,33 m
20,00
REKOSADA FINAL + SADABetonové
FINALLEMOVÁNÍ KOMÍNU
Sada
výstužných
tyčí
(pre
všetky
rozmery)
42,00
REKOSADA
FINAL
REKOSADA FINAL
285,60
297,60
367,20
379,20
28,80
24,00
50,40
REKOSADA FINAL
REKOSADA FINAL + SADA LEMOVÁNÍ
KOMÍNU
Krycí deska FINAL
Kónické vyústěníKOMÍNU
REKOSADA
FINAL
+ SADA
LEMOVÁNÍ
REKOSADA
FINAL
+ SADA
LEMOVANIA
KOMÍNU
Izolační
rohož
Komínová vložka
Betonové prvky
Kónické vyústění
FINAL
Kónické
vyústění UNI
Krycí deska
FINALvyústenie
Sanační díl
BetonovéKrycia
prvkydeska
doskaFINAL
FINAL
Krycí
FINAL
Betónové prvky
Betonové
Původní
komínovéprvky
zdivo FINAL
Izolační rohož
REKOSADA FINAL
Komínová vložkaREKOSADA FINAL
Izolační rohož
+ SADA LEMOVÁNÍ KOMÍNU
KomínováIzolačná
vložka rohož
rohož
Izolační
7.900,- Kč bez DPH
9.899,- Kč bez DPH
Sanační díl
DOPLŇUJÍCÍ PRVKY
Komínová vložka
vložka KII
Sanační díl
 Prodloužení pro Rekosadu STABIL - Původní
33 cmkomínové
(809,- Kč bez DPH)
zdivo
Sanačný
diel (1.644,15x15
Sanačnícm
díl
 Prodloužení pro Rekosadu FINAL
- 37,5
Kč bez DPH)
Původní
komínové
REKOSADA FINAL
zdivo
 Výztužné tyče pro Rekosady 2 x 2 m (600,- KčREKOSADA
bez DPH)
FINAL
7.900,- Kč bez DPH
7.900,- Kč bez DPH
KomínováFINAL
sada
Pôvodné
komínové
REKOSADA
Původní komínové
9.899,+ SADA
REKOSADA
FINALLEMOVÁNÍ KOMÍNU
BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., Kolbenova 5a, 190 00 murivo
Praha 9
zdivo
SanačnáKOMÍNU
sada F NA 16 9.899,Kč bez DPH
for
+ SADA LEMOVÁNÍ
T: 266 770 111 F: 283 891 531 W: www.bramac.cz I: 844 106 106
REKOSADA FINAL
7.900,-
Cena v €
s DPH
Kčbez
bezDPH
DPH
380,00
Kč bez DPH
390,00
9.899,- Kč 448,00
bez DPH
Sanačná sada F NA 20
Pozn.: Obrázky jsou ilustrativní, změna vyhrazena. DPH dle platných předpisů.
REKOSADA
FINAL
Sanačná sada
F NA P S 16,
DOPLŇUJÍCÍ
PRVKY
+ SADA LEMOVÁNÍ KOMÍNU
DOPLŇUJÍCÍ
PRVKY
s
lemovaním
Waka
Prodloužení pro Rekosadu STABIL - 33 cm (809,- Kč bez DPH) ex
A4 letak Schiedel
Bramac 09x2013.indd 2 pro Rekosadu STABIL - 33 cm (809,- Kč bez DPH)
 Prodloužení
Sanačná sada F NA P S 20,
Prodloužení
Rekosadu
FINAL
37,5(1.644,cm (1.644,bez DPH)

Prodloužení
propro
Rekosadu
FINAL
- 37,5- cm
Kč bez Kč
DPH)
DOPLŇUJÍCÍ
PRVKY
DOPLŇU
ÚCE
PRVKY
s lemovaním Waka ex

Výztužné
tyče
pro
Rekosady
2
x
2
m
(600,Kč
bez
DPH)
 Výztužné tyče pro Rekosady 2 x 2 m (600,- Kč bez DPH)
F NADPH)
16, 0,33 m
 Pred
Prodloužení
pro Rekosadu
Kč bez
ženie pre Rekosadu
STAB STABIL
33 cm- 33 cm (809,-Modul
Modul
F
NA
0,33 m
 Pred
Prodloužení
pro
Rekosadu
FINAL
- 937,5
DPH)
BRAMAC
střešní
systémy
spol.
s r. o.,
5a, 190
00 190
Praha
BRAMAC
střešní
systémy
spol.
s Kolbenova
r. o.,Final
Kolbenova
5a,
Praha 9cm (1.644,- Kč bez 20,
ženie
pre
Rekosadu
37,5
cm00
for rozmery)
for
Sada
výstužných tyčí (pre všetky
T:T:
266
770
111111
F: 283
891
531 pro
W: www.bramac.cz
I: 844
106
266
770
F: 283
891
531
W:
www.bramac.cz
I: 2
844
106

Výztužné
tyče
Rekosady
2 x106
m106(600,Kč bez
DPH)
Výstužné tyče pre Rekosady 2 x 2 m
12.11.2013 11:25:09
456,00
468,00
537,60
458,00
549,60
62,00
66,00
42,00
74,40
79,20
50,40
Pozn.: Obrázky jsou ilustrativní, změna vyhrazena. DPH dle platných předpisů.
Pozn.: Obrázky jsou ilustrativní, změna vyhrazena. DPH dle platných předpisů.
BRAMAC
střešní systémy
spol. s je
r. o.,
00 Praha 9verziách zladených s odtieňmi strešnej krytiny
Pozn.:
Lemovanie
komínu
v Kolbenova
ponuke v5a,4190
farebných
for
T:
266
770
111
F:
283
891
531
W:
www.bramac.cz
I:
844
106 106
A4 letak Schiedel Bramac 09x2013.indd 2
(tehlovočervená,
tmavohnedá,
šedá,
bridlicovočierna)
A4 letak Schiedel Bramac 09x2013.indd 2
Pozn.: Obrázky jsou ilustrativní, změna vyhrazena. DPH dle platných předpisů.
A4 letak Schiedel Bramac 09x2013.indd 2
12.11.2013 11:25:09
12.11.2013 11:25:09
65
12.11.2013 11:25:09
66
POKR VA SKÉ POM CKY
Pok va sk
om k
Popis
výrobku
Druh výrobku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Montérková bunda
(ve kosti 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64)
Mont. nohavice s trakmi
(ve kosti 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64)
Mont. nohavice bez trakov (ve kosti 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64)
Kapsa na náradie
Tesárske kladivo
Ohýbačka držiakov odkvapu
Valček na Waka ex
Sponkovačka Rapid 11
Náhradné spony 11 8 do sponkovačky
načkovací prístroj - brnkačka
Farebný prášok do značkovacieho prístroja
Tesárska ceruza s logom
Tričko biele
Polokoše a čierna
Mikina červená
Flísová bunda čierna
ateplená vesta čierna
iltovka čierna červená
Mobilný tele n CAT B15
Mobilný tele n CAT B25
Jednotka
množstva
Cena za
jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
bal.
ks
115 g bal.
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
18,40
17,00
15,20
9,10
9,50
75,90
16,10
28,10
5,00
30,80
2,40
0,40
3,80
16,00
23,50
27,50
26,00
3,80
258,00
74,00
22,08
20,40
18,24
10,92
11,40
91,08
19,32
33,72
6,00
36,96
2,88
0,48
4,56
19,20
28,20
33,00
31,20
4,56
309,60
88,80
Poznámka: Pokrývačské pomôcky nie sú obchodným sortimentom a preto sa na ne nevzťahujú Zmluvné obchodné podmienky (rabaty).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
67
REKLAMA N PORIADOK
spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r.o.
Spoločnosť Bramac strešné systémy,
spol. s r.o., rozde uje reklamácie do
troch hlavných skupín
1)
opravný zlom zistený
pri prijatí tovaru
2) lom vo vn tri palety
zistený až po rozbalení tovaru
3) Technické reklamácie
(chyba z výroby, zlá pokládka)
Pozn. pre bod 1 a 2.:
V skupine dopravných zlomov bol tovar vyrobený v poriadku, k poškodeniu
došlo výhradne z titulu dopravy alebo
manipulácie.
Pozn. pre bod 3.:
V skupine technických reklamácií sa
jedná o výrobné vady s následným poškodením, alebo ne unkčnosť z titulu
neodbornej pokládky.
spísať ,, ápis o škode a nechať si ho
vodičom podpísať. Vodič má právo
do zápisu uviesť svoje pripomienky aj
nes hlas. Pokia vodič odmietne spísať
zápis, m že príjemca odmietnuť tovar
prevziať. Vyplnený a podpísaný ápis
o škode príjemca pošle na Oddelenie
služieb zákazníkom spoločnosti Bramac.
Oddelenie služieb zákazníkom vystaví
zákazku na nový tovar zdarma a vzniknut škodu rieši s prepravcom.
Ak zistí príjemca (obchodník, skladník,
pokrývač, zákazník) vidite ne poškodený
tovar bez spísania zápisu o škode, spoločnosť Bramac ani prepravca nenesie
žiadnu zodpovednosť za poškodený
tovar. Spoločnosť Bramac v takomto
prípade nezaistí žiadnu náhradu tovaru
a všetku zodpovednosť na vzniknuté
škody nesie samotný príjemca.
2.) Dopravný zlom vo vnútri palety,
zistený až po rozbalení.
POSTUP RIEŠENIA REKLAMÁCIÍ:
1.) Dopravný zlom zistený
pri preberaní tovaru.
Prepravca (vodič) zodpovedá za naložený tovar. Vodič má povinnosť kontrolovať tovar pri nakládke, na prípadné
poškodenie má ihne upozorniť a žiadať o výmenu zisteného poškodeného
tovaru. Týmto je zaistené, že zo skladu
spoločnosti Bramac je expedovaný tovar bez poškodenia. Pri kontrole tovaru sa musia dodržiavať bezpečnostné
zásady platné na skladovacích plochách
spoločnosti Bramac.
Ak sa zistí pri prijímaní tovaru (na sklad
obchodníka, na stavbu a pod.) vidite ne
poškodený tovar, je povinný príjemca
(skladník, obchodník, pokrývač, koncový zákazník) za prítomnosti vodiča
68
Ak zistí príjemca (obchodník, pokrývač,
koncový zákazník) na sklade alebo na
stavbe poškodený tovar vo vnútri palety:
a) v prípade dodávky 18 paletovým kami nom - v objeme nad 100 ks základnej škridly 1 1 z celej dodávky
b) alebo v prípade dodávky menšej ako
18-paletovým kami nom - 4 z ceny
materiálu bet nového tovaru v jednej
dodávke a požaduje jeho náhradu, kontaktuje oblastného manažéra rmy Bramac. Ten následne rozhodne o alšom
postupe.
V prípade, ak obchodný partner má na
základe zmluvy priznaný reklamačný
rabat vo výške 1 z obratu a rozsah poškodeného tovaru bude pod uvedené limity v odsekoch 2.a) a 2.b), tomuto spoločnosť Bramac nov náhradu odmietne.
Prípady, ak sa vyskytn v jednej objednávke poškodené množstvá nad
uvedené limity v odsekoch 2.a) a 2.b),
bud tieto riešené individuálne tak, že
reklamované množstvo do 1
bude
nahrádzať obchodný partner a zostatok
bude riešiť spoločnosť Bramac.
3.) Technické reklamácie
V prípade reklamácií sa reklamuj ci (koncový zákazník, pokrývačská rma, alebo
iný subjekt) obracia pod a platného Občianskeho zákonníka ( alej len O - zákon č. 40 1964 b. v znení neskorších
predpisov) a ákona č. 250 2007 . z.
o ochrane spotrebite a na obchodného
partnera, cez ktorého bol materiál predávaný. Kompetentný pracovník zmluvného obchodného partnera reklamáciu
prijme a následne upovedomí príslušného oblastného manažéra spoločnosti
Bramac o prijatej reklamácii.
Oblastný manažér spoločnosti Bramac
kontaktuje reklamuj ceho, zistí základné
in ormácie a dohodne si s ním termín
obhliadky. árove ho upozorní na
potrebu preukázať sa záručným listom
a nadob dacími dokladmi. Taktiež si
dohodne možnosť výmeny škridiel ako
vzoriek pre potrebu testovania - pod a
toho, či má reklamuj ci náhradné škridly
alebo nie.
Oblastný manažér na obhliadke spíše
potrebný zápis, spraví otodokumentáciu, prípadne odoberie zo strechy vzorky (ak je to nutné pre alší postup a pos denie) a následne rozhodne pod a
svojich kompetencií o riešení.
V prípade uznanej reklamácii a dodania
tovaru bude obchodný partner upovedomený o konečnom riešení príslušným oblastným manažérom.
OBCHODNÉ DODACIE PODMIENKY
spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r.o.
I. VŠEOBECNE
1) Tieto Obchodné dodacie podmienky ( alej len OP ) platia
a vzťahuj sa na dodávky tovarov
realizované spoločnosťou BRAMAC strešné systémy, spol. s r.o.,
951 12 vanka pri Nitre, Mojmírovská 9, O 31372961, zapísanej v OR Okresného s du Nitra,
odd. Sro vl.č. 10909 N,
P
SK2020302537( alej aj len Predávaj ci ) odberate om ( alej aj len
Kupuj ci ) objednané po dobu
ich činnosti. Tieto OP sa v zmysle
273 a nasl. Obchodného zákonníka považuj za obchodné dodacie podmienky pre predaj tovaru
spoločnosťou BRAMAC
strešné
systémy, spol. s r. o.. oručením písomnej objednávky a jej potvrdením
vzniká medzi Kupuj cim a Predávaj cim dohoda o ich platnosti pre
príslušný zmluvný vzťah.
2) Pokia tieto OP alebo iné písomné
dohody s Kupuj cim nestanovia
inak, spravuj sa vzťahy medzi Predávaj cim a Kupuj cim ustanoveniami Obchodného zákonníka (z.č.
513 1991 b. v platnom znení) a to
aj v prípade, ak by sa inak mali spravovať ustanoveniami Občianskeho
zákonníka s výnimkou tých prípadov, kedy je aplikácia Občianskeho
zákonníka povinne záväzná. Právne
predpisy upravuj ce ochranu spotrebite a zostávaj nedotknuté.
3) Pokia osobitná písomná dohoda
medzi Kupuj cim a Predávaj cim
stanoví iné podmienky ako s upravené v týchto OP, maj tieto osobitne dohodnuté podmienky prednosť pred OP.
2)
3)
4)
5)
6)
alebo doručením objednávky pod a
ods.2.. Prihlasovacie daje obdrží
Kupuj ci od Predávaj ceho písomnou ormou a zaväzuje sa ich utajiť.
a doručen objednávku sa považuje tiež objednávka na objednávkovom ormulári Predávaj ceho
doručená na e-mailov adresu inosk bramac.com alebo axom na
číslo 037 6920 009 alebo písomná
objednávka doručená do miesta
sídla spoločnosti Predávaj ceho.
Objednávka musí obsahovať riadne
označenie požadovanej dodávky.
V prípade nejasností alebo pochybností je Predávaj ci oprávnený odmietnuť tak to objednávku alebo
vrátiť Kupuj cemu na doplnenie.
Predávaj ci potvrdí objednávku Kupuj ceho vystavením zálohovej akt ry Kupuj cemu alebo písomným
potvrdením objednávky doručenou ým poštou alebo e-mailom na
adresu uveden v objednávke.
Prípadné zmeny objednávok bude
Predávaj ci akceptovať iba ak mu
bud doručené v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky.
V prípade zmeny objednávky si Predávaj ci vyhradzuje právo na pravu dodacej lehoty.
zodpovedá za to, že tovar uvedený už v distribuovaných ponukách
a cenníkoch nie je k dispozícii k odberu a nem že byť teda dodaný.
IV. CENY
1) K pna cena za tovar je stanovená
pod a cenníka Predávaj ceho platného ku d u doručenia objednávky.
V. PLATOBNÉ PODMIENKY
1) Predávaj ci dodáva tovar až po
jeho zaplatení (platba vopred poda zálohovej akt ry vystavenej Predávaj cim).
2) Pokia zálohová akt ra nebude
uhradená do 21 dní odo d a jej vystavenia, je Predávaj ci oprávnený
od k pnej zmluvy odst piť a požadovať od Kupuj ceho hradu
všetkých nákladov a strát, ktoré na
strane Predávaj ceho vznikli z tohto d vodu.
3) K pna cena sa považuje za uhraden až pripísaním príslušnej čiastky
na bankový čet Predávaj ceho.
4) Predávaj ci si vyhradzuje právo pozastaviť akéko vek dodávky a odoprieť dodanie tovaru v prípade, ak
Kupuj ci je v omeškaní s hradou
svojich platobných záväzkov voči
Predávaj cemu.
III. PREDMET DODÁVOK
1) Aktuálny sortiment tovaru dodá- VI. DODACIE PODMIENKY
vaný Predávaj cim je uvedený na 1) Predávaj ci dodáva tovar v leho.bramac.sk, v aktuálnych protách určených pri potvrdení objedspektoch alebo iných obchodných
návky alebo pri vystavení zálohovej
podkladoch Predávaj ceho. Predáakt ry. Takto určené termíny dovaj ci neručí za vernosť zobrazenia
dania s predbežné a orientačné
arieb tovaru v takýchto prezentácia m žu byť ovplyvnené vplyvom
ách, ani za prípadné inovačné techrelevantných okolností alebo obnické zmeny a pravy vyhotovenia
chodných rozhodnutí.
mena
výrobku, ktoré nemenia čel a sp bude Kupuj cemu oznámená po
sob jeho použitia.
tom, ako sa Predávaj cemu stane
II. OBJEDNÁVKA
známou. Predávaj ci je oprávnený
1) Kupuj ci objednáva tovar dodávaný 2) Predávaj ci neručí za plnosť a platnosť
už
distribuovaných
pon
k
dodať objednaný tovar aj postupne
Predávaj cim prostredníctvom aplia cenníkov. Predávaj ci rovnako nečiastkovými dodávkami.
kácie na eb stránke Predávaj ceho
69
1) Predávaj ci dodáva tovar v mieste
svojho sídla.
2) Tovar sa považuje za dodaný
3) v prípade odvozu tovaru Kupuj cim
okamihom naloženia tovaru na ložn plochu vozidla
4) v prípade odvozu tovaru na dohodnuté miesto určenia dopravou obstaranou Predávaj cim okamihom
odovzdania tovaru na jeho prepravu prvému dopravcovi. V takomto
prípade Predávaj ci označí zásielku
ako tovar určený pre Kupuj ceho
a zabezpečí, aby takéto označenie
zostalo zachované po celý čas prepravy až do momentu odovzdania tovaru Kupuj cemu. V s lade
s ustanovením 444 Obchodného
zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že za vhodné bud považovať také označenie, ktoré zabezpečí
odlíšenie tovaru uloženého na ložnej ploche dopravného prostriedku
od iného, na nej uloženého tovaru,
a to písomným označením na obal
tovaru.
5) Kupuj ci je povinný v prípade dopravy obstarávanej Predávaj cim
zaistiť na mieste vykládky také
podmienky, aby doba vykládky nepresiahla 2 hodiny. Pri prekročení
tejto doby bud prípadné náklady
za prestoj hradené Kupuj cim. Prípadná vykládka tovaru s použitím
hydraulickej ruky je spoplatnená vo
výške 4,80 bez P za každ vyložen paletu.
6) Spolu s tovarom je Kupuj cemu
odovzdávaný aj dodací list, na ktorom je Kupuj ci povinný prevzatie
tovaru potvrdiť. Potvrdenie musí
obsahovať čitate ný podpis paličkovým písmom a vlastnoručný podpis
osoby, ktorá tovar preberá, prípadne aj pečiatku Kupuj ceho a čitate ne napísaný dátum prevzatia
tovaru. Kupuj ci preberá tovar bez
oh adu na miesto jeho dodania tak,
že osoba poverená jeho prevzatím
70
7)
8)
9)
10)
11)
sa preukáže dokladom, ktorý preukáže jej oprávnenie konať v mene
Kupuj ceho (výpis z OR, písomné
plnomocenstvo a pod.). Predávaj ci
si vyhradzuje právo vykonať identikáciu osoby preberaj cej tovar za
Kupuj ceho, a príslušné daje o jej
identi kácii uložiť.
Pokia Kupuj ci neprevezme tovar v
určenom mieste a čase tak ako je
uvedené v ods. 5), je povinný zaplatiť Predávaj cemu všetky náklady s
tým spojené a tiež skladné vo výške
17,- za každý de omeškania.
V prípade, ak sa Kupuj ci omešká
s prevzatím tovaru po dobu viac
ako 2 dni, je Predávaj ci oprávnený od zmluvy odst piť a dodávku
odmietnuť. V takomto prípade vráti
Predávaj ci Kupuj cemu do 30 dní
zaplaten zálohu po odpočítaní
všetkých nákladov a skladného, ako
to stanovuje predchádzaj ci odsek.
V prípade vlastného odberu objednaného tovaru je Kupuj ci povinný
aspo 1 pracovný de vopred dohodn ť termín odberu.
V prípade nakládky tovaru v priestoroch Predávaj ceho zabezpečí
Kupuj ci, aby osádky vozidiel dodržiavali pokyny Predávaj ceho
zabezpečuj ce bezpečnosť v areáli
a boli vybavené výstražnou vestou
a bezpečnostnou obuvou. Pred
vstupom do areálu je vodič vozidla
povinný podpisom akceptovať Pokyny k nakládke vlastným vozidlom .
pev ovacie prostriedky na zabezpečenie naloženého tovaru si zabezpečuje Kupuj ci.
Predávaj ci m že na základe prechádzaj cej písomnej dohody s Kupuj cim povoliť vrátenie dodaného
nepoškodeného tovaru v originálnom balení. Kupuj cemu bude z čtovaný manipulačný poplatok vo
výške 20 z predajnej ceny vráteného tovaru, t.j. Kupuj cemu bude
dobropisovaná cena vráteného to-
VII.
1)
2)
3)
4)
varu znížená o 20 . Náklady na
vrátenie tovaru a jeho dopravu do
miesta sídla Predávaj ceho znáša
Kupuj ci.
BALENIE A SPÔSOB DOPRAVY
Všetky tovary s dodávané liou
balené na paletách typu R alebo
v inom vhodnom balení v závislosti
od povahy a charakteru tovaru.
a každ dodan paletu R s rozmerom 1200 x 800 mm čtuje Predávaj ci čiastku 8,60 bez P a paletu
R s rozmerom 1200 x 1000 mm
čiastku 10,00 bez P . ednorázové
palety Predávaj ci ne čtuje.
Pokia Kupuj ci vráti palety R do
miesta sídla Predávaj ceho najnesk r do 6 mesiacov odo d a dodania tovaru, zaväzuje sa Predávaj ci
t to paletu prevziať späť a Kupuj cemu vrátiť čiastku 7,60 bez P za
paletu s rozmerom 1200 x 800 mm
a čiastku 9,00 bez P za paletu
s rozmerom 1200 x 1000 mm. Kupuj ci je povinný vrátiť palety
R
na vlastné náklady.
Predávaj ci spätne prevezme len
palety nepoškodené a schopné alšieho použitia k expedícii výrobkov
pod a normy STN 269110. V prípade, že Kupuj ci vráti poškoden
paletu, najmä ke chýba alebo je
zlomená časť palety alebo je poškodená tak, že neplní svoju unkciu,
napr. chýba niektorá nožička, na ložnej ploche nie je dostatočný počet
dosák, prehnitá nožička alebo doska,
dosky s z okrajového dreva alebo
paleta nie je označená ochrannou
známkou
R, nie je Predávaj ci
povinný tak to paletu prevziať.
VIII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A RIZIKA
1) Kupuj ci nadob da vlastnícke právo
k tovaru v momente jeho dodania,
nie však sk r, ako d jde k splneniu
povinnosti zaplatiť jeho cenu.
2) Nebezpečenstvo vzniku škody na
tovare prechádza bez oh adu na
I
1)
2)
3)
4)
v trvaní 15 rokov pri dodržaní stamoment prechodu vlastníckeho
novených podmienok.
práva k tovaru na Kupuj ceho mo5) Predávaj ci pri predaji tovaru komentom dodania tovaru.
nečnému spotrebite ovi vyplní
a odovzdá na určenom ormuláODPOVEDNOS
A VADY
ri doklad osvedčuj ci záruku na
ZÁRUKA, REKLAMÁCIE
mrazuvzdornosť bet novej krytiny
Kupuj ci alebo ním poverená prealebo kvalitu keramickej krytiny.
beraj ca osoba s povinní prezrieť
V prípade splnenia podmienky na
dodávaný tovar v momente jeho
poskytnutie záruky na unkčnosť
prevzatia. Najnesk r v tomto mostrešného systému BRAMAC
mente je povinný Kupuj ci uplatniť
BRAMAC 7 BRAAS Predávaj nároky z vád tovaru, ktoré s zjavné
ci pri predaji tovaru konečnému
a ktoré tovar má v momente prespotrebite ovi vyplní a odovzdá
vzatia. a vadu zjavn sa pritom
Registračný ormulár pre poskytpovažuje aj vada spočívaj ca v nenutie osobitnej záruky na unkčsprávnom množstve dodaného tonosť strešného systému (tento
varu. Akéko vek neskoršie uplatneormulár je možné získať u všetnie nárokov z vád tovaru, ktoré by
kých zmluvných predajcoch alebo
mohli byť pri starostlivom prezretí
na
.bramac.sk). áručný list
tovaru pri jeho dodaní zistené, je
zasiela následne Predávaj ci konvyl čené.
covému zákazníkovi na základ od
Pokia tovar nie je možné vzh adom
neho doplneného a obdržaného
na sp sob prepravy prezrieť v moregistračného ormulára.
mente prechodu nebezpečenstva
škody na om, je možné uplatniť 6) Nároky z vád tovaru sa uplat uj
osobne na určenom reklamačnom
nároky len z takých zjavných vád tomieste Predávaj ceho v mieste jeho
varu, pri ktorých Kupuj ci preukáže,
sídla alebo musia byť písomne adreže tieto vady tovaru mal už v mosované na toto miesto. Pre vyspomente prechodu nebezpečenstva
riadanie nárokov z vád tovaru platia
škody na tovare.
ustanovenia Reklamačného poriada skryté vady tovaru zodpovedá
ku Predávaj ceho.
Predávaj ci vtedy, ak tieto vady
tovaru preukázate ne mal v čase 7) V prípade zistenia vady na tovare
nie je Kupuj ci oprávnený tovar poprechodu nebezpečenstva škody
užívať a je povinný ho dopraviť na
na tovare. Vady tovaru, ktoré nereklamačné miesto Predávaj ceho,
maj charakter zjavných vád , je
pokia to jeho povaha umož uje.
potrebné uplatniť najnesk r do 1
a vady bet nového tovaru sa neroka odo d a prechodu nebezpe- 8)
považuj prípadné prechodné výčenstva škody na tovare na Kupuj kvety, odery alebo arebné rozdiely
ceho, ak sa na ne nevzťahuje záruka
v s lade s STN N 490.
za akosť.
áručná doba plynie odo d a prePredávaj ci poskytuje na dodávané 9)
chodu nebezpečenstva škody na
bet nové krytiny BRAMAC 30-ročtovare.
n záruku na mrazuvzdornosť a
30-ročn záruku na kvalitu keramic- 10) V prípade, ak sa na vady vzťahuje záruka za akosť tovaru, platí, že nároky
kej krytiny BRAAS a osobitn záruz takýchto vád je potrebné uplatniť
ku na unkčnosť strešného systému
v lehote jej trvania.
BRAMAC BRAMAC 7 BRAAS
11) V prípade výskytu zjavných vád tovaru je Predávaj ci povinný a) odstrániť vady, b) vymeniť tovar za tovar nový, a to v lehote primeranej,
pričom vo ba patrí Kupuj cemu.
12) V prípade výskytu chýb skrytých alebo chýb zo záruky za akosť je Predávaj ci povinný a) opraviť vady tovaru, b) vymeniť chybný tovar alebo
jeho časť za tovar nový, c) poskytn ť z avu na cenu dodaného tovaru,
a to v lehote primeranej, pričom
vo ba patrí Kupuj cemu.
13) Akéko vek nároky zo zodpovednosti
bud ohraničené zaplatenou cenou
dodaného tovaru. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípadoch, ak
všeobecne záväzný predpis stanoví
in hranicu pre nároky zo zodpovednosti za dodaný výrobok normou, od
ktorej sa nemožno odchýliť.
X. VYŠŠIA MOC
1) Predávaj ci nenesie zodpovednosť
v prípadoch sp sobených vyššou
mocou. a vyššiu moc bud považované nasleduj ce skutočnosti,
pokia znemožnia realizáciu objednávky alebo ju učinia neprimerane
komplikovanou prírodné katastro y,
vojna, nepredvídaná zmena počasia,
prerušenie dodávky energií, nedostatok energií alebo surovín, porucha na výrobnom zariadení, radné
zásahy a zákazy, pracovné kon ikty, požiar, havária alebo akéko vek
iné d vody, ktoré s mimo vplyvu
a kontroly Predávaj ceho.
I VŠEO ECNÉ A
VERE NÉ
USTANOVENIA
1) Tieto OP platia na dodávky tovarov objednané Kupuj cim počn c
d om 1. 1. 2014. Pre takéto objednávky sa už nepoužij Obchodné dodacie podmienky spoločnosti
BRAMAC strešné systémy, spol.
s r.o., platné od 1. 2. 2013.
71
Čadca
Námestovo
Kysucké
Nové Mesto
Svidník
Tvrdošín
Bytča
Stará Ľubovňa
Bardejov
Dolný Kubín
Žilina
Kežmarok
Púchov
Ružomberok
Považská
Bystrica
Martin
Liptovský Mikuláš
Sabinov
Snina
Levoča
Poprad
Prešov
Ilava
Senica
Myjava
N. Mesto
nad Váhom
Trnava
Malacky
Bratislava
Zlaté
Moravce
Žarnovica
Senec
Revúca
Rožňava
Michalovce
Trebišov
Detva
Poltár
Banská
Štiavnica
Rimavská Sobota
Krupina
Nitra
Pezinok
Sobrance
Košice
Moldava
nad Bodvou
Zvolen
Topolčany
Hlohovec
Humenné
Gelnica
Banská Bystrica
Žiar
nad Hronom
Partizánske
Piešťany
Brezno
Prievidza
Bánovce
nad Bebravou
Skalica
Vranov
nad Topľou
Spišská Nová Ves
Turč.
Teplice
Trenčín
Medzilaborce
Stropkov
Levice
Galanta
Lučenec
Veľký Krtíš
Šaľa
Nové Zámky
Dunajská Streda
Komárno
+421 905 710 745
+421 905 742 121
O LASTN MANA ÉRI RAMACU
+421 905 703 134
+421 905 704 124
+421 905 710 746
ODDELENIE SLU IE PRE
+421 37 692 00 07
+421 37 692 00 20
+421 37 692 00 10
+421 37 692 00 07
+421 37 692 00 20
+421 905 704 123
+421 905 742 323
KA N KOV RAMACU
+421 37 692 00 10
+421 37 692 00 10
www.bramac.sk
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.
O 31372961
P SK2020302537
zapísaná v obch. reg. Okresného s du v Nitre
odd. Sro vl. č. 10909 N
Mojmírovská 9
951 12 vanka pri Nitre
tel. +421 37 692 00 00
e-mail in osk bramac.com
Technické oddelenie
(spracovanie cenových pon k a poradenstvo)
tel. +421 37 692 00 03, 692 00 05
Tlač ecember 2013
Bramac strešné systémy, spol. s r. o.,
si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu a cien.
Download

Bramac - Prespor