Tax & Fiscal Alert
21.11.2013
Novela Zákona
o dani z príjmov
Chceli by sme Vás upozorniť na návrh paragrafového znenia novely Zákona
o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), ktorá zavádza od roku 2014 tzv. daňové
licencie, nové ustanovenia v súvislosti s daňovými stratami ako aj novú výšku
sadzby dane z príjmov pre právnické osoby.
Daňové licencie
V súlade s §46b ZDP sa daňovou licenciou bude rozumieť minimálna daň po
odpočítaní úľavy na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú bude
daňovník platiť za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré jeho daňová povinnosť
vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako výška minimálnej dane, alebo
v prípade, že vykáže daňovú stratu.
Vyššie uvedené znamená, že daňovník, ktorého vypočítaná daňová povinnosť bude
nižšia ako výška minimálnej dane, ktorá na neho pripadá v súlade s jeho zaradením
do príslušnej skupiny podľa ustanovení ZDP, bude platiť minimálnu výšku dane,
ktorá bude stanovená nasledovne:

ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom
DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, jeho minimálna
výška dane bude 480 eur,

ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH
s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, jeho minimálna výška
dane bude 960 eur,

ak daňovník za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000
eur, jeho minimálna výška dane bude 2 880 eur.
Obratom sa na účely daného ustanovenia rozumie ročný obrat definovaný v Zákone
o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, t.j. ročným obratom sa
rozumie:


Úľava
daňovej licencie
Splatnosť
daňovej licencie
pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva súhrn
výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie
obdobie
pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave jednoduchého účtovníctva
súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné
zdaňovacie obdobie.
Úľavu na daňovej licencii vo výške jednej polovice budú mať tí daňovníci, ktorých
priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím za
zdaňovacie obdobie je najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu
zamestnancov.
Daňová licencia bude splatná v lehote na podanie daňového priznania.
V prípade, že za príslušné zdaňovacie obdobie bude výška zaplatenej daňovej
licencie, t.j. suma minimálnej dane, vyššia ako výška daňovej povinnosti vypočítaná
v daňovom priznaní „bežným“ spôsobom (ďalej aj „rozdiel“), tak takýto rozdiel sa
bude započítavať s daňovou povinnosťou pred uplatnením preddavkov na daň
najviac však v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
po zdaňovacom období, za ktoré tento rozdiel vznikol a pod podmienkou zaplatenia
sumy daňovej licencie.
Accace Tax & Fiscal Alert, 21.11.2013
Je dôležité upozorniť, že vyššie uvedený rozdiel sa bude môcť započítať
v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach len na tú časť daňovej povinnosti,
ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie za príslušné zdaňovacie obdobie.
Vyššie uvedené znamená, že na účely zápočtu nebude možné započítať sumu
neuplatnenej daňovej licencie z predchádzajúcich rokov a aktuálnu sumu daňovej
licencie posunúť do ďalších rokov.
V prípade, že zdaňovacie obdobie bude kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov,
suma daňovej licencie sa bude pomerne krátiť podľa počtu kalendárnych mesiacov
príslušného zdaňovacieho obdobia.
Výnimky
Daňová licencia sa nebude vzťahovať na daňovníka, ktorému vznikla prvýkrát
povinnosť podať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie, t.j. v prípade
napríklad novovzniknutých spoločnosti.
Pokiaľ teda spoločnosť vznikne napríklad počas decembra 2014, nebude sa na ňu
vzťahovať povinnosť platenia minimálnej dane len za obdobie tohto jedného
mesiaca, s tým, že od roku 2015 by jej táto povinnosť už samozrejme vznikla.
Oslobodenia od platenia minimálnej dane sa nebude vzťahovať na daňovníkov,
ktorí vznikli ako právni nástupcovia daňovníka zrušeného bez likvidácie.
Daňové licencie nebudú platiť napríklad aj neziskové organizácie a daňovníci, ktorí
prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.
Daňové licencie nebudú platiť ani daňovníci od vstupu do likvidácie resp. od
vyhlásenia konkurzu.
Upozorňujeme však, že vstup do likvidácie, resp. vstup do konkurzu a zrušenie
daňovníka bez likvidácie bude dôvodom na zánik nároku na zápočet daňovej
licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období, ktorá nebola započítaná.
Daňové straty
Rovnako považujeme za vhodné upozorniť na návrh novej úpravy odpočtu
daňových strát, ktoré by sa po novom mali dať od roku 2014 umoriť už len po dobu
4 zdaňovacích období a to rovnomerne.
Podľa aktuálneho znenia ZDP je možnosť umorovania nastavená na dobu 7
zdaňovacích období, pričom umorovaná výška nie je limitovaná.
Neumorené daňové straty za roky 2010 až 2013 alebo súčet týchto neumorených
daňových strát bude možné od roku 2014 odpočítať už len rovnomerne po dobu 4
rokov.
Len neumorená výška daňových strát za rok 2009, na ktorú sa podľa pôvodného
znenia ZDP účinného do konca roku 2009 vzťahovala možnosť umorovania iba
počas 5 nasledujúcich zdaňovacích období, sa môže umoriť v doposiaľ neumorenej
výške v zdaňovacom období 2014.
Zmena sadzby dane
z príjmov PO
Kontakt
Peter Pašek
Managing Director Accace Slovakia
[email protected]
Chceli by sme zároveň upozorniť aj na plánované zníženie sadzby dane z príjmov
právnických osôb z 23% na 22%.
V tejto súvislosti by bolo vhodné poukázať na plánované znenie §52w ZDP, ktoré
ustanovuje, že znížená sadzba dane z príjmov PO sa prvýkrát použije na
zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 01.01.2014, t.j. nebude sa týkať
hospodárskeho roku PO, ktorý začal pred 01.01.2014.
Rovnako však treba upozorniť, že plánovaná daňová licencia sa bude taktiež
vzťahovať až na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 01.01.2014, t.j.
v prípade PO s hospodárskym rokom sa nebude týkať hospodárskeho roku, ktorý
začal pred 01.01.2014.
www.accace.com
Accace Tax & Fiscal Alert, 21.11.2013
Download

Tax & Fiscal Alert